Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1105

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1105 al Comisiei din 8 august 2018 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește procedurile și formularele utilizate pentru informațiile furnizate ESMA de către autoritățile competente în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2018/4993

OJ L 202, 9.8.2018, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1105/oj

9.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 202/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1105 AL COMISIEI

din 8 august 2018

de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește procedurile și formularele utilizate pentru informațiile furnizate ESMA de către autoritățile competente în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (1), în special articolul 47 alineatul (3) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Articolul 47 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1011 prevede că autoritățile competente trebuie să furnizeze ESMA toate informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin acesteia. Pentru a asigura o comunicare eficientă și efectivă, autoritățile competente și ESMA ar trebui să utilizeze, pentru a solicita informații, a confirma primirea solicitărilor de informații și a răspunde la solicitările de informații, canale de comunicare definite, inclusiv persoane de contact desemnate și formulare standardizate.

(2)

Informațiile pe care autoritățile competente au obligația să le furnizeze în temeiul articolului 47 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1011 cuprind informațiile necesare pentru a permite ESMA să întocmească și să mențină registrul public menționat la articolul 36 alineatul (1) din respectivul regulament, în special informațiile enumerate la articolul menționat literele (a), (c) și (d) și orice modificare ulterioară a informațiilor respective. Autoritățile competente și ESMA ar trebui să aibă obligația să convină asupra specificațiilor tehnice care se aplică transmiterii informațiilor către site-ul ESMA, astfel încât aceste informații să fie transmise cu precizie și în condiții de siguranță.

(3)

Informațiile pe care autoritățile competente au obligația să le furnizeze ESMA în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1011 pot conține date cu caracter personal și alte informații sensibile care nu țin de domeniul public. Prin urmare, este important ca furnizarea de informații să fie însoțită de garanții adecvate și de reguli în materie de confidențialitate.

(4)

Autorităților competente și ESMA ar trebui să li se acorde suficient timp pentru a institui proceduri pentru furnizarea de informații prevăzută în prezentul regulament. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să se aplice după două luni de la intrarea sa în vigoare.

(5)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către ESMA.

(6)

ESMA nu a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare care stă la baza prezentului regulament și nici nu a analizat costurile și beneficiile potențiale ale standardelor respective, considerând că acest demers ar fi fost disproporționat în raport cu domeniul de aplicare și cu impactul standardelor tehnice de punere în aplicare, având în vedere faptul că acestea ar viza în mod direct doar autoritățile competente naționale ale statelor membre, nu și participanții la piață.

(7)

ESMA a solicitat punctul de vedere al Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în baza articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Notificarea către ESMA în vederea registrului ESMA

(1)   Pentru a permite ESMA să întocmească și să mențină registrul public menționat la articolul 36 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1011, autoritățile competente notifică ESMA, în termen de cinci zile lucrătoare de la decizia respectivă, informațiile enumerate la articolul respectiv literele (a), (c) și (d) și orice modificare a acestora.

(2)   Decizia relevantă este oricare dintre următoarele decizii luate de către o autoritate competentă care dă naștere obligației prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/1011 de a notifica ESMA cu privire la respectivele informații sau modificări:

(a)

o decizie de autorizare sau de înregistrare a unui administrator în temeiul articolului 34 alineatul (6) litera (a) sau (b) din Regulamentul (UE) 2016/1011;

(b)

o decizie de retragere sau de suspendare a autorizației sau a înregistrării unui administrator în temeiul articolului 35 alineatul (1) din respectivul regulament;

(c)

o decizie de recunoaștere a unui administrator situat într-o țară terță în temeiul articolului 32 alineatul (5) din respectivul regulament;

(d)

o decizie de suspendare sau de retragere a unei astfel de recunoașteri în temeiul articolului 32 alineatul (8) din respectivul regulament;

(e)

o decizie de autorizare a aprobării unui indice de referință sau a unei familii de indici de referință în temeiul articolului 33 alineatul (3) din respectivul regulament;

(f)

o decizie prin care se impune obligația încetării aprobării unui indice de referință sau a unei familii de indici de referință în temeiul articolului 33 alineatul (6) din respectivul regulament.

Orice informație sau modificare a informațiilor respective menționată la alineatul (1) se transmite ESMA folosind canalul de comunicare al ESMA care garantează faptul că, în cursul transmiterii, se menține caracterul exhaustiv, integritatea și confidențialitatea informațiilor transmise.

(3)   Autoritățile competente și ESMA convin asupra tehnologiei informației care ar trebui utilizată pentru transmiterea informațiilor către site-ul ESMA folosind canalul de comunicare al ESMA.

Articolul 2

Notificarea către ESMA a indicilor de referință de către administratori recunoscuți

Orice notificare către ESMA în temeiul articolului 32 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2016/1011 se efectuează utilizând mijloace electronice în măsură să garanteze caracterul exhaustiv, integritatea și confidențialitatea datelor pe tot parcursul procesului de transmitere.

Articolul 3

Solicitări de informații

(1)   Orice solicitare efectuată de ESMA cu privire la informații care trebuie furnizate de o autoritate competentă în temeiul articolului 47 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1011, altele decât cele prevăzute la articolele 1 și 2 din prezentul regulament, se face utilizând formularul care figurează în anexa I la prezentul regulament.

(2)   O autoritate competentă de la care se solicită informații în temeiul articolului 47 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1011 („autoritatea solicitată”) trebuie să confirme primirea solicitării de informații în termen de șapte zile de la primirea acesteia, utilizând formularul care figurează în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 4

Răspunsul la o solicitare de informații

(1)   Autoritatea solicitată furnizează ESMA informațiile solicitate prin intermediul formularului care figurează în anexa III la prezentul regulament. Autoritatea solicitată ia toate măsurile rezonabile în limita competențelor sale pentru a obține și a furniza informațiile solicitate. În cazul în care nu poate furniza informațiile solicitate până la data estimată de transmitere a răspunsului prevăzută în confirmarea de primire a solicitării de informații, autoritatea solicitată notifică fără întârziere către ESMA acest lucru și stabilește o nouă dată estimativă până la care să trimită răspunsul, precum și motivele pentru care este necesară prelungirea termenului.

(2)   Autoritatea solicitată se consultă cu ESMA, dacă este necesar, cu privire la orice clarificare referitoare la tipul de informații solicitate și la frecvența eventualelor actualizări necesare.

Articolul 5

Mijloace de transmitere a informațiilor

Toate solicitările de informații, confirmările de primire și răspunsurile la solicitările de informații menționate la articolele 3 și 4 trebuie să respecte următoarele reguli:

(a)

trebuie să fie transmise în scris;

(b)

trebuie să fie trimise prin poștă, prin fax sau prin mijloace electronice care sunt în măsură să garanteze caracterul exhaustiv, integritatea și confidențialitatea informațiilor pe tot parcursul procesului de transmitere a informațiilor;

(c)

trebuie să fie adresate:

(i)

în cazul unei solicitări trimise unei autorități competente, către persoana de contact desemnată de autoritatea competentă în temeiul articolului 7;

(ii)

în cazul unei confirmări de primire sau al unui răspuns transmis către ESMA, către punctul de contact specificat de ESMA în solicitarea de informații.

Articolul 6

Confidențialitate

(1)   Autoritățile competente păstrează confidențial faptul că a fost formulată o solicitare de informații în temeiul articolului 47 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1011, precum și conținutul solicitării respective și orice problemă care poate apărea în cursul executării acesteia, în special orice consultare care are loc între ESMA și autoritatea competentă în legătură cu solicitarea respectivă.

(2)   Autoritatea competentă poate totuși să dezvăluie astfel de fapte sau aspecte dacă ESMA este de acord cu divulgarea lor sau dacă divulgarea respectivă este necesară în vederea derulării unor proceduri judiciare.

Articolul 7

Persoane de contact

Fiecare autoritate competentă desemnează o persoană de contact în sensul prezentului regulament și comunică ESMA numele și datele de contact ale persoanei de contact, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Orice modificare ulterioară a desemnării persoanei de contact sau a datelor de contact ale acesteia se comunică ESMA fără întârziere.

Articolul 8

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 29 octombrie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 august 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 171, 29.6.2016, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).


ANEXA I

Formular de solicitare de informații

SOLICITARE DE INFORMAȚII

Număr de referință: …

Data: …

Informații generale

DE LA:

Statul membru (dacă este cazul):

Autoritatea solicitantă:

Adresa legală:

[Datele de contact ale persoanei de contact desemnate în temeiul articolului 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1105 al Comisiei]

Nume:

Telefon:

E-mail:

CĂTRE:

Statul membru (dacă este cazul):

Autoritatea solicitată:

Adresa legală:

[Datele de contact ale persoanei de contact desemnate în temeiul articolului 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1105]

Nume:

Telefon:

E-mail:

Stimată doamnă/Stimate domnule [Indicați numele]

În conformitate cu articolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1105 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare [pentru stabilirea procedurilor și a formularelor pentru schimbul de informații], avem nevoie de informații cu privire la chestiunea (chestiunile) prezentată (prezentate) în detaliu mai jos.

V-aș fi recunoscător/recunoscătoare dacă ne-ați putea transmite informațiile solicitate mai sus până la data de [Introduceți data indicativă până la care să fie transmis răspunsul] sau, dacă acest lucru nu este posibil, dacă ați putea indica data la care estimați că veți fi în măsură să ne furnizați informațiile solicitate.

Motivele care stau la baza solicitării de informații

[Introduceți prevederea (prevederile) din Regulamentul (UE) 2016/1011 în temeiul căreia (cărora) autoritatea solicitantă are competența de a trata chestiunea în cauză]

Solicitarea se referă la informații privind …

[Indicați obiectul solicitării de informații, domeniul de supraveghere a indicilor vizat și scopul în care se solicită informațiile]

În urma …

[Dacă este cazul, introduceți detaliile solicitării anterioare, pentru ca aceasta să poată fi identificată]

Informațiile cuprinse în această cerere trebuie să rămână confidențiale în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1105.

Cu deosebită considerație,

[semnătura]


ANEXA II

Formular de confirmare de primire a unei solicitări de informații

CONFIRMARE DE PRIMIRE A UNEI SOLICITĂRI DE INFORMAȚII

Număr de referință: …

Data: …

DE LA:

Statul membru (dacă este cazul):

Autoritatea solicitată:

Adresa legală:

[Datele de contact ale persoanei de contact desemnate în temeiul articolului 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1105 al Comisiei]

Nume:

Telefon:

E-mail:

CĂTRE:

Statul membru (dacă este cazul):

Autoritatea solicitantă:

Adresa legală:

[Datele de contact ale persoanei de contact desemnate în temeiul articolului 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1105]

Nume:

Telefon:

E-mail:

Stimată doamnă/Stimate domnule [Indicați numele]

În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1105 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare [pentru stabilirea procedurilor și a formularelor pentru schimbul de informații], confirmăm prin prezenta primirea solicitării dumneavoastră de informații cu numărul de referință [Introduceți solicitarea]

Data estimată a răspunsului (dacă este posibilă indicarea sa la momentul respectiv): …

Cu deosebită considerație,

[semnătura]


ANEXA III

Formular de răspuns la o solicitare de informații

RĂSPUNS LA O SOLICITARE DE INFORMAȚII

Număr de referință: …

Data: …

Informații generale

DE LA:

Statul membru (dacă este cazul):

Autoritatea solicitată:

Adresa legală:

[Datele de contact ale persoanei de contact desemnate în temeiul articolului 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1105 al Comisiei]

Nume:

Telefon:

E-mail:

CĂTRE:

Statul membru (dacă este cazul):

Autoritatea solicitantă:

Adresa legală:

[Datele de contact ale persoanei de contact desemnate în temeiul articolului 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1105]

Nume:

Telefon:

E-mail:

Stimată doamnă/Stimate domnule [Indicați numele]

În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1105 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare [pentru stabilirea procedurilor și a formularelor pentru schimbul de informații], solicitarea dumneavoastră de informații din data de [zz.ll.aaaa], cu numărul de referință [A se introduce numărul de referință], a fost tratată de către noi.

Informațiile solicitate

Informațiile furnizate au caracter confidențial și sunt transmise [Introduceți denumirea autorității solicitante] în temeiul [Introduceți prevederile legislației sectoriale aplicabile], cu condiția menținerii caracterului lor confidențial în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1105. [Introduceți denumirea autorității solicitante] trebuie să respecte cerințele prevăzute la articolul 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1105 cu privire la restricțiile referitoare la confidențialitate și la utilizările permise ale informațiilor.

Cu deosebită considerație,

[semnătura]


Top