EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0014(01)

Decizia (UE) 2019/976 a Băncii Centrale Europene din 29 mai 2019 de stabilire a principiilor pentru definirea obiectivelor și comunicarea de feedback în echipele comune de supraveghere și de abrogare a Deciziei (UE) 2017/274 (BCE/2019/14)

OJ L 157, 14.6.2019, p. 61–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/976/oj

14.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 157/61


DECIZIA (UE) 2019/976 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 29 mai 2019

de stabilire a principiilor pentru definirea obiectivelor și comunicarea de feedback în echipele comune de supraveghere și de abrogare a Deciziei (UE) 2017/274 (BCE/2019/14)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 6 alineatele (1) și (7),

întrucât:

(1)

Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede că Banca Centrală Europeană (BCE) este responsabilă de funcționarea eficace și coerentă a Mecanismului unic de supraveghere (MUS). Considerentul 79 din acest regulament arată că un personal foarte motivat, bine instruit și imparțial este indispensabil pentru realizarea unei supravegheri eficace.

(2)

În conformitate cu articolele 3-6 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17) (2), BCE este responsabilă cu constituirea și componența echipelor comune de supraveghere, care sunt compuse din membri ai personalului BCE și al autorităților naționale competente. Un coordonator al echipei comune de supraveghere (ECS), asistat de unul sau mai mulți subcoordonatori din cadrul autorităților naționale competente (ANC), asigură coordonarea lucrărilor în cadrul fiecărei ECS.

(3)

Având în vedere rolurile importante deținute de coordonatorii ECS și de subcoordonatorii din cadrul ANC în coordonarea activității membrilor ECS din ANC, este necesară și proporțională introducerea unui proces uniform pentru definirea obiectivelor și comunicarea de feedback în cadrul ECS.

(4)

Feedbackul privind activitatea subcoordonatorilor din cadrul ANC a fost furnizat anterior într-o perioadă de probă inițială în temeiul Deciziei (UE) 2016/3 a Băncii Centrale Europene (BCE/2015/36) (3), iar apoi în cursul unei perioade de probă ulterioare, în conformitate cu principiile stabilite în Decizia (UE) 2017/274 a Băncii Centrale Europene (BCE/2017/6) (4). Întrucât perioada de probă ulterioară s-a încheiat, Decizia (UE) 2017/274 (BCE/2017/6) ar trebui abrogată din motive de securitate juridică.

(5)

Experiența dobândită în această perioadă de probă ulterioară a arătat că un mecanism de feedback în cadrul ECS poate fi util pentru a asigura funcționarea lor eficace, o mai bună colaborare și dialog, precum și pentru a consolida în continuare încrederea și deschiderea în cadrul acestor echipe. Prin urmare, mecanismul de feedback ar trebui prelungit și utilizat în mod regulat. Cu toate acestea, pentru a ține seama de modificările care trebuie aduse mecanismului de feedback, este necesar să se adopte o nouă decizie. Prin urmare, Decizia (UE) 2017/274 (BCE/2017/6) ar trebui abrogată și înlocuită cu prezenta decizie.

(6)

ANC sunt singurele responsabile pentru evaluarea personalului propriu, iar BCE este singura responsabilă pentru evaluarea personalului său. În gestionarea personalului, ANC pot utiliza feedbackul furnizat de coordonatorii ECS subcoordonatorilor din cadrul ANC, dacă legislația națională relevantă permite acest lucru, iar BCE poate utiliza feedbackul furnizat coordonatorului ECS, în toate cazurile în conformitate cu prezenta decizie.

(7)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (5), iar aceasta a emis un aviz la 7 aprilie 2015 prin care a recunoscut că feedbackul este necesar pentru gestionarea ECS și a aprobat mecanismul de feedback, recomandând totodată ca funcționarea sa detaliată să fie definită într-un instrument juridic corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică definițiile prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17).

Articolul 2

Stabilirea obiectivelor și comunicarea de feedback

(1)   Fără a aduce atingere responsabilității exclusive a ANC ca angajator al subcoordonatorilor din cadrul ANC, coordonatorii ECS, după consultarea fiecărui subcoordonator din cadrul ANC, stabilesc principalele atribuții și obiective ale acestui subcoordonator din cadrul ANC.

(2)   Obiectivele și competențele rolului de coordonator ECS sunt definite în contextul procesului BCE de gestionare și de dezvoltare a activității. În scopul feedbackului în cadrul ECS, subcoordonatorii din cadrul ANC sunt informați cu privire la competențele stabilite și definite în cadrul de abilități al BCE (6) care sunt aplicabile rolului de coordonator al ECS.

(3)   Feedbackul este reciproc: coordonatorii ECS furnizează feedback subcoordonatorilor din cadrul ANC, iar subcoordonatorii din cadrul ANC furnizează feedback coordonatorilor ECS, în conformitate cu principiile stabilite în anexa I.

(4)   Coordonatorul ECS relevant și subcoordonatorii din cadrul ANC relevanți furnizează în comun feedback propriei ECS în ansamblu privind modul în care această echipă și-a atins obiectivele în conformitate cu principiile stabilite în anexa I.

(5)   Coordonatorii ECS și subcoordonatorii din cadrul ANC urmăresc să furnizeze feedback în contextul unei reuniuni față în față.

(6)   Perioada de referință pentru care sunt definite obiectivele și este furnizat feedback este perioada de la 1 ianuarie la 31 decembrie a fiecărui an.

(7)   Feedbackul înregistrat în instrumentul de sistem utilizat pentru gestionarea procesului de furnizare de feedback este accesat numai de persoane care îndeplinesc criteriile privind necesitatea de a cunoaște stabilite în Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (7). În înregistrarea relevantă a operațiunii de prelucrare și în declarația de confidențialitate furnizată persoanelor vizate sunt stabilite categorii specifice de părți interesate care au nevoie să cunoască feedbackul.

Articolul 3

Abrogare

Decizia (UE) 2017/274 (BCE/2017/6) se abrogă.

Articolul 4

Dispoziții finale

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Prin derogare de la articolul 2 alineatul (6), prima perioadă de referință pentru care sunt definite obiective și este furnizat feedback începe la data intrării în vigoare a prezentei decizii și se încheie la 31 decembrie a aceluiași an.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 29 mai 2019.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) (JO L 141, 14.5.2014, p. 1).

(3)  Decizia (UE) 2016/3 a Băncii Centrale Europene din 18 noiembrie 2015 de stabilire a principiilor pentru furnizarea de feedback cu privire la activitatea subcoordonatorilor desemnați din rândul personalului autorităților naționale competente desfășurată în cadrul echipelor comune de supraveghere din Mecanismul unic de supraveghere (BCE/2015/36) (JO L 1, 5.1.2016, p. 4).

(4)  Decizia (UE) 2017/274 a Băncii Centrale Europene din 10 februarie 2017 de stabilire a principiilor pentru furnizarea de feedback privind activitatea subcoordonatorilor din cadrul autorităților naționale competente și de abrogare a Deciziei (UE) 2016/3 (BCE/2017/6) (JO L 40, 17.2.2017, p. 72).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(6)  A se vedea documentul intitulat The ECB capability framework: the competencies („Cadrul de abilități al BCE: competențele”), disponibil la https://www.ecb.europa.eu/careers/pdf/leadership_competencies.en.pdf.

(7)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).


ANEXA I

Principii pentru definirea obiectivelor și comunicarea de feedback în echipele comune de supraveghere ale Mecanismului unic de supraveghere

Principiul 1

Stabilirea obiectivelor

(1)

Fără a aduce atingere responsabilității exclusive a ANC ca angajator al subcoordonatorilor din cadrul ANC, la începutul fiecărei perioade de referință sau atunci când un subcoordonator din cadrul ANC s-a alăturat unei ECS, coordonatorul ECS, după consultarea subcoordonatorului din cadrul ANC, stabilește principalele atribuții și obiective ale fiecărui subcoordonator din cadrul ANC.

(2)

Coordonatorul ECS și subcoordonatorul din cadrul ANC definesc în comun obiectivele echipei și comunică anual ECS aceste obiective, în cursul unei reuniuni a ECS care are loc la începutul fiecărei perioade de referință sau atunci când a fost înființată o ECS nouă.

(3)

Atribuțiile și obiectivele convenite pentru subcoordonatorul din cadrul ANC pot fi înregistrate în instrumentul de sistem utilizat pentru gestionarea procesului de furnizare de feedback.

Principiul 2

Comunicarea de feedback

(1)

Coordonatorul ECS furnizează cel puțin anual și, în orice caz, după încheierea unei perioade de referință, feedback față în față subcoordonatorului din cadrul ANC privind modul în care aceștia și echipele lor și-au atins obiectivele. Acest feedback ține seama de competențele stabilite în anexa II.

(2)

Subcoordonatorul din cadrul ANC furnizează cel puțin anual și, în orice caz, după încheierea unei perioade de referință, feedback față în față coordonatorului ECS privind coordonarea ECS de către aceștia. Acest feedback ține seama de competențele stabilite în cadrul de abilități al BCE.

(3)

Feedbackul comunicat între coordonatorul ECS și subcoordonatorul din cadrul ANC, astfel cum este descris în principiile 2.1 și 2.2, este înregistrat, la cererea celui care primește feedback prin intermediul instrumentului de sistem, în instrumentul de sistem care este utilizat pentru gestionarea procesului de furnizare de feedback.

(4)

Coordonatorul ECS și subcoordonatorul din cadrul ANC furnizează în comun propriei ECS feedback privind modul în care echipa și-a atins obiectivele. Acest feedback este furnizat ECS cel puțin anual și, în orice caz, după încheierea unei perioade de referință, într-o reuniune a ECS.

(5)

Pentru a asigura un dialog continuu, coordonatorul ECS furnizează fiecărui subcoordonator din cadrul ANC îndrumare și feedback continuu pe parcursul anului.

(6)

Coordonatorul ECS și subcoordonatorul din cadrul ANC furnizează îndrumare și feedback continuu echipei acestora pe parcursul anului.

Principiul 3

Accesul la feedbackul înregistrat în instrumentul de sistem

(1)

Coordonatorul ECS și subcoordonatorul din cadrul ANC beneficiază de acces la feedbackul înregistrat în instrumentul de sistem utilizat pentru gestionarea procesului de furnizare de feedback.

(2)

Personalul BCE, altul decât coordonatorul ECS și administratorului procesului, poate beneficia de acces la feedbackul înregistrat în instrumentul de sistem utilizat pentru gestionarea procesului de furnizare de feedback pe baza principiului necesității de a cunoaște, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725.

(3)

La cererea ANC relevante, feedbackul referitor la subcoordonatorul din cadrul ANC înregistrat în instrumentul de sistem utilizat pentru gestionarea procesului de furnizare de feedback, dacă este disponibil, este pus la dispoziția ANC relevante și poate fi utilizat de aceasta:

(a)

pentru facilitarea gestionării personalului propriu, dacă legislația națională aplicabilă permite acest lucru;

(b)

ca o contribuție la identificarea necesarului de dezvoltare profesională, inclusiv necesarul de formare profesională, al subcoordonatorilor ECS, în conformitate cu normele interne ale ANC.

(c)

pentru crearea/elaborarea de evaluări, dacă legislația națională relevantă permite acest lucru.

(4)

Accesul la feedback, inclusiv transferul acestuia, este acordat ANC în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/1725. În cazul în care se primesc solicitări de feedback și are loc un transfer, subcoordonatorul din cadrul ANC în cauză este informat în mod corespunzător.

Principiul 4

Protecția datelor cu caracter personal prelucrate în contextul comunicării de feedback

(1)

Toate datele cu caracter personal referitoare la stabilirea obiectivelor și comunicarea de feedback privind atingerea acestor obiective sunt prelucrate de BCE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725.

(2)

Datele cu caracter personal referitoare la stabilirea obiectivelor și la comunicarea de feedback privind modul de atingere a acestor obiective sunt utilizate numai în scopurile descrise în principiul 3 și pot fi stocate pe o perioadă maximă de cinci ani.

ANEXA II

Lista competențelor deosebit de relevante pentru personalul care lucrează în MUS (competențe MUS)

 

Cunoștințe profesionale: Cunoașterea politicilor, metodologiilor și reglementărilor în materie de supraveghere, în special în contextul MUS, precum și a funcționării instituțiilor financiare. Actualizarea continuă a cunoștințelor în ceea ce privește schimbările din aceste domenii și aplicarea acestora în domeniile relevante de activitate.

 

Comunicare: Transmiterea de informații în mod clar și concis către grupuri sau persoane individuale, oral sau în scris, pentru a asigura înțelegerea de către acestea a informațiilor și a mesajului. Capacitatea de a asculta și răspunde în mod adecvat altora.

 

Cooperare și colaborare: Construirea și menținerea unor relații continue și funcționale de colaborare cu colegii pentru îndeplinirea atribuțiilor MUS ale echipei, cu dimensiunea europeană a acestora. Dezvoltarea și menținerea unor relații eficiente cu alții pentru încurajarea și susținerea activității echipei. Schimbul proactiv de date, informații și cunoștințe cu echipa.

 

Fermitate în atingerea obiectivelor: Îndeplinirea atribuțiilor cu tenacitate și perseverență, găsirea de soluții eficace și adaptarea propriului comportament pentru a găsi abordarea potrivită pentru obținerea rezultatului dorit.

 

Raționament și incisivitate: Analizarea și evaluarea situațiilor, datelor și informațiilor în scopul dezvoltării de strategii, planuri și politici adecvate. Înțelegerea și formularea de perspective diferite și contradictorii asupra unei chestiuni, dacă este necesar, adaptarea abordărilor pe măsură ce se schimbă cerințele unei situații, analizarea problemelor din noi perspective și dezvoltarea opiniilor sau soluțiilor propuse de alții. Încercarea de a înțelege pe deplin situația înainte de a face o recomandare sau de a trage o concluzie, împreună cu obținerea de informații complete și exacte, după caz; tragerea unei concluzii fundamentate prin adresarea în mod respectuos a unei serii de întrebări incisive, precum și atenție continuă la posibila apariție a unor probleme și la diverse informații.

 

Sfera de interes și atitudinea prospectivă: Extinderea interesului dincolo de propriul rol pentru a stabili contextul mai larg al activității individuale, prin înțelegerea deplină a diferitelor funcții/domenii, prin demonstrarea cunoașterii unor contexte culturale și puncte de vedere diverse și prin evaluarea implicațiilor propriilor decizii asupra altora. Atitudine prospectivă și anticiparea oportunităților și riscurilor viitoare, precum și luarea de inițiativă pentru crearea de oportunități sau evitarea unei probleme viitoare.

 

Obiectivitate, integritate și independență: Desfășurarea activității în mod independent și obiectiv, în interesul Uniunii în ansamblu, pe baza standardelor profesionale ale MUS și prin verificarea circumstanțelor pentru a dobândi o imagine completă și realistă a situației. Depunerea de eforturi pentru reducerea sau eliminarea atitudinilor părtinitoare, prejudecăților sau evaluărilor subiective prin bazarea pe date și fapte verificabile.

 

Gestionarea echipelor MUS (aplicabil doar managerilor): Îndrumarea echipelor (virtuale/la distanță) și ghidarea acestora către atingerea obiectivelor echipei. Coordonarea activităților echipelor în mod transfrontalier prin furnizarea unei direcții și prin utilizarea efectivă și eficientă a competențelor și diversității acestora. Contribuirea la reducerea și depășirea ambiguităților și găsirea de soluții pentru stabilirea unei direcții și atingerea obiectivelor în condiții de incertitudine.


Top