Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0621

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/621 al Comisiei din 17 aprilie 2019 privind informațiile tehnice necesare pentru inspecția tehnică a elementelor autovehiculelor care trebuie testate, privind utilizarea metodelor de testare recomandate, precum și de stabilire a normelor detaliate privind formatul datelor și procedurile de accesare a informațiilor tehnice relevante (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2019/2859

OJ L 108, 23.4.2019, p. 5–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/621/oj

23.4.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 108/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/621 AL COMISIEI

din 17 aprilie 2019

privind informațiile tehnice necesare pentru inspecția tehnică a elementelor autovehiculelor care trebuie testate, privind utilizarea metodelor de testare recomandate, precum și de stabilire a normelor detaliate privind formatul datelor și procedurile de accesare a informațiilor tehnice relevante

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora și de abrogare a Directivei 2009/40/CE (1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Directiva 2014/45/UE, pentru a facilita inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora, Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare care să definească setul de informații tehnice necesare pentru elementele care trebuie testate și cu privire la utilizarea metodelor de testare recomandate.

(2)

Anexa I la Directiva 2014/45/UE stabilește numărul minim de elemente care trebuie testate, standardele minime care trebuie utilizate și metodele de testare recomandate.

(3)

Pentru a facilita inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora, Comisia ar trebui să adopte, de asemenea, norme detaliate privind formatul datelor și procedurile de accesare a informațiilor tehnice relevante.

(4)

Statele membre pot exclude de la inspecția tehnică vehiculele cu două sau trei roți – categoriile de vehicule L3e, L4e, L5e și L7e cu o capacitate cilindrică de peste 125 cm3 – dacă au fost puse în aplicare măsuri alternative eficiente de siguranță rutieră. Cu toate acestea, pentru a facilita introducerea și armonizarea inspecției tehnice a unor astfel de vehicule, ar trebui să se definească, de asemenea, un set de informații în scop de orientare.

(5)

Obligațiile și cerințele prevăzute în prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor și cerințelor prevăzute în Regulamentele (CE) nr. 715/2007 (2) și (CE) nr. 595/2009 (3) ale Parlamentului European și ale Consiliului.

(6)

Producătorilor ar trebui să li se acorde timp suficient pentru a pune în aplicare soluțiile online necesare pentru a pune informațiile tehnice la dispoziția centrelor de inspecție tehnică și a autorităților competente relevante.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt adoptate în conformitate cu avizul comitetului instituit în baza articolului 19 alineatul (1) din Directiva 2014/45/UE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

(1)   Prezentul regulament stabilește inspecțiile tehnice periodice ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora:

(a)

setul de informații tehnice privind echipamentul de frânare, direcția, vizibilitatea, lămpile, dispozitivele reflectorizante, sistemul electric, punțile, jantele, anvelopele, suspensia, șasiul, accesoriile șasiului, alte echipamente și elemente poluante necesare pentru inspecțiile tehnice ale elementelor care trebuie testate și privind utilizarea metodelor de testare recomandate, în conformitate cu punctul 3 al anexei I la Directiva 2014/45/UE, și

(b)

normele detaliate privind formatul datelor și procedurile de acces la informațiile tehnice relevante.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se aplică vehiculelor supuse inspecției tehnice în temeiul articolului 2 alineatul (1) din Directiva 2014/45/UE, care sunt înmatriculate sau puse în circulație pentru prima dată într-un stat membru de la 20 mai 2018.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, astfel cum este definită în Regulamentele (UE) nr. 167/2013 (4) și (UE) nr. 168/2013 (5) ale Parlamentului European și ale Consiliului și Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6);

2.

„reprezentant al producătorului” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, astfel cum este definită în Regulamentele (UE) nr. 167/2013 și (UE) nr. 168/2013 și Directiva 2007/46/CE;

3.

„citibil automat” înseamnă direct utilizabil de către un computer;

4.

„informații referitoare la reparare și întreținere” înseamnă informațiile astfel cum sunt definite în Regulamentele (UE) nr. 167/2013 și (UE) nr. 168/2013 și Directiva 2007/46/CE;

5.

„înmatriculare” înseamnă autorizația administrativă de punere în exploatare în traficul rutier a unui vehicul, astfel cum este definită la articolul 2 litera (b) din Directiva 1999/37/CE a Consiliului (7).

Articolul 4

Informații tehnice ale vehiculelor

Informațiile tehnice necesare pentru efectuarea inspecției tehnice sunt prezentate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 5

Proceduri de acces la informațiile tehnice ale vehiculelor

(1)   Informațiile tehnice ale unui vehicul prevăzute în anexa la prezentul regulament se pun la dispoziția centrelor de inspecție și a autorităților competente relevante într-o manieră nediscriminatorie, în condiții de acces facil, nerestricționat, în timp util și în mod consecvent.

(2)   Informațiile tehnice se pun la dispoziție în termen de cel mult 6 luni de la înmatricularea sau punerea în exploatare a vehiculului. Cu toate acestea, pentru vehiculele înmatriculate sau puse în exploatare în perioada 20 mai 2018-20 noiembrie 2019, aceste informații se pun la dispoziție la data de 20 mai 2020.

(3)   Prin derogare de la alineatul (2), în cazurile prevăzute la articolul 5 alineatul (4) prima, a doua și a cincea liniuță din Directiva 2014/45/UE, producătorul furnizează informațiile tehnice centrului de inspecție tehnică și autorității competente relevante, la cerere și fără întârziere.

(4)   Producătorul furnizează modificările și completările ulterioare ale informațiilor tehnice menționate la alineatul (1) centrelor de inspecție tehnică și autorităților competente relevante în același timp cu punerea la dispoziție a modificărilor și completărilor aduse informațiilor referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor.

(5)   Informațiile tehnice se pun la dispoziție în limba sau limbile oficiale ale statului membru al centrului de inspecție tehnică sau în orice altă limbă convenită de autoritatea competentă a statului membru în cauză.

(6)   Producătorii desemnează un punct de contact responsabil cu acordarea accesului la informațiile tehnice ale vehiculului. Datele de contact ale punctului de contact se publică pe site-ul de internet al producătorului. Punctul de contact poate fi și reprezentantul producătorului.

(7)   Pentru a asigura faptul că un centru de inspecție tehnică care solicită acces la informațiile tehnice ale unui vehicul este autorizat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Directiva 2014/45/UE, statele membre sau autoritățile lor competente asistă producătorul, după caz.

Articolul 6

Formatul datelor

(1)   Informațiile tehnice se pun la dispoziție de către producător pe baza numărului de identificare a vehiculului, sub formă de sursă deschisă, într-un format de date structurat:

(a)

autorităților competente, la cerere, ca o colecție de fișiere de date utilizabile offline și citibile automat și

(b)

centrelor de inspecție tehnică și autorităților competente prin utilizarea unei soluții online. Atunci când se utilizează o soluție online, informațiile tehnice care trebuie furnizate de către producător, în același timp cu o parte din informațiile referitoare la reparare și întreținere, pe un site de internet, se pun la dispoziție în același format de date. Alte informații tehnice ale vehiculelor se pun la dispoziție în formatul de date utilizat pentru informații similare.

(2)   Producătorul se poate abate de la cerințele definite la alineatul (1) în ceea ce privește vehiculele care sunt supuse unei omologări individuale, naționale sau de serie mică, astfel cum se menționează în Regulamentele (UE) nr. 167/2013 și (UE) nr. 168/2013 și Directiva 2007/46/CE, sau în cazul în care producătorul nu trebuie să respecte Regulamentele (UE) nr. 715/2007, (UE) nr. 167/2013 sau (UE) nr. 168/2013. Totuși, informațiile se furnizează într-un mod ușor accesibil și consecvent, astfel încât să poată fi prelucrate cu un efort rezonabil.

(3)   În cazul vehiculelor care sunt supuse omologării de tip în etape succesive, mixtă sau în mai multe etape, astfel cum se menționează în Regulamentele (UE) nr. 167/2013 și (UE) nr. 168/2013 și Directiva 2007/46/CE, producătorul responsabil de etapa respectivă a producției este responsabil de comunicarea informațiilor tehnice ale unui vehicul referitoare la un anumit sistem, componentă sau unitate tehnică separată pentru etapa respectivă la producătorul final. Producătorul final este responsabil cu comunicarea la autoritățile competente și centrele de inspecție tehnică a informațiilor tehnice privind vehiculul finit.

(4)   Alineatul (3) nu se aplică vehiculelor care primesc omologări individuale, naționale sau de serie mică, astfel cum se menționează în Regulamentele (UE) nr. 167/2013 și (UE) nr. 168/2013 și Directiva 2007/46/CE.

Articolul 7

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 20 mai 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 aprilie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 127, 29.4.2014, p. 51.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO L 171, 29.6.2007, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor și a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) și accesul la informații privind repararea și întreținerea vehiculelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 și a Directivei 2007/46/CE și de abrogare a Directivelor 80/1269/CEE, 2005/55/CE și 2005/78/CE (JO L 188, 18.7.2009, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere (JO L 60, 2.3.2013, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri (JO L 60, 2.3.2013, p. 52).

(6)  Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (JO L 263, 9.10.2007, p. 1).

(7)  Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule (JO L 138, 1.6.1999, p. 57).


ANEXĂ

1.   GENERALITĂȚI

I.

În sensul prezentei anexe, „instrucțiuni de utilizare a interfeței electronice a vehiculului” înseamnă informații de bază pentru diagnosticare și informații privind testele de montaj, în special:

I.1.

Descrierea specifică pentru un vehicul a amplasării și a accesului la interfața electronică a vehiculului.

I.2.

Informații din care să rezulte dacă sistemul specific permite interacțiunea în scop de diagnosticare (Da/Nu). Dacă da:

I.2.1.

Specificații proprii unui vehicul cu privire la sistemul și la protocoalele de interconectare

I.2.2.

Specificații proprii unui vehicul cu privire la parametrii de comunicare ai sistemului/funcției inspectate

I.3.

Informații proprii unui vehicul cu privire la sistemul instalat inițial.

II.

Informațiile tehnice ale vehiculelor privind vehiculele de categoria L și vehiculele din afara domeniului de aplicare al Directivei 2014/45/UE sunt indicate orientativ.

2.   IFORMAȚII PENTRU INSPECȚIA TEHNICĂ

Element

Metodă

Informațiile necesare

Categoria pentru care sunt necesare informații

 

< 3,5 t

> 3,5 t

O

L

T

1.

SISTEMUL DE FRÂNARE

 

1.1.

Starea mecanică și funcționarea

 

1.1.1.

Pivotul pedalei/al levierului manual al frânei de serviciu

Inspecție vizuală a componentelor în timpul acționării sistemului de frânare.

Notă: Vehiculele cu sisteme de servofrână trebuie verificate cu motorul oprit.

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

Starea pedalei/levierului manual și cursa dispozitivului de acționare a frânei

Inspecție vizuală a componentelor în timpul acționării sistemului de frânare

Notă: Vehiculele cu sisteme de servofrână trebuie verificate cu motorul oprit.

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

Pompa de vacuum sau compresorul și rezervoarele

Inspecție vizuală a componentelor la presiunea normală de lucru. Se verifică timpul necesar de formare a vacuumului sau a presiunii aerului pentru atingerea unei valori de operare sigure și funcționarea dispozitivului de avertizare, a supapei de protecție multicircuit și a supapei de siguranță la suprapresiune.

Presiune/max. de decuplare – min. de cuplare [bar]

A se vedea UN R13 5.1.4.5.2.

 

X

 

 

 

Presiunea de închidere statică a supapei de protecție multicircuit [bar]

A se vedea UN R13 5.1.4.5.2.

 

X

 

 

X

1.1.4.

Manometrul sau indicatorul pentru presiune mică

Verificare funcțională.

 

 

 

 

 

 

1.1.5.

Supapa de comandă a frânei cu acționare manuală

Inspecție vizuală a componentelor în timpul acționării sistemului de frânare.

 

 

 

 

 

 

1.1.6.

Activator frână de staționare, levier de comandă, mecanism cu clichet frână de staționare, frână de staționare electronică

Inspecție vizuală a componentelor în timpul acționării sistemului de frânare.

Descriere generală pentru frâna de staționare electronică

X

X

 

 

X

1.1.7.

Supape de frânare (supape cu comandă la picior, supape de descărcare rapidă, regulatoare de presiune)

Inspecție vizuală a componentelor în timpul acționării sistemului de frânare.

 

 

 

 

 

 

1.1.8.

Elemente de cuplare ale frânelor remorcii (electrice și pneumatice)

Deconectarea și reconectarea elementelor de cuplare între vehiculul tractor și remorcă ale sistemului de frânare.

 

 

 

 

 

 

1.1.9.

Acumulator, rezervor de presiune

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

1.1.10.

Servomecanism frână, cilindru principal (pentru sisteme hidraulice)

Inspecție vizuală a componentelor în timpul acționării sistemului de frânare, dacă este posibil.

 

 

 

 

 

 

1.1.11.

Conducte de frână rigide

Inspecție vizuală a componentelor în timpul acționării sistemului de frânare, dacă este posibil.

 

 

 

 

 

 

1.1.12.

Furtunuri flexibile de frână

Inspecție vizuală a componentelor în timpul acționării sistemului de frânare, dacă este posibil.

 

 

 

 

 

 

1.1.13.

Garnituri și saboți de frână

Inspecție vizuală.

Metoda de evaluare a uzurii și a limitei uzurii

A se vedea UN R13 5.2.1.11.2 și 5.2.2.8.2.

X

X

X

X

 

1.1.14.

Tamburi și discuri de frână

Inspecție vizuală.

Metoda de evaluare a uzurii și a limitei uzurii

A se vedea UN R13 5.2.1.11.2 și 5.2.2.8.2.

X

X

X

 

 

1.1.15.

Cabluri de frână, leviere și conexiuni, tije de acționare

Inspecție vizuală a componentelor în timpul acționării sistemului de frânare, dacă este posibil.

 

 

 

 

 

 

1.1.16.

Cilindri de frână (inclusiv frâne cu arc sau cilindri hidraulici)

Inspecție vizuală a componentelor în timpul acționării sistemului de frânare, dacă este posibil

Tipul cilindrului frânei de serviciu/staționare

Cursa maximă [mm]

Lungimea levierului [mm]

A se vedea UN R13 5.1.4.5.2.

 

X

X

 

 

1.1.17.

Regulator automat al frânării în funcție de sarcină

Inspecție vizuală a componentelor în timpul acționării sistemului de frânare, dacă este posibil.

Presiunea de intrare [bar]

 

X

X

 

 

Presiunea de ieșire pentru x % din sarcina maximă per axă [bar]

UN R 13 anexa 10 7.4 + Diagrama 5

 

X

X

 

 

1.1.18.

Dispozitive și indicatori de reglare a jocului

Inspecție vizuală.

Cursa maximă [mm]

A se vedea UN R13 5.1.4.5.2.

 

X

X

 

 

principiul de funcționare [reglare automată/manuală]

 

X

X

 

 

1.1.19.

Sistem de frânare de anduranță (dacă este prevăzut prin construcție sau este obligatoriu)

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

1.1.20.

Acționarea automată a frânelor remorcii

Deconectarea cuplării sistemului de frânare între vehiculul tractor și remorcă.

 

 

 

 

 

 

1.1.21.

Sistem de frânare complet

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

1.1.22.

Racorduri diagnoză (dacă au fost prevăzute prin construcție sau sunt obligatorii)

Inspecție vizuală.

Amplasarea și identificarea racordurilor de diagnoză

A se vedea UN R 13 5.1.4.2.

 

X

X

 

 

Amplasarea și identificarea racordurilor de diagnoză

A se vedea 2015/68 anexa I. 2.1.8.1.

 

 

 

 

X

1.1.23.

Frânare inerțială

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

1.2.

Performanța și eficiența frânei de serviciu

 

1.2.1.

Performanță

Testare efectuată pe un aparat de testare frâne sau, dacă acest lucru nu este posibil, frânele sunt acționate în mod progresiv până la forța maximă.

Cerințe specifice pentru inspecția tehnică a vehiculului pe un dispozitiv de testare a frânelor (modul de testare)

X

X

X

X

X

1.2.2.

Eficiență

Testare efectuată pe un aparat de testare a frânelor sau, dacă acest lucru nu este posibil din considerente tehnice, cu vehiculul în mișcare, utilizându-se un decelerometru cu înregistrare pentru a se determina coeficientul de frânare aferent masei maxime autorizate sau, în cazul semiremorcilor, sumei sarcinilor autorizate pe fiecare ax.

Vehiculele sau remorcile cu masa maximă admisibilă mai mare de 3,5 tone trebuie inspectate în conformitate cu standardele ISO 21069 sau cu metodele echivalente.

Testele rutiere trebuie desfășurate pe un carosabil uscat, neted și drept.

Presiunea sistemului prin construcție pentru sarcina maximă [bar]

A se vedea UN R13 5.1.4.5.2.

 

X

X

 

 

Forța de frânare de referință [kN] la presiunea de intrare [bar] axul 1

 

X

X

 

 

Forța de frânare de referință [kN] la presiunea de intrare [bar] axul 2

 

X

X

 

 

Forța de frânare de referință [kN] la presiunea de intrare [bar] axul 3

 

X

X

 

 

Forța de frânare de referință [kN] la presiunea de intrare [bar] axul 4

A se vedea UN R13 5.1.4.6.2.

 

X

X

 

 

Presiunea de calcul pentru fiecare axă

 

X

X

 

 

1.3.

Performanța și eficiența frânei secundare (de urgență) (dacă este acționată printr-un sistem separat)

 

1.3.1.

Performanță

În cazul în care sistemul de frânare al frânei secundare este separat de sistemul frânei de serviciu, a se utiliza metoda menționată la punctul 1.2.1.

Descriere generală a sistemului, inclusiv circuitele (o definiție clară a frânei secundare)

X

X

 

 

X

1.3.2.

Eficiență

În cazul în care sistemul de frânare al frânei secundare este separat de sistemul frânei de serviciu, a se utiliza metoda menționată la punctul 1.2.2.

 

 

 

 

 

 

1.4.

Performanța și eficiența frânei de staționare

 

1.4.1.

Performanță

A se acționa frâna în timpul unei inspecții pe un aparat de testare a frânelor.

Descrierea generală a sistemului, inclusiv procedura de testare recomandată, în cazul în care nu este posibilă testarea dinamică (pe un stand de testare a frânelor sau în cadrul unui test rutier)

X

X

X

 

 

1.4.2.

Eficiență

Testare efectuată cu un stand de testare a frânelor. Dacă nu este posibil, atunci printr-un test rutier cu ajutorul unui instrument de înregistrare a decelerării sau cu vehiculul pe o pantă cu unghi de înclinare cunoscut.

 

 

 

 

 

 

1.5.

Performanța frânei de anduranță

Inspecție vizuală și, dacă este posibil, testarea funcțiilor sistemului.

Descriere generală

 

X

 

 

 

1.6.

Sistem de frânare cu antiblocare (ABS)

Inspecție vizuală și inspecția dispozitivului de avertizare și/sau prin utilizarea interfeței electronice a vehiculului.

Instrucțiuni pentru utilizarea interfeței electronice a vehiculului

X

X

X

X

X

1.7.

Sistem electronic de frânare (EBS – Electronic brake system)

Inspecție vizuală și inspecția dispozitivului de avertizare și/sau prin utilizarea interfeței electronice a vehiculului.

Instrucțiuni pentru utilizarea interfeței electronice a vehiculului

X

X

X

 

X

1.8.

Lichidul de frână

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

2.

DIRECȚIA

 

2.1.

Starea mecanică

 

2.1.1.

Starea mecanismului de direcție

Cu vehiculul plasat deasupra unui canal de vizitare sau ridicat cu un elevator, cu roțile în aer sau pe plăci turnante, se învârtește volanul în ambele sensuri de rotație până la oprire. Inspecție vizuală a modului de funcționare a mecanismului de direcție.

 

 

 

 

 

 

2.1.2.

Fixarea casetei de direcție

Cu vehiculul plasat deasupra unui canal de vizitare sau ridicat cu un elevator, cu greutatea roților sprijinită pe sol, se rotește volanul/bara de direcție în sensul acelor de ceasornic și în sens invers sau cu ajutorul unui detector special adaptat pentru jocul de direcție. Inspecție vizuală a modului de prindere a casetei de direcție pe șasiu.

 

 

 

 

 

 

2.1.3.

Starea conexiunilor sistemului de direcție

Cu vehiculul plasat deasupra unui canal de vizitare sau ridicat cu un elevator, cu roțile pe sol, se învârtește volanul în sensul acelor de ceasornic și în sens invers sau cu ajutorul unui detector special adaptat pentru jocul de direcție. Inspecție vizuală a componentelor de direcție în ceea ce privește uzura, fisurile și securitatea.

 

 

 

 

 

 

2.1.4.

Funcționarea conexiunilor sistemului de direcție

Cu vehiculul plasat deasupra unui canal de vizitare sau ridicat cu un elevator, cu roțile pe sol, se învârtește volanul în sensul acelor de ceasornic și în sens invers sau cu ajutorul unui detector special adaptat pentru jocul de direcție. Inspecție vizuală a componentelor de direcție în ceea ce privește uzura, fisurile și securitatea.

 

 

 

 

 

 

2.1.5.

Servodirecția

Se verifică sistemul de direcție în ceea ce privește etanșeitatea și nivelul lichidului hidraulic din rezervor (dacă este vizibil). Cu roțile pe sol și cu motorul pornit, se verifică dacă sistemul de servodirecție funcționează.

 

 

 

 

 

 

2.2.

Volan, coloană de direcție și bară de direcție

 

2.2.1.

Starea volanului/barei de direcție

Cu vehiculul plasat deasupra unui canal de vizitare sau ridicat cu un elevator, cu greutatea vehiculului sprijinită pe sol, se împinge și se trage volanul pe direcția axei coloanei de direcție și se împinge volanul/bara de direcție în diferite direcții perpendiculare pe coloana/furca de direcție. Inspecție vizuală a jocului și a stării racordurilor flexibile sau a articulațiilor universale.

 

 

 

 

 

 

2.2.2.

Coloană/juguri, furci de direcție și amortizoare de direcție

Cu vehiculul plasat deasupra unui canal de vizitare sau ridicat cu un elevator, cu greutatea vehiculului sprijinită pe sol, se împinge și se trage volanul pe direcția axei coloanei de direcție și se împinge volanul/bara de direcție în diferite direcții perpendiculare pe coloana/furca de direcție. Inspecție vizuală a jocului și a stării racordurilor flexibile sau a articulațiilor universale.

Amortizor de direcție montat (DA/NU)

 

 

 

X

 

2.3.

Jocul în direcție

Cu vehiculul plasat deasupra unui canal de vizitare sau ridicat cu un elevator, cu greutatea vehiculului sprijinită pe roți, cu motorul, pentru vehiculele cu servodirecție, pornit, dacă acest lucru este posibil, și cu roțile în poziție dreaptă, se rotește ușor volanul în sensul acelor de ceasornic și în sens invers cât timp cât acest lucru este posibil fără a mișca roțile. Inspecția vizuală a mișcării libere.

 

 

 

 

 

 

2.4.

Alinierea roților (X)2

Se verifică alinierea roților directoare cu ajutorul unor echipamente corespunzătoare.

 

 

 

 

 

 

2.5.

Platformă cu punte directoare pentru remorci

Inspecție vizuală sau cu ajutorul unui detector special adaptat pentru jocul de direcție.

 

 

 

 

 

 

2.6.

Servodirecție electronică (EPS)

Inspecție vizuală și verificarea concordanței dintre unghiul volanului și unghiul roților în momentul pornirii sau opririi motorului și/sau prin utilizarea interfeței electronice a vehiculului.

Instrucțiuni pentru utilizarea interfeței electronice a vehiculului

X

X

 

 

 

3.

VIZIBILITATE

 

3.1.

Câmpul vizual

Inspecție vizuală de pe scaunul conducătorului auto.

 

 

 

 

 

 

3.2.

Starea geamurilor

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

3.3.

Oglinzi sau dispozitive retrovizoare

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

3.4.

Ștergătoare de parbriz

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

3.5.

Spălător parbriz

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

3.6.

Sistem de dezaburire (X)2

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

4.

LUMINI, DISPOZITIVE REFLECTORIZANTE ȘI ECHIPAMENTE ELECTRICE

 

4.1.

Faruri

 

4.1.1.

Stare și funcționare

Inspecție vizuală și prin acționare.

Categoria sursei de lumină […, …]

X

X

 

X

X

4.1.2.

Aliniere

Se determină orientarea orizontală a fiecărui far cu lumină de întâlnire cu ajutorul unui dispozitiv de orientare a farurilor sau prin utilizarea interfeței electronice a vehiculului.

Alinierea fasciculului de întâlnire [procent] atât pentru înclinarea verticală, cât și pentru direcție

X

X

 

X

 

Instrucțiuni pentru utilizarea interfeței electronice a vehiculului

X

X

 

X

 

Pentru determinarea orientării orizontale prin utilizarea interfeței electronice a vehiculului, sunt necesare informațiile cu privire la comanda mișcării fasciculului farului, pentru a permite evaluarea alinierii

X

X

 

X

 

4.1.3.

Comutarea

Inspecție vizuală și funcțională sau prin utilizarea interfeței electronice a vehiculului.

Instrucțiuni pentru utilizarea interfeței electronice a vehiculului

X

X

 

X

 

4.1.4.

Conformitatea cu cerințele1

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

4.1.5.

Dispozitive de reglare a înălțimii fasciculului (unde sunt obligatorii)

Inspecție vizuală și în timpul funcționării, dacă este posibil, sau prin utilizarea interfeței electronice a vehiculului.

Modul de funcționare (manual/automat)

X

X

 

X

 

Instrucțiuni pentru utilizarea interfeței electronice a vehiculului

X

X

 

X

 

4.1.6.

Dispozitiv de spălare a farurilor (unde este obligatoriu)

Inspecție vizuală și prin acționare, dacă este posibil.

Dispozitiv obligatoriu [D/N]

X

X

 

 

 

4.2.

Lămpi de poziție față și spate, lămpi laterale de gabarit, lămpi de contur și lămpi de zi

 

4.2.1.

Stare și funcționare

Inspecție vizuală și prin acționare.

Montarea lămpilor pentru circulație pe timp de zi [D/N]

X

X

 

X

 

4.2.2.

Comutare

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

4.2.3.

Conformitatea cu cerințele1

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

4.3.

Lămpi de stop

 

4.3.1.

Stare și funcționare

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

4.3.2.

Comutarea

Inspecție vizuală și prin acționare sau prin utilizarea interfeței electronice a vehiculului.

Instalarea unui semnal de oprire de urgență [D/N]

X

X

X

 

 

Instrucțiuni pentru utilizarea interfeței electronice a vehiculului

X

X

X

 

 

4.3.3.

Conformitatea cu cerințele1

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

4.4.

Lămpi de semnalizare direcție și de avarie

 

4.4.1.

Stare și funcționare

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

4.4.2.

Comutarea

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

4.4.3.

Conformitatea cu cerințele1

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

4.4.4.

Frecvența semnalului luminos intermitent

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

4.5.

Lămpi de ceață față și spate

 

4.5.1.

Stare și funcționare

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

4.5.2.

Aliniere (X)2

Prin funcționare și cu ajutorul unui dispozitiv de orientare a luminii.

 

 

 

 

 

 

4.5.3.

Comutarea

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

4.5.4.

Conformitatea cu cerințele1

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

4.6.

Lămpi de mers înapoi

 

4.6.1.

Stare și funcționare

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

4.6.2.

Conformitatea cu cerințele1

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

4.6.3.

Comutarea

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

4.7.

Lampă de iluminare a plăcuței de înmatriculare spate

 

4.7.1.

Stare și funcționare

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

4.7.2.

Conformitatea cu cerințele1

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

4.8.

Catadioptri, marcaje de vizibilitate (reflectorizante) și plăcuțe de marcaj spate

 

4.8.1.

Starea

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

4.8.2.

Conformitatea cu cerințele1

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

4.9.

Martori obligatorii pentru echipamentul de iluminare

 

4.9.1.

Stare și funcționare

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

4.9.2.

Conformitatea cu cerințele1

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

4.10.

Conexiuni electrice între vehiculul tractor și remorcă sau semiremorcă

Inspecție vizuală: dacă este posibil, se examinează continuitatea electrică a racordului.

 

 

 

 

 

 

4.11.

Cablajul electric

Inspecție vizuală cu vehiculul plasat deasupra unui canal de vizitare sau ridicat cu un elevator, inclusiv, dacă este cazul, a compartimentului motorului.

Identificarea cablajului/conductorilor (de exemplu, culoare, ecranare, secțiune transversală, dimensiune), monitorizarea izolației (înaltă tensiune)

X

X

 

X

 

Amplasarea cablurilor de înaltă tensiune

X

X

 

X

 

4.12.

Catadioptri și lămpi facultative (X)2

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

4.13.

Baterie (baterii)

Inspecție vizuală.

Amplasarea bateriei (bateriilor)

X

X

 

X

X

Numărul bateriilor

X

X

 

X

X

Măsuri speciale pentru bateriile de înaltă tensiune

X

X

 

X

 

Informații specifice vehiculului (VIN) privind comutatorul bateriei [D/N]

X

X

 

X

 

Informații specifice vehiculului (VIN) privind siguranța bateriei [D/N]

X

X

 

X

 

Informații specifice vehiculului (VIN) privind ventilarea bateriei [D/N]

X

X

 

X

 

Informații specifice vehiculului (VIN) privind principiul de funcționare

X

X

 

X

 

5.

PUNȚI, JANTE, ANVELOPE ȘI SUSPENSIE

 

5.1.

Axe

 

5.1.1.

Axe

Inspecție vizuală cu vehiculul plasat deasupra unui canal de vizitare sau ridicat cu un elevator. Pot fi utilizate și sunt recomandate detectoare de joc în roți pentru vehiculele cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone

Descriere generală, număr de axe

X

X

X

X

X

5.1.2.

Fuzete

Inspecție vizuală cu vehiculul plasat deasupra unui canal de vizitare sau ridicat cu un elevator. Pot fi utilizate și sunt recomandate detectoare de joc în roți pentru vehiculele cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone. Se aplică o forță verticală sau laterală la fiecare roată și se constată gradul de mișcare dintre corpul axei și fuzetă.

 

 

 

 

 

 

5.1.3.

Rulmenți pentru roți

Inspecție vizuală cu vehiculul plasat deasupra unui canal de vizitare sau pe un elevator. Pot fi utilizate și sunt recomandate detectoare de joc în roți pentru vehiculele cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone. Se aplică o forță laterală sau verticală la fiecare roată și se constată gradul de ridicare a roții față de fuzetă.

 

 

 

 

 

 

5.2.

Roți și anvelope

 

5.2.1.

Butuc

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

5.2.2.

Roți

Inspecție vizuală a ambelor părți ale fiecărei roți cu vehiculul plasat deasupra unui canal de vizitare sau pe un elevator.

Dimensiunea/dimensiunile/decalarea roților

X

X

X

X

X

5.2.3.

Anvelope

Inspecție vizuală a întregii anvelope fie prin rotirea roții ridicate cu vehiculul plasat deasupra unui canal de vizitare sau pe un elevator, fie prin împingerea vehiculului înainte și înapoi deasupra unui canal de vizitare.

Dimensiunea anvelopei,

X

X

X

X

X

capacitatea de încărcare,

X

X

X

X

X

categoria de viteză

X

X

X

X

X

Sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope [N/D] direct/indirect

X

X

X

X

X

5.3.

Sistemul de suspensie

 

5.3.1.

Arcuri și stabilizatori

Inspecție vizuală cu vehiculul plasat deasupra unui canal de vizitare sau ridicat cu un elevator. Pot fi utilizate și sunt recomandate detectoare de joc în roți pentru vehiculele cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone.

 

 

 

 

 

 

5.3.2.

Amortizoare

Inspecție vizuală cu vehiculul plasat deasupra unui canal de vizitare sau ridicat cu un elevator sau cu ajutorul unor echipamente speciale, dacă acestea sunt disponibile.

 

 

 

 

 

 

5.3.2.1.

Testarea eficienței amortizării (X)2

Se utilizează un echipament special și se compară diferențele dintre dreapta și stânga.

 

 

 

 

 

 

5.3.3.

Bară de torsiune, bielete antiruliu, bare și leviere ale suspensiei

Inspecție vizuală cu vehiculul plasat deasupra unui canal de vizitare sau ridicat cu un elevator. Pot fi utilizate și sunt recomandate detectoare de joc în roți pentru vehiculele cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone.

 

 

 

 

 

 

5.3.4.

Îmbinări suspensie

Inspecție vizuală cu vehiculul plasat deasupra unui canal de vizitare sau ridicat cu un elevator. Pot fi utilizate și sunt recomandate detectoare de joc în roți pentru vehiculele cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone.

 

 

 

 

 

 

5.3.5.

Suspensie pneumatică

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

6.

ȘASIU ȘI ACCESORII PENTRU ȘASIU

 

6.1.

Șasiu sau cadru și accesorii

 

6.1.1.

Starea generală

Inspecție vizuală cu vehiculul plasat deasupra unui canal de vizitare sau ridicat cu un elevator.

 

 

 

 

 

 

6.1.2.

Țevi de evacuare și amortizoare de zgomot

Inspecție vizuală cu vehiculul plasat deasupra unui canal de vizitare sau ridicat cu un elevator.

 

 

 

 

 

 

6.1.3.

Rezervor și conducte de combustibil (inclusiv rezervor și conducte de combustibil pentru încălzire)

Inspecție vizuală cu vehiculul plasat deasupra unui canal de vizitare sau ridicat cu un elevator cu ajutorul dispozitivelor de detectare a scurgerilor în cazul sistemelor GPL/GNC/GNL.

Descriere generală și amplasare, inclusiv blindajul

X

X

 

X

X

6.1.4.

Bare de protecție, dispozitive de protecție laterală și dispozitive de protecție antiîmpănare

Inspecție vizuală.

Sunt exceptate apărătorile laterale și/sau dispozitivele de protecție spate (D/N)

 

X

X

 

 

6.1.5.

Suport pentru roata de rezervă (dacă este prevăzut)

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

6.1.6.

Mecanisme de cuplare și echipamente de remorcare

Inspecție vizuală a uzurii și operării corecte, cu atenție specială la montarea fiecărui dispozitiv de securitate și/sau cu utilizarea unor calibre de măsură.

 

 

 

 

 

 

6.1.7.

Transmisia

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

6.1.8.

Suporturi pentru motor

Inspecție vizuală fără a fi nevoie de plasarea vehiculului deasupra unui canal de vizitare sau de ridicarea acestuia cu un elevator.

 

 

 

 

 

 

6.1.9.

Performanța motorului (X)2

Inspecție vizuală și/sau prin utilizarea interfeței electronice.

Configurația valabilă a unității de control a motorului

X

X

 

X

X

Instrucțiuni pentru utilizarea interfeței electronice a vehiculului

X

X

 

X

X

Instrucțiuni privind modul de citire a identificării etalonării

X

X

 

X

X

Informații privind identificările etalonării valabile

X

X

 

X

X

Numărul de identificare al software-ului, inclusiv sumele de verificare sau date de validare a integrității similare.

X

X

 

X

X

6.2.

Cabina și caroseria

 

6.2.1.

Starea

Inspecție vizuală

 

 

 

 

 

 

6.2.2.

Montare

Inspecție vizuală cu vehiculul plasat deasupra unui canal de vizitare sau ridicat cu un elevator.

 

 

 

 

 

 

6.2.3.

Ușile și dispozitivele de închidere a ușilor

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

6.2.4.

Podeaua

Inspecție vizuală cu vehiculul plasat deasupra unui canal de vizitare sau ridicat cu un elevator.

 

 

 

 

 

 

6.2.5.

Scaunul conducătorului auto

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

6.2.6.

Alte scaune

Inspecție vizuală.

Numărul maxim de locuri (exclusiv scaunul conducătorului auto)

X

X

 

 

 

Numărul de scaune orientate cu spatele la direcția de mers

X

X

 

 

 

6.2.7.

Comenzi de conducere

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

6.2.8.

Treptele cabinei

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

6.2.9.

Alte instalații și echipamente interioare și exterioare

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

6.2.10.

Apărători de noroi (aripi), dispozitive antiîmproșcare

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

6.2.11.

Suporturi

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

6.2.12.

Mânere și suporturi pentru picioare

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

7.

ALTE ECHIPAMENTE

 

7.1.

Centuri/catarame de siguranță și sisteme de imobilizare (în ceea ce privește categoria L: L6/L7)

 

7.1.1.

Siguranța montării centurilor de siguranță și a cataramelor aferente

Inspecție vizuală.

Numărul și amplasarea punctelor de ancorare ale centurii de siguranță

X

X

 

X

X

7.1.2.

Starea centurilor/cataramelor de siguranță.

Inspecție vizuală și prin acționare.

Categoria centurii de siguranță pentru fiecare poziție pe scaun

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

7.1.3.

Limitatorul de sarcină la centura de siguranță

Inspecție vizuală și/sau prin utilizarea interfeței electronice.

Instrucțiuni pentru utilizarea interfeței electronice a vehiculului

X

X

 

X

 

7.1.4.

Centură de siguranță cu dispozitiv de pretensionare

Inspecție vizuală și/sau prin utilizarea interfeței electronice.

Instrucțiuni pentru utilizarea interfeței electronice a vehiculului

X

X

 

X

 

7.1.5.

Airbaguri

Inspecție vizuală și/sau prin utilizarea interfeței electronice.

Numărul de airbaguri și amplasarea

X

X

 

X

 

Instrucțiuni pentru utilizarea interfeței electronice a vehiculului

X

X

 

X

 

7.1.6.

Sisteme SRS

Inspecție vizuală a MIL și/sau prin utilizarea interfeței electronice.

Instrucțiuni pentru utilizarea interfeței electronice a vehiculului

X

X

 

X

 

7.2.

Extinctor (X)2

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

7.3.

Încuietori și dispozitive antifurt

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

7.4.

Triunghi reflectorizant (dacă este obligatoriu) (X)2

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

7.5.

Trusă de prim ajutor. (dacă este obligatorie) (X)2

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

7.6.

Cale de roată (prisme) (dacă sunt obligatorii) (X)2

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

7.7.

Dispozitive de avertizare acustică

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

7.8.

Vitezometru

Inspecție vizuală sau funcțională în timpul unui control în trafic sau prin mijloace electronice.

Instrucțiuni pentru utilizarea interfeței electronice a vehiculului

 

X

 

 

 

7.9.

Tahograf (dacă este prevăzut/obligatoriu)

Inspecție vizuală.

Amplasarea senzorilor

 

X

 

 

 

Amplasarea sigiliilor

 

X

 

 

X

7.10.

Dispozitiv limitator de viteză (dacă este prevăzut/obligatoriu)

Inspecție vizuală și prin acționare dacă echipamentul este disponibil.

 

 

 

 

 

 

7.11.

Odometru (dacă este disponibil) (X)2

Inspecție vizuală și/sau prin utilizarea interfeței electronice.

Instrucțiuni pentru utilizarea interfeței electronice a vehiculului

X

X

 

X

 

7.12.

Sistemul de control electronic al stabilității (ESC) (dacă este prevăzut/obligatoriu)

Inspecție vizuală și/sau prin utilizarea interfeței electronice.

Instrucțiuni pentru utilizarea interfeței electronice a vehiculului

X

X

 

 

 

8.

ELEMENTE POLUANTE

 

8.1.

Zgomot

 

8.1.1.

Sistem de eliminare a zgomotului

Evaluare subiectivă (doar dacă inspectorul nu consideră că nivelul de zgomot este la limita acceptabilă, situație în care poate fi efectuată o măsurare a zgomotului emis de un vehicul staționar cu ajutorul unui sonometru).

Nivelurile zgomotului vehiculului în staționare [dB(A) la 1/min].

X

X

 

X

X

8.2.

Emisiile de gaze de evacuare

 

8.2.1.

Emisiile motoarelor cu aprindere prin scânteie

 

8.2.1.1.

Echipament de control al gazelor de evacuare

Inspecție vizuală

Descriere generală a sistemului de control al emisiilor.

Filtru de particule instalat [D/N]

X

X

 

 

 

8.2.1.2.

Emisii gazoase

Pentru vehiculele din clasele de emisie până la Euro 5 și Euro V (1):

măsurătoare cu analizorul de gaze de evacuare în conformitate cu cerințele1 sau citirea OBD. Testul țevii de evacuare reprezintă metoda de bază pentru evaluarea emisiilor de gaze de evacuare. Pe baza evaluării echivalenței și ținând seama de legislația privind omologarea de tip, statele membre pot autoriza utilizarea OBD în conformitate cu recomandările producătorului și cu alte cerințe.

Pentru vehiculele din clasele de emisie Euro 6 și Euro VI (2):

măsurătoare cu analizorul de gaze de evacuare conform cerințelor1 sau prin citirea OBD în conformitate recomandările producătorului și cu alte cerințe1.

Măsurătorile nu se aplică în cazul motoarelor în doi timpi.

Nivelurile emisiilor gazoase, dacă sunt furnizate de producător

X

X

 

X

 

Informații specifice vehiculului (VIN) sau Codului motorului

X

X

 

X

 

Pentru inspecția țevii de evacuare:

Cerințe privind precondiționarea motorului, cum ar fi temp. min. ulei/apă [°C] și procedurile de introducere a motorului în modul de încercare de tipul II

X

X

 

X

 

Rezultatele încercării de tip II privind emisiile

X

X

 

X

 

CO cu motorul la ralanti [%]

X

X

 

X

 

CO cu motorul la turație de ralanti înaltă [%]

X

X

 

X

 

Lambda []

X

X

 

X

 

Pentru utilizarea OBD:

Racord și protocol de comunicare (standard, tensiunea de alimentare electrică, amplasarea)

X

X

 

 

 

Lista DTC-urilor (clasa A, B1 și B2 în prezent numai pentru vehiculele grele)

X

X

 

 

 

8.2.2.

Emisiile motoarelor cu aprindere prin compresie

 

8.2.2.1.

Echipament de control al gazelor de evacuare

Inspecție vizuală.

Descriere generală a sistemului de control al emisiilor. Precum

Sistem de eliminare a NOx [D/N]

Filtru de particule instalat [D/N]

X

X

 

 

 

Amplasarea EGR

X

X

 

 

 

Informații specifice tipului motorului vehiculului (VIN)

X

X

8.2.2.2.   Opacitate

Vehiculele înmatriculate sau puse în circulație înainte de 1 ianuarie 1980 sunt exonerate de această obligație.

Pentru vehiculele din clasele de emisie până la Euro 5 și Euro V (3):

Măsurarea opacității gazelor de evacuare în timpul accelerării libere (de la turația de ralanti fără sarcină până la turația de întrerupere a alimentării) cu schimbătorul de viteză la punctul mort și ambreiajul cuplat sau citirea OBD. Testul țevii de evacuare reprezintă metoda de bază pentru evaluarea emisiilor de gaze de evacuare. Pe baza evaluării echivalenței, statele membre pot autoriza utilizarea OBD în conformitate cu recomandările producătorului și cu alte cerințe.

Pentru vehiculele din clasele de emisie Euro 6 și Euro VI (4):

Măsurarea opacității gazelor de evacuare în timpul accelerării libere (de la turația de ralanti fără sarcină până la turația de întrerupere a alimentării) cu schimbătorul de viteză la punctul mort și ambreiajul cuplat sau citirea OBD în conformitate cu recomandările producătorului și cu alte cerințe1.

Condiționarea prealabilă a vehiculului:

1.

Vehiculele pot fi testate fără condiționare prealabilă, cu toate că, din motive de siguranță, trebuie să se verifice dacă motorul este cald și într-o stare mecanică satisfăcătoare.

2.

Cerințe specifice condiționării prealabile:

(i)

Motorul trebuie să fie complet încălzit; de exemplu, temperatura uleiului de motor măsurată printr-o sondă în tubul jojei de ulei să fie de cel puțin 80 °C sau temperatura normală de funcționare, dacă aceasta este mai scăzută, ori temperatura blocului motor, măsurată în funcție de nivelul de radiații infraroșii, să atingă cel puțin o temperatură echivalentă. Dacă, din cauza configurației vehiculului, această măsurătoare nu poate fi efectuată, temperatura normală de funcționare a motorului poate fi stabilită prin alte mijloace, de exemplu pe baza funcționării ventilatorului de răcire a motorului.

(ii)

Sistemul de evacuare se purjează prin cel puțin trei cicluri de accelerare liberă sau printr-o metodă echivalentă.

Procedură de încercare:

1.

Motorul și orice turbocompresor instalat trebuie să se afle la turația de ralanti înainte de începerea fiecărui ciclu de accelerare liberă. Pentru motoarele diesel ale vehiculelor grele, aceasta înseamnă să se aștepte cel puțin 10 secunde după eliberarea pedalei de accelerație.

2.

Pentru inițierea fiecărui ciclu de accelerare liberă, pedala de accelerație trebuie să fie apăsată complet, în mod rapid și continuu (în mai puțin de o secundă), dar nu brutal, pentru a se obține debitul maxim al pompei de injecție.

3.

În timpul fiecărui ciclu de accelerare liberă, motorul trebuie să atingă turația de întrerupere a alimentării sau, pentru vehicule cu transmisie automată, turația specificată de constructor ori, dacă aceste date nu sunt disponibile, două treimi din turația de întrerupere a alimentării, înainte de eliberarea pedalei de accelerație. Aceste aspecte pot fi verificate, de exemplu, prin monitorizarea turației motorului sau permițând trecerea unui timp suficient între apăsarea pedalei de accelerație și eliberarea sa, interval care, în cazul vehiculelor di categoriile M2, M3, N2 și N3 ar trebui să fie de cel puțin două secunde.

4.

Un vehicul poate fi respins doar dacă media aritmetică a cel puțin ultimelor trei cicluri de accelerare liberă depășește valoarea limită. Această medie poate fi calculată ignorând orice măsurătoare care se abate semnificativ de la media măsurată sau poate rezulta din orice alt calcul statistic care ține seama de dispersia valorilor măsurate. Statele membre pot limita numărul ciclurilor de încercare.

5.

Pentru a evita testările inutile, statele membre pot respinge vehicule ale căror valori măsurate după mai puțin de trei cicluri de accelerare liberă sau după ciclurile de purjare sunt semnificativ mai mari decât valorile limită. Tot pentru a evita testările inutile, statele membre pot admite vehicule ale căror valori măsurate după mai puțin de trei cicluri de accelerare liberă sau după ciclurile de purjare sunt semnificativ mai mici decât valorile limită.

Informații specifice tipului motorului vehiculului (VIN)

X

X

 

X

 

Pentru inspecția țevii de evacuare:

Cerințe privind precondiționarea motorului, cum ar fi temp. min. ulei/apă [°C] și procedurile de introducere a motorului în modul de încercare de tipul II

X

X

 

X

 

valoarea lui k înregistrată pe plăcuța producătorului de pe vehicul (rezultatul încercării de tip II a emisiilor)

X

X

 

X

 

Oprirea motorului la încercările de tip II

Limitatorul de viteză al motorului pentru accelerație fără sarcină [D/N]

X

X

 

X

 

Descrierea dezactivării limitatorului de viteză a motorului în vederea testării în accelerare liberă;

X

X

 

X

 

Pentru utilizarea OBD

TDC permise la scanarea OBD {coduri pentru grupa NOx 3000 în cazul LDV}

X

X

 

X

 

Racord și protocol de comunicare (standard, tensiunea de alimentare electrică, amplasarea)

X

X

 

X

 

Lista DTC-urilor (clasa A, B1 și B2 în prezent numai pentru vehiculele grele)

X

X

 

X

 

8.3.

Suprimarea interferenței electromagnetice

 

Interferența radio (X)2

 

 

 

 

 

 

 

8.4.

Alte elemente legate de mediu

 

8.4.1.

Scurgeri de lichide

 

 

 

 

 

 

 

9.

INSPECȚII SUPLIMENTARE PENTRU VEHICULELE DIN CATEGORIILE M2 ȘI M3 PENTRU TRANSPORTUL PASAGERILOR

 

9.1.

Uși

 

9.1.1.

Ușile de intrare și de ieșire

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

9.1.2.

Ieșiri de urgență

Inspecție vizuală și prin activare (atunci când este cazul).

 

 

 

 

 

 

9.2.

Sistem de dezaburire și dezgheț (X)2

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

9.3.

Sistem de ventilație și de încălzire (X)2

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

9.4.

Scaune

 

9.4.1.

Scaune pentru călători (inclusiv scaune pentru personalul însoțitor)

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

9.4.2.

Scaunul conducătorului auto (cerințe suplimentare)

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

9.5.

Iluminatul interior și dispozitivele de ghidare (X)2

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

9.6.

Culoare centrale, zone pentru călătoria în picioare

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

9.7.

Scări și trepte

Inspecție vizuală și prin activare (atunci când este cazul).

 

 

 

 

 

 

9.8.

Sistem de comunicare cu călătorii (X)2

Inspecție vizuală și prin acționare.

 

 

 

 

 

 

9.9.

Notificări (X)2

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

9.10.

Cerințe privind transportul copiilor. (X)2

 

9.10.1.

Uși

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

9.10.2.

Echipamente de semnalizare și speciale

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

9.11.

Cerințe privind transportul persoanelor cu mobilitate redusă (X)2

 

9.11.1.

Uși, rampe și lifturi

Inspecție vizuală și prin activare.

 

 

 

 

 

 

9.11.2.

Sistem de imobilizare pentru scaune cu rotile

Inspecție vizuală și prin activare, dacă este cazul.

 

 

 

 

 

 

9.11.3.

Echipamente de semnalizare și speciale

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

9.12.

Alte echipamente speciale (X)2

 

9.12.1.

Instalații de preparare a alimentelor

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

9.12.2.

Instalație sanitară

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

9.12.3.

Alte dispozitive (de exemplu, sisteme audiovizuale)

Inspecție vizuală.

 

 

 

 

 

 

NOTE:

1

„Cerințele” sunt stabilite prin omologarea de tip la data omologării, a primei înmatriculări sau a primei puneri în circulație, precum și prin obligațiile privind postechiparea sau prin dreptul intern al țării de înmatriculare. Aceste motive de respingere se aplică numai în cazul în care a fost verificată conformitatea cu cerințele.

2

(X) identifică elementele referitoare la starea vehiculului și la caracterul adecvat al utilizării acestuia pe carosabil, dar care nu sunt considerate esențiale pentru o inspecție tehnică.

(1)  Omologare de tip în conformitate cu Directiva 70/220/CEE, cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 anexa I tabelul 1 (Euro 5), cu Directiva 88/77/CEE și cu Directiva 2005/55/CE.

(2)  Omologare de tip în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 anexa I tabelul 2 (Euro 6) și cu Regulamentul (CE) nr. 595/2009 (Euro VI).

(3)  Omologare de tip în conformitate cu Directiva 70/220/CEE, cu tabelul 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 715/2007 (Euro 5), cu Directiva 88/77/CEE și cu Directiva 2005/55/CE.

(4)  Omologare de tip în conformitate cu tabelul 2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 715/2007 (Euro 6) și cu Regulamentul (CE) nr. 595/2009 (Euro VI)


Top