EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1624

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1624 al Comisiei din 23 octombrie 2018 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la procedurile și formularele și machetele standard care trebuie utilizate pentru furnizarea informațiilor necesare în scopul planurilor de rezoluție pentru instituțiile de credit și firmele de investiții în temeiul Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1066 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2018/6841

OJ L 277, 7.11.2018, p. 1–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1624/oj

7.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 277/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1624 AL COMISIEI

din 23 octombrie 2018

de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la procedurile și formularele și machetele standard care trebuie utilizate pentru furnizarea informațiilor necesare în scopul planurilor de rezoluție pentru instituțiile de credit și firmele de investiții în temeiul Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1066 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (1), în special articolul 11 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1066 al Comisiei (2) prevede procedura și introduce un set minim de machete pentru furnizarea de informații către autoritățile de rezoluție de către instituțiile de credit sau firmele de investiții (denumite în continuare „instituții”) cu scopul de a elabora și de a pune în aplicare planuri de rezoluție pentru instituții. De la adoptarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1066, autoritățile de rezoluție au dobândit experiență în domeniul planificării rezoluției. Luând în considerare această experiență, este necesar să se actualizeze setul minim de machete pentru colectarea de informații în scopul planificării rezoluției.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1066 urmărește, de asemenea, să conceapă procedura și setul minim de machete pentru furnizarea de informații către autoritățile de rezoluție de către instituții în așa fel încât să permită autorităților de rezoluție să colecteze informațiile respective în mod coerent pe întreg teritoriul Uniunii și să faciliteze schimbul de informații între autoritățile competente. Cu toate acestea, experiența a arătat că a existat doar parțial o abordare armonizată pentru colectarea acestor informații. Prin urmare, este necesar să se asigure că autoritățile de rezoluție colectează cu regularitate un set minim de informații de bază referitoare la o instituție sau un grup la nivelul întregii Uniuni. Aceasta nu împiedică autoritatea de rezoluție să colecteze informațiile suplimentare pe care le consideră necesare pentru a elabora și a pune în aplicare planuri de rezoluție sau pentru a stabili, în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2014/59/UE, obligații de informare simplificate.

(3)

Pentru a garanta că planurile de rezoluție se bazează pe un set minim de date care sunt în mod consecvent de înaltă calitate și precizie, elementele de date prevăzute în machetele de raportare introduse prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1066 ar trebui transformate într-un model al punctelor de date unic, așa cum se practică în cadrul raportării în scopuri de supraveghere. Modelul punctelor de date unic ar trebui să cuprindă o reprezentare structurală a elementelor de date și să identifice toate conceptele de activitate relevante pentru raportarea uniformă în scopuri de planificare a rezoluției și ar trebui să conțină toate specificațiile relevante necesare pentru dezvoltarea în continuare a unor soluții IT de raportare uniforme.

(4)

Pentru a se garanta calitatea, coerența și acuratețea elementelor de date raportate de instituții, elementele de date ar trebui să facă obiectul unor norme de validare comune.

(5)

Dată fiind natura lor, normele de validare și definițiile punctelor de date se actualizează cu regularitate pentru a se asigura conformitatea acestora, în orice moment, cu cerințele de reglementare, analitice și de tehnologie a informației aplicabile. Cu toate acestea, având în vedere timpul necesar în prezent pentru adoptarea și publicarea modelului detaliat al punctelor de date unic și a normelor de validare detaliate, nu este posibil să se efectueze modificări suficient de repede și în timp util astfel încât să se asigure furnizarea permanentă a unor informații uniforme privind planurile de rezoluție în Uniune. Prin urmare, ar trebui stabilite criterii calitative stricte pentru modelul detaliat al punctelor de date unic și pentru normele de validare comune detaliate care vor fi publicate în format electronic de către Autoritatea Bancară Europeană (ABE) pe site-ul său internet.

(6)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2014/59/UE, autoritățile competente și autoritățile de rezoluție ar trebui să coopereze pentru a reduce la minimum duplicarea cerințelor de informare. În acest scop, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1066 introduce o procedură de cooperare între autoritățile competente și autoritățile de rezoluție, care ar trebui să fie menținută, astfel încât autoritățile competente și autoritățile de rezoluție să verifice împreună dacă informațiile solicitate se află deja, parțial sau integral, la dispoziția autorității competente. În cazul în care informațiile se află la dispoziția autorității competente, este oportun ca aceasta să le transmită în mod direct autorității de rezoluție.

(7)

Având în vedere amploarea modificărilor necesare a fi aduse Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1066, este preferabil, din motive de securitate juridică și de claritate, să se adopte un nou regulament de punere în aplicare și, prin urmare, să se abroge Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1066.

(8)

Prezentul regulament are la bază standardele tehnice de punere în aplicare transmise Comisiei de către ABE.

(9)

ABE a efectuat consultări publice deschise cu privire la standardele tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește standarde tehnice de punere în aplicare care specifică procedurile și un set minim de machete standard pentru transmiterea către autoritățile de rezoluție a informațiilor necesare elaborării și punerii în aplicare a planurilor de rezoluție individualizate, în conformitate cu articolul 11 din Directiva 2014/59/UE, precum și a planurilor de rezoluție a grupurilor, în conformitate cu articolul 13 din directiva respectivă.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

1.

„entitate supusă rezoluției” înseamnă oricare dintre următoarele:

(a)

o entitate stabilită în Uniune, pe care autoritatea de rezoluție a identificat-o, în conformitate cu articolul 12 din Directiva 2014/59/UE, ca entitate în privința căreia planul de rezoluție prevede măsuri de rezoluție; sau

(b)

o instituție care nu face parte dintr-un grup supus supravegherii consolidate în temeiul articolelor 111 și 112 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4), în privința căreia planul de rezoluție elaborat în temeiul articolului 10 din Directiva 2014/59/UE prevede măsuri de rezoluție;

2.

„grup supus rezoluției” înseamnă oricare dintre următoarele:

(a)

o entitate supusă rezoluției și filialele sale care nu sunt:

(i)

ele însele entități supuse rezoluției; sau

(ii)

filiale ale altor entități supuse rezoluției; sau

(iii)

entități stabilite într-o țară terță care nu sunt incluse în grupul supus rezoluției în conformitate cu planul de rezoluție și filialele lor;

(b)

instituțiile de credit afiliate în mod permanent unui organism central, organismul central și orice instituție aflată sub controlul organismului central atunci când una dintre entitățile respective este o entitate supusă rezoluției;

3.

„instituție din grup” înseamnă o entitate din grup care este o instituție de credit sau o firmă de investiții;

4.

„entitate juridică relevantă” înseamnă o entitate din grup care fie:

(a)

asigură funcții critice; fie

(b)

reprezintă sau furnizează peste 5 % din oricare dintre următoarele:

(i)

cuantumul total al expunerii la risc a grupului, menționat la articolul 92 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5);

(ii)

indicatorul de măsurare a expunerii totale a grupului utilizat pentru calcularea indicatorului efectului de levier, menționat la articolul 429 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(iii)

veniturile din exploatare ale grupului pe bază consolidată.

Articolul 3

Furnizarea de informații de bază în vederea planurilor de rezoluție individualizate și a planurilor de rezoluție a grupurilor

(1)   Instituțiile și, în cazul grupurilor, întreprinderile-mamă din Uniune transmit autorităților de rezoluție, fie direct, fie prin intermediul autorității competente, informațiile specificate în machetele prevăzute în anexa I, în conformitate cu nivelul de consolidare a informațiilor, frecvența și formatul prevăzute la articolele 4, 5 și, respectiv, 6 și respectând instrucțiunile prevăzute în anexa II.

(2)   În cazul în care o autoritate de rezoluție sau, în cazul grupurilor, o autoritate de rezoluție a grupului aplică obligații simplificate în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2014/59/UE, aceasta informează instituțiile sau întreprinderile-mamă din Uniune în cauză cu privire la informațiile care nu este necesar să fie incluse printre informațiile transmise astfel cum este menționat la alineatul (1) din prezentul articol. Autoritatea de rezoluție respectivă identifică aceste informații făcând trimiteri la machetele prevăzute în anexa I.

Articolul 4

Nivelul de consolidare a informațiilor

(1)   Instituțiile care nu fac parte dintr-un grup transmit informațiile menționate la articolul 3 alineatul (1), cu excepția informațiilor menționate în machetele Z 07.02 și Z 04.00 din anexa I, pe bază individuală.

(2)   În cazul grupurilor, întreprinderile-mamă din Uniune transmit informațiile menționate la articolul 3 alineatul (1) în conformitate cu următoarele specificații:

(a)

informațiile specificate în macheta Z 01.00 din anexa I în legătură cu următoarele:

(i)

entitățile din grup incluse în situațiile sale financiare consolidate care reprezintă mai mult de 0,5 % din activele totale sau pasivele totale ale grupului;

(ii)

instituțiile din grup care reprezintă mai mult de 0,5 % din cuantumul total al expunerii la risc sau 0,5 % din totalul fondurilor proprii de nivel 1 de bază ale grupului pe baza situației consolidate a întreprinderii-mamă din Uniune;

(iii)

entitățile din grup care asigură funcții critice;

(b)

informațiile specificate în machetele Z 02.00 și Z 03.00 din anexa I:

(i)

la nivelul întreprinderii-mamă din Uniune sau, în cazul în care informațiile sunt diferite, la nivelul fiecărei entități supuse rezoluției, pe bază individuală;

(ii)

la nivelul fiecărei instituții din grup care este o entitate juridică relevantă și nu intră sub incidența punctului (i), pe bază individuală, cu excepția cazurilor în care autoritatea de rezoluție a acordat instituției respective o derogare deplină de la aplicarea cerinței minime individuale privind fondurile proprii și pasivele eligibile în temeiul articolului 45 alineatul (11) sau (12) din Directiva 2014/59/UE;

(iii)

la nivelul întreprinderii-mamă din Uniune, pe bază consolidată sau, în cazul în care informațiile sunt diferite, la nivelul fiecărei entități supuse rezoluției pe baza situației consolidate a grupului supus rezoluției;

(c)

informațiile specificate în macheta Z 04.00 din anexa I în legătură cu interconexiunile financiare dintre toate entitățile juridice relevante;

(d)

informațiile specificate în machetele Z 05.01 și Z 05.02 din anexa I:

(i)

la nivelul întreprinderii-mamă din Uniune sau, în cazul în care informațiile sunt diferite, la nivelul fiecărei entități supuse rezoluției, pe bază individuală;

(ii)

la nivelul întreprinderii-mamă din Uniune, pe bază consolidată sau, în cazul în care informațiile sunt diferite, la nivelul fiecărei entități supuse rezoluției pe baza situației consolidate a grupului supus rezoluției;

(e)

informațiile specificate în macheta Z 06.00 din anexa I la nivelul întreprinderii-mamă din Uniune, pe bază consolidată, în legătură cu toate instituțiile de credit care sunt entități juridice relevante;

(f)

informațiile specificate în macheta Z 07.01 din anexa I, separat pentru fiecare stat membru în care grupul își desfășoară activitatea;

(g)

informațiile specificate în machetele Z 07.02, Z 07.03 și Z 07.04 din anexa I, în ceea ce privește funcțiile critice și liniile de activitate esențiale furnizate de orice entitate din grup;

(h)

informațiile specificate în macheta Z 08.00 din anexa I, în ceea ce privește toate serviciile critice furnizate de orice entitate din grup inclusă în macheta Z 01.00 din anexa I;

(i)

informațiile specificate în macheta Z 09.00 din anexa I, în ceea ce privește toate infrastructurile pieței financiare a căror întrerupere ar constitui un impediment grav sau ar împiedica îndeplinirea oricărei funcții critice identificate în macheta Z 07 02;

(j)

informațiile specificate în machetele Z 10.01 și Z 10.02 din anexa I, în ceea ce privește toate sistemele informatice critice din cadrul grupului.

Articolul 5

Frecvența, datele de referință și datele de transmitere a informațiilor

(1)   Instituțiile transmit, cel târziu până la data de 30 aprilie a fiecărui an, informațiile menționate la articolul 3 alineatul (1) referitoare la ultima zi a anului calendaristic anterior sau la exercițiul financiar relevant. Dacă 30 aprilie nu este o zi lucrătoare, informațiile sunt furnizate în ziua lucrătoare următoare.

(2)   Autoritățile de rezoluție comunică detaliile de contact către care trebuie furnizate informațiile în cadrul autorității de rezoluție sau, dacă este cazul, în cadrul autorității competente.

(3)   Instituțiile pot prezenta cifre neauditate. În cazul în care cifrele auditate sunt diferite față de cifrele neauditate transmise, se prezintă fără întârziere cifrele revizuite în urma auditării. Cifrele neauditate sunt cifre care nu au făcut obiectul opiniei unui auditor extern, în timp ce cifrele auditate sunt cifre care au făcut obiectul unui audit efectuat de un auditor extern care și-a exprimat o opinie de audit.

(4)   Corecturile aduse rapoartelor prezentate sunt transmise fără întârzieri nejustificate.

Articolul 6

Formatul pentru transmiterea informațiilor

(1)   Instituțiile sau, în cazul grupurilor, întreprinderile-mamă din Uniune transmit informațiile menționate la articolul 3 alineatul (1) în formatele și prezentările pentru schimbul de date specificate de autoritățile de rezoluție și respectă definițiile punctelor de date incluse în modelul punctelor de date unic din anexa III și normele de validare prevăzute în anexa IV, precum și următoarele specificații:

(a)

informațiile care nu sunt solicitate sau care nu se aplică nu se includ în datele transmise;

(b)

valorile numerice se transmit ca fapte în conformitate cu următoarele:

(i)

punctele de date cu tipul de date „Valoarea monetară” se raportează cu o precizie minimă de mii de unități;

(ii)

punctele de date cu tipul de date „Procent” se exprimă per unitate cu o precizie minimă de patru zecimale;

(iii)

punctele de date cu tipul de date „Număr întreg” se raportează fără a se utiliza zecimale și cu o precizie fixată la unități.

(2)   Datele transmise de instituții sau, în cazul grupurilor, de întreprinderile-mamă din Uniune sunt însoțite de următoarele informații:

(a)

data de referință pentru transmiterea informațiilor;

(b)

moneda de raportare;

(c)

standardele contabile aplicabile;

(d)

identificatorul entității raportoare;

(e)

nivelul de consolidare a informațiilor, în conformitate cu articolul 4.

Articolul 7

Furnizarea de informații suplimentare în vederea planurilor de rezoluție individualizate sau a planurilor de rezoluție a grupurilor

(1)   În cazul în care o autoritate de rezoluție sau o autoritate de rezoluție a grupului consideră că anumite informații care nu sunt acoperite de nicio machetă prevăzută în anexa I sunt necesare în scopul elaborării și punerii în aplicare a planurilor de rezoluție sau în cazul în care formatul în care sunt furnizate informații suplimentare de către autoritatea competentă în temeiul articolului 8 alineatul (2) nu este adecvat în scopul elaborării sau punerii în aplicare a planurilor de rezoluție, autoritatea de rezoluție solicită astfel de informații de la instituția sau întreprinderea-mamă din Uniune în cauză.

(2)   În scopul solicitării prevăzute la alineatul (1), autoritatea de rezoluție:

(a)

identifică informațiile suplimentare care trebuie furnizate;

(b)

precizează, luând în considerare volumul și complexitatea informațiilor solicitate, termenul adecvat pe care îl are la dispoziție instituția sau, în cazul grupurilor, întreprinderea-mamă din Uniune pentru a furniza informațiile autorității de rezoluție;

(c)

indică formatul care trebuie utilizat de către instituții sau, în cazul grupurilor, de întreprinderile-mamă din Uniune pentru a furniza informațiile autorității de rezoluție;

(d)

precizează dacă informațiile trebuie să fie completate la nivel individual sau la nivel de grup, precum și dacă domeniul lor de aplicare teritorial este local, la nivelul Uniunii sau mondial;

(e)

furnizează detaliile de contact necesare în vederea prezentării informațiilor suplimentare.

Articolul 8

Cooperarea dintre autoritățile competente și cele de rezoluție

(1)   Autoritățile competente și autoritățile de rezoluție verifică împreună dacă informațiile care trebuie furnizate autorității de rezoluție în temeiul articolului 3 alineatul (1) și al articolului 7 se află deja, parțial sau integral, la dispoziția autorității competente.

(2)   Dacă informațiile se află deja, parțial sau integral, la dispoziția autorității competente, autoritatea respectivă furnizează informațiile în chestiune autorității de rezoluție în timp util.

(3)   În cazul menționat la alineatul (2), autoritățile de rezoluție se asigură că instituțiile sau, în cazul grupurilor, întreprinderile-mamă din Uniune sunt informate în legătură cu informațiile care trebuie incluse în mod obligatoriu la transmiterea informațiilor în temeiul articolului 3 alineatul (1). Autoritățile de rezoluție identifică aceste informații făcând trimiteri la machetele prevăzute în anexa I.

Articolul 9

Perioada de tranziție

(1)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 5 alineatul (1), pentru un exercițiu financiar care se încheie la o dată cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie 2018, data de transmitere este 31 mai 2019 cel târziu.

(2)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 5 alineatul (1), pentru un exercițiu financiar care se încheie la o dată cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie 2019, data de transmitere este 30 aprilie 2020 cel târziu.

Articolul 10

Abrogare

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1066 se abrogă.

Articolul 11

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 octombrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173, 12.6.2014, p. 190.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1066 al Comisiei din 17 iunie 2016 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la procedurile, formularele standard și machetele care trebuie utilizate pentru furnizarea informațiilor necesare în scopul planurilor de rezoluție pentru instituțiile de credit și firmele de investiții în temeiul Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 181, 6.7.2016, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(4)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).


ANEXA I

MACHETE DE REZOLUȚIE

Numărul machetei

Codul machetei

Denumirea machetei sau a grupului de machete

Denumirea scurtă

 

 

INFORMAȚII PRIVIND ENTITATEA, STRUCTURA GRUPULUI ȘI RELAȚIILE DE DEPENDENȚĂ

 

1

Z 01.00

Structura organizatorică

ORG

 

 

INFORMAȚII DESPRE ELEMENTELE BILANȚIERE ȘI ELEMENTELE EXTRABILANȚIERE

 

2

Z 02.00

Structura datoriilor

LIAB

3

Z 03.00

Cerințe de fonduri proprii

OWN

4

Z 04.00

Interconexiuni financiare în interiorul unui grup

IFC

5,1

Z 05.01

Contrapărțile principale (datorii)

MCP 1

5,2

Z 05.02

Contrapărțile principale (elemente extrabilanțiere)

MCP 2

6

Z 06.00

Asigurarea depozitelor

DIS

 

 

LINIILE DE ACTIVITATE ESENȚIALE, FUNCȚIILE CRITICE ȘI SISTEMELE INFORMATICE CONEXE ȘI INFRASTRUCTURILE PIEȚEI FINANCIARE

 

 

 

Funcțiile critice și liniile de activitate esențiale

 

7,1

Z 07.01

Evaluarea caracterului critic al funcțiilor economice

FUNC 1

7,2

Z 07.02

Punerea în corespondență a funcțiilor critice cu entitățile juridice

FUNC 2

7,3

Z 07.03

Punerea în corespondență a liniilor de activitate esențiale cu entitățile juridice

FUNC 3

7,4

Z 07.04

Punerea în corespondență a funcțiilor critice cu liniile de activitate esențiale

FUNC 4

8

Z 08.00

Servicii critice

SERV

 

 

Servicii IPF – furnizori și utilizatori

 

9

Z 09.00

Servicii IPF – Furnizori și utilizatori – Punerea în corespondență cu funcțiile critice (FMI)

FMI 1

 

 

Sisteme informatice

 

10,1

Z 10.01

Sistemele informatice critice (informații generale)

CIS 1

10,2

Z 10.02

Punerea în corespondență a sistemelor informatice

CIS 2


Z 01.00 – Structura organizatorică (ORG)

Entitate

Întreprindere-mamă directă

Denumire

Cod

Codul LEI

Tipul de entitate

Țara

Inclusă în consolidarea prudențială

Derogare conform articolului 7 din CRR

Derogare conform articolului 10 din CRR

Totalul activelor

Cuantumul total al expunerii la risc

Expunerea pentru calcularea indicatorului efectului de levier

Standard de contabilitate

Contribuția la totalul activelor consolidate

Contribuția la cuantumul total consolidat al expunerii la risc

Contribuția la expunerea consolidată pentru calcularea indicatorului efectului de levier

Entitatea juridică relevantă

Denumire

Cod

Codul LEI

Capital social

Drepturi de vot în cadrul entității

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 02.00 – Structura datoriilor (LIAB)

 

Contraparte

TOTAL

 

Gospodării

Societăți nefinanciare (IMM-uri)

Societăți nefinanciare (altele decât IMM-uri)

Instituții de credit

Alte societăți financiare

Administrații publice și bănci centrale

Neidentificat, cotat într-un loc de tranzacționare

Neidentificat, necotat într-un loc de tranzacționare

din care: în interiorul grupului

din care: datorii care intră sub incidența legislației unei țări terțe, exclusiv în interiorul unui grup

Rând

Element

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0100

DATORII EXCLUSE DE LA RECAPITALIZAREA INTERNĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Depozite acoperite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Obligații garantate – partea acoperită de garanții reale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Datorii față de clienți, dacă aceștia sunt protejați în caz de insolvență

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Datorii față de fiduciari, dacă aceștia sunt protejați în caz de insolvență

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Datorii față de instituții < 7 zile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Datorii față de (operatorii de) sisteme < 7 zile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Datorii față de un angajat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Datorii cruciale pentru desfășurarea zilnică a activităților

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Datorii față de autoritățile fiscale și autoritățile de asigurări sociale, în cazul în care sunt considerate creanțe privilegiate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Datorii față de scheme de garantare a depozitelor (SGD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

DATORII CARE NU SUNT EXCLUSE DE LA RECAPITALIZAREA INTERNĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Depozite neacoperite, dar preferențiale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0311

din care: scadența reziduală <= 1 lună

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0312

din care: scadența reziduală > 1 lună < 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0313

din care: scadența reziduală >= 1 an și < 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0314

din care: scadența reziduală >= 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Depozite neacoperite și nepreferențiale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0321

din care: scadența reziduală <= 1 lună

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0322

din care: scadența reziduală > 1 lună < 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0323

din care: scadența reziduală >= 1 an și < 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0324

din care: scadența reziduală >= 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Datorii înscrise în bilanț care provin din instrumente financiare derivate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0331

Suma pozițiilor nete debitoare, luând în considerare seturile de compensare contractuală, după ajustările de marcare la piață, înainte de compensarea garanțiilor reale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0332

Suma pozițiilor nete debitoare, luând în considerare seturile de compensare contractuală, după ajustările de marcare la piață, ulterior compensării garanțiilor reale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0333

Suma pozițiilor nete debitoare, luând în considerare seturile de compensare contractuală, după ajustările de marcare la piață, ulterior compensării garanțiilor reale și încorporând valorile de închidere estimate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0334

Suma pozițiilor nete debitoare, luând în considerare normele de compensare prudențială

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Obligații garantate neacoperite de garanții reale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0341

din care: scadența reziduală <= 1 lună

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0342

din care: scadența reziduală > 1 lună < 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0343

din care: scadența reziduală >= 1 an și < 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0344

din care: scadența reziduală >= 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Instrumente financiare structurate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0351

din care: scadența reziduală <= 1 lună

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0352

din care: scadența reziduală > 1 lună < 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0353

din care: scadența reziduală >= 1 an și < 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0354

din care: scadența reziduală >= 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Datorii cu rang prioritar negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0361

din care: scadența reziduală <= 1 lună

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0362

din care: scadența reziduală > 1 lună < 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0363

din care: scadența reziduală >= 1 an și < 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0364

din care: scadența reziduală >= 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0365

Datorii cu rang prioritar neprivilegiate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0366

din care: scadența reziduală <= 1 lună

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0367

din care: scadența reziduală > 1 lună < 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368

din care: scadența reziduală >= 1 an și < 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0369

din care: scadența reziduală >= 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Datorii subordonate (care nu sunt recunoscute drept fonduri proprii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0371

din care: scadența reziduală <= 1 lună

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0372

din care: scadența reziduală > 1 lună < 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0373

din care: scadența reziduală >= 1 an și < 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0374

din care: scadența reziduală >= 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Alte datorii eligibile MREL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0381

din care: scadența reziduală >= 1 an și < 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0382

din care: scadența reziduală >= 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

Datorii nefinanciare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Datorii reziduale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

FONDURI PROPRII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

Fonduri proprii de nivel 1 de bază

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0511

din care: instrumente de capital/capital social

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0512

din care: instrumente de rang egal cu acțiunile ordinare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Fonduri proprii de nivel 1 suplimentar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0521

din care: (o parte din) datorii(le) subordonate recunoscute drept fonduri proprii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Fonduri proprii de nivel 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0531

din care: (o parte din) datorii(le) subordonate recunoscute drept fonduri proprii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

TOTAL DATORII ȘI FONDURI PROPRII, INCLUSIV DATORII DERIVATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 03.00 – Cerințe de fonduri proprii (OWN)

 

Cuantum sau procentaj

0010

CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISC

0100

 

Contribuția la cuantumul total consolidat al expunerii la risc

0110

 

CERINȚE PRIVIND CAPITALUL INIȚIAL ȘI INDICATORUL EFECTULUI DE LEVIER

 

 

Capital inițial

0210

 

Cerința privind indicatorul efectului de levier

0220

 

RATA CERINȚEI TOTALE DE CAPITAL SREP (TSCR)

0300

 

TSCR: constituită din fonduri proprii de nivel 1 de bază

0310

 

TSCR: constituită din fonduri proprii de nivel 1

0320

 

CERINȚE PENTRU AMORTIZORUL COMBINAT

0400

 

Amortizorul de conservare a capitalului

0410

 

Amortizorul de conservare aferent riscului macroprudențial sau sistemic identificat la nivelul unui stat membru

0420

 

Amortizorul anticiclic de capital specific instituției

0430

 

Amortizorul de risc sistemic

0440

 

Amortizorul instituțiilor de importanță sistemică globală

0450

 

Amortizorul altor instituții de importanță sistemică

0460

 

Rata cerinței de capital generale (OCR)

0500

 

OCR: constituită din fonduri proprii de nivel 1 de bază

0510

 

OCR: constituită din fonduri proprii de nivel 1

0520

 

OCR și orientările aferente pilonului 2 (P2G)

0600

 

OCR și P2G: constituite din fonduri proprii de nivel 1 de bază

0610

 

OCR și P2G: constituite din fonduri proprii de nivel 1

0620

 


Z 04.00 – Interconexiuni financiare în interiorul unui grup (IFC)

Emitentul sau entitatea garantată

Creditorul, deținătorul sau furnizorul garanției

Interconexiunea financiară

Denumirea entității

Cod

Denumirea entității

Cod

Tip

Suma restantă

 

din care emise în temeiul dreptului unei țări terțe

din care eligibile în ceea ce privește MREL

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 05.01 – Contrapărțile principale în cazul datoriilor (MCP 1)

Contraparte

Tip

Suma restantă

Denumirea entității

Cod

Grup sau individual

Țara

Sectorul

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


Z 05.02 – Contrapărțile principale în cazul elementelor extrabilanțiere (MCP 2)

Contraparte

Tip

Cuantum

Denumirea entității

Cod

Grup sau individual

Țara

Sectorul

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


Z 06.00 – Asigurarea depozitelor (DIS)

Entitatea juridică

Participarea la o schemă de garantare a depozitelor (SGD)

Sistem instituțional de protecție

Protecție suplimentară în cadrul unei scheme contractuale

Denumirea entității

Cod

SGD

Cuantumul depozitelor acoperite

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


Z 07.01 – Evaluarea caracterului critic al funcțiilor economice (FUNC 1)

Țara:

 

 

 

Rând

Funcții economice

Date cantitative

Evaluarea caracterului critic

ID

Funcția economică

Descrierea funcției economice

Cotă de piață

Valoarea monetară

Indicator numeric

Impactul asupra pieței

Caracterul substituibil

Funcția critică

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

1

Depozite

0010

1,1

Gospodării

 

 

 

 

 

 

 

0020

1,2

Societăți nefinanciare – IMM-uri

 

 

 

 

 

 

 

0030

1,3

Societăți nefinanciare – altele decât IMM-uri

 

 

 

 

 

 

 

0040

1,4

Administrații publice

 

 

 

 

 

 

 

0050

1,5

Alte sectoare/contrapărți (1)

 

 

 

 

 

 

 

0060

1,6

Alte sectoare/contrapărți (2)

 

 

 

 

 

 

 

0070

1,7

Alte sectoare/contrapărți (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Acordarea de credite

0080

2,1

Gospodării – credite pentru achiziționarea de locuințe

 

 

 

 

 

 

 

0090

2,2

Gospodării – alte tipuri de credite

 

 

 

 

 

 

 

0100

2,3

Societăți nefinanciare – IMM-uri

 

 

 

 

 

 

 

0110

2,4

Societăți nefinanciare – altele decât IMM-uri

 

 

 

 

 

 

 

0120

2,5

Administrații publice

 

 

 

 

 

 

 

0130

2,6

Alte sectoare/contrapărți (1)

 

 

 

 

 

 

 

0140

2,7

Alte sectoare/contrapărți (2)

 

 

 

 

 

 

 

0150

2,8

Alte sectoare/contrapărți (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Servicii de plăți, de numerar, de decontare, de compensare, de custodie

0160

3,1

Servicii de plată către IFM-uri

 

 

 

 

 

 

 

0170

3,2

Servicii de plată către alte instituții decât IFM-urile

 

 

 

 

 

 

 

0180

3,3

Servicii de numerar

 

 

 

 

 

 

 

0190

3,4

Servicii de decontare a titlurilor de valoare

 

 

 

 

 

 

 

0200

3,5

Servicii de compensare CPC

 

 

 

 

 

 

 

0210

3,6

Servicii de custodie

 

 

 

 

 

 

 

0220

3,7

Alte servicii/activități/funcții (1)

 

 

 

 

 

 

 

0230

3,8

Alte servicii/activități/funcții (2)

 

 

 

 

 

 

 

0240

3,9

Alte servicii/activități/funcții (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Piețe de capital

0250

4,1

Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării – extrabursiere

 

 

 

 

 

 

 

0260

4,2

Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării – care nu sunt extrabursiere

 

 

 

 

 

 

 

0270

4,3

Piețe secundare/tranzacționare (numai deținerea în vederea tranzacționării)

 

 

 

 

 

 

 

0280

4,4

Piețe primare/subscriere

 

 

 

 

 

 

 

0290

4,5

Alte servicii/activități/funcții (1)

 

 

 

 

 

 

 

0300

4,6

Alte servicii/activități/funcții (2)

 

 

 

 

 

 

 

0310

4,7

Alte servicii/activități/funcții (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Finanțare interbancară

0320

5,1

Contractarea de împrumuturi

 

 

 

 

 

 

 

0330

5,2

Instrumente derivate (active)

 

 

 

 

 

 

 

0340

5,3

Acordarea de credite

 

 

 

 

 

 

 

0350

5,4

Instrumente derivate (datorii)

 

 

 

 

 

 

 

0360

5,5

Alte tipuri de produse (1)

 

 

 

 

 

 

 

0370

5,6

Alte tipuri de produse (2)

 

 

 

 

 

 

 

0380

5.7

Alte tipuri de produse (3)

 

 

 

 

 

 

 


Z 07.02 – Punerea în corespondență a funcțiilor critice per entitate juridică (FUNC 2)

Funcțiile critice

Entitatea juridică

Importanța monetară

Țara

ID

Denumirea entității

Cod

Valoarea monetară

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 


Z 07.03 – Punerea în corespondență a liniilor de activitate esențiale cu entitățile juridice (FUNC 3)

Linia de activitate esențială

Entitatea juridică

Linia de activitate esențială

ID linie de activitate

Descriere

Denumirea entității

Cod

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 


Z 07.04 – Punerea în corespondență a funcțiilor critice cu liniile de activitate esențiale (FUNC 4)

Funcțiile critice

Linia de activitate esențială

Țara

ID funcție

Linia de activitate esențială

ID linie de activitate

0010

0020

0030

0040

 

 

 

 


Z 08.00 – Servicii critice (SERV)

Identificator

Tipul de serviciu

Beneficiarul serviciilor

Furnizorul de servicii

Funcția critică

Termenul estimat pentru substituibilitate

Termenul estimat pentru accesul la contracte

Legislația aplicabilă

Contract compatibil cu o rezoluție

Denumirea entității

Cod

Denumirea entității

Cod

Apartenența la grup

Țara

ID

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 09.00 – Servicii IPF – Furnizori și utilizatori – Punerea în corespondență cu funcțiile critice (FMI)

Utilizator

Funcția critică

Furnizor

Legislația aplicabilă

Denumirea entității

Cod

Țara

ID

Infrastructura pieței financiare (IPF)

Modul de participare

Intermediar

Descrierea serviciului

Tipul de sistem

Denumire

Codul IPF

Denumire

Cod

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 10.01 – Sistemele informatice critice (informații generale) (CIS 1)

Sistemul informatic critic

Entitatea din grup responsabilă de sistem

Codul de identificare a sistemului

Denumire

Tip

Descriere

Denumirea entității

Cod

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


Z 10.02 – Punerea în corespondență a sistemelor informatice (CIS 2)

Codul de identificare a sistemului

Entitatea din grup care utilizează sistemul

Serviciul critic

Funcția critică

Denumirea entității

Cod

Identificator

Țara

ID

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


ANEXA II

Instrucțiuni

I.

Instrucțiuni generale 24

I.1

Structură 24

I.2

Referințe 25

I.3

Standarde de contabilitate 25

I.4

Perimetrul de consolidare 25

I.5

Numerotare și alte convenții 26

II.

Instrucțiuni aferente machetelor 26

II.1

Z 01.00 – Structura organizatorică (ORG) 26

II.2

Z 02.00 – Structura datoriilor (LIAB) 29

II.3

Z 03.00 – Cerințe de fonduri proprii (OWN) 36

II.4

Z 04.00 – Interconexiuni financiare în interiorul unui grup (IFC) 39

II.5

Z 05.01 și Z 05.02 – Contrapărțile principale (MCP) 41

II.6

Z 06.00 – Asigurarea depozitelor (DIS) 44

II.7

Funcțiile critice și liniile de activitate esențiale 47

II.8

Z 08.00 – Servicii critice (SERV) 55

II.9

Z 09.00 – Servicii IPF – Furnizori și utilizatori – Punerea în corespondență cu funcțiile critice 59

II.10

Sistemele informatice critice 61

I.   Instrucțiuni generale

I.1   Structură

1.

Cadrul este compus din 15 machete, organizate în 3 părți:

(1)

„Informații generale”, care oferă o imagine de ansamblu asupra structurii organizatorice a unui grup și a entităților sale, asupra distribuției activelor și asupra cuantumurilor expunerii la risc. Această parte cuprinde macheta „Z 01.00 – Structura organizatorică (ORG)”;

(2)

„Informații despre elementele bilanțiere și elementele extrabilanțiere”, care furnizează informații financiare privind datoriile, fondurile proprii, conexiunile financiare dintre entitățile unui grup, datoriile față de contrapărțile principale și elementele extrabilanțiere primite de la contrapărțile principale, precum și asigurarea depozitelor. Această parte este compusă din 6 machete:

(a)

„Z 02.00 – Structura datoriilor (LIAB)”;

(b)

„Z 03.00 – Cerințe de fonduri proprii (OWN)”;

(c)

„Z 04.00 – Interconexiuni financiare în interiorul unui grup (IFC)”;

(d)

două machete privind contrapărțile principale: „Z 05.01 – Contrapărțile principale în cazul datoriilor (Z-MCP 1)” și „Z 05.02 – Contrapărțile principale în cazul elementelor extrabilanțiere (Z-MCP 2)”;

(e)

„Z 06.00 – Asigurarea depozitelor (Z-DIS)”;

(3)

„Funcții critice”, care oferă o imagine de ansamblu asupra funcțiilor critice și le pune în corespondență cu entitățile juridice, liniile de activitate esențiale, serviciile critice, infrastructurile pieței financiare și sistemele informatice. Această parte este compusă din 7 machete:

4 machete privind identificarea funcțiilor critice și punerea în corespondență a acestora cu liniile de activitate esențiale și cu entitățile unui grup: „Z 07.01 – Evaluarea caracterului critic al funcțiilor economice (Z-FUNC 1)”, „Z 07.02 – Punerea în corespondență a funcțiilor critice per entitate juridică (Z-FUNC 2)”, „Z 07.03 – Punerea în corespondență a liniilor de activitate esențiale per entitate juridică (Z-FUNC 3)” și „Z 07.04 – Punerea în corespondență a funcțiilor critice cu liniile de activitate esențiale (Z-FUNC 4)”;

„Z 08.00 – Servicii critice (Z-SERV)”;

„Z 09.00 – Servicii IPF – Furnizori și utilizatori – Punerea în corespondență cu funcțiile critice (FMI)”;

2 machete privind sistemele informatice critice: „Z 10.01 – Sistemele informatice critice (informații generale) (Z-CIS 1)” și „Z 10.02 – Punerea în corespondență a sistemelor informatice (Z-CIS 2)”.

I.2   Referințe

2.

În sensul prezentei anexe se aplică următoarele abrevieri:

(a)

„BCBS” înseamnă Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară al Băncii Reglementelor Internaționale;

(b)

„CPMI” înseamnă Comitetul pentru plăți și infrastructuri de piață al Băncii Reglementelor Internaționale;

(c)

„FINREP” înseamnă formularele privind informațiile financiare incluse în anexele III și IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei (1) și instrucțiunile complementare incluse în anexa V la același regulament;

(d)

„COREP (OF)” înseamnă anexele I (formulare) și II (instrucțiuni) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014;

(e)

„COREP (LR)” înseamnă anexele X (formulare) și XI (instrucțiuni) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014;

(f)

„CSF” înseamnă Consiliul pentru Stabilitate Financiară;

(g)

„IAS” înseamnă standardele internaționale de contabilitate, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (2);

(h)

„IFRS” înseamnă standardele internaționale de raportare financiară, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 (2);

(i)

„Codul LEI” înseamnă codul de identificare a unei entități juridice, care vizează realizarea unei identificări unice la nivel mondial a părților la tranzacții financiare, astfel cum a fost propus de către Consiliul pentru Stabilitate Financiară (CSF) și aprobat de G20. Până când sistemul mondial LEI va fi complet operațional, contrapărților le sunt atribuite coduri pre-LEI de către o unitate operațională locală care a fost aprobată de Comitetul de supraveghere reglementară (ROC); pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați site-ul: www.leiroc.org). Dacă pentru o anumită contraparte există un identificator al entității juridice (cod LEI), acesta este utilizat pentru identificarea contrapărții respective;

(j)

„NGAAP” sau „principiile contabile general acceptate la nivel național” înseamnă cadrele contabile naționale elaborate în temeiul Directivei 86/635/CEE (3).

I.3   Standarde de contabilitate

3.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentele instrucțiuni, instituțiile raportează toate sumele pe baza cadrului contabil pe care îl utilizează pentru raportarea informațiilor financiare în conformitate cu articolele 9-11 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014. Instituțiile care nu au obligația de a raporta informații financiare în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 aplică normele prevăzute în propriul cadru contabil.

4.

Pentru instituțiile care raportează în temeiul IFRS, au fost introduse trimiteri la standardele IFRS relevante.

I.4   Perimetrul de consolidare

5.

Prezentul cadru se referă, în funcție de machetă, la:

consolidarea pe baza consolidării contabile (entități incluse în situațiile financiare consolidate în funcție de cadrul contabil aplicabil);

consolidarea prudențială [entități aflate în perimetrul de consolidare în conformitate cu partea întâi titlul II capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4)] la nivelul întreprinderii-mamă din Uniune;

consolidarea la nivelul entității supuse rezoluției pentru grupul supus rezoluției.

6.

Pentru fiecare machetă, instituțiile urmează baza sau bazele de consolidare aplicabilă/aplicabile în temeiul articolului 4 din prezentul regulament.

I.5   Numerotare și alte convenții

7.

Prezentele instrucțiuni urmează convenția de denumire definită mai jos, în ceea ce privește trimiterile la coloanele, rândurile și celulele machetelor. Aceste coduri numerice sunt utilizate pe scară largă în normele de validare.

8.

În prezentele instrucțiuni se utilizează următoarea notație generală pentru a face trimitere la coloanele, rândurile și celulele unei machete: {Machetă;Rând;Coloană}.

9.

În cazul validărilor din cadrul unei machete, în care sunt utilizate doar punctele de date din macheta respectivă, notele de trimitere nu se referă la o anumită machetă: {Rând;Coloană}.

10.

În cazul machetelor cu o singură coloană, se face trimitere numai la rânduri: {Machetă;Rând}.

11.

Pentru a indica efectuarea validării pentru rândurile sau coloanele menționate anterior, se utilizează un asterisc.

12.

Atunci când un element de informație nu se aplică în cazul entităților pentru care se transmite raportul, câmpul corespunzător nu se completează.

13.

Atunci când prezentele instrucțiuni se referă la o cheie primară, acest lucru înseamnă o coloană sau o combinație de coloane desemnată să identifice în mod unic toate rândurile machetei. O cheie primară conține o valoare unică pentru fiecare rând al machetei. Aceasta nu poate să conțină o valoare nulă.

II.   Instrucțiuni aferente machetelor

II.1   Z 01.00 – Structura organizatorică (ORG)

II.1.1   Observații generale

14.

Această machetă oferă o imagine de ansamblu asupra structurii juridice și a structurii de proprietate a grupului. Se transmite o singură machetă pentru toate entitățile grupului care îndeplinesc pragul minim prevăzut la articolul 4 alineatul (2) litera (a) din prezentul regulament. Numai entitățile juridice sunt identificate în această machetă.

II.1.2   Instrucțiuni privind anumite poziții

Coloane

Instrucțiuni

0010-0160

Entitate

0010

Denumire

Denumirea entității. Denumirea oficială, astfel cum figurează în actele statutare, indicându-se forma juridică.

0020

Cod

Codul entității. Pentru instituții, codul este codul LEI alfanumeric format din 20 de cifre. Pentru alte entități, codul este codul LEI alfanumeric format din 20 de cifre sau, în cazul în care acesta nu este disponibil, un cod conform unei codificări uniforme aplicabile în Uniune sau, în cazul în care un astfel de cod nu este disponibil, un cod național.

Acest cod este unic și este utilizat în mod consecvent în toate machetele. Valoarea codului nu poate fi nulă.

0030

Codul LEI

Codul LEI alfanumeric format din 20 de cifre al entității, atunci când acesta este disponibil.

0040

Tipul de entitate

Tipul de entitate, în ordinea secvențială a priorității, este unul dintre următoarele tipuri:

(a)

„Instituție de credit”

Această categorie include instituțiile de credit astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu excepția entităților menționate la articolul 2 alineatul (5) din Directiva 2013/36/UE (5).

(b)

„Firmă de investiții care face obiectul cerinței privind capitalul inițial prevăzute la articolul 28 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE”

Această categorie include firmele de investiții astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care fac obiectul cerinței privind capitalul inițial prevăzute la articolul 28 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE.

(c)

„Firmă de investiții care nu face obiectul cerinței privind capitalul inițial prevăzute la articolul 28 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE”

(d)

„Instituție financiară”

Această categorie include instituțiile financiare astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 26 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, altele decât cele clasificate ca „societate holding”, astfel cum este descris la litera (e) de mai jos.

(e)

„Societate holding”

Această categorie se referă la oricare dintre următoarele:

o societate financiară holding, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 20 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

o societate financiară holding mixtă, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 21 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

o societate holding cu activitate mixtă, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 22 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

o societate financiară holding-mamă, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 30 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

o societate financiară holding-mamă din UE, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 31 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

o societate financiară holding mixtă-mamă dintr-un stat membru, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 32 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

o societate financiară holding mixtă-mamă din UE, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 33 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(f)

„Întreprindere de asigurare”

Această categorie include întreprinderile de asigurare astfel cum sunt definite la articolul 13 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6).

(g)

„Alt tip de entitate”, în cazul în care entitatea nu se încadrează în niciuna dintre categoriile enumerate mai sus.

0050

Țara

Codul ISO 3166-1-alfa-2 al țării de înregistrare a entității, care poate fi un stat membru sau o țară terță.

0060

Inclusă în perimetrul prudențial

Se raportează următoarele abrevieri:

 

Y – Da;

 

N – Nu.

0070

Derogare conform articolului 7 din CRR

Se raportează următoarele abrevieri:

 

Y – în cazul în care autoritatea competentă a acordat o derogare de la aplicarea articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

 

N – în celelalte cazuri.

0080

Derogare conform articolului 10 din CRR

Se raportează următoarele abrevieri:

 

Y – în cazul în care autoritatea competentă a aplicat o derogare în temeiul articolului 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

 

N – în celelalte cazuri.

0090

Totalul activelor

Totalul activelor, astfel cum este definit pentru FINREP {F 01.01;380,010}

0100

Cuantumul total al expunerii la risc

Cuantumul total al expunerii la risc, astfel cum este definit pentru COREP (OF): {C 02.00;010;010}

Acest element nu se raportează pentru entitățile care nu sunt instituții și nici pentru entitățile care beneficiază de o derogare în conformitate cu articolul 7 sau cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

0110

Expunerea pentru calcularea indicatorului efectului de levier

Expunerea totală pentru calcularea indicatorului efectului de levier, astfel cum este definită pentru COREP (LR): {C 47.00;290;010}

Acest element nu se raportează pentru entitățile care nu sunt instituții și nici pentru entitățile care beneficiază de o derogare în conformitate cu articolul 7 sau cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

0120

Standard de contabilitate

Standardele contabile aplicate de entitate. Se raportează următoarele abrevieri:

IFRS

nGAAP

0130

Contribuția la totalul activelor consolidate

Cuantumul cu care entitatea contribuie la totalul activelor consolidate ale grupului la care se referă raportul.

0140

Contribuția la cuantumul total consolidat al expunerii la risc

Cuantumul cu care entitatea contribuie la cuantumul total consolidat al expunerii la risc al grupului la care se referă raportul.

0150

Contribuția la expunerea consolidată pentru calcularea indicatorului efectului de levier

Cuantumul cu care entitatea contribuie la expunerea consolidată pentru calcularea indicatorului efectului de levier al grupului la care se referă raportul.

0160

Entitatea juridică relevantă

Dacă entitatea constituie o entitate juridică relevantă în conformitate cu definiția de la articolul 2 din prezentul regulament.

0170-0210

Întreprindere-mamă directă

Întreprinderea-mamă directă a entității. Se raportează numai o întreprindere-mamă directă care deține mai mult de 5 % din drepturile de vot în cadrul entității.

În cazul în care o entitate are mai mult de o întreprindere-mamă directă, se raportează numai întreprinderea-mamă directă care deține cea mai mare cotă de capital – sau cota cea mai mare de drepturi de vot, dacă este cazul.

0140

Denumire

Denumirea întreprinderii-mamă directe a entității.

0150

Cod

Codul întreprinderii-mamă directe. Pentru instituții, codul este codul LEI alfanumeric format din 20 de cifre. Pentru alte entități, codul este codul LEI alfanumeric format din 20 de cifre sau, în cazul în care acesta nu este disponibil, un cod conform unei codificări uniforme aplicabile în Uniune sau, în cazul în care un astfel de cod nu este disponibil, un cod național.

Acest cod este unic și este utilizat în mod consecvent în toate machetele. Valoarea codului nu poate fi nulă.

0160

Codul LEI

Codul LEI alfanumeric format din 20 de cifre al entității, atunci când acesta este disponibil.

0170

Capital social

Cuantumul capitalului social deținut de întreprinderea-mamă directă în cadrul entității, cu excepția rezervelor.

0180

Drepturi de vot în cadrul entității

Procentul din drepturile de vot deținut de întreprinderea-mamă directă în cadrul entității.

Aceste informații sunt necesare numai în cazul în care o acțiune nu este egală cu un vot (și, prin urmare, drepturile de vot nu sunt egale cu capitalul social).

II.2   Z 02.00 – Structura datoriilor (LIAB)

II.2.1   Observații generale

15.

În această machetă se solicită informații detaliate privind structura datoriilor entității sau grupului. Datoriile sunt defalcate în funcție de datoriile care sunt excluse de la recapitalizarea internă și de datoriile care nu sunt excluse de la recapitalizarea internă. Sunt prevăzute și defalcări mai detaliate în funcție de categoriile de datorii, categoriile de contrapărți și scadență.

16.

În cazul în care defalcarea în funcție de scadență este prevăzută în această machetă, scadența reziduală este intervalul de timp până la scadența contractuală sau, în cazul în care titularul unui instrument are un drept explicit sau implicit, contractual sau statutar la rambursare anticipată, scadența reziduală este intervalul de timp până la prima dată la care se naște acest drept. Plățile intermediare ale principalului sunt repartizate în tranșele de scadență corespunzătoare. Acolo unde este cazul, scadența este considerată separat atât pentru principal, cât și pentru dobânda acumulată.

17.

În mod implicit, cuantumurile raportate în această machetă sunt sume restante. Suma restantă a unei creanțe sau a unui instrument este suma dintre principalul creanței sau instrumentului și dobânda acumulată pentru creanța sau instrumentul respectiv. Suma restantă datorată este egală cu valoarea creanței pe care creditorul ar putea să o pretindă în cadrul unei proceduri de insolvență.

18.

Prin derogare de la punctul precedent, datoriile înscrise în bilanț care provin din instrumente financiare derivate (raportate în rândul 0330) se raportează sub formă de valori contabile. Valoarea contabilă este valoarea contabilă astfel cum este definită în sensul FINREP, fie în conformitate cu IFRS, fie în conformitate cu nGAAP, după caz. În celelalte cazuri se utilizează cifrele în conformitate cu sistemele de raportare nGAAP.

II.2.2   Instrucțiuni privind anumite poziții

Coloane

Instrucțiuni

0010

Gospodării

FINREP, anexa V partea 1 punctul 42 litera (f)

Persoane sau grupuri de persoane, cum ar fi consumatorii și producătorii de bunuri și de servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul final al acestora și producătorii de bunuri de piață și servicii nefinanciare și financiare, cu condiția ca activitățile acestora să nu fie cele ale cvasi-societăților. Sunt, de asemenea, incluse instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației și a căror activitate principală constă în producția de bunuri și prestarea de servicii fără caracter comercial pentru grupuri specifice de gospodării ale populației.

0020

Societăți nefinanciare (IMM-uri)

Titlul I articolul 2 punctul 1 din anexa la Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 (7); FINREP, anexa V partea 1 punctul 5 litera (i)

Întreprinderile care au sub 250 de angajați și o cifră anuală de afaceri care nu depășește 50 de milioane EUR și/sau un bilanț anual total care nu depășește 43 de milioane EUR.

0030

Societăți nefinanciare (altele decât IMM-uri)

FINREP, anexa V partea 1 punctul 42 litera (e)

Societăți și cvasi-societăți a căror activitate nu constă în intermedierea financiară, ci, în principal, în producția de bunuri de piață și prestarea de servicii nefinanciare conform Regulamentului (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene (8).

Se exclud „IMM-urile” raportate în coloana 0020.

0040

Instituții de credit

FINREP, anexa V partea 1 punctul 42 litera (c)

Instituțiile de credit în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și băncile multilaterale de dezvoltare.

0050

Alte societăți financiare

FINREP, anexa V partea 1 punctul 42 litera (d)

Toate societățile financiare și cvasi-societățile, altele decât instituțiile de credit, cum ar fi firmele de investiții, fondurile de investiții, societățile de asigurări, fondurile de pensii, organismele de plasament colectiv și casele de compensare, precum și alți intermediari financiari, auxiliari financiari și alte instituții financiare captive și entități creditoare.

0060

Administrații publice și bănci centrale

FINREP, anexa V partea 1 punctul 42 literele (a) și (b)

Bănci centrale și administrații centrale, administrații de stat sau regionale și administrații locale, inclusiv organe administrative și întreprinderi cu scop necomercial, dar excluzând companiile publice și companiile private deținute de aceste administrații care au o activitate comercială (care sunt raportate la „instituții de credit”, „alte societăți financiare” sau „societăți nefinanciare”, în funcție de activitatea pe care o desfășoară); fonduri de asigurări sociale și organizații internaționale, precum Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional și Banca Reglementelor Internaționale.

0070

Neidentificat, cotat într-un loc de tranzacționare

În cazul în care identitatea deținătorului unui titlu nu este cunoscută din cauză că instrumentele sunt cotate într-un loc de tranzacționare, astfel cum este prevăzut în Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare, cuantumurile se înscriu în această coloană.

0080

Neidentificat, necotat într-un loc de tranzacționare

În cazul în care identitatea deținătorului unui titlu nu este cunoscută, fără ca instrumentele să fie cotate într-un loc de tranzacționare, cuantumurile se înscriu în această coloană și nu este necesară nicio defalcare suplimentară în funcție de contraparte. Entitățile își consacră toate eforturile pentru a identifica contrapărțile și a menține la nivelul minim recurgerea la această coloană.

0090

Total

0100

Din care: în interiorul grupului

Datoriile față de entitățile incluse în situațiile financiare consolidate ale întreprinderii-mamă finale (în opoziție cu perimetrul de consolidare regulamentar).

0110

Din care: datorii care intră sub incidența legislației unei țări terțe, exclusiv în interiorul unui grup

Acestea includ cuantumurile brute ale datoriilor reglementate de dreptul unei țări terțe și/sau emise de entități din grup cu sediul în țări terțe. Se exclud datoriile intragrup.

În cazul în care autoritatea de rezoluție s-a declarat satisfăcută, în temeiul articolului 45 alineatul (5) din Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului (9), în ceea ce privește faptul că orice decizie a unei autorități de rezoluție de a reduce valoarea contabilă a unui pasiv sau de a-l converti ar fi eficientă în contextul dreptului țării terțe respective, pasivul în cauză nu se raportează în această rubrică.


Rânduri

Instrucțiuni

0100

Datorii excluse de la recapitalizarea internă

Articolul 44 alineatul (2) din Directiva 2014/59/UE prevede: „Autoritățile de rezoluție nu exercită competențele de reducere a valorii contabile sau de conversie în cazul următoarelor pasive fie că sunt reglementate de dreptul unui stat membru, fie de dreptul unui stat terț”.

0110

Depozite acoperite

Cuantumul depozitelor acoperite, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) punctul 5 din Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului (10), cu excepția soldurilor temporar ridicate astfel cum sunt definite la articolul 6 alineatul (2) din directiva respectivă.

0120

Obligații garantate – partea acoperită de garanții reale

Articolul 44 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2014/59/UE

obligațiile garantate, inclusiv acordurile repo, obligațiunile garantate și pasivele sub formă de instrumente financiare, care constituie parte integrantă a portofoliului de acoperire și care, în temeiul dreptului intern, sunt garantate în mod asemănător cu obligațiunile garantate.

Nici cerința de a asigura că toate activele garantate asociate unui portofoliu de acoperire constituit din obligațiuni garantate sunt neafectate, rămân separate și dispun de fonduri suficiente, nici excluderea prevăzută la articolul 44 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2014/59/UE nu împiedică autoritățile de rezoluție să își exercite, după caz, competențele respective în legătură cu orice parte a unei obligații garantate sau a unei obligații acoperite de o garanție reală, care depășește valoarea activelor, a gajului, a dreptului de retenție sau a garanției reale oferite drept garanție. Un astfel de cuantum neacoperit al acestor obligații garantate nu se raportează în acest rând, ci în rândul 0340, sub rezerva unei defalcări suplimentare.

Datoriile unei bănci centrale care sunt acoperite de un portofoliu de garanții reale (de exemplu, operațiunile principale de refinanțare, operațiunile de refinanțare pe termen lung, operațiunile țintite de refinanțare pe termen mai lung etc.) sunt considerate obligații garantate.

O categorie specifică de datorii o reprezintă pozițiile corespunzătoare garanțiilor reale (de exemplu, garanțiile în numerar) primite și înregistrate în bilanț. În cazul în care aceste poziții corespunzătoare garanțiilor reale sunt legate din punct de vedere juridic de o poziție de activ, acestea sunt tratate ca obligații garantate în scopul prezentului raport.

0130

Datorii față de clienți, dacă aceștia sunt protejați în caz de insolvență

Articolul 44 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2014/59/UE

Orice datorie care rezultă în virtutea deținerii de către instituția sau entitatea menționată la articolul 1 alineatul (1) litera (b), (c) sau (d) din Directiva 2014/59/UE a unor active sau lichidități aparținând clienților, inclusiv active sau lichidități aparținând clienților deținute în numele unui OPCVM, în conformitate cu definiția de la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului (11), sau de un FIA, în conformitate cu definiția de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului (12), cu condiția ca respectivul client să fie protejat în baza legislației aplicabile privind insolvența.

0140

Datorii față de fiduciari, dacă aceștia sunt protejați în caz de insolvență

Articolul 44 alineatul (2) litera (d) din Directiva 2014/59/UE

Orice datorie care rezultă în virtutea existenței unei relații fiduciare între instituție sau entitatea menționată la articolul 1 alineatul (1) litera (b), (c) sau (d) din Directiva 2014/59/UE (în calitate de fiduciar) și o altă persoană (în calitate de beneficiar), cu condiția ca respectivul beneficiar să fie protejat în baza legislației aplicabile privind insolvența sau în baza dreptului civil.

0150

Datorii față de instituții de credit < 7 zile

Articolul 44 alineatul (2) litera (e) din Directiva 2014/59/UE

Datoriile față de instituții de credit, excluzând entitățile care fac parte din același grup contabil, cu o scadență inițială mai mică de șapte zile;

0160

Datorii față de (operatorii de) sisteme < 7 zile

Articolul 44 alineatul (2) litera (f) din Directiva 2014/59/UE

Datoriile cu o scadență reziduală mai mică de șapte zile față de sistemele sau operatorii de sisteme desemnați în conformitate cu Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului (13) sau față de participanții la astfel de sisteme și care rezultă din participarea la un astfel de sistem.

0170

Datorii față de un angajat

Articolul 44 alineatul (2) litera (g) punctul (i) din Directiva 2014/59/UE

Datoriile față de un angajat, în ceea ce privește salariile, beneficiile de tipul pensiilor sau alte forme de remunerație fixă acumulate, cu excepția componentei variabile a remunerației care nu este reglementată printr-un contract colectiv de muncă. Totuși, această dispoziție nu se aplică componentei variabile a remunerației personalului cu competențe pentru asumarea de riscuri substanțiale astfel cum este definit la articolul 92 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE.

0180

Datorii cruciale pentru desfășurarea zilnică a activităților

Articolul 44 alineatul (2) litera (g) punctul (ii) din Directiva 2014/59/UE

Datoriile față de un creditor comercial, în ceea ce privește furnizarea către instituția sau entitatea menționată la articolul 1 alineatul (1) litera (b), (c) sau (d) din Directiva 2014/59/UE de mărfuri sau servicii care sunt cruciale pentru desfășurarea zilnică a activităților sale, inclusiv servicii informatice, servicii de utilități, precum și închirierea, întreținerea și reparațiile spațiilor de lucru.

0190

Datorii față de autoritățile fiscale și autoritățile de asigurări sociale, în cazul în care sunt considerate creanțe privilegiate

Articolul 44 alineatul (2) litera (g) punctul (iii) din Directiva 2014/59/UE

Datoriile față de autoritățile fiscale și autoritățile de asigurări sociale, cu condiția ca datoriile respective să fie considerate creanțe privilegiate în baza legii aplicabile.

0200

Datorii față de scheme de garantare a depozitelor (SGD)

Articolul 44 alineatul (2) litera (g) punctul (iv) din Directiva 2014/59/UE

Datoriile față de scheme de garantare a depozitelor care decurg din contribuțiile datorate în conformitate cu Directiva 2014/49/UE.

0300

Datorii care nu sunt excluse de la recapitalizarea internă

Suma rândurilor 0310, 0320, 0334, 0340, 0350, 0360, 0365, 0370, 0380, 0390 și 0400.

0310

Depozite neacoperite, dar preferențiale

Articolul 108 din Directiva 2014/59/UE

Depozitele astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) punctul 3 din Directiva 2014/49/UE, care nu se califică pentru excluderea de la recapitalizarea internă [articolul 44 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2014/59/UE], dar pentru care se prevede un tratament preferențial în conformitate cu articolul 108 din Directiva 2014/59/UE.

0320

Depozite neacoperite și nepreferențiale

Depozitele astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) punctul 3 din Directiva 2014/49/UE, care nu sunt eligibile pentru excluderea de la recapitalizarea internă sau pentru tratamentul preferențial în aplicarea fie a articolului 44 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2014/59/UE, fie a articolului 108 din aceeași directivă.

0330

Datorii înscrise în bilanț care provin din instrumente financiare derivate

Valoarea contabilă a datoriilor care provin din instrumente financiare derivate, pentru suma totală corespunzătoare FINREP: {F 01.02;020;010) + {F 01.02;150;010}.

0331

Suma pozițiilor nete debitoare, luând în considerare seturile de compensare contractuală, după ajustările de marcare la piață, înainte de compensarea garanțiilor reale

În mod implicit, suma tuturor valorilor de piață nete ale pasivelor care provin din instrumente financiare derivate pentru fiecare set de compensare contractuală. Se raportează setul de compensare numai în cazul în care valoarea netă de piață a unui set de compensare este o datorie. În acest scop, instrumentele financiare derivate care nu fac obiectul acordurilor de compensare sunt tratate ca un singur contract, cu alte cuvinte, ca și cum ar fi vorba de un set de compensare cu un singur instrument financiar derivat.

0332

Suma pozițiilor nete debitoare, luând în considerare seturile de compensare contractuală, după ajustările de marcare la piață, ulterior compensării garanțiilor reale

Valoarea din rândul 0331 face obiectul unei ajustări pentru garanțiile reale constituite pentru a garanta această expunere, obținându-se astfel suma acestor valori de piață nete după compensarea garanțiilor reale, la valoarea de piață a acestora.

0333

Suma pozițiilor nete debitoare, luând în considerare seturile de compensare contractuală, după ajustările de marcare la piață, ulterior compensării garanțiilor reale și încorporând valorile de închidere estimate

În conformitate cu Regulamentul delegat 2016/1401 al Comisiei (14) privind evaluarea pasivelor care provin din instrumente financiare derivate, o valoare de închidere suplimentară care acoperă cuantumul pierderilor, al costurilor suportate de către contrapărțile la contractele derivate sau al câștigurilor realizate de acestea prin înlocuirea sau obținerea echivalentului economic al principalelor condiții ale contractelor și al drepturilor de opțiune ale părților în ceea ce privește contractele reziliate.

Estimările necesare pentru determinarea unei valori de închidere în conformitate cu regulamentul menționat mai sus se pot dovedi a fi destul de dificile pe plan individual. Prin urmare, în locul acestora pot fi folosite valori aproximative, care se pot baza pe datele disponibile, cum ar fi cerințele prudențiale pentru riscul de piață. În cazul în care se dovedește a fi imposibil să se calculeze valoarea de închidere pentru pasivele care provin din instrumente financiare derivate, cuantumul raportat trebuie să fie egal cu cuantumul raportat în rândul 0332.

0334

Suma pozițiilor nete debitoare, luând în considerare normele de compensare prudențială

Se raportează pozițiile nete debitoare pentru instrumentele financiare derivate ținând seama de normele de compensare prudențială prevăzute la articolul 429 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (în legătură cu calcularea indicatorului de măsurare a expunerii totale pentru calcularea indicatorului efectului de levier).

0340

Obligații garantate neacoperite de garanții reale

Cuantumul obligațiilor garantate sau al obligațiilor pentru care s-au constituit garanții reale, care depășește valoarea activelor, a gajului, a dreptului de retenție sau a garanției reale care o acoperă. Acest element cuprinde partea „neacoperită de garanții reale” a oricărei datorii garantate cu garanții reale, de exemplu partea neacoperită de garanții reale a obligațiunilor garantate sau a operațiunilor repo.

0350

Instrumente financiare structurate

Instrumentele financiare structurate sunt definite în acest scop ca titluri de creanță care conțin un element derivat integrat, cu randamente legate de un activ suport sau de un indice suport (public sau personalizat, cum ar fi acțiunile sau obligațiunile, ratele de venit fix sau creditele fixe, cursul de schimb, mărfurile etc.). Instrumentele financiare structurate nu includ instrumentele de datorie care conțin doar opțiuni „call” sau „put”, adică valoarea instrumentului nu depinde de niciun element derivat integrat.

0360

Datorii cu rang prioritar negarantate

Sunt incluse toate instrumentele cu rang prioritar negarantate care nu sunt incluse în categoria instrumentelor financiare structurate.

0365

Datorii cu rang prioritar neprivilegiate

Cuantumul oricăreia dintre următoarele datorii:

creanțele negarantate rezultate din instrumente de datorie care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 108 alineatul (2) literele (a), (b) și (c) și la articolul 108 alineatul (3) din Directiva 2014/59/UE;

creanțele negarantate rezultate din instrumente de datorie, menționate la articolul 108 alineatul (5) primul paragraf litera (b) din Directiva 2014/59/UE; sau

instrumentele de datorie cu cel mai scăzut rang de prioritate dintre creanțele negarantate obișnuite rezultate din instrumente de datorie, menționate la articolul 108 alineatul (7) din Directiva 2014/59/UE, pentru care un stat membru a prevăzut, în conformitate cu alineatul respectiv, să aibă același rang ca cel al creanțelor care îndeplinesc condițiile de la articolul 108 alineatul (2) literele (a), (b) și (c) și de la articolul 108 alineatul (3) din Directiva 2014/59/UE.

0370

Datorii subordonate

Datorii care vor fi rambursate în temeiul legislației naționale în materie de insolvență doar după rambursarea integrală a tuturor categoriilor de creditori chirografari și de creditori cu rang prioritar neprivilegiați. Acestea includ datoriile subordonate atât de natură contractuală, cât și de natură statutară. În cazul societăților holding, titlurile de creanță nesubordonate pot fi, de asemenea, raportate în această categorie (de exemplu, subordonarea structurală).

Se includ în această categorie numai instrumentele subordonate care nu sunt recunoscute drept fonduri proprii.

Acest rând include, de asemenea, acea parte a datoriilor subordonate care se califică în principiu ca fonduri proprii, dar nu este inclusă în fondurile proprii ca urmare a dispozițiilor privind eliminarea treptată, cum ar fi articolul 64 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (scadența reziduală) sau partea a zecea din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (impactul păstrării drepturilor obținute).

0380

Alte datorii eligibile MREL

Orice instrument care este eligibil în ceea ce privește MREL, dar nu este inclus în rândurile 0320 și 0340-0370.

0390

Datorii nefinanciare

Acest rând conține datoriile nefinanciare care nu sunt legate de instrumente de datorie ale căror titulari pot beneficia de recapitalizare internă din motive practice, cum ar fi provizioane referitoare la litigii care vizează entitatea.

0400

Datorii reziduale

Toate datoriile care nu sunt raportate la rândurile 0100-0390.

0500

Fonduri proprii

Articolul 4 alineatul (1) punctul 118 și articolul 72 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Aceeași definiție ca COREP (OF): {C 01.00;010;010}

0510

Fonduri proprii de nivel 1 de bază

Articolul 50 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Aceeași definiție ca COREP (OF): {C 01.00;020;010}

0511

Din care: instrumente de capital/capital social

Instrumentele juridice care constituie (o parte din) fondurile proprii de nivel 1 de bază sub formă de instrumente de capital/capital social

0512

Din care: instrumente de rang egal cu acțiunile ordinare

Instrumentele juridice care constituie (o parte din) fondurile proprii de nivel 1 de bază sub formă de instrumente, altele decât instrumentele de capital/capitalul social, dar de rang egal cu această categorie

0520

Fonduri proprii de nivel 1 suplimentar

Articolul 61 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Aceeași definiție ca COREP (OF): {C 01.00;530;010}

0521

Din care: (o parte din) datorii(le) subordonate recunoscute drept fonduri proprii

Instrumentele juridice care constituie (o parte din) fondurile proprii de nivel 1 suplimentar.

0530

Fonduri proprii de nivel 2

Articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Aceeași definiție ca COREP (OF): {C 01.00;750;010}

0531

Din care: (o parte din) datorii(le) subordonate recunoscute drept fonduri proprii

Această defalcare identifică instrumentele juridice care constituie (o parte din) fondurile proprii de nivel 2.

0600

Total datorii și fonduri proprii, inclusiv datorii derivate

Suma dintre toate datoriile raportate în prezenta machetă și cuantumul fondurilor proprii statutare. În acest scop, se adună toate cuantumurile de la liniile anterioare. În ceea ce privește instrumentele financiare derivate, valoarea care trebuie utilizată este cea din rândul 0334 „Suma pozițiilor nete debitoare, luând în considerare normele de compensare prudențială”.

II.3   Z 03.00 – Cerințe de fonduri proprii (OWN)

II.3.1   Observații generale

19.

În această machetă se colectează informații cu privire la cerințele de fonduri proprii pentru o entitate sau un grup.

20.

Toate informațiile raportate reflectă cerințele de fonduri proprii aplicabile la data de referință a raportării.

21.

Informațiile privind cerințele pilonului 2 raportate în prezenta machetă se bazează pe cea mai recentă scrisoare SREP oficială disponibilă care a fost comunicată de către autoritatea competentă.

22.

În cazul în care entitatea la care se referă raportul nu face obiectul cerințelor de capital pe bază individuală, aceasta completează numai rândul 0110.

II.3.2   Instrucțiuni privind anumite poziții

Rânduri

Instrucțiuni

0100

Cuantumul total al expunerii la risc

Articolul 92 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

A se vedea Z 01.00, coloana 0100

Cuantumul total al expunerii la risc, astfel cum este definit pentru COREP (OF): {C 02.00;010;010}

0110

Contribuția la cuantumul total consolidat al expunerii la risc

A se vedea Z 01.00, coloana 0140

Expunerea totală pentru calcularea indicatorului efectului de levier, astfel cum este definită pentru COREP (LR): {C 47.00;290;010}

Acest element este raportat doar pentru entitățile care nu fac obiectul cerințelor de capital pe bază individuală.

0210-0250

Cerințe privind capitalul inițial și indicatorul efectului de levier

0210

Capital inițial

Articolele 12 și 28-31 din Directiva 2013/36/UE și articolul 93 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Cuantumul capitalului inițial necesar ca o condiție prealabilă pentru autorizarea de începere a activității unei instituții.

0220

Cerința privind indicatorul efectului de levier

Cerința privind indicatorul efectului de levier, astfel cum este aplicabilă în cazul entității sau grupului, exprimată ca procent din expunerea totală pentru calcularea indicatorului efectului de levier. În cazul în care nu există nicio cerință oficială, entitățile nu completează această celulă.

Expunerea totală pentru calcularea indicatorului efectului de levier este definită la fel ca pentru COREP (LR): {C 47.00;290;010}

0300

Rata cerinței totale de capital SREP (TSCR)

COREP (OF): {C 03.00;130;010}

Suma dintre (i) și (ii), după cum urmează:

(i)

rata fondurilor proprii totale (8 %), astfel cum se specifică la articolul 92 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(ii)

rata cerințelor de fonduri proprii suplimentare (cerințele din cadrul pilonului 2 – P2R) determinată în conformitate cu criteriile prevăzute în Ghidul ABE privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare și simulările de criză prudențiale (EBA SREP GL).

Acest element reflectă rata cerinței totale de capital SREP (TSCR), astfel cum a fost comunicată instituției de către autoritatea competentă. TSCR este definită în secțiunea 1.2 a EBA SREP GL.

În cazul în care autoritatea competentă nu a comunicat nicio cerință de fonduri proprii suplimentare, se raportează doar punctul (i).

0310

TSCR: constituită din fonduri proprii de nivel 1 de bază

COREP (OF): {C 03.00;140;010}

Suma dintre (i) și (ii), după cum urmează:

(i)

rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază (4,5 %), astfel cum se specifică la articolul 92 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(ii)

partea din rata P2R menționată la punctul (ii) de la rândul 300, pentru care există obligația de deținere sub formă de fonduri proprii de nivel 1 de bază, impusă de autoritatea competentă.

În cazul în care autoritatea competentă nu a comunicat nicio cerință de fonduri proprii suplimentare, care să fie deținute sub formă de fonduri proprii de nivel 1 de bază, se raportează doar punctul (i).

0320

TSCR: constituită din fonduri proprii de nivel 1

COREP (OF): {C 03.00;150;010}

Suma dintre (i) și (ii), după cum urmează:

(i)

rata fondurilor proprii de nivel 1 (6 %), astfel cum se specifică la articolul 92 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(ii)

partea din rata P2R menționată la punctul (ii) de la rândul 300, pentru care există obligația de deținere sub formă de fonduri proprii de nivel 1, impusă de autoritatea competentă.

În cazul în care autoritatea competentă nu a comunicat nicio cerință de fonduri proprii suplimentare, care să fie deținute sub formă de fonduri proprii de nivel 1, se raportează doar punctul (i).

0400

Cerințe pentru amortizorul combinat

Articolul 128 punctul 6 din Directiva 2013/36/UE

COREP (OF): {C 04.00;740;010}

0410

Amortizorul de conservare a capitalului

Articolul 128 punctul 1 și articolul 129 din Directiva 2013/36/UE

COREP (OF): {C 04.00;750;010}).

În conformitate cu articolul 129 alineatul (1), amortizorul de conservare a capitalului este un cuantum suplimentar de fonduri proprii de nivel 1 de bază. Datorită faptului că rata de 2,5 % a amortizorului de conservare a capitalului este stabilă, în această celulă trebuie raportat un cuantum.

0420

Amortizorul de conservare aferent riscului macroprudențial sau sistemic identificat la nivelul unui stat membru

Articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul (iv) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

COREP (OF): {C 04.00;760;010}.

În această celulă se raportează cuantumul amortizorului de conservare aferent riscului macroprudențial sau sistemic identificat la nivelul unui stat membru, care poate fi impus în temeiul articolului 458 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în plus față de amortizorul de conservare a capitalului.

Cuantumul raportat reprezintă cuantumul fondurilor proprii necesare pentru îndeplinirea cerințelor respective privind amortizorul de capital la data de raportare.

0430

Amortizorul anticiclic de capital specific instituției

Articolul 128 punctul 2, articolul 130 și articolele 135-140 din Directiva 2013/36/UE

[a se vedea COREP (OF): {C 04.00;770;010}].

Cuantumul raportat reprezintă cuantumul fondurilor proprii necesare pentru îndeplinirea cerințelor respective privind amortizorul de capital la data de raportare.

0440

Amortizorul de risc sistemic

Articolul 128 punctul 5 și articolele 133 și 134 din Directiva 2013/36/UE

[a se vedea COREP (OF): {C 04.00;780;010}].

Cuantumul raportat reprezintă cuantumul fondurilor proprii necesare pentru îndeplinirea cerințelor respective privind amortizorul de capital la data de raportare.

0450

Amortizorul instituțiilor de importanță sistemică globală

Articolul 128 punctul 3 și articolul 131 din Directiva 2013/36/UE

COREP (OF): {C 04.00;800;010}

Cuantumul raportat reprezintă cuantumul fondurilor proprii necesare pentru îndeplinirea cerințelor respective privind amortizorul de capital la data de raportare.

0460

Amortizorul altor instituții de importanță sistemică

Articolul 128 punctul 4 și articolul 131 din Directiva 2013/36/UE

COREP (OF): {C 04.00;810;010}

Cuantumul raportat reprezintă cuantumul fondurilor proprii necesare pentru îndeplinirea cerințelor respective privind amortizorul de capital la data de raportare.

0500

Rata cerinței de capital generale (OCR)

COREP (OF): {C 03.00;160;010}

Suma dintre (i) și (ii), după cum urmează:

(i)

rata TSCR menționată la rândul 0300;

(ii)

în măsura în care aceasta este aplicabilă în conformitate cu legea, rata cerinței pentru amortizorul combinat, în sensul articolului 128 punctul 6 din Directiva 2013/36/UE.

Acest element reflectă rata cerinței de capital generale (OCR), astfel cum este definită în secțiunea 1.2 din Ghidul EBA SREP.

În cazul în care nu se aplică nicio cerință privind amortizorul, se raportează numai punctul (i).

0510

OCR: constituită din fonduri proprii de nivel 1 de bază

COREP (OF): {C 03.00;170;010}

Suma dintre (i) și (ii), după cum urmează:

(i)

rata TSCR constituită din fondurile proprii de nivel 1 de bază menționate la rândul 0310;

(ii)

în măsura în care aceasta este aplicabilă în conformitate cu legea, rata cerinței pentru amortizorul combinat, în sensul articolului 128 punctul 6 din Directiva 2013/36/UE.

În cazul în care nu se aplică nicio cerință privind amortizorul, se raportează numai punctul (i).

0520

OCR: constituită din fonduri proprii de nivel 1

COREP (OF): {C 03.00;180;010}

Suma dintre (i) și (ii), după cum urmează:

(i)

rata TSCR constituită din fondurile proprii de nivel 1 menționate la rândul 0320;

(ii)

în măsura în care aceasta este aplicabilă în conformitate cu legea, rata cerinței pentru amortizorul combinat, în sensul articolului 128 punctul 6 din Directiva 2013/36/UE.

În cazul în care nu se aplică nicio cerință privind amortizorul, se raportează numai punctul (i).

0600

OCR și orientările aferente pilonului 2 (P2G)

COREP (OF): {C 03.00;190;010}

Suma dintre (i) și (ii), după cum urmează:

(i)

rata OCR menționată la rândul 0500;

(ii)

în cazul în care se aplică, orientările aferente pilonului 2 (P2G), astfel cum sunt definite în EBA SREP GL. P2G se includ doar dacă sunt comunicate instituției de către autoritatea competentă.

În cazul în care autoritatea competentă nu a comunicat P2G, se raportează doar punctul (i).

0610

OCR: constituită din fonduri proprii de nivel 1 de bază

COREP (OF): {C 03.00;200;010}

Suma dintre (i) și (ii), după cum urmează:

(i)

rata OCR constituită din fondurile proprii de nivel 1 de bază menționate la rândul 0520;

(ii)

dacă se aplică, partea din P2G menționată la punctul (ii) de la rândul 0600, pentru care există obligația de deținere sub formă de fonduri proprii de nivel 1 de bază, impusă de autoritatea competentă. Se includ P2G numai dacă acestea sunt comunicate instituției de către autoritatea competentă.

În cazul în care autoritatea competentă nu a comunicat P2G, se raportează doar punctul (i).

0620

OCR și P2G: constituite din fonduri proprii de nivel 1

COREP (OF): {C 03.00;210;010}

Suma dintre (i) și (ii), după cum urmează:

(i)

rata OCR constituită din fondurile proprii de nivel 1 menționate la rândul 0520;

(ii)

dacă se aplică, partea din P2G menționată la punctul (ii) de la rândul 600, pentru care există obligația de deținere sub formă de fonduri proprii de nivel 1, impusă de autoritatea competentă. Se includ P2G numai dacă acestea sunt comunicate instituției de către autoritatea competentă.

În cazul în care autoritatea competentă nu a comunicat P2G, se raportează doar punctul (i).

II.4   Z 04.00 – Interconexiuni financiare în interiorul unui grup (IFC)

II.4.1   Observații generale

23.

În această machetă se solicită informații privind datoriile intragrup care nu sunt excluse de la recapitalizarea internă, privind instrumentele de capital și garanțiile.

24.

Se raportează toate interconexiunile financiare dintre entitățile juridice relevante care sunt incluse în situațiile financiare consolidate. Cuantumurile raportate sunt agregate atunci când corespund acelorași contrapărți (atât emitentul sau entitatea garantată, cât și creditorul, deținătorul sau furnizorul garanției) și acelorași tipuri de datorii, de instrumente de capital sau de garanții.

25.

Combinația dintre valorile raportate în coloanele 0020, 0040 și 0050 din prezenta machetă constituie o cheie primară care trebuie să fie unică pentru fiecare rând din machetă.

II.4.2   Instrucțiuni privind anumite poziții

Coloane

Instrucțiuni

0010-0020

Emitentul sau entitatea garantată

Entitatea juridică care emite datoriile sau instrumentele de capital ori care este entitatea garantată.

0010

Denumirea entității

Trebuie să fie diferită de cea indicată în coloana 0030.

0020

Cod

Codul emitentului sau al beneficiarului garanției. Pentru instituții, codul este codul LEI alfanumeric format din 20 de cifre. Pentru alte entități, codul este codul LEI alfanumeric format din 20 de cifre sau, în cazul în care acesta nu este disponibil, un cod conform unei codificări uniforme aplicabile în Uniune sau, în cazul în care un astfel de cod nu este disponibil, un cod național.

Acest cod este unic și este utilizat în mod consecvent în toate machetele.

Codul trebuie să fie diferit de codul indicat în coloana 0040.

0030-0040

Creditorul, deținătorul sau furnizorul garanției

Entitatea juridică care este creditorul datoriei, care deține instrumentul de capital sau care furnizează garanția.

0030

Denumirea entității

Trebuie să fie diferită de cea indicată în coloana 0010.

0040

Cod

Codul creditorului, al deținătorului sau al furnizorului garanției. Pentru instituții, codul este codul LEI alfanumeric format din 20 de cifre. Pentru alte entități, codul este codul LEI alfanumeric format din 20 de cifre sau, în cazul în care acesta nu este disponibil, un cod conform unei codificări uniforme aplicabile în Uniune sau, în cazul în care un astfel de cod nu este disponibil, un cod național.

Acest cod este unic și este utilizat în mod consecvent în toate machetele.

Trebuie să fie diferit de codul indicat în coloana 0020.

0050-0070

Interconexiunea financiară

Acest câmp descrie interconexiunea financiară dintre entitățile juridice relevante.

0050

Tip

A se alege din lista de mai jos:

 

Datorii intragrup

L.1.

Depozite neacoperite, dar preferențiale

Aceeași definiție ca Z 02.00 (LIAB), rândul 0310

L.2.

Depozite neacoperite și nepreferențiale

Aceeași definiție ca Z 02.00 (LIAB), rândul 0320

L.3.

Datorii care provin din instrumente financiare derivate (valori de închidere)

Aceeași definiție ca Z 02.00 (LIAB), rândul 0330

L.4.

Obligații garantate neacoperite de garanții reale

Aceeași definiție ca Z 02.00 (LIAB), rândul 0340

L.5.

Instrumente financiare structurate

Aceeași definiție ca Z 02.00 (LIAB), rândul 0350

L.6.

Datorii cu rang prioritar negarantate

Aceeași definiție ca Z 02.00 (LIAB), rândul 0360

L.7.

Datorii cu rang prioritar neprivilegiate

Aceeași definiție ca Z 02.00 (LIAB), rândul 0365

L.8.

Datorii subordonate

Aceeași definiție ca Z 02.00 (LIAB), rândul 0370

L.9.

Alte datorii eligibile în ceea ce privește MREL

Aceeași definiție ca Z 02.00 (LIAB), rândul 0380

L.10.

Datorii nefinanciare

Aceeași definiție ca Z 02.00 (LIAB), rândul 0390

L.11.

Datorii reziduale

Aceeași definiție ca Z 02.00 (LIAB), rândul 0400. Orice datorie care nu se încadrează în niciunul dintre elementele anterioare.

L.12.

Fonduri proprii de nivel 2

Aceeași definiție ca Z 02.00 (LIAB), rândul 0530

L.13.

Fonduri proprii de nivel 1 suplimentar

Aceeași definiție ca Z 02.00 (LIAB), rândul 0520

L.14.

Fonduri proprii de nivel 1 de bază

Aceeași definiție ca Z 02.00 (LIAB), rândul 0510

 

Garanții intragrup

G.1.

Emisiune

Garanții legate de instrumente/datorii specifice care au fost emise

G.2.

Contraparte

Garanții acordate unei contrapărți specifice a instituției

G.3.

Nelimitate

Garanții generale care nu se limitează la o sumă fixă

G.4.

Altele

Orice tip de garanție care nu se încadrează în tipurile enumerate anterior.

0060

Suma restantă

În cazul datoriilor (coloana 0050, tipurile L.1, L.2 și L.4-L.14), suma restantă a datoriilor intragrup; în cazul datoriilor care provin din instrumente financiare derivate (tip L.3), valorile de închidere, astfel cum sunt definite în sensul machetei Z 02.00 (LIAB), rândul 0333.

În cazul garanțiilor (coloana 0050, valorile G.1-G.4), suma maximă potențială a viitoarelor plăți în baza garanției

0070

din care emise în temeiul dreptului unei țări terțe

Ponderea, în valoare monetară, din suma restantă care intră sub incidența dreptului unei țări terțe.

0080

din care: eligibile în ceea ce privește MREL

Suma restantă a datoriilor eligibile în ceea ce privește MREL calculată în conformitate cu articolul 45 alineatul (4) literele (a) și (c)-(f) din Directiva 2014/59/UE. În acest scop, datoriile nu trebuie excluse din calcul pentru simplul motiv că sunt emise pentru o entitate din grup sau sunt deținute de o entitate din grup.

II.5   Z 05.01 și Z 05.02 – Contrapărțile principale (MCP)

II.5.1   Observații generale

26.

În aceste machete se colectează informații privind datoriile față de contrapărțile principale (Z 05.01) și privind elementele extrabilanțiere primite de la contrapărțile principale (Z 05.02). Cuantumurile raportate sunt agregate atunci când corespund aceleiași contrapărți și aceluiași tip de datorii sau de elemente extrabilanțiere.

27.

Datoriile și elementele extrabilanțiere pentru care nu poate fi identificată contrapartea nu se raportează în machetele de față. Datoriile și elementele extrabilanțiere pentru care contrapartea este o entitate inclusă în situațiile financiare consolidate nu se raportează.

II.5.2   Z 05.01 – Contrapărțile principale în cazul datoriilor – Instrucțiuni privind anumite poziții

28.

Combinația dintre valorile raportate în coloanele 0020 și 0060 din prezenta machetă constituie o cheie primară care trebuie să fie unică pentru fiecare rând din machetă.

Coloane

Instrucțiuni

0010-0050

Contraparte

Informații privind contrapartea principală față de care a intervenit datoria

Contrapărțile principale sunt identificate prin adunarea sumelor restante aferente tuturor datoriilor entității sau grupului la care se referă informațiile raportate în machetă față de fiecare contraparte sau grup de clienți aflați în legătură, excluzând datoriile față de entitățile incluse în situațiile financiare consolidate.

Contrapărțile și grupurile de contrapărți aflate în legătură sunt apoi clasificate în funcție de suma restantă agregată pentru a se identifica cele 10 contrapărți principale cu privire la care se furnizează informații în prezenta machetă.

Definiția termenului „grup de contrapărți aflate în legătură” respectă definiția termenului „grup de clienți aflați în legătură” prevăzută la articolul 4 alineatul (1) punctul 39 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

În sensul prezentei machete, o contraparte nu poate fi o entitate inclusă în situațiile financiare consolidate.

0010

Denumirea entității

Denumirea contrapărții principale sau, după caz, denumirea unui grup de clienți aflați în legătură.

Denumirea unui grup de clienți aflați în legătură este denumirea întreprinderii-mamă sau, în cazul în care grupul de clienți aflați în legătură nu are o întreprindere-mamă, denumirea comercială a grupului.

0020

Cod

Codul contrapărții principale sau al grupului de clienți aflați în legătură. Pentru instituții, codul este codul LEI alfanumeric format din 20 de cifre. Pentru alte entități, codul este codul LEI alfanumeric format din 20 de cifre sau, în cazul în care acesta nu este disponibil, un cod conform unei codificări uniforme aplicabile în Uniune sau, în cazul în care un astfel de cod nu este disponibil, un cod național.

Acest cod este unic și este utilizat în mod consecvent în toate machetele.

0030

Grup sau individual

Instituția completează „1” pentru contrapărțile principale individuale și „2” pentru grupurile de clienți aflați în legătură.

0040

Țara

Codul ISO 3166-1-alfa-2 al țării de înregistrare a contrapărții. Acesta include pseudocodurile ISO în cazul organizațiilor internaționale, disponibile în ultima ediție a „Vademecumului privind balanța de plăți” publicat de Eurostat.

Țara este determinată prin referire la sediul social al contrapărții. În cazul grupurilor de clienți aflați în legătură, țara de înregistrare a întreprinderii-mamă.

0050

Sectorul

Fiecărei contrapărți i se alocă un sector pe baza categoriilor de sectoare economice din cadrul FINREP (FINREP, anexa V partea 1 capitolul 6):

bănci centrale

administrații publice

instituții de credit:

alte societăți financiare

societăți nefinanciare

gospodării

Pentru grupurile de clienți aflați în legătură nu se raportează niciun sector.

0060

Tip

Tipul de datorie este unul dintre tipurile de datorie enumerate în macheta Z 02.00 – Structura datoriilor (LIAB), și anume:

L.0

Datorii excluse de la recapitalizarea internă;

L.1

Depozite neacoperite, dar preferențiale;

L.2

Depozite neacoperite și nepreferențiale;

L.3

Datorii care provin din instrumente financiare derivate;

L.4

Obligații garantate neacoperite de garanții reale

L.5

Instrumente financiare structurate

L.6

Datorii cu rang prioritar negarantate

L.7

Datorii cu rang prioritar neprivilegiate

L.8

Datorii subordonate (care nu sunt recunoscute drept fonduri proprii)

L.9

Alte datorii eligibile în ceea ce privește MREL

L.10

Datorii nefinanciare

L.11

Datorii reziduale

În cazul în care datoriile față de o contraparte principală constau din mai mult de unul dintre tipurile menționate mai sus, fiecare tip de datorie se raportează într-un rând separat.

0070

Cuantum

Cuantumul este echivalent cu definiția dată unei „sume restante”, astfel cum este prevăzută în macheta Z 02.00 – Structura datoriilor. În cazul datoriilor care provin din instrumente financiare derivate (tip L.3), se raportează valorile de închidere, astfel cum sunt definite în sensul rândului 0333 din macheta Z 02.00.

II.5.3   Z 05.02 – Contrapărțile principale în cazul elementelor extrabilanțiere – Instrucțiuni privind anumite poziții

29.

Combinația dintre valorile raportate în coloanele 0020 și 0060 din prezenta machetă constituie o cheie primară care trebuie să fie unică pentru fiecare rând din machetă.

Coloane

Instrucțiuni

0010-0050

Contrapărți

Informații privind contrapărțile principale extrabilanțiere

Contrapărțile principale în cazul elementelor extrabilanțiere sunt identificate prin efectuarea sumei dintre cuantumul nominal total al angajamentelor și al garanțiilor financiare primite (astfel cum sunt definite în sensul FINREP, formularul F 09) de la contrapărți sau de la un grup de clienți aflați în legătură de către entitatea sau entitățile din grup pentru care se raportează informații în prezenta machetă. Contrapărțile principale în cazul elementelor extrabilanțiere exclud entitățile care sunt incluse în situațiile financiare consolidate ale grupului. Contrapărțile și grupurile de clienți aflați în legătură sunt apoi clasificate în funcție de suma restantă agregată pentru a se identifica cele 10 contrapărți principale în cazul elementelor extrabilanțiere cu privire la care se furnizează informații în prezenta machetă.

În scopul acestei machete, se raportează doar contrapărțile care nu sunt incluse în situațiile financiare consolidate.

0010

Denumirea entității

A se vedea instrucțiunile pentru coloana 0010 din Z 05.01

0020

Cod

A se vedea instrucțiunile pentru coloana 0020 din Z 05.01

0030

Grup sau individual

A se vedea instrucțiunile pentru coloana 0030 din Z 05.01

0040

Țara

A se vedea instrucțiunile pentru coloana 0040 din Z 05.01

0050

Sectorul

A se vedea instrucțiunile pentru coloana 0050 din Z 05.01

0060

Tip

Tipul de expunere extrabilanțieră este unul dintre următoarele tipuri, astfel cum sunt definite în FINREP, formularul F 09.02:

OBS.1

Angajamente de creditare primite

OBS.2

Garanții financiare primite

OBS.3

Alte angajamente primite

În cazul în care elementele extrabilanțiere primite de la o contraparte principală constau din mai mult de unul dintre tipurile menționate mai sus, fiecare tip de element extrabilanțier se raportează într-un rând separat.

0070

Cuantum

II.6   Z 06.00 – Asigurarea depozitelor (DIS)

II.6.1   Observații generale

30.

Această machetă oferă o imagine de ansamblu asupra asigurării depozitelor în cadrul unui grup și asupra sistemelor de asigurare a depozitelor din care fac parte instituțiile de credit care sunt entități juridice relevante.

31.

Fiecare instituție de credit care aparține grupului trebuie raportată într-un rând separat.

II.6.2   Instrucțiuni privind anumite poziții

Coloane

Instrucțiuni

0010-0020

Entitate

0010

Denumirea entității

Denumirea entității, astfel cum este raportată în Z 01.00 – Structura organizatorică (ORG).

0020

Cod

Codul entității, astfel cum este raportat în Z 01.00 – Structura organizatorică (ORG).

Acest cod este un număr de identificare a rândului și trebuie să fie unic pentru fiecare rând din machetă.

0030

SGD

Articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2014/49/UE

Denumirea schemei de garantare a depozitelor recunoscute în mod oficial din care face parte entitatea în calitate de membru, în aplicarea Directivei 2014/49/UE. Este vorba despre SGD-ul din statul membru de înregistrare a entității, excluzându-se alte SGD-uri care, în alte state membre, ar putea furniza protecție suplimentară („top up”) clienților entității la o sucursală din statul membru respectiv. În cazul în care o instituție este membră a unui sistem instituțional de protecție care este recunoscut oficial și ca SGD în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2014/49/UE, denumirea SGD-ului trebuie să fie identică cu denumirea sistemului instituțional de protecție de la rândul 050.

SGD-ul este ales, pentru fiecare țară de înregistrare a entității, dintre următoarele:

 

Pentru Austria

„Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH”

„Sparkassen-Haftungs AG”

„Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung eGen”

„Volksbank Einlagensicherung eG”

„Hypo Haftungs-Gesellschaft m.b.H.”

 

Belgia

„Garantiefonds voor financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers”

 

Bulgaria

„Фондът за гарантиране на влоговете в банките”

 

Croația

„Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka”

 

Cipru

„Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων”

 

Republica Cehă

„Garanční systém finančního trhu”

 

Danemarca

„Garantiformuen”

 

Estonia

„Tagastisfond”

 

Finlanda

„Talletussuojarahasto”

 

Franța

„Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution”

 

Germania

„Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH”

„Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH”

„Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsverbund)”

„BVR Institutssicherung GmbH”

 

Gibraltar

„Gibraltar Deposit Guarantee Scheme”

 

Grecia

„Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων”

 

Ungaria

„Országos Betétbiztosítási Alap”

 

Islanda

„Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta”

 

Irlanda

„Irish Deposit Protection Scheme”

 

Italia

„Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi”

„Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo”

 

Letonia

„Latvijas Noguldījumu garantiju fonds”

 

Liechtenstein

„Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV”

 

Lituania

„Indėlių ir investicijų draudimas”

 

Luxemburg

„Fond de garantie des Dépôts Luxemburg”

 

Malta

„Depositor Compensation Scheme”

 

Țările de Jos

„De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel”

 

Norvegia

„Bankenes sikringsfond”

 

Polonia

„Bankowy Fundusz Gwarancyjny”

 

Portugalia

„Fundo de Garantia de Depósitos”

„Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo”

 

România

„Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar”

 

Slovacia

„Fond ochrany vkladov”

 

Slovenia

„Banka Slovenije”

 

Spania

„Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito”

 

Suedia

„Riksgälden”

 

Regatul Unit

„Financial Services Compensation Scheme”

În cazul în care SGD-ul recunoscut oficial din care face parte entitatea nu se regăsește în lista de mai sus, se completează „altele”.

0040

Cuantumul depozitelor acoperite

Articolul 2 alineatul (1) punctul 5 și articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2014/49/UE

Cuantumul depozitelor acoperite, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) punctul 5, coroborat cu articolul 6 din Directiva 2014/49/UE, astfel cum este acoperit de SGD-ul de la rândul 00030, cu excepția soldurilor temporar ridicate astfel cum sunt definite la articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2014/49/UE.

0050

Sistem instituțional de protecție

Articolul 113 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Denumirea sistemului instituțional de protecție, astfel cum este menționat la articolul 113 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, din care face parte entitatea. Nu se completează nimic în cazul în care entitatea nu este membră a unui sistem instituțional de protecție. În cazul în care entitatea este membră a unui sistem instituțional de protecție care este recunoscut oficial și ca SGD în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2014/49/UE, denumirea sistemului instituțional de protecție trebuie să fie identică cu denumirea SGD-ului de la rândul 030.

0060

Protecție suplimentară în cadrul unei scheme contractuale

Articolul 1 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2014/49/UE

Cuantumul depozitelor garantate de o schemă contractuală la nivelul entității.

II.7   Funcțiile critice și liniile de activitate esențiale

II.7.1   Observații generale

32.

Cele patru machete din prezenta secțiune furnizează date esențiale și evaluări calitative ale impactului, ale substituibilității și ale caracterului critic al funcțiilor economice pe care le exercită grupul; aceste date sunt completate cu punerea în corespondență a funcțiilor critice respective cu liniile de activitate esențiale și cu entitățile juridice.

33.

Mai precis, machetele sunt consacrate următoarelor subiecte:

34.

Macheta Z 07.01 – Evaluarea caracterului critic al funcțiilor economice (FUNC 1) identifică, pe baza unor indicatori cantitativi și calitativi, funcțiile necritice și funcțiile critice exercitate de grup pentru fiecare stat membru în care își desfășoară activitatea;

35.

Macheta Z 07.02 – Punerea în corespondență a funcțiilor critice per entitate juridică (FUNC 2) stabilește corespondența dintre funcțiile critice identificate și entitățile juridice și evaluează dacă fiecare entitate juridică este considerată sau nu a fi importantă pentru exercitarea funcției critice respective;

36.

Z 07.03 – Punerea în corespondență a liniilor de activitate esențiale per entitate juridică (FUNC 3) oferă o listă completă a liniilor de activitate esențiale și le pune în corespondență cu entitățile juridice;

37.

Macheta Z 07.04 – Punerea în corespondență a funcțiilor critice cu liniile de activitate esențiale (FUNC 4) stabilește corespondența dintre funcțiile critice identificate și liniile de activitate.

38.

În temeiul articolului 2 alineatul (1) punctul 35 din Directiva 2014/59/UE, „funcții critice” înseamnă activități, servicii sau operațiuni a căror întrerupere ar putea conduce, într-unul sau mai multe state membre, la perturbarea serviciilor esențiale pentru economia reală sau la perturbarea stabilității financiare din cauza dimensiunii, a cotei de piață, a interconexiunilor externe și interne, a complexității sau activităților transfrontaliere ale unei instituții sau ale unui grup, mai ales având în vedere caracterul substituibil al respectivelor activități, servicii sau operațiuni.

39.

În temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/778 al Comisiei (15), o funcție este considerată critică atunci când îndeplinește simultan următoarele două condiții:

1.

funcția este furnizată de o instituție unor părți terțe care nu sunt afiliate instituției sau grupului; și

2.

o perturbare bruscă ar avea un impact negativ semnificativ asupra părților terțe, ar avea un efect de contagiune sau ar afecta încrederea generală a actorilor de pe piață, dată fiind relevanța sistemică a funcției pentru părțile terțe și relevanța sistemică a instituției sau a grupului în exercitarea acestei funcții.

40.

În temeiul articolului 2 alineatul (1) punctul 36 din Directiva 2014/59/UE, „«linii de activitate esențiale» înseamnă liniile de activitate și serviciile asociate care reprezintă importante surse de venit, de profit sau de valoare a francizei pentru o instituție sau pentru un grup din care face parte instituția”.

41.

În sensul prezentei machete, funcțiile economice se referă la funcțiile enumerate în tabelul de mai jos.

42.

Pentru fiecare categorie de funcții economice, se poate alege mențiunea „altele”, în cazul în care funcția nu se regăsește printre celelalte funcții predefinite.

43.

Contrapărțile menționate la rândurile 0010-0070 și la rândurile 0080-0150 sunt definite în mod identic cu sectoarele contrapărților, astfel cum este prevăzut în FINREP, anexa V partea 1 capitolul 6. „IMM-uri” se referă la IMM-uri astfel cum sunt definite în FINREP, anexa V partea 1 punctul 5 litera (i).

ID

Funcția economică

Depozite

Atragerea de depozite se referă la acceptarea de depozite de la intermediari nefinanciari. Aceasta nu include contractarea de împrumuturi de la alți intermediari financiari, care este abordată separat la rubrica „Finanțare interbancară”.

Depozitele includ: i) conturile curente/depozitele overnight, ii) depozitele la termen și iii) depozitele rambursabile după notificare, și exclud acordurile repo.

Referințe: Ghidul CSF privind identificarea funcțiilor critice și a serviciilor critice partajate (FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services) (2013), p. 14; anexa II partea 2 punctele 9.1, 9.2 și 9.3 din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013.

1.1

Gospodării

1.2

Societăți nefinanciare (IMM-uri)

1.3

Societăți nefinanciare (altele decât IMM-uri)

1.4

Administrații publice

1.5, 1.6, 1.7

Alte sectoare/contrapărți (1), (2) și (3)

Acordarea de credite

Acordarea de credite se referă la furnizarea de fonduri contrapărților nefinanciare, cum ar fi clienții întreprinderi sau clienții retail. Acordarea de credite contrapărților financiare este o activitate distinctă și este evaluată la titlul „Finanțare interbancară”. Împrumuturile acordate includ instrumentele de datorie deținute de instituții, dar nu includ instrumentele de datorie care sunt titluri de valoare, indiferent de clasificarea contabilă a acestora (de exemplu, păstrate până la scadență sau disponibile pentru vânzare).

Referințe: Ghidul CSF privind identificarea funcțiilor critice și a serviciilor critice partajate (2013), p. 17; anexa II partea 2 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013.

2.1

Gospodării – credite pentru achiziționarea de locuințe

Acordarea de credite pentru achiziționarea de locuințe înseamnă împrumuturi acordate gospodăriilor în scopul de a investi în locuințe pentru utilizare proprie și pentru închiriere, inclusiv în scopul construirii sau în scopul renovării.

2.2

Gospodării – alte tipuri de credite

2.3

Societăți nefinanciare – IMM-uri

2.4

Societăți nefinanciare – altele decât IMM-uri

2.5

Administrații publice

2.6, 2.7, 2.8

Alte sectoare/contrapărți (1), (2) și (3)

Servicii de plăți, de numerar, de decontare, de compensare, de custodie

Referință: Ghidul CSF privind identificarea funcțiilor critice și a serviciilor critice partajate (2013), p. 20.

Funcțiile economice incluse în această rubrică constau în furnizarea de servicii de plăți, de numerar, de decontare, de compensare și de custodie, de către o instituție de credit, în calitate de intermediar între clienții proprii sau în calitate de intermediar între un client și una sau mai multe infrastructuri relevante ale pieței financiare (IPF) ori furnizarea de acces (indirect) la IPF-uri pentru alte bănci. În conformitate cu Ghidul CSF privind identificarea funcțiilor critice și a serviciilor critice partajate, funcția de plată, compensare și decontare este limitată la serviciile furnizate de bănci clienților lor. Această categorie nu include serviciile oferite de furnizorii (exclusivi) de IPF. În scopul prezentei machete, IPF-urile includ sistemele de plăți, sistemele de decontare a titlurilor de valoare, depozitarii centrali de titluri de valoare și contrapărțile centrale (și nu includ registrele centrale de tranzacții).

Termenii „serviciu de plată”, „operațiune de plată” și „sistem de plată” au sensul definit la articolul 4 punctele 3, 5 și, respectiv, 7 din Directiva 2015/2366 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne (16).

3.1

Servicii de plată către IFM-uri

Acest rând include serviciile de plată oferite instituțiilor financiare monetare (IFM), cu sau fără utilizarea unor sisteme de plată externe. Sunt incluse, de asemenea, (plățile legate de) serviciile bancare corespunzătoare. IFM-urile reprezintă toate unitățile instituționale incluse în următoarele subsectoare: i) bănci centrale; ii) societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală și iii) fonduri de piață monetară.

3.2

Servicii de plată către alte instituții decât IFM-urile

Servicii de plată oferite clienților, cu sau fără utilizarea unor sisteme de plată externe. Sunt incluse numai persoanele fizice sau juridice care nu aparțin sectorului IFM-urilor. Furnizorii de servicii de plată sunt, de asemenea, excluși din sectorul „alte instituții decât IFM-urile”.

3.3

Servicii de numerar

Furnizarea de servicii de numerar către clienți (atât persoane fizice, cât și întreprinderi, doar alte instituții decât IFM-urile). Aceste servicii se referă la retragerile de la bancomate și de la ghișeele sucursalelor bancare și nu includ și alte servicii de numerar (cum ar fi serviciile de transport de numerar pentru marea distribuție). Sunt incluse retragerile de numerar pe bază de cecuri și retragerile de numerar de la ghișeele sucursalelor cu ajutorul formularelor bancare (cazuri în care cardurile pot fi utilizate ca mijloace de identificare).

3.4

Servicii de decontare a titlurilor de valoare

Servicii oferite clienților pentru confirmarea, compensarea și decontarea tranzacțiilor cu titluri de valoare, cu sau fără utilizarea sistemelor de decontare a titlurilor de valoare. „Decontare” înseamnă finalizarea unei tranzacții cu titluri de valoare, indiferent de locul în care este încheiată, în scopul stingerii obligațiilor părților la tranzacția respectivă prin transferul de fonduri bănești și/sau de titluri de valoare.

3.5

Servicii de compensare CPC

Servicii de compensare în cazul titlurilor de valoare și al instrumentelor financiare derivate oferite clienților. Este inclusă, de asemenea, furnizarea de acces indirect la o contraparte centrală (CPC).

3.6

Servicii de custodie

Păstrarea și administrarea instrumentelor financiare pentru clienți și servicii legate de custodie, cum ar fi gestionarea numerarului și a garanțiilor reale.

3.7, 3.8, 3.9

Alte servicii/activități/funcții (1), (2) și (3)

Piețe de capital

Activitățile de pe piețele de capital se referă la emiterea și tranzacționarea de titluri de valoare, la serviciile de consiliere conexe, precum și la serviciile conexe, cum ar fi serviciile cu un broker principal și formarea pieței.

4.1

Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării (extrabursiere)

Articolul 2 alineatele (5) și (7) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (17).

Un „instrument financiar derivat” sau „contract derivat” înseamnă un instrument financiar astfel cum este prevăzut în secțiunea C punctele 4-10 din anexa I la Directiva 2014/65/UE (18), astfel cum sunt puse în aplicare prin articolele 38 și 39 din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006.

Un „instrument financiar derivat extrabursier” sau „contract derivat extrabursier” înseamnă un contract derivat a cărui executare nu are loc pe o piață reglementată în sensul definiției de la articolul 4 alineatul (1) punctul 21 din Directiva 2014/65/UE sau pe o piață dintr-o țară terță considerată a fi echivalentă cu o piață reglementată conform articolului 2a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Cuantumul care trebuie raportat nu include instrumentele financiare derivate tranzacționate pe piața extrabursieră.

4.2

Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării (care nu sunt extrabursiere)

Toate instrumentele financiare derivate deținute în vederea tranzacționării, excluzând instrumentele financiare derivate extrabursiere deținute în vederea tranzacționării.

4.3

Piețe secundare/tranzacționare

Prin piață secundară se înțelege piața în cadrul căreia investitorii cumpără și vând titluri de valoare. Această funcție se aplică integralității portofoliului de tranzacționare (și anume, capitalul propriu, creditele acordate întreprinderilor, creditul suveran).

Cuantumul care trebuie raportat include valoarea titlurilor măsurată sub forma valorii totale a titlurilor deținute în vederea tranzacționării. Titlurile de valoare se raportează la valoarea justă la data de raportare.

Cuantumul nu include nici împrumuturi, nici instrumente financiare derivate, nici active netranzacționabile (de exemplu, creanțe).

4.4

Piețe primare/subscriere

Piețele primare sunt cele în care întreprinderile, administrațiile publice și alte grupuri emit pe bursă noi titluri de valoare, pentru a obține finanțare prin intermediul titlurilor bazate pe datorii sau al titlurilor bazate pe fonduri proprii (de exemplu, acțiuni ordinare și acțiuni preferențiale, obligațiuni corporative, titluri, efecte, obligațiuni de stat). Piețele primare sunt animate de grupuri de subscriere.

4.5, 4.6, 4.7

Alte servicii/activități/funcții (1), (2) și (3)

Finanțare interbancară

Activități de acordare de credite și de contractare de împrumuturi pe piețele interbancare către și de la contrapărți financiare (instituții de credit și alte societăți financiare).

5.1

Contractarea de împrumuturi

Contractarea de împrumuturi pe piețele interbancare de la contrapărți financiare (inclusiv prin intermediul acordurilor repo, al împrumuturilor interbancare, al efectelor de comerț, al certificatelor de depozit, al fondurilor de piață monetară, al liniilor de credit, al efectelor de comerț garantate cu active și al depozitelor fiduciare).

5.2

Instrumente derivate (active)

Toate instrumentele derivate cu contrapărți financiare deținute în partea de active a bilanțului. În contrast cu rubrica „Piețe de capital”, în rubrica „Finanțare interbancară” instrumentele financiare derivate includ toate contractele derivate cu contrapărți financiare (nu doar cele deținute în vederea tranzacționării).

5.3

Acordarea de credite

Acordarea de credite pe piețele interbancare contrapărților financiare (inclusiv prin intermediul creditelor acordate în cadrul operațiunilor reverse repo, al efectelor de comerț, al certificatelor de depozit, al fondurilor de piață monetară, al liniilor de credit, al efectelor de comerț garantate cu active și al depozitelor fiduciare).

5.4

Instrumente derivate (datorii)

Toate instrumentele derivate cu contrapărți financiare deținute în partea de pasive a bilanțului.

5.5, 5.6, 5.7

Alte tipuri de produse (1), (2) și (3)

Orice funcție a funcției economice „Finanțare interbancară” care nu este inclusă printre cele de mai sus.

II.7.2   Z 07.01 – Evaluarea caracterului critic al funcțiilor economice (FUNC 1): Instrucțiuni privind anumite poziții

44.

Prezenta machetă este raportată o singură dată pentru fiecare stat membru (identificat ca „țară”) în care grupul își desfășoară activitatea.

45.

Aceasta acoperă toate funcțiile economice exercitate în statul membru respectiv de orice entitate din grup, indiferent dacă funcția respectivă este o funcție critică sau nu.

Rânduri

Instrucțiuni

0010-0380

Funcții economice

Funcții economice astfel cum sunt definite mai sus


Coloane

Instrucțiuni

0010

Descrierea funcției economice

În cazul în care funcția economică este de tipul „Altele” (funcțiile 1.5-1.7, 2.6-2.8, 3.7-3.9, 4.5-4.7, 5.55.7), se furnizează o descriere a funcției respective.

0020

Cotă de piață

Estimarea cotei de piață a instituției sau a grupului pentru funcția economică din țara respectivă. Ca procent din piața totală în termeni de valoare monetară.

0030

Valoarea monetară

Conținutul acestei coloane depinde de funcția economică exersată:

1.

Depozite

Valoarea contabilă (inclusiv dobânda acumulată) a depozitelor acceptate

Referințe: FINREP, anexele III și IV, formularul F 08.01 și anexa V, partea 2 punctul 97.

2.

Acordarea de credite

Valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor nedepreciate și depreciate (inclusiv dobânda acumulată). Stocul de credite este utilizat ca valoare aproximativă pentru creditele viitoare preconizate.

Referințe: FINREP, anexele III și IV, formularul F 04.04.01 și anexa V, partea 1 punctul 34 litera (b).

3.

Servicii de plăți, de numerar, de decontare, de compensare, de custodie

Ca regulă generală, se raportează media tranzacțiilor zilnice din decursul anului. În cazul în care aceasta nu este disponibilă, se poate raporta o medie pe o perioadă mai scurtă (de exemplu, câteva luni).

În special în ceea ce privește diferitele funcții, se iau în considerare următoarele măsuri:

Servicii de plată (3.1-3.2): valoarea operațiunilor trimise.

(Referințe: articolul 4 punctul 5 din Directiva 2015/2366/UE; BCE/2013/43)

Servicii de numerar (3.3): valoarea tranzacțiilor la bancomate, astfel cum sunt definite în tabelul 5a din BCE/2013/43, precum și retragerile de numerar OTC, astfel cum sunt definite în tabelul 4 din BCE/2014/15.

Servicii de decontare a titlurilor de valoare (3.4): valoarea transferurilor de titluri de valoare procesate în numele clienților. Sunt incluse operațiunile decontate cu un sistem de decontare a titlurilor de valoare sau decontate la nivel intern de instituțiile raportoare, precum și operațiunile„fără plată”.

Servicii de compensare CPC (3.5): pozițiile (expunerea) pe care contrapărțile centrale din care face parte instituția în calitate de membru și le asumă cu instituția în numele clienților săi. Vă rugăm să raportați valoarea medie zilnică a pozițiilor deschise legate de activitatea clienților la nivelul contrapărților centrale. În cazul în care aceasta nu este disponibilă, puteți raporta medii pe o perioadă mai scurtă (de exemplu, câteva luni).

Servicii de custodie (3.6): valoarea activelor în custodie, folosind valoarea justă. Alte metode de evaluare, inclusiv cele bazate pe valoarea nominală, pot fi folosite în cazul în care valoarea justă nu este disponibilă. În cazurile în care instituția furnizează servicii unor entități precum organismele de plasament colectiv sau fondurile de pensii, activele în cauză pot fi raportate la valoarea la care entitățile respective raportează activele în propriile bilanțuri. Valorile raportate includ dobânda acumulată, dacă este cazul.

(Referință: FINREP, anexele III și IV, formularul F 22.02 coloana 010)

4.

Piețe de capital

Valoarea noțională – a se raporta doar pentru instrumentele financiare derivate (4.1-4.2): valoarea nominală brută a tuturor tranzacțiilor încheiate și nedecontate încă la data de referință.

Referințe: FINREP, anexa V partea 2 punctul 133 pentru definiție; pentru date, FINREP, anexele III, IV și V:

Instrumente derivate total (4.1-4.2): formularul F 10.00 coloana 030 rândul 290.

Instrumente derivate OTC [4.1]: formularul F 10.00 coloana 030 rândurile 300 + 310 + 320.

Activități ale pieței secundare (4.3). Valoare contabilă active – valoarea contabilă care trebuie raportată în activul bilanțier, inclusiv dobânda acumulată [FINREP: anexa V partea 1 punctul 27] pentru instrumentele de capitaluri proprii și titlurile de datorie [FINREP: anexa V partea 1 punctul 31], clasificate ca „deținute în vederea tranzacționării” [FINREP: anexa V partea 1 punctul 15 litera (a) și punctul 16 litera (a)].

Referință: FINREP: anexa III formularul F 04.01 coloana 010 rândurile 010 + 060 + 120.

Piețe primare (4.4): Venit din taxe – taxele și comisioanele primite pentru implicarea în inițierea sau emisiunea de titluri care nu au fost inițiate sau emise de către instituție.

Referință: FINREP: anexele III, IV formularul F 22.01 coloana 010 rândurile 030 + 180.

5.

Finanțare interbancară

A se utiliza valoarea contabilă brută, astfel cum este definită în FINREP.

Referințe: FINREP: anexa V partea 1 punctul 34, FINREP: anexele III, IV, formularele:

Contractarea de împrumuturi (5.1): formularul F 20.06 coloana 010 rândurile 100 + 110, toate țările;

Instrumente derivate (active) (5.2): formularul F 20.04 coloana 010 rândul 010, toate țările;

Acordarea de credite (5.3): formularul F 20.04 coloana 010 rândurile 170 + 180, toate țările;

Instrumente derivate (datorii) (5.4): formularul F 20.06 coloana 010 rândul 010, toate țările.

0040

Indicator numeric

Conținutul acestei coloane depinde de funcția economică exersată.

1.

Depozite

Numărul total al clienților care au depus valorile raportate în valoare monetară. În cazul în care un client utilizează mai multe produse de depozit/conturi de depozit, clientul respectiv este luat în calcul o singură dată.

2.

Acordarea de credite

Numărul total al clienților. În cazul în care un client utilizează mai multe produse de împrumut/conturi de împrumut, clientul respectiv este luat în calcul o singură dată.

3.

Servicii de plăți, de numerar, de decontare, de compensare, de custodie

Ca regulă generală, se raportează mediile tranzacțiilor zilnice din decursul anului. În cazul în care acestea nu sunt disponibile, se pot raporta medii pe o perioadă mai scurtă (de exemplu, câteva luni).

În special în ceea ce privește diferitele funcții, se utilizează următoarele măsuri:

Servicii de plată (3.1-3.2): numărul tranzacțiilor efectuate.

Referințe: articolul 4 punctul 5 din Directiva 2015/2366/UE; BCE/2013/43.

Servicii de numerar (3.3): numărul tranzacțiilor la bancomate, astfel cum sunt definite în tabelul 5a din BCE/2013/43, precum și retragerile de numerar OTC, astfel cum sunt definite în tabelul 4 din BCE/2014/15.

Servicii de decontare a titlurilor de valoare (3.4): numărul operațiunilor de transfer de titluri de valoare procesate în numele clienților. Sunt incluse operațiunile decontate cu un sistem de decontare a titlurilor de valoare sau decontate la nivel intern de instituția raportoare sau grupul raportor, precum și operațiunile „fără plată”.

4.

Piețe de capital

Numărul contrapărților SAU al tranzacțiilor. Pentru instrumentele derivate (4.1-4.2) și instrumentele pieței secundare (4.3), numărul total al contrapărților. Pentru piețele primare (4.4), numărul total de tranzacții subscrise.

5.

Finanțare interbancară

Numărul total al contrapărților. În cazul în care una dintre contrapărți deține mai mult de un cont și/sau mai mult de o tranzacție, contrapartea este luată în calcul o singură dată.

0050

Impactul asupra pieței

Impactul estimat pe care îl poate avea întreruperea bruscă a funcției asupra terților, a piețelor financiare și a economiei reale, luând în considerare dimensiunea, cota de piață din țara respectivă, gradul de interconectare externă și internă, complexitatea și activitățile transfrontaliere ale instituției.

Această evaluare se exprimă în măsuri de ordin calitativ precum „High (H)” („Ridicat”), „Medium-High (MH)” („Mediu spre ridicat”), „Medium-Low (ML)” („Mediu spre scăzut”) sau „Low (L)” („Scăzut”).

„H” se selectează dacă întreruperea are un impact major asupra pieței naționale, „MH” dacă impactul este semnificativ, „ML” dacă impactul este important, dar limitat, iar „L” dacă impactul este scăzut.

0060

Caracterul substituibil

Articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2016/778.

O funcție este considerată substituibilă atunci când aceasta poate fi înlocuită într-un mod acceptabil și într-un interval de timp rezonabil, evitându-se astfel apariția unor probleme sistemice pentru economia reală și piețele financiare. Se iau în considerare următoarele:

(a)

structura pieței pentru funcția respectivă și disponibilitatea furnizorilor de substituție;

(b)

posibilitățile altor furnizori în termeni de capacitate, îndeplinirea cerințelor pentru furnizarea funcției, precum și posibilele bariere la intrare sau la extindere;

(c)

interesul altor furnizori de preluare a acestor activități;

(d)

timpul de care utilizatorii serviciului au nevoie pentru a trece la noul furnizor de servicii și costurile acestei schimbări, timpul de care alți concurenți au nevoie pentru a prelua funcțiile și măsura în care acest timp este suficient pentru a se evita perturbări semnificative, în funcție de tipul de serviciu.

Această evaluare se exprimă în măsuri de ordin calitativ precum „High (H)” („Ridicat”), „Medium-High (MH)” („Mediu spre ridicat”), „Medium-Low (ML)” („Mediu spre scăzut”) sau „Low (L)” („Scăzut”).

„H” se selectează dacă o funcție poate fi furnizată cu ușurință de o altă bancă în condiții comparabile, într-un interval de timp rezonabil,

„L” dacă o funcție nu poate fi substituită cu ușurință sau cu rapiditate,

„MH” și „ML” pentru cazurile intermediare, luând în considerare diferite măsuri (de exemplu, cota de piață, concentrarea pieței, termenul de substituire, precum și barierele de ordin juridic în calea intrării sau extinderii și cerințele operaționale aplicabile intrării sau extinderii)

0070

Funcția critică

În această coloană se raportează dacă, luând în considerare datele cantitative și indicatorii privind caracterul critic din această machetă, funcția economică este considerată a fi critică pe piață pentru țara relevantă.

A se completa „Da” sau „Nu”.

II.7.3   Z 07.02 – Punerea în corespondență a funcțiilor critice per entitate juridică (FUNC 2): Instrucțiuni privind anumite poziții

46.

Această machetă se raportează pentru întregul grup. În această machetă se raportează numai funcțiile critice identificate ca atare în {Z 07.01;070} (pentru fiecare stat membru).

47.

Combinația dintre valorile raportate în coloanele 0010, 0020 și 0040 din prezenta machetă constituie o cheie primară care trebuie să fie unică pentru fiecare rând din machetă.

Coloane

Instrucțiuni

0010

Țara

Țara pentru care funcția este critică, astfel cum este raportată în Z 07.01 (FUNC 1)

0020

ID

Numărul de identificare al funcțiilor critice, astfel cum sunt definite în capitolul 2.7.1.4 de mai sus și menționate în macheta Z 07.01 (FUNC 1)

0030

Denumirea entității

Denumirea entității care exercită funcția critică, astfel cum este raportată în Z 01.00 (ORG).

În cazul în care există mai multe entități care exercită aceleași funcții critice în aceeași țară, se raportează fiecare entitate pe un rând separat.

0040

Cod

Codul entității care exercită funcția critică, astfel cum este raportat în Z 01.00 – Structura organizatorică (ORG).

0050

Valoarea monetară

Contribuția, în valoare monetară, a entității juridice la valoarea monetară astfel cum este descrisă în coloana 0030 din macheta Z 07.01 (FUNC 1)

II.7.4   Z 07.03 – Punerea în corespondență a liniilor de activitate esențiale cu entitățile juridice (FUNC 3): Instrucțiuni privind anumite poziții

48.

Combinația dintre valorile raportate în coloanele 0020 și 0040 din prezenta machetă constituie o cheie primară care trebuie să fie unică pentru fiecare rând din machetă.

49.

În această machetă se raportează numai entitățile importante, astfel cum au fost identificate în {Z 07.02;0060}.

Coloane

Instrucțiuni

0010

Linia de activitate esențială

Linia de activitate esențială în temeiul articolului 2 alineatul (1) punctul 36 și al articolului 2 alineatul (2) din Directiva 2014/59/UE.

0020

ID linie de activitate

Numărul unic de identificare al liniei de activitate care trebuie să fie furnizat de instituție

0030

Descriere

Descrierea liniei de activitate esențiale.

0040

Denumirea entității

Denumirea entității, astfel cum este raportată în Z 01.00 (ORG), care se ocupă de linia de activitate esențială sau participă la aceasta.

În cazul în care există mai multe entități care se ocupă de aceeași linie de activitate esențială sau participă la aceasta, se raportează fiecare entitate pe un rând separat.

0050

Cod

Codul entității care se ocupă de linia de activitate esențială sau participă la aceasta, astfel cum este raportat în macheta Z 01.00 (ORG).

II.7.5   Z 07.04 – Punerea în corespondență a funcțiilor critice cu liniile de activitate esențiale (FUNC 4): Instrucțiuni privind anumite poziții

50.

Combinația dintre valorile raportate în coloanele 0010, 0020 și 0040 din prezenta machetă constituie o cheie primară care trebuie să fie unică pentru fiecare rând din machetă.

51.

În această machetă se raportează numai funcțiile critice astfel cum au fost identificate în {Z 07.01;0070}.

Coloane

Instrucțiuni

0010

Țara

Țara pentru care funcția este critică, astfel cum este raportată în Z 07.01 (FUNC 1)

0020

ID funcție

Numărul de identificare al funcțiilor critice, astfel cum sunt definite în capitolul 2.7.1.2 de mai sus și menționate în macheta Z 07.01 (FUNC 1)

0030

Linia de activitate esențială

Linia de activitate esențială în temeiul articolului 2 alineatul (1) punctul 36 și al articolului 2 alineatul (2) din Directiva 2014/59/UE, astfel cum este raportată în macheta Z 07.03 (FUNC 3)

0040

ID linie de activitate

Numărul unic de identificare al liniei de activitate care trebuie să fie furnizat de instituție; același număr de identificare cu cel raportat în macheta Z 07.03 (FUNC 3)

II.8   Z 08.00 – Servicii critice (SERV)

II.8.1   Instrucțiuni generale

52.

Informațiile care trebuie incluse în prezenta machetă se raportează o singură dată pentru întregul grup, enumeră serviciile critice primite de orice entitate din grup și le corelează cu funcțiile critice exercitate de grup.

53.

Serviciile critice înseamnă operațiunile, activitățile și serviciile subiacente efectuate pentru una (servicii dedicate) sau mai multe (servicii partajate) unități operaționale ori entități juridice din cadrul grupului, care sunt necesare pentru a furniza una sau mai multe funcții critice. Serviciile critice pot fi furnizate de entități din cadrul grupului (serviciu intern) sau pot fi externalizate către un furnizor extern (serviciu extern). Un serviciu este considerat critic atunci când perturbarea acestuia poate constitui un impediment grav pentru exercitarea funcțiilor critice sau poate împiedica în totalitate furnizarea acestora, dat fiind că aceste servicii sunt intrinsec legate de funcțiile critice pe care o instituție le asigură în beneficiul unor părți terțe.

54.

Serviciile care sunt furnizate în întregime la nivel intern pentru o entitate juridică nu se raportează în prezenta machetă.

55.

Serviciile care nu au un impact important asupra funcțiilor critice nu se raportează în prezenta machetă.

56.

Combinația dintre valorile raportate în coloanele 0010, 0030, 0050, 0070 și 0080 din prezenta machetă constituie o cheie primară care trebuie să fie unică pentru fiecare rând din machetă.

II.8.2   Instrucțiuni privind anumite poziții

Coloane

Instrucțiuni

0005

Identificator

0010

Tipul de serviciu

Tipul de serviciu este unul dintre tipurile de servicii enumerate mai jos.

În cazul în care este posibil, se raportează subcategoria (număr de identificare cu două cifre). Atunci când nu există subcategorii sau când nicio subcategorie nu descrie în mod corespunzător serviciul furnizat de instituție, se raportează categoria principală (număr de identificare cu o cifră).

1.

Asistența în materie de resurse umane

1.1.

Administrarea personalului, inclusiv administrarea contractelor și remunerația

1.2.

Comunicarea internă

2.

Tehnologia informației

2.1.

Echipamente informatice și de comunicații

2.2.

Stocarea și prelucrarea datelor

2.3.

Alte infrastructuri informatice, stații de lucru, telecomunicații, servere, centre de date și servicii conexe

2.4.

Administrarea licențelor de software și a software-ului pentru aplicații

2.5.

Accesul la furnizori externi, în special la furnizori de date și de infrastructură

2.6.

Întreținerea aplicațiilor, inclusiv întreținerea aplicațiilor software și a fluxurilor de date aferente

2.7.

Generarea de rapoarte, fluxuri de informații interne și baze de date interne

2.8.

Asistența pentru utilizatori

2.9.

Gestionarea situațiilor de urgență și recuperarea în caz de dezastru

3.

Prelucrarea tranzacțiilor, inclusiv aspectele juridice privind tranzacționarea, în special măsuri de combatere a spălării banilor

4.

Furnizarea sau administrarea de bunuri imobiliare și spații, precum și facilități conexe

4.1.

Spații de birouri și de depozitare

4.2.

Administrarea facilităților interne

4.3.

Securitate și controlul accesului

4.4.

Administrarea portofoliului de bunuri imobiliare

4.5.

Altele, vă rugăm să precizați

5.

Servicii juridice și funcții de asigurare a conformității:

5.1.

Asistența juridică corporativă

5.2.

Serviciile juridice economice și tranzacționale

5.3.

Asistența pentru asigurarea conformității

6.

Serviciile asociate trezoreriei

6.1.

Coordonarea, administrarea și gestionarea activității de trezorerie

6.2.

Coordonarea, administrarea și gestionarea refinanțării entității, inclusiv gestionarea garanțiilor reale

6.3.

Funcția de raportare, în special în privința indicatorilor de lichiditate reglementați

6.4.

Coordonarea, administrarea și gestionarea programelor de finanțare pe termen mediu și lung și refinanțarea entităților din cadrul grupului

6.5.

Coordonarea, administrarea și gestionarea refinanțării, în special a aspectelor pe termen scurt

7.

Gestionarea tranzacționării/activelor

7.1.

Procesarea operațiunilor: identificarea tranzacțiilor, proiectarea, dezvoltarea, remedierea produselor de tranzacționare

7.2.

Confirmare, decontare, plăți

7.3.

Gestionarea pozițiilor și a contrapărților în ceea ce privește raportarea datelor și relațiile cu contrapărțile

7.4.

Gestionarea pozițiilor (riscuri și reconciliere)

8.

Gestionarea și evaluarea riscurilor

8.1.

Gestionarea riscurilor la nivel central ori în legătură cu linia de activitate sau cu tipul de risc;

8.2.

Generarea de rapoarte privind riscurile;

9.

Contabilitate

9.1.

Raportarea obligatorie prevăzută de lege și raportarea în scopuri de reglementare

9.2.

Evaluare, în special a pozițiilor pe piață;

9.3.

Raportarea privind gestiunea

10.

Procesarea numerarului

0020-0030

Beneficiarul serviciilor

Entitatea din cadrul grupului care primește serviciul critic raportat în coloana 0010 de la o altă entitate din grup sau de la furnizorul extern raportat în coloanele 0040-0050.

0020

Denumirea entității

Trebuie să fie diferită de cea indicată în coloana 0040.

0030

Cod

Identificatorul unic al entității juridice din coloana 0020, astfel cum este raportat în macheta Z 01.00 (ORG)

Trebuie să fie diferit de cel indicat în coloana 0050.

0040-0050

Furnizorul de servicii

Entitatea juridică (internă sau externă) care furnizează unei entități din grup serviciul critic raportat în coloana 0010.

0040

Denumirea entității

Trebuie să fie diferită de cea indicată în coloana 0020.

0050

Cod

Identificatorul unic al entității juridice din coloana 0020. Trebuie să fie diferit de cel indicat în coloana 0030.

În cazul în care furnizorul de servicii este o entitate din grup, codul este același ca cel raportat în macheta Z 01.00 (ORG).

În cazul în care furnizorul de servicii nu este o entitate din grup, codul entității respective este:

pentru instituții, codul LEI alfanumeric format din 20 de cifre;

pentru alte entități, codul este codul LEI alfanumeric format din 20 de cifre sau, în cazul în care acesta nu este disponibil, un cod conform unei codificări uniforme aplicabile în Uniune sau, în cazul în care un astfel de cod nu este disponibil, un cod național.

Acest cod este unic și este utilizat în mod consecvent în toate machetele.

0060

Apartenența la grup

„Da” – în cazul în care serviciul este furnizat de o entitate din grup („intern”)

„Nu” – în cazul în care serviciul este furnizat de o entitate din afara grupului („extern”)

0070-0080

Funcția critică

Funcția critică a cărei exercitare ar suferi un impediment grav sau care ar fi împiedicată în totalitate în cazul perturbării serviciului critic. Aceasta este una dintre funcțiile evaluate ca fiind critice în macheta Z 07.01 (FUNC 1).

0070

Țara

Statul membru pentru care funcția este critică, astfel cum este raportat în Z 07.01 (FUNC 1)

0080

ID

Numărul de identificare al funcțiilor critice, astfel cum sunt definite în capitolul 2.7.1.4 de mai sus și menționate în macheta Z 07.01 (FUNC 1)

0090

Termenul estimat pentru substituibilitate

Termenul estimat necesar pentru a înlocui un furnizor cu un altul într-o măsură comparabilă în ceea ce privește obiectul, calitatea și costul serviciului primit.

A se raporta una dintre următoarele valori:

„între 1 zi și 1 săptămână”, în cazul în care termenul pentru substituibilitate nu depășește o săptămână;

„între 1 săptămână și 1 lună”, în cazul în care termenul pentru substituibilitate depășește o săptămână, dar nu depășește o lună;

„între 1 lună și 6 luni”, în cazul în care termenul pentru substituibilitate depășește o lună, dar nu depășește 6 luni;

„între 6 luni și 12 luni”, în cazul în care termenul pentru substituibilitate depășește 6 luni, dar nu depășește un an;

„mai mult de 1 an”, în cazul în care termenul pentru substituibilitate depășește un an.

0100

Termenul estimat pentru accesul la contracte

Termenul estimat necesar pentru extragerea următoarelor informații privind contractul de servicii, în urma unei solicitări din partea autorității de rezoluție:

durata contractului;

părțile la contract (autorul contractului și furnizorul, persoanele de contact) și competența acestora;

natura serviciului (și anume, o scurtă descriere a naturii tranzacției dintre părți, inclusiv prețurile);

dacă același serviciu poate fi oferit de orice alt furnizor intern/extern (și identificarea potențialilor candidați);

jurisdicția contractului;

serviciul responsabil cu gestionarea principalelor operațiuni care fac obiectul contractului;

principalele sancțiuni incluse în contract în caz de suspendare sau de întârziere a plăților;

motivele de reziliere anticipată și termenul permis pentru reziliere;

sprijin operațional în urma rezilierii;

funcțiile critice și liniile de activitate pentru care contractul este relevant.

A se raporta una dintre următoarele valori:

1 zi;

între 1 zi și 1 săptămână;

mai mult de 1 săptămână;

nu există niciun contract de reglementare a serviciului.

0110

Legislația aplicabilă

Codul ISO al țării a cărei legislații se aplică în cazul contractului.

0120

Contract compatibil cu o rezoluție

Reflectă evaluarea măsurii în care contractul ar putea fi continuat și transferat în cadrul unei proceduri de rezoluție.

Evaluarea ia în considerare, printre alți factori:

orice clauză care ar conferi unei contrapărți dreptul să rezilieze contractul doar ca urmare a unei proceduri de rezoluție, a unor măsuri de intervenție timpurie sau a unor scenarii „cross-default”, chiar dacă obligațiile esențiale continuă să fie îndeplinite;

orice clauză care ar conferi unei contrapărți dreptul să modifice condițiile de utilizare sau prețurile doar ca urmare a unei proceduri de rezoluție, a unei intervenții timpurii sau a unor scenarii „cross-default”, chiar dacă obligațiile esențiale continuă să fie îndeplinite;

recunoașterea, în contract, a drepturilor de suspendare ale autorităților de rezoluție.

A se raporta una dintre următoarele valori:

 

„Da” – în cazul în care contractul este evaluat ca fiind compatibil cu o rezoluție;

 

„Nu” – în cazul în care contractul nu este evaluat ca fiind compatibil cu o rezoluție;

 

„Neevaluat” – în cazul în care nu a fost efectuată nicio evaluare.

II.9   Z 09.00 – Servicii IPF – Furnizori și utilizatori – Punerea în corespondență cu funcțiile critice

II.9.1   Observații generale

57.

Această machetă identifică activitățile, funcțiile sau serviciile de compensare, de plăți, de decontare a titlurilor de valoare și de custodie a căror întrerupere poate constitui un impediment grav pentru exercitarea uneia sau mai multor funcții critice ori poate împiedica în totalitate exercitarea funcției/funcțiilor respective.

58.

Această machetă se raportează o singură dată pentru întreaga instituție sau întregul grup.

59.

Se identifică numai infrastructurile pieței financiare a căror întrerupere ar constitui un impediment grav pentru exercitarea unei funcții critice sau ar împiedica exercitarea acesteia.

II.9.2   Instrucțiuni privind anumite poziții