EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L1995

Directiva (UE) 2019/1995 a Consiliului din 21 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește dispozițiile referitoare la vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri

ST/8010/2019/INIT

OJ L 310, 2.12.2019, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1995/oj

2.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 310/1


DIRECTIVA (UE) 2019/1995 A CONSILIULUI

din 21 noiembrie 2019

de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește dispozițiile referitoare la vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)

Directiva 2006/112/CE a Consiliului (3), astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului (4), prevede că, în cazul în care o persoană impozabilă, prin utilizarea unei interfețe electronice cum ar fi o piață online, o platformă, un portal sau alte mijloace similare, facilitează vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 EUR sau facilitează livrarea de bunuri în Comunitate de către o persoană impozabilă nestabilită în Comunitate către o persoană neimpozabilă, se consideră că persoana impozabilă care a facilitat livrarea a primit și a livrat ea însăși bunurile respective. Întrucât respectiva directivă împarte o singură livrare în două livrări, este necesar să se determine căreia dintre respectivele livrări ar trebui să i se atribuie expedierea sau transportul bunurilor, pentru a stabili în mod corespunzător locul de livrare al acestora. De asemenea, este necesar să se asigure că faptul generator al respectivelor două livrări are loc în același moment.

(2)

Întrucât o persoană impozabilă care facilitează, prin utilizarea unei interfețe electronice, livrarea de bunuri către o persoană neimpozabilă în Comunitate poate deduce, în conformitate cu normele în vigoare, taxa pe valoarea adăugată (TVA) plătită furnizorilor nestabiliți în Comunitate, există riscul ca aceștia din urmă să nu plătească TVA-ul autorităților fiscale. Pentru a evita acest risc, livrarea de la furnizorul care vinde bunuri prin utilizarea unei interfețe electronice ar trebui să fie scutită de TVA, iar acelui furnizor ar trebui să i se acorde dreptul de a deduce TVA-ul achitat în amonte pe care l-a plătit pentru achiziția sau importul bunurilor livrate. În acest scop, furnizorul ar trebui să fie înregistrat întotdeauna în statul membru în care a achiziționat sau a importat bunurile respective.

(3)

În plus, furnizorii nestabiliți în Comunitate care utilizează o interfață electronică pentru a vinde bunuri ar putea deține stocuri în mai multe state membre și ar putea, pe lângă vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, să livreze bunuri din respectivele stocuri clienților aflați în același stat membru. În prezent, aceste livrări nu fac obiectul regimului special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță și pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Comunitate, dar nu în statul membru de consum. Pentru a reduce sarcina administrativă, persoanelor impozabile care facilitează livrarea de bunuri către persoane neimpozabile în Comunitate prin utilizarea unei interfețe electronice, care se consideră că au primit și livrat ele însele bunurile, trebuie, de asemenea, să li se permită să utilizeze acest regim special pentru a declara și a plăti TVA-ul pentru aceste livrări interne.

(4)

Pentru a asigura coerența în ceea ce privește plata TVA-ului și a taxei la import în momentul importului de bunuri, termenul pentru plata TVA-ului la import către autoritățile vamale, în cazul în care se utilizează mecanismele speciale pentru declararea și plata TVA-ului la import, trebuie să fie aliniat cu cel stabilit pentru taxele vamale la articolul 111 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5).

(5)

În conformitate cu Declarația politică comună a statelor membre și a Comisiei din 28 septembrie 2011 privind documentele explicative (6), statele membre s-au angajat ca, în cazuri justificate, la notificarea măsurilor de transpunere să transmită, de asemenea, unul sau mai multe documente care să explice relația dintre componentele unei directive și părțile corespunzătoare din instrumentele naționale de transpunere. În ceea ce privește prezenta directivă, legiuitorul consideră că este justificată transmiterea unor astfel de documente.

(6)

Prin urmare, Directiva 2006/112/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 2006/112/CE se modifică după cum urmează:

1.

În titlul V capitolul 1 secțiunea 2, se introduce următorul articol:

Articolul 36b

În cazul în care se consideră că o persoană impozabilă a primit și a livrat bunuri în conformitate cu articolul 14a, expedierea sau transportul bunurilor se atribuie livrării efectuate de persoana impozabilă în cauză.”

2.

Articolul 66a se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 66a

Prin derogare de la articolele 63, 64 și 65, faptul generator al livrării de bunuri de către o persoană impozabilă care se consideră că a primit și a livrat bunurile în conformitate cu articolul 14a și al livrării de bunuri către persoana impozabilă respectivă are loc, iar TVA‐ul devine exigibil, în momentul în care plata a fost acceptată.”

3.

Se introduce următorul articol:

Articolul 136a

În cazul în care se consideră că o persoană impozabilă a primit și a livrat bunuri în conformitate cu articolul 14a alineatul (2), statele membre scutesc livrarea bunurilor respective către persoana impozabilă în cauză.”

4.

La articolul 169, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

operațiuni scutite în temeiul articolelor 136a, 138, 142 sau 144, articolelor 146-149, articolelor 151, 152, 153 sau 156, articolului 157 alineatul (1) litera (b), articolelor 158-161 sau articolului 164;”.

5.

La articolul 204 alineatul (1), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cu toate acestea, statele membre nu pot aplica opțiunea prevăzută la al doilea paragraf unei persoane impozabile în sensul articolului 358a punctul 1, care a optat pentru regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Comunitate.”

6.

La articolul 272 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

persoanele impozabile care nu efectuează niciuna dintre operațiunile prevăzute la articolele 20, 21, 22, 33, 36, 136a, 138 și 141;”.

7.

Titlul capitolului 6 din titlul XII se înlocuiește cu următorul text:

Regimuri speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță sau anumite livrări interne de bunuri ”.

8.

Titlul secțiunii 3 din capitolul 6 din titlul XII se înlocuiește cu următorul text:

Regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri în interiorul unui stat membru efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări și pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Comunitate, dar nu în statul membru de consum ”.

9.

Articolul 369a se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 369a

În sensul prezentei secțiuni și fără a aduce atingere altor dispoziții comunitare, se aplică următoarele definiții:

1.

«persoană impozabilă nestabilită în statul membru de consum» înseamnă o persoană impozabilă care și-a stabilit activitatea economică sau dispune de un sediu fix în Comunitate, dar care nu și-a stabilit activitatea economică și nu dispune de un sediu fix pe teritoriul statului membru de consum;

2.

«stat membru de identificare» înseamnă statul membru pe teritoriul căruia persoana impozabilă și-a stabilit activitatea economică sau, în cazul în care nu și-a stabilit activitatea economică în Comunitate, statul membru în care dispune de un sediu fix.

În cazul în care o persoană impozabilă nu și-a stabilit activitatea economică în Comunitate, dar are mai multe sedii fixe în Comunitate, statul membru de identificare este acela în care persoana respectivă are un sediu fix și în care persoana impozabilă declară că va utiliza prezentul regim special. Persoana impozabilă este ținută să respecte respectiva decizie în anul calendaristic în cauză și în următorii doi ani calendaristici.

În cazul în care o persoană impozabilă nu și-a stabilit activitatea economică în Comunitate și nu dispune de un sediu fix în Comunitate, statul membru de identificare este acela în care începe expedierea sau transportul bunurilor. În cazul în care există mai multe state membre în care începe expedierea sau transportul bunurilor, persoana impozabilă precizează care dintre aceste state membre este statul membru de identificare. Persoana impozabilă este ținută să respecte respectiva decizie în anul calendaristic în cauză și în următorii doi ani calendaristici;

3.

«stat membru de consum» înseamnă unul dintre următoarele:

(a)

în cazul prestării de servicii, statul membru în care se consideră că sunt prestate serviciile în conformitate cu titlul V capitolul 3;

(b)

în cazul vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță, statul membru în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client;

(c)

în cazul livrării de bunuri efectuate de către o persoană impozabilă care facilitează aceste livrări în conformitate cu articolul 14a alineatul (2), atunci când expedierea sau transportul bunurilor livrate începe și se încheie în același stat membru, statul membru respectiv.”

10.

Articolul 369b se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 369b

Statele membre permit următoarelor persoane impozabile să utilizeze prezentul regim special:

(a)

o persoană impozabilă care efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanță;

(b)

o persoană impozabilă care facilitează livrarea de bunuri în conformitate cu articolul 14a alineatul (2), atunci când expedierea sau transportul bunurilor livrate începe și se încheie în același stat membru;

(c)

o persoană impozabilă nestabilită în statul membru de consum care prestează servicii către o persoană neimpozabilă.

Prezentul regim special se aplică tuturor acelor bunuri livrate sau servicii prestate în Comunitate de către persoana impozabilă în cauză.”;

11.

La articolul 369e, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

în cazul în care persoana notifică faptul că nu mai efectuează livrări de bunuri și nu mai prestează servicii reglementate de prezentul regim special;”.

12.

Articolul 369f se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 369f

Persoana impozabilă care utilizează prezentul regim special prezintă statului membru de identificare, pe cale electronică, o declarație de TVA pentru fiecare trimestru calendaristic, indiferent dacă au fost sau nu efectuate livrări de bunuri și dacă au fost sau nu prestate servicii reglementate de prezentul regim special. Declarația de TVA se depune până la sfârșitul următoarei luni de după încheierea perioadei fiscale acoperite de declarație.”

13.

La articolul 369g, alineatele (1), (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Declarația de TVA conține numărul de identificare în scopuri de TVA menționat la articolul 369d și, pentru fiecare stat membru de consum în care este datorat TVA-ul, valoarea totală, fără TVA, cotele de TVA aplicabile, cuantumul total al TVA-ului corespunzător subdivizat pe cote și TVA-ul total datorat în ceea ce privește următoarele livrări de bunuri sau prestări de servicii reglementate de prezentul regim special, efectuate în cursul perioadei fiscale:

(a)

vânzările intracomunitare de bunuri la distanță;

(b)

livrările de bunuri în conformitate cu articolul 14a alineatul (2), atunci când expedierea sau transportul acestor bunuri începe și se încheie în același stat membru;

(c)

prestările de servicii.

Declarația de TVA conține, de asemenea, modificări referitoare la perioade fiscale anterioare, astfel cum se prevede la alineatul (4) de la prezentul articol.

(2)   Atunci când bunurile sunt expediate sau transportate din state membre altele decât statul membru de identificare, declarația de TVA include și valoarea totală fără TVA, cotele de TVA aplicabile, cuantumul total al TVA-ului corespunzător subdivizat pe cote și TVA-ul total datorat în ceea ce privește următoarele livrări reglementate de prezentul regim special, pentru fiecare stat membru din care sunt expediate sau transportate astfel de bunuri:

(a)

vânzările intracomunitare de bunuri la distanță altele decât cele efectuate de către o persoană impozabilă în conformitate cu articolul 14a alineatul (2);

(b)

vânzările intracomunitare de bunuri la distanță și livrările de bunuri atunci când expedierea sau transportul acestor bunuri începe și se încheie în același stat membru, efectuate de o persoană impozabilă în conformitate cu articolul 14a alineatul (2).

În ceea ce privește livrările menționate la litera (a), declarația de TVA include și numărul individual de identificare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare fiscală alocat de către fiecare stat membru în care astfel de bunuri sunt expediate sau transportate.

În ceea ce privește livrările menționate la litera (b), declarația de TVA include și numărul individual de identificare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare fiscală alocat de către fiecare stat membru în care astfel de bunuri sunt expediate sau transportate, dacă este disponibil.

Declarația de TVA include informațiile menționate la acest alineat, defalcate pe state membre de consum.

(3)   În cazul în care persoana impozabilă care prestează serviciile reglementate de prezentul regim special deține unul sau mai multe sedii fixe, altul/altele decât cel(e) din statul membru de identificare, de la care sunt prestate servicii, declarația de TVA include, de asemenea, valoarea totală fără TVA, cotele de TVA aplicabile, cuantumul total al TVA-ului corespunzător subdivizat pe cote și TVA-ul total datorat pentru astfel de prestări, pentru fiecare stat membru în care persoana deține un sediu, cu precizarea numărului individual de identificare în scopuri de TVA sau a codului de înregistrare fiscală al sediului respectiv, și defalcat pe fiecare stat membru de consum.”

14.

La articolul 369zb, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Statele membre impun ca TVA-ul menționat la alineatul (1) să fie plătibil lunar până la termenul de plată aplicabil plății taxelor la import.”

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 31 decembrie 2020 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor dispoziții.

Statele membre pun în aplicare măsurile respective de la 1 ianuarie 2021.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 noiembrie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

H. KOISONEN


(1)  Avizul din 14 noiembrie 2019 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul din 15 mai 2019 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).

(4)  Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță (JO L 348, 29.12.2017, p. 7).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

(6)  JO C 369, 17.12.2011, p. 14.


Top