EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0357

Regulamentul delegat (UE) 2019/357 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la accesul la informații detaliate privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (securities financing transactions – SFT) stocate de registrele centrale de tranzacții (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2018/8330

OJ L 81, 22.3.2019, p. 22–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/357/oj

22.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/22


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/357 AL COMISIEI

din 13 decembrie 2018

de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la accesul la informații detaliate privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (securities financing transactions – SFT) stocate de registrele centrale de tranzacții

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 12 alineatul (3) literele (c) și (d),

întrucât:

(1)

Articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2365 prevede ca entitățile menționate la articolul respectiv să aibă acces la informațiile detaliate privind SFT pentru a putea exercita responsabilitățile și mandatele pe care le au. Prin urmare, este esențial ca registrele centrale de tranzacții să fie în măsură să identifice corect contrapărțile și tranzacțiile avute în vedere. Accesul acordat de către registrele centrale de tranzacții ar trebui să includă accesul la informații detaliate privind SFT încheiate de o contraparte, indiferent dacă aceasta este o întreprindere-mamă sau o filială a altei întreprinderi ori dacă informațiile se referă la tranzacții încheiate printr-o anumită sucursală a contrapărții, cu condiția ca accesul solicitat să vizeze informații necesare autorităților relevante în vederea exercitării responsabilităților și mandatelor.

(2)

Multe dinte entitățile menționate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2365 au mai multe mandate și necesități diferite. Pentru a se evita ca registrele centrale de tranzacții să verifice în mod continuu pentru care mandate și necesități specifice entitățile solicită acces și pentru a se evita sarcini administrative nejustificate pentru registrele respective, este adecvat ca acestea să acorde fiecărei entități un acces unic pentru mandatele și necesitățile specifice ale acesteia.

(3)

Mandatele și responsabilitățile Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) în ceea ce privește registrele centrale de tranzacții sunt menționate la articolele 5-11 din Regulamentul (UE) 2015/2365 și includ, inter alia, înregistrarea și supravegherea acestora. Supravegherea efectivă presupune ca ESMA să aibă acces total la informațiile detaliate privind toate SFT stocate de registrele centrale de tranzacții.

(4)

Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale și Comitetul european pentru risc sistemic fac parte din Sistemul european de supraveghere financiară și, în contextul stabilității financiare și al riscului sistemic, au mandate și responsabilități similare cu cele ale ESMA. Prin urmare, este important ca aceste autorități să aibă ca și ESMA acces la informațiile detaliate privind toate SFT.

(5)

Având în vedere legăturile strânse dintre SFT și politica monetară, un membru al Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) menționat la articolul 12 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (UE) 2015/2365 ar trebui să aibă acces la toate informațiile detaliate privind SFT legate de moneda emisă de membrul respectiv și, în special, privind SFT pentru care împrumutul sau garanțiile reale sunt exprimate în moneda respectivă.

(6)

Anumite entități menționate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2365 au responsabilitatea de a monitoriza riscurile sistemice pentru stabilitatea financiară. Pentru a-și exercita corect atribuțiile legate de stabilitatea sistemului financiar, este necesar ca entitățile respective să aibă acces la un număr cât mai mare de participanți de pe piață și locuri de tranzacționare și la informații referitoare la SFT, cât mai complete și granulare, disponibile pentru aria de responsabilitate care, în funcție de entitatea respectivă, poate viza un stat membru, zona euro sau Uniunea.

(7)

Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului (2) a instituit un mecanism unic de supraveghere. Registrele centrale de tranzacții ar trebui să asigure faptul că Banca Centrală Europeană (BCE) are acces la informațiile detaliate privind toate SFT încheiate de contrapărțile care fac obiectul supravegherii BCE în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2013, în cadrul mecanismului unic de supraveghere.

(8)

Mandatele și necesitățile specifice ale autorităților pentru piețe și valori mobiliare din Uniune, menționate la articolul 12 alineatul (2) litera (i) din Regulamentul (UE) 2015/2365 implică accesul autorităților respective la toate informațiile detaliate privind SFT care reprezintă tranzacții, sunt aferente piețelor, sunt titluri de valoare date sau luate cu împrumut ori constituite drept garanții reale sau sunt elemente de referință și contrapărți aflate în responsabilitățile și mandatele de supraveghere ale autorităților respective.

(9)

În temeiul Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3), autoritățile de rezoluție urmează să dețină mijloace efective pentru a preveni contagiunea în cazul entităților menționate la articolul 1 alineatul (1) din directiva respectivă. Prin urmare, fiecare autoritate de rezoluție ar trebui să aibă acces la informațiile detaliate privind SFT raportate de entitățile respective.

(10)

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (4), Comitetul Unic de Rezoluție este responsabil pentru aplicarea efectivă și uniformă a mecanismului unic de rezoluție, inter alia, prin elaborarea planurilor de rezoluție privind entitățile menționate la articolul 2 din regulamentul respectiv. Pentru a facilita elaborarea planurilor de rezoluție de către Comitetul Unic de Rezoluție, registrele centrale de tranzacții ar trebui să acorde acestuia acces la informațiile detaliate privind SFT încheiate de contrapărțile care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 806/2014.

(11)

Printre autoritățile menționate la articolul 12 alineatul (2) litera (m) din Regulamentul (UE) 2015/2365 se numără, inter alia, autoritățile competente în ceea ce privește mecanismul unic de supraveghere și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, a firmelor de investiții, a societăților de asigurări și de reasigurări, a OPCVM, a AFIA, a fondurilor de pensii ocupaționale, a depozitarilor centrali de titluri de valoare și a contrapărților nefinanciare. Pentru ca autoritățile respective să exercite efectiv responsabilitățile și mandatele pe care le dețin, este necesar să aibă acces la informații detaliate privind SFT raportate de contrapărțile de care sunt responsabile.

(12)

Printre autoritățile menționate la articolul 12 alineatul (2) litera (m) din Regulamentul (UE) 2015/2365 se numără, inter alia, autoritățile responsabile de autorizarea și supravegherea contrapărților centrale. Pentru ca autoritățile respective să își exercite efectiv atribuțiile, acestea ar trebui să aibă acces la informațiile detaliate ale SFT aferente contrapărților centrale pe care le supraveghează.

(13)

Pentru a se asigura standardizarea și uniformizarea accesului la informațiile detaliate privind SFT și pentru a se reduce sarcina administrativă atât pentru autoritățile care au acces la informații, cât și pentru registrele centrale de tranzacții care le stochează, acestea din urmă ar trebui să respecte o procedură specifică pentru a stabili termenele și condițiile în care se acordă accesul și în special configurarea accesului și mijloacele operaționale permanente.

(14)

Pentru a se asigura confidențialitatea informațiilor detaliate privind SFT, toate tipurile de date comunicate între registrele centrale de tranzacții și autoritățile responsabile ar trebui să fie transmise printr-o conexiune securizată de tip M2M, utilizându-se protocoale de criptare a datelor.

(15)

Cu scopul de a se asigura în mod efectiv și eficient compararea și agregarea informațiilor detaliate privind SFT la nivelul tuturor registrelor centrale de tranzacții, pentru accesul la informațiile respective și pentru comunicarea între autorități și registrele centrale de tranzacții ar trebui să se utilizeze machete în format XML și mesaje XML, elaborate în conformitate cu metodologia ISO 20022.

(16)

Pentru ca autoritățile menționate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2365 să poată efectua controalele planificate, este esențial a se facilita accesul direct și prompt la seturi de date specifice pentru a se putea stabili interogări ad-hoc combinate referitoare la contrapărțile din SFT, tipul de SFT, perioada de executare, scadența, închiderea SFT și stadiul din ciclul de viață al SFT.

(17)

Pentru a se asigura accesul direct și prompt la informații detaliate privind SFT și pentru a permite autorităților responsabile și registrelor centrale de tranzacții să planifice procesarea internă a datelor, termenele până la care registrele centrale de tranzacții acordă accesul autorităților la informațiile respective ar trebui să fie armonizate.

(18)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare transmise Comisiei de către ESMA în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10 din regulamentul (UE) nr. 1095/2010 (5).

(19)

ESMA a organizat consultări publice cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare, a analizat eventualele costuri și beneficii aferente și a solicitat opinia Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Informațiile detaliate privind SFT care trebuie puse la dispoziție

Registrele centrale de tranzacții asigură faptul că informațiile detaliate privind SFT care trebuie puse la dispoziția fiecăreia dintre autoritățile menționate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2365, în conformitate cu articolul 3, includ următoarele:

(a)

rapoartele SFT transmise în conformitate cu tabelele 1-4 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2019/356 al Comisiei (6), inclusiv cele mai recente stadii ale tranzacționării pentru SFT care nu au ajuns la scadență sau care nu au fost incluse în rapoarte cu acțiuni de tip „eroare”, „încetare/încetare anticipată” sau „componentă a poziției” prevăzute în câmpul 98 al tabelului 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/363 al Comisiei (7);

(b)

informațiile detaliate relevante din rapoartele SFT respinse de registrele centrale de tranzacții, inclusiv rapoartele SFT respinse în ziua lucrătoare anterioară și motivele pentru care au fost respinse, în conformitate cu tabelul 2 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2019/358 al Comisiei (8);

(c)

stadiul de reconciliere al tuturor SFT raportate pentru care registrele centrale de tranzacții au derulat procesul de reconciliere în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2019/358, cu excepția acelor SFT care nu mai sunt valide sau pentru care s-au primit rapoarte care menționează acțiuni de tipul „eroare”, „încetare/încetare anticipată” sau „componentă a poziției” cu mai mult de o lună înainte de data în care are loc procesul de reconciliere.

Articolul 2

Accesul unic

Registrele centrale de tranzacții acordă entităților cu mai multe responsabilități sau mandate conform articolului 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2365 un acces unic la informațiile detaliate privind toate SFT aflate în sfera responsabilităților și mandatelor respective.

Articolul 3

Accesul la informații detaliate privind SFT în conformitate cu mandatele și necesitățile specifice ale fiecărei autorități responsabile

(1)   Registrele centrale de tranzacții acordă ESMA accesul la informațiile detaliate privind toate SFT pentru ca aceasta să își exercite competențele de supraveghere în conformitate cu responsabilitățile și mandatele deținute.

(2)   Registrele centrale de tranzacții acordă Autorității Bancare Europene, Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale și Comitetului european pentru risc sistemic accesul la informațiile detaliate privind toate SFT.

(3)   Registrele centrale de tranzacții acordă autorităților care supraveghează locurile de tranzacționare accesul la informațiile detaliate privind toate SFT executate în locurile respective.

(4)   Registrele centrale de tranzacții acordă BCE și membrilor SEBC al căror stat membru are drept monedă euro accesul la informațiile detaliate privind toate SFT:

(a)

în cazul în care titlurile de valoare date sau luate cu împrumut ori depuse drept garanții reale sunt emise de sau furnizate în numele unei entități stabilite într-un stat membru a cărui monedă este euro;

(b)

în cazul în care titlurile de valoare date sau luate cu împrumut ori depuse drept garanții reale sunt titluri de stat emise de un stat membru a cărui monedă este euro;

(c)

în cazul în care moneda dată sau luată cu împrumut ori depusă drept garanție reală este euro.

(5)   Registrele centrale de tranzacții acordă membrilor SEBC al căror stat membru nu are drept monedă euro accesul la informațiile detaliate privind toate SFT:

(a)

în cazul în care titlurile de valoare date sau luate cu împrumut ori depuse drept garanții reale sunt emise de sau furnizate în numele unei entități stabilite în statul membru al membrului SEBC respectiv;

(b)

în cazul în care titlurile de valoare date sau luate cu împrumut ori depuse drept garanții reale sunt titluri de stat emise de statul membru al membrului SEBC respectiv;

(c)

în cazul în care moneda dată sau luată cu împrumut ori depusă drept garanție reală este moneda emisă de membrul SEBC respectiv.

(6)   Registrele centrale de tranzacții acordă autorităților menționate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2365 care monitorizează riscurile sistemice pentru stabilitatea financiară din zona euro accesul la informațiile detaliate privind toate SFT încheiate în locuri de tranzacționare sau de către contrapărți aflate în sfera de responsabilități sau în mandatele autorităților respective în timpul monitorizării riscurilor sistemice pentru stabilitatea financiară din zona euro. De asemenea, registrele centrale de tranzacții acordă autorităților respective accesul la informațiile detaliate privind SFT ale tuturor sucursalelor contrapărților stabilite în state terțe care activează într-un stat membru a cărui monedă este euro.

(7)   Registrele centrale de tranzacții acordă autorităților menționate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2365 care monitorizează riscurile sistemice pentru stabilitatea financiară și ale căror state membre nu au drept monedă euro accesul la informațiile detaliate privind toate SFT încheiate în locuri de tranzacționare sau de către contrapărți aflate în sfera de responsabilități sau în mandatele autorităților respective în timpul monitorizării riscurilor sistemice pentru stabilitatea financiară în statele membre care nu au drept monedă euro. De asemenea, registrele centrale de tranzacții acordă autorităților menționate accesul la informațiile detaliate privind SFT ale tuturor sucursalelor contrapărților stabilite în state terțe care activează în statul membru al autorităților respective.

(8)   Registrele centrale de tranzacții acordă BCE accesul la informațiile detaliate privind toate SFT încheiate de contrapărțile care fac obiectul supravegherii acesteia conform Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului, în cadrul mecanismului unic de supraveghere, atunci când BCE exercită atribuții în cadrul mecanismului respectiv conform regulamentului menționat.

(9)   Registrele centrale de tranzacții acordă autorităților din state terțe pentru care s-a adoptat un act de punere în aplicare în temeiul articolului 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2365 accesul la informațiile detaliate privind toate SFT aflate în sfera de responsabilități și în mandatele autorităților respective, conform prevederilor actului de punere în aplicare menționat.

(10)   Registrele centrale de tranzacții acordă autorităților desemnate în temeiul articolului 4 din Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9) accesul la informațiile detaliate privind toate SFT pentru care titlurile de valoare date sau luate cu împrumut ori depuse drept garanții reale sunt emise de societăți care îndeplinesc una sau mai multe dintre condițiile următoare:

(a)

sunt admise la tranzacționare într-o piață reglementată din statul membru al autorităților respective, iar ofertele publice de cumpărare pentru titlurile de valoare ale societăților respective sunt în sfera de responsabilități sau în mandatele de supraveghere ale autorităților menționate;

(b)

au sediul social sau central în statul membru al autorităților respective, iar ofertele publice de cumpărare pentru titlurile de valoare ale societăților respective sunt în sfera de responsabilități sau în mandatele de supraveghere ale autorităților menționate;

(c)

sunt ofertanți, în înțelesul articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2004/25/CE, pentru societățile menționate la literele (a) și (b), iar contraprestația include titluri de valoare.

(11)   Registrele centrale de tranzacții acordă autorităților menționate la articolul 12 alineatul (2) litera (i) din Regulamentul (UE) 2015/2365 accesul la informațiile detaliate privind toate SFT care reprezintă tranzacții, sunt aferente piețelor, sunt titluri de valoare date sau luate cu împrumut ori constituite drept garanții reale sau sunt elemente de referință și contrapărți aflate în sfera de responsabilități sau în mandatele de supraveghere ale autorităților respective. De asemenea, registrele centrale de tranzacții acordă autorităților menționate accesul la informațiile detaliate privind SFT ale tuturor sucursalelor contrapărților stabilite în state terțe care activează în statul membru al autorităților respective.

(12)   Registrele centrale de tranzacții acordă Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) accesul la informațiile detaliate privind toate SFT în cazul în care marfa dată sau luată cu împrumut ori depusă drept garanție reală este energia.

(13)   Registrele centrale de tranzacții acordă autorităților de rezoluție menționate la articolul 12 alineatul (2) litera (k) din Regulamentul (UE) 2015/2365 accesul la informațiile detaliate privind toate SFT încheiate de:

(a)

contrapărți aflate în sfera de responsabilități sau în mandatele autorităților respective;

(b)

sucursale ale contrapărților stabilite în state terțe care activează în statul membru al autorităților de rezoluție respective și se află în sfera de responsabilități sau în mandatele acestora.

(14)   Registrele centrale de tranzacții acordă Comitetului Unic de Rezoluție accesul la informațiile detaliate privind toate SFT încheiate de contrapărți care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 806/2014.

(15)   Registrele centrale de tranzacții acordă autorităților competente menționate la articolul 12 alineatul (2) litera (m) din Regulamentul (UE) 2015/2365 accesul la informațiile detaliate privind toate SFT încheiate de:

(a)

contrapărți aflate în sfera de responsabilități sau în mandatele autorităților respective;

(b)

sucursale ale contrapărților stabilite în state terțe care activează în statul membru al autorităților respective și se află în sfera de responsabilități sau în mandatele acestora.

(16)   Registrele centrale de tranzacții acordă autorităților care supraveghează contrapărți centrale și membrului din SEBC care monitorizează contrapărțile respective accesul la informațiile detaliate privind toate SFT compensate sau încheiate de contrapărțile menționate.

Articolul 4

Configurarea accesului la informațiile detaliate privind SFT

(1)   Registrele centrale de tranzacții:

(a)

desemnează o persoană sau mai multe responsabile de comunicarea cu entitățile menționate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2365;

(b)

publică pe propriul site web instrucțiunile pe care entitățile menționate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2365 trebuie să le urmeze pentru a accesa informații detaliate privind SFT;

(c)

furnizează entităților menționate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2365 formularul prevăzut la alineatul (2);

(d)

configurează accesul la informațiile detaliate privind SFT al entităților menționate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2365 numai pe baza informațiilor conținute în formularul furnizat;

(e)

stabilesc mijloacele tehnice necesare entităților menționate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2365 pentru a accesa informații detaliate privind SFT în conformitate cu articolul 5;

(f)

acordă entităților menționate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2365 accesul direct și prompt la informațiile detaliate privind SFT în decurs de 30 de zile calendaristice de la solicitarea acestora de a se configura accesul.

(2)   Registrele centrale de tranzacții elaborează un formular prin care entitățile menționate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2365 solicită configurarea accesului la informațiile detaliate privind SFT. Formularul menționat conține următoarele informații:

(a)

denumirea entității;

(b)

persoana de contact din cadrul entității;

(c)

mandatele și responsabilitățile legale ale entității;

(d)

lista utilizatorilor autorizați ai informațiilor detaliate privind SFT care au fost solicitate;

(e)

numele de utilizator și parola pentru conexiunea SSH FTP securizată;

(f)

alte informații tehnice relevante pentru accesul entității la informațiile detaliate privind SFT;

(g)

dacă entitatea este competentă pentru contrapărțile din statul membru al acesteia, din zona euro sau din Uniune;

(h)

tipurile de contrapărți pentru care entitatea este competentă, conform clasificării din tabelul 1 cuprins în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/363;

(i)

tipurile de SFT supravegheate de entitate;

(j)

toate statele membre în care emitenții de titluri de valoare date sau luate cu împrumut ori depuse drept garanții reale sunt supravegheați de entitate, dacă este cazul;

(k)

toate statele membre în care mărfurile date sau luate cu împrumut ori depuse drept garanții reale sunt supravegheate de entitate, dacă este cazul;

(l)

locurile de tranzacționare supravegheate de entitate, dacă este cazul;

(m)

contrapărțile centrale supravegheate sau monitorizate de către entitate, dacă este cazul;

(n)

moneda emisă de entitate, dacă este cazul;

(o)

elementele de referință utilizate în Uniune pentru al căror administrator este competentă entitatea, dacă este cazul.

Articolul 5

Mijloacele operaționale pentru accesul la informațiile detaliate privind SFT

(1)   Registrele centrale de tranzacții instituie și mențin mijloacele tehnice necesare pentru a permite entităților menționate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2365 să se conecteze cu acestea printr-o interfață securizată de tip M2M.

În sensul primului paragraf, pentru se putea comunica prin interfața respectivă, registrele centrale de tranzacții utilizează un protocol de transfer de fișiere SSH și mesaje XML standardizate elaborate conform metodologiei ISO 20022.

(2)   Registrele centrale de tranzacții stabilesc și mențin mijloacele tehnice necesare pentru ca entitățile menționate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2365 să prestabilească solicitări periodice, în conformitate cu articolele 1, 2 și 3, de acces la informațiile detaliate referitoare la SFT, în vederea exercitării de către acestea a responsabilităților și mandatelor.

(3)   La solicitarea entităților menționate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2365, registrele centrale de tranzacții le acordă acestora accesul la informațiile detaliate privind SFT aflate în sfera de responsabilități și în mandatele pe care le au conform articolului 3, sub forma unor combinații ale elementelor următoare, în conformitate cu anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/363:

(a)

marca temporală a raportării;

(b)

contrapartea raportoare;

(c)

altă contraparte;

(d)

sucursala contrapărții raportoare;

(e)

sucursala celeilalte contrapărți;

(f)

sectorul contrapărții raportoare;

(g)

natura contrapărții raportoare;

(h)

broker;

(i)

entitatea care transmite raportul;

(j)

beneficiarul;

(k)

tipul de SFT;

(l)

tipul componentei garanțiilor reale;

(m)

locul de tranzacționare;

(n)

marca temporală a executării;

(o)

data scadenței;

(p)

data încetării;

(q)

contrapartea centrală;

(r)

tipul de acțiune.

(4)   Registrele centrale de tranzacții dezvoltă și mențin capacitatea tehnică necesară pentru a acorda accesul direct și prompt la informațiile detaliate privind SFT, utile pentru entitățile menționate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2365 în vederea exercitării responsabilităților și a mandatelor pe care le au. Accesul la informațiile detaliate respective este acordat în următoarele termene:

(a)

în cazul în care accesul este solicitat pentru informații detaliate privind SFT în derulare, SFT care au ajuns la scadență sau pentru care s-au raportat acțiuni de tip „eroare”, „încetare/încetare anticipată” sau „componentă a poziției” conform câmpului 98 din tabelul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/363 cu cel mult un an înainte de efectuarea solicitării: nu mai târziu de orele 12:00 timp universal coordonat din prima zi calendaristică după ziua în care a fost efectuată solicitarea de acces;

(b)

în cazul în care accesul este solicitat pentru informații detaliate privind SFT care au ajuns la scadență sau pentru care s-au raportat acțiuni de tip „eroare”, „încetare/încetare anticipată” sau „componentă a poziției” conform câmpului 98 din tabelul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/363, cu cel puțin un an înainte de efectuarea solicitării: nu mai târziu de trei zile lucrătoare după efectuarea solicitării de acces;

(c)

în cazul în care se solicită acces la informații detaliate privind SFT menționate atât la litera (a), cât și la litera (b): nu mai târziu de trei zile lucrătoare după efectuarea solicitării de acces.

(5)   Registrele centrale de tranzacții confirmă primirea și verifică dacă sunt corecte și complete solicitările de acces la informații detaliate privind SFT efectuate de entitățile menționate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2365 și le notifică acestora rezultatul verificării în maximum 60 de minute după ce s-a efectuat solicitarea.

(6)   Registrele centrale de tranzacții utilizează semnătura electronică și protocoale de criptare a datelor pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și protecția datelor puse la dispoziția entităților menționate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2365.

Articolul 6

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 337, 23.12.2015, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (JO L 287, 29.10.2013, p. 63).

(3)  Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 225, 30.7.2014, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(6)  Regulamentul delegat (UE) 2019/356 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru specificarea detaliilor privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (SFT) care trebuie raportate către registrele centrale de tranzacții (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/363 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și frecvența rapoartelor referitoare la detaliile operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare (SFT) transmise către registrele centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei în ceea ce privește utilizarea codurilor de raportare în raportarea contractelor derivate (a se vedea pagina 85 din prezentul Jurnal Oficial).

(8)  Regulamentul delegat (UE) 2019/358 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind colectarea, verificarea, agregarea, compararea și publicarea datelor privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (SFT) de către registrele centrale de tranzacții (a se vedea pagina 30 din prezentul Jurnal Oficial).

(9)  Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumpărare (JO L 142, 30.4.2004, p. 12).


Top