EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0587

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/587 al Comisiei din 11 aprilie 2019 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 119/2009 în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a anumitor teritorii dependente ale Coroanei Britanice în lista țărilor terțe și a părților acestora autorizate să introducă în Uniune transporturi de carne de leporide sălbatice, de anumite mamifere terestre sălbatice și de iepuri de crescătorie (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2019/2806

OJ L 100I , 11.4.2019, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogare implicită prin 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/587/oj

11.4.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 100/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/587 AL COMISIEI

din 11 aprilie 2019

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 119/2009 în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a anumitor teritorii dependente ale Coroanei Britanice în lista țărilor terțe și a părților acestora autorizate să introducă în Uniune transporturi de carne de leporide sălbatice, de anumite mamifere terestre sălbatice și de iepuri de crescătorie

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (1), în special articolul 8 teza introductivă, articolul 8 punctul 1 primul paragraf, articolul 8 punctul 4 și articolul 9 alineatul (4),

întrucât:

(1)

La 29 martie 2017, Regatul Unit a transmis notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). La 22 martie 2019, Consiliul European a adoptat, de comun acord cu Regatul Unit, Decizia (UE) 2019/476 (2) privind prelungirea termenului în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE. În conformitate cu această decizie, în cazul în care Acordul privind retragerea nu este aprobat de Camera Comunelor până cel târziu la 29 martie 2019, termenul prevăzut la articolul 50 alineatul (3) din TUE se prelungește până la 12 aprilie 2019. Întrucât Acordul privind retragerea nu a fost aprobat până la 29 martie 2019, legislația Uniunii va înceta să se aplice în cazul și pe teritoriul Regatului Unit de la data de 13 aprilie 2019 (denumită în continuare „data retragerii”).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 119/2009 al Comisiei (3) stabilește condițiile de sănătate publică și sănătate animală și cerințele de certificare pentru introducerea în Uniune a transporturilor de carne de leporide sălbatice, de anumite mamifere terestre sălbatice și de iepuri de crescătorie, precum și lista țărilor terțe și a părților acestora din care este autorizată introducerea în Uniune a unor astfel de transporturi.

(3)

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a furnizat garanțiile necesare pentru ca această țară și anumite teritorii dependente ale Coroanei Britanice să respecte condițiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 119/2009 pentru introducerea în Uniune a transporturilor carne de leporide sălbatice, de anumite mamifere terestre sălbatice și de iepuri de crescătorie, după data retragerii, prin respectarea în continuare a legislației Uniunii pentru o perioadă inițială de cel puțin nouă luni.

(4)

Prin urmare, luând în considerare aceste garanții specifice furnizate de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și pentru a se evita orice perturbare inutilă a schimburilor comerciale după data retragerii, Regatul Unit și anumite teritorii dependente ale Coroanei Britanice ar trebui incluse în lista țărilor terțe și a părților acestora autorizate să introducă în Uniune transporturi de carne de leporide sălbatice, de anumite mamifere terestre sălbatice și de iepuri de crescătorie, stabilită în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 119/2009.

(5)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 119/2009 ar trebui modificată în consecință.

(6)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 13 aprilie 2019, cu excepția cazului în care legislația Uniunii continuă să se aplice la data respectivă în cazul și pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 119/2009 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 13 aprilie 2019.

Cu toate acestea, regulamentul nu se aplică în cazul în care legislația Uniunii continuă să se aplice la data respectivă în cazul și pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 aprilie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(2)  Decizia (UE) 2019/476 a Consiliului European adoptată de comun acord cu Regatul Unit din 22 martie 2019 privind prelungirea termenului în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE (JO L 80 I, 22.3.2019, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 119/2009 al Comisiei din 9 februarie 2009 de stabilire a listei țărilor terțe și a părților acestora pentru importul sau tranzitul în Comunitate al cărnii de leporide sălbatice, de anumite mamifere terestre sălbatice și al cărnii de iepuri de crescătorie, precum și cerințele de certificare veterinară (JO L 39, 10.2.2009, p. 12).


ANEXĂ

Tabelul din partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 119/2009 se modifică după cum urmează:

(a)

după rubrica referitoare la Canada se introduc următoarele rânduri:

„Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

GB

WL

 

RM

 

WM

 

Guernsey

GG

WL

 

RM

 

WM”

 

(b)

după rubrica referitoare la Groenlanda se introduc următoarele rânduri:

„Jersey

JE

WL

 

RM

 

WM”

 


Top