EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0003(01)

Decizia (UE) 2019/166 a Băncii Centrale Europene din 25 ianuarie 2019 privind Comitetul pentru infrastructura pieței și de abrogare a Deciziei BCE/2012/6 privind înființarea Comitetului pentru TARGET2-Securities (BCE/2019/3)

OJ L 32, 4.2.2019, p. 14–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/166/oj

4.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/14


DECIZIA (UE) 2019/166 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 25 ianuarie 2019

privind Comitetul pentru infrastructura pieței și de abrogare a Deciziei BCE/2012/6 privind înființarea Comitetului pentru TARGET2-Securities (BCE/2019/3)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.3,

având în vedere Orientarea BCE/2012/13 din 18 iulie 2012 privind TARGET2-Securities (1),

întrucât:

(1)

Eurosistemul oferă infrastructuri ale pieței, platforme, aplicații și servicii conexe în domeniul decontării de fonduri, al decontării valorilor mobiliare și al administrării garanțiilor, care cuprind serviciile TARGET, inclusiv serviciile TARGET2, T2S și TIPS.

(2)

La 16 martie 2016, Consiliul guvernatorilor a aprobat instituirea Comitetului pentru infrastructura pieței, organism de guvernanță cu atribuții de administrare tehnică și operațională în domeniul platformelor și infrastructurii pieței.

(3)

În trecut, Comitetul pentru infrastructura pieței s-a întrunit în diferite formate dedicate, în conformitate cu diferitele infrastructuri ale pieței, platforme și proiecte pentru care este responsabil. De la instituirea Comitetului pentru infrastructura pieței, Comitetul pentru T2S, instituit inițial în virtutea Deciziei BCE/2012/6 (2), a funcționat ca unul dintre formatele dedicate ale Comitetului pentru infrastructura pieței, astfel cum se reflectă în Decizia (UE) 2017/1403 a Băncii Centrale Europene (BCE/2017/20) (3).

(4)

Comitetul pentru T2S nu a fost instituit numai prin Decizia BCE/2012/6, ci se bazează, de asemenea, pe un protocol privind T2S semnat de băncile centrale din Eurosistem.

(5)

O evaluare a funcționării Comitetului pentru infrastructura pieței a arătat că nu sunt necesare formate dedicate pentru funcționarea sa eficientă. Prin urmare, Decizia BCE/2012/6 ar trebui abrogată, iar formatul Comitetului pentru infrastructura pieței ar trebui revizuit, astfel încât Comitetul pentru infrastructura pieței să fie structurat și să funcționeze în conformitate cu prezenta decizie.

(6)

Comitetul pentru infrastructura pieței, în formatul său revizuit, susține Consiliul guvernatorilor în asigurarea menținerii și dezvoltării infrastructurilor pieței, a platformelor, a aplicațiilor și a serviciilor conexe din Eurosistem în domeniul decontării de fonduri, al decontării valorilor mobiliare și al administrării garanțiilor, precum și în dezvoltarea proiectelor din aceste domenii, în conformitate cu obiectivele prevăzute de tratat pentru Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC), cu nevoile funcționale ale SEBC, cu progresul tehnologic, precum și cu cerințele de reglementare și de supraveghere, aplicabile la momentul respectiv.

(7)

Se înțelege că efectul juridic al anexei III la prezenta decizie („Codul de conduită”) este condiționat de semnarea de către membrii Comitetului pentru infrastructura pieței a declarațiilor din apendicele 1 și 2 la anexa III,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

Toate trimiterile la Comitetul pentru T2S în Orientarea BCE/2012/13, în Deciziile BCE/2011/20 (4) și BCE/2011/05 (5) se interpretează ca trimiteri la Comitetul pentru infrastructura pieței. Toți ceilalți termeni utilizați în prezenta decizie au sensul stabilit în Orientările BCE/2012/27 (6) și BCE/2012/13.

Articolul 2

Comitetul pentru infrastructura pieței

(1)   Mandatul Comitetului pentru infrastructura pieței (Market Infrastructure Board – MIB), inclusiv obiectivele, responsabilitățile și atribuțiile acestuia, este prevăzut în anexa I la prezenta decizie.

(2)   Regulamentul de procedură al MIB, inclusiv componența și procedurile de lucru, este prevăzut în anexa II la prezenta decizie.

(3)   Codul de conduită aplicabil membrilor MIB, prevăzut în anexa III la prezenta decizie, este aprobat de Consiliul guvernatorilor.

(4)   Cerințele și procedurile pentru selectarea, numirea și înlocuirea membrilor MIB care nu fac parte din personalul unei bănci centrale sunt prevăzute în anexa IV la prezenta decizie.

(5)   Se înțelege că prezenta decizie nu instituie o prezumție în sensul că fiecare proiect nou de infrastructuri ale pieței care se încadrează în definiția unui proiect de infrastructură al Eurosistemului din prezenta decizie urmează a fi încredințat în mod automat către MIB. Numai proiectele încredințate explicit MIB de către Consiliul guvernatorilor urmează a fi administrate de către MIB.

Articolul 3

Abrogare

Decizia BCE/2012/6 se abrogă.

Articolul 4

Dispoziții tranzitorii

Pentru a asigura o tranziție ordonată și fără dificultăți la MIB instituit în conformitate cu prezenta decizie, inclusiv numirea membrilor săi, mandatul membrilor MIB aflați în funcție la data intrării în vigoare a prezentei decizii se consideră a fi prelungit cu patru luni.

Articolul 5

Dispoziții finale

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 25 ianuarie 2019.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 215, 11.8.2012, p. 19.

(2)  Decizia BCE/2012/6 din 29 martie 2012 privind înființarea Comitetului pentru TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Board) și de abrogare a Deciziei BCE/2009/6 (JO L 117, 1.5.2012, p. 13).

(3)  Decizia (UE) 2017/1403 a Băncii Centrale Europene din 23 iunie 2017 de modificare a Deciziei BCE/2012/6 privind înființarea Comitetului pentru TARGET2-Securities (BCE/2017/20) (JO L 199, 29.7.2017, p. 24).

(4)  Decizia BCE/2011/20 din 16 noiembrie 2011 de stabilire a normelor detaliate și a procedurilor de punere în aplicare a criteriilor de eligibilitate pentru accesul depozitarilor centrali de valori mobiliare la serviciile TARGET2-Securities (JO L 319, 2.12.2011, p. 117).

(5)  Decizia BCE/2011/5 din 20 aprilie 2011 privind selectarea furnizorilor de servicii de rețea TARGET2-Securities (JO L 134, 21.5.2011, p. 22).

(6)  Orientarea BCE/2012/27 din 5 decembrie 2012 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (JO L 30, 30.1.2013, p. 1).


ANEXA I

COMITETUL PENTRU INFRASTRUCTURA PIEȚEI

MANDAT

INTRODUCERE

Eurosistemul oferă infrastructuri ale pieței, platforme, aplicații și servicii conexe în domeniul decontării de fonduri, al decontării valorilor mobiliare și al administrării garanțiilor, care cuprind serviciile TARGET, inclusiv serviciile TARGET2, T2S și TIPS, precum și, în viitor, ECMS („serviciile de infrastructură ale Eurosistemului”).

Comitetul pentru infrastructura pieței (Market Infrastructure Board – MIB) este organismul de guvernanță care sprijină Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) („Consiliul guvernatorilor”) în asigurarea menținerii și dezvoltării serviciilor de infrastructură ale Eurosistemului, precum și în administrarea proiectelor privind serviciile de infrastructură ale Eurosistemului („proiectele de infrastructură ale Eurosistemului” sau „proiectele”) în conformitate cu obiectivele prevăzute de tratat pentru Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC), cu nevoile funcționale, cu progresul tehnologic, cu cadrul juridic aplicabil serviciilor și proiectelor de infrastructură ale Eurosistemului, precum și cu cerințele de reglementare și de supraveghere, cu respectarea deplină a mandatelor comitetelor SEBC instituite în temeiul articolului 9 din Regulamentul de procedură al BCE. MIB pregătește rapoarte adresate organismelor de decizie ale BCE.

Prezenta decizie nu instituie o prezumție în sensul că fiecare proiect nou de infrastructuri ale pieței care se încadrează în definiția unui proiect de infrastructură al Eurosistemului din prezenta decizie urmează a fi încredințat în mod automat către MIB. Numai proiectele încredințate explicit MIB de către Consiliul guvernatorilor urmează a fi administrate de către MIB.

1.   Rolul Comitetului pentru infrastructura pieței

Consiliul guvernatorilor încredințează MIB îndeplinirea atribuțiilor definite în prezentul mandat.

Fără a aduce atingere competenței sale supreme de decizie, Consiliul guvernatorilor a încredințat MIB îndeplinirea anumitor atribuții clar definite, referitoare atât la funcționarea serviciilor de infrastructură ale Eurosistemului, cât și la proiectele de infrastructură ale Eurosistemului. Consiliul guvernatorilor, fără a aduce atingere competenței BCN prevăzute în Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, poate aloca MIB alte atribuții clar definite, în plus față de cele menționate în secțiunea 2, care altfel s-ar afla în responsabilitatea Consiliului guvernatorilor. Din perspectiva competenței supreme a Consiliului guvernatorilor în ceea ce privește infrastructurile Eurosistemului, oricare dintre atribuțiile încredințate MIB poate fi totuși preluată și exercitată de Consiliul guvernatorilor.

2.   Responsabilitățile și atribuțiile Comitetului pentru infrastructura pieței

2.1.   Elaborarea de propuneri de decizii ale Consiliului guvernatorilor cu privire la serviciile și proiectele de infrastructură ale Eurosistemului

Fără a aduce atingere responsabilității Comitetului executiv de a pregăti reuniunile Consiliului guvernatorilor și de a fi responsabil de administrarea curentă a BCE, MIB elaborează propuneri pentru Consiliul guvernatorilor, astfel încât acesta să decidă cu privire la următoarele aspecte, în măsura în care Consiliul guvernatorilor a încredințat MIB un anumit proiect sau o anumită infrastructură, și cu respectarea deplină a mandatelor comitetelor SEBC instituite în temeiul articolului 9 din Regulamentul de procedură al BCE:

(a)

strategia generală, inclusiv definirea sferei serviciilor și descrierea serviciilor;

(b)

aspecte legate de guvernanța proiectelor;

(c)

aspecte financiare, inclusiv:

(i)

elaborarea principalelor caracteristici ale regimului financiar (în special bugetul, valoarea, perioada de timp acoperită, surse de finanțare);

(ii)

analiza regulată a riscurilor financiare la care este expus Eurosistemul;

(iii)

normele privind gestionarea conturilor deschise în contabilitatea BCE și administrate de MIB în numele Eurosistemului;

(iv)

metodologia de calcul a costurilor;

(v)

politica de comisionare; și

(vi)

analiza regimului răspunderii;

(d)

planificarea generală;

(e)

cadrul juridic cu băncile centrale naționale (BCN) care furnizează Eurosistemului servicii de infrastructură a pieței sau care execută proiecte de infrastructură ale Eurosistemului cu Eurosistemul („BCN furnizoare”) și cu clienții, precum și orice alte condiții sau acorduri contractuale care urmează a fi semnate între Eurosistem și participanții externi;

(f)

cadrul de gestionare a riscului;

(g)

acorduri privind nivelul serviciilor cu părțile relevante;

(h)

autorizarea și stabilirea priorității cererilor de modificări și a strategiilor de testare/migrare;

(i)

strategiile pentru conectivitatea la rețea;

(j)

strategiile pentru gestionarea crizelor;

(k)

strategia și cadrele securității informațiilor și ale rezilienței cibernetice;

(l)

răspundere și alte acțiuni; și

(m)

respectarea criteriilor de eligibilitate aplicabile de către participanții la serviciile de infrastructură ale Eurosistemului.

2.2.   Activități de administrare legate de serviciile și proiectele de infrastructură ale Eurosistemului

2.2.1.   Administrare și coordonare

MIB realizează administrarea generală a serviciilor și proiectelor de infrastructură ale Eurosistemului, în măsura în care Consiliul guvernatorilor a încredințat MIB un anumit proiect sau o anumită infrastructură și cu respectarea deplină a mandatelor comitetelor SEBC instituite în temeiul articolului 9 din Regulamentul de procedură al BCE. În acest context, MIB:

(a)

se asigură că serviciile și proiectele de infrastructură ale Eurosistemului răspund necesităților pieței;

(b)

pune în aplicare și/sau administrează strategiile generale, inclusiv definirea sferei serviciului/serviciilor și/sau descrierile serviciilor;

(c)

pune în aplicare și/sau administrează acordurile de guvernanță;

(d)

pune în aplicare și/sau administrează strategiile și dispozițiile financiare;

(e)

gestionează activitățile relevante de administrare a modificărilor și versiunilor;

(f)

administrează, în cadrul parametrilor stabiliți de Consiliul guvernatorilor, dezvoltarea, funcționarea și întreținerea instrumentelor de simulare și gestionează studiile de fezabilitate, cu consultarea Comitetului pentru infrastructura pieței si plăți (Market Infrastructure and Payments Committee) (MIPC) al Eurosistemului și a celorlalte comitete SEBC relevante, după caz, și în baza unei decizii a Consiliului guvernatorilor;

(g)

coordonează procesele de gestionare a modificărilor și stabilește prioritatea modificărilor autorizate legate de noile versiuni, realizează scenarii de testare pentru testele de recepție din Eurosistem și coordonează testele care implică diferite tipuri de participanți, precum și procesele de testare de către utilizatori;

(h)

gestionează planificarea detaliată a serviciilor și proiectelor de infrastructură ale Eurosistemului, pe baza planurilor generale ale programelor, astfel cum au fost aprobate de Consiliul guvernatorilor;

(i)

pune în aplicare și/sau administrează cadrele relevante pentru gestionarea riscului, în cadrul parametrilor stabiliți de Consiliul guvernatorilor;

(j)

pune în aplicare și/sau administrează strategiile de migrare relevante, în cadrul parametrilor stabiliți de Consiliul guvernatorilor;

(k)

pune în aplicare și/sau administrează cadrele operaționale relevante, inclusiv strategia pentru gestionarea incidentelor și crizelor, în cadrul parametrilor stabiliți de Consiliul guvernatorilor;

(l)

asigură funcționarea și calitatea adecvată a serviciilor de infrastructură ale Eurosistemului;

(m)

pune în aplicare și/sau administrează strategiile pentru conectivitatea la rețea;

(n)

pune în aplicare și/sau administrează strategiile pentru gestionarea crizelor;

(o)

pune în aplicare și/sau administrează strategia și cadrele securității informațiilor și ale rezilienței cibernetice; și

(p)

asigură conformitatea cu cerințele de reglementare și de supraveghere.

2.2.2.   Regimul financiar

MIB aprobă și/sau inițiază:

(a)

plata tranșelor către BCN furnizoare în conformitate cu un calendar de plată stabilit de comun acord și aprobat de Consiliul guvernatorilor, după ce produsele relevante au fost acceptate de MIB;

(b)

rambursarea costurilor legate de susținerea suplimentară acordată de BCN furnizoare băncilor centrale din Eurosistem, în conformitate cu acordul relevant dintre Nivelul 2 și Nivelul 3 și cu orice alte acorduri conexe;

(c)

plata tranșelor către BCE, pe baza costurilor înregistrate de aceasta în legătură cu serviciile și proiectele de infrastructură ale Eurosistemului; și

(d)

colectarea de comisioane de la clienți, după caz, și rambursarea acestor comisioane băncilor centrale din Eurosistem. În măsura necesară, BCE furnizează MIB susținerea adecvată.

2.2.3.   Raporturile cu BCN furnizoare

MIB:

(a)

asigură implicarea BCN furnizoare în toate aspectele relevante;

(b)

poartă negocieri cu privire la orice modificări ale acordului relevant dintre Nivelul 2 și Nivelul 3 și ale oricăror alte acorduri conexe încheiate între BCN furnizoare și băncile centrale din Eurosistem și prezintă astfel de modificări spre aprobare Consiliului guvernatorilor;

(c)

stabilește și menține un contact regulat cu BCN furnizoare pentru a obține toate informațiile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în conformitate cu astfel de acorduri;

(d)

validează propunerile BCN furnizoare și aprobă produsele (dezvoltate de BCN furnizoare) din punct de vedere tehnic și funcțional; și

(e)

asistă Consiliul guvernatorilor în gestionarea relațiilor cu furnizorii de servicii de conectivitate la rețea în cazul în care acestea din urmă fac parte din serviciul de infrastructură al Eurosistemului.

2.2.4.   Raporturile cu organele de guvernanță ale Eurosistemului și cu participanții externi

MIB:

(a)

gestionează, după caz, raporturile cu comitetele SEBC, cu autoritățile de reglementare și de supraveghere, precum și cu alte autorități publice relevante în legătură cu serviciile și proiectele de infrastructură ale Eurosistemului;

(b)

interacționează cu clienții și cu băncile centrale din cadrul SEBC pentru a facilita migrarea acestora și discută, coordonează și urmărește găsirea de posibile soluții pentru rezolvarea disputelor în cadrul juridic aplicabil și în limitele mandatului său, care urmează a fi aprobate de către organismele responsabile;

(c)

negociază proiecte de acorduri de participare (împreună cu băncile centrale din Eurosistem, după caz) cu participanții la serviciile și proiectele de infrastructură ale Eurosistemului, precum și cu băncile centrale din afara zonei euro care au semnat acorduri de participare, inclusiv orice modificare a acestor acorduri;

(d)

își coordonează activitatea cu celelalte organe ce asigură guvernanța serviciilor și proiectelor de infrastructură ale Eurosistemului;

(e)

acolo unde este cazul, desemnează președinții grupurilor tehnice după consultarea organelor de guvernanță relevante și, în final, primește rapoarte de la grupurile tehnice;

(f)

interacționează cu furnizorii de servicii de conectivitate la rețea dacă acestea fac parte din serviciul de infrastructură al Eurosistemului;

(g)

definește politica de comunicații tehnice în legătură cu serviciile și proiectele de infrastructură ale Eurosistemului; și

(h)

asigură transparența prin publicarea consecventă și la timp a documentației tehnice relevante cu privire la serviciile și proiectele de infrastructură ale Eurosistemului, cu respectarea obligațiilor de confidențialitate prevăzute de Codul de conduită.


ANEXA II

COMITETUL PENTRU INFRASTRUCTURA PIEȚEI

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

CAPITOLUL 1

Numire și componență

INTRODUCERE

Eurosistemul oferă infrastructuri ale pieței, platforme, aplicații și servicii conexe în domeniul decontării de fonduri, al decontării valorilor mobiliare și al administrării garanțiilor, care cuprind serviciile TARGET, inclusiv serviciile TARGET2, T2S și TIPS, precum și, în viitor, ECMS („serviciile de infrastructură ale Eurosistemului”).

Comitetul pentru infrastructura pieței (Market Infrastructure Board – MIB) este organismul de guvernanță care sprijină Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) („Consiliul guvernatorilor”) în asigurarea menținerii și dezvoltării serviciilor de infrastructură ale Eurosistemului, precum și în administrarea proiectelor noi sau existente privind serviciile de infrastructură ale Eurosistemului („proiectele de infrastructură ale Eurosistemului” sau „proiectele”), în conformitate cu obiectivele prevăzute de tratat pentru Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC), cu nevoile funcționale, cu progresul tehnologic, cu cadrul juridic aplicabil serviciilor și proiectelor de infrastructură ale Eurosistemului, precum și cu cerințele de reglementare și de supraveghere, cu respectarea deplină a mandatelor comitetelor SEBC instituite în temeiul articolului 9 din Regulamentul de procedură al BCE. MIB pregătește rapoarte adresate organismelor de decizie ale BCE.

Prezenta decizie nu instituie o prezumție în sensul că fiecare proiect nou de infrastructuri ale pieței care se încadrează în definiția unui proiect de infrastructură al Eurosistemului din prezenta decizie urmează a fi încredințat în mod automat către MIB. Numai proiectele încredințate explicit MIB de către Consiliul guvernatorilor urmează a fi administrate de către MIB.

1.   Desemnare și numire

Membrii MIB sunt numiți de Consiliul guvernatorilor la propunerea Comitetului executiv al BCE („Comitetul executiv”).

Candidaturile sunt prezentate Comitetului executiv de către guvernatorul sau președintele băncii centrale naționale (BCN) relevante, după caz. În propunerea sa transmisă Consiliului guvernatorilor, Comitetul executiv acordă prioritate candidaților care raportează direct organului de guvernanță cel mai înalt din banca lor centrală. Comitetul executiv asigură în propunerea sa că principiile enunțate în secțiunea 3 din prezenta anexă II sunt respectate.

Candidaturile pentru membrii MIB care nu fac parte din personalul unei bănci centrale sunt colectate de Comitetul executiv în conformitate cu procedura pentru selectarea unor astfel de membri, potrivit anexei IV la prezenta decizie.

2.   Componență și mandat – Participarea observatorilor

După numire, membrii MIB acționează în mod independent și în interesul Eurosistemului. Aceștia nu primesc instrucțiuni din partea niciunui organism public sau privat. Membrii MIB sunt răspunzători în mod colectiv și exclusiv față de organele de decizie ale BCE atunci când acționează în calitate de membri MIB. Membrii MIB care fac parte din personalul unei bănci centrale pot solicita, dacă este cazul, la propria inițiativă și discreție, opinia altor membri ai personalului băncii lor centrale, dar nu pot solicita și nici nu pot accepta instrucțiuni din partea băncii lor centrale și nici nu se pot angaja să adopte o anumită poziție în cursul deliberărilor și votului din cadrul MIB.

MIB are un președinte, care este un cadru de conducere superior din cadrul BCE.

MIB este alcătuit din 13 (treisprezece) membri, după cum urmează:

(a)

nouă membri care provin de la BCN din Eurosistem, inclusiv câte un membru din partea fiecărei BCN care furnizează Eurosistemului servicii de infrastructură a pieței sau care execută proiecte de infrastructură ale Eurosistemului împreună cu Eurosistemul („BCN furnizoare”);

(b)

doi membri care provin de la BCN din afara Eurosistemului care participă la serviciile de infrastructură ale Eurosistemului (de exemplu, care au semnat Acordul de participare monetară T2S sau care participă la TARGET2);

(c)

doi membri care nu fac parte din personalul unei bănci centrale (fără drept de vot), unul cu experiență ca înalt funcționar în sectorul plăților și unul cu experiență ca înalt funcționar în sectorul valorilor mobiliare.

Președintele este asistat de un vicepreședinte din rândul membrilor MIB, care este desemnat de Consiliul guvernatorilor. Unica atribuție a vicepreședintelui este de a prezida ședințele MIB, pe durata absenței temporare a președintelui în timpul unei ședințe, în conformitate cu ordinea de zi prestabilită pentru ședința MIB în cauză.

Mandatul unui membru MIB este de 36 de luni și poate fi reînnoit. Consiliul guvernatorilor poate decide ca un mandat sa fie mai scurt, inclusiv în cazul în care membrii demisionează sau se pensionează înainte de expirarea mandatelor lor.

Pentru a asigura că toate BCN (BCN din Eurosistem și BCN care participă la serviciile și proiectele relevante de infrastructură ale Eurosistemului) au posibilitatea să trimită un reprezentant la MIB, ar trebui să existe o rotație a membrilor care provin de la BCN nefurnizoare, în mod normal în momentul la care expiră mandatul inițial de 36 de luni al membrilor MIB. Se înțelege că sistemul de rotație menționat anterior nu conduce la excluderea aceleiași BCN nefurnizoare timp de mai mult de două perioade de rotație.

Este păstrat un echilibru adecvat între membrii cu experiență în gestionarea proiectelor, cei cu experiență în activitatea legată de infrastructura pieței din Eurosistem și cei cu experiență în tehnologia informației.

Președintele invită observatori fără drept de vot din cadrul comitetelor SEBC relevante pentru a discuta proiectele și serviciile de infrastructură ale Eurosistemului din domeniul lor de competență. Se așteaptă ca membrii MIB să dedice cel puțin 30 % din capacitatea lor de lucru activității MIB.

Membrii MIB nu sunt direct implicați în supravegherea serviciilor de infrastructură ale Eurosistemului sau a entităților care participă la acestea (de exemplu, depozitarii centrali de valori mobiliare care externalizează către T2S operațiunile de decontare), în măsura în care o astfel de implicare ar fi sau ar putea fi în contradicție cu atribuțiile acestora în calitate de membri MIB. Pentru identificarea și evitarea unor astfel de contradicții sunt adoptate măsuri adecvate. Membrii nu fac parte din Comitetul auditorilor interni (Internal Auditors Committee) (IAC) din cadrul Eurosistemului și nici nu sunt implicați zilnic în activități de nivel 3.

CAPITOLUL 2

Proceduri de lucru

1.   Luarea deciziilor

În conformitate cu principiile bunei guvernanțe, membrii participă în mod regulat la ședințele MIB. Participarea este strict personală; membrii nu pot fi înlocuiți.

Pentru validarea deliberărilor este necesar un cvorum de cel puțin șapte membri cu drept de vot. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, președintele poate convoca o ședință extraordinară în cadrul căreia deciziile pot fi luate indiferent de cvorum.

În măsura posibilă, deciziile MIB sunt adoptate prin consens. În lipsa acestuia, la cererea președintelui, MIB poate decide cu majoritate simplă. În caz de paritate a voturilor, votul președintelui este decisiv.

MIB recurge la vot la solicitarea președintelui. De asemenea, președintele inițiază o procedură de vot la solicitarea a cel puțin trei membri MIB cu drept de vot. Membrii se abțin de la vot în cazul în care se află în conflict de interese în sensul Codului de conduită. În caz de absență, un membru cu drept de vot poate delega un alt membru să voteze pentru el cu privire la o anumită procedură de vot, însă niciun membru nu poate vota de mai mult de două ori cu privire la orice subiect.

De asemenea, deciziile pot fi adoptate și prin procedură scrisă, cu excepția cazului în care trei sau mai mulți membri cu drept de vot se opun. O procedură scrisă presupune: (i) o notificare prealabilă de cel puțin două zile lucrătoare (cu excepția situațiilor excepționale, identificate ca atare de către președintele MIB); și (ii) o menționare a oricărei astfel de decizii în concluziile următoarei ședințe a MIB.

Membrii MIB care nu fac parte din personalul unei bănci centrale sunt numiți în nume propriu. Aceștia nu au drept de vot și nu își pot delega responsabilitățile unui alt membru MIB sau unui terț.

2.   Desfășurarea ședințelor MIB

MIB hotărăște datele ședințelor sale la propunerea președintelui. MIB ar trebui să se întâlnească regulat pe baza programului pregătit din timp înainte de începutul fiecărui an.

Președintele poate convoca ședințe extraordinare ale MIB ori de câte ori consideră că este necesar. Președintele convoacă o ședință extraordinară dacă cel puțin trei membri depun o cerere în acest sens.

Ședințele MIB au loc de obicei la sediul BCE.

Ședințele pot avea loc și prin intermediul teleconferințelor, cu excepția cazului în care trei sau mai mulți membri se opun.

MIB adoptă ordinea de zi a fiecărei ședințe.

Participarea la ședințele MIB este strict limitată la membrii MIB și la alte persoane invitate de președinte.

3.   Raportarea către organismele de decizie ale BCE

MIB pregătește periodic rapoarte adresate organismelor de decizie ale BCE. În acest sens, pregătește rapoarte adresate organismelor de decizie ale BCE după cum este necesar.

4.   Fluxul intern de informații și transparența

Membrii MIB care nu fac parte din personalul unei bănci centrale primesc, în condiții de strictă confidențialitate, toată documentația legată de serviciile și proiectele de infrastructură ale Eurosistemului prezentată Consiliului guvernatorilor.

BCN din Eurosistem nereprezentate în MIB au în mod automat acces la toată documentația MIB, inclusiv la ordinile de zi și la procesele-verbale ale ședințelor MIB, în același timp cu membrii MIB, și pot furniza comentarii scrise înainte de ședințele MIB, astfel încât punctele lor de vedere să fie luate în considerare în mod corespunzător de către MIB. Acestea pot, de asemenea, solicita președintelui să participe la MIB dacă sunt interesate în mod deosebit de un anumit subiect. Președintele este responsabil cu informarea acestor BCN din Eurosistem în cazul în care se apreciază că acestea ar putea fi interesate și poate de asemenea să prezinte MIB orice subiect ridicat de o astfel de BCN din Eurosistem.

Pentru a asigura informarea Comitetului pentru infrastructura pieței si plăți (Market Infrastructure and Payments Committee) (MIPC) al Eurosistemului cu privire la activitatea MIB, va exista un punct pe ordinea de zi a fiecărei ședințe a MIPC legat de activitatea MIB. Dacă este considerat adecvat, se pot organiza ședințe comune ale MIPC și MIB.

Interacțiunea dintre MIB și alte comitete SEBC are loc prin consultări scrise.

Activitatea MIB face obiectul examinării de către IAC.

5.   Fluxul extern de informații, transparența și reprezentarea

Președintele îi informează regulat pe participanții relevanți cu privire la aspectele relevante legate de serviciile și proiectele de infrastructură ale Eurosistemului pentru care este responsabil MIB. Președintele asigură transparența prin publicarea consecventă și la timp a documentației tehnice relevante cu privire la serviciile și proiectele de infrastructură ale Eurosistemului pe pagina dedicată MIB de pe website-ul BCE.

Membrii trebuie să îl informeze pe președinte în avans cu privire la orice activitate/comunicare externă substanțială și relevantă care are legătură cu responsabilitățile și atribuțiile MIB, precum prezentările privind serviciile și proiectele de infrastructură ale Eurosistemului pentru care MIB este responsabil, efectuate în cadrul unor conferințe sau ședințe cu participanții relevanți, și trebuie să transmită MIB un rezumat scris în termen de cinci zile lucrătoare de la eveniment. Orice activitate/comunicare externă substanțială trebuie să fie în interesul Eurosistemului și trebuie să respecte orice decizie de politică a Consiliului guvernatorilor.

6.   Sprijin

MIB primește sprijin în materie de organizare din partea BCE, printre altele, pentru pregătirea ședințelor MIB, inclusiv a documentației pentru ședințe.

De regulă, BCE transmite membrilor documentele pentru dezbateri cu cinci zile lucrătoare înainte de ședință. Totuși, documentele scurte pot fi transmise și cu o zi lucrătoare înainte de ședință. Documentele transmise cu mai puțin de două zile lucrătoare înainte sunt considerate „documente tardive” (table documents) care nu pot conduce la adoptarea unei decizii de către MIB, cu excepția cazului în care toți membrii convin altfel.

După fiecare ședință a MIB, BCE redactează proiectul de proces-verbal în care sunt înregistrate subiectele analizate și rezultatele dezbaterilor, precum și măsurile ulterioare convenite. Proiectul de proces-verbal include pozițiile exprimate în cursul ședinței de către fiecare membru, atunci când s-a solicitat acest lucru. Proiectul de proces-verbal este transmis membrilor în termen de cinci zile lucrătoare după ședință.

De asemenea, după fiecare ședință a MIB, BCE redactează un proiect de listă de măsuri care include atribuțiile și termenele alocate și convenite în cursul ședinței respective, proiect ce este transmis membrilor în termen de cinci zile lucrătoare după ședință.

Proiectele de procese-verbale și de liste de măsuri sunt transmise MIB spre aprobare la următoarea ședință (sau, dacă este necesar, mai devreme prin procedură scrisă) și sunt semnate de către președinte.

MIB numește și primește asistență din partea unui controlor, care poate fi unul dintre membrii săi.

MIB poate crea substructuri în acord cu BCE. Substructura poate avea o componență diferită de cea a MIB și la aceasta pot accede toate BCN din Eurosistem și, după caz, BCN din afara Eurosistemului.

7.   Revizuirea mandatului

Mandatul MIB poate fi revizuit la fiecare cinci ani în lumina experienței acumulate.


ANEXA III

COMITETUL PENTRU INFRASTRUCTURA PIEȚEI

CODUL DE CONDUITĂ

INTRODUCERE

Comitetul pentru infrastructura pieței (Market Infrastructure Board – MIB) este alcătuit din membri numiți de Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) („Consiliul guvernatorilor”). Membrii trebuie să acționeze numai în interesul Eurosistemului și trebuie să aloce suficient timp implicării lor active în activitatea MIB.

MIB este organismul de guvernanță care sprijină Consiliul guvernatorilor în asigurarea menținerii și dezvoltării infrastructurilor pieței, a platformelor, a aplicațiilor și a serviciilor conexe din Eurosistem în domeniul decontării de fonduri, al decontării valorilor mobiliare și al administrării garanțiilor („serviciile de infrastructură ale Eurosistemului”), precum și în administrarea proiectelor noi sau existente privind serviciile de infrastructură ale Eurosistemului („proiectele de infrastructură ale Eurosistemului” sau „proiectele”), în conformitate cu obiectivele prevăzute de tratat pentru Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC), cu nevoile funcționale, cu progresul tehnologic, cu cadrul juridic aplicabil serviciilor și proiectelor de infrastructură ale Eurosistemului, precum și cu cerințele de reglementare și de supraveghere, cu respectarea deplină a mandatelor comitetelor SEBC instituite în temeiul articolului 9 din Regulamentul de procedură al BCE. MIB pregătește rapoarte adresate organismelor de decizie ale BCE.

Pentru asigurarea unui proces independent și informat de adoptare a deciziilor de către Consiliul guvernatorilor, este esențial ca activitatea MIB să nu fie afectată de nicio circumstanță susceptibilă să genereze un conflict de interese pentru vreunul dintre membrii săi. De asemenea, pentru păstrarea reputației și credibilității Eurosistemului și a SEBC și pentru siguranța juridică a serviciilor și proiectelor de infrastructură ale Eurosistemului, este esențial ca membrii MIB să urmărească interesul general al Eurosistemului și să fie percepuți ca atare. Prin urmare, membrii: (a) evită orice situație în care există sau pare a exista un conflict de interese; (b) acționează numai în interesul Eurosistemului în toate operațiunile lor cu autorități publice, bănci centrale, reprezentanți ai industriei și alți participanți externi implicați în proiectarea, dezvoltarea și operarea infrastructurilor pieței, a platformelor, a aplicațiilor și a serviciilor conexe oferite de Eurosistem; și (c) asigură obiectivitatea, neutralitatea și concurența loială între furnizorii interesați de infrastructurile pieței, platformele, aplicațiile și serviciile conexe oferite de Eurosistem.

Obligația de păstrare a secretului profesional prevăzută la articolul 37.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene („Statutul SEBC”) se aplică atât personalului BCE, cât și personalului băncilor centrale naționale (BCN) care îndeplinește misiuni legate de SEBC și acoperă, printre altele, informațiile confidențiale privind secretele comerciale sau orice alte informații care au o valoare comercială. O obligație echivalentă se aplică și membrilor MIB care nu fac parte din personalul unei bănci centrale. Membrii care nu fac parte din personalul unei bănci centrale trebuie să respecte, de asemenea, normele de conduită suplimentare ce pot fi prevăzute în scrisoarea de numire a acestora și în contractul acestora cu BCE.

Este necesar și în conformitate cu bunele practici administrative ca în condițiile de încadrare în muncă aplicabile președintelui MIB și în dispozițiile aplicabile membrilor MIB care fac parte din personalul unei BCN să se prevadă posibilitatea unor căi de atac pentru încălcarea prezentului cod de conduită („Codul”). O dispoziție echivalentă se aplică membrilor MIB care nu fac parte din personalul unei bănci centrale, astfel cum se prevede în anexa IV.

Prezentul cod nu aduce atingere niciuneia dintre cerințele care rezultă din alte dispoziții etice care pot fi aplicabile membrilor MIB în funcțiile lor de membri ai personalului BCE sau al unei BCN.

1.   Definiții

În sensul prezentului cod:

(a)

„președinte” înseamnă persoana numită de Consiliul guvernatorilor pentru a prezida MIB;

(b)

„vicepreședinte” înseamnă persoana care sprijină președintele, numită de Consiliul guvernatorilor din rândul membrilor MIB. Unica atribuție a vicepreședintelui este de a prezida ședințele MIB, pe durata absenței temporare a președintelui în timpul unei ședințe, în conformitate cu ordinea de zi prestabilită pentru ședința MIB în cauză;

(c)

fără a aduce atingere obligației de păstrare a secretului profesional prevăzute la articolul 37.1 din Statutul SEBC sau clasificării documentelor conform regimului de confidențialitate al BCE care sunt furnizate fiecărui membru MIB, „informații confidențiale” înseamnă: (i) secretele comerciale ale Eurosistemului sau ale unor terți și orice informație cu valoare comercială, alta decât în scopul activității MIB; (ii) orice informații a căror divulgare neautorizată poate aduce atingere intereselor esențiale ale Eurosistemului; și (iii) orice informații pe care o persoană rezonabilă le-ar considera confidențiale; termenul de „informații confidențiale” nu include informațiile care: (i) sunt puse la dispoziția generală a publicului, altfel decât prin încălcarea dispozițiilor prezentului Cod; sau (ii) sunt dezvoltate independent de către un terț care nu are acces la informații confidențiale; sau (iii) în conformitate cu secțiunea 3, trebuie divulgate conform legii;

(d)

„membru care nu face parte din personalul unei bănci centrale” înseamnă un membru al MIB care nu face parte din personalul BCE sau al unei BCN;

(e)

„mandat” înseamnă mandatul stabilit în anexa I;

(f)

„membru” înseamnă un membru al MIB, inclusiv președintele;

(g)

„furnizori” înseamnă entități comerciale și organizații comerciale care furnizează sau au un interes în a furniza bunuri și/sau servicii legate de infrastructurile pieței, platformele, aplicațiile și serviciile conexe oferite de Eurosistem.

2.   Evitarea conflictului de interese

(a)

Un conflict de interese cu privire la furnizarea de bunuri și/sau servicii care au legătură cu mandatul MIB ia naștere în circumstanțele descrise la articolul 0.2.1.2 din Regulamentul privind personalul BCE, în special în cazul în care un membru are un interes comercial sau profesional sau deține o participație în cadrul unui furnizor, fie sub formă de proprietate, control, investiție, datorie de loialitate, fie sub orice altă formă, care influențează sau poate influența îndeplinirea în mod imparțial și obiectiv a îndatoririlor ce îi revin ca membru.

(b)

Membrii acționează în interesul general al Eurosistemului și pentru îndeplinirea responsabilităților și atribuțiilor MIB. Aceștia evită situațiile care ar putea genera un conflict de interese.

(c)

În cazul în care intervine sau este posibil să intervină un conflict de interese în legătură cu activitățile MIB, membrul în cauză face cunoscut conflictul de interese real sau potențial autorității de conformitate din cadrul băncii centrale a respectivului membru (sau în cazul unui membru care nu face parte din personalul unei bănci centrale, Biroului de conformitate și guvernanță al BCE), folosind formularul prezentat în apendicele 2, și informează simultan președintele cu privire la acest aspect. Dacă autoritatea de conformitate (sau, în cazul unui membru care nu face parte din personalul unei bănci centrale, Biroul de conformitate și guvernanță al BCE) stabilește că există un conflict de interese, transmite o recomandare guvernatorului sau, după caz, președintelui băncii centrale în cauză (sau, în cazul unui membru care nu face parte din personalul unei bănci centrale, Președintelui BCE) cu privire la gestionarea corespunzătoare a conflictului de interese în cauză.

(d)

Dacă, în timpul reuniunii MIB, un membru are motive să creadă că participarea unui alt membru la dezbateri, la vot sau la procedura scrisă a MIB ar putea genera un conflict de interese, membrul respectiv informează imediat președintele.

(e)

Președintele îl invită pe membrul cu privire la care există preocupări referitoare la un conflict de interese în conformitate cu literele (c) și (d) să declare dacă există un conflict de interese real sau potențial. Președintele informează fără întârzieri nejustificate autoritatea de conformitate a băncii centrale respective (sau, în cazul unui membru care nu face parte din personalul unei bănci centrale, Biroul de conformitate și guvernanță al BCE) cu privire la orice astfel de caz și, de asemenea, dacă consideră necesar, Consiliul guvernatorilor.

(f)

Dacă președintele este membrul în cauză în conformitate cu literele (c), (d) sau (e), președintele informează Biroul de conformitate și guvernanță al BCE.

(g)

Membrii se recuză de îndată de la a lua parte la orice discuție, deliberare sau vot cu privire la orice subiect în privința căruia membrul în cauză se află în conflict de interese, documentația aferentă nefiind furnizată unui astfel de membru.

3.   Utilizarea corectă a informațiilor confidențiale

(a)

Membrii utilizează informațiile confidențiale numai în scopul și în interesul Eurosistemului și pentru realizarea obiectivelor MIB, în conformitate cu mandatul MIB.

(b)

Membrii nu dezvăluie în niciun caz, depășindu-și mandatul, informații confidențiale unor terți și/sau entități din Eurosistem sau din afara acestuia. În ceea ce privește președintele MIB și membrii care fac parte din personalul unei BCN, aceștia pot dezvălui informații confidențiale membrilor personalului băncii lor centrale strict pe baza principiului necesității de a cunoaște și cu unicul scop de a furniza consultanță în sensul facilitării formării unei opinii privind o chestiune specifică. În principiu, informațiile confidențiale marcate „numai pentru membri” (members only) nu pot fi divulgate de către membri nici altor membri ai personalului băncii lor centrale, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel de către MIB.

(c)

Membrii iau toate măsurile necesare pentru a preveni divulgarea accidentală sau accesul neautorizat la informații confidențiale.

(d)

Membrii nu utilizează informațiile confidențiale în propriul beneficiu sau în beneficiul unei alte persoane, în conformitate cu articolul 4.1.3 din Cadrul etic al BCE și cu măsurile naționale de punere în aplicare a articolului 7 alineatul (2) din Orientarea (UE) 2015/855 a Băncii Centrale Europene (1). În special, aceștia nu se folosesc de informațiile confidențiale în cadrul niciunei operațiuni financiare private sau pentru a recomanda sau a nu recomanda astfel de operațiuni.

(e)

În măsura în care unui membru i se ordonă de către o instanță sau de către o autoritate de reglementare, de supraveghere sau de către o altă autoritate competentă sub a cărei jurisdicție se află membrul în cauză să divulge sau pună la dispoziție informații confidențiale, membrul în cauză:

(i)

notifică în scris imediat, atunci când este permis de lege, orice astfel de ordin președintelui și autorității de conformitate a băncii sale centrale (sau, în cazul unui membru care nu face parte din personalul unei bănci centrale, Biroului de conformitate și guvernanță al BCE), furnizând cât mai multe detalii posibil;

(ii)

obține consultanță juridică de specialitate cu privire la legalitatea și executarea unui astfel de ordin, dacă acest lucru este considerat necesar de către președinte;

(iii)

cooperează cu toate băncile centrale în cauză și oferă asistența pe care președintele o poate solicita în mod rezonabil pentru a permite MIB sau BCN a membrului în cauză să caute căi de atac pentru protecția informațiilor confidențiale;

(iv)

informează instanța sau autoritatea în cauză cu privire la caracterul confidențial al informațiilor și solicită instanței sau autorității în cauză să păstreze confidențialitatea informațiilor, în măsura permisă de lege.

Dacă președintele este vizat de prezenta secțiune, președintele informează Biroul de conformitate și guvernanță al BCE.

4.   Principii de comunicare cu părțile externe

(a)

În funcție de cerințele referitoare la informațiile confidențiale, în contactele lor cu furnizorii sau cu organizațiile comerciale care reprezintă furnizorii, membrii depun eforturi să asigure concurența loială și să furnizeze furnizorilor sau reprezentanților acestora informații obiective și pertinente într-un mod coordonat și nediscriminatoriu. În funcție de informațiile care urmează să fie furnizate, acest scop poate fi atins prin implicarea acestora într-un dialog constructiv și prin schimbul de documente în cadrul unor grupuri consultative.

(b)

Membrii acordă atenția cuvenită oricărei comunicări scrise care le este adresată de către furnizori sau de către organizații comerciale care reprezintă furnizorii. Membrii tratează astfel de comunicări drept confidențiale, cu excepția cazului în care furnizorul sau reprezentantul acestuia face o declarație explicită în sens contrar.

(c)

Secțiunea 4 literele (a) și (b) nu trebuie interpretată în sensul împiedicării contactelor dintre MIB și furnizori sau organizațiile comerciale care reprezintă furnizorii.

5.   Aviz cu privire la întrebări de natură etică

Dacă un membru are întrebări cu privire la aplicarea Codului, acesta se adresează Biroului de conformitate și guvernanță al BCE.

6.   Sancțiuni și dispoziții finale

(a)

Fără a aduce atingere normelor privind procedurile disciplinare cuprinse în condițiile lor de încadrare în muncă sau oricăror sancțiuni penale, disciplinare, administrative sau contractuale aplicabile, un membru care încalcă prezentul cod poate fi demis din MIB și înlocuit.

(b)

Membrii sunt supuși obligațiilor prevăzute în secțiunile 2 și 3 chiar și după ce atribuțiile acestora ca membri MIB încetează.

(c)

Un fost membru nu poate folosi informații confidențiale pentru a fi angajat de un furnizor și nici nu poate divulga sau folosi orice fel de informații confidențiale obținute în virtutea participării sale la MIB dacă este angajat al unui furnizor.

(d)

În primul an după încetarea activității, membrii continuă să evite orice conflict de interese care ar putea apărea datorită oricărei noi activități profesionale sau numiri. Aceștia, în special, informează în scris președintele de fiecare dată când intenționează să se angajeze în orice fel de activitate profesională sau să accepte o numire și solicită avizul MIB înainte de a-și asuma un angajament. MIB sesizează Biroul de conformitate și guvernanță, după caz.

(e)

În cazul în care un fost membru nu respectă cerințele prevăzute la literele (c) și (d), MIB poate informa angajatorul acestuia că intervine sau este posibil să intervină un conflict de interese între noua funcție a fostului membru și fosta sa funcție.

7.   Destinatari și distribuție

Prezentul cod se adresează membrilor. O copie a acestuia este distribuită fiecărui membru existent și noilor membri cu ocazia numirii. Membrii trebuie să semneze apendicele 1 și 2 înainte de a participa pentru prima dată la ședința MIB.


(1)  Orientarea (UE) 2015/855 a Băncii Centrale Europene din 12 martie 2015 privind principiile unui Cadru etic al Eurosistemului și de abrogare a Orientării BCE/2002/6 privind standardele minime aplicabile Băncii Centrale Europene și băncilor centrale naționale cu ocazia efectuării operațiunilor de politică monetară, a operațiunilor de schimb cu rezervele valutare ale BCE și a gestionării activelor din rezervele valutare ale BCE (BCE/2015/11) (JO L 135, 2.6.2015, p. 23).

Apendicele 1

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA CODULUI DE CONDUITĂ

Prin această declarație, accept Codul de conduită atașat și îmi asum obligațiile de mai jos, în special obligația de (a) a trata în cele mai stricte condiții de confidențialitate și a nu dezvălui informațiile confidențiale dobândite de mine, de asemenea în conformitate cu regimul de confidențialitate al BCE; (b) a evita și declara situațiile care ar implica un conflict de interese în cadrul îndeplinirii atribuțiilor mele în calitate de membru al Comitetului pentru infrastructura pieței (Market Infrastructure Board – MIB) în legătură cu competențele MIB; și (c) a nu folosi informațiile confidențiale în propriul beneficiu sau în beneficiul unei alte persoane; în special, nu mă voi folosi de informațiile confidențiale în cadrul niciunei operațiuni financiare private sau pentru a recomanda sau a nu recomanda astfel de operațiuni.

(Semnătura și data)

(Nume complet)

(Adresă)

Apendicele 2

DECLARAȚIE DE INTERESE (1)

(Nume complet)

(Adresă)

(Ocupație)

Competențele Comitetului pentru infrastructura pieței (Market Infrastructure Board – MIB) sunt afectate direct sau indirect (de exemplu, în legătură cu un membru al familiei) de următoarele interese pecuniare și/sau nepecuniare, care pot crea un conflict de interese în sensul Codului de conduită (2):

Investiție (de exemplu, directă sau indirectă într-o entitate comercială, inclusiv filiale sau alte entități care aparțin aceluiași grup de companii, care are un interes ca furnizor, cu excepția cazului în care investiția s-a făcut prin fonduri de pensii, de investiții sau echivalent):

Poziție (de exemplu, actuală sau anterioară, remunerată sau neremunerată, în cadrul unei entități comerciale care are un interes ca furnizor):

Venituri sau cadouri (de exemplu, remunerație curentă, anterioară sau preconizată, inclusiv beneficii amânate, opțiuni ce urmează să fie exercitate într-o etapă ulterioară și transferuri ale drepturilor de pensie sau cadouri primite de la o entitate comercială care are un interes ca furnizor):

Altele:

Prin prezenta declar pe propria răspundere că informațiile prezentate sunt adevărate și complete după cunoștința mea.

(Semnătura și data)

(Nume complet)


(1)  Dacă un membru nu are un interes relevant, acest lucru trebuie indicat prin mențiunea „niciunul” în câmpul/câmpurile relevant(e).

(2)  Un membru cu un interes relevant ar trebui să descrie toate faptele și circumstanțele relevante, folosind spațiu suplimentar, dacă este necesar.


ANEXA IV

PROCEDURILE ȘI CERINȚELE PENTRU SELECȚIA, NUMIREA ȘI ÎNLOCUIREA MEMBRILOR CARE NU FAC PARTE DIN PERSONALUL UNEI BĂNCI CENTRALE ÎN CADRUL COMITETULUI PENTRU INFRASTRUCTURA PIEȚEI

1.   Anunț de participare

1.1.

Banca Centrală Europeană („BCE”) publică un anunț de participare pentru experți în vederea numirii ca membri ai Comitetului pentru infrastructura pieței (Market Infrastructure Board – MIB) care nu fac parte din personalul unei bănci centrale și a constituirii unei liste de rezervă. Anunțul de participare este conform cu Decizia (UE) 2016/245 a Băncii Centrale Europene (BCE/2016/2) (1). Cu toate acestea, acesta se abate de la articolul 22 din Decizia (UE) 2016/245 (BCE/2016/2). Anunțul de participare este conform cel puțin cu principiile de bază ale achizițiilor publice și asigură o concurență adecvată și transparentă.

1.2.

Anunțul de participare cuprinde, printre altele: (a) rolul MIB; (b) rolul membrilor MIB care nu fac parte din personalul unei bănci centrale; (c) criteriile de selecție; (d) aspecte financiare relevante; și (e) procedura de depunere a candidaturii, inclusiv un termen limită pentru primirea candidaturilor.

1.3.

Anunțul de participare se publică simultan în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe website-ul BCE. Dacă este cazul, BCE poate utiliza mijloace suplimentare de publicare a anunțului de participare. În cazul oricărei neconcordanțe, versiunea publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prevalează față de orice alte versiuni.

1.4.

Termenul limită de depunere a candidaturilor este de cel puțin 35 de zile calendaristice de la data publicării anunțului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

2.   Procedură de selecție

2.1.

Consiliul guvernatorilor BCE („Consiliul guvernatorilor”) numește membrii MIB care nu fac parte din personalul unei bănci centrale la propunerea Comitetului executiv al BCE („Comitetul executiv”), după finalizarea procedurii de achiziție relevante.

2.2.

Comitetul executiv evaluează candidații conform criteriilor de selecție prevăzute în secțiunea 3 din prezenta anexă IV.

2.3.

Președintele MIB, reprezentanți din cadrul băncilor centrale naționale din Eurosistem și membri ai personalului BCE pot sprijini Comitetul executiv în completarea formularelor de evaluare a candidaților, care cuprind un rezumat al meritelor și deficiențelor candidatului în raport cu criteriile de selecție pentru mandat și o recomandare de numire în funcție de calificările candidatului respectiv.

2.4.

Prin derogare de la dispozițiile articolului 22 alineatul (6) din Decizia (UE) 2016/245 (BCE/2016/2), doi candidați sunt numiți direct și se întocmește o listă de rezervă cu candidați pentru posturi vacante ulterioare.

3.   Criterii de selecție

Criteriile de selecție sunt următoarele:

(a)

expertiză ca înalt funcționar în sectorul plăților sau expertiză în sectorul valorilor mobiliare, fie ca furnizor de servicii, fie ca utilizator de servicii în acest domeniu, precum și expertiză în domeniul sectorului financiar al Uniunii în sens larg;

(b)

cel puțin 10 ani de experiență în interacțiunea cu marii participanți pe piețele financiare ale Uniunii;

(c)

experiență relevantă, preferabil experiență în gestionarea proiectelor; și

(d)

abilitatea de a comunica eficient în limba engleză.

4.   Listă de rezervă

4.1.

BCE urmărește să păstreze întotdeauna o listă de rezervă cu candidați pentru posturile de membri MIB care nu fac parte din personalul unei bănci centrale.

4.2.

În cazul în care devine vacant un post de membru MIB care nu face parte din personalul unei bănci centrale, Comitetul executiv poate selecta un candidat de pe lista de rezervă potrivit clasificării și îl poate propune Consiliului guvernatorilor ca membru al MIB care nu provine de la o bancă centrală, pentru un mandat de 36 de luni sau pentru un mandat mai scurt. Mandatul respectiv poate fi reînnoit pentru o perioadă suplimentară care nu trebuie să depășească 36 de luni, astfel încât mandatul total să nu depășească perioada maximă permisă pentru membrii care nu fac parte din personalul unei bănci centrale, respectiv [șase] ani.

4.3.

După aprobarea sa de către Consiliului guvernatorilor, lista de rezervă rămâne valabilă pentru o perioadă de treizeci și șase de luni. Dacă consideră necesar, Consiliul guvernatorilor poate prelungi validitatea listei de rezervă pentru o perioadă suplimentară de 36 de luni.

4.4.

Prin derogare de la dispozițiile articolului 22 alineatul (7) din Decizia (UE) 2016/245 (BCE/2016/2), lista de rezervă nu este deschisă pentru noi candidați.

4.5.

Prin derogare de la dispozițiile articolului 22 alineatul (8) din Decizia (UE) 2016/245 (BCE/2016/2), candidații își pot accesa, actualiza sau corecta datele personale, dar nu pot actualiza sau corecta informațiile relevante pentru îndeplinirea de către aceștia a criteriilor de selecție după expirarea anunțului de participare.

5.   Numire

5.1.

Membrii MIB care nu fac parte din personalul unei bănci centrale sunt numiți în nume propriu. Aceștia nu pot delega unui alt membru sau unui terț responsabilitățile ce le revin.

5.2.

Toate numirile sunt condiționate de semnarea de către cel numit a unui contract de numire contrasemnat de președintele MIB, a unui contract cu BCE privind indemnizațiile și drepturile la rambursarea cheltuielilor, precum și a declarațiilor menționate în secțiunea 6.1.

5.3.

Consiliul guvernatorilor numește membrii MIB care nu fac parte din personalul unei bănci centrale în calitate de membri fără drept de vot ai MIB pentru o perioadă de maximum 36 de luni, care poate fi reînnoită pentru o perioadă ulterioară care nu trebuie să depășească 36 de luni, astfel încât mandatul total să nu depășească perioada maximă permisă pentru membrii care nu fac parte din personalul unei bănci centrale, respectiv șase ani.

6.   Declarații

6.1.

Membrii MIB care nu fac parte din personalul unei bănci centrale se angajează să respecte Codul de conduită al MIB. În consecință, aceștia trebuie să semneze „Declarația privind respectarea Codului de conduită” din anexa III apendicele 1 și să completeze și să semneze „Declarația de interese” din anexa III apendicele 2.

6.2.

Membrii MIB care nu fac parte din personalul unei bănci centrale trebuie, de asemenea, să semneze declarațiile prevăzute în anunțul de participare.

7.   Încetarea mandatului și înlocuire

7.1.

Consiliul guvernatorilor poate pune capăt mandatului unui membru MIB care nu face parte din personalul unei bănci centrale în cazul în care intervine una dintre următoarele situații: un conflict de interese, încălcarea obligațiilor profesionale, imposibilitatea de a-și îndeplini sarcinile, încălcarea Codului de conduită și/sau o abatere gravă.

7.2.

Se consideră că mandatul unui membru care nu face parte din personalul unei bănci centrale a încetat dacă membrul respectiv demisionează sau dacă mandatul acestuia expiră fără a fi reînnoit.

7.3.

Dacă mandatul încetează înainte de scurgerea termenului de 36 de luni, se aplică secțiunile 4.2 și 4.3.

(1)  Decizia (UE) 2016/245 a Băncii Centrale Europene din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (JO L 45, 20.2.2016, p. 15).


Top