Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0502

Regulamentul (UE) 2019/502 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 martie 2019 privind normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune (Text cu relevanță pentru SEE.)

PE/68/2019/REV/1

OJ L 85I , 27.3.2019, p. 49–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/502/oj

27.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 85/49


REGULAMENTUL (UE) 2019/502 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 25 martie 2019

privind normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

La 29 martie 2017, Regatul Unit a transmis notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Tratatele vor înceta să se aplice Regatului Unit de la data intrării în vigoare a unui acord de retragere sau, în lipsa încheierii unui astfel de acord, la doi ani după respectiva notificare, și anume începând cu data de 30 martie 2019, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, decide în unanimitate să extindă această perioadă.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (3) stabilește condițiile de acordare a licenței de operare pentru transportatorii aerieni a Uniunii și stabilește libertatea de a presta servicii aeriene în interiorul UE.

(3)

În absența unor dispoziții speciale, retragerea Regatului Unit din Uniune ar pune capăt tuturor drepturilor și obligațiilor care decurg din dreptul Uniunii în ceea ce privește accesul pe piață, astfel cum a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, în ceea ce privește relația dintre Regatul Unit și celelalte 27 state membre.

(4)

Prin urmare, este necesar să se stabilească o serie de măsuri temporare care să permită transportatorilor cărora li s-au acordat licențe în Regatul Unit să furnizeze servicii de transport aerian între teritoriul acestuia și cele 27 de state membre. Pentru a asigura un echilibru adecvat între Regatul Unit și cele 27 de statele membre, drepturile astfel conferite ar trebui să fie condiționate de acordarea de către Regatul Unit de drepturi echivalente pentru transportatorii aerieni cărora li s-au acordat licențe în Uniune și să se supună anumitor condiții care asigură concurența loială.

(5)

Pentru a reflecta caracterul său temporar, aplicarea prezentului regulament ar trebui să fie limitată la o perioadă scurtă de timp, fără a aduce atingere posibilei negocieri și intrării în vigoare ale unui viitor acord cu Regatul Unit la care Uniunea să fie parte care să reglementeze furnizarea de servicii aeriene. Ar trebui să i se acorde Comisiei, la recomandarea sa, cât mai curând posibil, o autorizare de negociere a unui acord cuprinzător privind transportul aerian cu Regatul Unit. Ar trebui să se negocieze și să se încheie fără întârziere un astfel de acord.

(6)

Pentru a menține niveluri reciproc avantajoase ale conectivității, ar trebui prevăzute acorduri de cooperare comercială, precum acorduri de partajare a codurilor, atât pentru transportatorii aerieni din Regatul Unit, cât și pentru transportatorii aerieni din Uniune, în conformitate cu principiul reciprocității.

(7)

Având în vedere circumstanțele excepționale și unice care necesită adoptarea prezentului regulament și în conformitate cu tratatele, este oportun ca Uniunea să exercite temporar competența partajată relevantă care îi este conferită prin tratate. Cu toate acestea, orice efect al prezentului regulament asupra repartizării competențelor între Uniune și statele membre ar trebui să fie strict limitat în timp. Competența exercitată de Uniune ar trebui, prin urmare, să fie exercitată numai în ceea ce privește perioada de aplicare a prezentului regulament. În consecință, competența partajată astfel exercitată va înceta să fie exercitată de către Uniune de îndată ce prezentul regulament încetează să se aplice. Prin urmare, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, statele membre își vor exercita din nou competențele începând cu acel moment. În plus, se reamintește faptul că, astfel cum se prevede în Protocolul nr. 25 privind exercitarea competențelor partajate, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în prezentul regulament, domeniul de aplicare a exercitării competenței Uniunii include numai elementele reglementate de prezentul regulament, și nu întregul domeniu. Competențele respective ale Uniunii și ale statelor membre în ceea ce privește încheierea de acorduri internaționale în domeniul transportului aerian se stabilesc în conformitate cu tratatele și ținând seama de legislația relevantă a Uniunii.

(8)

Conform Regulamentului (CE) nr. 1008/2008, în vederea menținerii unor licențe de operare valabile, transportatorii aerieni din Uniune respectă în orice moment cerințele în materie de proprietate și control prevăzute în regulamentul respectiv. În cazul în care retragerea Regatului Unit din Uniune are loc în absența unui acord de retragere, este probabil ca unii dintre transportatorii aerieni din Uniune să întâmpine dificultăți în a respecta aceste cerințe începând cu data retragerii. Prin urmare, este necesar să se instituie măsuri de contingență. În conformitate cu principiile egalității de tratament și proporționalității, aceste măsuri ar trebui să se limiteze la ceea ce este strict necesar pentru a soluționa problemele care decurg din retragerea neordonată a Regatului Unit din Uniune. Având în vedere aceleași principii, este necesar, de asemenea, să se stabilească mecanisme care să permită monitorizarea atentă a progreselor realizate în direcția îndeplinirii cerințelor în materie de proprietate și de control și să se retragă licența de operare, în cazul în care acest lucru este necesar. Pentru a evita încetarea bruscă a operațiunilor și pentru a permite mai ales repatrierea pasagerilor afectați, revocarea unei licențe de operare neconforme, în cazul în care nu a fost prezentat un plan corespunzător de acțiuni de remediere, ar trebui să se efectueze la două săptămâni după decizia de revocare.

(9)

În mod analog situațiilor survenite în contextul acordurilor internaționale, prezentul regulament nu ar trebui să împiedice statele membre să elibereze autorizații pentru operarea de servicii de transport aerian regulat de către transportatori aerieni din Uniune în cadrul exercitării drepturilor care le sunt acordate de Regatul Unit. În ceea ce privește autorizațiile respective, statele membre nu ar trebui să facă discriminări între transportatorii aerieni din Uniune.

(10)

Comisia și statele membre ar trebui să rezolve problemele care pot afecta programele actuale de distribuție a traficului ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune. În special, ar trebui luate măsuri corespunzătoare pentru garantarea respectării depline a acestor programe și pentru a se asigura într-o măsură cât mai mare o tranziție ordonată, în vederea evitării perturbărilor pentru pasagerii și întreprinderile din Uniune.

(11)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei în ceea ce privește adoptarea de măsuri care să garanteze un grad de reciprocitate echitabil între drepturile acordate în mod unilateral de Uniune și de Regatul Unit transportatorilor aerieni ai celor două entități și care să asigure faptul că transportatorii aerieni din Uniune pot concura cu transportatorii aerieni din Regatul Unit în condiții echitabile de furnizare a serviciilor aeriene. Competențele respective ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (4). Având în vedere impactul potențial al acestora asupra conectivității aeriene a statelor membre, pentru adoptarea măsurilor respective ar trebui să se recurgă la procedura de examinare. Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare imediat aplicabile atunci când, în cazuri justificate corespunzător, acestea sunt necesare din motive imperioase de urgență. Astfel de cazuri justificate corespunzător ar putea fi acele cazuri în care Regatul Unit nu acordă drepturi echivalente transportatorilor aerieni din Uniune și, prin urmare, provoacă un dezechilibru evident sau în cazul în care condiții mai puțin favorabile de concurență decât cele de care se bucură transportatorii aerieni din Regatul Unit în furnizarea unor servicii de transport aerian care fac obiectul prezentului regulament amenință viabilitatea economică a transportatorilor aerieni din Uniune.

(12)

Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume stabilirea unor măsuri provizorii care să reglementeze transportul aerian între Uniune și Regatul Unit în cazul absenței unui acord de retragere, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

(13)

Gibraltar nu este inclus în domeniul de aplicare teritorială a prezentului regulament și orice referire la Regatul Unit nu include Gibraltarul.

(14)

Prezentul regulament nu aduce atingere poziției juridice a Regatului Spaniei în ceea ce privește suveranitatea asupra teritoriului în care este situat aeroportul din Gibraltar.

(15)

Dispozițiile prezentului regulament ar trebui să intre în vigoare de urgență și ar trebui să se aplice, în principiu, începând cu ziua următoare datei la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit, cu excepția cazului în care, până la data respectivă, a intrat în vigoare un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit. Cu toate acestea, pentru a permite desfășurarea procedurilor administrative cât mai curând posibil, anumite dispoziții ar trebui să se aplice de la data intrării în vigoare a prezentului regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament stabilește un set temporar de măsuri aplicabile transportului aerian între Uniune și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (denumit în continuare „Regatul Unit”) în urma retragerii acestuia din urmă din Uniune.

Articolul 2

Exercitarea competenței

(1)   Exercitarea competenței Uniunii în temeiul prezentului regulament se limitează la perioada de aplicare a prezentului regulament, astfel cum este definită la articolul 16 alineatul (4). După încheierea acestei perioade, Uniunea încetează imediat să exercite această competență, iar statele membre își exercită din nou competența în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(2)   Exercitarea competenței Uniunii în temeiul prezentului regulament nu aduce atingere competenței în materie de drepturi de trafic a statelor membre în cadrul oricăror negocieri actuale sau viitoare sau la semnarea sau încheierea unor acorduri internaționale privind serviciile aeriene cu orice altă țară terță, precum și cu Regatul Unit în ceea ce privește perioada ulterioară încetării aplicării prezentului regulament.

(3)   Exercitarea competenței Uniunii, menționată la alineatul (1), include doar elementele reglementate de prezentul regulament.

(4)   Prezentul regulament nu aduce atingere competențelor respective ale Uniunii și ale statelor membre în domeniul transportului aerian în ceea ce privește alte elemente decât cele reglementate de prezentul regulament.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

1.

„transport aerian” înseamnă transportul cu aeronave al pasagerilor, al bagajelor, al mărfurilor și al poștei, separat sau combinat, pus la dispoziția publicului contra cost sau prin închiriere, inclusiv servicii aeriene regulate și neregulate;

2.

„transport aerian internațional” înseamnă transportul aerian care traversează spațiul aerian de deasupra teritoriul a două sau mai multe state;

3.

„transportator aerian din Uniune” înseamnă un transportator aerian care deține o licență de operare valabilă acordată de o autoritate competentă pentru acordarea licențelor în conformitate cu capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008;

4.

„transportator aerian din Regatul Unit” înseamnă un transportator aerian care:

(a)

își are sediul principal al activității în Regatul Unit; și

(b)

îndeplinește una dintre următoarele două condiții:

(i)

Regatul Unit și/sau resortisanți ai Regatului Unit dețin peste 50 % din întreprindere și o controlează efectiv, direct sau indirect, printr-una sau mai multe întreprinderi intermediare; sau

(ii)

state membre ale Uniunii și/sau resortisanți ai unor state membre ale Uniunii și/sau ai altor state membre ale Spațiului Economic European și/sau resortisanți ai acestor state, în orice combinație, individual sau împreună cu Regatul Unit și/sau resortisanți ai Regatului Unit dețin mai mult de 50 % din întreprindere și o controlează efectiv, fie direct, fie indirect, printr-una sau mai multe întreprinderi intermediare; și

(c)

în cazul menționat la litera (b) punctul (ii), deținea o licență de operare valabilă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 în ziua anterioară primei zile de aplicare a prezentului regulament prevăzută la articolul 16 alineatul (2) primul paragraf;

5.

„control efectiv” înseamnă o relație constituită din drepturi, contracte sau orice alte mijloace care, separat sau împreună și având în vedere circumstanțele de drept sau de fapt implicate, conferă posibilitatea exercitării, direct sau indirect, a unei influențe hotărâtoare asupra unei întreprinderi, în special prin:

(a)

dreptul de a utiliza toate sau o parte din activele unei întreprinderi;

(b)

drepturi sau contracte care conferă o influență decisivă asupra componenței, votului sau deciziilor organismelor unei întreprinderi sau care conferă în alt mod o influență decisivă asupra desfășurării activității unei întreprinderi;

6.

„dreptul concurenței” înseamnă dreptul care reglementează următoarele comportamente, în situația în care pot fi afectate serviciile de transport aerian:

(a)

comportament care constă în:

(i)

acorduri între transportatorii aerieni, decizii ale asociațiilor de transportatori aerieni și practici concertate care au ca obiect sau ca efect împiedicarea, restricționarea sau denaturarea concurenței;

(ii)

abuzuri de poziție dominantă ale unuia sau mai multor transportatori aerieni;

(iii)

măsuri adoptate sau menținute în vigoare de Regatul Unit în cazul întreprinderilor publice și al întreprinderilor cărora Regatul Unit le acordă drepturi speciale sau exclusive și care contravin punctului (i) sau (ii); și

(b)

concentrări de transportatori aerieni care obstrucționează în mod semnificativ concurența efectivă, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziții dominante;

7.

„subvenție” înseamnă orice contribuție financiară acordată unui transportator aerian sau unui aeroport de către guvern sau de orice alt organism public, la orice nivel, care conferă un avantaj, inclusiv:

(a)

transferul direct de fonduri, cum ar fi granturi, împrumuturi sau infuzie de capital, potențialul transfer direct de fonduri, preluarea datoriilor, cum ar fi garanții pentru împrumuturi, injecții de capital, proprietate, protecție împotriva falimentului sau asigurare;

(b)

renunțarea la veniturile sau necolectarea veniturilor care sunt în mod normal exigibile;

(c)

furnizarea de bunuri sau servicii, altele decât infrastructura generală, sau achiziționarea de bunuri sau servicii; sau

(d)

efectuarea de plăți către un mecanism de finanțare sau mandatarea ori dirijarea unui organism privat să îndeplinească una sau mai multe dintre funcțiile menționate la literele (a), (b) și (c), care, în mod normal, ar aparține guvernului sau altui organism public, iar practica nu diferă în mod real de practicile urmate în mod normal de guverne.

Niciun beneficiu nu este considerat a fi conferit printr-o contribuție financiară efectuată de un guvern sau de un alt organism public în cazul în care un operator privat de pe piață care acționează numai pe baza unor perspective de rentabilitate în aceeași situație ca organismul public în cauză ar fi efectuat aceeași contribuție financiară;

8.

„autoritate de concurență independentă” înseamnă o autoritate care este responsabilă de aplicarea și asigurarea respectării dreptului concurenței, precum și de controlul subvențiilor, și care îndeplinește toate condițiile următoare:

(a)

autoritatea este independentă din punct de vedere operațional și este dotată în mod corespunzător cu resursele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale;

(b)

în îndeplinirea sarcinilor și în exercitarea competențelor sale, autoritatea dispune de garanțiile necesare de independență față de influența politică sau față de alte influențe externe și acționează în mod imparțial; și

(c)

deciziile autorității fac obiectul controlului jurisdicțional;

9.

„discriminare” înseamnă diferențierea în orice fel, fără justificare obiectivă, în ceea ce privește furnizarea de bunuri sau servicii, inclusiv de servicii publice, utilizate pentru prestarea de servicii de transport aerian, sau în ceea ce privește tratamentul acestor bunuri sau servicii de către autoritățile publice relevante pentru aceste servicii;

10.

„serviciu de transport aerian regulat” înseamnă o serie de zboruri care prezintă toate caracteristicile următoare:

(a)

pentru fiecare zbor sunt puse la dispoziție locuri și/sau capacitatea de a transporta mărfuri și/sau poștă, care pot fi achiziționate în mod individual de publicul larg (fie direct de la transportatorul aerian, fie de la agenții săi autorizați);

(b)

sunt operate astfel încât să deservească traficul între aceleași două sau mai multe aeroporturi:

(i)

în conformitate cu un orar publicat; sau

(ii)

zborurile sunt atât de regulate sau frecvente încât constituie o serie sistematică evidentă;

11.

„serviciu de transport aerian neregulat” înseamnă un serviciu de transport aerian comercial, altul decât serviciul aerian regulat;

12.

„teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriul terestru, apele interioare și mările teritoriale ale statelor membre cărora li se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în condițiile prevăzute de aceste tratate, precum și spațiul aerian de deasupra;

13.

„teritoriul Regatului Unit” înseamnă teritoriul terestru, apele interioare și mările teritoriale ale Regatului Unit și spațiul aerian de deasupra acestora;

14.

„Convenția de la Chicago” înseamnă Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944.

Articolul 4

Drepturi de trafic

(1)   Transportatorii aerieni din Regatul Unit pot, în condițiile prevăzute de prezentul regulament:

(a)

să survoleze teritoriul Uniunii fără a ateriza;

(b)

să facă escale pe teritoriul Uniunii în alte scopuri decât cele de trafic, în sensul Convenției de la Chicago;

(c)

să efectueze servicii de transport aerian internațional regulat și neregulat pentru pasageri, o combinație de servicii de pasageri și de marfă, precum și servicii de transport exclusiv de mărfuri între orice pereche de puncte dintre care unul este situat pe teritoriul Regatului Unit, iar celălalt este situat pe teritoriul Uniunii;

(d)

pe o perioadă de maximum cinci luni de la prima zi de aplicare prevăzută la articolul 16 alineatul (2) primul paragraf, să efectueze servicii de transport aerian internațional regulat și neregulat pentru o combinație de servicii de pasageri și de marfă între orice pereche de puncte dintre care unul este situat pe teritoriul Uniunii, iar celălalt este situat pe teritoriul unei țări terțe, în cadrul unui serviciu a cărui origine sau destinație se află pe teritoriul Regatului Unit. Capacitatea sezonieră totală care urmează să fie furnizată de transportatorii aerieni din Regatul Unit pentru serviciile respective nu trebuie să depășească numărul total de frecvențe exploatate de acești transportatori pentru serviciile respective în timpul sezoanelor IATA de iarnă și de vară ale anului 2018, respectiv, pro rata temporis;

(e)

pe o perioadă de maximum șapte luni de la prima zi de aplicare prevăzută la articolul 16 alineatul (2) primul paragraf, să continue să furnizeze servicii aeriene regulate pe rute care fac obiectul obligațiilor de serviciu public în cazul în care dreptul de a opera a fost acordat în conformitate cu articolele 16 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 înainte de data aplicării prezentului regulament și sub rezerva îndeplinirii condițiilor pentru serviciile respective, așa cum sunt acestea prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1008/2008.

(2)   Statele membre utilizează perioada menționată la alineatul (1) litera (e) în scopul luării tuturor măsurile necesare pentru a se asigura că serviciile publice considerate necesare continuă după expirarea perioadei respective, în conformitate cu articolele 16 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008.

(3)   Statele membre nu negociază și nu încheie acorduri sau înțelegeri bilaterale cu Regatul Unit privind aspecte care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament în ceea ce privește perioada în care se aplică prezentul regulament. În ceea ce privește perioada respectivă, statele membre nu acordă transportatorilor aerieni din Regatul Unit, în legătură cu transportul aerian, alte drepturi decât cele acordate prin prezentul regulament.

Articolul 5

Acorduri de cooperare comercială

(1)   Serviciile de transport aerian în conformitate cu articolul 4 din prezentul regulament pot fi furnizate în temeiul acordurilor de cooperare comercială, cum ar fi acordurile de rezervare de capacitate sau de partajare de cod, după cum urmează:

(a)

transportatorul aerian din Regatul Unit poate acționa în calitate de transportator comercial în raport cu orice transportator aerian efectiv care este transportator aerian din Uniune sau din Regatul Unit, sau cu orice transportator aerian efectiv al unei țări terțe care, în conformitate cu dreptul Uniunii sau, după caz, în conformitate cu dreptul intern al statului membru sau statelor membre în cauză, beneficiază de drepturile de trafic necesare, precum și de dreptul ca transportatorii săi să exercite drepturile respective în virtutea acordului în cauză.

(b)

transportatorul aerian din Regatul Unit poate acționa în calitate de transportator efectiv în raport cu orice transportator aerian comercial care este transportator aerian din Uniune sau din Regatul Unit, sau cu orice transportator aerian comercial al unei țări terțe care, în conformitate cu dreptul Uniunii sau, după caz, în conformitate cu dreptul intern al statului membru sau statelor membre în cauză, beneficiază de drepturile de trafic necesare, precum și de dreptul ca transportatorii săi să exercite drepturile respective în virtutea acordului în cauză.

(2)   Recurgerea la acorduri de cooperare comercială, fie în calitate de transportator aerian efectiv, fie în calitate de transportator comercial, nu are în niciun caz ca rezultat exercitarea de către un transportator aerian din Regatul Unit a altor drepturi decât cele prevăzute la articolul 4 alineatul (1).

(3)   Drepturile acordate transportatorilor aerieni din Regatul Unit în temeiul alineatului (1) nu pot fi în niciun caz interpretate astfel încât să confere transportatorilor aerieni dintr-o țară terță alte drepturi decât cele de care beneficiază în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern al statului membru sau statelor membre în cauză.

(4)   Statele membre în cauză solicită aprobarea acordurilor menționate la alineatul (1) de către autoritățile lor competente în scopul verificării conformității cu condițiile prevăzute la prezentul articol și cu cerințele aplicabile din dreptul Uniunii și dreptul intern, în special în ceea ce privește siguranța și securitatea.

Articolul 6

Închirierea de aeronave

(1)   În exercitarea drepturilor prevăzute la articolul 4 alineatul (1), un transportator aerian din Regatul Unit poate furniza servicii de transport aerian utilizând propriile aeronave și în toate cazurile următoare:

(a)

utilizează aeronave închiriate fără echipaj de la oricare alt locator;

(b)

utilizează aeronave închiriate cu echipaj de la oricare alt transportator aerian din Regatul Unit;

(c)

utilizează aeronave închiriate cu echipaj de la transportatori aerieni din orice altă țară decât Regatul Unit, cu condiția ca închirierea să fie justificată de necesități excepționale, de necesități sezoniere sau de dificultăți operaționale ale locatarului, iar închirierea să nu depășească durata strict necesară pentru satisfacerea acestor nevoi sau pentru depășirea acestor dificultăți.

(2)   Statele membre în cauză prevăd obligația ca acordurile menționate la alineatul (1) să fie aprobate de autoritățile lor competente în scopul de a verifica respectarea condițiilor stabilite în alineatul respectiv și a cerințelor aplicabile din dreptul Uniunii și dreptul intern, în special în ceea ce privește siguranța și securitatea.

Articolul 7

Tratarea licențelor de exploatare în ceea ce privește cerințele de proprietate și de control

(1)   Prin derogare de la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, în cazul în care un transportator aerian care deține o licență de operare eliberată de un stat membru, altul decât Regatul Unit, nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 4 litera (f) din respectivul regulament (denumite în continuare „cerințe privind proprietatea și controlul”) din cauza retragerii Regatului Unit din Uniune, nerespectarea acestor cerințe nu afectează valabilitatea licenței de operare până la sfârșitul unei perioade de șase luni de la prima zi de aplicare prevăzută la articolul 16 alineatul (2) primul paragraf din prezentul regulament, sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatele (2)-(5) din prezentul articol.

(2)   În termen de două săptămâni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, transportatorul aerian prezintă autorității competente de acordare a licențelor un plan de măsuri de remediere. Planul respectiv stabilește, în mod complet și precis, măsurile menite să asigure respectarea deplină a cerințelor privind proprietatea și controlul cel târziu în prima zi care urmează perioadei menționate la alineatul (1) din prezentul articol. În cazul în care transportatorul aerian nu a prezentat un plan în termenul stabilit, autoritatea competentă pentru acordarea licențelor, după ce i-a acordat transportatorului aerian în cauză ocazia de a-și face cunoscut punctul de vedere, revocă imediat licența de operare, dar nu mai devreme de data menționată la articolul 16 alineatul (2) primul paragraf, și informează Comisia cu privire la aceasta. O astfel de revocare produce efecte la două săptămâni după decizia autorității care acordă licențele, dar cel mai devreme de la data menționată la articolul 16 alineatul (2). Autoritatea competentă pentru acordarea licențelor notifică decizia sa transportatorului aerian și informează Comisia.

(3)   În cazul în care transportatorul aerian în cauză a prezentat un plan de acțiuni de remediere în termenul menționat la alineatul (2), autoritatea competentă pentru acordarea licențelor evaluează, în termen de două luni de la primirea planului, dacă măsurile prevăzute de acesta ar avea ca rezultat respectarea deplină a cerințelor de proprietate și de control cel târziu în prima zi care urmează perioadei menționate la alineatul (1) și dacă este probabil ca transportatorul aerian să finalizeze măsurile până la data respectivă. Autoritatea competentă pentru acordarea licențelor informează transportatorul aerian și Comisia cu privire la aceasta.

(4)   În cazul în care autoritatea competentă pentru acordarea licențelor, după ce a acordat transportatorului aerian în cauză ocazia de a-și face cunoscut punctul de vedere, constată că măsurile stabilite în plan nu ar avea ca rezultat respectarea deplină a cerințelor de proprietate și control cel târziu în prima zi care urmează perioadei menționate la alineatul (1) sau în cazul în care pare puțin probabil ca transportatorul aerian în cauză să finalizeze măsurile până la data respectivă, aceasta poate revoca imediat licența de operare. O astfel de revocare produce efecte la două săptămâni după decizia autorității care acordă licențele. Autoritatea competentă care acordă licențele notifică decizia sa transportatorului aerian și informează Comisia.

(5)   În cazul în care autoritatea competentă pentru acordarea licențelor constată că măsurile stabilite în plan ar avea ca rezultat respectarea deplină a cerințelor de proprietate și de control cel târziu în prima zi care urmează perioadei menționate la alineatul (1) și în cazul în care se pare că transportatorul aerian va finaliza măsurile respective până la acea dată, aceasta monitorizează îndeaproape și în mod continuu punerea în aplicare a planului și informează periodic Comisia cu privire la constatările sale.

(6)   Până la sfârșitul perioadei menționate la alineatul (1), autoritatea competentă pentru acordarea licențelor decide dacă transportatorul aerian respectă pe deplin cerințele privind proprietatea și controlul. În cazul în care autoritatea competentă pentru acordarea licențelor, după ce i-a dat transportatorului aerian în cauză posibilitatea de a-și face cunoscut punctul de vedere, decide că transportatorul aerian nu respectă pe deplin cerințele privind proprietatea și controlul, aceasta revocă licența de operare din prima zi care urmează perioadei menționate la alineatul (1).

(7)   În cazul în care, după ce a acordat autorității competente pentru acordarea licențelor și transportatorului aerian în cauză posibilitatea de a-și face cunoscute punctele de vedere, Comisia constată că autoritatea competentă pentru acordarea licențelor nu a revocat licența de operare relevantă, în cazul în care o astfel de revocare este impusă în temeiul alineatului (2) sau al alineatului (6) din prezentul articol, Comisia solicită autorității competente pentru acordarea licențelor să revoce licența de operare, în conformitate cu articolul 15 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008. Se aplică articolul 15 alineatul (3) al treilea și al patrulea paragraf din regulamentul menționat.

(8)   Prezentul articol se aplică fără a aduce atingere celorlalte dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008.

Articolul 8

Echivalența drepturilor

(1)   Comisia monitorizează drepturile acordate de Regatul Unit transportatorilor aerieni din Uniune și condițiile pentru exercitarea acestora.

(2)   În cazul în care Comisia stabilește că drepturile acordate de Regatul Unit transportatorilor aerieni din Uniune nu sunt echivalente, de jure sau de facto, cu cele acordate transportatorilor aerieni din Regatul Unit în temeiul prezentului regulament sau că aceste drepturi nu sunt disponibile în mod egal pentru toți transportatorii din Uniune, Comisia adoptă, fără întârzieri și pentru a restabili echivalența, acte de punere în aplicare, prin care:

(a)

stabilește limite pentru capacitatea admisibilă pentru serviciile de transport aerian planificate disponibile pentru transportatorii aerieni din Regatul Unit și solicită statelor membre să adapteze în consecință autorizațiile de operare ale transportatorilor aerieni din Regatul Unit, atât cele existente, cât și cele nou acordate;

(b)

solicită statelor membre să refuze, să suspende sau să retragă autorizațiile de operare menționate; sau

(c)

stabilește taxele financiare sau restricțiile operaționale.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2). Acestea se adoptă în conformitate cu procedura de urgență menționată la articolul 15 alineatul (3) dacă, în cazuri justificate de o lipsă gravă de echivalență în sensul alineatului (2), sunt necesare din motive imperioase de urgență.

Articolul 9

Concurență loială

(1)   Comisia monitorizează condițiile în care transportatorii aerieni din Uniune și aeroporturile din Uniune concurează cu transportatorii aerieni din Regatul Unit și cu aeroporturile din Regatul Unit pentru furnizarea serviciilor de transport aerian care fac obiectul prezentului regulament.

(2)   În cazul în care constată că, în urma oricăreia dintre situațiile menționate la alineatul (3) din prezentul articol, condițiile menționate sunt semnificativ mai puțin favorabile decât cele de care se bucură transportatorii aerieni din Regatul Unit, Comisia adoptă, fără întârzieri și pentru a remedia această situație, acte de punere în aplicare, prin care:

(a)

stabilește limite pentru capacitatea admisibilă pentru serviciile de transport aerian regulate disponibile pentru transportatorii aerieni din Regatul Unit și solicită statelor membre să adapteze în consecință autorizațiile de operare ale transportatorilor aerieni din Regatul Unit, atât cele existente, cât și cele nou acordate;

(b)

solicită statelor membre să refuze, să suspende sau să retragă autorizațiile de operare menționate ale anumitor sau ale tuturor transportatorilor aerieni din Regatul Unit; sau

(c)

stabilește taxe financiare sau restricții operaționale.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2). Acestea se adoptă în conformitate cu procedura de urgență menționată la articolul 15 alineatul (3) dacă, în cazuri temeinic justificate de existența unei amenințări la adresa viabilității economice a activității unuia sau mai multor transportatori aerieni din Uniune, sunt necesare din motive imperioase de urgență.

(3)   Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (2) sunt adoptate, sub rezerva condițiilor specificate la respectivul alineat, pentru a remedia următoarele situații:

(a)

acordarea de subvenții de către Regatul Unit;

(b)

nerespectarea de către Regatul Unit a obligației de a avea sau de a aplica efectiv dreptul concurenței;

(c)

nerespectarea de către Regatul Unit a cerinței de a stabili sau de a menține o autoritate de concurență independentă;

(d)

aplicarea de către Regatul Unit a unor standarde în ceea ce privește protecția lucrătorilor, siguranța, securitatea, mediul sau drepturile pasagerilor care sunt inferioare celor prevăzute de dreptul Uniunii sau, în absența unor dispoziții relevante în dreptul Uniunii, inferioare celor aplicate de toate statele membre sau, în orice caz, inferioare standardelor internaționale relevante;

(e)

orice formă de discriminare împotriva transportatorilor aerieni din Uniune.

(4)   În sensul alineatului (1), Comisia poate solicita informații autorităților competente din Regatul Unit, transportatorilor aerieni din Regatul Unit sau aeroporturilor din Regatul Unit. În cazul în care autoritățile competente din Regatul Unit, transportatorul aerian din Regatul Unit sau aeroportul din Regatul Unit nu furnizează informațiile solicitate în termenul rezonabil stabilit de Comisie sau furnizează informații incomplete, Comisia poate proceda în conformitate cu alineatul (2).

(5)   Regulamentul (CE) nr. 868/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (5) nu se aplică aspectelor care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Articolul 10

Autorizația de operare

(1)   Fără a aduce atingere dreptului Uniunii și dreptului intern în domeniul siguranței aviației, în vederea exercitării drepturilor care le sunt acordate în temeiul articolului 4, transportatorii aerieni din Regatul Unit au obligația de a obține o autorizație de operare din partea fiecărui stat membru în care doresc să își desfășoare activitatea.

(2)   La primirea unei cereri de autorizație de operare din partea unui transportator aerian din Regatul Unit, statul membru în cauză acordă autorizația de operare corespunzătoare fără întârzieri nejustificate, cu condiția ca:

(a)

transportatorul aerian din Regatul Unit să dețină o licență de operare valabilă, în conformitate cu legislația Regatului Unit; și

(b)

Regatul Unit să efectueze și să mențină un control reglementar efectiv asupra transportatorului aerian solicitant din Regatul Unit, autoritatea competentă să fie identificată în mod clar, iar transportatorul aerian din Regatul Unit să dețină un certificat de transportator aerian emis de respectiva autoritate.

(3)   Fără a aduce atingere necesității de a acorda suficient timp pentru efectuarea evaluărilor necesare, transportatorii aerieni din Regatul Unit au dreptul să depună cererile de autorizații de operare începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament. Statele membre au competența de a aproba respectivele cereri începând cu acea dată, dacă sunt îndeplinite toate condițiile aferente. Cu toate acestea, orice autorizație astfel acordată intră în vigoare cel mai devreme în prima zi de aplicare stabilită la articolul 16 alineatul (2) primul paragraf.

Articolul 11

Planurile operaționale, programele și orarele

(1)   Transportatorii aerieni din Regatul Unit prezintă autorităților competente din fiecare stat membru în cauză planurile operaționale, programele și orarele aferente serviciilor aeriene, în vederea aprobării acestora. Orice astfel de transmitere de informații se efectuează cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea operațiunilor.

(2)   Sub rezerva articolului 10, planurile operaționale, programele și orarele pentru sezonul IATA care este în curs în prima zi de aplicare a prezentului regulament prevăzută la articolul 16 alineatul (2) primul paragraf, precum și cele pentru primul sezon care urmează după această dată, pot fi prezentate și aprobate înainte de această dată.

(3)   Prezentul regulament nu împiedică statele membre să emită autorizații pentru operarea de servicii aeriene regulate de către transportatori din Uniune în cadrul exercitării drepturilor care le sunt acordate de Regatul Unit. În ceea ce privește autorizațiile respective, statele membre nu fac discriminări între transportatorii aerieni din Uniune.

Articolul 12

Refuzul, revocarea, suspendarea și limitarea autorizației

(1)   Statele membre refuză sau, după caz, revocă sau suspendă autorizația de operare a unui transportator aerian din Regatul Unit în cazul în care:

(a)

transportatorul aerian nu se califică drept transportator aerian din Regatul Unit în temeiul prezentului regulament; sau

(b)

condițiile prevăzute la articolul 10 alineatul (2) nu sunt respectate.

(2)   Statele membre refuză, revocă, suspendă, limitează sau impun condiții pentru autorizațiile de operare ale unui transportator aerian din Regatul Unit sau limitează sau impun condiții pentru operațiunile sale în oricare dintre următoarele situații:

(a)

nu sunt respectate cerințele aplicabile în materie de siguranță și securitate;

(b)

nu sunt respectate cerințele aplicabile privind admiterea pe teritoriul statului membru în cauză sau operarea pe acesta ori ieșirea de pe acesta a aeronavelor implicate în transportul aerian;

(c)

nu sunt respectate cerințele aplicabile referitoare la admiterea pe teritoriul statului membru în cauză sau operarea pe acesta ori ieșirea de pe acesta a pasagerilor, echipajului, bagajelor, mărfurilor și/sau poștei din aeronave (inclusiv reglementările privind intrarea, verificarea, imigrarea, pașapoartele, vama și carantina sau, în cazul poștei, regulamentele poștale).

(3)   Statele membre refuză, revocă, suspendă, limitează sau impun condiții pentru autorizațiile de operare ale transportatorilor aerieni din Regatul Unit sau limitează sau impun condiții pentru operațiunile acestora atunci când li se solicită de către Comisie să acționeze astfel în conformitate cu articolul 8 sau 9.

(4)   Statele membre informează Comisia și celelalte state membre cu privire la orice decizie de refuzare sau revocare a autorizației de operare a unui transportator aerian din Regatul Unit în temeiul alineatelor (1) și (2), fără întârzieri nejustificate.

Articolul 13

Certificate și licențe

Certificatele de navigabilitate, certificatele de competență și licențele care au fost eliberate sau validate de către Regatul Unit și care sunt încă în vigoare sunt recunoscute ca fiind valabile de către statele membre în scopul prestării de servicii de transport aerian de către transportatorii aerieni din Regatul Unit în temeiul prezentului regulament, cu condiția ca respectivele certificate sau licențe să fi fost eliberate sau validate cel puțin în temeiul și în conformitate cu standardele internaționale relevante stabilite în temeiul Convenției de la Chicago.

Articolul 14

Consultare și cooperare

(1)   Autoritățile competente ale statelor membre se consultă și cooperează cu autoritățile competente din Regatul Unit, dacă este necesar, pentru a asigura punerea în aplicare a prezentului regulament.

(2)   Statele membre transmit Comisiei, la cerere, fără întârzieri nejustificate, orice informații obținute în temeiul alineatului (1) din prezentul articol sau orice alte informații relevante pentru punerea în aplicare a articolelor 8 și 9.

Articolul 15

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de comitetul instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1008/2008. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din respectivul regulament.

Articolul 16

Intrarea în vigoare și aplicarea

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Prezentul regulament se aplică din ziua următoare datei la care dreptul Uniunii încetează să se aplice Regatului Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Cu toate acestea, articolul 7, articolul 10 alineatul (3) și articolul 11 alineatul (2) se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(3)   Prezentul regulament nu se aplică în cazul în care un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană a intrat în vigoare până la data menționată la alineatul (2) primul paragraf.

(4)   Prezentul regulament încetează să se aplice la prima dintre următoarele două date:

(a)

data la care intră în vigoare sau, după caz, se aplică în mod provizoriu un acord cuprinzător cu Regatul Unit, la care Uniunea este parte, care reglementează furnizarea de transport aerian; sau

(b)

30 martie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 25 martie 2019.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

G. CIAMBA


(1)  Avizul din 20 februarie 2019. (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Poziția Parlamentului European din 13 martie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 19 martie 2019.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (JO L 293, 31.10.2008, p. 3).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 868/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind protecția împotriva subvenționării și practicilor tarifare neloiale ale țărilor nemembre, care cauzează prejudicii operatorilor de transport aerian comunitari prin furnizarea de servicii aeriene similare (JO L 162, 30.4.2004, p. 1).


Top