EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019O0007

Orientarea (UE) 2019/671 a Băncii Centrale Europene din 9 aprilie 2019 privind operațiunile naționale de administrare a activelor și pasivelor de către băncile centrale naționale (reformare) (BCE/2019/7)

OJ L 113, 29.4.2019, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2019/671/oj

29.4.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 113/11


ORIENTAREA (UE) 2019/671 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 9 aprilie 2019

privind operațiunile naționale de administrare a activelor și pasivelor de către băncile centrale naționale (reformare) (BCE/2019/7)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 12.1 și 14.3,

întrucât:

(1)

Orientarea BCE/2014/9 (1) a fost modificată în mod substanțial de două ori. Întrucât urmează a fi efectuate modificări suplimentare, această orientare ar trebui reformată pentru claritate.

(2)

Punerea cu succes în aplicare a politicii monetare unice implică definirea de către Banca Centrală Europeană (BCE) a principiilor generale de urmat de către BCN cu ocazia efectuării operațiunilor cu active și pasive din proprie inițiativă; astfel de operațiuni nu ar trebui să interfereze cu politica monetară unică.

(3)

Limitele aplicabile remunerării depozitelor entităților publice la BCN ca agenți fiscali în temeiul articolului 21.2 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene trebuie precizate pentru a asigura integritatea politicii monetare unice și pentru a furniza stimulente pentru plasarea depozitelor entităților publice pe piață, în scopul facilitării administrării lichidității din Eurosistem și a implementării politicii monetare. În plus, introducerea unui plafon pentru o astfel de remunerare pe baza ratelor dobânzii de pe piețele monetare facilitează monitorizarea de către BCE a respectării de către BCN a interdicției de finanțare monetară în conformitate cu articolul 271 litera (d) din tratat.

(4)

Având în vedere circumstanțele instituționale specifice, Consiliul guvernatorilor consideră că remunerarea depozitelor entităților publice în legătură cu un program de ajustare nu interferează cu politica monetară unică într-o măsură comparabilă cu remunerarea altor depozite ale entităților publice.

(5)

În timp ce remunerarea altor depozite decât depozitele entităților publice la BCN nu poate face obiectul interdicției de finanțare monetară, aceasta trebuie, de asemenea, precizată pentru a asigura integritatea politicii monetare unice. Având în vedere diferitele cerințe instituționale, plafoanele specifice aplicabile remunerării pot fi diferite, în special cu privire la depozitele din surse interne, care pot fi considerate fie similare conturilor de retail, fie destinate unui scop administrativ.

(6)

Operațiunile efectuate de BCN în numele terților, care nu sunt înregistrate în bilanțurile BCN și nu afectează condițiile de lichiditate ale băncii centrale, nu fac obiectul prezentei orientări. Cu toate acestea, în ceea ce privește aspectele organizatorice conexe, aceste operațiuni ar trebui să facă obiectul unor măsuri similare celor prevăzute de prezenta orientare,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezenta orientare se aplică operațiunilor exprimate în euro care implică BCN, precum și altor depozite decât cele de politică monetară, cu condiția ca acestea, în fiecare caz, să fie înregistrate în bilanț și să nu fie:

(a)

operațiuni efectuate de BCN pentru a pune în aplicare politica monetară unică stabilită de Consiliul guvernatorilor;

(b)

operațiuni reglementate de orientări adoptate pe baza articolului 31.3 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene;

(c)

operațiuni efectuate și depozite acceptate în contextul serviciilor Eurosistemului de administrare a rezervelor, astfel cum sunt prevăzute în Orientarea (UE) 2018/797 a Băncii Centrale Europene (BCE/2018/14) (2);

(d)

operațiuni legate de furnizarea de asistență privind lichiditatea în situații de urgență astfel cum sunt definite în Acordul privind acordarea de asistență pentru acoperirea necesarului de lichiditate în situații de urgență.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei orientări:

1.

„BCN” înseamnă o bancă centrală națională a unui stat membru a cărui monedă este euro;

2.

„rata dobânzii pentru facilitatea de depozit” înseamnă rata dobânzii aplicată facilității de depozit din Eurosistem;

3.

„depozit” înseamnă un sold creditor în euro sau în altă monedă rezultat din fonduri deținute într-un cont deschis la o BCN sau din situații temporare care derivă din alte servicii furnizate de o BCN, conducând la un pasiv înregistrat în bilanțul acestei BCN, pe care această BCN este obligată să îl ramburseze în conformitate cu condițiile contractuale sau de reglementare aplicabile, inclusiv depozitele overnight și depozitele la termen;

4.

„entități publice” înseamnă toate entitățile publice dintr-un stat membru sau orice entități publice ale Uniunii menționate la articolul 123 din tratat, astfel cum este acesta interpretat în baza Regulamentului (CE) nr. 3603/93 al Consiliului (3), cu excepția instituțiilor publice de credit care, în contextul furnizării de rezerve de către BCN, beneficiază din partea BCN și BCE de același tratament ca și instituțiile private de credit;

5.

„depozite ale entităților publice” înseamnă alte depozite decât cele de politică monetară, acceptate de BCN de la orice entitate publică;

6.

„depozite ale entităților publice în legătură cu un program de ajustare” înseamnă depozite de:

(a)

fonduri puse la dispoziție de Mecanismul european de stabilitate (MES), de organismele Uniunii sau de Fondul Monetar Internațional (FMI) guvernului unui stat membru a cărui monedă este euro și care beneficiază de un program european și/sau al FMI de susținere financiară, ale cărui dispoziții contractuale sau legale impun ca aceste fonduri să fie deținute de guvernul statului membru la BCN a statului membru în cauză;

(b)

fonduri care corespund profiturilor acumulate de Eurosistem, rezultate din obligațiunile de stat elene deținute în temeiul Programului privind piețele titlurilor de valoare [Securities Markets Programme (SMP)], care au fost transferate de guvernele din zona euro într-un cont MES dedicat; sau

(c)

fonduri deținute de guvernul unui stat membru care beneficiază sau a beneficiat de un program european și/sau al FMI de susținere financiară la BCN a statului membru în cauză și care sunt alocate virării către entitățile creditoare în temeiul unui astfel de program sau care, potrivit dispozițiilor contractuale sau legale legate de program sau de supravegherea ulterioară aplicării programului, trebuie deținute la o astfel de BCN. În acest scop, „alocate” include rezervele de lichiditate constituite în scop preventiv pe care trezoreriile au obligația de a le deține în temeiul dispozițiilor contractuale sau al altor dispoziții legale privind supravegherea ulterioară aplicării programului sau ca urmare a unei derogări acordate de unul sau mai mulți creditori ai programului de asistență financiară în cazul în care se efectuează o rambursare anticipată în favoarea oricărui alt creditor al programului de asistență financiară;

7.

„produs intern brut” (PIB) înseamnă valoarea totală a bunurilor și serviciilor produse de o economie, minus consumul intermediar, plus taxele nete pe produse și importuri, într-o perioadă specificată;

8.

„alte depozite decât cele de politică monetară” înseamnă orice depozite acceptate de BCN de la entități publice sau din alte surse externe, care sunt înregistrate în posturile de bilanț altfel decât la postul de pasiv L2 („Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară”), astfel cum este definit în contextul bilanțului armonizat al Eurosistemului. Alte depozite decât cele de politică monetară din alte surse externe nu includ conturile nr. 1 și nr. 2 ale FMI, astfel cum a stabilit Consiliul guvernatorilor, sau depozitele din surse interne, respectiv depozitele constituite de actuali sau foști membri ai personalului, filiale sau sucursale ale BCN relevante ori autorități monetare străine aflate în legătură cu BCN relevantă și situate în țările și teritoriile menționate la articolul 198 din tratat;

9.

„rata dobânzii pieței tranzacțiilor interbancare colateralizate” (secured market rate) înseamnă (a) cu privire la depozitele la termen în euro, indicele cu termen STOXX EUR GC Pooling cu scadență comparabilă sau echivalentul acestuia dacă acesta încetează sau nu mai este considerat indice de referință; și (b) cu privire la depozitele la termen exprimate în alte monede decât euro, o rată comparabilă;

10.

„rata dobânzii overnight a pieței tranzacțiilor interbancare necolateralizate” înseamnă (a) cu privire la depozitele overnight exprimate în euro, rata medie a dobânzii overnight în euro (euro overnight index average rate) (EONIA) sau, după încetarea EONIA, rata dobânzii pe termen scurt în euro (euro short-term rate) (€STR); și (b) cu privire la depozitele overnight exprimate în alte monede decât euro, o rată comparabilă;

11.

„tranzacție simplă” înseamnă o achiziție, vânzare sau răscumpărare a unui titlu de valoare, înregistrată într-un alt post din bilanț decât postul de activ A7.1 („Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară”), astfel cum este definit în contextul bilanțului armonizat al Eurosistemului;

12.

„titluri de valoare” înseamnă următoarele tipuri de titluri de valoare: (a) titluri de natura datoriei; (b) acțiuni cotate; și (c) acțiuni sau unități ale fondurilor de investiții;

13.

„operațiune de finanțare prin instrumente financiare” înseamnă o operațiune care corespunde definiției de la articolul 3 punctul 11 din Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și care include titluri de valoare înregistrate într-un alt post din bilanț decât postul de activ A7.1 („Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară”), astfel cum este definit în contextul bilanțului armonizat al Eurosistemului, și cuprinzând fie:

(a)

„operațiune de dare cu împrumut”, respectiv o operațiune de finanțare prin instrumente financiare efectuată de BCN cu scopul furnizării de titluri de valoare; fie

(b)

„operațiune de luare cu împrumut”, respectiv o operațiune de finanțare prin instrumente financiare efectuată de BCN cu scopul primirii de titluri de valoare;

14.

„acord bilateral de lichiditate” înseamnă un acord încheiat de o BCN cu o bancă centrală din afara zonei euro sau cu o autoritate monetară cu scopul efectuării de operațiuni pentru schimbul de numerar în euro cu garanții în euro care nu sunt în numerar.

Articolul 3

Aspecte organizatorice

(1)   BCN iau măsurile necesare pentru a permite contrapărților să distingă între operațiunile efectuate în temeiul prezentei orientări și operațiunile efectuate de BCN atunci când pun în aplicare politica monetară unică.

(2)   BCN iau măsurile necesare pentru a asigura faptul că informațiile confidențiale legate de politica monetară nu sunt utilizate pentru efectuarea operațiunilor care fac obiectul prezentei orientări.

(3)   BCN iau măsuri similare celor stabilite în conformitate cu alineatele (1) și (2) și în ceea ce privește operațiunile efectuate de BCN în numele terților, care nu sunt înregistrate în bilanțurile BCN și nu afectează condițiile de lichiditate ale băncii centrale.

(4)   BCN informează anual BCE cu privire la măsurile luate în conformitate cu prezentul articol.

Articolul 4

Limitele aplicabile remunerării altor depozite decât cele de politică monetară

(1)   Remunerarea depozitelor entităților publice face obiectul următoarelor plafoane:

(a)

Pentru depozitele overnight, rata dobânzii overnight a pieței tranzacțiilor interbancare necolateralizate; pentru depozitele la termen, rata dobânzii pieței tranzacțiilor interbancare colateralizate cu scadență comparabilă sau, dacă aceasta nu este disponibilă, rata dobânzii overnight a pieței tranzacțiilor interbancare necolateralizate.

(b)

În orice zi calendaristică, valoarea totală a tuturor depozitelor entităților publice, altele decât depozitele entităților publice în legătură cu un program de ajustare, deținute la o BCN, care depășește cea mai mare dintre valorile următoare: (a) 200 de milioane EUR; sau (b) 0,04 % din PIB-ul statului membru în care își are sediul BCN, este remunerată până la următorul nivel:

1.

în cazul depozitelor exprimate în euro:

i.

dacă rata dobânzii pentru facilitatea de depozit din ziua calendaristică relevantă este zero sau peste zero, cu o rată a dobânzii de 0 %;

ii.

dacă rata dobânzii pentru facilitatea de depozit din ziua calendaristică relevantă este negativă, cu o rată a dobânzii care nu este mai mare decât rata dobânzii pentru facilitatea de depozit;

2.

în cazul depozitelor exprimate în alte monede: pentru moneda în cauză se aplică o abordare comparabilă celei stabilite pentru depozitele exprimate în euro, astfel cum se prevede la punctul 1 subpunctele (i) și (ii) de mai sus.

În scopul stabilirii pragului menționat la acest punct, PIB-ul se bazează pe previziunile economice ale Comisiei Europene din toamna anului precedent. Fiecare BCN decide cu privire la alocarea diferitelor depozite ale entităților publice sub sau peste acest prag.

(c)

În orice zi calendaristică, dacă rata aplicabilă potrivit literei (b) este mai mare decât rata relevantă a pieței menționată la litera (a), toate depozitele entităților publice se remunerează la o astfel de rată a pieței.

(d)

Depozitele entităților publice în legătură cu un program de ajustare fac obiectul ratelor de remunerare menționate la litera (a) sau sunt remunerate cu 0 %, fiind aleasă rata care este mai ridicată, dar nu sunt luate în calcul în ceea ce privește valoarea pragului menționat la litera (b).

(2)   Remunerarea altor depozite decât cele de politică monetară, altele decât depozitele entităților publice, ține seama de principiile proporționalității, neutralității pieței și egalității de tratament. Remunerarea altor depozite decât cele de politică monetară, altele decât depozitele entităților publice, nu depășește rata dobânzii pentru facilitatea de depozit, atunci când sunt exprimate în euro.

(3)   O rată negativă a dobânzii implică o obligație de plată a deținătorului depozitului către BCN relevantă, inclusiv dreptul respectivei BCN de a debita corespunzător contul de depozit relevant.

Articolul 5

Obligații ex ante

(1)   BCN raportează BCE ex ante efectul de lichiditate net total al operațiunilor care fac obiectul prezentei orientări în contextul cadrului general al Eurosistemului de administrare a lichidității. În plus, BCN se asigură prin măsuri adecvate că aceste operațiuni nu conduc la efecte de lichiditate care nu pot fi prognozate cu precizie.

(2)   BCN solicită aprobarea prealabilă a BCE în cazul în care operațiunile care fac obiectul prezentei orientări efectuate de o BCN din proprie inițiativă produc un efect de lichiditate net în data decontării de peste 500 de milioane EUR.

(3)   BCN solicită aprobarea prealabilă a Consiliului guvernatorilor înaintea încheierii de acorduri bilaterale de lichiditate.

Articolul 6

Raportare ex post

În fiecare trimestru calendaristic, BCN raportează BCE informații ex post cu privire la:

(a)

tranzacțiile simple;

(b)

operațiunile de finanțare prin instrumente financiare;

(c)

media soldurilor legate de alte depozite decât cele de politică monetară care au fost realizate sau observate în cursul trimestrului calendaristic precedent.

Articolul 7

Monitorizare

(1)   O dată pe an, BCE pregătește un raport privind punerea în aplicare a acestei orientări și îl transmite Consiliului guvernatorilor.

(2)   În plus față de pragul pentru efectele de lichiditate nete zilnice agregate menționate la articolul 5 alineatul (2), BCE, în circumstanțe excepționale, poate stabili și aplica praguri suplimentare într-o anumită perioadă de timp pentru operațiunile BCN care fac obiectul prezentei orientări.

(3)   În cazul în care raportarea arată că operațiunile care fac obiectul prezentei orientări nu sunt compatibile cu cerințele privind o politică monetară unică, BCE poate da instrucțiuni specifice cu privire la comportamentul de administrare a activelor și pasivelor al BCN relevante.

Articolul 8

Confidențialitate

Toate informațiile și datele transmise în contextul prezentei orientări au caracter confidențial.

Articolul 9

Abrogare

(1)   Orientarea BCE/2014/9, astfel cum a fost modificată de orientările enumerate în anexa I, se abrogă de la 1 octombrie 2019.

(2)   Trimiterile la orientarea abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta orientare și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 10

Producerea de efecte și punerea în aplicare

(1)   Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către BCN.

(2)   BCN iau măsurile necesare pentru respectarea prezentei orientări și le aplică de la 1 octombrie 2019. Acestea transmit BCE textele și mijloacele referitoare la măsurile prevăzute la articolul 4 alineatele (1) și (2) și la articolul 5 alineatul (2) până la 1 iulie 2019 cel târziu.

Articolul 11

Destinatari

Prezenta orientare se adresează BCN.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 9 aprilie 2019.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientarea BCE/2014/9 din 20 februarie 2014 privind operațiunile naționale de administrare a activelor și pasivelor de către băncile centrale naționale (JO L 159, 28.5.2014, p. 56).

(2)  Orientarea (UE) 2018/797 a Băncii Centrale Europene din 3 mai 2018 privind furnizarea de către Eurosistem de servicii de administrare a rezervelor în euro către bănci centrale și țări din afara zonei euro și către organizații internaționale (BCE/2018/14) (JO L 136, 1.6.2018, p. 81).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 3603/93 al Consiliului din 13 decembrie 1993 de precizare a definițiilor necesare aplicării interdicțiilor menționate la articolele 104 și 104b alineatul (1) din tratat (JO L 332, 31.12.1993, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1).


ANEXA I

Orientarea abrogată, împreună cu lista modificărilor succesive ale acesteia

(menționată la articolul 9)

Orientarea BCE/2014/9

Orientarea BCE/2014/22 (1)

Orientarea (UE) 2015/1575 a Băncii Centrale Europene (BCE/2015/28) (2)


(1)  Orientarea BCE/2014/22 din 5 iunie 2014 de modificare a Orientării BCE/2014/9 privind operațiunile naționale de administrare a activelor și pasivelor de către băncile centrale naționale (JO L 168, 7.6.2014, p. 118).

(2)  Orientarea (UE) 2015/1575 a Băncii Centrale Europene din 4 septembrie 2015 de modificare a Orientării BCE/2014/9 privind operațiunile naționale de administrare a activelor și pasivelor de către băncile centrale naționale (BCE/2015/28) (JO L 245, 22.9.2015, p. 13).


ANEXA II

Tabel de corespondență

Orientarea BCE/2014/9

Prezenta orientare

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1

Articolul 1 alineatul (2)

 

Articolul 1 alineatul (3)

 

Articolul 1 alineatul (4)

 

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

 

Articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b)

Articolul 4 alineatul (1) litera (a)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (1) litera (b) și articolul 4 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (1) litera (d)

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 6

Articolul 6 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (3)

 

Articolul 8

 

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (2)

 

Articolul 10

Articolul 8

Articolul 11

 

Articolul 12

Articolul 10

Articolul 13

Articolul 11


Top