EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0517

Regulamentul (UE) 2019/517 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de nivel superior .eu, și de modificare și abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE.)

PE/84/2018/REV/2

OJ L 91, 29.3.2019, p. 25–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/517/oj

29.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/25


REGULAMENTUL (UE) 2019/517 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 19 martie 2019

privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de nivel superior .eu, și de modificare și abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 172,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Domeniul de nivel superior (top-level domain – TLD) .eu a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 733/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și prin Regulamentul (CE) nr. 874/2004 al Comisiei (4). Contextul politic și legislativ din Uniune, mediul online și piața s-au schimbat considerabil de la adoptarea regulamentelor respective.

(2)

Evoluția rapidă a pieței TLD și peisajul digital dinamic creează necesitatea unui mediu de reglementare flexibil și orientat spre viitor. TLD .eu este unul dintre cele mai mari TLD tip cod de țară (ccTLD). TLD .eu este utilizat de instituțiile, agențiile și organele Uniunii, inclusiv pentru proiecte și inițiative europene. Scopul TLD .eu este să contribuie, printr-o bună gestionare, la consolidarea identității Uniunii și promovarea online a valorilor Uniunii, cum ar fi multilingvismul, respectarea vieții private și a securității utilizatorilor și respectarea drepturilor omului, precum și la promovarea online a unor priorități specifice.

(3)

TLD sunt o componentă esențială a structurii ierarhice a sistemului numelor de domenii (domain name system – DNS), care asigură existența unui sistem interoperabil de identificatori unici, disponibil în întreaga lume, pe orice aplicație și în orice rețea.

(4)

TLD .eu ar trebui să promoveze, în conformitate cu articolele 170 și 171 din TFUE, accesul la rețelele de internet și utilizarea acestora, asigurând o înregistrare complementară actualelor ccTLD și înregistrării globale a TLD generice.

(5)

TLD .eu, care este o etichetă clară și ușor de recunoscut, ar trebui să asigure o legătură ușor de identificat cu Uniunea și cu piața europeană. Acesta ar trebui să permită societăților, organizațiilor și persoanelor fizice din Uniune să înregistreze un nume de domeniu .eu. Existența unui astfel de nume de domeniu este importantă pentru consolidarea identității Uniunii online. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 733/2002 ar trebui modificat pentru a le permite cetățenilor Uniunii să înregistreze un nume TLD .eu indiferent de locul în care își au reședința, începând de la 19 octombrie 2019.

(6)

Numele de domenii din TLD .eu ar trebui alocate părților eligibile, sub rezerva disponibilității.

(7)

Comisia ar trebui să promoveze cooperarea dintre registru, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) și alte agenții ale Uniunii, pentru a combate înregistrările speculative și abuzive ale numelor de domenii, inclusiv cybersquatting, precum și pentru a pune la dispoziție proceduri administrative simple, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri).

(8)

Pentru a asigura o mai bună protecție a dreptului părților de a încheia contracte cu registrul și, respectiv, registrarii, litigiile privind înregistrarea numelor de domenii în TLD .eu ar trebui soluționate de către organisme cu sediul în Uniune, care aplică dreptul intern relevant, fără a aduce atingere drepturilor și obligațiilor recunoscute de statele membre sau de Uniune care decurg din instrumentele internaționale.

(9)

Comisia ar trebui să desemneze un registru pentru TLD .eu, pe baza unei proceduri de selecție deschise, transparente și nediscriminatorii, ținând seama de eficiența din punctul de vedere al costurilor și de simplitatea administrativă. Pentru a sprijini piața unică digitală, pentru a construi o identitate europeană online și pentru a încuraja activitățile online transfrontaliere, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește criteriile de eligibilitate și de selecție și procedura de desemnare a registrului. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (5). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(10)

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei pentru a adopta listele cu numele de domenii rezervate și blocate de statele membre, pentru a stabili principiile care trebuie să fie incluse în contractul dintre Comisie și registru și, din motive imperative de urgență justificate în mod corespunzător, în special pentru a asigura continuitatea serviciului, pentru a desemna registrul. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (6). Listele respective ar trebui elaborate sub rezerva disponibilității numelor de domenii, ținând seama de numele de domenii de nivel inferior rezervate sau înregistrate deja de statele membre.

(11)

Comisia ar trebui să încheie un contract cu registrul desemnat, care ar trebui să includă în detaliu principiile și procedurile aplicabile registrului pentru organizarea, administrarea și gestionarea TLD .eu. Contractul ar trebui să fie limitat în timp și reînnoibil o singură dată, fără a fi necesară o nouă procedură de selecție.

(12)

Principiile și procedurile privind funcționarea TLD .eu ar trebui anexate la contractul dintre Comisie și registrul desemnat.

(13)

Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării normelor în materie de concurență prevăzute la articolele 101 și 102 din TFUE.

(14)

Registrul ar trebui să respecte principiul nediscriminării și pe cel al transparenței și ar trebui să pună în aplicare măsurile de protecție a concurenței loiale, care trebuie să fie autorizate în prealabil de către Comisie, în special atunci când registrul furnizează servicii întreprinderilor cu care concurează pe piețele din aval.

(15)

Corporația pentru alocarea de nume și numere pe internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN) este responsabilă în prezent pentru coordonarea delegării către registre a codurilor reprezentând ccTLD. Registrul ar trebui să încheie un contract adecvat cu ICANN, care să prevadă delegarea codului ccTLD .eu, ținând seama de principiile relevante adoptate de Comitetul consultativ guvernamental (Governmental Advisory Committee – GAC).

(16)

Registrul ar trebui să încheie un acord escrow adecvat pentru a asigura continuitatea serviciului, în special pentru a asigura, în eventualitatea redelegării sau în alte circumstanțe neprevăzute, furnizarea în continuare a serviciilor către comunitatea locală de utilizatori de internet, cu perturbări minime. Registrul ar trebui să transmită zilnic agentului escrow o copie electronică a conținutului curent al bazei de date a TLD .eu.

(17)

Procedurile de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) ce urmează să fie adoptate ar trebui să respecte Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului (7) și să țină seama de cele mai bune practici internaționale din acest domeniu și, în special, de recomandările relevante ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale pentru a evita, pe cât posibil, înregistrările speculative sau abuzive. Procedurile SAL respective ar trebui să respecte norme procedurale uniforme, în concordanță cu cele prevăzute în Politica de soluționare uniformă a litigiilor a ICANN.

(18)

Politica de combatere a înregistrării abuzive a numelor de domenii .eu ar trebui să prevadă verificarea de către registru a datelor pe care acesta le primește, în special a celor privind identitatea persoanelor care înregistrează nume de domenii, precum și revocarea înregistrării și refuzarea unei înregistrări viitoare a numelor de domenii considerate, printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe dintr-un stat membru, ca fiind defăimătoare, rasiste sau în alt mod contrare dreptului statului membru. Registrul ar trebui să depună toate eforturile pentru a asigura acuratețea datelor pe care le primește și le păstrează. Procedura de revocare ar trebui să-i acorde titularului numelui de domeniu o posibilitate rezonabilă de a rectifica orice încălcare a criteriilor de eligibilitate, a cerințelor de înregistrare sau a datoriilor scadente înainte ca revocarea să producă efecte.

(19)

Un nume de domeniu care este identic sau asemănător, într-un mod care poate duce la confuzie, cu o denumire pentru care este stabilit un drept prin dreptul Uniunii sau dreptul intern și care a fost înregistrat fără drept sau fără un interes legitim privind numele ar trebui, în principiu, să fie revocat și, dacă este necesar, transferat titularului legitim. În cazul în care s-a constatat că un astfel de nume a fost utilizat cu rea-credință, acesta ar trebui să fie întotdeauna revocat.

(20)

Registrul ar trebui să adopte politici clare menite să asigure identificarea la timp a înregistrărilor abuzive ale numelor de domenii și, dacă este necesar, ar trebui să coopereze cu autoritățile competente și cu alte organisme publice relevante pentru securitatea cibernetică și securitatea informațiilor, care sunt implicate în mod specific în lupta împotriva unor astfel de înregistrări, cum ar fi echipele naționale de intervenție în caz de urgențe informatice (CERT).

(21)

Registrul ar trebui să sprijine autoritățile de aplicare a legii în lupta acestora împotriva infracțiunilor, prin punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizaționale, menite să permită accesul autorităților competente la datele din registru, în vederea prevenirii, depistării, investigării și urmăririi penale a infracțiunilor, după cum prevăd dreptul Uniunii și dreptul intern.

(22)

Prezentul regulament ar trebui pus în aplicare în conformitate cu principiile referitoare la viața privată și la protecția datelor cu caracter personal. Registrul ar trebui să respecte normele, principiile și orientările relevante ale Uniunii privind protecția datelor, în special, cerințele de securitate relevante și principiile privind necesitatea, proporționalitatea, limitarea scopului și proporționalitatea perioadei de păstrare a datelor. De asemenea, asigurarea protecției datelor cu caracter personal începând cu momentul conceperii și în mod implicit ar trebui integrată în toate sistemele de prelucrare a datelor și în toate bazele de date create și întreținute.

(23)

Pentru a asigura eficacitatea supravegherii periodice, registrul ar trebui să fie auditat, pe propria cheltuială, cel puțin o dată la doi ani, de către un organism independent, pentru a confirma, prin intermediul unui raport de evaluare a conformității, respectarea de către registru a cerințelor prevăzute în prezentul regulament. Registrul ar trebui să transmită acest raport Comisiei, în conformitate cu contractul său cu Comisia.

(24)

Contractul dintre Comisie și registru ar trebui să prevadă proceduri de îmbunătățire a organizării, administrării și gestionării TLD .eu de către registru conform instrucțiunilor Comisiei rezultate din activitățile de supraveghere ale Comisiei, astfel cum este prevăzut în prezentul regulament.

(25)

În concluziile sale din 27 noiembrie 2014 privind guvernanța internetului, Consiliul a reafirmat angajamentul Uniunii de a promova structuri de guvernanță multipartite, bazate pe un set coerent de principii de guvernanță a internetului la nivel mondial. Guvernanța incluzivă a internetului se referă la elaborarea și aplicarea de către guverne, sectorul privat, societatea civilă, organizațiile internaționale și comunitatea tehnică, în exercitarea rolurilor lor, a unor principii, norme, reguli, proceduri decizionale și programe comune care conturează evoluția și modul de utilizare a internetului.

(26)

Ar trebui înființat un Grup consultativ multipartit .eu, cu rolul de a consilia Comisia, în vederea consolidării și a extinderii contribuțiilor privind buna guvernanță a registrului. Componența grupului ar trebui să reflecte modelul multipartit de guvernanță a internetului, iar membrii acestuia, cu excepția celor care provin de la autoritățile statelor membre și de la organizațiile internaționale, ar trebui numiți de către Comisie conform unei proceduri deschise, nediscriminatorii și transparente. Reprezentantul din partea autorităților statelor membre ar trebui numit pe baza unui sistem de rotație care să asigure suficientă continuitate în ceea ce privește participarea în cadrul grupului.

(27)

Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a eficacității și a funcționării TLD .eu. Această evaluare ar trebui să țină seama de practicile de lucru ale registrului desemnat și de relevanța sarcinilor registrului. De asemenea, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului rapoarte periodice privind funcționarea numelui TLD .eu.

(28)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”), astfel cum sunt consacrate în tratate, în special protecția datelor cu caracter personal, libertatea de exprimare și de informare, precum și protecția consumatorilor. Ar trebui să se respecte procedurile corespunzătoare ale Uniunii atunci când se asigură că dispozițiile din dreptul intern care afectează prezentul regulament respectă dreptul Uniunii și, în special, carta. Registrul ar trebui să solicite orientări din partea Comisiei în cazul în care există îndoieli cu privire la respectarea dreptului Uniunii.

(29)

Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume punerea în aplicare a unui TLD paneuropean în plus față de ccTLD naționale, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectelor sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat.

(30)

Pentru a limita orice riscuri de perturbare a serviciilor TLD .eu pe perioada punerii în aplicare a noului cadru de reglementare, prezentul regulament stabilește dispoziții tranzitorii.

(31)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 733/2002 ar trebui să fie modificat și abrogat, iar Regulamentul (CE) nr. 874/2004 ar trebui să fie abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect și obiective

(1)   Prezentul regulament pune în aplicare domeniul de nivel superior tip cod de țară (ccTLD) .eu și variantele sale disponibile în alte alfabete, pentru a sprijini piața unică digitală, pentru a construi o identitate online a Uniunii și pentru a încuraja activitățile online transfrontaliere. Prezentul regulament stabilește, de asemenea, condițiile de punere în aplicare a acestui ccTLD, inclusiv desemnarea și caracteristicile registrului. Prezentul regulament stabilește, de asemenea, cadrul juridic și cadrul general de politică în care urmează să funcționeze registrul desemnat.

(2)   Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor din statele membre privind ccTLD naționale ale acestora.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

1.

„registru” înseamnă entitatea însărcinată cu organizarea, administrarea și gestionarea TLD .eu, inclusiv cu întreținerea bazelor de date aferente și a serviciilor publice de căutare asociate, înregistrarea numelor de domenii, operarea registrului numelor de domenii, operarea serverelor numelui de TLD ale registrului și distribuirea fișierelor zonale ale TLD la nivelul serverelor de nume;

2.

„registrar” înseamnă o persoană fizică sau juridică care, în baza unui contract încheiat cu registrul, furnizează persoanelor care înregistrează nume de domenii servicii de înregistrare a numelor de domenii;

3.

„protocoale pentru numele de domenii internaționalizate” înseamnă standarde și protocoale care permit utilizarea numelor de domenii scrise cu caractere diferite de caracterele din Codul standard american pentru schimbul de informații (American Standard Code for Information Interchange – ASCII);

4.

„baza de date WHOIS” înseamnă colecția de date care conține informații privind aspectele tehnice și administrative ale înregistrărilor din cadrul TLD .eu;

5.

„principiile și procedurile privind funcționarea TLD .eu” înseamnă normele detaliate privind funcționarea și gestionarea TLD .eu;

6.

„înregistrare” înseamnă seria de acte și etape procedurale, de la inițierea până la finalizarea acestora, îndeplinite de registrari și de registru la cererea unei persoane fizice sau juridice, cu scopul de a efectua înregistrarea unui nume de domeniu pentru o durată de timp specificată.

CAPITOLUL II

PUNEREA ÎN APLICARE A TLD .eu

SECȚIUNEA 1

Principii generale

Articolul 3

Criterii de eligibilitate

Înregistrarea unuia sau a mai multor nume de domenii în cadrul TLD .eu poate fi solicitată de oricare dintre următorii:

(a)

un cetățean al Uniunii, indiferent de locul în care își are reședința;

(b)

o persoană fizică care nu este cetățean al Uniunii, dar își are reședința într-un stat membru;

(c)

o instituție stabilită în Uniune; și

(d)

o organizație stabilită în Uniune, fără a aduce atingere aplicării dreptului intern.

Articolul 4

Înregistrarea și revocarea numelor de domenii

(1)   Un nume de domeniu se alocă părții eligibile a cărei cerere a fost primită prima de către registru, în modul corect din punct de vedere tehnic stabilit prin procedurile de înregistrare a cererilor pe baza articolului 11 litera (b).

(2)   Un nume de domeniu înregistrat nu poate face obiectul unei alte înregistrări înainte ca înregistrarea să expire fără a fi reînnoită sau înainte ca numele de domeniu să fie revocat.

(3)   Registrul poate revoca un nume de domeniu din proprie inițiativă, fără a supune litigiul unei proceduri SAL sau judiciare, din următoarele motive:

(a)

existența unor datorii neplătite către registru;

(b)

neîndeplinirea de către titularul numelui de domeniu a criteriilor de eligibilitate în temeiul articolului 3;

(c)

încălcarea de către titularul numelui de domeniu a cerințelor privind cererile de înregistrare stabilite pe baza articolului 11 literele (b) și (c).

(4)   Un nume de domeniu poate fi, de asemenea, revocat și, dacă este necesar, poate fi transferat ulterior către o altă parte, pe baza unei proceduri SAL sau judiciare adecvate, în conformitate cu principiile și procedurile referitoare la funcționarea TLD .eu stabilite în temeiul articolului 11, dacă numele respectiv este identic sau asemănător până la confuzie cu un nume pentru care a fost stabilit un drept prin dreptul Uniunii sau dreptul intern și dacă:

(a)

a fost înregistrat de titularul său fără drept sau fără un interes legitim față de numele respectiv; sau

(b)

a fost înregistrat sau este utilizat cu rea-credință.

(5)   Dacă printr-o hotărâre a unei instanțe dintr-un stat membru s-a constatat că un nume de domeniu este defăimător, rasist sau contrar ordinii publice sau siguranței publice în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care respectă dreptul Uniunii, numele de domeniu respectiv este blocat de registru la primirea notificării privind hotărârea instanței și este revocat la primirea notificării privind hotărârea definitivă a instanței. Registrul refuză orice înregistrări viitoare ale numelor de domenii care au făcut obiectul unei astfel de hotărâri judecătorești, pe perioada de valabilitate a acesteia.

(6)   Numele de domenii înregistrate sub TLD .eu pot fi transferate numai părților eligibile pentru înregistrarea numelor de domenii .eu.

Articolul 5

Limbi, legea aplicabilă și jurisdicția

(1)   Înregistrarea numelor de domenii se realizează cu toate caracterele limbilor oficiale ale instituțiilor Uniunii, în conformitate cu standardele internaționale existente, astfel cum sunt permise de protocoalele numelor de domenii internaționalizate relevante.

(2)   Fără a aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (8) sau drepturilor și obligațiilor recunoscute de statele membre sau de Uniune care decurg din instrumentele internaționale, contractele dintre registru și registrari, precum și contractele dintre registrari și persoanele care înregistrează nume de domenii nu desemnează drept lege aplicabilă o altă lege decât legea unuia dintre statele membre și nici nu desemnează drept organism de soluționare a litigiilor o instanță, un tribunal de arbitraj sau un alt organism care are sediul în afara Uniunii.

Articolul 6

Rezervarea numelor de domenii

(1)   Registrul poate rezerva sau înregistra o serie de nume de domenii considerate necesare pentru îndeplinirea funcțiilor sale operaționale în temeiul contractului menționat la articolul 8 alineatul (4).

(2)   Comisia poate solicita registrului să rezerve sau să înregistreze un nume de domeniu direct în TLD .eu, pentru a fi utilizat de către instituțiile și organismele Uniunii.

(3)   Statele membre pot, fără a aduce atingere numelor de domenii deja rezervate sau înregistrate, să notifice Comisiei o listă de nume de domenii care:

(a)

nu se pot înregistra în conformitate cu dreptul lor intern; sau

(b)

pot fi înregistrate sau rezervate de către statele membre numai la nivelul inferior.

În ceea ce privește primul paragraf litera (b), astfel de nume de domenii se limitează la termeni geografici sau geopolitici recunoscuți pe scară largă, care au impact asupra organizării politice sau teritoriale a statelor membre.

(4)   Comisia adoptă, prin intermediul actelor de punere în aplicare, listele notificate de statele membre. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2).

Articolul 7

Registrarii

(1)   Registrul acreditează registrarii în conformitate cu proceduri de acreditare rezonabile, transparente și nediscriminatorii, care au fost aprobate în prealabil de Comisie. Registrul pune procedurile de acreditare la dispoziția publicului, sub o formă ușor accesibilă.

(2)   Registrul aplică condiții echivalente în circumstanțe echivalente pentru registrarii .eu acreditați care prestează servicii echivalente. Registrul le furnizează acestor registrari servicii și informații în aceleași condiții și de aceeași calitate cu cele furnizate pentru propriile sale servicii echivalente.

SECȚIUNEA 2

Registrul

Articolul 8

Desemnarea registrului

(1)   Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 18 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea criteriilor de eligibilitate și de selecție și a procedurii de desemnare a registrului.

(2)   Comisia stabilește principiile care trebuie incluse în contractul dintre Comisie și registru prin intermediul actelor de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2).

(3)   Comisia desemnează o entitate ca registru după finalizarea procedurii menționate la alineatele (1) și (2).

(4)   Comisia încheie un contract cu registrul desemnat. Contractul specifică normele, politicile și procedurile privind prestarea de servicii de către registru și condițiile conform cărora Comisia supraveghează organizarea, administrarea și gestionarea TLD .eu de către registru. Contractul este limitat în timp și reînnoibil o singură dată, fără a fi necesară organizarea unei noi proceduri de selecție. Contractul reflectă obligațiile registrului și include principiile și procedurile privind funcționarea TLD .eu, stabilite pe baza articolelor 10 și 11.

(5)   Prin derogare de la alineatele (1), (2) și (3), atunci când există motive imperative de urgență, Comisia poate desemna registrul prin intermediul unor acte de punere în aplicare imediat aplicabile, în conformitate cu procedura menționată la articolul 17 alineatul (3).

Articolul 9

Caracteristicile registrului

(1)   Registrul este o organizație fără scop lucrativ. Acesta are sediul social, administrația centrală și locul principal de desfășurare a activității pe teritoriul Uniunii.

(2)   Registrul poate impune taxe. Aceste taxe trebuie să fie direct legate de costurile suportate.

Articolul 10

Obligațiile registrului

Registrul are următoarele obligații:

(a)

promovează TLD .eu în întreaga Uniune și în țări terțe;

(b)

respectă normele, politicile și procedurile stabilite în prezentul regulament, contractul menționat la articolul 8 alineatul (4) și, în special, dreptul Uniunii în domeniul protecției datelor;

(c)

organizează, administrează și gestionează TLD .eu în interesul public general și asigură, în toate aspectele legate de administrarea și gestionarea TLD .eu, o calitate ridicată, transparență, siguranță, stabilitate, previzibilitate, fiabilitate, accesibilitate, eficiență, nediscriminare, condiții de concurență echitabile și protecția consumatorilor;

(d)

încheie un contract adecvat care prevede delegarea codului TLD .eu, sub rezerva acordului prealabil al Comisiei;

(e)

efectuează înregistrarea numelor de domenii în cadrul TLD .eu, la cererea oricăreia dintre părțile eligibile menționate la articolul 3;

(f)

asigură, fără a aduce atingere vreunei proceduri judiciare și sub rezerva furnizării unor garanții procedurale adecvate pentru părțile interesate, posibilitatea ca registrarii și persoanele care înregistrează nume de domenii să rezolve orice litigiu contractual cu registrul prin intermediul SAL;

(g)

asigură disponibilitatea și integritatea bazelor de date cu nume de domenii;

(h)

încheie un acord, pe propria cheltuială și cu aprobarea Comisiei, cu un administrator fiduciar sau cu un agent escrow având o bună reputație și care este stabilit pe teritoriul Uniunii, desemnând Comisia ca beneficiar al acordului escrow, și depune la administratorul fiduciar sau la agentul escrow respectiv, zilnic, o copie electronică actualizată a conținutului bazei de date a TLD .eu;

(i)

pune în aplicare listele menționate la articolul 6 alineatul (3);

(j)

promovează obiectivele Uniunii în domeniul guvernanței internetului, printre altele prin participarea în forurile internaționale;

(k)

publică, în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, principiile și procedurile privind funcționarea TLD .eu, stabilite pe baza articolului 11;

(l)

se supune, pe propria cheltuială, unui audit efectuat de un organism independent cel puțin o dată la doi ani pentru a atesta conformitatea sa cu prezentul regulament și trimite Comisiei rezultatul acestuia;

(m)

participă, atunci când Comisia solicită acest lucru, la activitatea Grupului consultativ multipartit .eu și cooperează cu Comisia pentru a îmbunătăți funcționarea și gestionarea TLD .eu.

Articolul 11

Principiile și procedurile privind funcționarea TLD .eu

Contractul încheiat între Comisie și registrul desemnat în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) conține principiile și procedurile privind funcționarea TLD .eu în conformitate cu prezentul regulament, inclusiv:

(a)

o politică privind SAL;

(b)

cerințele și procedurile pentru cererile de înregistrare, o politică privind verificarea criteriilor de înregistrare, o politică privind verificarea datelor persoanelor care înregistrează nume de domenii și o politică privind înregistrările speculative ale numelor de domenii;

(c)

o politică privind combaterea înregistrării abuzive a numelor de domenii și o politică privind identificarea la timp a numelor de domenii care au fost înregistrate și utilizate cu rea-credință, menționate la articolul 4;

(d)

o politică privind revocarea numelor de domenii;

(e)

tratamentul drepturilor de proprietate intelectuală;

(f)

măsuri care permit accesul autorităților competente la datele din registru, în vederea prevenirii, depistării, investigării și urmăririi penale a infracțiunilor, astfel cum prevede dreptul Uniunii sau dreptul intern care respectă dreptul Uniunii, sub rezerva unui unor măsuri de verificare și de ponderare adecvate;

(g)

procedurile detaliate de modificare a contractului.

Articolul 12

Baza de date WHOIS

(1)   Registrul înființează și gestionează, cu diligența necesară, o bază de date WHOIS, cu scopul de a asigura securitatea, stabilitatea și reziliența TLD .eu prin furnizarea unor informații exacte și actualizate privind numele de domeniu înregistrate în TLD.

(2)   Baza de date WHOIS conține informații relevante despre punctele de contact care administrează numele de domenii din cadrul TLD .eu și despre titularii numelor de domenii. Informațiile privind baza de date WHOIS trebuie să nu fie excesive în raport cu scopul bazei de date. Registrul respectă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (9).

SECȚIUNEA 3

Supravegherea registrului

Articolul 13

Supravegherea

(1)   Comisia monitorizează și supraveghează organizarea, administrarea și gestionarea TLD .eu de către registru.

(2)   Comisia verifică soliditatea gestiunii financiare a registrului și respectarea de către acesta a prezentului regulament și a principiilor și procedurilor privind funcționarea TLD .eu, astfel cum sunt menționate la articolul 11. Comisia poate solicita informații din partea registrului în acest scop.

(3)   În conformitate cu activitățile sale de supraveghere, Comisia poate transmite registrului instrucțiuni specifice de corectare sau de îmbunătățire a organizării, administrării și gestionării TLD .eu.

(4)   Comisia poate, după caz, să consulte Grupul consultativ multipartit .eu și alte părți interesate relevante și să recurgă la consultanță de specialitate în ceea ce privește rezultatele activităților de supraveghere prevăzute la prezentul articol și modalitățile de a îmbunătăți organizarea, administrarea și gestionarea TLD .eu de către registru.

Articolul 14

Grupul consultativ multipartit .eu

(1)   Comisia instituie un Grup consultativ multipartit .eu. Grupul consultativ multipartit .eu are următoarele sarcini:

(a)

consiliază Comisia cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament;

(b)

emite avize pentru Comisie cu privire la aspectele strategice legate de gestionarea, organizarea și administrarea TLD .eu, inclusiv aspectele legate de securitatea cibernetică și de protecția datelor;

(c)

consiliază Comisia cu privire la aspectele legate de monitorizarea și supravegherea registrului, în special în ceea ce privește auditul menționat la articolul 10 litera (l);

(d)

consiliază Comisia cu privire la cele mai bune practici în ceea ce privește politicile și măsurile împotriva înregistrărilor abuzive ale numelor de domenii, în special împotriva înregistrărilor fără drept sau fără un interes legitim și a înregistrărilor utilizate cu rea-credință.

(2)   La punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisia ține seama de avizele formulate de Grupul consultativ multipartit .eu.

(3)   Grupul consultativ multipartit .eu este compus din reprezentanți ai părților interesate care sunt stabilite în Uniune. Reprezentanții respectivi provin din sectorul privat, comunitatea tehnică, societatea civilă și mediul academic, precum și de la autoritățile statelor membre și organizațiile internaționale. Reprezentanții care nu provin de la autoritățile statelor membre și organizațiile internaționale sunt numiți de Comisie pe baza unei proceduri deschise, nediscriminatorii și transparente, ținând seama în cea mai mare măsură de principiul egalității de gen.

(4)   În pofida alineatului (3), Grupul consultativ multipartit .eu poate include un reprezentant al părților interesate stabilite în afara Uniunii.

(5)   Grupul consultativ multipartit .eu este prezidat de un reprezentant al Comisiei sau de o persoană desemnată de Comisie. Comisia asigură serviciile de secretariat ale Grupului consultativ multipartit .eu.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 15

Rezervarea drepturilor

Uniunea păstrează toate drepturile legate de TLD .eu, în special drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi asupra bazelor de date ale registrului care sunt necesare pentru a asigura punerea în aplicare a prezentului regulament, precum și dreptul de a redesemna registrul.

Articolul 16

Evaluarea și revizuirea

(1)   Până la 13 octombrie 2027 și din trei în trei ani după această dată, Comisia evaluează punerea în aplicare, eficacitatea și funcționarea TLD .eu, în special pe baza informațiilor prezentate de registru în temeiul articolului 10 litera (l).

(2)   Până la 30 iunie 2020, Comisia evaluează, ținând seama de practica actuală, dacă și în ce mod registrul trebuie să coopereze cu EUIPO și cu alte agenții ale Uniunii pentru a combate înregistrările speculative și abuzive ale numelor de domenii și dacă și în ce mod trebuie să fie prevăzute proceduri administrative simple, în special în ceea ce privește IMM-urile. Comisia poate propune, dacă este necesar, măsuri suplimentare în acest sens.

(3)   Până la 13 octombrie 2024, Comisia evaluează posibilitatea de a extinde criteriile prevăzute la articolul 9 și, dacă este cazul, poate prezenta o propunere legislativă.

(4)   Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind constatările evaluării menționate la alineatele (1) și (2).

Articolul 17

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru comunicații (COCOM), instituit prin Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului (10). Comitetul respectiv reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 coroborat cu articolul 5 din respectivul regulament.

Articolul 18

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 alineatul (1) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 18 aprilie 2019. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (1) intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 19

Dispoziții tranzitorii

(1)   Titularii de nume de domenii care au nume de domenii înregistrate în temeiul articolului 4 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 733/2002 își păstrează drepturile cu privire la numele de domenii înregistrate existente.

(2)   Până la 12 octombrie 2021, Comisia ia măsurile necesare pentru a desemna o entitate drept registru și a încheia un contract cu registrul în temeiul prezentului regulament. Contractul produce efecte de la 13 octombrie 2022.

(3)   Contractul încheiat între Comisie și registru în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 733/2002 continuă să producă efecte până la 12 octombrie 2022.

Articolul 20

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 733/2002

La articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 733/2002, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

înregistrează în TLD .eu, prin orice registrar .eu acreditat, numele de domenii solicitate de:

(i)

un cetățean al Uniunii, indiferent de locul în care își are reședința;

(ii)

o persoană fizică care nu este cetățean al Uniunii, dar își are reședința într-un stat membru;

(iii)

o instituție stabilită în Uniune; sau

(iv)

o organizație stabilită în Uniune, fără a aduce atingere aplicării dreptului intern.”

Articolul 21

Abrogare

Regulamentele (CE) nr. 733/2002 și (CE) nr. 874/2004 se abrogă începând cu 13 octombrie 2022.

Articolul 22

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 13 octombrie 2022.

Cu toate acestea, articolul 20 se aplică începând cu 19 octombrie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 martie 2019.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

G. CIAMBA


(1)  JO C 367, 10.10.2018, p. 112.

(2)  Poziția Parlamentului European din 31 ianuarie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 18 februarie 2019.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 733/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 aprilie 2002 privind punerea în aplicare a domeniului de nivel 1 „.eu” (JO L 113, 30.4.2002, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 874/2004 al Comisiei din 28 aprilie 2004 de stabilire a normelor de politică publică privind punerea în aplicare și funcțiile domeniului de nivel superior „.eu” și a principiilor de înregistrare (JO L 162, 30.4.2004, p. 40).

(5)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(6)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(7)  Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) (JO L 165, 18.6.2013, p. 63).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 351, 20.12.2012, p. 1).

(9)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(10)  Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (JO L 321, 17.12.2018, p. 36).


Top