EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1874

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1874 al Comisiei din 29 noiembrie 2018 privind datele care trebuie furnizate în perspectiva anului 2020, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011, în ceea ce privește lista variabilelor și descrierea acestora (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2018/7861

OJ L 306, 30.11.2018, p. 14–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1874/oj

30.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 306/14


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1874 AL COMISIEI

din 29 noiembrie 2018

privind datele care trebuie furnizate în perspectiva anului 2020, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011, în ceea ce privește lista variabilelor și descrierea acestora

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011 (1), în special articolul 5 alineatul (4) și articolul 8 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2018/1091 prevede atât instituirea unui cadru pentru statisticile europene la nivelul exploatațiilor agricole, cât și integrarea informațiilor cu privire la structura acestora cu cele privind metodele de producție, măsurile de dezvoltare rurală, aspectele de agromediu și alte informații conexe.

(2)

Statele membre ar trebui să colecteze datele de bază, datele pentru extinderea cadrului, precum și datele pentru temele și temele detaliate din cadrul modulelor, stabilite în Regulamentul (UE) 2018/1091.

(3)

Numărul total de variabile de bază și de variabile referitoare la module nu ar trebui să fie mai mare de 300, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1091.

(4)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/1091, exploatațiilor agricole și statelor membre nu ar trebui să le fie impuse costuri suplimentare semnificative care conduc la o sarcină disproporționată și nejustificată.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Descrierea variabilelor pentru datele structurale de bază enumerate în anexa III la Regulamentul (UE) 2018/1091 este cea stabilită în anexa I la prezentul regulament.

(2)   Lista variabilelor pentru temele și temele detaliate din cadrul fiecărui modul este stabilită în anexa II.

(3)   Descrierile variabilelor care trebuie utilizate de statele membre pentru temele și temele detaliate din cadrul fiecărui modul enumerate în anexa II sunt cele stabilite în anexa III.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 noiembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 200, 7.8.2018, p. 1.


ANEXA I

Descrierea variabilelor care trebuie utilizate pentru datele structurale de bază și pentru extinderea cadrului specificate în anexa III la Regulamentul (UE) 2018/1091

I.

VARIABILE GENERALE

Informații privind ancheta

CGNR 001

Identificatorul exploatației agricole

Identificatorul unic al exploatației agricole este un identificator numeric unic pentru transmiterea datelor.

Localizarea exploatației agricole

Exploatația agricolă este localizată acolo unde ferma își desfășoară activitatea agricolă principală.

CGNR 002

Localizare geografică

Codul celulei pentru caroiajul unităților statistice INSPIRE de 1 km pentru utilizare paneuropeană (1) corespunzător localizării fermei. Acest cod va fi utilizat doar în scopuri de transmitere.

În scopul diseminării datelor, pe lângă mecanismele obișnuite de control al divulgării datelor tabulare, se va folosi caroiajul de 1 km doar dacă există peste 10 exploatații agricole în caroiajul respectiv; în caz contrar, se vor folosi, după caz, caroiaje imbricate de 5 km, 10 km sau mai mari.

CGNR 003

Regiune NUTS 3

Codul regiunii NUTS 3 (2) [în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (3)] în care se află exploatația.

CGNR 004

Exploatația agricolă include zone desemnate drept zone care se confruntă cu constrângeri naturale în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013

Informațiile privind zonele care se confruntă cu constrângeri naturale trebuie furnizate în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

 

L – exploatația agricolă se află într-o zonă, alta decât o zonă montană, care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative

 

M – exploatația agricolă se află într-o zonă montană

 

O – exploatația agricolă se află într-o altă zonă care se confruntă cu constrângeri specifice

 

N – exploatația agricolă nu se află într-o zonă care se confruntă cu constrângeri naturale

Statutul juridic al exploatației agricole

Statutul juridic al exploatației agricole depinde de statutul capului exploatației.

 

Răspunderea juridică și economică a exploatației agricole este asumată de:

CGNR 005

O persoană fizică care este capul unic al exploatației agricole, în cazul în care exploatația agricolă este independentă

O singură persoană fizică care este capul unei exploatații agricole nelegate de alte exploatații agricole nici printr-o gestionare comună, nici prin dispoziții similare.

Exploatațiile agricole care îndeplinesc această condiție sunt numite exploatații agricole cu cap unic .

CGNR 006

Dacă da, capul exploatației agricole este de asemenea șeful exploatației?

CGNR 007

Dacă nu, șeful exploatației agricole este un membru al familiei capului exploatației?

CGNR 008

Dacă da, șeful exploatației agricole este soțul/soția capului exploatației?

CGNR 009

Proprietate comună

Persoane fizice care sunt capii unici ai unei exploatații agricole nelegate de alte exploatații agricole și care, împreună, dețin proprietatea și asigură gestiunea exploatației agricole.

CGNR 010

Două sau mai multe persoane fizice care sunt parteneri, în cazul în care exploatația agricolă reprezintă un grup de exploatații agricole

Partenerul (partenerii) într-un grup de exploatații sunt persoane fizice care posedă, dau în arendă sau gestionează în alt mod împreună o exploatație agricolă sau care își gestionează împreună exploatațiile individuale ca și cum ar fi vorba de o singură exploatație. O asemenea cooperare trebuie să se realizeze fie conform legislației, fie pe baza unui acord scris.

CGNR 011

Persoană juridică

O entitate juridică diferită de o persoană fizică, dar având drepturile și obligațiile normale ale unui particular, de exemplu posibilitatea de a se constitui parte în justiție sau de a fi chemată în justiție (capacitate juridică generală proprie).

CGNR 012

Dacă da, exploatația agricolă este parte a unui grup de întreprinderi?

Un grup de întreprinderi este o asociație de întreprinderi unite prin legături juridice și/sau financiare și controlate de conducătorul grupului.

O „întreprindere” este cea mai mică combinație de unități juridice, respectiv o unitate organizatorică producătoare de bunuri sau servicii, care beneficiază de un anumit nivel de autonomie în adoptarea deciziilor, în special în privința alocării resurselor sale curente. O întreprindere desfășoară una sau mai multe activități, într-unul sau mai multe amplasamente. O întreprindere poate fi o unitate juridică independentă.

CGNR 013

Exploatația agricolă este o unitate de terenuri comune

În scopul colectării și înregistrării datelor, o exploatație agricolă sub formă de „unitate de terenuri comune” este o entitate formată din suprafața agricolă utilizată (SAU) care este folosită, în temeiul unor drepturi comune, de alte exploatații agricole.

CGNR 014

Capul exploatației este un beneficiar de sprijin UE pentru teren sau pentru animalele din exploatația agricolă și este inclus așadar în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS)

Capul exploatației este un fermier activ în sensul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5) și cererea de subvenție a fost aprobată.

CGNR 015

Capul exploatației agricole este un tânăr fermier sau un fermier debutant care a primit sprijin financiar în acest scop în cadrul politicii agricole comune (PAC) în ultimii trei ani

Sprijinul financiar se poate referi la plăți directe în temeiul articolelor 50 și 51 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 sau la sprijin acordat în cadrul programelor de dezvoltare rurală în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) litera (a) punctul (i) – ajutor pentru începerea activității acordat tinerilor fermieri în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.

Șeful exploatației agricole

Șeful exploatației agricole este persoana fizică responsabilă cu activitățile financiare și de producție cotidiene normale ale exploatației agricole.

Se consideră activitate agricolă orice tip de muncă în cadrul exploatației agricole care contribuie la:

(i)

activitățile definite la articolul 2 litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/1091;

(ii)

întreținerea mijloacelor de producție; sau

(iii)

activitățile care decurg în mod direct din aceste activități productive.

Timpul utilizat pentru activitatea agricolă în cadrul exploatației agricole reprezintă timpul de lucru alocat efectiv activității agricole pentru exploatația agricolă, excluzând munca în gospodăriile capului exploatației sau șefului exploatației.

Unitatea anuală de muncă (UAM) este timpul de ocupare echivalent normă întreagă, și anume numărul total de ore de muncă împărțit la media anuală a orelor lucrate în cadrul locurilor de muncă cu normă întreagă din țară.

Prin normă întreagă se înțelege numărul minim de ore impus de normele naționale care reglementează contractele de muncă. Dacă acestea nu precizează numărul anual de ore, atunci se va reține numărul de 1 800 de ore ca valoare minimă (225 de zile lucrătoare de opt ore).

CGNR 016

Anul nașterii

Anul nașterii șefului exploatației agricole

CGNR 017

Sexul

Sexul șefului exploatației agricole:

 

M – masculin

 

F – feminin

CGNR 018

Activități agricole în cadrul exploatației agricole (în afara muncii din gospodărie)

Intervalul procentual de unități anuale de muncă (6) pentru munca agricolă desfășurată de șeful exploatației agricole.

CGNR 019

Anul în care a devenit șef al exploatației agricole

Anul în care șeful exploatației agricole și-a asumat acest rol

CGNR 020

Pregătirea agricolă a șefului exploatației agricole

Cel mai înalt nivel de pregătire agricolă obținut de șeful exploatației:

 

PRACT – doar experiență agricolă practică, dacă șeful exploatației a dobândit experiență prin activitate practică desfășurată într-o exploatație agricolă

 

BASIC – pregătire elementară în domeniul agriculturii, dacă șeful exploatației a urmat orice curs de pregătire încheiat la un colegiu agricol general și/sau la o instituție specializată în anumite discipline (inclusiv horticultură, viticultură, silvicultură, piscicultură, științe veterinare, tehnologie agricolă și discipline conexe); ucenicia agricolă încheiată se consideră de asemenea pregătire elementară

 

FULL – pregătire completă în domeniul agriculturii, dacă șeful exploatației a urmat orice curs de pregătire cu o durată de cel puțin doi ani compleți după încheierea învățământului obligatoriu, încheiat la un colegiu agricol, la o universitate sau la alt institut de învățământ superior cu specializare în agricultură, horticultură, viticultură, silvicultură, piscicultură, științe veterinare, tehnologie agricolă sau o disciplină conexă

CGNR 021

Formarea profesională a șefului exploatației în ultimele 12 luni

Dacă șeful exploatației a urmat un stagiu de formare profesională, o măsură sau o activitate de formare furnizată de un formator sau de o instituție de formare care are ca prim obiectiv dobândirea de noi competențe legate de activitățile agricole sau de activități direct legate de exploatația agricolă ori dezvoltarea și perfecționarea celor existente.

Modul de deținere a SAU (raportat la capul exploatației agricole)

Modul de deținere corespunde situației dintr-o zi de referință a anului în care se desfășoară ancheta.

CGNR 022

Agricultură pe teren în proprietate

Suprafața agricolă, exprimată în hectare, care este utilizată de exploatația agricolă și se află în proprietatea capului exploatației sau este exploatată de acesta în calitate de uzufructuar sau ca deținător de emfiteoză sau în temeiul altui tip echivalent de deținere.

CGNR 023

Agricultură pe teren în arendă

Suprafața agricolă utilizată, exprimată în hectare, care este arendată de exploatația agricolă în schimbul unei chirii stabilite în prealabil (în lichidități, în natură sau altfel) și pentru care există un contract de închiriere (scris sau verbal). Suprafața agricolă utilizată este atribuită unei singure exploatații agricole. Dacă suprafața agricolă utilizată este arendată mai multor exploatații agricole pe durata anului de referință, ea este în mod normal alocată exploatației agricole cu care este asociată la data de referință a anchetei sau celei care a utilizat-o pe perioada cea mai lungă în cursul anului de referință.

CGNR 024

În parte sau alte moduri de deținere

Suprafața agricolă utilizată, exprimată în hectare, care:

(a)

este exploatată în parteneriat de proprietar și de arendaș, pe baza unui contract de producție în parte, scris sau verbal. Produsul (fie economic, fie fizic) al suprafeței utilizate în parteneriat se împarte între cele două părți pe baza unui acord;

(b)

este exploatată în baza altor moduri de deținere care nu se regăsesc la niciuna dintre rubricile anterioare.

CGNR 025

Teren comun

Suprafața agricolă, exprimată în hectare, care este utilizată de exploatația agricolă, dar care nu îi aparține direct, și anume care face obiectul unor drepturi comune.

CGNR 026

Agricultură ecologică

Exploatația agricolă realizează o producție care corespunde unor practici agricole în conformitate cu anumite standarde stabilite și norme specificate: (i) în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (7) sau în Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului (8) sau, după caz, în cea mai recentă legislație; și (ii) în normele naționale corespunzătoare de punere în aplicare privind producția ecologică.

CGNR 027

SAU totală a exploatației agricole pe care sunt aplicate și certificate, în conformitate cu normele naționale sau ale Uniunii Europene, metode de producție ale agriculturii ecologice

Partea din suprafața agricolă utilizată a exploatației agricole, exprimată în hectare, pe care metoda de producție aplicată respectă pe deplin principiile producției ecologice la nivel de exploatație, astfel cum se stabilește: (i) în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 sau în Regulamentul (UE) 2018/848 sau, după caz, în cea mai recentă legislație; și (ii) în normele naționale de punere în aplicare corespunzătoare privind certificarea producției ecologice.

CGNR 028

SAU totală a exploatației agricole aflată în conversie pentru a respecta metodele de producție ale agriculturii ecologice care urmează să fie certificate în conformitate cu normele naționale sau ale Uniunii Europene

Partea din suprafața agricolă utilizată a exploatației agricole, exprimată în hectare, pe care sunt aplicate metode de producție ecologică în decursul tranziției de la producția neecologică la producția ecologică într-o perioadă dată („perioada de conversie”), astfel cum se stabilește: (i) în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 sau în Regulamentul (UE) 2018/848 sau, după caz, în cea mai recentă legislație; și (ii) în normele naționale de punere în aplicare corespunzătoare privind certificarea producției ecologice.

CGNR 029

Participarea la alte scheme de certificare de mediu

Exploatația agricolă participă la scheme de certificare de mediu naționale sau regionale, precum cele menționate la articolul 43 alineatul (2) și la articolul 43 alineatul (3) litera (b) sau în anexa IX la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune (scheme de certificare actuale echivalente cu plata pentru înverzire din cadrul PAC) și cererea de subvenție a fost aprobată.


II.   VARIABILE PRIVIND TERENURILE

Suprafața totală a exploatației agricole constă în suprafața agricolă utilizată (teren arabil, pășune permanentă, culturi permanente și grădini familiale) și alte terenuri agricole (teren agricol neutilizat, suprafață împădurită sau alt tip de teren neclasificat în altă parte).

Suprafața care trebuie culeasă pentru fiecare element este cunoscută sub denumirea de suprafață principală și se referă la suprafața fizică a parcelei (parcelelor), indiferent dacă a existat o singură cultură sau mai multe culturi pe durata anului agricol. În cazul culturilor anuale, suprafața principală corespunde suprafeței însămânțate; în cazul culturilor permanente, suprafața principală este suprafața totală plantată; în cazul culturilor succesive, suprafața principală corespunde suprafeței ocupate de cultura principală pe parcela respectivă în anul în cauză; în cazul culturilor simultane, suprafața principală corespunde suprafeței pe care coexistă culturile. Astfel, fiecare suprafață este înregistrată o singură dată.

Cultura principală este cultura cu cea mai mare valoare economică. Dacă nu se poate stabili care este cultura principală pe baza valorii producției, atunci cultura principală va fi cea care ocupă terenul pe perioada cea mai îndelungată.

Suprafața agricolă utilizată este suprafața totală acoperită cu teren arabil, pășune permanentă, culturi permanente și grădini familiale utilizate de exploatația agricolă, indiferent de modul de deținere.

Rotația culturilor este practica de alternare a culturilor cultivate pe un teren specific conform unui model sau unei secvențe planificate în ani agricoli succesivi, astfel încât să nu fie cultivate fără întrerupere pe același teren culturi din aceleași specii. În cadrul unui sistem de rotație a culturilor, acestea se schimbă de obicei anual, dar este posibilă și rotația culturilor cu culturi multianuale.

Culturile în câmp deschis și în seră se raportează separat.

CLND 001

SAU

Suprafața agricolă utilizată, exprimată în hectare.

CLND 002

Teren arabil

Suprafața de teren, exprimată în hectare, care este lucrată (arată sau cultivată) cu regularitate și care face în general parte dintr-un sistem de rotație a culturilor.

CLND 003

Cereale pentru producția de boabe (inclusiv semințe)

Toate suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu cereale recoltate în stare uscată pentru boabe, indiferent de utilizare.

CLND 004

Grâu comun și alac

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. și Triticum monococcum L.

CLND 005

Grâu dur

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu Triticum durum Desf.

CLND 006

Secară și amestecuri de cereale de iarnă (secară cu grâu)

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu secară (Secale cereale L.), indiferent de momentul semănării, cu amestecuri de secară și de alte cereale, precum și cu alte amestecuri de cereale semănate înaintea sau în timpul iernii (secară cu grâu).

CLND 007

Orz

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu orz (Hordeum vulgare L.).

CLND 008

Ovăz și amestecuri de cereale de primăvară (alte amestecuri de boabe decât de secară cu grâu)

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu ovăz (Avena sativa L.) și cu alte cereale semănate primăvara, cultivate în amestec și recoltate sub formă de boabe uscate, inclusiv semințe.

CLND 009

Porumb boabe și amestec de porumb boabe cu știuleți

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu porumb (Zea mays L.) recoltat pentru boabe, ca semințe sau ca amestec de porumb boabe cu știuleți.

CLND 010

Triticală

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu triticală (x Triticosecale Wittmack).

CLND 011

Sorg

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu sorg [Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench sau Sorghum x sudanense (Piper) Stapf.]

CLND 012

Alte cereale neclasificate în altă parte (hrișcă, mei, iarba-cănărașului etc.)

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu cereale recoltate în stare uscată pentru boabe care nu sunt înregistrate în altă parte la rubricile anterioare, cum ar fi meiul (Panicum miliaceum L.), hrișca (Fagopyrum esculentum Mill.), iarba-cănărașului (Phalaris canariensis L.) și alte cereale neclasificate în altă parte (n.c.a.).

CLND 013

Orez

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu orez (Oryza sativa L.).

CLND 014

Leguminoase uscate și culturi proteice pentru boabe (inclusiv sămânță și amestecuri de cereale și leguminoase)

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu leguminoase uscate și culturi proteice recoltate în stare uscată pentru boabe, indiferent de utilizare.

CLND 015

Mazăre de câmp, fasole și lupin dulce

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu toate soiurile de mazăre de câmp (Pisum sativum L. convar. sativum sau Pisum sativum L. convar. arvense L. sau convar. speciosum) recoltate în stare uscată, plus suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu toate soiurile de bob [Vicia faba L. (partim)] recoltate în stare uscată, plus suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu toate soiurile de lupin dulce (Lupinus sp.) recoltate în stare uscată pentru boabe, inclusiv pentru sămânță, indiferent de utilizare.

CLND 016

Rădăcinoase

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu plante pentru rădăcini, tuberculi sau tulpină modificată. Sunt excluse din această rubrică legumele rădăcinoase, cele cu tuberculi sau cele cu bulbi precum morcovul, sfecla roșie sau gulia furajeră, printre altele.

CLND 017

Cartofi (inclusiv cartofii de sămânță)

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu cartofi (Solanumtuberosum L.).

CLND 018

Sfeclă de zahăr (exceptând semințele)

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu sfeclă de zahăr (Beta vulgaris L.) destinată industriei zahărului și producerii de alcool.

CLND 019

Alte rădăcinoase n.c.a.

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu sfeclă furajeră (Beta vulgaris L.) și plante din familia Brassicaceae recoltate în principal pentru hrana animalelor, indiferent dacă rădăcinile sau tulpinile, și alte plante cultivate în principal pentru rădăcinile lor furajere, care nu sunt clasificate în altă parte.

CLND 020

Culturi industriale

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de culturi industriale care, de obicei, nu sunt vândute direct pentru consum deoarece necesită o prelucrare industrială înainte de utilizarea finală.

CLND 021

Oleaginoase

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu rapiță (Brassica napus L.) și cu rapiță navetă [Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)], cu semințe de floarea-soarelui (Helianthus annus L.), cu soia [Glycine max (L.) Merril], cu semințe de in (Linum usitatissimum L.), cu muștar (Sinapis alba L.), cu mac (Papaver somniferum L.), cu șofrănaș (Carthamus tinctorius L.), cu semințe de susan (Sesamum indicum L.), cu ciufă (Cyperus esculentus L.), cu arahide (Arachis hypogea L.), cu semințe de dovleac pentru ulei (Cucurbita pepo var. styriaca) și cu cânepă (Cannabis sativa L.), cultivate pentru producția de ulei, recoltate sub formă de boabe uscate, cu excepția semințelor de bumbac (Gossypium spp.).

CLND 022

Semințe de rapiță și de rapiță navetă

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu rapiță (Brassica napus L.) și cu rapiță navetă [Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)] pentru producția de ulei, recoltate sub formă de boabe uscate.

CLND 023

Semințe de floarea-soarelui

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu floarea-soarelui (Helianthus annuus L.), recoltată sub formă de boabe uscate.

CLND 024

Soia

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu soia (Glycine max L. Merril), recoltată sub formă de boabe uscate, atât pentru producția de ulei, cât și pentru utilizare ca plantă proteică.

CLND 025

Semințe de in (in pentru ulei)

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu soiuri de in pentru semințe (Linum usitatissimum L.), în special pentru producția de ulei, recoltate sub formă de boabe uscate.

CLND 026

Alte culturi oleaginoase n.c.a.

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu alte plante în principal pentru conținutul de ulei, recoltate sub formă de boabe uscate, care nu sunt clasificate în altă parte (cu excepția semințelor de bumbac).

CLND 027

Culturi de plante pentru fibre

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu in pentru fibre (Linum usitatissimum L.), cu cânepă (Cannabis sativa L.), cu bumbac (Gossypium spp.), cu iută (Corchorus capsularis L.), cu abaca, numită și cânepă de Manila (Musa textilis Née), cu chenaf (Hibiscus cannabinus L.) și cu sisal (Agave sisalana Perrine).

CLND 028

In pentru fibre

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu soiuri de in pentru fibre (Linum usitatissimum L.), în principal pentru producția de fibre.

CLND 029

Cânepă

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu cânepă (Cannabis sativa L.) pentru paie.

CLND 030

Bumbac

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu bumbac (Gossypium spp.), recoltat pentru producția de fibre și/sau pentru utilizarea semințelor oleaginoase.

CLND 031

Alte plante pentru fibre n.c.a.

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu alte plante în principal pentru conținutul lor de fibre, neclasificate în altă parte, de exemplu iută (Corchorus capsularis L.), abaca, numită și cânepă de Manila (Musa textilis Née), sisal (Agave sisalana Perrine) și chenaf (Hibiscus cannabinus L.).

CLND 032

Tutun

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu tutun (Nicotiana tabacum L.) pentru frunze.

CLND 033

Hamei

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu hamei (Humulus lupulus L.) pentru conurile de semințe.

CLND 034

Plante aromatice, medicinale și culinare

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu plante aromatice, medicinale și culinare, în scopuri farmaceutice, pentru producția de parfumuri sau pentru consumul uman.

CLND 035

Culturi energetice n.c.a.

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu culturi energetice, utilizate exclusiv pentru producția de energie din surse regenerabile, neclasificate în altă parte și cultivate pe teren arabil.

CLND 036

Alte culturi industriale n.c.a.

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu alte culturi industriale neclasificate în altă parte.

CLND 037

Plante recoltate verzi de pe terenuri arabile

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu toate culturile de pe terenuri arabile care sunt recoltate „verzi” și care sunt destinate în special hranei pentru animale, furajelor sau producției de energie din surse regenerabile, și anume cereale, ierburi, leguminoase sau culturi industriale și alte culturi de pe terenuri arabile recoltate și/sau utilizate „verzi”.

CLND 038

Fânețe și pășuni temporare

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu plante erbacee pentru pășunat, fân sau însilozare incluse ca parte a unei rotații normale a culturilor, cu durata de cel puțin un an agricol și, în general, de mai puțin de cinci ani, semănate cu iarbă sau amestecuri de ierburi.

CLND 039

Plante leguminoase recoltate verzi

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu plante leguminoase recoltate verzi ca plante întregi în special pentru furaje sau pentru producția de energie.

Sunt incluse amestecurile în care predomină (în mod normal > 80 %) leguminoasele și plantele erbacee, recoltate verzi sau ca fân.

CLND 040

Porumb verde

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu toate tipurile de porumb (Zea mays L.) în principal pentru însilozare (știuleți întregi, părți din plantă sau planta întreagă), care nu este recoltat pentru boabe.

CLND 041

Alte cereale recoltate verzi (cu excepția porumbului verde)

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu toate soiurile de cereale (cu excepția porumbului) recoltate verzi, ca plante întregi, utilizate ca furaje sau pentru producția de energie din surse regenerabile (producția de biomasă).

CLND 042

Alte plante recoltate verzi de pe terenuri arabile n.c.a.

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu alte culturi anuale sau multianuale (sub cinci ani) destinate în principal utilizării ca furaje și recoltate verzi. Se includ aici și restul de culturi neclasificate în altă parte, în cazul în care recolta principală a fost distrusă, dar se pot folosi totuși reziduurile (ca furaje sau pentru producția de energie din surse regenerabile).

CLND 043

Legume proaspete (inclusiv pepeni) și căpșuni

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu toate soiurile de crucifere, legume cu frunze și tulpini, legume cultivate pentru fructe, rădăcini, tuberculi și bulbi, leguminoase proaspete, alte legume recoltate proaspete (nu uscate) și căpșuni cultivate pe teren arabil, în aer liber, prin sistemul de rotație cu alte culturi agricole sau horticole.

CLND 044

Legume proaspete (inclusiv pepeni) și căpșuni cultivate prin sistemul de rotație cu culturi horticole (grădini pentru comercializare)

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu legume proaspete, pepeni și căpșuni pe teren arabil în rotație cu culturi horticole.

CLND 045

Legume proaspete (inclusiv pepeni) și căpșuni cultivate prin sistemul de rotație cu alte culturi decât cele horticole (în câmp deschis)

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu legume proaspete, pepeni și căpșuni pe teren arabil în rotație cu alte culturi agricole.

CLND 046

Flori și plante ornamentale (cu excepția pepinierelor)

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu toate soiurile de flori și de plante ornamentale destinate vânzării sub formă de flori tăiate (de exemplu, trandafiri, garoafe, orhidee, gladiole, crizanteme, frunziș ornamental tăiat și alte produse tăiate), sub formă de plante și flori pentru ghiveci, rond sau balcon (de exemplu, rododendroni, azalee, crizanteme, begonii, mușcate, sporul-casei, alte plante pentru ghiveci, rond sau balcon) și sub formă de bulbi și cepe de flori și de alte plante ornamentale (lalele, zambile, orhidee, narcise și altele).

CLND 047

Semințe și răsaduri

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu semințe de rădăcinoase (cu excepția cartofilor și a altor plante ale căror rădăcini sunt utilizate și ca sămânță), culturi furajere, ierburi, culturi industriale (cu excepția semințelor oleaginoase) și semințe și răsaduri de legume și de flori.

CLND 048

Alte culturi pe teren arabil n.c.a.

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu culturi pe teren arabil neclasificate în altă parte.

CLND 049

Teren necultivat

Suprafețele, exprimate în hectare, ale tuturor terenurilor arabile fie incluse într-un sistem de rotație a culturilor, fie menținute în bune condiții agricole și de mediu [BCAM (9)], lucrate sau nu, dar care nu vor fi recoltate pe durata unui an agricol. Caracteristica esențială a terenurilor necultivate este că terenurile se lasă în repaus în mod normal pe toată durata unui an agricol. Terenurile necultivate pot fi:

(i)

terenuri goale, fără culturi; sau

(ii)

terenuri cu vegetație naturală spontană, care se poate folosi ca hrană pentru animale sau se poate introduce în arătură; sau

(iii)

teren semănat exclusiv pentru producția de îngrășământ verde (teren necultivat verde).

CLND 050

Pășuni și fânețe permanente

Suprafețele de teren, exprimate în hectare, consacrate în mod permanent (pentru o perioadă de mai mulți ani consecutivi, în mod normal cinci ani sau mai mult) culturii de plante furajere erbacee, culturi furajere sau energetice, fie că acestea sunt cultivate (semănate) sau naturale (autoînsămânțate), care nu intră în sistemul de rotație a culturilor folosit de exploatația agricolă.

Terenul poate fi utilizat ca pășune, cosit pentru însilozare și fân sau utilizat pentru producția de energie din surse regenerabile.

CLND 051

Pășuni și fânețe, cu excepția pășunilor și fânețelor pe teren accidentat

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de pășuni permanente pe soluri de calitate bună sau medie, care pot fi utilizate în mod normal pentru pășunatul intensiv.

CLND 052

Pășuni și fânețe pe teren accidentat

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de pășuni permanente cu randament slab, pe soluri în general sărace, de exemplu cele situate în zone accidentate și la altitudine mare, de obicei neameliorate cu îngrășăminte, prin cultură, însămânțări sau drenaj. Aceste suprafețe pot fi utilizate în mod normal numai pentru pășunatul extensiv și, în general, nu sunt cosite sau sunt cosite în mod extensiv, întrucât nu pot susține o densitate mare a animalelor.

CLND 053

Pășuni și fânețe permanente care nu mai sunt utilizate pentru producție și care sunt eligibile pentru plata subvențiilor

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de pășuni și de fânețe permanente care nu mai sunt utilizate pentru producție, care, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 sau, după caz, în conformitate cu legislația cea mai recentă, sunt menținute într-o stare ce le face potrivite pentru pășunat sau pentru cultivare fără acțiuni pregătitoare care depășesc metodele și utilajele agricole obișnuite și care sunt eligibile pentru sprijin financiar.

CLND 054

Culturi permanente (inclusiv plantații tinere și abandonate temporar, cu excepția suprafețelor destinate doar producției pentru consum propriu)

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate exclusiv de pomi fructiferi, de arbuști citrici, de nucifere, de plantații de arbuști fructiferi, de plantații viticole, de măslini și de toate celelalte culturi permanente utilizate pentru consumul uman (de exemplu, ceai, cafea sau roșcove) și în alte scopuri (de exemplu, pepiniere, pomi de Crăciun sau plante pentru împletit sau răsucit precum ratanul sau bambusul).

CLND 055

Fructe, arbuști fructiferi și nucifere (cu excepția citricelor, strugurilor și căpșunilor)

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de livezi de pomi cu fructe sămânțoase, de pomi cu fructe sâmburoase, de arbuști fructiferi, de nucifere și de fructe din zone cu climă tropicală și subtropicală.

CLND 056

Fructe sămânțoase

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de livezi de pomi cu fructe sămânțoase, de exemplu mere (Malus spp.), pere (Pyrus spp.), gutui (Cydonia oblonga Mill.) sau moșmoane (Mespilus germanica, L.).

CLND 057

Fructe sâmburoase

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de livezi de pomi cu fructe sâmburoase, de exemplu piersici și nectarine [Prunus persica (L.) Batch], caise (Prunus armeniaca L. și altele), cireșe și vișine (Prunus avium L., P. cerasus), prune (Prunus domestica L. și altele), precum și alte fructe sâmburoase neclasificate în altă parte precum porumbele (Prunus spinosa L.) sau moșmoanele japoneze [Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.].

CLND 058

Fructe din zone cu climă subtropicală și tropicală

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu fructe din zone cu climă subtropicală și tropicală, de exemplu kiwi (Actinidia chinensis Planch.), avocado (Persea americana Mill.) sau banane (Musa spp.).

CLND 059

Arbuști fructiferi (cu excepția căpșunilor)

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu toate soiurile de arbuști fructiferi, de exemplu coacăze negre (Ribes nigrum L.), coacăze roșii (Ribes rubrum L.), zmeură (Rubus idaeus L.) sau afine (Vaccinium corymbosum L.).

CLND 060

Nucifere

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de livezi de nucifere: nuci, aluni, migdali, castani și altele.

CLND 061

Citrice

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de livezi de citrice (Citrus spp.): portocale, citrice mici, lămâi, lămâi verzi, pomelo, grepfrut și alte citrice.

CLND 062

Struguri

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de plantații de viță-de-vie (Vitis vinifera L.)

CLND 063

Struguri pentru vin

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de plantații de viță-de-vie cu soiuri de struguri cultivate în mod normal pentru producția de suc, de must și/sau de vin.

CLND 064

Struguri pentru vinuri cu denumire de origine protejată (DOP)

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de plantații de viță-de-vie cu soiuri de struguri cultivate în mod normal pentru producția de vinuri cu denumire de origine protejată, care respectă: (i) cerințele Regulamentului (CE) nr. 491/2009 al Consiliului (10) sau, după caz, ale celei mai recente legislații; și (ii) normele naționale corespunzătoare.

CLND 065

Struguri pentru vinuri cu indicație geografică protejată (IGP)

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de plantații de viță-de-vie cu soiuri de struguri cultivate în mod normal pentru producția de vinuri cu indicație geografică protejată, care respectă: (i) cerințele Regulamentului (CE) nr. 491/2009 al Consiliului sau, după caz, ale celei mai recente legislații; și (ii) normele naționale corespunzătoare.

CLND 066

Struguri pentru alte vinuri n.c.a. (fără DOP/IGP)

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de plantații de viță-de-vie cu soiuri de struguri care sunt cultivate în mod normal pentru producția de alte vinuri decât cele cu DOP sau cu IGP.

CLND 067

Struguri de masă

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de plantații de viță-de-vie cu soiuri de struguri cultivate în mod normal pentru producția de struguri proaspeți.

CLND 068

Struguri pentru stafide

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de plantații de viță-de-vie cu soiuri de struguri cultivate în mod normal pentru producția de stafide.

CLND 069

Măsline

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de livezi de măslini (Olea europea L.) pentru producția de măsline.

CLND 070

Pepiniere

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de pepiniere unde plantele tinere fibroase sunt cultivate în aer liber și sunt destinate replantării.

CLND 071

Alte culturi permanente, inclusiv alte culturi permanente destinate consumului uman

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de culturi permanente destinate consumului uman neclasificate în altă parte și cu pomi plantați pe suprafața agricolă utilizată pentru a fi folosiți ca pomi de Crăciun.

CLND 072

Pomi de Crăciun

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu pomi de Crăciun destinați comercializării, situate în afara suprafețelor împădurite, pe suprafața agricolă utilizată. Se exclud plantațiile de pomi de Crăciun care nu mai sunt întreținute și se integrează în suprafața împădurită.

CLND 073

Grădini familiale

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate în mod normal cu legume, rădăcinoase și culturi permanente, printre altele, destinate consumului propriu al capului exploatației și al gospodăriei sale, care sunt în general separate de restul terenurilor agricole și pot fi recunoscute ca grădini familiale.

CLND 074

Alte terenuri agricole

Suprafețele, exprimate în hectare, de teren agricol neutilizat (terenuri agricole care nu mai sunt exploatate din motive economice, sociale sau din alte motive și care nu se mai folosesc în sistemul de rotație a culturilor), de zone împădurite și de alte terenuri ocupate de clădiri, curți de ferme, drumuri, iazuri, cariere, terenuri aride, stânci etc.

CLND 075

Suprafață agricolă neutilizată

Suprafețele, exprimate în hectare, care au fost utilizate anterior în scopuri agricole, dar care, în timpul anului de referință pentru anchetă, nu mai sunt lucrate și nu mai participă la sistemul de rotație a culturilor, cu alte cuvinte terenuri care nu sunt destinate niciunei utilizări agricole.

Aceste terenuri ar putea fi redate culturii cu ajutorul mijloacelor disponibile în mod normal într-o exploatație agricolă.

CLND 076

Suprafață (zonă) împădurită

Suprafețele, exprimate în hectare, acoperite de copaci sau arbuști de pădure, inclusiv plantații de plopi și alți pomi similari în interiorul sau în afara pădurii și pepinierele de copaci de pădure cultivate pe teren împădurit pentru necesitățile proprii ale exploatației agricole, precum și infrastructuri forestiere (drumuri forestiere, depozite pentru cherestea etc.).

CLND 077

Crânguri în sistem de rotație pe termen scurt

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de zone împădurite gestionate în scopul creșterii plantelor de pădure, în cazul în care perioada de rotație este de 20 de ani sau mai puțin.

Perioada de rotație este timpul dintre prima semănare/plantare a copacilor și recoltarea produsului final, în cazul în care recoltarea nu include acțiuni normale de gestionare, cum ar fi rărirea.

CLND 078

Alte terenuri (terenuri ocupate de clădiri, curți de ferme, drumuri, iazuri și alte suprafețe neproductive)

Suprafețele, exprimate în hectare, care fac parte din suprafața totală deținută de exploatația agricolă, dar care nu constituie nici suprafață agricolă utilizată, nici suprafață agricolă neutilizată, nici suprafață împădurită: de exemplu, terenuri ocupate de clădiri (cu excepția celor utilizate pentru cultivarea ciupercilor), curți de ferme, drumuri, iazuri, cariere, terenuri aride sau stânci.

 

 

Suprafețe speciale ale exploatației agricole

CLND 079

Ciuperci de cultură

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de culturi de ciuperci crescute în clădiri care au fost construite special sau adaptate pentru cultivarea ciupercilor, precum și în spații subterane, peșteri și pivnițe.

CLND 080

SAU în sere sau solarii

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de culturi practicate în sere sau solarii fixe sau mobile (sticlă sau plastic rigid sau flexibil) pe tot parcursul sau pe o mare parte a ciclului vegetativ al acestora. Aceste suprafețe nu trebuie să fie incluse în variabilele menționate mai sus.

CLND 081

Legume, inclusiv pepeni și căpșuni cultivate în sere sau solarii

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu toate soiurile de crucifere, legume cu frunze și tulpini, legume cultivate pentru fructe, rădăcini, tuberculi și bulbi, leguminoase proaspete, alte legume recoltate proaspete (nu uscate) și căpșuni cultivate în sere sau solarii.

CLND 082

Flori și plante ornamentale (cu excepția pepinierelor) cultivate în sere sau solarii

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu toate soiurile de flori și de plante ornamentale destinate vânzării sub formă de flori tăiate (de exemplu, trandafiri, garoafe, orhidee, gladiole, crizanteme, frunziș ornamental tăiat și alte produse tăiate), sub formă de plante și de flori pentru ghiveci, rond sau balcon (de exemplu, rododendron, azalee, crizanteme, begonii, mușcate, sporul-casei sau alte plante pentru ghiveci, rond sau balcon) și sub formă de bulbi și cepe de flori și alte plante ornamentale (lalele, zambile, orhidee, narcise și altele) cultivate în sere sau solarii.

CLND 083

Alte culturi pe teren arabil în sere sau solarii

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de alte culturi pe teren arabil neclasificate în altă parte, cultivate în sere sau solarii.

CLND 084

Culturi permanente în sere sau solarii

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de culturi permanente în sere sau solarii.

CLND 085

Alte SAU în sere sau solarii n.c.a.

Suprafețele agricole utilizate neclasificate în altă parte, exprimate în hectare, cultivate în sere sau solarii.

Agricultură ecologică

Exploatația agricolă deține terenuri pe care sunt utilizate metode de producție ale agriculturii ecologice în conformitate cu anumite standarde stabilite și norme specificate (i) în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 sau în Regulamentul (UE) 2018/848 sau, după caz, în cea mai recentă legislație și (ii) în normele naționale corespunzătoare de punere în aplicare privind producția ecologică, inclusiv în decursul perioadei de conversie.

Culturile sunt definite în secțiunea de bază II. VARIABILE PRIVIND TERENURILE

CLND 086

Suprafața agricolă cultivată ecologic

CLND 087

Terenul arabil cultivat ecologic

CLND 088

Cereale pentru producția de boabe (inclusiv semințe) cultivate ecologic

CLND 089

Grâu comun și alac cultivate ecologic

CLND 090

Grâu dur cultivate ecologic

CLND 091

Leguminoase uscate și culturi proteice pentru boabe (inclusiv sămânță și amestecuri de cereale și leguminoase) cultivate ecologic

CLND 092

Rădăcinoase cultivate ecologic

CLND 093

Cartofi (inclusiv cartofii de sămânță) cultivați ecologic

CLND 094

Sfeclă de zahăr (exceptând sămânța) cultivată ecologic

CLND 095

Culturi industriale cultivate ecologic

CLND 096

Oleaginoase cultivate ecologic

CLND 097

Soia cultivată ecologic

CLND 098

Plante recoltate verzi de pe terenuri arabile, cultivate ecologic

CLND 099

Fânețe și pășuni temporare în regim de agricultură ecologică

CLND 100

Plante leguminoase recoltate verzi, cultivate ecologic

CLND 101

Legume proaspete (inclusiv pepeni) și căpșuni cultivate ecologic

CLND 102

Semințe și răsaduri cultivate ecologic

CLND 103

Pășuni și fânețe permanente în regim de agricultură ecologică

CLND 104

Pășuni și fânețe, cu excepția pășunilor și fânețelor pe teren accidentat, în regim de agricultură ecologică

CLND 105

Pășuni și fânețe pe teren accidentat, în regim de agricultură ecologică

CLND 106

Culturi permanente (inclusiv plantații tinere și abandonate temporar, cu excepția suprafețelor destinate doar producției pentru consum propriu), cultivate ecologic

CLND 107

Fructe, arbuști fructiferi și nucifere (cu excepția citricelor, strugurilor și căpșunilor) cultivate ecologic

CLND 108

Citrice cultivate ecologic

CLND 109

Struguri pentru vin cultivați ecologic

CLND 110

Măsline cultivate ecologic

CLND 111

Legume, inclusiv pepeni și căpșuni cultivate în sere sau solarii, cultivate ecologic

Irigații pe suprafețe cultivate în aer liber

CLND 112

Suprafața irigabilă totală

Suprafețele, exprimate în hectare, din suprafața agricolă utilizată maximă totală care ar putea fi irigate în anul de referință folosind echipamentele și cantitatea de apă disponibile în mod normal în cadrul exploatației agricole.


III.   VARIABILE PRIVIND ANIMALELE

Animalele nu sunt în mod necesar proprietatea capului exploatației. Aceste animale se pot afla în exploatația agricolă (pe suprafețele agricole utilizate sau în adăposturile pentru animale folosite de exploatația agricolă) sau în afara acesteia (pe pășunile comunale sau în curs de migrare etc.).

 

 

Bovine

Se referă la vite (Bos taurus L.) și la bivoli (Bubalus bubalis L.), inclusiv rase hibride precum Beefalo.

CLVS 001

Bovine sub un an

Capete de bovine, masculi și femele, sub un an.

CLVS 002

Bovine între unu și mai puțin de doi ani

Capete de bovine în vârstă de cel puțin un an, dar mai puțin de doi ani.

CLVS 003

Bovine între unu și mai puțin de doi ani, masculi

Capete de bovine, masculi, în vârstă de cel puțin un an, dar mai puțin de doi ani.

CLVS 004

Juninci între unu și mai puțin de doi ani

Capete de bovine, femele, în vârstă de cel puțin un an, dar mai puțin de doi ani.

 

 

 

Bovine, de cel puțin doi ani

CLVS 005

Bovine de cel puțin doi ani, masculi

Capete de bovine, masculi, de cel puțin doi ani.

CLVS 006

Bovine de cel puțin doi ani, femele

Capete de bovine, femele, de cel puțin doi ani.

CLVS 007

Juninci de cel puțin doi ani

Capete de bovine, femele, în vârstă de cel puțin doi ani, care nu au fătat.

CLVS 008

Vaci

Capete de bovine, femele, în vârstă de cel puțin doi ani, care au fătat.

CLVS 009

Vaci pentru lapte

Capete de bovine, femele, care au fătat (inclusiv cele sub doi ani) și care, datorită rasei sau unor calități speciale, sunt crescute exclusiv sau în mod principal pentru producția de lapte pentru consum uman sau pentru prelucrare în vederea obținerii de produse lactate.

CLVS 010

Vaci, altele decât cele pentru lapte

Capete de bovine, femele, care au fătat (inclusiv cele sub doi ani) și care, datorită rasei sau unor calități speciale, sunt crescute exclusiv sau în mod principal pentru reproducție și al căror lapte nu este destinat consumului uman sau prelucrării în vederea obținerii de produse lactate.

CLVS 011

Bivolițe

Capete de bivolițe (femele din specia Bubalus bubalis L.) care au fătat (inclusiv cele sub doi ani).

CLVS 012

Ovine (toate vârstele)

Capete de animale domestice din specia Ovis aries L.

CLVS 013

Femele ovine de reproducție

Capete de oi și de mioare montate, indiferent de calitățile în ceea ce privește producția de lapte/carne.

CLVS 014

Alte ovine

Toate capetele de ovine, altele decât femelele de reproducție.

CLVS 015

Caprine (toate vârstele)

Capete de animale domestice din subspecia Capra aegagrus hircus L.

CLVS 016

Femele caprine de reproducție

Capete de caprine, femele, care au fătat și care au fost împerecheate.

CLVS 017

Alte caprine

Toate capetele de caprine, altele decât femelele de reproducție.

 

 

Porcine

Se referă la animalele domestice din specia Sus scrofa domesticus Erxleben.

CLVS 018

Purcei cu greutatea animalului viu sub 20 de kilograme

Capete de purcei cu greutatea animalului viu sub 20 de kilograme.

CLVS 019

Scroafe și scrofițe de reproducere cu greutatea animalului viu de minimum 50 de kilograme

Capete de porcine, femele, de cel puțin 50 de kilograme, pentru reproducție, indiferent dacă au fătat sau nu.

CLVS 020

Alte porcine

Capete de porcine neclasificate în altă parte.

 

 

Păsări de curte

Se referă la păsările domestice, de exemplu găini și pui (Gallus gallus L.), curcani (Meleagris spp.), rațe (Anas spp. și Cairina moschata L.), gâște (Anser anser domesticus L.), struți (Struthio camelus L.) și alte păsări de curte neclasificate în altă parte, de exemplu prepelițe (Coturnix spp.), fazani (Phasianus spp.), bibilici (Numida meleagris domestica L.) și porumbei (Columbinae spp.). Se exclud totuși din această rubrică păsările crescute în captivitate în scopul vânătorii și nu pentru producția de carne/ouă.

CLVS 021

Pui de carne

Capete de animale domestice din specia Gallus gallus L. crescute pentru producția de carne.

CLVS 022

Găini ouătoare

Capete de animale domestice din specia Gallus gallus L. care au ajuns la maturitate și care sunt crescute pentru producția de ouă.

CLVS 023

Alte păsări de curte

Capete de păsări de curte care nu au fost menționate la rubricile „Pui de carne” sau „Găini ouătoare”. Se exclud puii.

CLVS 024

Curcani

Capete de animale domestice din genul Meleagris.

CLVS 025

Rațe

Capete de animale domestice din genul Anas și specia Cairina moschata L.

CLVS 026

Gâște

Capete de animale domestice din specia Anser anser domesticus L.

CLVS 027

Struți

Capete de struți (Struthio camelus L.)

CLVS 028

Alte păsări de curte n.c.a.

Capete de alte păsări de curte neclasificate în altă parte.

 

 

Iepuri

Se referă la animalele domestice din genul Oryctolagus.

CLVS 029

Iepuri femele de reproducție

Capete de iepuri femele (Oryctolagus spp.) pentru reproducția de iepuri pentru carne, care au fătat deja.

CLVS 030

Albine

Numărul de stupi ocupați cu albine (Apis mellifera L.) pentru producerea de miere.

CLVS 031

Cervide

Prezența unor animale precum cerbul roșu (Cervus elaphus L.), cerbul sika (Cervus nippon Temminck), renul (Rangifer tarandus L.) sau cerbul lopătar (Dama dama L.), pentru producția de carne.

CLVS 032

Animale de blană

Prezența unor animale precum nurca (Neovison vison Schreber), dihorul (Mustela putorius L.), vulpea (Vulpes spp. și altele), câinele enot (Nyctereutes spp.) sau șinșila (Chinchilla spp.), pentru producția de blană.

CLVS 033

Efective de animale n.c.a.

Prezența unor animale care nu sunt clasificate în altă parte în prezenta secțiune.

Metode de producție ecologice aplicate creșterii animalelor

Exploatația agricolă deține animale pentru care sunt utilizate practici agricole în conformitate cu anumite standarde stabilite și norme specificate: (i) în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 sau în Regulamentul (UE) 2018/848 sau, după caz, în cea mai recentă legislație; și (ii) în normele naționale corespunzătoare de punere în aplicare privind producția ecologică, inclusiv în decursul perioadei de conversie.

Animalele sunt definite în secțiunea de bază III. VARIABILE PRIVIND ANIMALELE

CLVS 034

Efectivul de bovine crescute ecologic

Capete de bovine crescute ecologic

CLVS 035

Efectivul de vaci pentru lapte crescute ecologic

Capete de vaci pentru lapte crescute ecologic

CLVS 036

Efectivul de vaci, altele decât cele pentru lapte, crescute ecologic

Capete de vaci, altele decât cele pentru lapte, crescute ecologic

CLVS 037

Efectivul de bivolițe crescute ecologic

Capete de bivolițe crescute ecologic

CLVS 038

Efectivul de ovine (de toate vârstele) crescute ecologic

Capete de ovine crescute ecologic

CLVS 039

Efectivul de caprine (de toate vârstele) crescute ecologic

Capete de caprine crescute ecologic

CLVS 040

Efectivul de porcine crescute ecologic

Capete de porcine crescute ecologic

CLVS 041

Efectivul de păsări de curte crescute ecologic

Capete de păsări de curte crescute ecologic

CLVS 042

Efectivul de pui de carne crescuți ecologic

Capete de pui de carne crescuți ecologic

CLVS 043

Efectivul de găini ouătoare crescute ecologic

Capete de găini ouătoare crescute ecologic


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațiale (JO L 323, 8.12.2010, p. 11).

(2)  NUTS: Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).

(6)  Intervalul procentual 2 de unități anuale de muncă (UAM): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1).

(8)  Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (JO L 150, 14.6.2018, p. 1).

(9)  Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).

(10)  Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (JO L 154, 17.6.2009, p. 1).


ANEXA II

Lista variabilelor per modul

MODULUL 1. FORȚA DE MUNCĂ ȘI ALTE ACTIVITĂȚI ADUCĂTOARE DE VENITURI

Variabile

Unități/categorii

Temă: gestionarea exploatației agricole

 

 

Teme detaliate: capul exploatației agricole și echilibrul de gen

 

MLFO 001

Sexul capului exploatației

masculin/feminin

MLFO 002

Anul nașterii

Anul

 

Temă detaliată: aportul forței de muncă

 

MLFO 003

Activitățile agricole desfășurate de capul exploatației în cadrul exploatației agricole

Intervalul 1 (1) UAM

 

Temă detaliată: măsuri de siguranță, inclusiv planul de siguranță al exploatației agricole

 

MLFO 004

Planul de siguranță al exploatației agricole

da/nu

Temă: forța de muncă familială

 

 

Teme detaliate: aportul forței de muncă, numărul persoanelor implicate și echilibrul de gen

 

MLFO 005

Membrii de gen masculin ai familiei, care desfășoară activități agricole

Număr de persoane corespunzător intervalului 2 (2) UAM

MLFO 006

Membrii de gen feminin ai familiei, care desfășoară activități agricole

Număr de persoane corespunzător intervalului 2 (2) UAM

Temă: forța de muncă nefamilială

 

 

Teme detaliate: aportul forței de muncă, numărul persoanelor angajate și echilibrul de gen

 

 

 

Forța de muncă nefamilială care lucrează în mod regulat în exploatația agricolă

 

MLFO 007

Membrii de gen masculin ai forței de muncă nefamiliale, care lucrează în mod regulat la fermă

Număr de persoane corespunzător intervalului 2 (2) UAM

MLFO 008

Membrii de gen feminin ai forței de muncă nefamiliale, care lucrează în mod regulat la fermă

Număr de persoane corespunzător intervalului 2 (2) UAM

 

Temă detaliată: forța de muncă angajată în cadrul fermei fără contract permanent

 

MLFO 009

Forța de muncă nefamilială angajată fără contract permanent: bărbați și femei

Zile lucrătoare cu normă întreagă

 

Temă detaliată: aportul forței de muncă din partea terților

 

MLFO 010

Persoanele care nu sunt angajate direct de exploatația agricolă și care nu sunt incluse în categoriile precedente.

Zile lucrătoare cu normă întreagă

Temă: alte activități aducătoare de venituri (AAV) legate direct de exploatația agricolă

 

 

Temă detaliată: tipuri de activități

 

MLFO 011

Furnizarea de servicii medicale, sociale sau educaționale

da/nu

MLFO 012

Turism, cazare și alte activități de agrement

da/nu

MLFO 013

Artizanat

da/nu

MLFO 014

Prelucrarea produselor agricole

da/nu

MLFO 015

Producerea de energie din surse regenerabile

da/nu

MLFO 016

Prelucrarea lemnului

da/nu

MLFO 017

Acvacultură

da/nu

 

 

Lucrări contractuale (folosind mijloacele de producție ale exploatației agricole):

 

MLFO 018

Lucrări contractuale agricole

da/nu

MLFO 019

Alte lucrări contractuale decât cele agricole

da/nu

MLFO 020

Silvicultură

da/nu

MLFO 021

Alte activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă n.c.a.

da/nu

 

Temă detaliată: importanța pe care o prezintă pentru exploatația agricolă

 

MLFO 022

Procentul de alte activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă din producția finală a exploatației agricole.

Intervale procentuale (3)

 

Temă detaliată: aportul forței de muncă

 

MLFO 023

Capul exploatației desfășoară alte activități aducătoare de venituri (legate de exploatația agricolă).

M/S/N (4)

MLFO 024

Membrii familiei care lucrează în cadrul exploatației agricole și care desfășoară alte activități aducătoare de venituri (legate de exploatația agricolă) ca activitate principală a lor.

Număr de persoane

MLFO 025

Membrii familiei care lucrează în cadrul exploatației agricole și care desfășoară alte activități aducătoare de venituri (legate de exploatația agricolă) ca activitate secundară a lor.

Număr de persoane

MLFO 026

Forța de muncă nefamilială care lucrează în mod regulat în cadrul exploatației agricole și care desfășoară alte activități aducătoare de venituri (legate de exploatația agricolă) ca activitate principală a sa.

Număr de persoane

MLFO 027

Forța de muncă nefamilială care lucrează în mod regulat în cadrul exploatației agricole și care desfășoară alte activități aducătoare de venituri (legate de exploatația agricolă) ca activitate secundară a sa.

Număr de persoane

Temă: alte activități aducătoare de venituri care nu sunt legate direct de exploatația agricolă

 

 

Temă detaliată: aportul forței de muncă

 

MLFO 028

Capul unic al exploatației care este și șeful exploatației agricole cu cap unic și care desfășoară alte activități aducătoare de venituri (nelegate de exploatația agricolă).

M/S/N (4)

MLFO 029

Membrii familiei capului unic al exploatației (în cazul în care acesta este și șeful exploatației agricole), care lucrează în exploatația agricolă și care desfășoară alte activități aducătoare de venituri (nelegate de exploatația agricolă) ca activitate principală.

Număr de persoane

MLFO 030

Membrii familiei capului unic al exploatației agricole (în cazul în care acesta este și șeful exploatației agricole), care lucrează în cadrul exploatației agricole și care desfășoară alte activități aducătoare de venituri (nelegate de exploatația agricolă) ca activitate secundară.

Număr de persoane

MODULUL 2. DEZVOLTARE RURALĂ

Variabile

Unități/categorii

Temă: exploatații agricole care beneficiază de sprijin prin intermediul unor măsuri de dezvoltare rurală

 

MRDV 001

Servicii de consultanță, de administrare a fermelor și de ajutorare a acestora

da/nu

MRDV 002

Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare

da/nu

MRDV 003

Investiții în active fizice

da/nu

MRDV 004

Refacerea potențialului de producție agricolă afectat de dezastre naturale și de evenimente catastrofale și instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare

da/nu

 

 

Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor

 

MRDV 005

Sprijin la înființare pentru tinerii fermieri

da/nu

MRDV 006

Sprijin la înființare pentru dezvoltarea fermelor mici

da/nu

MRDV 007

Plăți directe naționale complementare pentru Croația

da/nu

MRDV 008

Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și în ameliorarea viabilității pădurilor

da/nu

 

 

Plăți pentru agromediu și climă

 

MRDV 009

Agromediu și climă

da/nu

MRDV 010

Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

da/nu

MRDV 011

Agricultură ecologică

da/nu

MRDV 012

Plăți legate de Natura 2000 și de Directiva-cadru privind apa

da/nu

MRDV 013

Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

da/nu

MRDV 014

Bunăstarea animalelor

da/nu

MRDV 015

Gestionarea riscurilor

da/nu

MODULUL 3. ADĂPOSTURI PENTRU ANIMALE ȘI GESTIONAREA DEJECȚIILOR ANIMALIERE

Variabile

Unități/categorii

Temă: adăposturi pentru animale

 

 

Temă detaliată: adăposturi pentru bovine

 

MAHM 001

Vaci pentru lapte

Efectiv mediu

MAHM 002

Vaci pentru lapte în staule cu restrângerea mișcării (dejecții lichide)

Locuri

MAHM 003

Vaci pentru lapte în staule cu restrângerea mișcării (dejecții solide)

Locuri

MAHM 004

Vaci pentru lapte în stabulație liberă/adăposturi compartimentate (dejecții lichide)

Locuri

MAHM 005

Vaci pentru lapte în stabulație liberă/adăposturi compartimentate (dejecții solide)

Locuri

MAHM 006

Vaci pentru lapte în alte tipuri de adăposturi (dejecții lichide)

Locuri

MAHM 007

Vaci pentru lapte în alte tipuri de adăposturi (dejecții solide)

Locuri

MAHM 008

Vaci pentru lapte crescute doar în aer liber

Locuri

MAHM 009

Vaci pentru lapte crescute parțial în aer liber (la păscut)

Luni

MAHM 010

Vaci pentru lapte cu acces la curți pentru mișcare

da/nu

MAHM 011

Alte bovine

Efectiv mediu

MAHM 012

Alte bovine în staule cu restrângerea mișcării (dejecții lichide)

Locuri

MAHM 013

Alte bovine în staule cu restrângerea mișcării (dejecții solide)

Locuri

MAHM 014

Alte bovine în stabulație liberă/adăposturi compartimentate (dejecții lichide)

Locuri

MAHM 015

Alte bovine în stabulație liberă/adăposturi compartimentate (dejecții solide)

Locuri

MAHM 016

Alte bovine în alte tipuri de adăposturi (dejecții lichide)

Locuri

MAHM 017

Alte bovine în alte tipuri de adăposturi (dejecții solide)

Locuri

MAHM 018

Alte bovine crescute doar în aer liber

Locuri

MAHM 019

Alte bovine crescute parțial în aer liber (la păscut)

Luni

MAHM 020

Alte bovine cu acces la curți pentru mișcare

da/nu

 

Temă detaliată: adăposturi pentru porcine

 

MAHM 021

Scroafe și scrofițe pentru reproducere

Efectiv mediu

MAHM 022

Scroafe și scrofițe pentru reproducere în adăposturi cu podele acoperite integral cu grătare

Locuri

MAHM 023

Scroafe și scrofițe pentru reproducere în adăposturi cu podele acoperite parțial cu grătare

Locuri

MAHM 024

Scroafe și scrofițe pentru reproducere în adăposturi cu podele solide (cu excepția celor cu litieră profundă)

Locuri

MAHM 025

Scroafe și scrofițe pentru reproducere în adăposturi în care întreaga suprafață a podelei este prevăzută cu litieră profundă

Locuri

MAHM 026

Scroafe și scrofițe pentru reproducere în alte tipuri de adăposturi

Locuri

MAHM 027

Scroafe și scrofițe pentru reproducere crescute în aer liber

Locuri

MAHM 028

Scroafe și scrofițe pentru reproducere crescute în aer liber

Luni

MAHM 029

Alte porcine

Efectiv mediu

MAHM 030

Alte porcine în adăposturi cu podele acoperite integral cu grătare

Locuri

MAHM 031

Alte porcine în adăposturi cu podele acoperite parțial cu grătare

Locuri

MAHM 032

Alte porcine în adăposturi cu podele solide (cu excepția celor cu litieră profundă)

Locuri

MAHM 033

Alte porcine în adăposturi în care întreaga suprafață a podelei este prevăzută cu litieră profundă

Locuri

MAHM 034

Alte porcine în alte tipuri de adăposturi

Locuri

MAHM 035

Alte porcine crescute în aer liber

Locuri

MAHM 036

Alte porcine cu acces la curți pentru mișcare

da/nu

 

Temă detaliată: adăposturi pentru găini ouătoare

 

MAHM 037

Găini ouătoare

Efectiv mediu

MAHM 038

Găini ouătoare în adăposturi cu litieră profundă

Locuri

MAHM 039

Găini ouătoare în voliere (fără litieră)

Locuri

MAHM 040

Găini ouătoare în baterii cu bandă rulantă pentru găinaț

Locuri

MAHM 041

Găini ouătoare în baterii cu gropi adânci

Locuri

MAHM 042

Găini ouătoare în baterii înălțate

Locuri

MAHM 043

Găini ouătoare în alte tipuri de adăposturi

Locuri

MAHM 044

Găini ouătoare crescute în aer liber

Locuri

Temă: utilizarea de nutrienți și dejecțiile animaliere în cadrul fermei

 

 

Temă detaliată: SAU fertilizată

 

MAHM 045

SAU totală fertilizată cu îngrășământ mineral

ha

MAHM 046

SAU totală fertilizată cu dejecții animaliere

ha

 

Temă detaliată: dejecțiile animaliere exportate și importate de către exploatația agricolă

 

 

 

Exportul net de dejecții animaliere de la fermă

 

MAHM 047

Exportul net de dejecții animaliere lichide de la fermă

m3

MAHM 048

Exportul net de dejecții animaliere solide de la fermă

tone

 

Temă detaliată: îngrășăminte organice și bazate pe deșeuri, altele decât dejecțiile animaliere

 

MAHM 049

Îngrășăminte organice și bazate pe deșeuri, altele decât dejecțiile animaliere, utilizate în exploatația agricolă

tone

Temă: tehnici de împrăștiere a dejecțiilor animaliere

 

 

Temă detaliată: timp de încorporare per tip de împrăștiere

 

 

 

Împrăștiere

 

MAHM 050

Încorporarea în termen de 4 ore

interval procentual (5)

MAHM 051

Încorporarea după 4 ore

interval procentual (5)

MAHM 052

Fără încorporare

interval procentual (5)

 

 

Împrăștiere în fâșii

 

MAHM 053

Rampă orizontală cu furtunuri

interval procentual (5)

MAHM 054

Rampă orizontală cu duze de stropire la înălțime mică

interval procentual (5)

 

 

Injectare

 

MAHM 055

Brazdă de suprafață/deschisă

interval procentual (5)

MAHM 056

Brazdă de adâncime/închisă

interval procentual (5)

Temă: unități prevăzute pentru dejecțiile animaliere

 

 

Temă detaliată: instalații de stocare a dejecțiilor animaliere și capacitatea de stocare

 

MAHM 057

Stocarea dejecțiilor animaliere solide în grămezi

%

MAHM 058

Dejecții animaliere stocate în stive de compost

%

MAHM 059

Dejecții animaliere stocate în gropi, sub adăposturile animalelor

%

MAHM 060

Dejecții animaliere stocate în sisteme de litieră profundă

%

MAHM 061

Depozit de dejecții animaliere lichide fără acoperitoare

%

MAHM 062

Depozit de dejecții animaliere lichide cu acoperitoare permeabilă

%

MAHM 063

Depozit de dejecții animaliere lichide cu acoperitoare impermeabilă

%

MAHM 064

Dejecții animaliere stocate în alte instalații n.c.a.

%

MAHM 065

Împrăștiere zilnică

%

MAHM 066

Dejecții animaliere stocate în stive de compost

Luni

MAHM 067

Stocarea dejecțiilor animaliere în gropi, sub adăposturile animalelor

Luni

MAHM 068

Stocarea dejecțiilor animaliere în sisteme de litieră profundă

Luni

MAHM 069

Depozit de dejecții animaliere lichide

Luni

MAHM 070

Dejecții animaliere stocate în alte instalații n.c.a.

Luni


(1)  Intervalul procentual 1 de unități anuale de muncă (UAM): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(2)  Intervalul procentual 2 de unități anuale de muncă (UAM): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(3)  Intervale procentuale pentru producția finală a exploatației agricole: (≥ 0-≤ 10), (> 10-≤ 50), (> 50-< 100).

(4)  M – activitate principală, S – activitate secundară, N – nicio participare.

(5)  Intervale procentuale pentru dejecțiile animaliere împrăștiate prin tehnici specifice: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).


ANEXA III

Descrierea variabilelor care trebuie utilizate pentru modulele de date referitoare la fermă specificate în anexa II la prezentul regulament de punere în aplicare

MODULUL 1. FORȚA DE MUNCĂ ȘI ALTE ACTIVITĂȚI ADUCĂTOARE DE VENITURI

DESCRIEREA VARIABILELOR REFERITOARE LA FORȚA DE MUNCĂ

Capul exploatației agricole

Capul exploatației agricole este persoana fizică (sau, în cazul unui grup de exploatații, persoana fizică aleasă) în contul și în numele căreia este administrată exploatația și care este responsabilă din punct de vedere juridic și economic pentru exploatație. În cazul în care capul exploatației este o persoană juridică, nu se culeg date despre acesta.

Activitatea agricolă este definită în anexa I. VARIABILE GENERALE DE BAZĂ

Temă: gestionarea exploatației agricole

 

Teme detaliate: capul exploatației agricole și echilibrul de gen

MLFO 001

Sexul capului exploatației

Sexul capului exploatației

 

M – Masculin

 

F – Feminin

MLFO 002

Anul nașterii

Anul nașterii capului exploatației

 

Temă detaliată: aportul forței de muncă

MLFO 003

Activitățile agricole desfășurate de capul exploatației în cadrul exploatației agricole

Intervalul procentual de unități anuale de muncă pentru activitățile agricole desfășurate de capul exploatației în cadrul exploatației agricole, în afara activităților din gospodărie.

 

Temă detaliată: măsuri de siguranță, inclusiv planul de siguranță al exploatației agricole

MLFO 004

Planul de siguranță al exploatației agricole

Ferma a efectuat o evaluare a riscurilor la locul de muncă, cu scopul de a reduce aceste pericole, și a întocmit un document în urma evaluării (de tipul „plan de siguranță al exploatației agricole”).

Temă: forța de muncă familială

 

Teme detaliate: aportul forței de muncă, numărul persoanelor implicate și echilibrul de gen

 

Membrii familiei care desfășoară activități agricole

Această rubrică se aplică doar exploatațiilor cu cap unic, întrucât grupurile de exploatații și persoanele juridice sunt considerate a nu avea forță de muncă familială.

Membrii familiei care desfășoară activități agricole (în afara activităților gospodărești) includ soțul/soția, rudele pe linie ascendentă și descendentă și frații/surorile capului exploatației și ai soțului/soției capului exploatației în cazul exploatațiilor cu cap unic. Dacă este relevant, aici se include și șeful exploatației care este membru al familiei capului exploatației.

MLFO 005

Membrii de gen masculin ai familiei, care desfășoară activități agricole

Numărul de membri de gen masculin ai familiei, per interval procentual de unități anuale de muncă

MLFO 006

Membrii de gen feminin ai familiei, care desfășoară activități agricole

Numărul de membri de gen feminin ai familiei, per interval procentual de unități anuale de muncă

Temă: forța de muncă nefamilială

 

Teme detaliate: aportul forței de muncă, numărul persoanelor angajate și echilibrul de gen

 

 

Forța de muncă nefamilială care lucrează în mod regulat în exploatația agricolă

Forța de muncă nefamilială care lucrează în mod regulat se referă la alte persoane decât capul exploatației și membrii familiei acestuia, care au desfășurat activități agricole în cadrul exploatației în fiecare săptămână din cursul celor 12 luni care precedă data de referință a anchetei, indiferent de durata săptămânii de lucru și indiferent dacă au primit vreo remunerație (salariu lunar sau săptămânal, cotă din profit sau alte modalități de plată, inclusiv plata în natură). Se includ aici și persoanele care nu au putut lucra întreaga perioadă din motive precum:

(i)

condițiile speciale de producție din cadrul exploatațiilor agricole specializate; sau

(ii)

neprezentare la lucru ca urmare a concediilor, a satisfacerii serviciului militar, a unei boli, a unui accident ori a unui deces; sau

(iii)

începerea sau încetarea contractului de muncă în cadrul exploatației; sau

(iv)

încetarea totală a activității în cadrul exploatației agricole ca urmare a unor cauze accidentale (inundații, incendii etc.).

MLFO 007

Membrii de gen masculin ai forței de muncă nefamiliale, care lucrează în mod regulat la fermă

Numărul de membri de gen masculin ai forței de muncă nefamiliale, per interval procentual de unități anuale de muncă.

MLFO 008

Membrii de gen feminin ai forței de muncă nefamiliale, care lucrează în mod regulat la fermă

Numărul de membri de gen feminin ai forței de muncă nefamiliale, per interval procentual de unități anuale de muncă.

 

Temă detaliată: forța de muncă angajată în cadrul fermei fără contract permanent

 

 

Forța de muncă nefamilială angajată fără contract permanent se referă la lucrătorii care nu au muncit în cadrul exploatației agricole în fiecare săptămână din cursul celor 12 luni care precedă data de referință a anchetei, din alte motive decât cele enumerate la rubrica „Forța de muncă nefamilială care lucrează în mod regulat în exploatația agricolă”.

Numărul de zile de lucru efectuate de forța de muncă nefamilială angajată fără contract permanent se referă la orice zi cu o durată care să îl îndreptățească pe lucrător la plata salariului sau a oricărui alt tip de remunerare (salarii săptămânale, cotă din profit sau alte modalități de plată, inclusiv plata în natură) pentru o zi completă de muncă în cursul căreia este prestată o muncă de tipul celei efectuate în mod normal de un lucrător agricol angajat cu normă întreagă. Zilele de concediu de odihnă și de concediu medical nu se socotesc drept zile de muncă.

MLFO 009

Forța de muncă nefamilială angajată fără contract permanent: bărbați și femei

Numărul total de zile lucrătoare cu normă întreagă lucrate de persoanele angajate fără contract permanent în cadrul exploatației agricole.

 

Temă detaliată: aportul forței de muncă din partea terților

MLFO 010

Persoanele care nu sunt angajate direct de exploatația agricolă și care nu sunt incluse în categoriile precedente

Numărul total de zile lucrătoare cu normă întreagă lucrate în exploatația agricolă de persoane care nu sunt angajate direct de exploatația agricolă (de exemplu, subcontractanți angajați de terți).

Temă: alte activități aducătoare de venituri (AAV) legate direct de exploatația agricolă

Informațiile privind alte activități aducătoare de venituri se înregistrează pentru:

(i)

capii exploatațiilor cu cap unic și ai grupurilor de exploatații;

(ii)

membrii familiei în cazul exploatațiilor cu cap unic;

și, în cazul altor activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă; și pentru

(iii)

forța de muncă nefamilială care lucrează în mod regulat la fermă.

Pentru exploatațiile administrate de persoane juridice nu se colectează informații privind alte activități aducătoare de venituri.

Alte activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă se referă la alte activități aducătoare de venituri desfășurate:

(a)

în cadrul exploatației agricole; sau

(b)

în afara exploatației agricole.

Alte activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă sunt activitățile care utilizează fie resursele exploatației agricole (suprafața, clădirile, utilajele etc.), fie produsele acesteia. Se includ atât activitățile neagricole, cât și cele agricole pentru alte exploatații. Se exclud investițiile pur financiare. Se exclude, de asemenea, închirierea terenului pentru activități diverse fără implicarea subsecventă în aceste activități.

 

Temă detaliată: tipuri de activități

MLFO 011

Furnizarea de servicii medicale, sociale sau educaționale

Prezența oricărei activități care este legată de furnizarea de servicii medicale, sociale sau educaționale și/sau de activități economice sociale conexe, în care sunt utilizate fie resursele exploatației agricole, fie produsele primare ale acesteia.

MLFO 012

Turism, cazare și alte activități de agrement

Prezența oricărei activități legate de turism, servicii de cazare, prezentarea exploatației agricole turiștilor sau altor grupuri, activități sportive și recreative etc. pentru care se utilizează suprafața, clădirile sau alte resurse ale exploatației agricole.

MLFO 013

Artizanat

Prezența unor obiecte artizanale fabricate în cadrul exploatației agricole de către capul exploatației, de către membrii familiei acestuia sau de către forța de muncă nefamilială, indiferent de modul de vânzare a produselor.

MLFO 014

Prelucrarea produselor agricole

Prezența oricărei prelucrări, în cadrul exploatației agricole, a unui produs agricol primar într-un produs secundar prelucrat, indiferent dacă materia primă este produsă în cadrul exploatației agricole sau cumpărată din afară.

MLFO 015

Producerea de energie din surse regenerabile

Prezența producerii de energie din surse regenerabile destinată pieței, inclusiv biogazul, biocombustibilii sau energia electrică obținute cu ajutorul turbinelor eoliene sau al altor echipamente ori din materii prime agricole. Energia din surse regenerabile produsă numai pentru nevoile proprii ale exploatației agricole nu se include aici.

MLFO 016

Prelucrarea lemnului

Prezența în cadrul exploatației agricole a prelucrării lemnului brut destinat vânzării (tăierea de cherestea etc.).

MLFO 017

Acvacultură

Prezența producției de pește, raci etc. în cadrul exploatației. Se exclud activitățile care țin numai de pescuit.

 

 

Lucrări contractuale (folosind mijloacele de producție ale exploatației agricole)

Lucrările contractuale care folosesc echipamentele exploatației agricole, cu defalcare între lucrările realizate în cadrul, respectiv în afara sectorului agricol.

MLFO 018

Lucrări contractuale agricole

Prezența lucrărilor realizate în cadrul sectorului agricol.

MLFO 019

Alte lucrări contractuale decât cele agricole

Prezența lucrărilor realizate în afara sectorului agricol (de exemplu, deszăpezire, remorcare, întreținerea peisajului, servicii agricole și legate de mediu etc.).

MLFO 020

Silvicultură

Prezența lucrărilor de silvicultură care folosesc atât forța de muncă, cât și utilajele și echipamentele exploatației agricole utilizate în general în scopuri agricole.

MLFO 021

Alte activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă n.c.a.

Prezența altor activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă care nu au fost menționate în altă parte.

 

Temă detaliată: importanța pe care o prezintă pentru exploatația agricolă

MLFO 022

Procentul de alte activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă din producția finală a exploatației agricole

Intervalul procentual de alte activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă din producția finală a exploatației agricole. Cota altor activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă din producția finală a exploatației agricole este estimată ca partea din cifra de afaceri generată de alte activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă raportată la suma dintre cifra de afaceri totală a exploatației agricole și plățile directe ale respectivei exploatații agricole în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 sau al legislației mai recente.

Formula

 

Temă detaliată: aportul forței de muncă

Prezenta rubrică se aplică:

(i)

capilor exploatațiilor cu cap unic și grupurilor de exploatații;

(ii)

membrilor familiei în cazul exploatațiilor cu cap unic; și

(iii)

forței de muncă nefamiliale care lucrează în mod regulat la fermă.

Pentru exploatațiile administrate de persoane juridice nu se colectează informații.

MLFO 023

Capul exploatației desfășoară alte activități aducătoare de venituri (legate de exploatația agricolă)

Capul unei exploatații cu cap unic sau al unui grup de exploatații desfășoară alte activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă:

 

M – activitate principală

 

S – activitate secundară

 

N – nicio participare

Activitățile pot fi desfășurate în cadrul exploatației agricole (activități neagricole în cadrul exploatației agricole) sau în afara acesteia.

MLFO 024

Membrii familiei care lucrează în cadrul exploatației agricole și care desfășoară alte activități aducătoare de venituri (legate de exploatația agricolă) ca activitate principală

Numărul membrilor familiei care desfășoară alte activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă ca activitate principală.

MLFO 025

Membrii familiei care lucrează în cadrul exploatației agricole și care desfășoară alte activități aducătoare de venituri (legate de exploatația agricolă) ca activitate secundară

Numărul membrilor familiei care desfășoară alte activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă ca activitate secundară.

MLFO 026

Forța de muncă nefamilială care lucrează în mod regulat în cadrul exploatației agricole și care desfășoară alte activități aducătoare de venituri (legate de exploatația agricolă) ca activitate principală

Numărul membrilor forței de muncă nefamiliale care desfășoară alte activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă ca activitate principală, în exploatații cu cap unic sau în grupuri de exploatații.

MLFO 027

Forța de muncă nefamilială care lucrează în mod regulat în cadrul exploatației agricole și care desfășoară alte activități aducătoare de venituri (legate de exploatația agricolă) ca activitate secundară

Numărul membrilor forței de muncă nefamiliale care desfășoară alte activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă ca activitate secundară, în exploatații cu cap unic sau în grupuri de exploatații.

Temă: alte activități aducătoare de venituri care nu sunt legate direct de exploatația agricolă

Se referă la activitățile neagricole din cadrul exploatației agricole și la munca din afara exploatației agricole. Aici se include orice activitate desfășurată în schimbul unei remunerații (salariu lunar sau săptămânal, cotă din profit sau alte modalități de plată, inclusiv plata în natură), cu excepția următoarelor:

(i)

activitățile agricole desfășurate în cadrul exploatației agricole; și

(ii)

alte activități aducătoare de venituri ale capului exploatației legate direct de exploatația agricolă.

Alte activități aducătoare de venituri care nu sunt legate de exploatația agricolă se referă la alte activități aducătoare de venituri desfășurate:

(a)

în cadrul exploatației agricole (activitate neagricolă în cadrul exploatației agricole); sau

(b)

în afara exploatației agricole.

 

Temă detaliată: aportul forței de muncă

MLFO 028

Capul unic al exploatației care este și șeful exploatației agricole cu cap unic și care desfășoară alte activități aducătoare de venituri (nelegate de exploatația agricolă)

Capul exploatației desfășoară activități aducătoare de venituri care nu sunt legate direct de exploatația agricolă:

 

M – activitate principală

 

S – activitate secundară

 

N – nicio participare

Activitățile pot fi desfășurate în cadrul exploatației agricole (activități neagricole în cadrul exploatației agricole) sau în afara acesteia.

MLFO 029

Membrii familiei capului unic al exploatației (în cazul în care acesta este și șeful exploatației agricole), care lucrează în cadrul exploatației agricole și care desfășoară alte activități aducătoare de venituri (nelegate de exploatația agricolă) ca activitate principală

Numărul membrilor familiei care desfășoară activități aducătoare de venituri ce nu sunt legate de exploatația agricolă, ca activitate principală.

MLFO 030

Membrii familiei capului unic al exploatației agricole (în cazul în care acesta este și șeful exploatației agricole), care lucrează în cadrul exploatației agricole și care desfășoară alte activități aducătoare de venituri (nelegate de exploatația agricolă) ca activitate secundară

Numărul membrilor familiei care desfășoară activități aducătoare de venituri ce nu sunt legate de exploatația agricolă, ca activitate secundară.

MODULUL 2. DEZVOLTARE RURALĂ

DESCRIEREA VARIABILELOR REFERITOARE LA DEZVOLTAREA RURALĂ

Temă: exploatații agricole care beneficiază de sprijin prin intermediul unor măsuri de dezvoltare rurală

Se consideră că exploatația agricolă a beneficiat în ultimii trei ani de măsurile de dezvoltare rurală prevăzute la titlul III capitolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, în conformitate cu anumite standarde stabilite și norme specificate în cea mai recentă legislație, indiferent dacă plata s-a efectuat sau nu în perioada de referință, atât timp cât s-a luat o decizie pozitivă de acordare a unei astfel de măsuri (de exemplu, a fost aprobată cererea de subvenție).

MRDV 001

Servicii de consultanță, de administrare a fermelor și de ajutorare a acestora

Exploatația agricolă a beneficiat de măsurile de dezvoltare rurală în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

MRDV 002

Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare

Exploatația agricolă a beneficiat de măsurile de dezvoltare rurală în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

MRDV 003

Investiții în active fizice

Exploatația agricolă a beneficiat de măsurile de dezvoltare rurală în temeiul articolului 17 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

MRDV 004

Refacerea potențialului de producție agricolă afectat de dezastre naturale și de evenimente catastrofale și instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare

Exploatația agricolă a beneficiat de măsuri de dezvoltare rurală în temeiul articolului 18 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

 

 

Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor

Măsuri de dezvoltare rurală în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și, în cazul Croației, și în temeiul articolului 40 din același regulament.

MRDV 005

Sprijin la înființare pentru tinerii fermieri

Exploatația agricolă a beneficiat de măsuri de dezvoltare rurală în temeiul articolului 19 litera (a) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

MRDV 006

Sprijin la înființare pentru dezvoltarea fermelor mici

Exploatația agricolă a beneficiat de măsuri de dezvoltare rurală în temeiul articolului 19 litera (a) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

MRDV 007

Plăți directe naționale complementare pentru Croația

Exploatația agricolă a beneficiat de măsuri de dezvoltare rurală în temeiul articolului 40 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

MRDV 008

Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și în ameliorarea viabilității pădurilor

Exploatația agricolă a beneficiat de măsuri de dezvoltare rurală în temeiul articolului 21 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

 

 

Plăți pentru agromediu și climă

MRDV 009

Agromediu și climă

Exploatația agricolă a beneficiat de măsuri de dezvoltare rurală în temeiul articolului 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

MRDV 010

Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

Exploatația agricolă a beneficiat de măsuri de dezvoltare rurală în temeiul articolului 34 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

MRDV 011

Agricultură ecologică

Exploatația agricolă a beneficiat de măsuri de dezvoltare rurală în temeiul articolului 29 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

MRDV 012

Plăți legate de Natura 2000 și de Directiva-cadru privind apa

Exploatația agricolă a beneficiat de măsuri de dezvoltare rurală în temeiul articolului 30 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

MRDV 013

Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

Exploatația agricolă a beneficiat de măsuri de dezvoltare rurală în temeiul articolului 31 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

MRDV 014

Bunăstarea animalelor

Exploatația agricolă a beneficiat de măsuri de dezvoltare rurală în temeiul articolului 33 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

MRDV 015

Gestionarea riscurilor

Exploatația agricolă a beneficiat de măsuri de dezvoltare rurală în temeiul articolului 36 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

MODULUL 3. ADĂPOSTURI PENTRU ANIMALE ȘI GESTIONAREA DEJECȚIILOR ANIMALIERE

DESCRIEREA VARIABILELOR REFERITOARE LA ADĂPOSTURILE PENTRU ANIMALE ȘI LA GESTIONAREA DEJECȚIILOR ANIMALIERE

Temă: adăposturi pentru animale

Locurile din adăposturile pentru bovine, porcine și păsări de curte. Termenul „locuri” se referă la numărul obișnuit de animale prezente în adăposturi în cursul anului de referință. Aceasta înseamnă că numărul de animale trebuie corectat la data de referință în cazul în care condițiile nu sunt normale (suprapopulare, subpopulare, golire în scopuri sanitare, sisteme speciale de producție etc.). Se înregistrează exclusiv locurile din adăposturile aflate în uz în cursul perioadei de referință. Se înregistrează, de asemenea, numărul de locuri din adăposturile de animale care au fost temporar libere în cursul perioadei de referință.

Animalele sunt definite în secțiunea de bază III. VARIABILE PRIVIND ANIMALELE

 

Temă detaliată: adăposturi pentru bovine

MAHM 001

Vaci pentru lapte

Numărul mediu de vaci pentru lapte din cursul anului de referință.

MAHM 002

Vaci pentru lapte în staule cu restrângerea mișcării (dejecții lichide)

Numărul de locuri pentru vaci pentru lapte în staule cu restrângerea mișcării și sistem de gestionare a dejecțiilor lichide.

MAHM 003

Vaci pentru lapte în staule cu restrângerea mișcării (dejecții solide)

Numărul de locuri pentru vaci pentru lapte în staule cu restrângerea mișcării și sistem de gestionare a dejecțiilor solide.

MAHM 004

Vaci pentru lapte în stabulație liberă/adăposturi compartimentate (dejecții lichide)

Numărul de locuri pentru vaci pentru lapte în stabulație liberă/adăposturi compartimentate cu sistem de gestionare a dejecțiilor lichide.

MAHM 005

Vaci pentru lapte în stabulație liberă/adăposturi compartimentate (dejecții solide)

Numărul de locuri pentru vaci pentru lapte în stabulație liberă/adăposturi compartimentate cu sistem de gestionare a dejecțiilor solide.

MAHM 006

Vaci pentru lapte în alte tipuri de adăposturi (dejecții lichide)

Numărul de locuri pentru vaci pentru lapte în alte tipuri de adăposturi, neclasificate în altă parte, cu sistem de gestionare a dejecțiilor lichide.

MAHM 007

Vaci pentru lapte în alte tipuri de adăposturi (dejecții solide)

Numărul de locuri pentru vaci pentru lapte în alte tipuri de adăposturi, neclasificate în altă parte, cu sistem de gestionare a dejecțiilor solide.

MAHM 008

Vaci pentru lapte crescute doar în aer liber

Numărul de locuri pentru vaci pentru lapte crescute doar în aer liber.

MAHM 009

Vaci pentru lapte crescute parțial în aer liber (la păscut)

Lunile petrecute de vacile pentru lapte în aer liber, la păscut.

MAHM 010

Vaci pentru lapte cu acces la curți pentru mișcare

Prezența curților pentru mișcare destinate vacilor pentru lapte.

MAHM 011

Alte bovine

Numărul mediu de alte bovine din cursul anului de referință.

MAHM 012

Alte bovine în staule cu restrângerea mișcării (dejecții lichide)

Numărul de locuri pentru alte bovine în staule cu restrângerea mișcării și sistem de gestionare a dejecțiilor lichide.

MAHM 013

Alte bovine în staule cu restrângerea mișcării (dejecții solide)

Numărul de locuri pentru alte bovine în staule cu restrângerea mișcării și sistem de gestionare a dejecțiilor solide.

MAHM 014

Alte bovine în stabulație liberă/adăposturi compartimentate (dejecții lichide)

Numărul de locuri pentru alte bovine în stabulație liberă/adăposturi compartimentate cu sistem de gestionare a dejecțiilor lichide.

MAHM 015

Alte bovine în stabulație liberă/adăposturi compartimentate (dejecții solide)

Numărul de locuri pentru alte bovine în stabulație liberă/adăposturi compartimentate cu sistem de gestionare a dejecțiilor solide.

MAHM 016

Alte bovine în alte tipuri de adăposturi (dejecții lichide)

Numărul de locuri pentru alte bovine în alte tipuri de adăposturi, neclasificate în altă parte, cu sistem de gestionare a dejecțiilor lichide.

MAHM 017

Alte bovine în alte tipuri de adăposturi (dejecții solide)

Numărul de locuri pentru alte bovine în alte tipuri de adăposturi, neclasificate în altă parte, cu sistem de gestionare a dejecțiilor solide.

MAHM 018

Alte bovine crescute doar în aer liber

Numărul de locuri pentru alte bovine crescute doar în aer liber.

MAHM 019

Alte bovine crescute parțial în aer liber (la păscut)

Lunile petrecute de aceste alte bovine în aer liber, la păscut.

MAHM 020

Alte bovine cu acces la curți pentru mișcare

Prezența curților pentru mișcare destinate altor bovine.

 

Temă detaliată: adăposturi pentru porcine

MAHM 021

Scroafe și scrofițe pentru reproducere

Numărul mediu de scroafe și de scrofițe pentru reproducere din cursul anului de referință.

MAHM 022

Scroafe și scrofițe pentru reproducere în adăposturi cu podele acoperite integral cu grătare

Numărul de locuri pentru scroafe și scrofițe pentru reproducere în adăposturi cu podele acoperite integral cu grătare.

MAHM 023

Scroafe și scrofițe pentru reproducere în adăposturi cu podele acoperite parțial cu grătare

Numărul de locuri pentru scroafe și scrofițe pentru reproducere în adăposturi cu podele acoperite parțial cu grătare.

MAHM 024

Scroafe și scrofițe pentru reproducere în adăposturi cu podele solide (cu excepția celor cu litieră profundă)

Numărul de locuri pentru scroafe și scrofițe pentru reproducere în adăposturi cu podele solide, cu excepția celor cu litieră profundă.

MAHM 025

Scroafe și scrofițe pentru reproducere în adăposturi în care întreaga suprafață a podelei este prevăzută cu litieră profundă

Numărul de locuri pentru scroafe și scrofițe pentru reproducere în adăposturi cu litieră profundă.

MAHM 026

Scroafe și scrofițe pentru reproducere în alte tipuri de adăposturi

Numărul de locuri pentru scroafe și scrofițe pentru reproducere în alte tipuri de adăposturi.

MAHM 027

Scroafe și scrofițe pentru reproducere crescute în aer liber

Numărul de locuri pentru scroafe și scrofițe pentru reproducere crescute în aer liber.

MAHM 028

Scroafe și scrofițe pentru reproducere crescute în aer liber

Lunile petrecute de scroafele și scrofițele pentru reproducere în aer liber, la păscut.

MAHM 029

Alte porcine

Numărul mediu de alte porcine din cursul anului de referință.

MAHM 030

Alte porcine în adăposturi cu podele acoperite integral cu grătare

Numărul de locuri pentru alte porcine în adăposturi cu podele acoperite integral cu grătare.

MAHM 031

Alte porcine în adăposturi cu podele acoperite parțial cu grătare

Numărul de locuri pentru alte porcine în adăposturi cu podele acoperite parțial cu grătare.

MAHM 032

Alte porcine în adăposturi cu podele solide (cu excepția celor cu litieră profundă)

Numărul de locuri pentru alte porcine în adăposturi cu podele solide, cu excepția celor cu litieră profundă.

MAHM 033

Alte porcine în adăposturi în care întreaga suprafață a podelei este prevăzută cu litieră profundă

Numărul de locuri pentru alte porcine în adăposturi cu litieră profundă.

MAHM 034

Alte porcine în alte tipuri de adăposturi

Numărul de locuri pentru alte porcine în alte tipuri de adăposturi.

MAHM 035

Alte porcine crescute în aer liber

Numărul de locuri pentru alte porcine crescute în aer liber.

MAHM 036

Alte porcine cu acces la curți pentru mișcare

Prezența curților pentru mișcare destinate altor porcine (se exclud de aici porcinele crescute în aer liber).

 

Temă detaliată: adăposturi pentru găini ouătoare

MAHM 037

Găini ouătoare

Numărul mediu de găini ouătoare din cursul anului de referință.

MAHM 038

Găini ouătoare în adăposturi cu litieră profundă

Numărul de locuri pentru găini ouătoare în adăposturi cu litieră profundă.

MAHM 039

Găini ouătoare în voliere (fără litieră)

Numărul de locuri pentru găini ouătoare în voliere.

MAHM 040

Găini ouătoare în baterii cu bandă rulantă pentru găinaț

Numărul de locuri pentru găini ouătoare în baterii cu bandă rulantă pentru găinaț.

MAHM 041

Găini ouătoare în baterii cu gropi adânci

Numărul de locuri pentru găini ouătoare în baterii cu gropi adânci.

MAHM 042

Găini ouătoare în baterii înălțate

Numărul de locuri pentru găini ouătoare în baterii înălțate.

MAHM 043

Găini ouătoare în alte tipuri de adăposturi

Numărul de locuri pentru găini ouătoare în alte tipuri de adăposturi.

MAHM 044

Găini ouătoare crescute în aer liber

Numărul de locuri pentru găini ouătoare crescute în aer liber.

Temă: utilizarea de nutrienți și dejecțiile animaliere în cadrul fermei

 

Temă detaliată: SAU fertilizată

MAHM 045

SAU totală fertilizată cu îngrășământ mineral

Suprafața agricolă utilizată, exprimată în hectare, fertilizată cu îngrășământ mineral.

MAHM 046

SAU totală fertilizată cu dejecții animaliere

Suprafața agricolă utilizată, exprimată în hectare, fertilizată cu dejecții animaliere.

 

Temă detaliată: dejecțiile animaliere exportate și importate de către exploatația agricolă

Cantitatea netă de dejecții animaliere exportată/importată de către fermă.

 

 

Exportul net de dejecții animaliere de la fermă

Cantitatea netă de dejecții animaliere transportată de la/către exploatația agricolă.

MAHM 047

Exportul net de dejecții animaliere lichide de la fermă

Volumul, exprimat în metri cubi, de dejecții animaliere lichide importate/exportate de exploatația agricolă pentru utilizare directă ca îngrășământ sau destinate prelucrării industriale, indiferent dacă sunt vândute, cumpărate sau fac obiectul unui troc. Se includ aici dejecțiile animaliere lichide care au fost utilizate pentru producerea de energie și care, într-o etapă ulterioară, vor fi refolosite în agricultură.

MAHM 048

Exportul net de dejecții animaliere solide de la fermă

Cantitatea, exprimată în tone, de dejecții animaliere solide importate/exportate de exploatația agricolă pentru utilizare directă ca îngrășământ sau destinate prelucrării industriale, indiferent dacă sunt vândute, cumpărate sau fac obiectul unui troc. Se includ aici dejecțiile animaliere solide care au fost utilizate pentru producerea de energie și care, într-o etapă ulterioară, vor fi refolosite în agricultură.

 

Temă detaliată: îngrășăminte organice și bazate pe deșeuri, altele decât dejecțiile animaliere

MAHM 049

Îngrășăminte organice și bazate pe deșeuri, altele decât dejecțiile animaliere, utilizate în exploatația agricolă

Cantitatea, exprimată în tone, de îngrășăminte organice și îngrășăminte bazate pe deșeuri, altele decât dejecțiile animaliere, utilizate în exploatația agricolă în scopuri agricole.

Temă: tehnici de împrăștiere a dejecțiilor animaliere

Tehnicile utilizate pentru împrăștierea dejecțiilor animaliere

 

Temă detaliată: timp de încorporare per tip de împrăștiere

 

 

Împrăștiere

Îngrășământul este împrăștiat pe suprafața unui teren sau a unei culturi, fără a utiliza împrăștierea în fâșii sau tehnici de injectare.

MAHM 050

Încorporarea în termen de 4 ore

Intervalul procentual pentru îngrășământul total aplicat care a fost încorporat mecanic în sol în termen de 4 ore de la aplicare.

MAHM 051

Încorporarea după 4 ore

Intervalul procentual pentru îngrășământul total aplicat care a fost încorporat mecanic în sol într-un termen cuprins între 4 și 24 de ore de la aplicare.

MAHM 052

Fără încorporare

Intervalul procentual pentru îngrășământul total aplicat în cazul căruia nu s-a efectuat nicio încorporare în sol sau a cărui încorporare nu s-a realizat în termen de 24 de ore de la împrăștiere.

 

 

Împrăștiere în fâșii

Dejecțiile animaliere lichide se aplică pe o suprafață în fâșii paralele fără îngrășământ între ele, cu ajutorul unui dispozitiv (de împrăștiere în fâșii) fixat la capătul rezervorului sau al unui tractor care împrăștie dejecțiile animaliere lichide la nivelul solului.

MAHM 053

Rampă orizontală cu furtunuri

Intervalul procentual pentru dejecțiile animaliere lichide aplicate cu ajutorul unei rampe orizontale cu furtunuri.

MAHM 054

Rampă orizontală cu duze de stropire la înălțime mică

Intervalul procentual pentru dejecțiile animaliere lichide aplicate cu ajutorul unei rampe orizontale cu duze de stropire la înălțime mică.

 

 

Injectare

Aplicarea de dejecții animaliere lichide prin plasarea în brazde create în sol la diferite adâncimi în funcție de tipul de injector.

MAHM 055

Brazdă de suprafață/deschisă

Intervalul procentual pentru dejecțiile lichide aplicate în brazde de suprafață (în general, cu adâncime de aproximativ 50 mm), indiferent dacă brazdele sunt lăsate deschise sau sunt închise după aplicare.

MAHM 056

Brazdă de adâncime/închisă

Intervalul procentual pentru dejecțiile lichide aplicate în brazde de adâncime (în general, cu adâncime de aproximativ 150 mm), care sunt închise după aplicare.

Temă: unități prevăzute pentru dejecțiile animaliere

 

Temă detaliată: instalații de stocare a dejecțiilor animaliere și capacitatea de stocare

Instalații destinate stocării dejecțiilor animaliere

Capacitatea instalațiilor de stocare a dejecțiilor animaliere este definită ca fiind numărul de luni în care dejecțiile animaliere produse de exploatația agricolă pot rămâne în instalațiile de stocare respective fără a deversa și fără să se efectueze nicio golire ocazională.

MAHM 057

Stocarea dejecțiilor animaliere solide în grămezi

Procentul de dejecții animaliere stocate în grămezi sau stive în spații neizolate sau în spații izolate în aer liber, în mod normal pe o durată de mai multe luni.

MAHM 058

Dejecții animaliere stocate în stive de compost

Procentul de dejecții animaliere stocate în stive de compost izolate, care sunt aerate și/sau amestecate.

MAHM 059

Dejecții animaliere stocate în gropi, sub adăposturile animalelor

Procentul de dejecții animaliere stocate cu o cantitate redusă de apă adăugată sau fără apă adăugată, în general dedesubtul podelei acoperite cu grătare dintr-un adăpost pentru animale închis, de obicei pe perioade mai mici de un an.

MAHM 060

Dejecții animaliere stocate în sisteme de litieră profundă

Procentul de dejecții animaliere care se acumulează pe durata unui ciclu de producție, acesta putând dura până la 6 sau 12 luni.

MAHM 061

Depozit de dejecții animaliere lichide fără acoperitoare

Procentul de dejecții animaliere stocate în tancuri sau iazuri neacoperite, de obicei pe perioade mai mici de un an.

MAHM 062

Depozit de dejecții animaliere lichide cu acoperitoare permeabilă

Procentul de dejecții animaliere stocate în tancuri sau iazuri, de obicei pe perioade mai mici de un an, fiind acoperite cu un capac permeabil (de exemplu, din lut, paie sau crustă naturală).

MAHM 063

Depozit de dejecții animaliere lichide cu acoperitoare impermeabilă

Procentul de dejecții animaliere stocate în tancuri sau iazuri, de obicei pe perioade mai mici de un an, fiind acoperite cu un capac impermeabil (de exemplu, polietilenă cu densitate ridicată sau capace cu presiune negativă).

MAHM 064

Dejecții animaliere stocate în alte instalații n.c.a.

Procentul de dejecții animaliere (indiferent dacă sunt solide sau lichide) stocate în alte instalații neclasificate în altă parte.

MAHM 065

Împrăștiere zilnică

Procentul de dejecții animaliere care este extras în mod curent dintr-o instalație izolată și este aplicat pe terenuri cultivate sau pe pășuni în termen de 24 de ore de la excretare.

MAHM 066

Dejecții animaliere stocate în stive de compost

Numărul de luni pe durata cărora dejecțiile animaliere solide pot fi stocate în stive de compost izolate.

MAHM 067

Stocarea dejecțiilor animaliere în gropi, sub adăposturile animalelor

Numărul de luni pe durata cărora gropile pentru dejecții animaliere de la fermă pot păstra dejecțiile animaliere.

MAHM 068

Stocarea dejecțiilor animaliere în sisteme de litieră profundă

Numărul de luni pe durata cărora dejecțiile animaliere pot fi stocate în sistemele de litieră profundă.

MAHM 069

Depozit de dejecții animaliere lichide

Numărul de luni pe durata cărora dejecțiile animaliere pot fi stocate în depozite de dejecții animaliere lichide, indiferent de acoperitoare.

MAHM 070

Dejecții animaliere stocate în alte instalații n.c.a.

Numărul de luni pe durata cărora dejecțiile animaliere (indiferent dacă sunt solide sau lichide) pot fi stocate în alte instalații neclasificate în altă parte.


Top