EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0500

Regulamentul (UE) 2019/500 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 martie 2019 de stabilire a măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune (Text cu relevanță pentru SEE.)

PE/62/2019/REV/1

OJ L 85I, 27.3.2019, p. 35–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/500/oj

27.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 85/35


REGULAMENTUL (UE) 2019/500 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 25 martie 2019

de stabilire a măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 48,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

La 29 martie 2017, Regatul Unit a transmis notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Tratatele vor înceta să se aplice Regatului Unit de la data intrării în vigoare a unui acord de retragere sau, în lipsa încheierii unui astfel de acord, la doi ani după respectiva notificare, și anume începând cu data de 30 martie 2019, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, decide în unanimitate să prelungească acest termen.

(2)

În absența unui acord de retragere sau a unei prelungiri a perioadei de doi ani de la transmiterea de către Regatul Unit a notificării intenției sale de a se retrage din Uniune, normele Uniunii privind coordonarea sistemelor de securitate socială prevăzute în Regulamentele (CE) nr. 883/2004 (2) și (CE) nr. 987/2009 (3) ale Parlamentului European și ale Consiliului vor înceta, de asemenea, să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia începând cu 30 martie 2019.

(3)

Prin urmare, persoanele care, în calitatea lor de cetățeni ai Uniunii, și-au exercitat în mod legitim dreptul la libera circulație sau dreptul de stabilire prevăzute la articolele 45 și 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) înainte de data retragerii Regatului Unit din Uniune, precum și membrii de familie și urmașii acestora nu se mai pot baza pe normele Uniunii referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială în ceea ce privește drepturile lor în materie de securitate socială pe baza faptelor și evenimentelor petrecute înainte de data retragerii, precum și perioadele de asigurare, de încadrare în muncă, de activitate independentă sau de rezidență realizate înaintea datei respective și care au implicat Regatul Unit. Vor fi afectați în aceeași măsură apatrizii și refugiații care se află sau s-au aflat sub incidența legislației unuia sau mai multor state membre și care sunt sau au fost în situații implicând Regatul Unit, precum și membrii de familie și urmașii acestora.

(4)

Pentru a atinge obiectivul privind protejarea drepturilor în materie de securitate socială ale persoanelor în cauză, statele membre ar trebui să aplice în continuare principiile Uniunii privind egalitatea de tratament, asimilarea și cumularea astfel cum sunt stabilite prin Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009, precum și normele din aceste regulamente care sunt necesare pentru a pune în aplicare principiile respective, în ceea ce privește persoanele vizate, faptele sau evenimentele petrecute înainte de retragerea Regatului Unit din Uniune și perioadele care au fost realizate înaintea acestei date.

(5)

Prezentul regulament nu afectează convențiile și acordurile existente în domeniul securității sociale dintre Regatul Unit și unul sau mai multe state membre care sunt în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009. Prezentul regulament nu aduce atingere posibilității ca Uniunea sau statele membre să ia măsuri vizând cooperarea administrativă și schimbul de informații cu instituțiile competente din Regatul Unit în scopul punerii în aplicare a principiilor prezentului regulament. În plus, prezentul regulament nu afectează nicio competență a Uniunii sau a statelor membre de a încheia convenții și acorduri în materie de securitate socială cu țări terțe ori cu Regatul Unit pentru perioada ulterioară datei la care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit.

(6)

Prezentul regulament nu afectează drepturile care au fost dobândite sau care au fost în curs de a fi dobândite în conformitate cu legislația unui stat membru în perioada anterioară datei aplicării prezentului regulament. Pentru ca aceste drepturi să fie protejate și respectate, este necesară o bună cooperare. Este important să se asigure că persoanele în cauză dispun de informații adecvate și în timp util.

(7)

Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume realizarea aplicării unilaterale uniforme a principiilor din domeniul securității sociale privind egalitatea de tratament, asimilarea și cumularea, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere coordonarea răspunsului lor, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

(8)

Având în vedere faptul că, în absența unui acord de retragere sau a unei prelungiri a perioadei de doi ani de la transmiterea notificării de către Regatul Unit a intenției sale de retragere din Uniune, tratatele vor înceta să se aplice Regatului Unit începând cu 30 martie 2019 și având în vedere necesitatea de a asigura securitatea juridică, se consideră adecvat să se prevadă o excepție de la termenul de opt săptămâni menționat la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la TUE, la TFUE și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

(9)

Prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și ar trebui să se aplice începând din ziua următoare datei la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit, cu excepția cazului în care, până la data respectivă, a intrat în vigoare un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Articolul 2

Persoanele vizate

Prezentul regulament se aplică următoarelor persoane:

(a)

resortisanților unui stat membru, apatrizilor și refugiaților care se află sau s-au aflat sub incidența legislației unuia sau mai multor state membre și care se află sau s-au aflat în situații implicând Regatul Unit înainte de data aplicării prezentului regulament, precum și membrilor de familie și urmașilor acestora;

(b)

resortisanților Regatului Unit care se află sau s-au aflat sub incidența legislației unuia sau mai multor state membre înainte de data aplicării prezentului regulament, precum și membrilor de familie și urmașilor acestora.

Articolul 3

Domeniul de aplicare material

Prezentul regulament se aplică tuturor ramurilor securității sociale prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Articolul 4

Egalitatea de tratament

Principiul egalității de tratament, astfel cum este prevăzut la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, se aplică persoanelor menționate la articolul 2 din prezentul regulament în ceea ce privește orice situație petrecută înainte de data aplicării prezentului regulament.

Articolul 5

Asimilarea și cumularea

(1)   Principiul asimilării, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, se aplică în ceea ce privește prestațiile sau veniturile dobândite și faptele sau evenimentele petrecute în Regatul Unit înainte de data aplicării prezentului regulament.

(2)   Principiul cumulării, astfel cum este prevăzut la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, se aplică în ceea ce privește perioadele de asigurare, de încadrare în muncă, de activitate independentă sau de rezidență în Regatul Unit realizate înainte de data aplicării prezentului regulament.

(3)   Se aplică orice alte dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 care sunt necesare pentru a pune în aplicare principiile prevăzute la alineatele (1) și (2) din prezentul articol.

Articolul 6

Relațiile cu alte instrumente de coordonare

(1)   Prezentul regulament nu aduce atingere convențiilor și acordurilor existente în domeniul securității sociale dintre Regatul Unit și unul sau mai multe state membre care sunt în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

(2)   Prezentul regulament nu aduce atingere convențiilor și acordurilor în materie de securitate socială dintre Regatul Unit și unul sau mai multe state membre care sunt încheiate după data la care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE și care acoperă perioada anterioară datei aplicării prezentului regulament, cu condiția ca respectivele convenții și acorduri să pună în aplicare principiile prevăzute la articolul 5 alineatele (1) și (2) din prezentul regulament, să aplice dispozițiile menționate la articolul 5 alineatul (3) din prezentul regulament, să se bazeze pe principiile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și să respecte spiritul acestuia.

Articolul 7

Raportare

La un an de la data aplicării prezentului regulament, Comisia transmite un raport Parlamentului European și Consiliului privind punerea în aplicare a prezentului regulament. Acest raport abordează în special problemele practice cu care se confruntă persoanele în cauză, inclusiv cele care decurg din lipsa de continuitate a coordonării sistemelor de securitate socială.

Articolul 8

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică din ziua următoare datei la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE.

Cu toate acestea, prezentul regulament nu se aplică în cazul în care, până la data aplicării prezentului regulament, intră în vigoare un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din TUE.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 25 martie 2019.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

G. CIAMBA


(1)  Poziția Parlamentului European din 13 martie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 19 martie 2019.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 166, 30.4.2004, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 284, 30.10.2009, p. 1).


Top