Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1710

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1710 al Comisiei din 13 noiembrie 2018 de adaptare a ratei de ajustare a plăților directe în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anul calendaristic 2018 și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/866 al Comisiei

C/2018/7442

OJ L 286, 14.11.2018, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1710/oj

14.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 286/10


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1710 AL COMISIEI

din 13 noiembrie 2018

de adaptare a ratei de ajustare a plăților directe în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anul calendaristic 2018 și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/866 al Comisiei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/866 al Comisiei (2) a stabilit rata de ajustare a plăților directe în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 pentru anul calendaristic 2018. Această rată de ajustare a fost stabilită pe baza informațiilor disponibile în contextul proiectului de buget pentru 2019, ținând seama, în special, de un cuantum al disciplinei financiare de 468,7 milioane EUR pentru rezerva pentru situații de criză în sectorul agricol menționată la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

(2)

Deși nevoia de disciplină financiară se menține la 468,7 milioane EUR pentru rezerva pentru situații de criză în sectorul agricol, informațiile disponibile în legătură cu scrisoarea rectificativă nr. 1 a Comisiei la proiectul de buget pentru 2019, acoperind previziunile pentru plățile directe și cheltuielile legate de piață, demonstrează, cu toate acestea, necesitatea de a adapta rata disciplinei financiare prevăzută în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/866.

(3)

În consecință, pe baza noilor informații aflate în posesia Comisiei, este oportun să se adapteze rata de ajustare în conformitate cu articolul 26 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, înainte de data de 1 decembrie a anului calendaristic pentru care se aplică rata de ajustare.

(4)

Ca regulă generală, fermierii care depun o cerere de ajutor pentru plăți directe în ceea ce privește un an calendaristic (N) primesc sumele aferente într-o anumită perioadă de plată din exercițiul financiar (N+1). Cu toate acestea, statele membre au posibilitatea de a efectua cu întârziere plățile către fermieri, după respectiva perioadă de plată, în anumite limite. Astfel de plăți întârziate se pot efectua într-un exercițiu financiar ulterior. Atunci când disciplina financiară este aplicată pentru un anumit an calendaristic, rata de ajustare nu ar trebui să se aplice plăților pentru care cererile de ajutor au fost depuse în alți ani calendaristici decât cel pentru care se aplică disciplina financiară. Prin urmare, pentru a se asigura un tratament egal al fermierilor, este adecvat să se prevadă că rata de ajustare se aplică numai plăților pentru care s-au depus cereri de ajutor în anul calendaristic pentru care se aplică disciplina financiară, indiferent de momentul în care sunt efectuate plățile către fermieri.

(5)

Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) prevede că rata de ajustare aplicată plăților directe stabilită în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 se aplică numai plăților directe care depășesc 2 000 EUR și care urmează să fie acordate fermierilor în anul calendaristic corespunzător. În plus, articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 prevede că, în urma introducerii progresive a plăților directe, rata de ajustare se aplică Croației numai de la 1 ianuarie 2022. Prin urmare, rata de ajustare care urmează să fie stabilită prin prezentul regulament ar trebui să nu se aplice plăților acordate fermierilor din respectivul stat membru.

(6)

Rata de ajustare adaptată ar trebui luată în considerare pentru calcularea tuturor plăților care urmează să fie acordate unui fermier pentru o cerere de ajutor depusă pentru anul calendaristic 2018. Prin urmare, din motive de claritate, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/866 ar trebui abrogat.

(7)

Pentru a se garanta că rata de ajustare adaptată este aplicabilă începând cu data de la care încep să se efectueze plățile către fermieri în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 decembrie 2018,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   În scopul stabilirii ratei de ajustare prevăzute la articolele 25 și 26 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cuantumurile plăților directe care urmează să fie acordate fermierilor în cadrul schemelor de sprijin menționate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și care depășesc 2 000 EUR pentru o cerere de ajutor depusă pentru anul calendaristic 2018 se reduc cu o rată de ajustare de 1,411917 %.

(2)   Reducerea prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în Croația.

Articolul 2

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/866 se abrogă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 decembrie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 noiembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/866 al Comisiei din 13 iunie 2018 de stabilire a ratei de ajustare a plăților directe în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru anul calendaristic 2018 (JO L 149, 14.6.2018, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).


Top