EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0310

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/310 a Consiliului din 18 februarie 2019 prin care Polonia este autorizată să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 226 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

ST/5849/2019/INIT

OJ L 51, 22.2.2019, p. 19–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/310/oj

22.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 51/19


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/310 A CONSILIULUI

din 18 februarie 2019

prin care Polonia este autorizată să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 226 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 395 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Prin scrisoarea înregistrată de Comisie la 15 mai 2018, Polonia a solicitat o autorizație de a introduce o măsură specială de derogare de la articolul 226 din Directiva 2006/112/CE pentru a aplica un mecanism de plată defalcată (denumită în continuare „măsura specială”). Măsura specială ar trebui să impună includerea unei declarații speciale potrivit căreia taxa pe valoarea adăugată (TVA) trebuie plătită în contul blocat de TVA al furnizorului pentru facturile emise în legătură cu livrarea de bunuri și prestarea de servicii care prezintă risc de fraudă și care, în general, cad sub incidența mecanismului de taxare inversă și a răspunderii solidare în Polonia. Polonia a solicitat măsura specială pentru o perioadă de trei ani, de la 1 ianuarie 2019 până la 31 decembrie 2021.

(2)

În conformitate cu articolul 395 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE, Comisia a transmis cererea Poloniei celorlalte state membre, prin scrisorile din data de 3 septembrie 2018. Prin scrisoarea din 4 septembrie 2018, Comisia a informat Polonia că dispune de toate informațiile necesare pentru a analiza cererea.

(3)

Polonia a adoptat deja numeroase măsuri pentru combaterea fraudei. Aceasta a introdus mecanismul de taxare inversă și răspunderea solidară a furnizorului și a clientului, fișierul standard de audit, norme mai stricte pentru înregistrarea în scopuri de TVA și radierea persoanelor impozabile, creșterea numărului de audituri, printre altele. Cu toate acestea, Polonia consideră că măsurile respective sunt insuficiente pentru a preveni frauda în materie de TVA.

(4)

Polonia este de părere că aplicarea măsurii speciale va elimina frauda în materie de TVA. Dat fiind faptul că, potrivit mecanismului de plată defalcată, valoarea TVA-ului depus într-un cont separat de TVA al unui furnizor (persoană impozabilă) poate fi utilizată exclusiv în scopuri restrânse, și anume pentru plata TVA-ului datorat autorităților fiscale sau plata TVA-ului corespunzător facturilor primite de la furnizori, acest sistem este o garanție mai bună că autoritățile fiscale vor încasa întreaga valoare a TVA-ului care ar trebui transferată de persoana impozabilă către Trezoreria Statului din Polonia.

(5)

Polonia a introdus mecanismul voluntar de plată defalcată la 1 iulie 2018. Polonia consideră că, în domeniile expuse în mod deosebit fraudei în materie de TVA, ar trebui introdusă măsura specială. Respectivele domenii sunt reprezentate de sectoare economice precum oțelul, deșeurile metalice, echipamentele electronice, aurul, metalele neferoase, carburanții și materialele plastice. Respectivele domenii sunt, în general, supuse mecanismului de taxare inversă și răspunderii solidare a furnizorului și a clientului în Polonia.

(6)

Măsura specială se va aplica în legătură cu livrările de bunuri și prestările de servicii enumerate în anexă, efectuate între întreprinderi (B2B), și va viza exclusiv transferurile bancare electronice.

(7)

În cazul excedentului de taxă aferentă intrărilor în raport cu taxa aferentă ieșirilor, care este recunoscut de furnizor în declarația de TVA ca sumă rambursabilă, plata unei astfel de rambursări este în mod normal efectuată în termen de 60 de zile în contul curent al furnizorului. Cu toate acestea, Polonia a informat Comisia că, în cazul tranzacțiilor care fac obiectul măsurii speciale, la cererea unui furnizor care deține un cont blocat de TVA, rambursarea urmează să aibă loc în termen de 25 de zile.

(8)

Furnizorii nu suportă costuri de deschidere și de operare a contului bancar de TVA, deoarece nu sunt pot fi percepute comisioane sau taxe de către bancă în ceea ce privește contul de TVA.

(9)

Măsura specială urmează să fie aplicată tuturor furnizorilor, inclusiv furnizorilor care nu sunt stabiliți în Polonia, deoarece aceștia au obligația de a deține un cont bancar operat în conformitate cu legislația bancară din Polonia. În acest sens, Polonia a confirmat faptul că, în ceea ce privește furnizorii, aceștia nu vor suporta costuri suplimentare în legătură cu obligația deschiderii unui cont bancar în Polonia, deoarece respectivii furnizori vor putea deschide și deține un cont bancar pentru plata TVA-ului în Polonia cu titlu gratuit.

(10)

Măsura specială, astfel cum este prevăzută de Polonia, va impune modificări majore în ceea ce privește furnizorii. Sistemul este deja operațional din 1 iulie 2018, pe bază voluntară și persoanele impozabile au avut ocazia de a se familiariza cu acest sistem.

(11)

Comisia este de părere că măsura specială în legătură cu livrările de bunuri și prestările de servicii care prezintă risc de fraudă poate genera rezultate concrete în ceea ce privește combaterea fraudei fiscale în materie de TVA. De obicei, derogările se acordă pentru o perioadă limitată de timp. Prin urmare, măsura specială ar trebui autorizată de la 1 martie 2019 până la 28 februarie 2022.

(12)

Având în vedere caracterul inedit și domeniul larg de aplicare al măsurii speciale, este important să se asigure urmărirea necesară. În special, este nevoie ca această urmărire să se concentreze pe impactul măsurii speciale asupra nivelului fraudei în materie de TVA și asupra persoanelor impozabile în ceea ce privește rambursările de TVA, sarcina administrativă, costurile ce revin persoanelor impozabile, printre altele. Prin urmare, Polonia trebuie să prezinte un raport privind impactul măsurii speciale în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a măsurii speciale pe teritoriul său.

(13)

Măsura specială nu va afecta negativ cuantumul global al încasărilor din impozitele colectate în etapa de consum final și nu va avea niciun impact negativ asupra resurselor proprii ale Uniunii care provin din TVA,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 226 din Directiva 2006/112/CE, Polonia este autorizată să introducă o declarație specială potrivit căreia TVA se plătește în contul separat blocat de TVA al furnizorului, deschis în Polonia, pentru facturile emise în legătură cu livrarea de bunuri și prestarea de servicii enumerate în anexa la prezenta decizie, efectuate între persoane impozabile, dacă plățile aferente acestor operațiuni sunt realizate prin transferuri bancare electronice.

Articolul 2

Polonia notifică Comisiei măsurile naționale menționate la articolul 1.

În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare pe teritoriul său a măsurii menționate la articolul 1, Polonia prezintă Comisiei un raport referitor la impactul său global asupra nivelului fraudei în materie de TVA și asupra persoanelor impozabile vizate.

Articolul 3

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării acesteia.

Prezenta decizie se aplică de la 1 martie 2019 până la 28 februarie 2022.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează Republicii Polone.

Adoptată la Bruxelles, 18 februarie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

N. BĂDĂLĂU


(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.


ANEXĂ

Lista livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii reglementate de articolul 1

Articolul 1 se aplică în raport cu următoarele livrări de bunuri și prestări de servicii descrise în conformitate cu Clasificarea produselor și serviciilor din Polonia (PKWiU):

Articol

PKWiU

Denumirea mărfurilor (grupă de mărfuri)/Denumirea serviciilor (grupă de servicii)

1

24.10.12.0

Feroaliaje

2

24.10.14.0

Pelete și pulberi de fontă brută, de fontă-oglindă (spiegel) sau de oțel

3

24.10.31.0

Produse laminate plate din oțeluri nealiate, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, cu o lățime ≥ 600 mm

4

24.10.32.0

Produse laminate plate din oțeluri nealiate, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, cu o lățime < 600 mm

5

24.10.35.0

Produse laminate plate din alte oțeluri aliate, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, cu o lățime ≥ 600 mm, cu excepția produselor din oțeluri cu siliciu numite „magnetice”

6

24.10.36.0

Produse laminate plate din alte oțeluri aliate, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, cu o lățime < 600 mm, cu excepția produselor din oțeluri cu siliciu numite „magnetice”

7

24.10.41.0

Produse laminate plate din oțeluri nealiate, prelucrate exclusiv prin laminare la rece, cu o lățime ≥ 600 mm

8

24.10.43.0

Produse laminate plate din oțeluri nealiate, prelucrate exclusiv prin laminare la rece, cu o lățime ≥ 600 mm, cu excepția produselor din oțeluri cu siliciu numite „magnetice”

9

24.10.51.0

Produse laminate plate din oțeluri nealiate, cu o lățime ≥ 600 mm, placate sau acoperite

10

24.10.52.0

Produse laminate plate din alte oțeluri aliate, cu o lățime ≥ 600 mm, placate sau acoperite

11

24.10.61.0

Bare și tije, laminate la cald, rulate în spire nearanjate (fil machine), din oțeluri nealiate

12

24.10.62.0

Alte bare și tije de oțel, prelucrate exclusiv prin forjare, laminare la cald, trefilare la cald sau extrudare, inclusiv barele și tijele torsionate după laminare

13

24.10.65.0

Bare și tije, laminate la cald, rulate în spire nearanjate (fil machine), din alte oțeluri aliate

14

24.10.66.0

Alte bare și tije din alte oțeluri aliate, prelucrate exclusiv prin forjare, laminare la cald, trefilare la cald sau extrudare, inclusiv barele și tijele torsionate după laminare

15

24.10.71.0

Profile deschise, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, trefilare la cald sau extrudare, din oțeluri nealiate

16

24.10.73.0

Profile deschise, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, trefilare la cald sau extrudare, din alte oțeluri aliate

17

24.31.10.0

Bare trefilate la rece și profile pline din oțel nealiat

18

24.31.20.0

Bare trefilate la rece și profile pline din oțel aliat, dar nu din oțel inoxidabil

19

24.32.10.0

Produse plate din oțel laminate la rece, neacoperite, cu o lățime < 600 mm

20

24.32.20.0

Produse plate din oțel laminate la rece, placate sau acoperite, cu o lățime < 600 mm

21

24.33.11.0

Profile deschise obținute la rece sau pliate, din oțeluri nealiate

22

24.33.20.0

Table striate din oțeluri nealiate

23

24.34.11.0

Fire trase la rece din oțeluri nealiate

24

24.41.10.0

Argint, sub formă brută sau în forme semiprelucrate sau sub formă de pulbere

25

ex 24.41.20.0

Aur, sub formă brută sau în forme semiprelucrate sau sub formă de pulbere, cu excepția aurului de investiții în sensul articolului 121 din lege, sub rezerva punctului 27

26

24.41.30.0

Platină, sub formă brută sau în forme semiprelucrate sau sub formă de pulbere

27

Indiferent de simbolul PKWiU

Aur de investiții în sensul articolului 121 din lege

28

ex 24.41.40.0

Metale comune sau argint, placate cu aur, în forme semiprelucrate – exclusiv argint, placat cu aur, în forme semiprelucrate

29

ex 24.41.50.0

Metale comune placate cu argint și metale comune, argint sau aur placate cu platină, în forme semiprelucrate – exclusiv placate cu aur și argint, în forme semiprelucrate

30

24.42.11.0

Aluminiu sub formă brută

31

24.43.11.0

Plumb sub formă brută

32

24.43.12.0

Zinc sub formă brută

33

24.43.13.0

Staniu sub formă brută

34

24.44.12.0

Cupru nerafinat; anozi din cupru pentru rafinare electrolitică

35

24.44.13.0

Cupru rafinat și aliaje de cupru, sub formă brută; aliaje de bază din cupru

36

24.44.21.0

Pulberi și fulgi de cupru

37

24.44.22.0

Bare, tije și profile din cupru

38

24.44.23.0

Fire din cupru

39

24.45.11.0

Nichel sub formă brută

40

ex 24.45.30.0

Alte metale neferoase și articole produse din acestea; materiale metalo-ceramice; cenușă și reziduuri conținând metale sau compuși metalici – exclusiv deșeuri și resturi de metale neprețioase

41

ex 26.11.30.0

Circuite electronice integrate – exclusiv procesoare

42

ex 26.20.11.0

Mașini automate de prelucrare a datelor, portabile, cu o greutate ≤ 10 kg, cum ar fi laptopuri și notebookuri; Calculatoare de buzunar (cum ar fi notebookuri) și dispozitive similare – exclusiv calculatoare portabile, cum ar fi tablete, notebookuri, laptopuri

43

ex 26.30.22.0

Telefoane pentru rețeaua de telefonie mobilă și pentru alte rețele fără fir - numai telefoane mobile, inclusiv telefoane inteligente (smartphone-uri)

44

ex 26.40.60.0

Console de jocuri video (cum ar fi cele utilizate cu receptoare TV sau cu ecran inclus) și alte jocuri de abilitate sau noroc cu afișare electronică – altele decât părți și accesorii

45

ex 32.12.13.0

Articole de bijuterie și părți ale acestora, precum și alte articole de bijuterie și părți ale acestora, placate cu aur și argint sau metale prețioase – exclusiv componente ale bijuteriilor și componente ale altor bijuterii din aur, argint și platină, adică bijuterii neterminate sau incomplete și părți distincte ale bijuteriilor inclusiv acoperite sau placate cu metale prețioase

46

38.11.49.0

Epave, altele decât vasele și structurile plutitoare, pentru dezmembrare

47

38.11.51.0

Deșeuri de sticlă

48

38.11.52.0

Deșeuri de hârtie și carton

49

38.11.54.0

Alte deșeuri de cauciuc

50

38.11.55.0

Deșeuri de material plastic

51

38.11.58.0

Deșeuri cu conținut de metale, altele decât deșeurile periculoase

52

38.12.26.0

Deșeuri de metal periculoase

53

38.12.27

Deșeuri și baterii de pile electrice scoase din uz și acumulatoare electrice scoase din uz; elemente galvanice uzate, baterii din elemente galvanice și acumulatoare electrice uzate

54

38.32.2

Materii prime secundare metalice

55

38.32.31.0

Materii prime secundare pe bază de sticlă

56

38.32.32.0

Materii prime secundare pe bază de hârtie și carton

57

38.32.33.0

Materii prime secundare pe bază de materiale plastice

58

38.32.34.0

Materii prime secundare pe bază de cauciuc

59

24.20.11.0

Tuburi și țevi, de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau conducte de gaze, fără sudură sau lipire, din oțel

60

24.20.12.0

Coloane de tubaj, tubaje și țevi de foraj de tipul utilizat la forare pentru extracția de petrol sau gaze naturale, fără sudură sau lipire, din oțel

61

24.20.13.0

Alte tuburi și țevi cu secțiune circulară, din oțel

62

24.20.31.0

Tuburi și țevi, sudate, cu un diametru extern ≤ 406,4 mm, de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau conducte de gaze

63

24.20.33.0

Alte tuburi și țevi, din oțel, cu secțiune circulară, sudate, cu un diametru extern ≤ 406,4 mm

64

24.20.34.0

Tuburi și țevi sudate, din oțel, cu altă secțiune decât cea circulară, cu un diametru extern ≤ 406,4 mm

65

24.20.40.0

Fitinguri pentru tuburi sau țevi, din oțel, dar nu turnat

66

ex 25.11.23.0

Alte structuri și elemente de construcții, plăci, tije, bare cornier, cofraje și alte articole asemănătoare din fier, oțel sau aluminiu – numai din oțel

67

ex 25.93.13.0

Pânze metalice, grilaje, plase și zăbrele din sârmă de fier, oțel sau cupru; metal expandat, din fier, oțel sau cupru – numai din oțel

68

 

Carburant de motor, motorină, benzină – în conformitate cu dispozițiile privind accizele

69

 

Păcură și ulei lubrifiant – în conformitate cu dispozițiile privind accizele

70

ex 10.4

Uleiuri și grăsimi animale și vegetale – exclusiv ulei de rapiță

71

ex 20.59.12.0

Emulsii sensibilizatoare pentru utilizări fotografice; preparate chimice pentru utilizări fotografice n.c.a. – exclusiv tonere fără cap de imprimare pentru mașini automate de prelucrare a datelor

72

ex 20.59.30.0

Cerneală tipografică, cerneluri de tipărit și alte cerneluri – exclusiv cartușe de cerneală fără cap de imprimare pentru mașini automate de prelucrare a datelor

73

ex 22.21.30.0

Plăci, foi, pelicule, folii și benzi, din materiale plastice, neprevăzute cu un suport și necombinate în mod similar cu alte materiale

74

ex 26.20.21.0

Unități de memorie – exclusiv unități de hard disk (HDD)

75

ex 26.20.22.0

Dispozitive de stocare solide – exclusiv SSD-uri

76

ex 26.70.13.0

Camere digitale și camere video digitale – exclusiv camere digitale

77

ex 28.23.26.0

Părți și accesorii pentru fotocopiatoare – exclusiv cartușe de cerneală și capete de imprimare pentru imprimante pentru mașini automate de prelucrare a datelor, tonere cu cap de imprimare pentru imprimante pentru mașini automate de prelucrare a datelor

78

ex 58.29.11.0

Pachete software pentru sisteme de operare – exclusiv SSD-uri

79

ex 58.29.29.0

Alte pachete software – exclusiv SSD-uri

80

ex 59.11.23.0

Alte materiale video și înregistrări video pe dischete, casete magnetice și alte suporturi similare – exclusiv SSD-uri

81

indiferent de simbolul PKWiU

Servicii privind transferul cotelor de emisii de gaze cu efect de seră menționate în Legea din 12 iunie 2015 privind sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră (Jurnalul Oficial din 2017, punctul 568)

82

41.00.30.0

Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale (lucrări de construcție a clădirilor noi, de reconstrucție sau de renovare a clădirilor existente)

83

41.00.40.0

Lucrări de construcție a clădirilor nerezidențiale (lucrări de construcție a clădirilor noi, de reconstrucție sau de renovare a clădirilor existente)

84

42.11.20.0

Lucrări generale de construcții de autostrăzi, de drumuri, de șosele și alte căi de acces pentru vehicule și pietoni și construcția de piste

85

42.12.20.0

Lucrări generale de construcții de căi ferate și de linii de metrou

86

42.13.20.0

Lucrări generale de construcții de poduri și tuneluri

87

42.21.21.0

Lucrări generale de construcții de conducte de transport

88

42.21.22.0

Lucrări generale de construcții de rețele de distribuție, inclusiv lucrări auxiliare

89

42.21.23.0

Lucrări generale de construcții de sisteme de irigații (canalizare), conducte și țevi de apă, instalații de tratare a apei, stații de evacuare a apelor reziduale și stații de pompare

90

42.21.24.0

Lucrări de forare a puțurilor, instalații de captare a apei și fose septice

91

42.22.21.0

Lucrări generale de construcții de linii de telecomunicații și de transmisie a energiei electrice

92

42.22.22.0

Lucrări generale de construcții de linii de telecomunicații și de distribuție a energiei electrice

93

42.22.23.0

Lucrări generale de construcții de centrale electrice

94

42.91.20.0

Lucrări generale de construcții de chei, porturi, baraje, ecluze și instalații hidrotehnice conexe

95

42.99.21.0

Lucrări generale de construcții de instalații de producție și de exploatare minieră

96

42.99.22.0

Lucrări generale de construcții de stadioane și terenuri de sport

97

42.99.29.0

Lucrări generale de construcții care implică alte lucrări de construcții civile

98

43.11.10.0

Lucrări de demolare a clădirilor

99

43.12.11.0

Lucrări de pregătire a șantierului pentru construcții, altele decât lucrări de terasament

100

43.12.12.0

Lucrări de terasament: lucrări de excavare, de săpare a șanțurilor și lucrări de terasament

101

43.13.10.0

Lucrări de excavare și prospecțiune geologică

102

43.21.10.1

Lucrări de execuție a instalațiilor electrice de siguranță

103

43.21.10.2

Lucrări de implementare a altor instalații electrice

104

43.22.11.0

Lucrări de execuție a lucrărilor de instalații și de drenare

105

43.22.12.0

Lucrări de execuție a sistemelor de încălzire, ventilație și climatizare

106

43.22.20.0

Lucrări de execuție a instalațiilor de gaz

107

43.29.11.0

Lucrări de izolații

108

43.29.12.0

Instalarea de garduri

109

43.29.19.0

Alte lucrări de instalare n.c.a.

110

43.31.10.0

Lucrări de tencuire

111

43.32.10.0

Lucrări de tâmplărie

112

43.33.10.0

Lucrări de pardosire și placare a pereților

113

43.33.21.0

Lucrări de pardosire și placare a pereților cu terrazzo, marmură, granit sau ardezie

114

43.33.29.0

Alte lucrări de pardosire și placare a pereților (inclusiv tapetare), n.c.a.

115

43.34.10.0

Lucrări de zugrăvire

116

43.34.20.0

Lucrări de fabricare a sticlei

117

43.39.11.0

Lucrări de decorare

118

43.39.19.0

Lucrări de execuție a altor lucrări de finisare, n.c.a.

119

43.91.11.0

Lucrări de construcții de structuri de acoperiș

120

43.91.19.0

Alte lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

121

43.99.10.0

Lucrări de etanșare și hidroizolații

122

43.99.20.0

Lucrări de montare și demontare a schelei

123

43.99.30.0

Lucrări de construcții de fundații, inclusiv fixarea pilonilor

124

43.99.40.0

Lucrări de betonare

125

43.99.50.0

Lucrări de asamblare a structurilor metalice

126

43.99.60.0

Lucrări de zidărie din cărămidă și piatră

127

43.99.70.0

Lucrări de montare și de asamblare a structurilor prefabricate

128

43.99.90.0

Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

129

05.10.10.0

Cărbune superior

130

05.20.10.0

Lignit

131

19.10.10.0

Cocs și semicocs de huilă, de lignit sau de turbă; cărbune de retortă

132

19.20.11.0

Brichete și combustibili solizi în forme similare fabricați din huilă

133

19.20.12.0

Brichete și combustibili solizi în forme similare fabricați din lignit

134

ex 26.70.13.0

Camere digitale pentru fotografiere și camere digitale – exclusiv camere digitale

135

26.40.20.0

Receptoare de televiziune, combinate sau nu cu receptoare radio sau aparate de înregistrare sau reproducere a sunetului și imaginii

136

26.20.1

Calculatoare și alte mașini automate de prelucrare a datelor

137

30.91.20.0

Părți și accesorii pentru motociclete și atașe

138

27.20.2

Acumulatoare electrice și părți ale acestora

139

28.11.41.0

Piese pentru motoare cu combustie internă cu aprindere prin scânteie, cu excepția pieselor pentru motoare de aeronave

140

ex 29.31.10.0

Seturi de înfășurări pentru aprindere și alte seturi de tipul celor folosite la vehicule, aeronave sau nave – exclusiv seturi de înfășurări pentru aprindere și alte seturi de cabluri de tipul celor folosite la vehicule

141

29.31.21.0

Bujii; magnetouri; magneto-dinamuri; volanți magnetici; distribuitori; bobine de inducție

142

29.31.22.0

Demaroare și demaroare-generatoare cu funcție dublă; alte generatoare și alte echipamente pentru motoarele cu combustie

143

29.31.23.0

Echipament electric de semnalizare, ștergătoare de parbriz, degivroare și instalații de dezaburire pentru autovehicule

144

29.31.30.0

Părți ale altor echipamente electrice utilizate la autovehicule

145

29.32.20.0

Centuri de siguranță pentru scaune, airbaguri și părți și accesorii pentru caroserii

146

29.32.30.0

Părți și accesorii pentru autovehicule, n.c.a, altele decât motociclete

147

45.31.1

Servicii de comerț cu părți și accesorii pentru autovehicule, altele decât motociclete

148

45.32.1

Servicii de comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu părți și accesorii pentru autovehicule, altele decât motociclete

149

45.32.2

Alte servicii de comerț cu amănuntul cu părți și accesorii pentru autovehicule, altele decât motociclete

150

ex 45.40.10.0

Servicii de comerț cu ridicata cu motociclete și părți și accesorii pentru acestea – exclusiv vânzare de părți și accesorii pentru motociclete

151

ex 45.40.20.0

Servicii de comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu motociclete și părți și accesorii pentru acestea – exclusiv vânzare de părți și accesorii pentru motociclete

152

ex 45.40.30.0

Alte servicii de comerț cu amănuntul cu motociclete și părți și accesorii pentru acestea – exclusiv vânzare cu amănuntul de părți și accesorii pentru motociclete


Top