EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0815

Regulamentul delegat (UE) 2018/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 143, 29.5.2019, p. 1–792 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj

29.5.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 143/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/815 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2018

de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE (1), în special articolul 4 alineatul (7),

întrucât:

(1)

Directiva 2004/109/CE le impune emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată să își publice rapoartele financiare anuale.

(2)

Emitenții ar trebui să își întocmească în totalitate rapoartele financiare anuale în formatul Extensible Hypertext Markup Language (XHTML). XHTML nu necesită mecanisme specifice pentru a fi redat într-un format lizibil pentru om. Deoarece este un format de raportare electronic care nu face obiectul unor drepturi de proprietate intelectuală, XHTML poate fi utilizat gratuit.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (2) prevede ca societățile reglementate de legislația unui stat membru ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din orice stat membru să își întocmească situațiile financiare consolidate în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate, care sunt cunoscute sub denumirea de Standarde Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”), adoptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002. Decizia 2008/961/CE a Comisiei (3) prevede că un emitent dintr-o țară terță cotat în Uniune își poate întocmi, de asemenea, situațiile financiare consolidate conform IFRS, astfel cum au fost publicate de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (International Accounting Standards Board – „IASB”).

(4)

Adoptarea și utilizarea IFRS-urilor are ca scop asigurarea unui nivel ridicat de transparență și de comparabilitate a situațiilor financiare. Pentru a facilita și mai mult accesibilitatea, analizarea și comparabilitatea lor, situațiile financiare consolidate incluse în rapoartele financiare anuale întocmite conform IFRS-urilor adoptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 sau conform IFRS-urilor publicate de IASB (ambele fiind denumite în continuare „situații financiare consolidate întocmite conform IFRS”) ar trebui să fie marcate utilizând limbajul eXtensible Business Reporting Language (XBRL). XBRL poate fi citit automat și permite consumul automatizat de volume mari de informații. XBRL este un limbaj consacrat, utilizat în mai multe jurisdicții, și constituie în prezent singurul limbaj de marcare adecvat pentru marcarea situațiilor financiare.

(5)

O analiză cost-beneficiu efectuată de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a susținut utilizarea Inline XBRL pentru integrarea marcajelor XBRL în documentele XHTML. În consecință, ar trebui utilizată tehnologia Inline XBRL.

(6)

Utilizarea limbajului de marcare XBRL presupune aplicarea unei taxonomii pentru a converti un text lizibil pentru om în informații care pot fi citite automat. Taxonomia IFRS pusă la dispoziție de Fundația IFRS este o taxonomie consacrată, elaborată pentru marcarea informațiilor prezentate conform IFRS. Utilizarea taxonomiei IFRS facilitează comparabilitatea marcajelor situațiilor financiare întocmite conform IFRS la nivel global. În consecință, taxonomia de bază care trebuie utilizată pentru formatul de raportare electronic unic ar trebui să se bazeze pe taxonomia IFRS și să reprezinte o extindere a acesteia.

(7)

Pentru a ține seama de orice viitoare adoptare de IFRS-uri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002, de modificările aduse specificațiilor XBRL sau de alte evoluții tehnice ori pentru a extinde cerințele statutare de marcare a informațiilor din raportul financiar anual, ar trebui ca dispozițiile prezentului regulament să fie actualizate periodic pe baza proiectelor de standarde tehnice de reglementare elaborate de ESMA.

(8)

Accesul la taxonomia pentru utilizarea limbajului de marcare XBRL se realizează prin intermediul unui set de fișiere electronice XBRL („fișierele taxonomiei XBRL”), care oferă o reprezentare structurată a elementelor de fond care alcătuiesc taxonomia de bază. Ar trebui ca ierarhia elementelor și tipul de date corespunzător acestora să fie puse la dispoziția emitenților într-o formă simplă, lizibilă pentru om, în prezentul regulament. Pentru a facilita accesibilitatea, analizarea și comparabilitatea în practică a rapoartelor financiare anuale, este extrem de important ca emitenții să utilizeze fișiere ale taxonomiei XBRL care să fie conforme cu toate cerințele tehnice și juridice relevante. Pentru a facilita atingerea acestui obiectiv, ESMA ar trebui să publice pe site-ul său fișierele taxonomiei XBRL, într-un format care să poată fi citit automat și descărcat gratuit.

(9)

Din motive de transparență, accesibilitate, analiză și comparabilitate, în cazul în care legislația statelor membre permite sau impune marcarea anumitor părți ale rapoartelor financiare anuale, altele decât situațiile financiare consolidate întocmite conform IFRS, emitenții ar trebui ca, atunci când marchează aceste părți, să utilizeze limbajul de marcare XBRL și taxonomia adecvată prevăzută în acest scop de către statul membru în care sunt înregistrați.

(10)

Din motive de transparență, accesibilitate, analiză și comparabilitate, ar trebui ca emitenții să aibă libertatea de a marca informațiile prezentate în situațiile lor financiare consolidate întocmite conform IFRS într-un mod cât mai detaliat posibil din punct de vedere tehnic. Din aceleași motive, ar trebui să fie prevăzute și standarde obligatorii privind granularitatea minimă a marcajelor. În ceea ce privește situațiile financiare primare incluse în situațiile financiare consolidate întocmite conform IFRS, ar trebui să se aplice un standard de etichetare detaliată conform căruia aceste situații financiare primare să fie marcate integral. În ceea ce privește notele la situațiile financiare consolidate întocmite conform IFRS, în cazul în care secțiuni întregi din notele respective trebuie să fie marcate utilizând, pentru fiecare, un singur element al taxonomiei, ar trebui să se aplice un standard de marcare în bloc. Cu toate acestea, cerința de etichetare în bloc nu ar trebui să limiteze posibilitatea emitenților de a marca notele la situațiile financiare consolidate întocmite conform IFRS cu un nivel de granularitate mai mare.

(11)

Pentru a facilita punerea în aplicare efectivă a unui format de raportare electronic unic, ar trebui să fie prevăzute dispoziții detaliate privind utilizarea tehnologiei Inline XBRL. Pentru a ajuta emitenții și firmele de software să elaboreze programe informatice destinate întocmirii rapoartelor financiare anuale în conformitate cu cerințele statutare prevăzute în prezentul regulament, ESMA ar trebui să ofere îndrumări cu privire la problemele întâlnite frecvent la generarea de documente instanțiate Inline XBRL.

(12)

Astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (7) din Directiva 2004/109/CE, prezentul regulament ar trebui să se aplice în cazul rapoartelor financiare anuale cuprinzând situații financiare pentru exercițiile financiare care încep la 1 ianuarie 2020 sau ulterior acestei date. Pentru a facilita punerea în aplicare în bune condiții a raportării financiare într-un format citibil automat și în special pentru a le acorda emitenților suficient timp de adaptare la folosirea tehnologiei XBRL, ar trebui ca marcarea obligatorie a notelor la situațiile financiare să se aplice numai în ceea ce privește situațiile financiare anuale pentru exercițiile financiare care încep la 1 ianuarie 2022 sau ulterior acestei date.

(13)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare transmise Comisiei de către ESMA.

(14)

În procesul de elaborare a proiectelor de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, ESMA a colaborat strâns și în mod regulat cu Autoritatea Bancară Europeană și cu Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru a ține cont de caracteristicile specifice ale sectorului bancar, ale sectorului de intermediere financiară și ale sectorului asigurărilor, astfel încât să se asigure coerența transsectorială a lucrărilor și ajungerea la poziții comune.

(15)

ESMA a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente, a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, înființat în temeiul articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (4), și a efectuat teste pe teren,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament specifică formatul de raportare electronic unic, astfel cum este menționat la articolul 4 alineatul (7) din Directiva 2004/109/CE, care trebuie să fie utilizat pentru întocmirea rapoartelor financiare anuale de către emitenți.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

1.

„taxonomie de bază” înseamnă ansamblul format din elementele taxonomiei menționate în anexa VI și următorul grup de legături:

(a)

baza de legături pentru prezentare, care grupează elementele taxonomiei;

(b)

baza de legături pentru calcul, care exprimă relațiile aritmetice dintre elementele taxonomiei;

(c)

baza de legături pentru etichete, care descrie semnificația fiecărui element al taxonomiei;

(d)

baza de legături pentru definiții, care reflectă relațiile dimensionale ale elementelor taxonomiei de bază;

2.

„taxonomie extinsă” înseamnă ansamblul format din elementele taxonomiei și următorul grup de legături, ambele create de către emitent:

(a)

baza de legături pentru prezentare, care grupează elementele taxonomiei;

(b)

baza de legături pentru calcul, care exprimă relațiile aritmetice dintre elementele taxonomiei;

(c)

baza de legături pentru etichete, care descrie semnificația fiecărui element al taxonomiei;

(d)

baza de legături pentru definiții, care asigură valabilitatea dimensională a documentului instanțiat XBRL rezultat în raport cu taxonomia extinsă;

3.

„situații financiare consolidate întocmite conform IFRS” înseamnă situațiile financiare consolidate întocmite conform IFRS-urilor adoptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 sau conform IFRS-urilor menționate la articolul 1 primul paragraf litera (a) din Decizia 2008/961/CE.

Articolul 3

Formatul de raportare electronic unic

Emitenții își întocmesc în totalitate rapoartele financiare anuale în formatul XHTML.

Articolul 4

Marcarea situațiilor financiare consolidate întocmite conform IFRS

(1)   În cazul în care rapoartele financiare anuale includ situații financiare consolidate întocmite conform IFRS, emitenții marchează respectivele situații financiare consolidate.

(2)   Ca o condiție minimă, emitenții marchează informațiile prevăzute în anexa II, în cazul în care informațiile respective sunt prezente în situațiile financiare consolidate întocmite conform IFRS.

(3)   Emitenții pot marca informațiile prezentate în situațiile financiare consolidate întocmite conform IFRS, altele decât cele prevăzute la alineatul (2).

(4)   Pentru marcajele prevăzute la alineatele (1), (2) și (3), emitenții utilizează limbajul de marcare XBRL și o taxonomie ale cărei elemente sunt cele stabilite în taxonomia de bază. În cazul în care, în conformitate cu punctul 4 din anexa IV, nu este adecvat să se utilizeze elementele din taxonomia de bază, emitenții creează elemente ale taxonomiei extinse, astfel cum se prevede în anexa IV.

Articolul 5

Marcarea altor părți din rapoartele financiare anuale

(1)   Emitenții înregistrați în statele membre pot marca toate părțile din rapoartele lor financiare anuale, altele decât cele prevăzute la articolul 4, dacă folosesc un limbaj de marcare XBRL și o taxonomie specifică acestor părți, iar taxonomia respectivă este prevăzută de statul membru în care sunt înregistrați.

(2)   Emitenții înregistrați în țări terțe nu marchează nicio parte din rapoartele lor financiare anuale, în afară de situațiile financiare consolidate întocmite conform IFRS.

Articolul 6

Reguli comune privind marcajele

Pentru marcajele realizate în conformitate cu articolele 4 și 5, emitenții trebuie să respecte următoarele cerințe:

(a)

integrarea marcajelor în rapoartele financiare anuale ale emitenților în formatul XHTML folosind specificațiile Inline XBRL stabilite în anexa III;

(b)

cerințele privind regulile de marcare și depunere stabilite în anexa IV.

Articolul 7

Fișierele taxonomiei XBRL

ESMA poate publica fișiere ale taxonomiei XBRL, bazate pe taxonomia de bază, care pot fi citite automat și descărcate. Fișierele în cauză trebuie să respecte criteriile stabilite în anexa V.

Articolul 8

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică în cazul rapoartelor financiare anuale cuprinzând situații financiare pentru exercițiile financiare care încep la 1 ianuarie 2020 sau ulterior acestei date.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 390, 31.12.2004, p. 38.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (JO L 243, 11.9.2002, p. 1).

(3)  Decizia 2008/961/CE a Comisiei din 12 decembrie 2008 privind utilizarea de către emitenții de valori mobiliare din țările terțe a standardelor de contabilitate naționale ale anumitor țări terțe și a standardelor internaționale de raportare financiară pentru întocmirea situațiilor financiare consolidate (JO L 340, 19.12.2008, p. 112).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).


ANEXA I

Legendă pentru tabelele 1 și 2 din anexa II și pentru tabelele din anexele IV și VI

DATE/TIPUL DE ATRIBUT/PREFIX

DEFINIȚIE

text block

indică faptul că tipul de element este un bloc de text; este utilizat pentru a marca volume mai mari de informații, cum ar fi note, politici contabile sau tabele; blocurile de text sunt elemente-rând nenumerice

text

indică faptul că tipul de element este un text (o secvență de caractere alfanumerice); este utilizat pentru a marca volume mici de informații explicative; elementele-text sunt elemente-rând nenumerice

yyyy-mm-dd

indică faptul că tipul de element este o dată; aceste elemente sunt elemente-rând nenumerice

X

indică faptul că tipul de element este de natură monetară (un număr exprimat într-o monedă declarată); aceste elemente sunt elemente-rând numerice

X.XX

indică faptul că tipul de element este o valoare cu zecimale (cum ar fi un procentaj sau ca o valoare „pe acțiune”); aceste elemente sunt elemente-rând numerice

shares

indică faptul că tipul de element este un număr de acțiuni; aceste elemente sunt elemente-rând numerice

table

indică începutul unei structuri reprezentate de un tabel în care rândurile și coloanele contribuie la definirea unui concept financiar la intersecția lor

axis

indică o proprietate dimensională într-o structură tabelară

member

indică un membru al unei dimensiuni pe o axă

guidance

indică un element care sprijină navigarea în conținutul unei taxonomii

role

indică un element care reprezintă o secțiune a unui taxonomii, de exemplu situația poziției financiare, contul de profit și pierdere, fiecare notă individuală etc.

abstract

indică un element de grupare sau un antet

instant or duration

indică faptul că valoarea monetară reprezintă un stoc (instant – moment) sau un flux (duration – durată)

credit or debit

indică soldul „natural” al prezentării de informații

esef_cor

prefix aplicat în tabelele din anexele IV și VI pentru elementele definite în spațiul de nume „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_cor”

esef_all

prefix aplicat în tabelul din anexa VI pentru elementele definite în spațiul de nume „http:// www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_cor”

esma_technical

prefix aplicat în tabelul din anexa VI pentru elementele definite în spațiul de nume „http:// www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical”

ifrs-full

prefix aplicat în tabelele din anexele IV și VI pentru elementele definite în spațiul de nume „http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2017.3.9/ifrs-full”


ANEXA II

Marcaje obligatorii

1.

Emitenții trebuie să marcheze toate numerele exprimate într-o monedă declarată care sunt prezentate în situația poziției financiare, în situația profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global, în situația modificărilor capitalurilor proprii și în situația fluxurilor de trezorerie din situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu IFRS.

2.

Emitenții trebuie să marcheze toate prezentările de informații care corespund elementelor menționate în tabelul 1 din prezenta anexă și care sunt incluse în situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu IFRS sau încorporate în acestea prin trimiteri încrucișate la alte părți ale rapoartelor financiare anuale pentru exercițiile financiare care încep la 1 ianuarie 2020 sau ulterior acestei date.

3.

Emitenții trebuie să marcheze toate prezentările de informații care corespund elementelor menționate în tabelul 2 din prezenta anexă și care sunt incluse în situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu IFRS sau încorporate în acestea prin trimiteri încrucișate la alte părți ale rapoartelor financiare anuale pentru exercițiile financiare care încep la 1 ianuarie 2022 sau ulterior acestei date.

Tabelul 1

Elementele obligatorii ale taxonomiei de bază care trebuie să fie marcate pentru exercițiile financiare care încep la 1 ianuarie 2020 sau ulterior acestei date

Etichetă

Tipul de date și alte atribute

Trimiteri la IFRS

Denumirea entității raportoare sau alte mijloace de identificare

text

IAS 1 51 a

Explicarea modificării denumirii entității raportoare sau a altor mijloace de identificare care a intervenit de la finalul perioadei precedente de raportare

text

IAS 1 51 a

Domiciliul entității

text

IAS 1 138 a

Forma juridică a entității

text

IAS 1 138 a

Țara de înregistrare

text

IAS 1 138 a

Adresa sediului social al entității

text

IAS 1 138 a

Locul principal de desfășurare a activității

text

IAS 1 138 a

Descrierea naturii operațiunilor și a principalelor activități ale entității

text

IAS 1 138 b

Denumirea societății-mamă

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Denumirea societății-mamă a întregului grup

text

IAS 24 13, IAS 1 138 c

Tabelul 2

Elementele obligatorii ale taxonomiei de bază care trebuie să fie marcate pentru exercițiile financiare care încep la 1 ianuarie 2022 sau ulterior acestei date

Etichetă

Tip

Trimiteri la IFRS

Denumirea entității raportoare sau alte mijloace de identificare

text

IAS 1 51 a

Explicarea modificării denumirii entității raportoare sau a altor mijloace de identificare care a intervenit de la finalul perioadei precedente de raportare

text

IAS 1 51 a

Domiciliul entității

text

IAS 1 138 a

Forma juridică a entității

text

IAS 1 138 a

Țara de înregistrare

text

IAS 1 138 a

Adresa sediului social al entității

text

IAS 1 138 a

Locul principal de desfășurare a activității

text

IAS 1 138 a

Descrierea naturii operațiunilor și a principalelor activități ale entității

text

IAS 1 138 b

Denumirea societății-mamă

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Denumirea societății-mamă a întregului grup

text

IAS 24 13, IAS 1 138 c

Durata de viață a entității cu existență limitată

text

IAS 1 138 d

Declarație de conformitate cu IFRS [text block]

text block

IAS 1 16

Explicații privind abaterile de la IFRS

text

IAS 1 20 b, IAS 1 20 c

Explicații privind efectul financiar al abaterilor de la IFRS

text

IAS 1 20 d

Prezentarea incertitudinilor în ceea ce privește capacitatea entității de a-și continua activitatea [text block]

text block

IAS 1 25

Explicații privind faptele și baza de întocmire a situațiilor financiare atunci când acestea nu se mai întocmesc pe baza continuității activității

text

IAS 1 25

Explicații privind motivul pentru care entitatea nu își va mai putea continua activitatea

text

IAS 1 25

Descrierea motivului folosirii unei perioade de raportare mai lungi sau mai scurte

text

IAS 1 36 a

Descrierea faptului că valorile prezentate în situațiile financiare nu sunt pe deplin comparabile

text

IAS 1 36 b

Prezentarea informațiilor privind reclasificările sau modificările prezentării [text block]

text block

IAS 1 41

Explicarea surselor incertitudinii estimărilor care prezintă un risc semnificativ de a provoca o ajustare importantă

text

IFRIC 14 10, IAS 1 125

Prezentarea informațiilor privind activele și datoriile care prezintă un risc semnificativ de a provoca o ajustare importantă [text block]

text block

IAS 1 125

Dividende recunoscute ca distribuiri către proprietari pe acțiune

X, duration

IAS 1 107

Dividende propuse sau declarate înainte de autorizarea publicării situațiilor financiare, dar nerecunoscute ca distribuire către proprietari

X duration

IAS 10 13, IAS 1 137

Dividende propuse sau declarate înainte de autorizarea publicării situațiilor financiare, dar nerecunoscute ca distribuire către proprietari, pe acțiune

X.XX duration

IAS 1 137 a

Prezentarea informațiilor privind evaluările și estimările contabile [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind cheltuielile angajate și alte datorii [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind ajustarea pentru pierderile din credite [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind entitățile asociate [text block]

text block

IFRS 12 B4 d, IAS 27 17 b, IAS 27 16 b

Prezentarea informațiilor privind remunerarea auditorilor [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind autorizarea situațiilor financiare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind activele financiare disponibile pentru vânzare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind baza de consolidare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind baza de întocmire a situațiilor financiare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind activele biologice, produsele agricole în momentul recoltării și subvențiile guvernamentale acordate pentru activele biologice [text block]

text block

IAS 41 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind împrumuturile [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind combinările de întreprinderi [text block]

text block

IFRS 3 Prezentarea informațiilor

Prezentarea informațiilor privind soldurile de numerar și soldurile bancare la băncile centrale [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind numerarul și echivalentele de numerar [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind situația fluxurilor de trezorerie [text block]

text block

IAS 7 Prezentarea unei situații a fluxurilor de trezorerie

Prezentarea informațiilor privind modificările politicilor contabile [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind modificările politicilor contabile, estimărilor contabile și erorilor [text block]

text block

IAS 8 Politici contabile

Prezentarea informațiilor privind garanțiile reale [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind daunele și beneficiile plătite [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind angajamentele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind angajamentele și datoriile contingente [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind datoriile contingente [text block]

text block

IAS 37 86

Prezentarea informațiilor privind costul vânzărilor [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind riscul de credit [text block]

text block

Intrarea în vigoare 1.1.2018 IFRS 7 Riscul de credit, IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind instrumentele de datorie [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind costurile de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind venitul amânat [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind impozitele amânate [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind depozitele de la bănci [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind depozitele de la clienți [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind cheltuielile cu amortizarea [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare derivate [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind activitățile întrerupte [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind dividendele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind rezultatul pe acțiune [text block]

text block

IAS 33 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind efectele variației cursurilor de schimb valutar [text block]

text block

IAS 21 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind beneficiile angajaților [text block]

text block

IAS 19 Domeniu de aplicare

Prezentarea informațiilor privind segmentele operaționale ale entității [text block]

text block

IFRS 8 Prezentarea informațiilor

Prezentarea informațiilor privind evenimentele ulterioare perioadei de raportare [text block]

text block

IAS 10 Prezentarea informațiilor

Prezentarea informațiilor privind cheltuielile [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind cheltuielile după natura lor [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind activele de explorare și evaluare [text block]

text block

IFRS 6 Prezentarea informațiilor

Prezentarea informațiilor privind evaluarea la valoarea justă [text block]

text block

IFRS 13 Prezentarea informațiilor

Prezentarea informațiilor privind valoarea justă a instrumentelor financiare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile din onorarii și comisioane (cheltuielile cu onorariile și comisioanele) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind costurile financiare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile (costurile) financiare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile financiare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind activele financiare deținute în vederea tranzacționării [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare [text block]

text block

IFRS 7 Domeniu de aplicare

Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare deținute în vederea tranzacționării [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind datoriile financiare deținute în vederea tranzacționării [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind gestionarea riscurilor financiare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind adoptarea pentru prima dată [text block]

text block

IFRS 1 Prezentare și descriere

Prezentarea informațiilor privind cheltuielile generale și administrative [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor generale privind situațiile financiare [text block]

text block

IAS 1 51

Prezentarea informațiilor privind continuitatea activității [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind fondul comercial [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind subvențiile guvernamentale [text block]

text block

IAS 20 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind deprecierea activelor [text block]

text block

IAS 36 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind impozitul pe profit [text block]

text block

IAS 12 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind angajații [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind personalul-cheie din conducere [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind contractele de asigurare [text block]

text block

IFRS 4 Prezentarea informațiilor

Prezentarea informațiilor privind veniturile din prime de asigurare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind imobilizările necorporale [text block]

text block

IAS 38 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind imobilizările necorporale și fondul comercial [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind cheltuielile cu dobânzile [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile din dobânzi [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile din dobânzi (cheltuielile cu dobânzile) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind stocurile [text block]

text block

IAS 2 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind datoriile din contractele de investiții [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind investițiile imobiliare [text block]

text block

IAS 40 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind investițiile contabilizate prin metoda punerii în echivalență [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte investiții decât investițiile contabilizate prin metoda punerii în echivalență [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind capitalul emis [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind asocierile în participație [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 b, IAS 27 16 b

Prezentarea informațiilor privind plățile de leasing în avans [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind contractele de leasing [text block]

text block

Intrarea în vigoare 1.1.2019 IFRS 16 Prezentare, Data de expirare 1.1.2019 IAS 17 Reflectarea contractelor de leasing în situațiile financiare ale locatorilor, Data de expirare 1.1.2019 IAS 17 Reflectarea contractelor de leasing în situațiile financiare ale locatarilor, Intrarea în vigoare 1.1.2019 IFRS 16 Prezentarea informațiilor

Prezentarea informațiilor privind riscul de lichiditate [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind împrumuturile și avansurile către bănci [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind împrumuturile și avansurile către clienți [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind riscul de piață [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind valoarea netă a activelor atribuibilă deținătorilor de unități [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind interesele care nu controlează [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind activele imobilizate deținute în vederea vânzării și activitățile întrerupte [text block]

text block

IFRS 5 Prezentare și descriere

Prezentarea informațiilor privind activele imobilizate sau grupurile destinate cedării clasificate ca deținute în vederea vânzării [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind obiectivele, politicile și procedurile de administrare a capitalului [text block]

text block

IAS 1 134

Prezentarea informațiilor privind alte active [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte active circulante [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte datorii curente [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte datorii [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte active imobilizate [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte datorii pe termen lung [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte cheltuieli de exploatare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte venituri din exploatare (cheltuieli de exploatare) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte venituri din exploatare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind plățile în avans și alte active [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind profitul (pierderea) din activitățile de exploatare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind imobilizările corporale [text block]

text block

IAS 16 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind provizioanele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind reclasificarea instrumentelor financiare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile recunoscute din contractele de construcție [text block]

text block

Data de expirare 1.1.2018 IAS 11 Prezentarea informațiilor

Prezentarea informațiilor privind reasigurarea [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind părțile afiliate [text block]

text block

IAS 24 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind acordurile de răscumpărare și acordurile reverse repo [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind cheltuielile de cercetare și dezvoltare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind rezervele din cadrul capitalurilor proprii [text block]

text block

IAS 1 79 b

Prezentarea informațiilor privind numerarul și echivalentele de numerar a căror utilizare este restricționată [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile [text block]

text block

IAS 1 10 e, Data de expirare 1.1.2018 IAS 18 Prezentarea informațiilor

Prezentarea informațiilor privind acordurile de concesiune a serviciilor [text block]

text block

SIC 29 Consens

Prezentarea informațiilor privind capitalul social, rezervele și alte participații în capitalurile proprii [text block]

text block

IAS 1 79

Prezentarea informațiilor privind angajamentele de plată pe bază de acțiuni [text block]

text block

IFRS 2 44

Prezentarea informațiilor privind datoriile subordonate [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind filialele [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 a, IAS 27 16 b

Prezentarea informațiilor privind politicile contabile semnificative [text block]

text block

IAS 1 117

Prezentarea informațiilor privind creanțele și datoriile fiscale [bloc text]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind datoriile comerciale și alte datorii [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind creanțele comerciale și alte creanțe [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile din tranzacționare (cheltuielile cu tranzacționarea) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind acțiunile de trezorerie [text block]

text block

IAS 1 10 e

Descrierea politicii contabile privind activele financiare disponibile pentru vânzare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind activele biologice [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind costurile îndatorării [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind împrumuturile [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind combinările de întreprinderi [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind combinările de întreprinderi și fondul comercial [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind fluxurile de trezorerie [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind garanțiile reale [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind construcția în curs [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind datoriile contingente și activele contingente [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind costurile de atragere a clienților [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind programele de fidelizare a clienților [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind provizioanele de dezafectare, de reconstituire și de reabilitare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind costurile de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind impozitul pe profit amânat [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind derecunoașterea instrumentelor financiare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind instrumentele financiare derivate [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind instrumentele financiare derivate și acoperirea împotriva riscurilor [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind determinarea componentelor numerarului și echivalentelor de numerar [text block]

text block

IAS 7 46

Descrierea politicii contabile privind activitățile întrerupte [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind reducerile comerciale și rabaturile [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind dividendele [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind rezultatul pe acțiune [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind drepturile de emisii [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind beneficiile angajaților [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind cheltuielile legate de mediu [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind elementele excepționale [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind cheltuielile [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind cheltuielile de explorare și de evaluare [text block]

text block

IFRS 6 24 a

Descrierea politicii contabile privind evaluarea la valoarea justă [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind veniturile din onorarii și comisioane și cheltuielile cu onorariile și comisioanele [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind costurile financiare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind veniturile și costurile financiare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind activele financiare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind garanțiile financiare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind instrumentele financiare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind instrumentele financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind datoriile financiare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind conversia valutară [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind taxele de franciză [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind moneda funcțională [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind fondul comercial [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind subvențiile guvernamentale [text block]

text block

IAS 20 39 a

Descrierea politicii contabile privind acoperirea împotriva riscurilor [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind investițiile păstrate până la scadență [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind deprecierea activelor [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind deprecierea activelor financiare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind deprecierea activelor nefinanciare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind impozitul pe profit [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind contractele de asigurare și activele, datoriile, veniturile și cheltuielile aferente [text block]

text block

IFRS 4 37 a

Descrierea politicii contabile privind imobilizările necorporale și fondul comercial [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind alte imobilizări necorporale decât fondul comercial [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind veniturile din dobânzi și cheltuielile cu dobânzile [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind investițiile în entități asociate [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind investițiile în entități asociate și în asocieri în participație [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind investițiile în asocieri în participație [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind investițiile imobiliare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind alte investiții decât investițiile contabilizate prin metoda punerii în echivalență [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind capitalul emis [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind contractele de leasing [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind împrumuturile și creanțele [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind evaluarea stocurilor [text block]

text block

IAS 2 36 a

Descrierea politicii contabile privind activele miniere [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind drepturile de exploatare minieră [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind activele imobilizate sau grupurile destinate cedării clasificate ca deținute în vederea vânzării [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind activele imobilizate sau grupurile destinate cedării clasificate ca deținute în vederea vânzării și activitățile întrerupte [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind compensarea instrumentelor financiare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind activele petroliere și gaziere [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind activele de programare informatică [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind imobilizările corporale [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind provizioanele [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind reclasificarea instrumentelor financiare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind recunoașterea în profit sau pierdere a diferenței dintre valoarea justă la recunoașterea inițială și prețul tranzacției [text block]

text block

IFRS 7 28 a

Descrierea politicii contabile privind recunoașterea veniturilor [text block]

text block

Data de expirare 1.1.2018 IAS 18 35 a, IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind conturile de amânare aferente activităților reglementate [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind reasigurarea [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind reparațiile și întreținerea [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind acordurile de răscumpărare și acordurile reverse repo [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind cheltuielile de cercetare și dezvoltare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind numerarul și echivalentele de numerar a căror utilizare este restricționată [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind raportarea pe segmente [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind acordurile de concesiune a serviciilor [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind tranzacțiile cu plata pe bază de acțiuni [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind costurile de descopertă [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind filialele [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind alte impozite decât impozitul pe profit [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind compensațiile pentru încetarea contractului de muncă [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind datoriile comerciale și alte datorii [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind creanțele comerciale și alte creanțe [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind veniturile din tranzacționare și cheltuielile cu tranzacționarea [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind tranzacțiile cu interese care nu controlează [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind tranzacțiile cu părțile afiliate [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind acțiunile de trezorerie [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind warrantele [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea altor politici contabile relevante pentru înțelegerea situațiilor financiare [text block]

text block

IAS 1 117 b


ANEXA III

Specificațiile Inline XBRL aplicabile

1.

Emitenții trebuie să se asigure că documentul instanțiat Inline XBRL este valabil în raport cu specificația Inline XBRL 1.1 și este conform cu standardul XBRL Units Registry.

2.

Emitenții trebuie să se asigure că fișierele taxonomiei extinse XBRL sunt valabile în raport cu specificațiile XBRL 2.1 și XBRL Dimensions 1.0.

3.

Emitenții trebuie să prezinte documentul instanțiat Inline XBRL și fișierele taxonomiei extinse XBRL ale emitentului într-un singur pachet de raportare în cadrul căruia fișierele taxonomiei XBRL sunt grupate în pachete conform specificațiilor Taxonomy Packages.

4.

Emitenții trebuie să se asigure că atât documentul instanțiat Inline XBRL, cât și taxonomia extinsă a emitentului respectă cerințele din regulile de marcare și depunere stabilite în anexa IV.

ANEXA IV

Reguli de marcare și depunere

1.

Emitenții trebuie să se asigure că documentul instanțiat Inline XBRL conține datele unui singur emitent, astfel încât toți identificatorii contextuali ai entității să aibă același conținut.

2.

Emitenții trebuie să se identifice în documentul instanțiat XBRL utilizând identificatorii entității juridice ISO 17442 în cadrul identificatorilor și schemelor entității în contextul XBRL.

3.

Atunci când marchează prezentările de informații, emitenții trebuie să utilizeze elementul taxonomiei de bază al cărui sens contabil se apropie cel mai mult de prezentarea de informații marcată. În cazul în care par să existe mai multe elementele ale taxonomiei de bază care pot fi alese, emitenții ar trebui să selecteze elementul cu sensul/domeniul de aplicare contabil cel mai restrâns.

4.

În cazul în care elementul taxonomiei de bază cel mai apropiat ar denatura sensul contabil al prezentării de informații marcate conform cerințelor de la punctul 3, emitenții trebuie să creeze un element al taxonomiei extinse și să utilizeze acest element pentru marcarea prezentării de informații în cauză. Toate elementele taxonomiei extinse create:

(a)

nu trebuie să se suprapună din punctul de vedere al sensului și al domeniului de aplicare cu niciun element al taxonomiei de bază;

(b)

trebuie să identifice creatorul elementului;

(c)

trebuie să aibă un atribut adecvat care să indice soldul (balance attribute);

(d)

trebuie să aibă etichete standard în limba corespunzătoare limbii în care este întocmit raportul financiar anual. Se recomandă să se adauge etichete și în alte limbi. Toate etichetele trebuie să corespundă sensului și domeniului de aplicare contabil al conceptelor economice subiacente.

5.

Emitenții trebuie să se asigure că fiecare element al taxonomiei extinse utilizat pentru marcarea unei prezentări de informații în raportul financiar anual este inclus în cel puțin o ierarhie a bazei de legături (linkbase) pentru prezentare și a bazei de legături pentru definiții din cadrul taxonomiei extinse.

6.

Emitenții trebuie să utilizeze bazele de legături pentru calcul ale taxonomiilor lor extinse pentru a documenta relațiile aritmetice dintre elementele numerice ale taxonomiei de bază și/sau ale taxonomiei extinse, în special în ceea ce privește relațiile aritmetice dintre elementele taxonomiei de bază și/sau ale taxonomiei extinse din situația poziției financiare, situația profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie.

7.

Pentru a identifica partea din situațiile financiare la care se referă marcajele, emitenții trebuie să utilizeze elemente-rădăcină (root elements) specifice ale taxonomiei ca puncte de plecare ale părților respective din situațiile financiare în bazele de legături pentru prezentare ale taxonomiei lor extinse. Denumirile, etichetele și prefixele acestor elemente-rădăcină ale taxonomiei sunt stabilite în tabelul 1.

Tabel

Denumirile, etichetele și prefixele elementelor-rădăcină

Prefix

Denumirea elementului

Etichetă

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Spațiu rezervat pentru situația poziției financiare - acest element TREBUIE să fie utilizat ca punct de plecare pentru situația poziției financiare

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Spațiu rezervat pentru profit sau pierdere – acest element TREBUIE să fie utilizat ca punct de plecare pentru contul de profit sau pierdere dacă contul de profit sau pierdere este prezentat separat

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Spațiu rezervat pentru situația rezultatului global - acest element TREBUIE să fie utilizat ca punct de plecare pentru situația rezultatului global dacă aceasta este prezentată separat sau atunci când contul de profit sau pierdere și situațiile altor elemente ale rezultatului global sunt reunite într-o singură situație

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Spațiu rezervat pentru situația fluxurilor de trezorerie - acest element TREBUIE să fie utilizat ca punct de plecare pentru situația fluxurilor de trezorerie

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Spațiu rezervat pentru situația modificărilor capitalurilor proprii – acest element TREBUIE să fie utilizat ca punct de plecare pentru situația modificărilor capitalurilor proprii

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Spațiu rezervat pentru note, politici contabile și elemente obligatorii ale taxonomiei de bază - acest element TREBUIE să fie utilizat ca punct de plecare pentru marcajele prezentărilor de informații din notele la situațiile financiare

Elementele-rădăcină specifice ale taxonomiei trebuie să fie incluse, de asemenea, în fișierele taxonomiei XBRL elaborate de ESMA.

8.

În taxonomiile lor extinse, emitenții trebuie să nu înlocuiască etichetele sau referințele elementelor taxonomiei de bază. La elementele taxonomiei de bază pot fi adăugate etichete specifice fiecărui emitent.

9.

Emitenții trebuie să se asigure că elementele taxonomiei extinse a emitentului care marchează situația poziției financiare, situația profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie din situațiile financiare consolidate întocmite conform IFRS sunt ancorate de unul sau mai multe elemente ale taxonomiei de bază. În special:

(a)

emitentul trebuie să ancoreze elementul taxonomiei extinse de elementul taxonomiei de bază având sensul/domeniul de aplicare contabil imediat mai larg decât elementul taxonomiei extinse a emitentului. Emitentul trebuie să identifice, în baza de legături pentru definiții a taxonomiei extinse a emitentului, relația dintre elementul taxonomiei extinse în cauză și elementul taxonomiei de bază în cauză. Elementul taxonomiei extinse trebuie să figureze ca țintă a relației;

(b)

emitentul poate să ancoreze elementul taxonomiei extinse de elementul sau elementele taxonomiei de bază având sensul/domeniul de aplicare contabil imediat mai restrâns decât elementul taxonomiei extinse în cauză. Emitentul trebuie să identifice, în baza de legături pentru definiții a taxonomiei extinse a emitentului, relația dintre elementul taxonomiei extinse în cauză și elementul sau elementele taxonomiei de bază în cauză. Elementul taxonomiei extinse trebuie să figureze ca sursă a relației sau a relațiilor; În cazul în care elementul taxonomiei extinse combină mai multe elemente ale taxonomiei de bază, emitentul ancorează respectivul element al taxonomiei extinse de fiecare dintre aceste elemente ale taxonomiei de bază, cu excepția cu excepția elementelor taxonomiei de bază considerate în mod rezonabil ca fiind nesemnificative.

10.

Fără a aduce atingere punctului 9, emitenții nu sunt obligați să ancoreze de un alt element al taxonomiei de bază un element al taxonomiei extinse care este utilizat pentru a marca o prezentare de informații din situația poziției financiare, situația profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii sau situația fluxurilor de trezorerie care reprezintă un subtotal al altor prezentări de informații din cadrul aceleiași situații.

11.

Emitenții trebuie să se asigure că tipul de date și tipul de perioadă aferente unui element al taxonomiei utilizat pentru marcarea unei prezentări de informații reflectă sensul contabil al prezentării de informații marcate. Emitenții nu trebuie să definească și să aplice unui element al taxonomiei un tip personalizat în cazul în care un tip corespunzător este deja definit în specificațiile XBRL sau în XBRL Data Types Registry.

12.

Atunci când marchează prezentări de informații, emitenții nu trebuie să utilizeze elemente numerice ale taxonomiei pentru a marca valori diferite pentru un anumit context (defalcări în funcție de entități, perioade și dimensiuni), cu excepția cazului în care diferența este rezultatul unei rotunjiri legate de prezentarea acelorași informații la o scară diferită în mai multe locuri din același raport financiar anual.

13.

Atunci când marchează prezentări de informații, emitenții trebuie să utilizeze elementele nenumerice ale taxonomiei în așa fel încât să marcheze toate prezentările de informații care corespund definiției elementului respectiv. Emitenții nu trebuie să aplice marcajele doar parțial sau selectiv.

14.

Emitenții trebuie să se asigure că documentul instanțiat Inline XBRL nu conține cod executabil.

ANEXA V

Fișierele taxonomiei XBRL

Fișierele taxonomiei XBRL publicate de ESMA trebuie:

(a)

să identifice ca elemente XBRL toate elementele taxonomiei de bază;

(b)

să stabilească atributele elementelor taxonomiei de bază în funcție de tipul lor, astfel cum este prevăzut în anexa I;

(c)

să furnizeze etichetele lizibile pentru om, astfel cum sunt prevăzute în tabelul din anexa VI, care să precizeze sensul elementelor taxonomiei de bază, precum și referințele acestora.

(d)

să definească structuri care să faciliteze navigarea în conținutul taxonomiei și înțelegerea definiției unui element al taxonomiei de bază în contextul altor elemente ale taxonomiei de bază;

(e)

să definească relații care să le permită emitenților să ancoreze elementele taxonomiei extinse de elemente ale taxonomiei de bază;

(f)

să fie valabile în conformitate cu specificațiile XBRL 2.1 și cu specificațiile XBRL Dimensions 1.0 și să fie grupate în pachete conform specificațiilor Taxonomy Packages, astfel cum sunt stabilite în anexa III;

(g)

să conțină informațiile tehnice necesare pentru dezvoltarea de soluții informatice care să sprijine elaborarea de rapoarte financiare anuale armonizate;

(h)

să identifice perioada la care se referă.


ANEXA VI

Schema taxonomiei de bază

Tabel

Schema taxonomiei de bază pentru marcarea situațiilor financiare consolidate întocmite conform IFRS

Prefix

Denumirea/rolul elementului URI

Tipul și atributele elementului

Etichetă

Eticheta documentației

Referințe

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Modificări neobișnuit de mari în ceea ce privește prețurile activelor sau cursurile de schimb valutar [member]

Acest membru reprezintă modificările neobișnuit de mari în ceea ce privește prețurile activelor sau cursurile de schimb valutar.

exemplu: IAS 10 22 g

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Estimări contabile [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Estimări contabile [member]

Acest membru reprezintă un activ, o datorie sau un consum periodic al unui activ care face obiectul unor adaptări care rezultă din evaluarea situației prezente a activelor și datoriilor și a beneficiilor și obligațiilor viitoare preconizate asociate acestora. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Estimări contabile” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

prezentarea informațiilor: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingProfit

X duration credit

Profitul contabil

Cuantumul profitului (pierderii) dintr-o perioadă înainte de scăderea cheltuielilor cu impozitul. [Referințe: profit (pierdere)]

prezentarea informațiilor: IAS 12 81 c ii, prezentarea informațiilor: IAS 12 81 c i

ifrs-full

Accruals

X instant credit

Angajamente contabile

Cuantumul obligațiilor de plată pentru bunuri și servicii care au fost primite sau furnizate, dar care nu au fost încă plătite, facturate sau nu au făcut încă obiectul unor acorduri oficiale cu furnizorii, inclusiv sumele datorate angajaților.

practică comună: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant credit

Angajamente contabile și venit amânat

Cuantumul angajamentelor contabile și al venitului amânat. [Referințe: angajamente contabile; venit amânat]

practică comună: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Angajamente contabile și venit amânat [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant credit

Angajamente contabile și venit amânat clasificate drept curente

Cuantumul angajamentelor contabile și al venitului amânat clasificate drept curente. [Referințe: angajamente contabile și venit amânat]

practică comună: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Angajamente contabile și venit amânat clasificate drept datorii curente [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Angajamente contabile și venit amânat clasificate drept datorii pe termen lung

Cuantumul angajamentelor contabile și al venitului amânat clasificate drept datorii pe termen lung. [Referințe: angajamente contabile și venit amânat]

practică comună: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Angajamente contabile și venit amânat clasificate drept datorii pe termen lung [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant credit

Angajamente contabile clasificate drept datorii curente

Cuantumul angajamentelor contabile clasificate drept datorii curente. [Referințe: angajamente contabile]

practică comună: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Angajamente contabile clasificate drept datorii pe termen lung

Cuantumul angajamentelor contabile clasificate drept datorii pe termen lung. [Referințe: angajamente contabile]

practică comună: IAS 1 78

ifrs-full

AccruedIncome

X instant debit

Venituri angajate

Cuantumul activelor care reprezintă venituri care au fost câștigate, dar nu au fost încă primite.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

AccumulatedAllowanceForUncollectibleMinimumLeasePaymentsReceivable

X instant credit

Valoarea cumulată a provizioanelor pentru creanțele care nu pot fi colectate aferente plăților minime de leasing de încasat

Cuantumul aferent valorii cumulate a provizioanelor pentru creanțele care nu pot fi colectate aferente plăților minime de leasing de încasat. Plățile minime de leasing sunt acele plăți pe care locatarul va fi sau poate fi obligat să le efectueze de-a lungul duratei contractului de leasing, excluzând chiria contingentă, costurile serviciilor și impozitele pe care locatorul le va plăti și care se vor rambursa acestuia, împreună cu: (a) pentru locatar, orice sume garantate de locatar sau de o parte afiliată locatarului; sau (b) pentru locator, orice valoare reziduală garantată locatorului de către: (i) locatar; (ii) o parte afiliată locatarului; sau (iii) o terță parte, fără legătură cu locatorul, care este capabilă din punct de vedere financiar să onoreze garanția.

prezentarea informațiilor: IAS 17 47 d - Data de expirare 1.1.2019

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activelor financiare

Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activelor determinată: (a) ca valoarea modificării valorii lor juste care nu poate fi atribuită modificărilor unor condiții de piață care au generat risc de piață; sau (b) utilizând o metodă alternativă considerată de entitate ca reprezentând mai exact valoarea modificării valorii juste care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activului. [Referințe: risc de credit [member]; risc de piață [member]; Creșterea (reducerea) valorii juste a activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activelor financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 9 c - Intrarea în vigoare 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau a instrumentelor similare legate de activele financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau a instrumentelor similare legate de activele financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere. [Referințe: instrumente derivate [member]; creșterea (reducerea) valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau a instrumentelor similare legate de activele financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere; active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 9 d - Intrarea în vigoare 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant credit

Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a datoriei financiare care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al datoriei respective

Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a datoriilor financiare care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al datoriilor respective [Referințe: risc de credit [member]; risc de piață [member]; creșterea (reducerea) valorii juste a datoriei financiare care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al datoriei respective]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 10 a, prezentarea informațiilor: IFRS 7 10A a - Intrarea în vigoare 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a împrumutului sau creanței care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activelor financiare

Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a împrumuturilor sau creanțelor care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activelor determinată: (a) ca valoarea modificării valorii lor juste care nu poate fi atribuită modificărilor unor condiții de piață care au generat risc de piață; sau (b) utilizând o metodă alternativă considerată de entitate ca reprezentând mai exact valoarea modificării valorii juste care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activului. [Referințe: risc de piață [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 9 c - Data de expirare 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau a instrumentelor similare legate de împrumuturi și creanțe

Creșterea (reducerea) agregată a valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau a instrumentelor similare legate de împrumuturi și creanțe. [Referințe: instrumente derivate [member]; creșterea (reducerea) valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau a instrumentelor similare legate de împrumuturi și creanțe]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 9 d - Data de expirare 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

Amortizarea și deprecierea cumulată [member]

Acest membru reprezintă amortizarea și deprecierea cumulată. [Referințe: pierdere din depreciere; cheltuieli cu amortizarea]

prezentarea informațiilor: IAS 16 73 d, prezentarea informațiilor: IAS 16 75 b, prezentarea informațiilor: IAS 17 32 - Data de expirare 1.1.2019, prezentarea informațiilor: IAS 38 118 c, prezentarea informațiilor: IAS 40 79 c, prezentarea informațiilor: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

Amortizarea cumulată [member]

Acest membru reprezintă amortizarea cumulată. [Referințe: cheltuieli cu amortizarea]

practică comună: IAS 16 73 d, prezentarea informațiilor: IAS 16 75 b, practică comună: IAS 17 32 - Data de expirare 1.1.2019, practică comună: IAS 38 118 c, practică comună: IAS 40 79 c, practică comună: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant debit

Ajustarea cumulată a acoperirii valorii juste împotriva riscurilor pentru un element acoperit împotriva riscurilor care este inclusă în valoarea contabilă, active

Cuantumul cumulat al ajustării acoperirii valorii juste împotriva riscurilor pentru un element acoperit împotriva riscurilor care este inclusă în valoarea contabilă a elementului acoperit, recunoscut în situația poziției financiare drept activ. [Referințe: elemente acoperite împotriva riscurilor [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 24B a ii - Intrarea în vigoare 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant credit

Ajustarea cumulată a acoperirii valorii juste împotriva riscurilor pentru un element acoperit împotriva riscurilor care este inclusă în valoarea contabilă, datorii

Cuantumul cumulat al ajustării acoperirii valorii juste împotriva riscurilor pentru un element acoperit împotriva riscurilor care este inclusă în valoarea contabilă a elementului acoperit, recunoscut în situația poziției financiare drept datorie. [Referințe: elemente acoperite împotriva riscurilor [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 24B a ii - Intrarea în vigoare 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant debit

Ajustarea cumulată a acoperirii valorii juste împotriva riscurilor rămasă în situația poziției financiare pentru un element acoperit împotriva riscurilor care a încetat să mai fie ajustat în funcție de câștigurile și pierderile din acoperire, active

Ajustarea cumulată a acoperirii valorii juste împotriva riscurilor rămasă în situația poziției financiare pentru un element acoperit împotriva riscurilor care este un activ financiar evaluat la costul amortizat și care a încetat să mai fie ajustat în funcție de câștigurile și pierderile din acoperire. [Referințe: active financiare evaluate la costul amortizat; elemente acoperite împotriva riscurilor [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 24B a v - Intrarea în vigoare 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant credit

Ajustarea cumulată a acoperirii valorii juste împotriva riscurilor rămasă în situația poziției financiare pentru un element acoperit împotriva riscurilor care a încetat să mai fie ajustat în funcție de câștigurile și pierderile din acoperire, datorii

Ajustarea cumulată a acoperirii valorii juste împotriva riscurilor rămasă în situația poziției financiare pentru un element acoperit împotriva riscurilor care este o datorie financiară evaluată la costul amortizat și care a încetat să mai fie ajustat în funcție de câștigurile și pierderile din acoperire. [Referințe: datorii financiare evaluate la costul amortizat; elemente acoperite împotriva riscurilor [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 24B a v - Intrarea în vigoare 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

Deprecierea cumulată [member]

Acest membru reprezintă deprecierea cumulată. [Referințe: pierdere din depreciere]

practică comună: IAS 16 73 d, practică comună: IAS 17 32 - Data de expirare 1.1.2019, practică comună: IAS 38 118 c, practică comună: IAS 40 79 c, practică comună: IAS 41 54 f, prezentarea informațiilor: IFRS 3 B67 d, prezentarea informațiilor: IFRS 7 35H - Intrarea în vigoare 1.1.2018, exemplu: IFRS 7 35N - Intrarea în vigoare 1.1.2018, exemplu: IFRS 7 IG29 b - Data de expirare 1.1.2018, exemplu: IFRS 7 37 b - Data de expirare 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant credit

Alte elemente cumulate ale rezultatului global

Cuantumul elementelor cumulate de venituri și cheltuieli (inclusiv ajustările din reclasificare) care nu sunt recunoscute în profit sau pierdere, astfel cum impun sau permit alte IFRS-uri. [Referințe: IFRS [member]; alte elemente ale rezultatului global]

practică comună: IAS 1 55

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

Alte elemente cumulate ale rezultatului global [member]

Acest membru reprezintă alte elemente cumulate ale rezultatului global. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

practică comună: IAS 1 108

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration debit

Cheltuieli de achiziționare și cheltuieli administrative legate de contractele de asigurare

Cuantumul cheltuielilor de achiziționare și al cheltuielilor administrative legate de contractele de asigurare. [Referințe: tipuri de contracte de asigurare [member]]

practică comună: IAS 1 85

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant credit

Valoarea justă la data achiziției a participației în capitalurile proprii ale entității dobândite deținute de dobânditor imediat înainte de data achiziției

Valoarea justă la data achiziției a participației în capitalurile proprii ale entității dobândite deținute de dobânditor imediat înainte de data achiziției într-o combinare de întreprinderi realizată în etape. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B64 p i

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant credit

Valoarea justă la data achiziției a contravalorii transferate

Valoarea justă, la data achiziției, a contravalorii transferate în cadrul unei combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B64 f

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

Valoarea justă la data achiziției a contravalorii totale transferate [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Costurile legate de achiziție pentru o tranzacție care este recunoscută separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinării de întreprinderi

Cuantumul costurilor legate de achiziție pentru tranzacțiile care sunt recunoscute separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinărilor de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Costurile legate de achiziție recunoscute drept cheltuieli pentru o tranzacție care este recunoscută separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinării de întreprinderi

Cuantumul costurilor legate de achiziție care sunt recunoscute drept cheltuieli pentru tranzacțiile care sunt recunoscute separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinărilor de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, active biologice

Creșterea activelor biologice ca urmare a achizițiilor rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; active biologice]

prezentarea informațiilor: IAS 41 50 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, costuri de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare

Creșterea costurilor de achiziție amânate provenite din contractele de asigurare care decurge din achiziții rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; costuri de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare]

practică comună: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration debit

Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, imobilizări necorporale și fond comercial

Creșterea imobilizărilor necorporale și a fondului comercial ca urmare a achizițiilor rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; imobilizări necorporale și fond comercial]

practică comună: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial

Creșterea imobilizărilor necorporale, altele decât fondul comercial, ca urmare a achizițiilor rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

prezentarea informațiilor: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, investiții imobiliare

Creșterea investițiilor imobiliare ca urmare a achizițiilor rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; investiții imobiliare]

prezentarea informațiilor: IAS 40 76 b, prezentarea informațiilor: IAS 40 79 d ii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise

Creșterea datoriilor din contractele de asigurare și de reasigurare emise, ca urmare a achizițiilor rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise]

practică comună: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration credit

Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, alte provizioane

Creșterea altor provizioane ca urmare a achizițiilor rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; alte provizioane]

practică comună: IAS 37 84

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, imobilizări corporale

Creșterea imobilizărilor corporale ca urmare a achizițiilor rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; imobilizări corporale]

prezentarea informațiilor: IAS 16 73 e iii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, active de reasigurare

Creșterea activelor de reasigurare ca urmare a achizițiilor rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; active de reasigurare]

practică comună: IFRS 4 37 e

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Ipoteza actuarială privind ratele de actualizare

Rata de actualizare utilizată ca ipoteză actuarială semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații privind beneficiile determinate. [Referințe: obligație privind beneficiile determinate, la valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

Ipoteza actuarială privind ratele de actualizare [member]

Acest membru reprezintă ratele de actualizare utilizate ca ipoteze actuariale. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Ipoteza actuarială privind ratele preconizate ale inflației

Rata preconizată a inflației utilizată ca ipoteză actuarială semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații privind beneficiile determinate. [Referințe: planuri de beneficii determinate [member]; obligație privind beneficiile determinate, la valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

Ipoteza actuarială privind ratele inflației preconizate [member]

Acest membru reprezintă ratele preconizate ale inflației utilizate ca ipoteze actuariale. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Ipoteza actuarială privind ratele preconizate ale majorărilor pensiilor

Rata preconizată a majorărilor pensiilor utilizată ca ipoteză actuarială semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații privind beneficiile determinate. [Referințe: planuri de beneficii determinate [member]; obligație privind beneficiile determinate, la valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

Ipoteza actuarială privind ratele preconizate ale majorărilor pensiilor [member]

Acest membru reprezintă ratele preconizate ale majorărilor pensiilor utilizate ca ipoteze actuariale. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Ipoteza actuarială privind ratele preconizate ale creșterilor salariale

Rata preconizată a creșterilor salariale utilizată ca ipoteză actuarială semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații privind beneficiile determinate. [Referințe: planuri de beneficii determinate [member]; obligație privind beneficiile determinate, la valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Ipoteza actuarială privind ratele preconizate ale creșterilor salariale [member]

Acest membru reprezintă ratele preconizate ale creșterilor salariale utilizate ca ipoteze actuariale. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement

 

Ipoteza actuarială privind speranța de viață după pensionare

Speranța de viață după pensionare utilizată ca ipoteză actuarială semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații privind beneficiile determinate. [Referințe: obligație privind beneficiile determinate, la valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

Ipoteza actuarială privind speranța de viață după pensionare [member]

Acest membru reprezintă speranța de viață după pensionare utilizată ca ipoteză actuarială. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Ipoteza actuarială privind ratele de evoluție a costurilor medicale

Rata de evoluție a costurilor medicale utilizată ca ipoteză actuarială semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații privind beneficiile determinate. [Referințe: obligație privind beneficiile determinate, la valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

Ipoteza actuarială privind ratele de evoluție a costurilor medicale [member]

Acest membru reprezintă ratele de evoluție a costurilor medicale utilizate ca ipoteze actuariale. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

 

Ipoteza actuarială privind ratele mortalității

Rata mortalității utilizată ca ipoteză actuarială semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații privind beneficiile determinate. [Referințe: obligație privind beneficiile determinate, la valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

Ipoteza actuarială privind ratele mortalității [member]

Acest membru reprezintă ratele mortalității utilizate ca ipoteze actuariale. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge

 

Ipoteza actuarială privind vârsta de pensionare

Vârsta de pensionare utilizată ca ipoteză actuarială semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații privind beneficiile determinate. [Referințe: obligație privind beneficiile determinate, la valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

Ipoteza actuarială privind vârsta de pensionare [member]

Acest membru reprezintă vârsta de pensionare utilizată ca ipoteză actuarială. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Ipoteze actuariale [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Ipoteze actuariale [member]

Acest membru reprezintă toate ipotezele actuariale. Pentru o entitate, ipotezele actuariale reprezintă cele mai bune estimări imparțiale și reciproc compatibile ale variabilelor demografice și financiare care vor determina costul final al acordării beneficiilor postangajare. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Ipoteze actuariale” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

prezentarea informațiilor: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Câștiguri (pierderi) actuariale rezultate din modificările ipotezelor demografice, datorie netă (activ net) privind beneficiul determinat

Reducerea (creșterea) unei datorii nete (unui activ net) privind beneficiul determinat rezultată din câștigurile (pierderile) actuariale care decurg din modificările ipotezelor demografice care duc la reevaluări ale datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat. Ipotezele demografice tratează probleme precum: (a) mortalitatea; (b) ratele de rotație a personalului, de invaliditate și de pensionare timpurie; (c) procentul de membri participanți la plan cu persoane în întreținere care vor îndeplini condițiile de acordare a beneficiilor; (d) procentul de membri participanți la plan care vor selecta fiecare opțiune de formă de plată disponibilă în cadrul planului; și (e) ratele pretențiilor în baza planurilor medicale. [Referințe: datoria netă (activul net) privind beneficiul determinat]

prezentarea informațiilor: IAS 19 141 c ii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Câștiguri (pierderi) actuariale rezultate din modificările ipotezelor financiare, datorie netă (activ net) privind beneficiile determinate

Reducerea (creșterea) unei datorii nete (unui activ net) privind beneficiul determinat rezultată din câștigurile (pierderile) actuariale care decurg din modificările ipotezelor financiare care duc la reevaluări ale datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat. Ipotezele financiare tratează aspecte precum: (a) rata de actualizare; (b) nivelurile beneficiilor, excluzând orice costuri ale beneficiilor care trebuie suportate de către angajați, și salariul viitor; (c) în cazul beneficiilor medicale, costurile medicale viitoare, inclusiv costurile aferente tratării cererilor (și anume costurile care vor fi suportate în tratarea și soluționarea cererilor, inclusiv onorariile juridice și cele ale experților evaluatori); și (d) impozitele de plătit de către plan pentru contribuțiile legate de serviciu înainte de data de raportare sau pentru beneficiile care rezultă din serviciul respectiv. [Referințe: datoria netă (activul net) privind beneficiul determinat]

prezentarea informațiilor: IAS 19 141 c iii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Câștiguri (pierderi) actuariale rezultate din ajustările din experiență - datorie netă (activ net) privind beneficiile determinate

Reducerea (creșterea) unei datorii nete (unui activ net) privind beneficiul determinat rezultată din câștigurile (pierderile) actuariale care decurg din ajustările din experiență care duc la reevaluări ale datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat. Ajustările din experiență tratează efectele diferențelor dintre ipotezele actuariale anterioare și ceea ce s-a întâmplat de fapt. [Referințe: datoria netă (activul net) privind beneficiul determinat]

practică comună: IAS 19 141 c

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant credit

Valoarea actualizată actuarială a pensiilor promise

Valoarea actualizată a plăților previzionate printr-un plan de pensii pentru angajații curenți și foștii angajați, atribuibilă serviciului deja prestat.

prezentarea informațiilor: IAS 26 35 d

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Ajustare suplimentară recunoscută în profit sau pierdere, contul de ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor financiare

Cuantumul ajustării suplimentare pentru pierderile din credit aferente activelor financiare recunoscute în profit sau pierdere. [Referințe: contul de ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor financiare]

practică comună: IFRS 7 16 - Data de expirare 1.1.2018

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Prezentări suplimentare de informații privind cuantumurile recunoscute la data achiziției pentru fiecare clasă principală de active dobândite și de datorii asumate [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

Prezentări suplimentare de informații legate de conturile de amânare aferente activităților reglementate [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

Informații suplimentare privind expunerea la risc a entității

Informații suplimentare privind expunerea la risc a entității atunci când datele cantitative prezentate nu sunt reprezentative.

prezentarea informațiilor: IFRS 7 35

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

Informații suplimentare privind natura și efectele financiare ale unei combinări de întreprinderi

Informații suplimentare privind natura și efectele financiare ale combinărilor de întreprinderi care sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor IFRS 3. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 3 63

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

Informații suplimentare privind natura și modificările riscurilor asociate intereselor deținute în entități structurate [text block]

Prezentarea de informații suplimentare privind natura și modificările riscurilor asociate intereselor deținute în entități structurate.

prezentarea informațiilor: IFRS 12 B25

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

Informații suplimentare privind angajamentele de plată pe bază de acțiuni [text block]

Informații suplimentare privind angajamentele de plată pe bază de acțiuni care sunt necesare pentru a îndeplini cerințele de prezentare din IFRS 2. [Referințe: angajamente de plată pe bază de acțiuni [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 2 52

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

Informații suplimentare [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration credit

Datorii suplimentare, datorii contingente recunoscute într-o combinare de întreprinderi

Cuantumul datoriilor contingente suplimentare recunoscute în combinările de întreprinderi. [Referințe: datorii contingente recunoscute într-o combinare de întreprinderi; combinări de întreprinderi [member]; datorii contingente [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Datorii suplimentare, datorii contingente recunoscute într-o combinare de întreprinderi [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant credit

Capital vărsat suplimentar

Cuantumul primit sau de primit în urma emisiunii de acțiuni de către entitate care depășește valoarea nominală și cuantumurile primite din alte tranzacții care implică acțiuni sau acționari ai entității.

practică comună: IAS 1 55

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Capital vărsat suplimentar [member]

Acest membru reprezintă cuantumurile primite în urma emisiunii de acțiuni de către entitate care depășesc valoarea nominală și cuantumurile primite din alte tranzacții care implică acțiuni sau acționari ai entității.

practică comună: IAS 1 108

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration credit

Provizioane suplimentare, alte provizioane

Cuantumul altor provizioane suplimentare constituite. [Referințe: alte provizioane]

prezentarea informațiilor: IAS 37 84 b

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

Provizioane suplimentare, alte provizioane [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration debit

Recunoaștere suplimentară, fond comercial

Cuantumul fondului comercial suplimentar recunoscut, cu excepția fondului comercial inclus într-un grup destinat cedării care, la data achiziției, îndeplinește criteriile pentru a fi clasificat drept deținut în vederea vânzării în conformitate cu IFRS 5. [Referințe: fond comercial; Grupuri destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B67 d ii

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration debit

Adăugări rezultate din achiziții, investiții imobiliare

Cuantumul adăugărilor la investițiile imobiliare, rezultate din achiziții. [Referințe: investiții imobiliare]

prezentarea informațiilor: IAS 40 76 a, prezentarea informațiilor: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration debit

Adăugări rezultate din cumpărări, active biologice

Cuantumul adăugărilor la activele biologice, rezultate din cumpărări. [Referințe: active biologice]

prezentarea informațiilor: IAS 41 50 b

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration debit

Adăugări rezultate din cheltuieli ulterioare recunoscute ca activ, active biologice

Cuantumul adăugărilor la activele biologice, rezultate din cheltuieli ulterioare recunoscute ca activ. [Referințe: active biologice]

practică comună: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration debit

Adăugări rezultate din cheltuieli ulterioare recunoscute ca activ, investiții imobiliare

Cuantumul adăugărilor la investițiile imobiliare, rezultate din cheltuieli ulterioare recunoscute ca activ. [Referințe: investiții imobiliare]

prezentarea informațiilor: IAS 40 76 a, prezentarea informațiilor: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Adăugări, investiții imobiliare [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise

Creșterea datoriilor din contractele de asigurare și de reasigurare emise, ca urmare a adăugărilor, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise; combinări de întreprinderi [member]]

exemplu: IFRS 4 IG37 b, exemplu: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, active biologice

Cuantumul adăugărilor la activele biologice, altele decât cele dobândite prin combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; active biologice]

practică comună: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, active biologice [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial

Cuantumul adăugărilor la imobilizările necorporale, altele decât fondul comercial, altele decât cele dobândite prin combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

prezentarea informațiilor: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, investiții imobiliare

Cuantumul adăugărilor la investițiile imobiliare, altele decât cele dobândite prin combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; investiții imobiliare]

prezentarea informațiilor: IAS 40 76 a, prezentarea informațiilor: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, imobilizări corporale

Cuantumul adăugărilor la imobilizările corporale, altele decât cele dobândite prin combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; imobilizări corporale]

prezentarea informațiilor: IAS 16 73 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, active de reasigurare

Cuantumul adăugărilor la activele de reasigurare, altele decât cele dobândite prin combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; active de reasigurare]

practică comună: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration debit

Adăugări la activele imobilizate, altele decât instrumentele financiare, creanțele privind impozitul amânat, activele nete privind beneficiul determinat și drepturile care rezultă din contractele de asigurare

Cuantumul adăugărilor la activele imobilizate, altele decât instrumentele financiare, creanțele privind impozitul amânat, activele nete privind beneficiul determinat și drepturile care rezultă din contractele de asigurare. [Referințe: creanțe privind impozitul amânat; instrumente financiare, clasa [member]; active imobilizate; tipuri de contracte de asigurare [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 8 24 b, prezentarea informațiilor: IFRS 8 28 e

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration debit

Adăugări la activele aferente dreptului de utilizare;

Cuantumul adăugărilor la activele aferente dreptului de utilizare. [Referințe: active aferente dreptului de utilizare]

prezentarea informațiilor: IFRS 16 53 h - Intrarea în vigoare 1.1.2019

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

Adresa sediului social al entității

Adresa la care este înregistrat sediul entității.

prezentarea informațiilor: IAS 1 138 a

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

Adresa de la care se pot obține situațiile financiare consolidate

Adresa de la care se pot obține situațiile financiare consolidate conforme cu IFRS ale societății-mamă finale sau ale oricărei societăți-mamă intermediare ale entității. [Referințe: consolidat [member]; IFRS [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 27 16 a

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Numărul mediu ponderat ajustat de acțiuni ordinare în circulație

Numărul mediu ponderat de acțiuni ordinare în circulație la care se adaugă numărul mediu ponderat de acțiuni ordinare care ar fi emise în cazul conversiei tuturor acțiunilor ordinare potențial diluante în acțiuni ordinare. [Referințe: acțiuni ordinare [member]; media ponderată [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 33 70 b

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration debit

Ajustări pentru cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor necorporale

Ajustări pentru cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor necorporale în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere); cheltuieli cu amortizarea]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X duration debit

Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și incluse în valoarea contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) a cărui (cărei) achiziție sau suportare a fost o tranzacție prognozată foarte probabilă acoperită împotriva riscurilor, după impozitare

Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și incluse în costul inițial sau în altă valoare contabilă a unui activ nefinanciar (unei datorii nefinanciare) a cărui (cărei) achiziție sau suportare a fost o tranzacție prognozată foarte probabilă acoperită împotriva riscurilor, după impozitare. [Referințe: valoare contabilă [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 23 e - Data de expirare 1.1.2018

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration debit

Ajustări pentru impozitul curent din perioadele anterioare

Ajustări ale cheltuielilor cu impozitul (venitului din impozit) recunoscute în cursul perioadei pentru impozitul curent din perioadele anterioare.

exemplu: IAS 12 80 b

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration debit

Ajustări pentru reducerea (creșterea) activelor biologice

Ajustări pentru reducerea (creșterea) activelor biologice în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: active biologice; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration debit

Ajustări pentru reducerea (creșterea) activelor financiare derivate

Ajustări pentru reducerea (creșterea) activelor financiare derivate în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: active financiare derivate; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration debit

Ajustări pentru reducerea (creșterea) activelor financiare deținute în vederea tranzacționării

Ajustări pentru reducerea (creșterea) activelor financiare deținute în vederea tranzacționării în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: active financiare; active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, clasificate drept deținute în vederea tranzacționării; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration debit

Ajustări pentru reducerea (creșterea) stocurilor

Ajustări pentru reducerea (creșterea) stocurilor în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: stocuri; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration debit

Ajustări pentru reducerea (creșterea) împrumuturilor și avansurilor către bănci

Ajustări pentru reducerea (creșterea) împrumuturilor și avansurilor către bănci în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: împrumuturi și avansuri către bănci; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration debit

Ajustări pentru reducerea (creșterea) împrumuturilor și avansurilor către clienți

Ajustări pentru reducerea (creșterea) împrumuturilor și avansurilor către clienți în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: împrumuturi și avansuri către clienți; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration debit

Ajustări pentru reducerea (creșterea) altor active

Ajustări pentru reducerea (creșterea) altor active în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: alte active; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration debit

Ajustări pentru reducerea (creșterea) altor active circulante

Ajustări pentru reducerea (creșterea) altor active circulante în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: alte active circulante; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration debit

Ajustări pentru reducerea (creșterea) altor creanțe din exploatare

Ajustări pentru reducerea (creșterea) altor creanțe din exploatare în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration debit

Ajustări pentru reducerea (creșterea) acordurilor reverse repo și a garanțiilor în numerar pentru titlurile de valoare luate cu împrumut

Ajustări pentru reducerea (creșterea) acordurilor reverse repo și a garanțiilor în numerar pentru titlurile de valoare luate cu împrumut în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: acorduri reverse repo și garanții în numerar pentru titlurile de valoare luate cu împrumut; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration debit

Ajustări pentru reducerea (creșterea) conturilor de creanțe comerciale

Ajustări pentru reducerea (creșterea) conturilor de creanțe comerciale în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Ajustări pentru reducerea (creșterea) creanțelor comerciale și a altor creanțe

Ajustări pentru reducerea (creșterea) creanțelor comerciale și a altor creanțe în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: creanțe comerciale și alte creanțe; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration debit

Ajustări pentru cheltuielile cu impozitul amânat

Ajustări pentru cheltuielile cu impozitul amânat în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: cheltuieli cu (venituri din) impozitul amânat; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration debit

Ajustări pentru impozitul amânat din perioadele anterioare

Ajustări ale cheltuielilor cu impozitul (venitului din impozit) recunoscute în cursul perioadei pentru impozitul amânat din perioadele anterioare.

practică comună: IAS 12 80

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration debit

Ajustări pentru cheltuielile cu amortizarea

Ajustări pentru cheltuielile cu amortizarea în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: cheltuieli cu amortizarea; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Ajustări pentru cheltuielile cu amortizarea și pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscute în profit sau pierdere

Ajustări pentru cheltuielile cu amortizarea și pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: pierdere din depreciere; cheltuieli cu amortizarea; pierdere din depreciere (reluare a pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration debit

Ajustări pentru cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale

Ajustări pentru cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration credit

Ajustări pentru veniturile din dividende

Ajustări pentru veniturile din dividende în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: venituri din dividende; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration debit

Ajustări pentru pierderile (câștigurile) din valoarea justă

Ajustări pentru pierderile (câștigurile) din valoarea justă în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration debit

Ajustări pentru costurile financiare

Ajustări pentru costurile financiare în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: costuri financiare; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20 c

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration credit

Ajustări pentru veniturile financiare

Ajustări pentru veniturile financiare în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: venituri financiare; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration credit

Ajustări pentru veniturile (costurile) financiare

Ajustări pentru veniturile sau costurile financiare nete în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: venituri (costuri) financiare; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration credit

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din cedarea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din cedarea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: entități asociate [member]; asocieri în participație [member]; filiale [member]; investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration credit

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din cedări, imobilizări corporale

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din cedări de imobilizări corporale în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere); imobilizări corporale; cedări, imobilizări corporale]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration credit

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din modificarea valorii juste minus costurile de vânzare, active biologice

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din modificarea valorii juste minus costurile de vânzare a activelor biologice în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: active biologice; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration credit

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din modificarea valorii juste a instrumentelor derivate

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din modificarea valorii juste a instrumentelor derivate în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: la valoarea justă [member]; instrumente derivate [member]; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration credit

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din ajustarea valorii juste, investiții imobiliare

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din ajustarea valorii juste a investițiilor imobiliare în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: investiții imobiliare; câștiguri (pierderi) din ajustarea valorii juste, investiții imobiliare; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration debit

Ajustări pentru pierderea din depreciere recunoscută în profit sau pierdere, fond comercial

Ajustări pentru pierderea din depreciere a fondului comercial recunoscută în profit sau pierdere în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: fond comercial; pierderi din depreciere; pierdere din depreciere recunoscută în profit sau pierdere]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) a fondului comercial recunoscută în profit sau pierdere în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: pierdere din depreciere (reluare a pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere;

practică comună: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration debit

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere, active de explorare și evaluare

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) a activelor de explorare și evaluare recunoscută în profit sau pierdere în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: active de explorare și evaluare [member]; pierdere din depreciere; ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere; pierdere din depreciere (reluare a pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration debit

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere, stocuri

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) a stocurilor recunoscută în profit sau pierdere în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: stocuri; pierdere din depreciere; ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere; pierdere din depreciere (reluare a pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration debit

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere, împrumuturi și avansuri

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) a împrumuturilor și avansurilor recunoscută în profit sau pierdere în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere, imobilizări corporale

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) a imobilizărilor corporale recunoscută în profit sau pierdere în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere; imobilizări corporale]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere, creanțe comerciale și alte creanțe

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) a creanțelor comerciale și altor creanțe recunoscută în profit sau pierdere în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: creanțe comerciale și alte creanțe; pierdere din depreciere; ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere; pierdere din depreciere (reluare a pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration debit

Ajustări pentru cheltuielile cu impozitul pe profit

Ajustări pentru cheltuielile cu impozitul pe profit în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

prezentarea informațiilor: IAS 7 35

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X duration debit

Ajustări pentru creșterea (reducerea) venitului amânat

Ajustări pentru creșterea (reducerea) venitului amânat în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: venit amânat; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration debit

Ajustări pentru creșterea (reducerea) depozitelor de la bănci

Ajustări pentru creșterea (reducerea) depozitelor de la bănci în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: depozite de la bănci; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration debit

Ajustări pentru creșterea (reducerea) depozitelor de la clienți

Ajustări pentru creșterea (reducerea) depozitelor de la clienți în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: depozite de la clienți; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration debit

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor financiare derivate

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor financiare derivate în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: datorii financiare derivate; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration debit

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor aferente beneficiilor angajaților

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor aferente beneficiilor angajaților în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration debit

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: datorii financiare; datorii financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere care corespund definiției instrumentelor deținute în vederea tranzacționării; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration debit

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor din contracte de asigurare, de reasigurare și de investiții

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor din contracte de asigurare, de reasigurare și de investiții în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: datorii din contracte de investiții; datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration debit

Ajustări pentru creșterea (reducerea) altor datorii curente

Ajustări pentru creșterea (reducerea) altor datorii curente în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: alte datorii curente; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration debit

Ajustări pentru creșterea (reducerea) altor datorii

Ajustări pentru creșterea (reducerea) altor datorii în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: alte datorii; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration debit

Ajustări pentru creșterea (reducerea) altor datorii din exploatare

Ajustări pentru creșterea (reducerea) altor datorii din exploatare în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration debit

Ajustări pentru creșterea (reducerea) acordurilor de răscumpărare și a garanțiilor în numerar pentru titlurile de valoare date cu împrumut

Ajustări pentru creșterea (reducerea) acordurilor de răscumpărare și a garanțiilor în numerar pentru titlurile de valoare date cu împrumut în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: acorduri de răscumpărare și garanții în numerar pentru titlurile de valoare date cu împrumut; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration debit

Ajustări pentru creșterea (reducerea) conturilor de datorii comerciale

Ajustări pentru creșterea (reducerea) conturilor de datorii comerciale în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration debit

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor comerciale și a altor datorii

Ajustări pentru (reducerea) (creșterea) datoriilor comerciale și a altor datorii în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: datorii comerciale și alte datorii; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration debit

Ajustări pentru creșterea altor provizioane datorită trecerii timpului

Ajustări pentru creșterea altor provizioane datorită trecerii timpului în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere); alte provizioane [member]]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration debit

Ajustări pentru cheltuielile cu dobânzile

Ajustări pentru cheltuielile cu dobânzile în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: cheltuieli cu dobânzile; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration credit

Ajustări pentru veniturile din dobânzi

Ajustări pentru veniturile din dobânzi în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: venituri din dobânzi; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration debit

Ajustări pentru pierderi (câștiguri) din cedarea activelor imobilizate

Ajustări pentru pierderi (câștiguri) din cedarea activelor imobilizate în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: active imobilizate; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 14

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration debit

Ajustări pentru provizioane

Ajustări pentru provizioane în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: provizioane; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration debit

Ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii)

Ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

prezentarea informațiilor: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii) [abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration debit

Ajustări pentru plățile pe bază de acțiuni

Ajustări pentru plățile pe bază de acțiuni în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X duration credit

Ajustări pentru profiturile nedistribuite ale entităților asociate

Ajustări pentru profiturile nedistribuite ale entităților asociate în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: entități asociate [member]; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration credit

Ajustări pentru profiturile nedistribuite din investiții contabilizate prin metoda punerii în echivalență

Ajustări pentru profiturile nedistribuite din investiții contabilizate prin metoda punerii în echivalență în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: investiții contabilizate prin metoda punerii în echivalență; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration debit

Ajustări pentru pierderile (câștigurile) nerealizate legate de schimbul valutar

Ajustări pentru pierderile (câștigurile) nerealizate legate de schimbul valutar în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration debit

Ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii), altele decât modificările capitalului circulant

Ajustări, altele decât modificările capitalului circulant, în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant debit

Ajustarea agregată a valorilor contabile ale investițiilor raportate conform GAAP anterioare

Cuantumul ajustărilor agregate ale valorilor contabile raportate conform GAAP anterioare ale investițiilor în filiale, asocieri în participație sau entități asociate în primele situații financiare IFRS ale entității. [Referințe: entități asociate [member]; valoare contabilă [member]; asocieri în participație [member]; GAAP anterioare [member]; filiale [member]; investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate; IFRS [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 1 31 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsAssets

X.XX duration

Ajustarea prețului de consens mediu de pe piață, date de intrare neobservabile semnificative, active

Ajustarea prețului de consens mediu de pe piață (neobligatoriu) utilizat ca dată de intrare neobservabilă semnificativă de nivel 3 pentru active. [Referințe: nivelul 3 în ierarhia valorii juste [member]]

exemplu: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsEntitysOwnEquityInstruments

X.XX duration

Ajustarea prețului de consens mediu de pe piață, date de intrare neobservabile semnificative, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității

Ajustarea prețului de consens mediu de pe piață (neobligatoriu) utilizat ca dată de intrare neobservabilă semnificativă de nivel 3 pentru propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității. [Referințe: nivelul 3 în ierarhia valorii juste [member]; propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității [member]]

exemplu: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsLiabilities

X.XX duration

Ajustarea prețului de consens mediu de pe piață, date de intrare neobservabile semnificative, datorii

Ajustarea prețului de consens mediu de pe piață (neobligatoriu) utilizat ca dată de intrare neobservabilă semnificativă de nivel 3 pentru datorii. [Referințe: nivelul 3 în ierarhia valorii juste [member]]

exemplu: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X duration debit

Ajustarea profitului (pierderii) pentru dividendele acțiunilor preferențiale

Ajustarea profitului (pierderii) pentru dividendele acțiunilor preferențiale în scopul calculării profitului (pierderii) care poate fi atribuit(ă) acționarilor ordinari ai societății-mamă. [Referințe: acțiuni preferențiale [member]; profit (pierdere)]

exemplu: IAS 33 Exemplul 12 Calcularea și prezentarea rezultatului de bază și diluat pe acțiune (exemplu cuprinzător), exemplu: IAS 33 70 a

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration debit

Cheltuieli administrative

Cuantumul cheltuielilor pe care entitatea le clasifică drept administrative.

exemplu: IAS 1 103, prezentarea informațiilor: IAS 1 99, prezentarea informațiilor: IAS 26 35 b vi

ifrs-full

Advances

X instant credit

Avansuri primite

Cuantumul plăților primite pentru bunuri sau servicii care urmează să fie furnizate în viitor.

practică comună: IAS 1 55

ifrs-full

AdvancesReceivedForContractsInProgress

X instant credit

Avansuri primite pentru contracte în desfășurare

Cuantumul plăților primite de entitate înainte ca lucrările aferente să fie executate în cadrul contractelor de construcție.

prezentarea informațiilor: IFRIC 15 21 b - Data de expirare 1.1.2018, prezentarea informațiilor: IAS 11 40 b - Data de expirare 1.1.2018

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration debit

Cheltuieli de publicitate

Cuantumul cheltuielilor care decurg din publicitate.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

Ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP anterioare [member]

Acest membru reprezintă ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP anterioare. [Referințe: valoare contabilă [member]; GAAP anterioare [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 1 30 b

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

Valoarea agregată a activităților continue și întrerupte [member]

Acest membru reprezintă valoarea agregată a activităților continue și întrerupte. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Activități continue și întrerupte” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: activități întrerupte [member]; activități continue [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 5 Prezentare și descriere

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

Diferența agregată dintre valoarea justă la recunoașterea inițială și prețul tranzacției care nu a fost încă recunoscută în profit sau pierdere

Diferența agregată dintre valoarea justă la recunoașterea inițială și prețul tranzacției pentru instrumentele financiare care nu a fost încă recunoscută în profit sau pierdere. [Referințe: instrumente financiare, clasa [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 28 b

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

Valoarea agregată a entităților asociate care individual nu sunt semnificative [member]

Acest membru reprezintă valoarea agregată a entităților asociate care individual nu sunt semnificative. [Referințe: entități asociate [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 12 21 c ii, prezentarea informațiilor: IFRS 4 39M b - Intrarea în vigoare la prima aplicare a IFRS 9

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

Valoarea agregată a combinărilor de întreprinderi care individual nu sunt semnificative [member]

Acest membru reprezintă valoarea agregată a combinărilor de întreprinderi care individual nu sunt semnificative. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B65

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

Valoarea agregată a asocierilor în participație care individual nu sunt semnificative [member]

Acest membru reprezintă valoarea agregată a asocierilor în participație care individual nu sunt semnificative. [Referințe: asocieri în participație [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 12 21 c i, prezentarea informațiilor: IFRS 4 39M b - Intrarea în vigoare la prima aplicare a IFRS 9

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Valoarea agregată a evaluărilor

Acest membru reprezintă toate tipurile de evaluări. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Evaluare” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

prezentarea informațiilor: IAS 40 32A, prezentarea informațiilor: IAS 41 50, prezentarea informațiilor: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Valoarea agregată a intervalelor de timp [member]

Acest membru reprezintă valoarea agregată a intervalelor de timp. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Scadență” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

prezentarea informațiilor: IAS 1 61, prezentarea informațiilor: IAS 17 31 b - Data de expirare 1.1.2019, prezentarea informațiilor: IAS 17 35 a - Data de expirare 1.1.2019, prezentarea informațiilor: IAS 17 47 a - Data de expirare 1.1.2019, prezentarea informațiilor: IAS 17 56 a - Data de expirare 1.1.2019, prezentarea informațiilor: IFRS 15 120 b i - Intrarea în vigoare 1.1.2018, prezentarea informațiilor: IFRS 16 97 - Intrarea în vigoare 1.1.2019, prezentarea informațiilor: IFRS 16 94 - Intrarea în vigoare 1.1.2019, exemplu: IFRS 7 B11, exemplu: IFRS 7 B35, prezentarea informațiilor: IFRS 7 23B a - Intrarea în vigoare 1.1.2018

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Valoarea agregată a unităților generatoare de numerar pentru care valoarea totală a fondului comercial sau a imobilizărilor necorporale cu durată utilă de viață nedeterminată nu este semnificativă [member]

Acest membru reprezintă valoarea agregată a unităților generatoare de numerar pentru care valoarea totală a fondului comercial sau a imobilizărilor necorporale cu durată utilă de viață nedeterminată nu este semnificativă. [Referințe: unități generatoare de numerar [member]; fond comercial; imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

prezentarea informațiilor: IAS 36 135

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Valoarea agregată a valorilor juste [member]

Acest membru reprezintă valoarea agregată a valorilor juste. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Valoarea justă drept cost presupus” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

prezentarea informațiilor: IFRS 1 30 a

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Produse agricole pe grupuri [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

practică comună: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Produse agricole, grup [member]

Acest membru reprezintă toate produsele agricole atunci când sunt dezagregate pe grupuri. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Produse agricole pe grupuri” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: produse agricole curente]

practică comună: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

Aircraft

X instant debit

Aeronave

Cuantumul imobilizărilor corporale care reprezintă aeronave utilizate în operațiunile entității.

exemplu: IAS 16 37 e

ifrs-full

AircraftMember

member

Aeronave [member]

Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale care constau în aeronave utilizate în cadrul activităților entității. [Referințe: imobilizări corporale]

exemplu: IAS 16 37 e

ifrs-full

AircraftUnderFinanceLeaseMember

member

Aeronave sub contract de leasing financiar [member]

Acest membru reprezintă aeronavele deținute de entitate în temeiul unui contract de leasing financiar. [Referințe: aeronave [member]]

practică comună: IAS 16 37 e - Data de expirare 1.1.2019

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Drepturi de aterizare pe aeroport [member]

Acest membru reprezintă drepturile de aterizare pe aeroport.

practică comună: IAS 38 119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member

Toate nivelurile din ierarhia valorii juste [member]

Acest membru reprezintă toate nivelurile din ierarhia valorii juste. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Niveluri în ierarhia valorii juste” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

prezentarea informațiilor: IAS 19 142, prezentarea informațiilor: IFRS 13 93 b

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Toate celelalte segmente [member]

Acest membru reprezintă activitățile și segmentele operaționale care nu sunt raportabile.

prezentarea informațiilor: IFRS 15 115 - Intrarea în vigoare 1.1.2018, prezentarea informațiilor: IFRS 8 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant credit

Contul de ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor financiare

Cuantumul unui cont de ajustare utilizat pentru contabilizarea deprecierilor activelor financiare din cauza pierderilor din credit. [Referințe: active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 16 - Data de expirare 1.1.2018

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

Ajustare pentru pierderile de credit [member]

Acest membru reprezintă un cont de ajustare utilizat pentru contabilizarea deprecierilor activelor financiare din cauza pierderilor din credit.

practică comună: IAS 12 81 g

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration debit

Amortizarea imobilizărilor necorporale, active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții

Cuantumul amortizării imobilizărilor necorporale pentru activele recunoscute din costurile suportate pentru obținerea sau îndeplinirea contractelor cu clienții. [Referințe: active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții; Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor necorporale]

prezentarea informațiilor: IFRS 15 128 b - Intrarea în vigoare 1.1.2018

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration credit

Amortizarea imobilizărilor necorporale, costuri de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare

Cuantumul amortizării costurilor de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare [Referințe: costuri de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare; cheltuieli cu amortizarea; tipuri de contracte de asigurare [member]]

exemplu: IFRS 4 IG39 c, exemplu: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration debit

Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor necorporale

Cuantumul cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor necorporale. Amortizarea este alocarea sistematică a valorii amortizabile a imobilizărilor necorporale de-a lungul duratei lor de viață utilă.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Amortizarea imobilizărilor necorporale, altele decât fondul comercial

Cuantumul amortizării imobilizărilor necorporale, altele decât fondul comercial. [Referințe: cheltuieli cu amortizarea; imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

prezentarea informațiilor: IAS 38 118 e vi

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Metoda de amortizare, imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial

Metoda de amortizare utilizată pentru alte imobilizări necorporale decât fondul comercial care au o durată de viață utilă determinată. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial; cheltuieli cu amortizarea]

prezentarea informațiilor: IAS 38 118 b

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration debit

Amortizarea pierderilor (câștigurilor) provenite din cumpărarea reasigurării

Cuantumul amortizării pierderilor (câștigurilor) amânate care provin din cumpărarea de reasigurări. [Referințe: cheltuieli cu amortizarea; câștiguri (pierderi) recunoscute în profit sau pierdere la cumpărarea reasigurării]

prezentarea informațiilor: IFRS 4 37 b ii

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Cuantumul cu care instrumentele derivate de credit sau instrumentele similare legate de activele financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere diminuează expunerea maximă la riscul de credit

Cuantumul cu care instrumentele derivate de credit sau instrumentele similare legate de activele financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere diminuează expunerea maximă la riscul de credit. [Referințe: împrumuturi și creanțe; risc de credit [member]; instrumente derivate [member]; expunerea maximă la riscul de credit; active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 9 b - Intrarea în vigoare 1.1.2018

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Cuantumul cu care instrumentele derivate de credit sau instrumentele similare legate de credite sau creanțe diminuează expunerea maximă la riscul de credit

Cuantumul cu care instrumentele derivate de credit sau instrumentele similare legate de credite sau creanțe diminuează expunerea maximă la riscul de credit. [Referințe: împrumuturi și creanțe; risc de credit [member]; expunerea maximă la riscul de credit; instrumente derivate [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 9 b - Data de expirare 1.1.2018

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant debit

Cuantumul cu care a fost redus soldul creditor al contului de amânare aferent activităților reglementate deoarece nu mai este complet reversibil

Cuantumul cu care a fost redus soldul creditor al unui cont de amânare aferent activităților reglementate deoarece nu mai este complet reversibil. [Referințe: solduri creditoare ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate]

prezentarea informațiilor: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant credit

Cuantumul cu care a fost redus soldul debitor al contului de amânare aferent activităților reglementate deoarece nu mai este complet recuperabil

Cuantumul cu care a fost redus soldul debitor al unui cont de amânare aferent activităților reglementate deoarece nu mai este complet recuperabil. [Referințe: solduri debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate]

prezentarea informațiilor: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant debit

Cuantumul cu care valoarea recuperabilă a unității depășește valoarea sa contabilă

Cuantumul cu care valoarea recuperabilă a unei unități (unui grup de unități) generatoare de numerar depășește valoarea sa contabilă. [Referințe: valoare contabilă [member]; unități generatoare de numerar [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 36 134 f i, prezentarea informațiilor: IAS 36 135 e i

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Cuantumul cu care valoarea atribuită ipotezei principale trebuie să se modifice, astfel încât valoarea recuperabilă a unității să fie egală cu valoarea sa contabilă

Cuantumul cu care valoarea care a fost atribuită ipotezei principale trebuie să se modifice, astfel încât valoarea recuperabilă a unității să fie egală cu valoarea sa contabilă. [Referințe: valoare contabilă [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 36 134 f iii, prezentarea informațiilor: IAS 36 135 e iii

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration debit

Cuantumurile suportate de entitate pentru furnizarea serviciilor privind personalul-cheie din conducere care sunt acoperite de o entitate de administrare separată

Cuantumurile suportate de entitate pentru furnizarea serviciilor privind personalul-cheie din conducere care sunt acoperite de o entitate de administrare separată. [Referințe: personalul-cheie din conducerea entității sau a societății-mamă [member]; entități de administrare separate [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 24 18A

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

Cuantumul reclasificărilor sau modificărilor prezentării

Cuantumul care este reclasificat atunci când entitatea face modificări în situațiile sale financiare în ceea ce privește prezentarea sau clasificarea.

prezentarea informațiilor: IAS 1 41 b

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

Cuantumul prezentat în alte elemente ale rezultatului global realizat la data derecunoașterii datoriei financiare

Cuantumul prezentat în alte elemente ale rezultatului global care a fost realizat la data derecunoașterii datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 10 d - Intrarea în vigoare 1.1.2018

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration debit

Cuantumul reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale rezultatului global prin aplicarea abordării stratificate

Cuantumul reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale rezultatului global prin aplicarea abordării stratificate, prezentat ca un element-rând separat în profit sau pierdere.

prezentarea informațiilor: IFRS 4 35D a - Intrarea în vigoare la prima aplicare a IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration debit

Cuantumul reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale rezultatului global prin aplicarea abordării stratificate, active financiare nou-desemnate

Cuantumul reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale rezultatului global legate de activele financiare nou-desemnate prin aplicarea abordării stratificate.

prezentarea informațiilor: IFRS 4 39L f i - Intrarea în vigoare la prima aplicare a IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration credit

Cuantumul reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale rezultatului global prin aplicarea abordării stratificate, înainte de impozitare

Cuantumul recunoscut în alte elemente ale rezultatului global după ce a fost reclasificat din profit sau pierdere prin aplicarea abordării stratificate, înainte de impozitare. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

prezentarea informațiilor: IFRS 4 35D b - Intrarea în vigoare la prima aplicare a IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration credit

Cuantumul reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale rezultatului global prin aplicarea abordării stratificate, după impozitare

Cuantumul recunoscut în alte elemente ale rezultatului global după ce a fost reclasificat din profit sau pierdere prin aplicarea abordării stratificate, după impozitare. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

prezentarea informațiilor: IFRS 4 35D b - Intrarea în vigoare la prima aplicare a IFRS 9

ifrs-full

AmountRecognisedAsIncomeFromArrangementInvolvingLegalFormOfLease

X duration credit

Cuantumul recunoscut ca venit din acorduri care implică forma legală a unui contract de leasing

Cuantumul recunoscut ca venit din acorduri care implică forma legală a unui contract de leasing.

prezentarea informațiilor: SIC 27 10 b - Data de expirare 1.1.2019

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant credit

Cuantumul recunoscut în alte elemente ale rezultatului global și acumulat în capitalurile proprii în legătură cu active imobilizate sau grupuri destinate cedării deținute în vederea vânzării

Cuantumul recunoscut în alte elemente ale rezultatului global și acumulat în capitalurile proprii în legătură cu active imobilizate sau grupuri destinate cedării deținute în vederea vânzării. [Referințe: active imobilizate sau grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării; alte rezerve; alte elemente ale rezultatului global; grupuri destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 5 38, exemplu: IFRS 5 Exemplul 12

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

Cuantumul recunoscut în alte elemente ale rezultatului global și acumulat în capitalurile proprii în legătură cu active imobilizate sau grupuri destinate cedării deținute în vederea vânzării [member]

Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care rezultă din cuantumurile recunoscute în alte elemente ale rezultatului global și acumulate în capitalurile proprii care se referă la active imobilizate sau grupuri destinate cedării deținute în vederea vânzării. [Referințe: active imobilizate sau grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării; alte elemente ale rezultatului global]

prezentarea informațiilor: IFRS 5 38, exemplu: IFRS 5 Exemplul 12

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Cuantumul eliminat din rezerva din acoperirea fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) sau a angajamentului ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor

Cuantumul eliminat din rezerva din acoperirea fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a unui activ nefinanciar (unei datorii nefinanciare) sau a unui angajament ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor. [Referințe: rezerva din acoperirea fluxurilor de trezorerie]

prezentarea informațiilor: IFRS 9 6.5.11 d i - Intrarea în vigoare 1.1.2018, prezentarea informațiilor: IFRS 7 24E a - Intrarea în vigoare 1.1.2018

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii marjelor cu bază valutară și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) sau a angajamentului ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor

Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii marjelor cu bază valutară și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a unui activ nefinanciar (unei datorii nefinanciare) sau a unui angajament ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor. [Referințe: rezerva din modificarea valorii marjelor cu bază valutară]

prezentarea informațiilor: IFRS 9 6.5.16 - Intrarea în vigoare 1.1.2018

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii elementelor forward din contractele forward și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) sau a angajamentului ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor

Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii elementelor forward din contractele forward și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a unui activ nefinanciar (unei datorii nefinanciare) sau a unui angajament ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor. [Referințe: rezerva din modificarea valorii elementelor forward din contractele forward]

prezentarea informațiilor: IFRS 9 6.5.16 - Intrarea în vigoare 1.1.2018

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii-timp a opțiunilor și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) sau a angajamentului ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor

Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii-timp a opțiunilor și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a unui activ nefinanciar (unei datorii nefinanciare) sau a unui angajament ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor. [Referințe: rezerva din modificarea valorii-timp a opțiunilor]

prezentarea informațiilor: IFRS 9 6.5.15 b i - Intrarea în vigoare 1.1.2018

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Cuantumul raportat în profit sau pierdere la aplicarea IFRS 9, active financiare pentru care se aplică abordarea stratificată

Cuantumul raportat în profit sau pierdere la aplicarea IFRS 9 pentru activele financiare cărora li se aplică abordarea stratificată.

prezentarea informațiilor: IFRS 4 39L d i - Intrarea în vigoare la prima aplicare a IFRS 9

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

Cuantumuri care rezultă din contracte de asigurare [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

practică comună: IFRS 4 Prezentarea informațiilor

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Cuantumuri suportate, costuri de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare

Creșterea costurilor de achiziție amânate provenite din contractele de asigurare care rezultă din cuantumurile acestor costuri suportate. [Referințe: costuri de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare]

exemplu: IFRS 4 IG39 b, exemplu: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant credit

Cuantumuri de plătit, tranzacții cu părți afiliate

Cuantumurile de plătit care rezultă din tranzacțiile cu părțile afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 24 20, prezentarea informațiilor: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant credit

Alte cuantumuri de plătit entității căreia i se transferă activele pentru activele transferate

Cuantumurile de plătit entității căreia i se transferă activele pentru activele financiare transferate, altele decât ieșirile de numerar neactualizate care ar fi sau ar putea fi necesare în vederea răscumpărării activelor financiare derecunoscute (de exemplu, prețul de exercitare într-un contract de opțiuni). [Referințe: active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 42E d

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant debit

Cuantumuri de primit, tranzacții cu părți afiliate

Cuantumurile de primit care rezultă din tranzacțiile cu părțile afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 24 20, prezentarea informațiilor: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Cuantumuri recunoscute la data achiziției pentru fiecare clasă principală de active dobândite și de datorii asumate [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

Cuantumuri recunoscute pentru o tranzacție care este recunoscută separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinării de întreprinderi

Cuantumurile recunoscute pentru tranzacțiile care sunt recunoscute separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinărilor de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B64 l iii

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X duration debit

Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și ajustate în funcție de valoarea justă a activelor financiare la reclasificarea în afara categoriei de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare

Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și ajustate în funcție de valoarea justă a activelor financiare la reclasificarea în afara categoriei de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare. [Referințe: active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 9 5.6.5 - Intrarea în vigoare 1.1.2018

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X duration debit

Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și ajustate în funcție de valoarea justă a activelor financiare la reclasificarea în afara categoriei de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, după impozitare

Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și ajustate în funcție de valoarea justă a activelor financiare la reclasificarea în afara categoriei de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, după impozitare. [Referințe: active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 9 5.6.5 - Intrarea în vigoare 1.1.2018

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X duration debit

Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și incluse în valoarea contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) a cărui (cărei) achiziție sau suportare a fost o tranzacție prognozată foarte probabilă acoperită împotriva riscurilor, înainte de impozitare

Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și incluse în costul inițial sau în altă valoare contabilă a unui activ nefinanciar (unei datorii nefinanciare) a cărui (cărei) achiziție sau suportare a fost o tranzacție prognozată foarte probabilă acoperită împotriva riscurilor, înainte de impozitare. [Referințe: valoare contabilă [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 23 e - Data de expirare 1.1.2018

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Cuantumurile care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu active financiare

Cuantumurile care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu active financiare. [Referințe: active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Cuantumurile care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu active financiare [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Cuantumurile care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu datorii financiare

Cuantumurile care sunt supuse unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu datorii financiare. [Referințe: datorii financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Cuantumurile care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu datorii financiare [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration debit

Cuantumul care ar fi fost reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale rezultatului global prin aplicarea abordării stratificate dacă nu s-ar fi anulat desemnarea activelor financiare

Cuantumul care ar fi fost reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale rezultatului global dacă nu s-ar fi anulat desemnarea activelor financiare prin aplicarea abordării stratificate.

prezentarea informațiilor: IFRS 4 39L f ii - Intrarea în vigoare la prima aplicare a IFRS 9

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Cuantumul care ar fi fost raportat în profit sau pierdere dacă s-ar fi aplicat IAS 39, active financiare pentru care se aplică abordarea stratificată

Cuantumul care ar fi fost raportat în profit sau pierdere pentru activele financiare cărora li se aplică abordarea stratificată dacă s-ar fi aplicat IAS 39.

prezentarea informațiilor: IFRS 4 39L d ii - Intrarea în vigoare la prima aplicare a IFRS 9

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Analiza vechimii activelor financiare care sunt restante, dar care nu sunt depreciate [text block]

Analiza vechimii activelor financiare care sunt restante, dar care nu sunt depreciate. [Referințe: active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 37 a - Data de expirare 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analiza expunerilor la riscul de credit care utilizează un sistem extern de notare a creditului [text block]

Prezentarea unei analize a expunerilor la riscul de credit care utilizează un sistem extern de notare a creditului. [Referințe: expunere la riscul de credit; clase de rating de credit extern [member]]

exemplu: IFRS 7 IG23 a - Data de expirare 1.1.2018, exemplu: IFRS 7 36 c - Data de expirare 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analiza expunerilor la riscul de credit care utilizează un sistem intern de notare a creditului [text block]

Prezentarea unei analize a expunerilor la riscul de credit care utilizează un sistem intern de notare a creditului. [Referințe: expunere la riscul de credit; clase de rating de credit intern [member]]

exemplu: IFRS 7 IG23 a - Data de expirare 1.1.2018, exemplu: IFRS 7 36 c - Data de expirare 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Analiza activelor financiare care sunt individual determinate ca fiind depreciate [text block]

Analiza activelor financiare care sunt individual determinate ca fiind depreciate, inclusiv factorii pe care entitatea i-a luat în considerare atunci când a determinat că activele sunt depreciate. [Referințe: active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 37 b - Data de expirare 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Analiza veniturilor și cheltuielilor [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

Anunțarea planului de întrerupere a unei activități [member]

Acest membru reprezintă anunțarea unui plan de întrerupere a unei activități.

exemplu: IAS 10 22 b

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

Anunțarea sau începerea implementării unei restructurări majore [member]

Acest membru reprezintă anunțarea sau începerea implementării unei restructurări majore.

exemplu: IAS 10 22 e

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

Rata de impozitare aplicabilă

Rata aplicabilă a impozitului pe profit.

prezentarea informațiilor: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

Suprafață terenului utilizat pentru agricultură

Suprafața terenului utilizat pentru agricultură de către entitate.

practică comună: IAS 41 46 b i

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseAxis

axis

Acorduri care implică forma legală a unui contract de leasing [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: SIC 27 10 - Data de expirare 1.1.2019

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseMember

member

Acorduri care implică forma legală a unui contract de leasing [member]

Acest membru reprezintă toate acordurile care implică forma legală a unui contract de leasing. De exemplu, o entitate poate să dea active în leasing unui investitor și să încheie cu același investitor pentru aceleași active un contract de leaseback sau, ca alternativă, poate vinde legal activele, după care să încheie un contract de leaseback pentru aceleași active. Forma, termenii și condițiile fiecărui acord pot varia considerabil. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Acorduri care implică forma legală a unui contract de leasing” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

prezentarea informațiilor: SIC 27 10 - Data de expirare 1.1.2019

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Instrumente de datorie deținute garantate cu active

Cuantumul instrumentelor de datorie deținute care sunt garantate cu active suport. [Referințe: instrumente de datorie deținute]

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Finanțări garantate cu active [member]

Acest membru reprezintă finanțările garantate cu active.

exemplu: IFRS 12 B23 b

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Titluri garantate cu active, cuantumul cu care contribuie la valoarea justă a activelor planului

Cuantumul pe care îl reprezintă titlurile garantate cu active suport din valoarea justă a activelor planului de beneficii determinate. [Referințe: activele planului, la valoarea justă; planuri de beneficii determinate [member]]

exemplu: IAS 19 142 g

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant debit

Activ recunoscut pentru rambursarea preconizată, datorii contingente în combinarea de întreprinderi

Cuantumul activelor care au fost recunoscute pentru rambursarea preconizată a datoriilor contingente recunoscute într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: datorii contingente [member]; rambursarea preconizată, datorii contingente în combinarea de întreprinderi; combinări de întreprinderi [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B67 c, prezentarea informațiilor: IFRS 3 B64 j

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant debit

Activ recunoscut pentru rambursarea preconizată, alte provizioane

Cuantumul activelor care au fost recunoscute pentru rambursarea preconizată a altor provizioane. [Referințe: rambursarea preconizată, alte provizioane; alte provizioane]

prezentarea informațiilor: IAS 37 85 c

ifrs-full

Assets

X instant debit

Active

Cuantumul resurselor: (a) controlate de entitate ca rezultat al unor evenimente anterioare și (b) de la care sunt așteptate beneficii economice viitoare care să se răsfrângă asupra entității.

prezentarea informațiilor: IAS 1 55, prezentarea informațiilor: IFRS 13 93 a, prezentarea informațiilor: IFRS 13 93 b, prezentarea informațiilor: IFRS 13 93 e, prezentarea informațiilor: IFRS 8 28 c, prezentarea informațiilor: IFRS 8 23

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Active [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Active și datorii [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

Active și datorii clasificate drept deținute în vederea vânzării [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Active și datorii clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]

Acest membru reprezintă activele și datoriile care sunt clasificate drept deținute în vederea vânzării. [Referințe: active imobilizate deținute în vederea vânzării [member]; datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării; grupuri destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Active și datorii [member]

Acest membru reprezintă activele și datoriile. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Active și datorii” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: active; datorii]

prezentarea informațiilor: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Active și datorii care nu sunt clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]

Acest membru reprezintă activele și datoriile care nu sunt clasificate drept deținute în vederea vânzării. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Active și datorii clasificate drept deținute în vederea vânzării” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: active imobilizate deținute în vederea vânzării [member]; datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării; grupuri destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant debit

Active și solduri debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate

Cuantumul activelor și soldurilor debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate [Referințe: active; solduri debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate]

prezentarea informațiilor: IFRS 14 21

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant debit

Active provenite din explorarea și evaluarea resurselor minerale

Cuantumul activelor provenite din prospectarea resurselor minerale, inclusiv minereuri, petrol, gaz natural și resurse neregenerabile similare, după ce entitatea a obținut drepturile legale de explorare într-o anumită zonă, precum și determinarea fezabilității tehnice și a viabilității comerciale ale extracției resurselor minerale.

prezentarea informațiilor: IFRS 6 24 b

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant debit

Active provenite din contracte de asigurare

Cuantumul activelor recunoscute provenite din contracte de asigurare. [Referințe: tipuri de contracte de asigurare [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 4 37 b

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant debit

Garanții reale deținute care pot fi vândute sau regajate în absența nerespectării obligațiilor de către proprietarul garanției reale, la valoarea justă

Valoarea justă a garanțiilor reale deținute care pot fi vândute sau regajate în absența nerespectării obligațiilor de către proprietarul garanției reale. [Referințe: la valoarea justă [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 15 a

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

Activele deținute pentru acoperirea datoriilor care decurg din activitățile de finanțare [member]

Acest membru reprezintă activele deținute pentru acoperirea datoriilor care decurg din activitățile de finanțare. [Referințe: active; datorii care decurg din activitățile de finanțare]

exemplu: IAS 7 C Reconcilierea datoriilor care decurg din activitățile de finanțare, exemplu: IAS 7 44C

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant debit

Active minus datorii curente

Cuantumul activelor din care se scade cuantumul datoriilor curente.

practică comună: IAS 1 55

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Active minus datorii curente [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant credit

Activele (datoriile) planului de pensii

Cuantumul activelor unui plan de pensii din care se scad datoriile, altele decât valoarea actualizată actuarială a pensiilor promise.

prezentarea informațiilor: IAS 26 35 a

ifrs-full

AssetsObtained

X instant debit

Activele obținute prin intrarea în posesia garanțiilor reale sau prin apelarea la alte ameliorări ale condițiilor de credit

Cuantumul activelor obținute de către entitate prin intrarea în posesia garanțiilor reale pe care le deține sau prin apelarea la alte ameliorări ale condițiilor de credit (de exemplu garanții). [Referințe: garanții [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 38 a

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant debit

Activele planului de pensii

Cuantumul activelor deținute de planurile de pensii. [Referințe: planuri de beneficii determinate [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 26 35 a i

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Activele, în afara numerarului și a echivalentelor de numerar din filiala sau întreprinderea care a fost achiziționată sau cedată

Cuantumul activelor, în afara numerarului și a echivalentelor de numerar, din filialele sau întreprinderile asupra cărora s-a obținut sau s-a pierdut controlul. [Referințe: filiale [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 7 40 d

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant debit

Active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții

Cuantumul activelor recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții. Costurile de obținere a unui contract cu un client sunt costurile marginale ale obținerii contractului pe care entitatea nu le-ar fi suportat dacă nu ar fi obținut contractul. Costurile de îndeplinire a unui contract cu un client sunt costurile corelate direct cu un contract sau cu un contract anticipat pe care entitatea îl poate identifica în mod specific.

prezentarea informațiilor: IFRS 15 128 a - Intrarea în vigoare 1.1.2018

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant debit

Activele recunoscute în situațiile financiare ale entității în raport cu entitățile structurate

Cuantumul activelor recunoscute în situațiile financiare ale entității în raport cu interesele deținute în entități structurate. [Referințe: active; entități structurate neconsolidate [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 12 29 a

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant debit

Garanții reale vândute sau regajate în absența nerespectării obligațiilor de către proprietarul garanției reale, la valoarea justă

Valoarea justă a garanțiilor reale vândute sau regajate care au putut fi vândute sau regajate în absența nerespectării obligațiilor de către proprietarul garanției reale. [Referințe: la valoarea justă [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 15 b

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant debit

Activele pe care entitatea continuă să le recunoască

Cuantumul activelor financiare transferate pe care entitatea continuă să le recunoască în întregime. [Referințe: active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant debit

Activele pe care entitatea continuă să le recunoască în măsura implicării sale continue

Cuantumul activelor financiare transferate pe care entitatea continuă să le recunoască în măsura implicării sale continue. [Referințe: active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant debit

Activele pentru care se aplică restricții semnificative

Cuantumul din situațiile financiare consolidate aferent activelor grupului pentru care se aplică restricții semnificative (de exemplu, restricții statutare, contractuale și de reglementare) în ceea ce privește capacitatea entității de a accesa sau de a utiliza activele.

prezentarea informațiilor: IFRS 12 13 c

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration credit

Active transferate către entități structurate, la momentul transferului

Cuantumul, la momentul transferului, al tuturor activelor transferate către entități structurate. [Referințe: entități structurate neconsolidate [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 12 27 c

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant debit

Active din contractele de asigurare și de reasigurare emise

Cuantumul activelor din contractele de asigurare și de reasigurare emise. [Referințe: tipuri de contracte de asigurare [member]]

exemplu: IAS 1 55, exemplu: IFRS 4 IG20 b, exemplu: IFRS 4 37 b

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant debit

Active din contractele de reasigurare cedate

Cuantumul activelor din contractele de reasigurare în care entitatea este deținătorul poliței de asigurare.

exemplu: IAS 1 55, exemplu: IFRS 4 IG20 c, exemplu: IFRS 4 37 b

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant debit

Active cu risc semnificativ de a provoca ajustări importante în următorul exercițiu financiar

Cuantumul activelor supuse unor ipoteze care prezintă un risc semnificativ de a provoca o ajustare importantă a cuantumurilor activelor respective în următorul exercițiu financiar.

prezentarea informațiilor: IAS 1 125 b

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant credit

Datorii asociate pe care entitatea continuă să le recunoască

Cuantumul datoriilor asociate activelor financiare transferate pe care entitatea continuă să le recunoască în întregime. [Referințe: active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant credit

Datorii asociate pe care entitatea continuă să le recunoască în măsura implicării sale continue

Cuantumul datoriilor asociate activelor financiare transferate pe care entitatea continuă să le recunoască în măsura implicării sale continue. [Referințe: active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssociatesMember

member

Entități asociate [member]]

Acest membru reprezintă entitățile asupra cărora investitorul exercită o influență semnificativă.

prezentarea informațiilor: IAS 24 19 d, prezentarea informațiilor: IAS 27 17 b, prezentarea informațiilor: IAS 27 16 b, prezentarea informațiilor: IFRS 12 B4 d, prezentarea informațiilor: IFRS 4 39M a - Intrarea în vigoare la prima aplicare a IFRS 9

ifrs-full

AtCostMember

member

La cost [member]

Acest membru reprezintă evaluarea bazată pe cost. Costul este valoarea numerarului sau a echivalentelor de numerar plătite sau valoarea justă a altei contraprestații oferite pentru dobândirea unui activ în momentul achiziției sau construcției sale sau, dacă este cazul, valoarea atribuită acelui activ atunci când este recunoscut inițial în conformitate cu dispozițiile specifice din celelalte IFRS-uri.

prezentarea informațiilor: IAS 40 32A, prezentarea informațiilor: IAS 41 50, prezentarea informațiilor: IAS 41 55

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

La cost sau în conformitate cu IFRS 16 în cadrul modelului valorii juste [member]

Acest membru reprezintă evaluarea bazată pe cost sau realizată în conformitate cu IFRS 16 atunci când modelul valorii juste este utilizat în general de către entitate pentru evaluarea unei clase de active. [Referințe: la cost [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 40 78 - Intrarea în vigoare 1.1.2019

ifrs-full

AtCostWithinFairValueModelMember

member

La cost în cadrul modelului valorii juste [member]

Acest membru reprezintă evaluarea bazată pe cost atunci când modelul valorii juste este utilizat în general de către entitate pentru evaluarea unei clase de active. [Referințe: la cost [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 40 78 - Data de expirare 1.1.2019

ifrs-full

AtFairValueMember

member

La valoarea justă [member]

Acest membru reprezintă evaluarea bazată pe valoarea justă. Valoarea justă reprezintă prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție normală între participanți de pe piață, la data evaluării.

prezentarea informațiilor: IAS 40 32A, prezentarea informațiilor: IAS 41 50, prezentarea informațiilor: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration debit

Remunerarea auditorului

Cuantumul onorariilor plătite sau de plătit auditorilor entității.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Remunerarea auditorului [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration debit

Remunerarea auditorului pentru serviciile de audit

Cuantumul onorariilor plătite sau de plătit auditorilor entității pentru serviciile de audit.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration debit

Remunerarea auditorului pentru alte servicii

Cuantumul onorariilor plătite sau de plătit auditorilor entității pentru serviciile pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration debit

Remunerarea auditorului pentru servicii fiscale

Cuantumul onorariilor plătite sau de plătit auditorilor entității pentru serviciile fiscale.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant credit

Angajamente de capital autorizate, dar necontractate

Cuantumul angajamentelor de capital care au fost autorizate de către entitate, dar pentru care entitatea nu a încheiat un contract. [Referințe: angajamente de capital]

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Active financiare disponibile pentru vânzare [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

Rata de impozitare medie în vigoare

Raportul dintre cheltuielile cu impozitul (venitul din impozit) și profitul contabil. [Referințe: profitul contabil]

prezentarea informațiilor: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

Cursul de schimb valutar mediu

Cursul de schimb valutar mediu utilizat de către entitate. Cursul de schimb valutar este rata de schimb dintre două monede.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

Numărul mediu de angajați

Numărul mediu de persoane angajate de entitate în cursul unei perioade.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Prețul mediu al instrumentului de acoperire împotriva riscurilor

Prețul mediu al unui instrument de acoperire împotriva riscurilor. [Referințe: instrumente de acoperire împotriva riscurilor [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 23B b - Intrarea în vigoare 1.1.2018

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Rata medie a instrumentului de acoperire împotriva riscurilor

Rata medie a unui instrument de acoperire împotriva riscurilor. [Referințe: instrumente de acoperire împotriva riscurilor [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 23B b - Intrarea în vigoare 1.1.2018

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant credit

Soldurile conturilor curente de la clienți

Cuantumul soldurilor conturilor curente ale clienților deținute de entitate.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant credit

Soldurile depozitelor la cerere de la clienți

Cuantumul soldurilor depozitelor la cerere ale clienților deținute de entitate.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant credit

Soldurile altor depozite de la clienți

Cuantumul soldurilor conturilor de depozit ale clienților deținute de entitate pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant credit

Soldurile depozitelor la termen de la clienți

Cuantumul soldurilor depozitelor la termen ale clienților deținute de entitate.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant debit

Solduri la bănci

Cuantumul soldurilor de numerar deținute la bănci.

practică comună: IAS 7 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant debit

Active care constau în acceptări bancare

Cuantumul acceptărilor bancare recunoscute ca active.

practică comună: IAS 1 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant credit

Datorii care constau în acceptări bancare

Cuantumul acceptărilor bancare recunoscute ca datorii.

practică comună: IAS 1 55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration debit

Comisioane bancare și cheltuieli similare

Cuantumul comisioanelor bancare și al cheltuielilor similare recunoscute de entitate ca o cheltuială.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant debit

Solduri bancare deținute la băncile centrale, altele decât depozitele de rezerve obligatorii

Cuantumul soldurilor bancare deținute la băncile centrale, altele decât depozitele de rezerve obligatorii. [Referințe: depozite de rezerve obligatorii la bănci centrale]

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant credit

Împrumuturi bancare, fluxuri de trezorerie neactualizate

Cuantumul fluxurilor de trezorerie contractuale neactualizate în raport cu împrumuturile bancare. [Referințe: împrumuturi]

exemplu: IFRS 7 IG31A - Intrarea în vigoare 1.1.2019, exemplu: IFRS 7 B11D

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Instrumente de datorie bancare deținute

Cuantumul instrumentelor de natura datoriei deținute de entitate care au fost emise de o bancă. [Referințe: instrumente de datorie deținute]

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant debit

Alte aranjamente bancare, clasificate ca echivalente de numerar

O clasificare a echivalentelor de numerar reprezentând aranjamente bancare pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: echivalente de numerar]

practică comună: IAS 7 45

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant credit

Descoperiri de cont

Cuantumul care a fost retras dintr-un cont în plus față de soldurile de numerar existente. Acesta este considerat un credit pe termen scurt acordat de către bancă. [Referințe: numerar și echivalente de numerar]

practică comună: IAS 7 45

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX duration

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă):

Cuantumul rezultatului pe acțiune atunci când valoarea rezultatului pe acțiune de bază și cea a rezultatului pe acțiune diluat sunt egale. [Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază; rezultatul (pierderea) pe acțiune diluat(ă)]

practică comună: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă) din activități continue

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă) din activități continue. [Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă)]

practică comună: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă) din activități continue, inclusiv variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă) din activități continue care include variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente. [Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă); Variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate legată de profit sau pierdere și variația netă a impozitelor amânate aferente; activități continue [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă) din activități întrerupte

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă) din activități întrerupte. [Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă)]

practică comună: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă) din activități întrerupte, inclusiv variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă) din activități întrerupte care include variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente. [Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă); variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate legată de profit sau pierdere și variația netă a impozitelor amânate aferente; activități întrerupte [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă), inclusiv variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă) care include variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente. [Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă); variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate legată de profit sau pierdere și variația netă a impozitelor amânate aferente]

prezentarea informațiilor: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Rezultatul pe acțiune de bază și diluat [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază

Cuantumul profitului (pierderii) atribuibil(e) acționarilor ordinari ai societății-mamă (numărătorul) împărțit la numărul mediu ponderat de acțiuni ordinare în circulație în perioada respectivă (numitorul).

prezentarea informațiilor: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități continue

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități continue. [Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază; activități continue [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități continue, inclusiv variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități continue care include variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente. [Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază; variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate legată de profit sau pierdere și variația netă a impozitelor amânate aferente; activități continue [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități întrerupte

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități întrerupte. [Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază; activități întrerupte [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 33 68

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități întrerupte, inclusiv variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități întrerupte care include variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente. [Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază; variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate legată de profit sau pierdere și variația netă a impozitelor amânate aferente; activități întrerupte [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază, inclusiv variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază care include variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente. [Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază; variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate legată de profit sau pierdere și variația netă a impozitelor amânate aferente]

prezentarea informațiilor: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Rezultatul pe acțiune de bază [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

Descrierea bazei pentru atribuirea veniturilor din partea clienților externi țărilor individuale

Descrierea bazei pentru atribuirea veniturilor din partea clienților externi țărilor individuale. [Referințe: venituri]

prezentarea informațiilor: IFRS 8 33 a

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Active biologice productive [member]

Acest membru reprezintă activele biologice productive. Activele biologice productive sunt activele biologice care nu sunt consumabile. [Referințe: active biologice; active biologice consumabile [member]]

exemplu: IAS 41 43

ifrs-full

BearerPlants

X instant debit

Plante productive

Cuantumul imobilizărilor corporale care reprezintă plante productive. O plantă productivă este o plantă vie care (a) este utilizată în producția sau furnizarea de produse agricole, (b) este de așteptat să producă mai mult de o perioadă și (c) are o probabilitate redusă de a fi vândută ca produs agricol, cu excepția vânzării ocazionale ca deșeu vegetal. [Referințe: imobilizări corporale]

exemplu: IAS 16 37 i

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Plante productive [member]

Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale care constau în plante productive. O plantă productivă este o plantă vie care (a) este utilizată în producția sau furnizarea de produse agricole, (b) este de așteptat să producă mai mult de o perioadă și (c) are o probabilitate redusă de a fi vândută ca produs agricol, cu excepția vânzării ocazionale ca deșeu vegetal. [Referințe: imobilizări corporale]

exemplu: IAS 16 37 i

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration debit

Beneficii plătite sau de plătit

Cuantumul beneficiilor plătite sau de plătit pentru planurile de pensii.

prezentarea informațiilor: IAS 26 35 b v

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant debit

Cea mai bună estimare de la data achiziției a fluxurilor de trezorerie contractuale ce nu se preconizează a fi colectate pentru creanțele dobândite

Cea mai bună estimare de la data achiziției a fluxurilor de trezorerie contractuale ce nu se preconizează a fi colectate pentru creanțele dobândite în combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B64 h iii

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant debit

Active biologice

Valoarea animalelor sau a plantelor vii recunoscute ca active.

prezentarea informațiilor: IAS 1 54 f, prezentarea informațiilor: IAS 41 50, exemplu: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Active biologice, vechime [member]

Acest membru reprezintă toate activele biologice atunci când sunt dezagregate pe vârste. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Active biologice pe vârste” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: active biologice]

exemplu: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Active biologice [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

practică comună: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Active biologice în funcție de vechime [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

exemplu: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Active biologice pe grupuri [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Active biologice pe tipuri [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

exemplu: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Active biologice, grup [member]

Acest membru reprezintă toate activele biologice atunci când sunt dezagregate pe grupuri. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Active biologice pe grupuri” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: active biologice]

prezentarea informațiilor: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Active biologice [member]

Acest membru reprezintă animalele sau plantele vii. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Active biologice” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

prezentarea informațiilor: IAS 17 31 a - Data de expirare 1.1.2019, practică comună: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant debit

Active biologice oferite drept garanții pentru datorii

Cuantumul activelor biologice oferite drept garanții pentru datorii. [Referințe: active biologice]

prezentarea informațiilor: IAS 41 49 a

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Active biologice, tip [member]

Acest membru reprezintă toate activele biologice atunci când sunt dezagregate pe tipuri. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Active biologice pe tipuri” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: active biologice]

exemplu: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant debit

Active biologice asupra cărora dreptul de proprietate este limitat

Cuantumul activelor biologice asupra cărora dreptul de proprietate este limitat. [Referințe: active biologice]

prezentarea informațiilor: IAS 41 49 a

ifrs-full

BondsIssued

X instant credit

Obligațiuni emise

Cuantumul obligațiunilor emise de către entitate.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant credit

Obligațiuni emise, fluxuri de trezorerie neactualizate

Cuantumul fluxurilor de trezorerie contractuale neactualizate în raport cu obligațiunile emise. [Referințe: obligațiuni emise]

exemplu: IFRS 7 IG31A - Intrarea în vigoare 1.1.2019, exemplu: IFRS 7 B11D

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Costurile îndatorării [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Costurile îndatorării capitalizate

Cuantumul dobânzilor și al altor costuri suportate de o entitate pentru împrumutarea de fonduri care sunt atribuibile direct achiziției, construcției sau producției unui activ cu ciclu lung de producție și care fac parte din costul activului respectiv.

prezentarea informațiilor: IAS 23 26 a

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Costurile îndatorării suportate

Cuantumul dobânzilor și al altor costuri suportate de o entitate pentru împrumutarea de fonduri.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration debit

Costurile îndatorării recunoscute drept cheltuială

Cuantumul dobânzilor și al altor costuri suportate de o entitate pentru împrumutarea de fonduri care sunt recunoscute drept cheltuială.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

Borrowings

X instant credit

Împrumuturi

Cuantumul fondurilor datorate pe care entitatea are obligația să le ramburseze.

practică comună: IAS 1 55

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

Împrumuturi [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Împrumuturi, ajustare la rata de bază a dobânzii

Ajustarea la rata de bază (rata de referință) utilizată pentru calcularea ratei dobânzii la împrumuturi. [Referințe: împrumuturi]

practică comună: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Împrumuturi în funcție de denumire [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

practică comună: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Împrumuturi în funcție de denumire [member]

Acest membru reprezintă toate împrumuturile atunci când sunt dezagregate în funcție de denumire. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Împrumuturi în funcție de denumire” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: împrumuturi]

practică comună: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Împrumuturi, pe tipuri [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Împrumuturi, rata dobânzii

Rata dobânzii la împrumuturi. [Referințe: împrumuturi]

practică comună: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Împrumuturi, rata de bază a dobânzii

Rata de bază (rata de referință) utilizată pentru calcularea ratei dobânzii la împrumuturi. [Referințe: împrumuturi]

practică comună: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Împrumuturi, scadență

Scadența împrumuturilor. [Referințe: împrumuturi]

practică comună: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Împrumuturi, moneda inițială

Moneda în care sunt exprimate împrumuturile. [Referințe: împrumuturi]

practică comună: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant credit

Împrumuturi recunoscute la data achiziției

Cuantumul recunoscut la data achiziției pentru împrumuturile asumate într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: împrumuturi; combinări de întreprinderi [member]]

practică comună: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Limita inferioară a intervalului [member]

Acest membru reprezintă limita inferioară a unui interval.

exemplu: IFRS 13 IE63, exemplu: IFRS 13 B6, prezentarea informațiilor: IFRS 14 33 b, prezentarea informațiilor: IFRS 2 45 d, practică comună: IFRS 7 7

ifrs-full

BrandNames

X instant debit

Mărci

Cuantumul imobilizărilor necorporale care reprezintă drepturi la un grup de active complementare cum ar fi marca comercială (sau marca de servicii) și numele de comercializare, formulele, rețetele și expertiza tehnologică aferente acesteia. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

exemplu: IAS 38 119 a

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Mărci [member]

Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări necorporale care constau în drepturi la un grup de active complementare cum ar fi marca comercială (sau marca de servicii) și numele de comercializare, formulele, rețetele și expertiza tehnologică aferente acesteia. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

exemplu: IAS 38 119 a

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Drepturi de radiodifuzare [member]

Acest membru reprezintă drepturile de radiodifuzare.

practică comună: IAS 38 119

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration debit

Cheltuieli cu taxele de brokeraj

Cuantumul cheltuielilor recunoscute pentru taxele de brokeraj pe care trebuie să le plătească entitatea.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration credit

Venituri din taxele de brokeraj

Cuantumul veniturilor recunoscute pentru taxele de brokeraj percepute de entitate.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

Buildings

X instant debit

Clădiri

Cuantumul imobilizărilor corporale care constau în clădiri amortizabile și structuri similare utilizate în activități. [Referințe: imobilizări corporale]

practică comună: IAS 16 37

ifrs-full

BuildingsMember

member

Clădiri [member]

Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale care constau în clădiri amortizabile și structuri similare utilizate în activități. [Referințe: imobilizări corporale]

practică comună: IAS 16 37

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Combinări de întreprinderi [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B64

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Combinări de întreprinderi [member]

Acest membru reprezintă tranzacțiile sau alte evenimente prin care un dobânditor obține controlul asupra uneia sau mai multor întreprinderi. Tranzacțiile numite uneori „fuziuni reale” sau „fuziuni între entități egale” sunt, de asemenea, combinări de întreprinderi, conform utilizării acestui termen în IFRS 3.

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B64

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration credit

Anularea de acțiuni de trezorerie

Cuantumul acțiunilor de trezorerie anulate în cursul perioadei. [Referințe: acțiuni de trezorerie]

practică comună: IAS 1 106 d

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant credit

Angajamente de capital

Cuantumul cheltuielilor de capital viitoare pe care entitatea se angajează să le facă.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Angajamente de capital [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

Rata de capitalizare a costurilor îndatorării eligibile pentru capitalizare

Media ponderată a dobânzilor și a altor costuri suportate de o entitate pentru împrumutarea de fonduri, aplicabile împrumuturilor entității care sunt în curs în perioada în cauză, altele decât împrumuturile făcute special pentru obținerea un activ cu ciclu lung de producție. [Referințe: media ponderată [member]; împrumuturi]

prezentarea informațiilor: IAS 23 26 b

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

Cheltuieli de dezvoltare capitalizate [member]

Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări necorporale care provin din cheltuielile de dezvoltare capitalizate înainte de începerea producției sau a utilizării comerciale. O imobilizare necorporală trebuie recunoscută numai dacă entitatea poate demonstra toate elementele următoare: (a) fezabilitatea tehnică necesară finalizării imobilizării necorporale astfel încât aceasta să fie disponibilă pentru utilizare sau vânzare; (b) intenția sa de a finaliza imobilizarea necorporală și de a o utiliza sau vinde; (c) capacitatea sa de a utiliza sau vinde imobilizarea necorporală; (d) modul în care imobilizarea necorporală va genera beneficii economice viitoare probabile. Printre altele, entitatea poate demonstra existența unei piețe pentru producția generată de imobilizarea necorporală ori pentru imobilizarea necorporală în sine sau, dacă se prevede folosirea ei pe plan intern, utilitatea imobilizării necorporale; (e) disponibilitatea unor resurse tehnice, financiare și de altă natură adecvate pentru finalizarea dezvoltării imobilizării necorporale și pentru utilizarea sau vânzarea acesteia; și (f) capacitatea sa de a evalua fiabil cheltuielile atribuibile imobilizării necorporale în cursul dezvoltării sale.

practică comună: IAS 38 119

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant credit

Rezerva de răscumpărare a capitalului

O componentă a capitalurilor proprii care reprezintă rezerva pentru răscumpărarea acțiunilor proprii ale entității.

practică comună: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

Rezerva de răscumpărare a capitalului [member]

Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care constă în rezerva pentru răscumpărarea acțiunilor proprii ale entității.

practică comună: IAS 1 108

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

Cerințe de capital [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Cerințe de capital [member]

Acest membru reprezintă cerințele de capital impuse entității. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Cerințe de capital” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

prezentarea informațiilor: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalReserve

X instant credit

Rezerva de capital

O componentă a capitalurilor proprii care reprezintă rezervele de capital.

practică comună: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Rezerva de capital [member]

Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care constă în rezervele de capital.

practică comună: IAS 1 108

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

Valoarea contabilă, amortizarea și deprecierea cumulată și valoarea contabilă brută [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IAS 16 73 d, prezentarea informațiilor: IAS 16 73 e, prezentarea informațiilor: IAS 17 32 - Data de expirare 1.1.2019, prezentarea informațiilor: IAS 38 118 c, prezentarea informațiilor: IAS 38 118 e, prezentarea informațiilor: IAS 40 76, prezentarea informațiilor: IAS 40 79 c, prezentarea informațiilor: IAS 40 79 d, prezentarea informațiilor: IAS 41 50, prezentarea informațiilor: IAS 41 54 f, prezentarea informațiilor: IFRS 3 B67 d, prezentarea informațiilor: IFRS 7 35H - Intrarea în vigoare 1.1.2018, prezentarea informațiilor: IFRS 7 35I - Intrarea în vigoare 1.1.2018, practică comună: IFRS 7 IG29 - Data de expirare 1.1.2018, practică comună: IFRS 7 37 b - Data de expirare 1.1.2018

ifrs-full

CarryingAmountAtTimeOfSaleOfInvestmentPropertyCarriedAtCostWithinFairValueModel

X instant debit

Investiții imobiliare contabilizate la cost în cadrul modelului valorii juste, la momentul vânzării

Cuantumul, la momentul vânzării, al unei investiții imobiliare contabilizate la cost în cadrul modelului valorii juste. [Referințe: la cost în cadrul modelului valorii juste [member]; valoare contabilă [member]; investiții imobiliare]

prezentarea informațiilor: IAS 40 78 d ii - Data de expirare 1.1.2019

ifrs-full

CarryingAmountMember

member

Valoarea contabilă [member]

Acest membru reprezintă cuantumul la care un activ este recunoscut în situația poziției financiare (după deducerea oricăror amortizări acumulate și pierderi din deprecieri acumulate). Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Valoarea contabilă, amortizarea și deprecierea cumulată și valoarea contabilă brută” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: cheltuieli cu amortizarea; pierdere din depreciere]

prezentarea informațiilor: IAS 16 73 e, prezentarea informațiilor: IAS 17 32 - Data de expirare 1.1.2019, prezentarea informațiilor: IAS 38 118 e, prezentarea informațiilor: IAS 40 76, prezentarea informațiilor: IAS 40 79 d, prezentarea informațiilor: IAS 41 50, prezentarea informațiilor: IFRS 3 B67 d, prezentarea informațiilor: IFRS 7 35H - Intrarea în vigoare 1.1.2018, prezentarea informațiilor: IFRS 7 35I - Intrarea în vigoare 1.1.2018, exemplu: IFRS 7 IG29 a - Data de expirare 1.1.2018, exemplu: IFRS 7 37 b - Data de expirare 1.1.2018

ifrs-full

Cash

X instant debit

Numerar

Cuantumul disponibilului în casă și la bănci și al depozitelor la vedere. [Referințe: disponibil în casă și la bănci]

practică comună: IAS 7 45

ifrs-full

CashAbstract

 

Numerar [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration debit

Avansuri în numerar și împrumuturi de la părți afiliate

Intrările de numerar aferente avansurilor în numerar și împrumuturilor de la părți afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]; avansuri primite]

practică comună: IAS 7 17

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Avansuri în numerar și împrumuturi acordate altor părți, clasificate drept activități de investire

Cuantumul avansurilor în numerar și al împrumuturilor acordate altor părți (altele decât avansurile și împrumuturile acordate de o instituție financiară), clasificate drept activități de investire.

exemplu: IAS 7 16 e

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration credit

Avansuri în numerar și împrumuturi acordate părților afiliate

Ieșirile de numerar aferente împrumuturilor și împrumuturilor acordate părților afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]]

practică comună: IAS 7 16

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant debit

Solduri de numerar și solduri bancare la băncile centrale

Cuantumul soldurilor de numerar și al soldurilor bancare deținute la băncile centrale.

practică comună: IAS 1 55

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant debit

Numerar și echivalente de numerar

Cuantumul disponibilului în casă și la bănci și al depozitelor la vedere, alături de cuantumul investițiilor financiare pe termen scurt foarte lichide, care sunt ușor convertibile în sume cunoscute de numerar și care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. [Referințe: numerar; echivalente de numerar]

prezentarea informațiilor: IAS 1 54 i, prezentarea informațiilor: IAS 7 45, prezentarea informațiilor: IFRS 12 B13 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

Numerar și echivalente de numerar [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Numerar și echivalente de numerar, cuantumul cu care contribuie la valoarea justă a activelor planului

Cuantumul pe care îl reprezintă numerarul și echivalentele de numerar din valoarea justă a activelor planului de beneficii determinate. [Referințe: numerar și echivalente de numerar; activele planului, la valoarea justă; planuri de beneficii determinate [member]]

exemplu: IAS 19 142 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant debit

Numerar și echivalente de numerar clasificate ca făcând parte dintr-un grup destinat cedării deținut în vederea vânzării

Cuantumul numerarului și al echivalentelor de numerar clasificate ca făcând parte dintr-un grup destinat cedării deținut în vederea vânzării. [Referințe: numerar și echivalente de numerar; grupuri destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]]

practică comună: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant debit

Numerar și echivalente de numerar deținute de entitate care nu sunt disponibile pentru a fi utilizate de către grup

Cuantumul soldurilor semnificative de numerar și echivalente de numerar deținute de entitate care nu sunt disponibile pentru a fi utilizate de către grup. [Referințe: numerar și echivalente de numerar]

prezentarea informațiilor: IAS 7 48

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant debit

Numerarul și echivalentele de numerar, dacă diferă de situația poziției financiare

Cuantumul numerarului și al echivalentelor de numerar din situația fluxurilor de trezorerie, în cazul în care diferă de cuantumul numerarului și al echivalentelor de numerar din situația poziției financiare. [Referințe: numerar și echivalente de numerar]

practică comună: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

Numerarul și echivalentele de numerar, dacă diferă de situația poziției financiare [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Numerar și echivalente de numerar din filiale sau întreprinderi care a fost achiziționate sau cedate

Cuantumul numerarului și al echivalentelor de numerar din filialele sau întreprinderile asupra cărora s-a obținut sau s-a pierdut controlul. [Referințe: filiale [member]; numerar și echivalente de numerar]

prezentarea informațiilor: IAS 7 40 c

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant debit

Numerar și echivalente de numerar recunoscute la data achiziției

Cuantumul recunoscut la data achiziției pentru numerarul și echivalentele de numerar dobândite într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: numerar și echivalente de numerar; combinări de întreprinderi [member]]

practică comună: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Garanții în numerar constituite care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu datorii financiare

Cuantumul garanțiilor în numerar constituite care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu datorii financiare. [Referințe: datorii financiare]

exemplu: IFRS 7 IG40D, exemplu: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Garanții în numerar primite care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu active financiare

Cuantumul garanțiilor în numerar primite care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu active financiare. [Referințe: active financiare]

exemplu: IFRS 7 IG40D, exemplu: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashEquivalents

X instant debit

Echivalente de numerar

Cuantumul investițiilor financiare pe termen scurt foarte lichide, care sunt ușor convertibile în sume cunoscute de numerar și care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

practică comună: IAS 7 45

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

Echivalente de numerar [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

Acoperiri ale fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

Acoperiri ale fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor [member]

Acest membru reprezintă acoperirile expunerii la variația fluxurilor de trezorerie care (a) poate fi atribuită unui risc specific asociat cu un activ sau o datorie recunoscut(ă) (cum ar fi toate sau unele plăți de dobândă aferente creditelor cu dobândă variabilă) sau cu o tranzacție prognozată foarte probabilă și care (b) ar putea afecta profitul sau pierderea. [Referințe: acoperiri împotriva riscurilor [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 39 86 b, prezentarea informațiilor: IFRS 7 24A - Intrarea în vigoare 1.1.2018, prezentarea informațiilor: IFRS 7 24B - Intrarea în vigoare 1.1.2018, prezentarea informațiilor: IFRS 7 24C - Intrarea în vigoare 1.1.2018

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

Fluxuri de trezorerie din activități continue și din activități întrerupte [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Fluxurile de trezorerie provenite din pierderea controlului asupra unor filiale sau a altor întreprinderi, clasificate drept activități de investire

Fluxurile de trezorerie agregate provenite din pierderea controlului asupra unor filiale sau a altor întreprinderi, clasificate drept activități de investire. [Referințe: filiale [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 7 39

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration debit

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) reducerea (creșterea) numerarului și echivalentelor de numerar a căror utilizare este restricționată

Intrările (ieșirile) de numerar generate de reducerea (creșterea) numerarului și echivalentelor de numerar a căror utilizare este restricționată. [Referințe: numerarul și echivalentele de numerar a căror utilizare este restricționată]

practică comună: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration debit

Fluxuri de trezorerie provenite din (folosite în) reducerea (creșterea) depozitelor și investițiilor pe termen scurt

Intrările (ieșirile) de numerar generate de reducerea (creșterea) depozitelor și investițiilor pe termen scurt.

practică comună: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) explorarea și evaluarea resurselor minerale, clasificate drept activități de investire

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) prospectarea resurselor minerale, inclusiv minereuri, petrol, gaz natural și resurse neregenerabile similare, după ce entitatea a obținut drepturile legale de explorare într-o anumită zonă, precum și determinarea fezabilității tehnice și a viabilității comerciale ale extracției resurselor minerale, clasificate drept activități de investire.

prezentarea informațiilor: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration debit

Fluxuri de trezorerie provenite din (folosite în) explorarea și evaluarea resurselor minerale, clasificate drept activități de exploatare

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) prospectarea resurselor minerale, inclusiv minereuri, petrol, gaz natural și resurse neregenerabile similare, după ce entitatea a obținut drepturile legale de explorare într-o anumită zonă, precum și determinarea fezabilității tehnice și a viabilității comerciale ale extracției resurselor minerale, clasificate drept activități de exploatare.

prezentarea informațiilor: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration debit

Fluxuri de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare, care sunt activități care au drept rezultat modificări ale dimensiunii și compoziției capitalurilor proprii și împrumuturilor entității.

prezentarea informațiilor: IAS 7 10, prezentarea informațiilor: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare, activități continue

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare ale entității în legătură cu activitățile continue. [Referințe: activități continue [member]; fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare]

prezentarea informațiilor: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare, activități întrerupte

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare ale entității în legătură cu activitățile întrerupte. [Referințe: activități întrerupte [member]; fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare]

prezentarea informațiilor: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration debit

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) creșterea (reducerea) împrumuturilor curente

Intrările (ieșirile) de numerar generate de reducerea (creșterea) împrumuturilor curente. [Referințe: împrumuturi curente]

practică comună: IAS 7 17

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration debit

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) creșterile capacității de exploatare

Valoarea agregată a fluxurilor de trezorerie care reprezintă creșteri ale capacității entității de a executa activități de exploatare (de exemplu, măsurată în unități de producție pe zi).

exemplu: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration debit

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) contractele de asigurare

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) contractele de asigurare. [Referințe: tipuri de contracte de asigurare [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 4 37 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration debit

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investire

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investire, care constau în achiziționarea și cedarea de active imobilizate și de alte investiții care nu sunt incluse în echivalentele de numerar.

prezentarea informațiilor: IAS 7 10, prezentarea informațiilor: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investire [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investire, activități continue

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investire ale entității în legătură cu activitățile continue. [Referințe: activități continue [member]; fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investire]

prezentarea informațiilor: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investire, activități întrerupte

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investire ale entității în legătură cu activitățile întrerupte. [Referințe: activități întrerupte [member]; fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investire]

prezentarea informațiilor: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration debit

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) menținerea capacității de exploatare

Valoarea agregată a fluxurilor de trezorerie necesare pentru a menține capacitatea curentă a entității de a executa activități de exploatare (de exemplu, măsurată în unități de producție pe zi).

exemplu: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare, care sunt principalele activități producătoare de venit ale entității, și alte activități care nu sunt activități de investire sau finanțare. [Referințe: venituri]

prezentarea informațiilor: IAS 7 10, prezentarea informațiilor: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare, activități continue

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare ale entității în legătură cu activitățile continue. [Referințe: activități continue [member]; fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare]

prezentarea informațiilor: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare, activități întrerupte

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare ale entității în legătură cu activitățile întrerupte. [Referințe: activități întrerupte [member]; fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare]

prezentarea informațiilor: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) operațiuni

Numerarul provenit din (folosite în) operațiunile entității.

exemplu: IAS 7 A Situația fluxurilor de trezorerie pentru o entitate care nu este instituție financiară, exemplu: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) operațiuni înainte de modificările capitalului circulant

Intrările (ieșirile) de numerar generate de operațiunile entității înainte de modificările capitalului circulant.

exemplu: IAS 7 A Situația fluxurilor de trezorerie pentru o entitate care nu este instituție financiară, practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration credit

Fluxurile de trezorerie utilizate în activitățile de explorare și dezvoltare

Ieșirile de numerar pentru activitățile de explorare și dezvoltare.

practică comună: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Fluxurile de trezorerie folosite pentru obținerea controlului asupra unor filiale sau a altor întreprinderi, clasificate drept activități de investire

Fluxurile de trezorerie agregate folosite pentru obținerea controlului asupra unor filiale sau a altor întreprinderi, clasificate drept activități de investire. [Referințe: filiale [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 7 39

ifrs-full

CashOnHand

X instant debit

Disponibil în casă și la bănci

Cuantumul numerarului deținut de entitate. Acesta nu include depozitele la vedere.

practică comună: IAS 7 45

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration credit

Ieșiri de numerar aferente contractelor de leasing

Ieșirile de numerar aferente contractelor de leasing.

prezentarea informațiilor: IFRS 16 53 g - Intrarea în vigoare 1.1.2019

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration debit

Numerarul plătit, datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise

Reducerea datoriilor din contractele de asigurare și de reasigurare emise ca urmare a numerarului plătit. [Referințe: datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise]

exemplu: IFRS 4 IG37 c, exemplu: IFRS 4 37 e

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Plățile în numerar aferente contractelor futures, forward, de opțiuni și swap, clasificate drept activități de investire

Ieșirile de numerar aferente contractelor futures, forward, de opțiuni și swap, în afara cazului când acestea sunt deținute în vederea plasării sau a tranzacționării sau când plățile sunt clasificate drept activități de finanțare.

exemplu: IAS 7 16 g

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Încasările în numerar aferente contractelor futures, forward, de opțiuni și swap, clasificate drept activități de investire

Intrările de numerar aferente contractelor futures, forward, de opțiuni sau swap, în afara cazului când acestea sunt deținute în scopuri de plasament sau de tranzacționare sau când încasările sunt clasificate drept activități de finanțare.

exemplu: IAS 7 16 h

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Încasările în numerar din rambursarea avansurilor și a împrumuturilor acordate altor părți, clasificate drept activități de investire

Intrările de numerar provenite din rambursarea avansurilor și a împrumuturilor acordate altor părți (altele decât avansurile și împrumuturile unei instituții financiare), clasificate drept activități de investire.

exemplu: IAS 7 16 f

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration debit

Încasările în numerar din rambursarea avansurilor și a împrumuturilor acordate părților afiliate

Intrările de numerar provenite din rambursarea către entitate a împrumuturilor și avansurilor acordate părților afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]]

practică comună: IAS 7 16

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration credit

Rambursările în numerar ale avansurilor și împrumuturilor de la părți afiliate

Ieșirile de numerar provenite din rambursarea avansurilor și împrumuturilor de la părți afiliate [Referințe: părți afiliate [member]; avansuri primite]

practică comună: IAS 7 17

ifrs-full

CashTransferred

X instant credit

Numerar transferat

Valoarea justă, la data achiziției, a numerarului transferat drept contravaloare în cadrul unei combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B64 f i

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

Categorii de active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IFRS 15 128 a - Intrarea în vigoare 1.1.2018

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member

Categorii de active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții [member]

Acest membru reprezintă toate categoriile de active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Categorii de active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții]

prezentarea informațiilor: IFRS 15 128 a - Intrarea în vigoare 1.1.2018

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

Categorii de active financiare circulante [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Categorii de datorii financiare curente [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

Categorii de active financiare [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

Categorii de active financiare [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

Categorii de datorii financiare [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Categorii de datorii financiare [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

Categorii de active financiare imobilizate [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Categorii de datorii financiare pe termen lung [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Categorii de părți afiliate [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IAS 24 19

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration debit

Creșterea (reducerea) cuantumului recunoscut pentru creanța privind impozitul amânat dinaintea achiziției

Creșterea (reducerea) unei creanțe privind impozitul amânat a dobânditorului ca urmare a unei combinări de întreprinderi care modifică probabilitatea de realizare a creanței de către dobânditor. [Referințe: creanțe privind impozitul amânat; combinări de întreprinderi [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 12 81 j

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

Modificarea valorii marjelor cu bază valutară [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

Modificarea valorii elementelor forward din contractele forward [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

Modificarea valorii-timp a opțiunilor [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

Modificările diferenței agregate dintre valoarea justă la recunoașterea inițială și prețul tranzacției care nu a fost încă recunoscută în profit sau pierdere [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

Modificările contului de ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor financiare [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration debit

Creșterea (reducerea) activelor biologice

Creșterea (reducerea) activelor biologice. [Referințe: active biologice]

prezentarea informațiilor: IAS 41 50

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

Modificările activelor biologice [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Modificările datoriilor contingente recunoscute într-o combinare de întreprinderi [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

Modificările costurilor de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

Modificările datoriilor (activelor) privind impozitul amânat [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration credit

Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii

Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii. [Referințe: capitaluri proprii]

prezentarea informațiilor: IAS 1 106 d

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

Modificările capitalurilor proprii [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

Descrierea modificărilor expunerii la risc

Descrierea modificărilor expunerii la riscurile care decurg din instrumentele financiare. [Referințe: instrumente financiare, clasa [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

Modificările evaluării la valoarea justă, active [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

Modificările evaluării la valoarea justă, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

Modificările evaluării la valoarea justă, datorii [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

Modificările valorii juste a instrumentelor derivate de credit [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration debit

Creșterea (reducerea) valorii juste a activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activelor financiare

Creșterea (reducerea) valorii juste a unui activ financiar (sau a unui grup de active financiare) desemnat(e) ca fiind evaluat(e) la valoarea justă prin profit sau pierdere care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activului respectiv determinată: (a) ca valoarea modificării valorii sale juste care nu poate fi atribuită modificărilor unor condiții de piață care generează risc de piață; sau (b) utilizând o metodă alternativă considerată de entitate ca reprezentând mai exact valoarea modificării valorii juste care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activului. [Referințe: risc de credit [member]; active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 9 c - Intrarea în vigoare 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Creșterea (reducerea) valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau a instrumentelor similare legate de activele financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

Creșterea (reducerea) valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau a instrumentelor similare legate de activele financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere. [Referințe: instrumente derivate [member]; active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 9 d - Intrarea în vigoare 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration credit

Creșterea (reducerea) valorii juste a datoriei financiare care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al datoriei respective

Creșterea (reducerea) valorii juste a unei datorii financiare care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al datoriei respective. [Referințe: risc de credit [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 10 a - Data de expirare 1.1.2018, prezentarea informațiilor: IFRS 7 10A a - Intrarea în vigoare 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration debit

Creșterea (reducerea) valorii juste a împrumuturilor sau creanțelor care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activelor financiare

Creșterea (reducerea) valorii juste a împrumuturilor sau creanțelor care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al împrumuturilor și creanțelor determinată: (a) ca valoarea modificării valorii lor juste care nu poate fi atribuită modificărilor unor condiții de piață care au generat risc de piață; sau (b) utilizând o metodă alternativă considerată de entitate ca reprezentând mai exact valoarea modificării valorii juste care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activului. [Referințe: risc de credit [member]; risc de piață [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 9 c - Data de expirare 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Creșterea (reducerea) valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau a instrumentelor similare legate de împrumuturi și creanțe

Creșterea (reducerea) valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau a instrumentelor similare legate de împrumuturi și creanțe. [Referințe: instrumente derivate [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 9 d - Data de expirare 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration debit

Creșterea (reducerea) fondului comercial

Creșterea (reducerea) fondului comercial. [Referințe: fond comercial]

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B67 d

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

Modificările fondului comercial [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

Modificările imobilizărilor necorporale și ale fondului comercial [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Creșterea (reducerea) imobilizărilor necorporale, altele decât fondul comercial

Creșterea (reducerea) imobilizărilor necorporale, altele decât fondul comercial. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

prezentarea informațiilor: IAS 38 118 e

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

Modificările imobilizărilor necorporale, altele decât fondul comercial [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

X duration debit