Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R2000

Regulamentul (UE) 2018/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 ale Consiliului sau alocarea acestor sume pentru alte acțiuni din cadrul programelor naționale

PE/66/2018/REV/1

OJ L 328, 21.12.2018, p. 78–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/2000/oj

21.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/78


REGULAMENTUL (UE) 2018/2000 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 12 decembrie 2018

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 ale Consiliului sau alocarea acestor sume pentru alte acțiuni din cadrul programelor naționale

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 78 alineatul (2) și articolul 79 alineatele (2) și (4),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Scopul prezentului regulament este de a permite fie reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 (2) și (UE) 2015/1601 (3) ale Consiliului, prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (4), fie alocarea acestor sume către alte acțiuni din cadrul programelor naționale, în conformitate cu prioritățile Uniunii și cu nevoile statelor membre în domeniile specifice ale azilului și migrației. Totodată, scopul prezentului regulament este de a garanta că un astfel de reangajament sau de alocare se realizează într-un mod transparent.

(2)

Comisia a angajat fonduri pentru programele naționale ale statelor membre în cadrul Fondului pentru azil, migrație și integrare pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601. Decizia (UE) 2015/1601 a fost modificată prin Decizia (UE) 2016/1754 a Consiliului (5). În prezent, aceste decizii au încetat să se mai aplice.

(3)

O parte din fondurile alocate în temeiul Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 în 2016 și, în anumite cazuri, în 2017 sunt în continuare disponibile în programele naționale ale statelor membre.

(4)

Ar trebui să fie posibil pentru statele membre să utilizeze sumele rămase pentru a continua să realizeze transferuri prin reangajarea sumelor respective pentru aceeași acțiune din programele naționale. Statele membre ar trebui să reangajeze sau să transfere cel puțin 20 % din sumele respective acțiunilor din programele naționale, pentru transferul solicitanților de protecție internațională sau a beneficiarilor de protecție internațională, pentru relocări sau alte admisii umanitare ad-hoc, precum și pentru măsuri pregătitoare pentru transferul solicitanților de protecție internațională după sosirea lor în Uniune, inclusiv pe cale maritimă, sau pentru transferul beneficiarilor de protecție internațională. Astfel de măsuri ar trebui să cuprindă numai măsurile menționate la articolul 5 alineatul (1) al doilea paragraf literele (a), (b), (e) și (f) din Regulamentul (UE) nr. 516/2014.

(5)

În cazurile justificate în mod corespunzător cu ocazia revizuirii programelor naționale ale statelor membre, ar trebui să fie posibil ca statele membre să utilizeze până la 80 % din aceste sume pentru a aborda și alte provocări din domeniile azilului și migrației, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 516/2014. Nevoile statelor membre în aceste domenii sunt în continuare importante. Reangajarea sumelor rămase pentru aceeași acțiune sau transferul acestora către alte acțiuni din cadrul programului național nu ar trebui să fie posibil decât o singură dată și cu aprobarea Comisiei. Statele membre ar trebui să se asigure că alocarea fondurilor are loc într-un mod care respectă pe deplin principiile prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (6), în special principiile eficienței și transparenței.

(6)

Grupul țintă eligibil pentru transfer, precum și numărul de state membre din care au loc transferurile ar trebui să fie extinse pentru a oferi mai multă flexibilitate statelor membre în efectuarea transferurilor, luând în considerare nevoile specifice ale minorilor neînsoțiți sau ale altor solicitanți vulnerabili și situația specifică a membrilor de familie ai beneficiarilor de protecție internațională. Dispozițiile specifice privind sumele forfetare pentru relocare și transferul beneficiarilor de protecție internațională de la un stat membru la altul ar trebui să reflecte această extindere.

(7)

Statele membre și Comisia ar trebui să aibă la dispoziție suficient timp pentru a revizui programele naționale, pentru a ține seama de modificările relevante prevăzute de prezentul regulament. Prin urmare, ar trebui să se aplice o derogare de la articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (7) în privința sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601, prin care să se prelungească cu șase luni termenul prevăzut pentru dezangajare pentru a permite finalizarea procedurii de revizuire a programelor naționale astfel cum este menționată la articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014.

(8)

De asemenea, statele membre ar trebui să dispună de suficient timp pentru a utiliza sumele reangajate pentru aceeași acțiune sau transferate către alte acțiuni înainte de dezangajarea acestor sume. Prin urmare, atunci când Comisia aprobă astfel de reangajări sau transferuri de sume în cadrul programului național, sumele în cauză ar trebui considerate ca fiind angajate în cursul exercițiului aferent anului revizuirii programului național care aprobă reangajarea sau transferul în cauză.

(9)

Comisia ar trebui să raporteze anual Parlamentului European și Consiliului în ceea ce privește executarea resurselor pentru transferul solicitanților de protecție internațională sau al beneficiarilor de protecție internațională, în special în ceea ce privește transferurile de fonduri către alte acțiuni din cadrul programului național, astfel cum se prevede în prezentul regulament.

(10)

Prezentul regulament nu aduce atingere finanțării disponibile în temeiul articolului 17 din Regulamentul (UE) nr. 516/2014.

(11)

Urmărirea obiectivelor prezentului regulament nu aduce atingere negocierilor în curs privind reformarea Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

(12)

În conformitate cu articolele 1 și 2 și cu articolul 4a alineatul (1) din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), și fără a aduce atingere articolului 4 din protocolul respectiv, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentului regulament, acesta nu este obligatoriu pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

(13)

În conformitate cu articolul 3 și cu articolul 4a alineatul (1) din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la TUE și la TFUE, Irlanda a notificat, prin scrisoarea din 7 decembrie 2018, intenția sa de a participa la adoptarea și aplicarea prezentului regulament.

(14)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul UE și la TFUE, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, acesta nu este obligatoriu pentru statul membru respectiv și nu i se aplică.

(15)

Având în vedere necesitatea de a se evita dezangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(16)

În cazul în care Regulamentul (UE) nr. 516/2014 nu se modifică înainte de sfârșitul anului 2018, finanțarea relevantă nu va mai fi disponibilă pentru utilizarea de către statele membre în cadrul programelor naționale sprijinite de Fondul pentru azil, migrație și integrare. Având în vedere caracterul urgent al modificării Regulamentului (UE) nr. 516/2014, este oportun să se aplice o derogare de la termenul de opt săptămâni menționat la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la TUE, la TFUE și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

(17)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 516/2014 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 516/2014 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 18 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

Resurse pentru transferul solicitanților de protecție internațională sau al beneficiarilor de protecție internațională ”;

(b)

la alineatul (1), cuvintele „beneficiar de protecție internațională” se înlocuiesc cu cuvintele „solicitant de protecție internațională sau beneficiar de protecție internațională”;

(c)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Sumele suplimentare menționate la alineatul (1) din prezentul articol se alocă statelor membre prima dată prin deciziile de finanțare individuale de aprobare a programelor lor naționale, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 și, ulterior, printr-o decizie de finanțare care va fi anexată la decizia de aprobare a programelor lor naționale. Reangajarea acestor sume pentru aceeași acțiune din cadrul programului național sau transferul acestor sume către alte acțiuni din cadrul programului național sunt posibile în cazul în care este justificat în mod corespunzător cu ocazia revizuirii programului național relevant. O sumă nu poate fi reangajată sau transferată decât o singură dată. Comisia aprobă reangajarea sau transferul prin revizuirea programului național.

În ceea ce privește sumele rezultate din măsurile provizorii instituite prin Deciziile (UE) 2015/1523 (*1) și (UE) 2015/1601 (*2) ale Consiliului, în vederea îmbunătățirii solidarității și în conformitate cu articolul 80 din TFUE, statele membre alocă cel puțin 20 % din sumele respective acțiunilor din cadrul programelor naționale pentru transferul solicitanților de protecție internațională sau al beneficiarilor de protecție internațională, pentru relocări sau alte admisii umanitare ad-hoc, precum și pentru măsuri pregătitoare pentru transferul solicitanților de protecție internațională după sosirea lor în Uniune, inclusiv pe cale maritimă, sau pentru transferul beneficiarilor de protecție internațională. Astfel de măsuri nu includ măsuri legate de detenție. În cazul în care un stat membru reangajează sau transferă resurse sub acest procent minim, nu este posibil să se transfere diferența dintre suma reangajată sau cea transferată și procentul minim către alte acțiuni din cadrul programului național.

(*1)  Decizia (UE) 2015/1523 a Consiliului din 14 septembrie 2015 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei (JO L 239, 15.9.2015, p. 146)."

(*2)  Decizia (UE) 2015/1601 a Consiliului din 22 septembrie 2015 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei (JO L 248, 24.9.2015, p. 80).”;"

(d)

se introduc următoarele alineate:

„(3a)   În sensul articolului 50 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014, în cazul în care sumele provenite din măsurile provizorii instituite prin Deciziile (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 sunt reangajate pentru aceeași acțiune din cadrul programului național sau sunt transferate către alte acțiuni din cadrul programului național în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol, se consideră că sumele în cauză au fost angajate în cursul exercițiului aferent anului revizuirii programului național care aprobă reangajarea sau transferul în cauză.

(3b)   Prin derogare de la articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014, termenul pentru dezangajarea sumelor menționate la alineatul (3a) din prezentul articol se prelungește cu o perioadă de șase luni.

(3c)   Comisia raportează anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la aplicarea prezentului articol.”;

(e)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Pentru a urmări cu eficacitate obiectivele privind solidaritatea și distribuirea echitabilă a răspunderii între statele membre, menționate la articolul 80 din TFUE, și în limitele resurselor disponibile, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 26 din prezentul regulament, pentru a ajusta suma forfetară menționată la alineatul (1) de la prezentul articol ținând cont în special de ratele actuale ale inflației, de evoluțiile relevante în domeniul transferului solicitanților de protecție internațională și al beneficiarilor de protecție internațională dintr-un un stat membru în altul și în domeniul relocării și al altor tipuri de admisie umanitară ad-hoc, precum și de factori care pot optimiza utilizarea stimulentului financiar reprezentat de sumele forfetare.”

2.

În titlul și partea introductivă ale articolului 25, cuvintele „beneficiarilor de protecție internațională” se înlocuiesc cu cuvintele „solicitanților de protecție internațională sau al beneficiarilor de protecție internațională”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Strasbourg, 12 decembrie 2018.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Poziția Parlamentului European din 11 decembrie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 11 decembrie 2018.

(2)  Decizia (UE) 2015/1523 a Consiliului din 14 septembrie 2015 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei (JO L 239, 15.9.2015, p. 146).

(3)  Decizia (UE) 2015/1601 a Consiliului din 22 septembrie 2015 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei (JO L 248, 24.9.2015, p. 80).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE și nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului (JO L 150, 20.5.2014, p. 168).

(5)  Decizia (UE) 2016/1754 a Consiliului din 29 septembrie 2016 de modificare a Deciziei (UE) 2015/1601 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei (JO L 268, 1.10.2016, p. 82).

(6)  Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor (JO L 150, 20.5.2014, p. 112).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (JO L 180, 29.6.2013, p. 31).


Top