EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L2177

Directiva (UE) 2019/2177 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2019 de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II), a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (Text cu relevanță pentru SEE)

PE/76/2019/REV/1

OJ L 334, 27.12.2019, p. 155–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2177/oj

27.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 334/155


DIRECTIVA (UE) 2019/2177 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 18 decembrie 2019

de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II), a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1) și articolul 62,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4) stabilește un cadru normativ pentru furnizorii de servicii de raportare a datelor și impune ca un furnizor de servicii de raportare a datelor post-tranzacționare să fie autorizat ca un mecanism de publicare aprobat (APA). În plus, un furnizor de sisteme centralizate de raportare (CTP) are obligația de a oferi date consolidate referitoare la toate tranzacțiile cu instrumente de capital și cu instrumente de alt tip efectuate în întreaga Uniune, în conformitate cu Directiva 2014/65/UE. De asemenea, Directiva 2014/65/UE oficializează canalele de raportare a tranzacțiilor către autoritățile competente prin impunerea obligației ca o parte terță care raportează în numele firmelor de investiții să fie autorizată ca un mecanism de raportare aprobat (ARM).

(2)

Calitatea datelor de tranzacționare și a prelucrării și furnizării datelor respective, inclusiv a prelucrării și furnizării datelor la nivel transfrontalier, are o importanță esențială pentru realizarea obiectivului principal al Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (5), și anume sporirea transparenței piețelor financiare. Existența unor date precise de tranzacționare oferă utilizatorilor o imagine de ansamblu a activităților de tranzacționare de pe toate piețele financiare din Uniune, iar autorităților competente informații precise și complete cu privire la tranzacțiile relevante. Având în vedere dimensiunea transfrontalieră a prelucrării datelor, beneficiile punerii în comun a prerogativelor în materie de date, inclusiv potențialele economii de scară, și impactul negativ al divergențelor potențiale ale practicilor de supraveghere atât asupra calității datelor de tranzacționare, cât și asupra sarcinilor furnizorilor de servicii de raportare a datelor, este oportun să se transfere autorizarea și supravegherea furnizorilor de servicii de raportare a datelor, precum și competențele de colectare a datelor, de la autoritățile competente la Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (6) (ESMA), alții decât cei care privesc ARM sau APA care beneficiază de o derogare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 600/2014.

(3)

Pentru a realiza transferul coerent al acestor competențe, este oportun să se elimine din Directiva 2014/65/UE dispozițiile referitoare la cerințele operaționale pentru furnizorii de servicii de raportare a datelor și la prerogativele autorităților competente cu privire la furnizorii de servicii de raportare a datelor și să se introducă dispozițiile respective în Regulamentul (UE) nr. 600/2014.

(4)

Transferul atribuțiilor de autorizare și supraveghere a furnizorilor de servicii de raportare a datelor, alții decât cei care privesc ARM sau APA care beneficiază de o derogare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 600/2014, către ESMA este în concordanță cu atribuțiile care revin ESMA. Mai precis, transferul atribuțiilor de colectare a datelor, de autorizare și de supraveghere de la autoritățile competente către ESMA este esențială pentru alte atribuții care revin ESMA în temeiul Regulamentului (UE) nr. 600/2014, cum ar fi monitorizarea pieței, competențele de a interveni temporar și competențele de administrare a pozițiilor și asigură respectarea consecventă a cerințelor de transparență pre-tranzacționare și post-tranzacționare.

(5)

Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7) prevede posibilitatea ca, în anumite circumstanțe, în conformitate cu abordarea orientată asupra riscurilor privind cerința de capital de solvabilitate, întreprinderile și grupurile de asigurare și de reasigurare să utilizeze modele interne pentru calcularea cerinței respective, în locul formulei standard.

(6)

Directiva 2009/138/CE prevede o componentă de țară a primei de volatilitate. Pentru a garanta faptul că această componentă de țară atenuează în mod eficace exagerările la nivelul spreadurilor randamentelor obligațiunilor în țara respectivă, ar trebui stabilit un prag adecvat al marjelor de țară corectate în funcție de risc pentru activarea componentei de țară.

(7)

Având în vedere intensificarea activităților de asigurare transfrontaliere, este necesar să se îmbunătățească aplicarea convergentă a dreptului Uniunii în cazul activităților de asigurare transfrontaliere, în special într-un stadiu incipient. În acest scop, ar trebui consolidate schimbul de informații și cooperarea dintre autoritățile de supraveghere și Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale) instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (8) (EIOPA). În special, ar trebui prevăzute cerințe de notificare în cazul unei activități de asigurare transfrontaliere semnificative sau al unei situații de criză, precum și condiții pentru constituirea unor platforme de cooperare în cazul în care activitatea de asigurare transfrontalieră preconizată este semnificativă. Importanța activității de asigurare transfrontalieră ar trebui să fie evaluată având în vedere primele brute anuale subscrise în statul membru gazdă în raport cu totalul primelor brute subscrise anuale ale societății de asigurări, având în vedere impactul asupra protecției deținătorilor de polițe în statul membru gazdă și având în vedere impactul sucursalei sau al activității respectivei societăți de asigurări pe piața statului membru gazdă în legătură cu libertatea de a presta servicii. Platformele de cooperare reprezintă un instrument eficace pentru o cooperare mai promptă și mai solidă între autoritățile de supraveghere și, în consecință, pentru îmbunătățirea protecției consumatorilor. Cu toate acestea, deciziile de autorizare, de supraveghere și de aplicare a legii sunt și rămân în sfera de competență a autorității de supraveghere din statul membru de origine.

(8)

În cazul în care activitățile de asigurare transfrontaliere sunt semnificative pe piața statului membru gazdă și necesită o strânsă colaborare între autoritățile de supraveghere din statul membru de origine și cele din statul membru gazdă, în special în cazul în care un asigurător ar risca să se confrunte cu dificultăți financiare în detrimentul deținătorilor de polițe de asigurare și al terților, EIOPA ar trebui să organizeze și să coordoneze platforme de colaborare.

(9)

Pentru a ține cont de înlocuirea Comitetului european al inspectorilor de asigurări și pensii ocupaționale (CEIOPS) de către EIOPA, în Directiva 2009/138/CE trimiterile la CEIOPS ar trebui să fie eliminate.

(10)

Ca urmare a modificării Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (9), Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) instituită prin regulamentul menționat (ABE), va avea un rol nou în prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, iar Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului (10) va trebui să fie modificată în mod corespunzător.

(11)

Prin urmare, Directivele 2009/138/CE, 2014/65/UE și (UE) 2015/849 ar trebui să fie modificate în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificarea Directivei 2014/65/UE

Directiva 2014/65/UE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Prezenta directivă se aplică firmelor de investiții și operatorilor de piață, precum și societăților din țări terțe care furnizează servicii de investiții sau exercită activități de investiții în Uniune prin înființarea unei sucursale.”;

(b)

la alineatul (2), litera (d) se elimină.

2.

La articolul 4, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

punctele 36 și 37 se înlocuiesc cu următorul text:

„36.

«organ de conducere» înseamnă organul sau organele unei firme de investiții, ale unui operator de piață, sau ale unui furnizor de servicii de raportare a datelor astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) punctul 36a din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, care sunt numite în conformitate cu dreptul intern, abilitate să stabilească strategia, obiectivele și direcția generală a entității, care supervizează și monitorizează procesul decizional și din care fac parte persoane care conduc efectiv activitatea entității.

Atunci când prezenta directivă menționează organul de conducere și, în conformitate cu dreptul intern, funcțiile de conducere și de supraveghere ale organului de conducere sunt atribuite unor organe diferite sau unor membri diferiți din cadrul unui organ, statul membru identifică organele responsabile sau membrii responsabili ai organului de conducere în conformitate cu dreptul intern, cu excepția cazului în care se specifică altfel în prezenta directivă;

37.

«conducerea superioară» înseamnă persoanele fizice care exercită funcții executive în cadrul unei firme de investiții, al unui operator de piață, sau ale unui furnizor de servicii de raportare a datelor astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) punctul 36a din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, și care răspund în fața organului de conducere de managementul activităților de zi cu zi ale entității, inclusiv de implementarea politicilor privind distribuția de servicii și produse clienților de către firmă și personalul acesteia;”;

(b)

punctele 52, 53 și 54, punctul 55 litera (c) și punctul 63 se elimină.

3.

La articolul 22, se adaugă următorul paragraf:

„Statele membre se asigură că autoritățile competente, în cazul în care sunt responsabile cu autorizarea și supravegherea activităților unui mecanism de publicare aprobat (APA), astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) punctul 34 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 cu o derogare în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din regulamentul menționat, sau ale unui mecanism de raportare aprobat (ARM), astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) punctul 36 din regulamentul menționat cu o derogare în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din regulamentul menționat, monitorizează activitățile APA sau ARM respectiv pentru a evalua respectarea condițiilor de funcționare prevăzute în regulamentul menționat. Statele membre se asigură că sunt adoptate măsurile adecvate pentru a permite autorităților competente să obțină informațiile necesare pentru a verifica respectarea acestor obligații de către APA sau ARM.”

4.

Titlul V se elimină.

5.

Articolul 70 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(i)

la litera (a), punctele (xxxvii)-(xxxx) se elimină;

(ii)

la litera (b), se introduce următorul punct:

„(xxa)

articolul 27f alineatele (1), (2) și (3), articolul 27g alineatele (1)-(5) și articolul 27i alineatele (1)-(4), atunci când un APA sau un ARM beneficiază de o derogare în conformitate cu articolul 2 alineatul (3);”;

(b)

la alineatul (4), literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

a articolului 5, a articolului 6 alineatul (2) sau a articolului 34, 35, 39 ori 44 din prezenta directivă; sau

(b)

a articolului 7 alineatul (1) a treia teză din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 sau a articolului 11 alineatul (1) din regulamentul menționat și, atunci când un APA sau un ARM beneficiază de o derogare în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din regulamentul menționat, a articolului 27b din regulamentul menționat.”;

(c)

la alineatul (6), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

în cazul unei firme de investiții, al unui operator de piață autorizat să exploateze un MTF sau un OTF ori al unei piețe reglementate, retragerea sau suspendarea autorizației instituției în conformitate cu articolele 8 și 43 din prezenta directivă și, atunci când un APA sau un ARM beneficiază de o derogare în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, retragerea sau suspendarea autorizației în conformitate cu articolul 27e din regulamentul menționat;”.

6.

La articolul 71, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Dacă sancțiunea penală sau administrativă publicată se referă la o firmă de investiții, un operator de piață, o instituție de credit în legătură cu servicii și activități de investiții sau servicii auxiliare, ori la o sucursală a unei societăți dintr-o țară terță autorizată în conformitate cu prezenta directivă sau la un APA sau un ARM autorizat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 600/2014 care beneficiază de o derogare în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din regulamentul menționat, ESMA adaugă o trimitere la sancțiunea publicată în registrul relevant.”

7.

La articolul 77 alineatul (1) primul paragraf, partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre prevăd cel puțin că orice persoană autorizată în temeiul Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*1) care îndeplinește într-o firmă de investiții, pe o piață reglementată, sau într-un APA sau un ARM autorizat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 600/2014 care beneficiază de o derogare în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din regulamentul menționat, sarcina prevăzută la articolul 34 din Directiva 2013/34/UE sau la articolul 73 din Directiva 2009/65/CE sau orice altă sarcină prevăzută de lege este obligată să semnaleze fără întârziere autorităților competente orice fapt sau orice decizie privind întreprinderea respectivă de care a luat cunoștință în exercitarea sarcinii respective și care ar putea:

(*1)  Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului (JO L 157, 9.6.2006, p. 87).”"

8.

Articolul 89 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Delegarea de competențe menționată la articolul 2 alineatul (3), la articolul 4 alineatul (1) punctul 2 al doilea paragraf, la articolul 4 alineatul (2), la articolul 13 alineatul (1), la articolul 16 alineatul (12), la articolul 23 alineatul (4), la articolul 24 alineatul (13), la articolul 25 alineatul (8), la articolul 27 alineatul (9), la articolul 28 alineatul (3), la articolul 30 alineatul (5), la articolul 31 alineatul (4), la articolul 32 alineatul (4), la articolul 33 alineatul (8), la articolul 52 alineatul (4), la articolul 54 alineatul (4), la articolul 58 alineatul (6) și la articolul 79 alineatul (8) se conferă Comisiei pentru o durată nedeterminată, de la 2 iulie 2014.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 2 alineatul (3), la articolul 4 alineatul (1) punctul 2 al doilea paragraf, la articolul 4 alineatul (2), la articolul 13 alineatul (1), la articolul 16 alineatul (12), la articolul 23 alineatul (4), la articolul 24 alineatul (13), la articolul 25 alineatul (8), la articolul 27 alineatul (9), la articolul 28 alineatul (3), la articolul 30 alineatul (5), la articolul 31 alineatul (4), la articolul 32 alineatul (4), la articolul 33 alineatul (8), la articolul 52 alineatul (4), la articolul 54 alineatul (4), la articolul 58 alineatul (6) și la articolul 79 alineatul (8) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.”;

(b)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 alineatul (3), al articolului 4 alineatul (1) punctul 2 al doilea paragraf, al articolului 4 alineatul (2), al articolului 13 alineatul (1), al articolului 16 alineatul (12), al articolului 23 alineatul (4), al articolului 24 alineatul (13), al articolului 25 alineatul (8), al articolului 27 alineatul (9), al articolului 28 alineatul (3), al articolului 30 alineatul (5), al articolului 31 alineatul (4), al articolului 32 alineatul (4), al articolului 33 alineatul (8), al articolului 52 alineatul (4), al articolului 54 alineatul (4), al articolului 58 alineatul (6) sau al articolului 79 alineatul (8) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

9.

La articolul 90, alineatele (2) și (3) se elimină.

10.

La articolul 93 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre aplică măsurile respective de la 3 ianuarie 2018.”

11.

În anexa I, secțiunea D se elimină.

Articolul 2

Modificarea Directivei 2009/138/CE

Directiva 2009/138/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 77d alineatul (4), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru fiecare țară relevantă, prima de volatilitate aplicată ratelor dobânzilor fără risc menționate la alineatul (3) și aferente monedei din țara în cauză se majorează, înainte de aplicarea factorului de 65 %, cu diferența dintre marja de țară corectată în funcție de risc și valoarea dublă a marjei de monedă corectată în funcție de risc, dacă această diferență este pozitivă, iar marja de țară corectată în funcție de risc este mai mare decât 85 de puncte de bază.”

2.

La articolul 112 se introduce următorul alineat:

„(3a)   Autoritățile de supraveghere informează EIOPA în conformitate cu articolul 35 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 cu privire la orice cerere de utilizare sau de modificare a unui model intern. La solicitarea uneia sau a mai multor autorități de supraveghere interesate, EIOPA poate furniza asistență tehnică, în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat, autorității sau autorităților de supraveghere care au solicitat asistență, în ceea ce privește decizia referitoare la respectiva cerere.”

3.

La titlul I capitolul VIII, se introduce următoarea secțiune:

Secțiunea 2A

Notificarea și platformele de colaborare

Articolul 152a

Notificare

(1)   În cazul în care autoritatea de supraveghere din statul membru de origine intenționează să autorizeze o întreprindere de asigurare sau de reasigurare al cărei plan de afaceri indică faptul că o parte a activităților sale se va baza pe libertatea de a presta servicii sau pe libertatea de stabilire într-un alt stat membru și în cazul în care respectivul plan de afaceri indică, de asemenea, faptul că respectivele activități sunt susceptibile de a prezenta relevanță pentru piața statului membru gazdă, autoritatea de supraveghere din statul membru de origine transmite o notificare în acest sens către EIOPA și către autoritatea de supraveghere din statul membru gazdă relevant.

(2)   În plus față de notificarea prevăzută la alineatul (1), autoritatea de supraveghere din statul membru de origine transmite, de asemenea, o notificare către EIOPA și către autoritatea de supraveghere din statul membru gazdă relevant în cazul în care constată o deteriorare a condițiilor financiare sau alte riscuri emergente generate de o întreprindere de asigurare sau de reasigurare care desfășoară activități în baza libertății de a presta servicii sau a libertății de stabilire și care pot avea un impact transfrontalier. Autoritatea de supraveghere din statul membru gazdă poate, de asemenea, să transmită o notificare autorității de supraveghere din statul membru de origine relevant în cazul în care are motive de îngrijorare serioase și întemeiate cu privire la protecția consumatorilor. Autoritățile de supraveghere pot sesiza EIOPA și îi pot solicita asistență în cazul în care nu se poate ajunge la o soluție bilaterală.

(3)   Notificările menționate la alineatele (1) și (2) sunt suficient de detaliate pentru a permite o evaluare adecvată.

(4)   Notificările menționate la alineatele (1) și (2) nu aduc atingere mandatului de supraveghere care revine autorităților de supraveghere din statul membru de origine și din statul membru gazdă prevăzut în prezenta directivă.

Articolul 152b

Platformele de colaborare

(1)   EIOPA poate, dacă are motive de îngrijorare întemeiate cu privire la efectele negative asupra deținătorilor de polițe, din proprie inițiativă sau la cererea uneia sau mai multor autorități de supraveghere relevante, să constituie și să coordoneze o platformă de colaborare pentru a consolida schimbul de informații și a îmbunătăți colaborarea dintre autoritățile de supraveghere relevante în cazul în care o întreprindere de asigurare sau de reasigurare desfășoară sau intenționează să desfășoare activități în baza libertății de a presta servicii sau a libertății de stabilire și dacă:

(a)

astfel de activități prezintă relevanță pentru piața unui stat membru gazdă;

(b)

autoritatea de supraveghere a statului membru de origine a transmis o notificare în temeiul articolului 152a alineatul (2) cu privire la deteriorarea condițiilor financiare sau la alte riscuri emergente; sau

(c)

a fost sesizată EIOPA în temeiul articolului 152a alineatul (2).

(2)   Alineatul (1) nu aduce atingere dreptului autorităților de supraveghere relevante de a constitui o platformă de colaborare în cazul în care toate aceste autorități își dau acordul în acest sens.

(3)   Constituirea unei platforme de colaborare în temeiul alineatelor (1) și (2) nu aduce atingere mandatului de supraveghere care revine autorităților de supraveghere din statul membru de origine și din statul membru gazdă prevăzut în prezenta directivă.

(4)   Fără a aduce atingere articolului 35 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, la cererea EIOPA, autoritățile de supraveghere relevante furnizează toate informațiile necesare în timp util pentru a permite funcționarea corespunzătoare a platformei de colaborare.”

4.

Articolul 231 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Supraveghetorul grupului îi informează pe ceilalți membri ai colegiului de supraveghere, inclusiv EIOPA, cu privire la primirea cererii și transmite cererea completă, inclusiv documentația prezentată de întreprindere, membrilor respectivi fără întârziere. La solicitarea uneia sau mai multor autorități de supraveghere interesate, EIOPA poate furniza asistență tehnică, în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, autorității sau autorităților de supraveghere care au solicitat asistență, în ceea ce privește decizia referitoare la respectiva cerere.”;

(b)

la alineatul (3) al treilea paragraf, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Atunci când EIOPA nu ia o decizie în conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, astfel cum se menționează la al doilea paragraf de la prezentul alineat, supraveghetorul grupului ia decizia finală.”

5.

La articolul 237 alineatul (3) al treilea paragraf, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Atunci când EIOPA nu ia o decizie în conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, astfel cum se menționează la al doilea paragraf de la prezentul alineat, supraveghetorul grupului ia decizia finală.”

6.

La articolul 248 alineatul (4), al treilea paragraf se elimină.

Articolul 3

Modificarea Directivei (UE) 2015/849

Directiva (UE) 2015/849 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia pune raportul menționat la alineatul (1) la dispoziția statelor membre și a entităților obligate pentru a le ajuta să identifice, să înțeleagă, să gestioneze și să atenueze riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, precum și pentru a le permite altor părți interesate, inclusiv legiuitorilor naționali, Parlamentului European, Autorității europene de supraveghere (Autorității bancare europene) instituite prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (*2)(ABE) și reprezentanților unităților de informații financiare ale UE, să înțeleagă mai bine riscurile respective. Raportul respectiv devine public în cel mult șase luni după ce a fost pus la dispoziția statelor membre, cu excepția acelor elemente din raport care conțin informații clasificate.

(*2)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).”;"

(b)

la alineatul (5), a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„Ulterior, ABE emite un aviz la fiecare doi ani.”

2.

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„Identitatea autorității respective sau descrierea mecanismului este notificată Comisiei, ABE, precum și celorlalte state membre.”;

(b)

la alineatul (5), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Statele membre pun la dispoziția Comisiei, ABE și celorlalte state membre rezultatele evaluărilor riscurilor, inclusiv actualizările acestora.”

3.

La articolul 17, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Până la 26 iunie 2017, AES emit ghiduri, adresate autorităților competente și instituțiilor de credit și instituțiilor financiare, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, cu privire la factorii de risc care trebuie luați în considerare și la măsurile care trebuie adoptate în situațiile în care sunt adecvate măsuri de precauție simplificate privind clientela. Începând cu 1 ianuarie 2020, ABE emite, după caz, astfel de ghiduri.”

4.

La articolul 18 alineatul (4), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Până la 26 iunie 2017 AES emit, ghiduri, adresate autorităților competente și instituțiilor de credit și instituțiilor financiare, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, cu privire la factorii de risc care trebuie luați în considerare și la măsurile care trebuie adoptate în situațiile în care sunt adecvate măsuri de precauție sporită privind clientela. Începând cu 1 ianuarie 2020, ABE emite, după caz, astfel de ghiduri.”

5.

La articolul 41, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   La prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentei directive se aplică Regulamentele (UE) 2016/679 (*3) și (UE) 2018/1725 (*4) ale Parlamentului European și ale Consiliului.

(*3)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1)."

(*4)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).”"

6.

Articolul 45 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Statele membre și ABE se informează reciproc cu privire la cazurile în care dreptul unei țări terțe nu permite punerea în aplicare a politicilor și procedurilor cerute de alineatul (1). În astfel de cazuri, pot fi întreprinse acțiuni coordonate în vederea identificării unei soluții. Pentru identificarea țărilor terțe care nu permit punerea în aplicare a politicilor și procedurilor cerute de alineatul (1), statele membre și ABE țin seama de eventualele constrângeri juridice care ar putea împiedica buna funcționare a acestor politici și proceduri, inclusiv de constrângerile privind confidențialitatea, protecția datelor, precum și de alte constrângeri care limitează schimbul de informații care pot fi relevante în acest scop.”;

(b)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare prin care precizează tipul de măsuri suplimentare menționate la alineatul (5) și măsurile minime care trebuie luate de instituțiile de credit și instituțiile financiare în cazul în care dreptul țării terțe nu permite punerea în aplicarea a măsurilor cerute de alineatele (1) și (3).

ABE înaintează Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare menționate la primul paragraf până la 26 decembrie 2016.”;

(c)

alineatul (10) se înlocuiește cu următorul text:

„(10)   ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare privind criteriile de stabilire a circumstanțelor în care este adecvată numirea unui punct de contact central în conformitate cu alineatul (9), precum și funcțiile punctelor de contact centrale.

ABE înaintează Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare menționate la primul paragraf până la 26 iunie 2017.”

7.

Articolul 48 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1a) al doilea paragraf, a treia teză se înlocuiește cu următorul text:

„Autoritățile de supraveghere financiară din statele membre servesc, de asemenea, drept punct de contact pentru ABE.”;

(b)

la alineatul (10), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„(10)   Până la 26 iunie 2017, AES emit ghiduri, adresate autorităților competente, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 cu privire la caracteristicile unei abordări bazate pe risc în ceea ce privește supravegherea și la etapele care trebuie urmate atunci când se efectuează supravegherea în funcție de risc. Începând cu 1 ianuarie 2020, ABE emite, după caz, astfel de ghiduri.”

8.

În capitolul VI secțiunea 3, titlul subsecțiunii II se înlocuiește cu următorul text:

„Cooperarea cu ABE”.

9.

Articolul 50 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 50

Autoritățile competente furnizează ABE toate informațiile necesare pentru ca aceasta să își îndeplinească sarcinile care îi revin în temeiul prezentei directive.”

10.

Articolul 62 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre se asigură că autoritățile lor competente informează ABE cu privire la toate măsurile și sancțiunile administrative aplicate instituțiilor de credit și instituțiilor financiare în conformitate cu articolele 58 și 59, inclusiv cu privire la orice cale de atac formulată și la rezultatul acesteia.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   ABE menține o pagină de internet pe care sunt disponibile conexiuni directe către informațiile publicate de fiecare autoritate competentă cu privire la măsurile și sancțiunile administrative aplicate instituțiilor de credit și instituțiilor financiare în conformitate cu articolul 60 și menționează perioada pentru care fiecare stat membru publică respectivele măsuri și sancțiuni administrative.”

Articolul 4

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 30 iunie 2021, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Comisiei îi sunt imediat comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

(2)   Statele membre adoptă și publică, până la 30 iunie 2020, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolului 2 punctul 1 din prezenta directivă. Comisiei îi sunt imediat comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

(3)   Statele membre aplică măsurile cu privire la articolul 1 începând cu 1 ianuarie 2022, iar în ceea ce privește articolele 2 și 3 începând cu 30 iunie 2021. Statele membre aplică măsurile cu privire la articolul 2 punctul 1 până la 1 iulie 2020.

(4)   Atunci când statele membre adoptă dispozițiile menționate la alineatele (1) și (2), acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 6

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 18 decembrie 2019.

Pentru Parlamentul European

Președintele

D. M. SASSOLI

Pentru Consiliu

Președintele

T. TUPPURAINEN


(1)  JO C 251, 18.7.2018, p. 2.

(2)  JO C 227, 28.6.2018, p. 63.

(3)  Poziția Parlamentului European din 16 aprilie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 2 decembrie 2019.

(4)  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(7)  Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).

(9)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(10)  Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).


Top