EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0068

Directiva de punere în aplicare (UE) 2019/68 a Comisiei din 16 ianuarie 2019 de stabilire a specificațiilor tehnice pentru marcajul armelor de foc și al componentelor lor esențiale în temeiul Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2019/109

OJ L 15, 17.1.2019, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/68/oj

17.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 15/18


DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/68 A COMISIEI

din 16 ianuarie 2019

de stabilire a specificațiilor tehnice pentru marcajul armelor de foc și al componentelor lor esențiale în temeiul Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 91/477/CEE a Consiliului din 18 iunie 1991 privind controlul achiziționării și deținerii de arme (1), în special articolul 4 alineatul (2a),

întrucât:

(1)

Articolul 4 alineatul (1) din Directiva 91/477/CEE le impune statelor membre să se asigure că armele de foc și componentele lor esențiale, indiferent dacă fac parte dintr-o armă de foc sau sunt introduse separat pe piață, au un marcaj clar, permanent și unic. Articolul 4 alineatul (2) din directiva menționată definește informațiile care trebuie să fie incluse în marcaj pentru a spori trasabilitatea armelor de foc și a componentelor lor esențiale și pentru a facilita libera lor circulație. Pentru componentele esențiale foarte mici, informațiile care trebuie să fie incluse în marcaj se limitează la un număr de serie sau la un cod alfanumeric sau digital. Articolul 4 alineatul (4) din directiva menționată prevede că statele membre trebuie să mențină un sistem de evidență a datelor în cadrul căruia să înregistreze toate informațiile necesare pentru urmărirea și identificarea armelor de foc, inclusiv informațiile cu privire la marcajul aplicat pe o armă de foc și pe componentele sale esențiale, precum și informațiile privind orice transformare sau modificare a unei arme de foc care duce la o modificare a categoriei sau subcategoriei sale, cum ar fi informații referitoare la entitatea care înlocuiește sau care modifică o componentă esențială.

(2)

În cazul unui transfer din stocurile guvernamentale către o utilizare civilă permanentă, identitatea entității care a efectuat transferul trebuie, de asemenea, să fie inclusă în marcaj. Cu excepția cazului în care precizarea identității face deja parte dintr-un marcaj existent, ea trebuie inclusă în momentul în care are loc transferul către o utilizare civilă.

(3)

Conform Directivei 91/477/CEE, statele membre au, de asemenea, obligația de a se asigura că fiecare pachet elementar de muniție completă este marcat astfel încât să indice numele producătorului, numărul de identificare a lotului, calibrul și tipul de muniție. Având în vedere practicile actuale de pe piață în ceea ce privește ambalarea muniției și stadiul tehnologic actual, nu este necesar să se stabilească, în această etapă, specificații tehnice pentru marcajul respectiv. Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să se aplice marcajului armelor de foc și al componentelor lor esențiale (inclusiv componente esențiale foarte mici).

(4)

O dimensiune adecvată a caracterelor utilizate la marcaje este esențială pentru a se atinge obiectivul de sporire a trasabilității armelor de foc și a componentelor lor esențiale. Prin urmare, specificațiile tehnice ar trebui să prevadă o dimensiune minimă a caracterelor pe care statele membre ar trebui să aibă obligația să le respecte atunci când stabilesc, în legislația lor națională, dimensiunea caracterelor pentru marcajele respective.

(5)

Având în vedere Standardul internațional pentru controlul armelor de calibru mic al Organizației Națiunilor Unite (United Nations International Small Arms Control Standard – ISACS) în materie de marcaj și de înregistrare, ar trebui ca marcajul de pe toate cadrele și recuperatoarele fabricate din materiale nemetalice care riscă să compromită claritatea și permanența marcajului (de exemplu, cadre sau recuperatoare fabricate din anumite categorii de polimeri) să fie aplicat pe o placă metalică integrată permanent în materialul cadrului sau al recuperatorului. Statele membre ar trebui să aibă libertatea de a permite utilizarea unei alte tehnici, cum ar fi gravura laser profundă, care asigură un nivel de claritate și de permanență echivalent pentru marcajul cadrelor și al recuperatoarelor fabricate din materiale nemetalice.

(6)

Pentru a facilita trasabilitatea armelor de foc și a componentelor lor esențiale în cadrul sistemelor de evidență a datelor ale statelor membre, acestea ar trebui să aibă obligația de a alege doar dintre alfabetul latin, chirilic sau grec atunci când stabilesc alfabetul sau alfabetele care pot fi utilizate pentru a marca armele de foc și componentele lor esențiale. În mod similar, sistemele numerice care pot fi utilizate pentru marcajul armelor de foc și al componentelor lor esențiale ar trebui să se limiteze la sistemul arab sau roman, conform reglementărilor fiecărui stat membru.

(7)

Prezenta directivă nu aduce atingere articolului 3 din Directiva 91/477/CEE.

(8)

În conformitate cu declarația politică comună a statelor membre și a Comisiei din 28 septembrie 2011 privind documentele explicative (2), statele membre s-au angajat ca, în cazuri justificate, să însoțească notificarea măsurilor de transpunere cu unul sau mai multe documente care să explice relația dintre componentele unei directive și părțile corespunzătoare ale instrumentelor naționale de transpunere.

(9)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 13b alineatul (1) din Directiva 91/477/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Domeniu de aplicare

Prezenta directivă se aplică armelor de foc și componentelor lor esențiale, dar nu se aplică pachetelor elementare de muniție completă.

Articolul 2

Specificații tehnice pentru marcajul armelor de foc și al componentelor lor esențiale

Statele membre se asigură că marcajul prevăzut la articolul 4 din Directiva 91/477/CEE corespunde specificațiilor tehnice stabilite în anexa la prezenta directivă.

Articolul 3

Dispoziții de transpunere

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la 17 ianuarie 2020. Statele membre informează de îndată Comisia în acest sens.

Atunci când statele membre adoptă măsurile respective, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 16 ianuarie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 256, 13.9.1991, p. 51.

(2)  JO C 369, 17.12.2011, p. 14.


ANEXĂ

Specificații tehnice pentru marcajul armelor de foc și al componentelor lor esențiale

1.

Dimensiunea caracterelor utilizate pentru marcaje este cea stabilită de fiecare stat membru. Dimensiunea sau dimensiunea minimă stabilită de fiecare stat membru trebuie să fie de cel puțin 1,6 mm. Dacă este necesar, se poate utiliza o dimensiune mai mică a caracterelor pentru marcajul componentelor esențiale care sunt prea mici pentru a fi marcate în conformitate cu articolul 4 din Directiva 91/477/CEE.

2.

În ceea ce privește cadrele sau recuperatoarele fabricate dintr-un material nemetalic de tipul celui precizat de statul membru, marcajul se aplică pe o placă metalică integrată permanent în materialul cadrului sau al recuperatorului, astfel încât:

(a)

placa să nu poată fi înlăturată cu ușurință sau imediat; și

(b)

înlăturarea plăcii să ducă la distrugerea unei părți a cadrului sau a recuperatorului.

Statele membre pot permite, de asemenea, utilizarea altor tehnici pentru marcarea acestor cadre sau recuperatoare, cu condiția ca tehnicile respective să asigure un nivel echivalent de claritate și de permanență a marcajului.

Pentru a stabili ce materiale nemetalice trebuie precizate în sensul prezentei specificații tehnice, statele membre trebuie să aibă în vedere măsura în care materialul poate compromite claritatea și permanența marcajului.

3.

Alfabetul utilizat pentru marcaj este cel stabilit de fiecare stat membru. Alfabetul sau alfabetele stabilite de fiecare stat membru trebuie să fie latin, chirilic sau grec.

4.

Sistemul numeric utilizat pentru marcaj este cel stabilit de fiecare stat membru. Sistemul sau sistemele numerice stabilite de fiecare stat membru trebuie să fie arab sau roman.

Top