Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0864

Decizia (UE) 2019/864 a Consiliului din 14 mai 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Organizației pentru conservarea somonului în Atlanticul de Nord (NASCO) și de abrogare a Deciziei din 26 mai 2014 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul NASCO

ST/8325/2019/INIT

OJ L 140, 28.5.2019, p. 54–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/864/oj

28.5.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 140/54


DECIZIA (UE) 2019/864 A CONSILIULUI

din 14 mai 2019

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Organizației pentru conservarea somonului în Atlanticul de Nord (NASCO) și de abrogare a Deciziei din 26 mai 2014 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul NASCO

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43, coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 82/886/CEE a Consiliului (1), Uniunea a încheiat Convenția pentru conservarea somonului în Atlanticul de Nord (2) (denumită în continuare „convenția NASCO”), prin care s-a instituit Organizația pentru conservarea somonului în Atlanticul de Nord (NASCO).

(2)

Consiliul NASCO, susținut de cele trei comisii (Comisia pentru America de Nord, Comisia pentru Atlanticul de Nord-Est și Comisia pentru Groenlanda occidentală), este organismul instituit prin convenția NASCO pentru conservarea, refacerea, ameliorarea și gestionarea rațională a somonului din Atlantic prin intermediul cooperării internaționale. Consiliul NASCO adoptă măsuri de conservare și gestionare pentru a gestiona resursele piscicole care intră în domeniul său de competență. Aceste măsuri ar putea deveni obligatorii pentru Uniune.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) prevede că Uniunea garantează faptul că activitățile de pescuit și de acvacultură asigură condiții de mediu sustenabile pe termen lung și sunt gestionate de o manieră consecventă cu obiectivele de a realiza beneficii economice, sociale și de ocupare a forței de muncă și de a contribui la disponibilitatea aprovizionării cu alimente. De asemenea, regulamentul prevede că Uniunea aplică o abordare precaută a gestionării pescuitului și are ca obiectiv garantarea faptului că exploatarea resurselor biologice marine duce la refacerea și menținerea populațiilor de specii recoltate peste nivelurile care permit obținerea producției maxime sustenabile. Acesta prevede, de asemenea, ca Uniunea să ia măsuri de gestionare și de conservare pe baza celor mai bune avize științifice disponibile, să sprijine dezvoltarea cunoștințelor științifice și a elaborării de avize științifice, să elimine treptat aruncarea capturilor înapoi în mare și să promoveze metode de pescuit care contribuie la un pescuit mai selectiv și evitarea și reducerea, pe cât posibil, a capturilor nedorite, precum și la pescuitul cu impact redus asupra ecosistemului marin și a resurselor piscicole. În plus, Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 prevede în mod expres că obiectivele și principiile respective ar trebui să fie aplicate de Uniune în cadrul relațiilor sale externe din domeniul pescuitului.

(4)

După cum s-a afirmat în Comunicarea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene intitulată „Guvernanța internațională a oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre” și în concluziile Consiliului privind comunicarea comună respectivă, promovarea măsurilor de susținere și de sporire a eficacității organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului (ORGP) și, după caz, îmbunătățirea guvernanței acestora sunt esențiale pentru acțiunea Uniunii în cadrul acestor foruri.

(5)

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară” se referă la măsuri specifice de reducere a poluării cu materiale plastice și a poluării marine, precum și a pierderii sau abandonării echipamentelor de pescuit pe mare.

(6)

Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul reuniunilor consiliului NASCO, întrucât măsurile de conservare și executare adoptate de NASCO vor fi obligatorii pentru Uniune și vor fi de natură să influențeze în mod decisiv conținutul dreptului Uniunii, și anume Regulamentele (CE) nr. 1005/2008 (4) și (CE) nr. 1224/2009 (5) ale Consiliului, precum și Regulamentul (UE) 2017/2403 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

(7)

În prezent, poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul reuniunilor consiliului NASCO este stabilită prin Decizia Consiliului din 26 mai 2014 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul NASCO. Este oportun ca respectiva decizie să fie abrogată și înlocuită cu o nouă decizie care să cuprindă perioada 2019-2023.

(8)

Având în vedere caracterul dinamic al resurselor piscicole în zona convenției NASCO și, prin urmare, necesitatea ca poziția Uniunii să țină seama de noile evoluții, inclusiv de noile informații științifice și de alte informații relevante prezentate înainte sau în timpul reuniunilor NASCO, trebuie stabilite proceduri, în conformitate cu principiul cooperării loiale dintre instituțiile Uniunii prevăzut la articolul 13 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, pentru precizarea anuală a poziției Uniunii pentru perioada 2019-2023,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul reuniunilor Organizației pentru conservarea somonului în Atlanticul de Nord (NASCO) este stabilită în anexa I.

Articolul 2

Precizarea anuală a poziției pe care Uniunea urmează să o adopte în cadrul reuniunilor consiliului NASCO se realizează în conformitate cu anexa II.

Articolul 3

Poziția Uniunii stabilită în anexa I este evaluată și, după caz, revizuită de către Consiliu la propunerea Comisiei cel târziu pentru reuniunea anuală a consiliului NASCO din 2024.

Articolul 4

Decizia Consiliului din 26 mai 2014 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Organizației pentru conservarea somonului în Atlanticul de Nord (NASCO) se abrogă.

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 14 mai 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

P. DAEA


(1)  Decizia 82/886/CEE a Consiliului din 13 decembrie 1982 privind încheierea Convenției pentru conservarea somonului în Atlanticul de Nord (JO L 378, 31.12.1982, p. 24).

(2)  JO L 378, 31.12.1982, p. 25.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (JO L 286, 29.10.2008, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) 2017/2403 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului (JO L 347, 28.12.2017, p. 81).


ANEXA I

Poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Organizației pentru conservarea somonului în Atlanticul de Nord (NASCO)

1.   PRINCIPII

În cadrul NASCO, Uniunea:

(a)

acționează în conformitate cu obiectivele și principiile urmărite de Uniune în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), în special prin intermediul abordării precaute și al obiectivelor privind producția maximă durabilă menționate la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, pentru a promova implementarea unei abordări ecosistemice a gestionării pescuitului și a limita impactul activităților de pescuit asupra mediului, pentru a evita și a reduce, în măsura posibilului, capturile nedorite și pentru a elimina treptat practica aruncării înapoi în mare a capturilor, precum și pentru a reduce la minimum impactul activităților de pescuit asupra ecosistemelor marine și a habitatelor acestora, precum și prin promovarea în Uniune a unui pescuit competitiv și viabil din punct de vedere economic, pentru a garanta un nivel de trai decent persoanelor care depind de activitățile de pescuit, ținând seama de interesul consumatorilor;

(b)

se asigură că măsurile adoptate în cadrul NASCO sunt în conformitate cu Convenția NASCO;

(c)

garantează că măsurile adoptate în cadrul NASCO respectă legislația internațională și, în special, prevederile Convenției ONU asupra dreptului mării și ale articolului 66, ale Acordului privind promovarea respectării măsurilor internaționale de conservare și gestionare de către navele de pescuit în marea liberă și ale Acordului Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură din 2009 privind măsurile de competența statului portului;

(d)

promovează poziții coerente cu cele mai bune practici ale organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului (ORGP) din aceeași zonă;

(e)

urmărește consecvența și crearea de sinergii cu politica urmărită de Uniune în cadrul relațiilor bilaterale cu țări terțe în domeniul pescuitului și asigură coerența cu celelalte politici ale sale, în special în materie de relații externe, ocuparea forței de muncă, mediu, comerț, dezvoltare, cercetare și inovare;

(f)

garantează respectarea angajamentelor internaționale ale Uniunii;

(g)

respectă concluziile Consiliului din 19 martie 2012 referitoare la Comunicarea Comisiei privind dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului (1);

(h)

urmărește să creeze condiții de concurență echitabile pentru flota din Uniune în zona convenției, pe baza acelorași principii și standarde ca cele aplicabile în temeiul dreptului Uniunii, și să promoveze punerea în aplicare uniformă a respectivelor principii și standarde;

(i)

respectă concluziile Consiliului (2) privind Comunicarea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene intitulată „Guvernanța internațională a oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre” (3) și promovează măsuri de sprijin și îmbunătățire a eficacității NASCO și, dacă este cazul, a guvernanței și a performanței acesteia (de exemplu în ceea ce privește știința, conformitatea, transparența și procesul decizional), ca o contribuție la gestionarea durabilă a oceanelor în toate dimensiunile sale;

(j)

promovează coordonarea între ORGP și convențiile maritime regionale și cooperarea cu organizațiile mondiale, după caz, în cadrul mandatelor lor și, în special, promovează coordonarea cu OSPAR, la care Uniunea este, de asemenea, parte contractantă;

(k)

promovează mecanisme de cooperare între ORGP care nu se ocupă cu pescuitul de ton, similare cu așa-numitul proces Kobe pentru ORGP care se ocupă cu pescuitul de ton.

2.   ORIENTĂRI

Uniunea depune eforturi, după caz, pentru a sprijini adoptarea de către NASCO a următoarelor acțiuni:

(a)

măsuri de conservare și gestionare a resurselor piscicole din zona convenției pe baza celor mai bune avize științifice disponibile, inclusiv capturi totale admisibile (TAC) și cote, sau măsuri de reglementare a efortului de pescuit pentru resursele biologice marine vii reglementate de NASCO, care să ducă la obținerea sau menținerea ratei de exploatare pentru producția maximă durabilă cel târziu până în 2020. În caz de necesitate, se iau în considerare măsuri specifice pentru stocurile afectate de pescuitul excesiv, pentru a menține efortul de pescuit la un nivel care corespunde posibilităților de pescuit disponibile;

(b)

măsuri de prevenire, descurajare și eliminare a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) în zona convenției, inclusiv introducerea navelor pe lista INN;

(c)

măsuri pentru a consolida colectarea de date științifice în domeniul pescuitului și a promova o mai bună cooperare între industrie și oamenii de știință;

(d)

măsuri de monitorizare, de control și de supraveghere în zona Convenției NASCO, pentru a asigura eficiența controalelor și respectarea măsurilor adoptate în cadrul NASCO;

(e)

măsuri de reducere la minimum a impactului negativ al activităților de pescuit și de acvacultură asupra biodiversității marine și asupra ecosistemelor marine și a habitatelor acestora, inclusiv măsuri de reducere a poluării marine și de prevenire a evacuării de materiale plastice în mare și de reducere a impactului materialelor plastice prezente în mare asupra biodiversității și ecosistemelor marine, măsuri de protecție a ecosistemelor marine vulnerabile în zona Convenției NASCO în conformitate cu Orientările internaționale ale FAO privind gestionarea pescuitului de adâncime în marea liberă, precum și măsuri de evitare și de reducere pe cât posibil a capturilor nedorite, în special în ceea ce privește speciile marine vulnerabile, și de eliminare treptată a practicii de aruncare înapoi în mare a capturilor;

(f)

măsuri de reducere a impactului uneltelor de pescuit abandonate, pierdute sau aruncate în alt mod în ocean și de facilitare a identificării și recuperării acestor unelte;

(g)

măsuri care vizează interzicerea activităților de pescuit desfășurate exclusiv în scopul recoltării înotătoarelor de rechin și care să prevadă ca toți rechinii să fie debarcați cu toate înotătoarele atașate în mod natural;

(h)

abordări comune cu alte ORGP, dacă este cazul, în special cu cele implicate în gestionarea pescuitului în aceeași regiune;

(i)

recomandări, dacă este cazul și în măsura în care acest lucru este permis de documentele constitutive relevante, care să încurajeze punerea în aplicare a Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind munca în domeniul pescuitului;

(j)

măsuri tehnice suplimentare pe baza avizelor organismelor subsidiare și ale grupurilor de lucru ale NASCO.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 din 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final din 10.11.2016.


ANEXA II

Precizarea anuală a poziției care urmează să fie adoptată de Uniune în cadrul reuniunilor Organizației pentru conservarea somonului în Atlanticul de Nord

Înainte de fiecare reuniune a Consiliului NASCO, când organismul în cauză este convocat să adopte decizii care pot deveni obligatorii pentru Uniune, se iau măsurile necesare astfel încât poziția care urmează a fi exprimată în numele Uniunii să țină cont de cele mai recente informații științifice și de alte informații relevante transmise Comisiei, în conformitate cu principiile și orientările stabilite în anexa I.

În acest sens și pe baza informațiilor menționate, Comisia transmite Consiliului, cu suficient timp înainte de fiecare reuniune a Consiliului NASCO, un document scris care prezintă în detaliu propunerea de precizare a poziției Uniunii, în vederea dezbaterii și a adoptării detaliilor referitoare la poziția care urmează să fie exprimată în numele Uniunii.

În cazul în care, în cadrul unei reuniuni a Consiliului NASCO, nu se poate ajunge la un acord, inclusiv la fața locului, astfel încât poziția Uniunii să ia în considerare noile elemente, se sesizează Consiliul sau grupurile sale de pregătire cu privire la chestiunea respectivă.


Top