Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1011

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1011 al Comisiei din 17 iulie 2018 de autorizare a unei extinderi a nivelurilor de utilizare a ciupercilor tratate cu ultraviolete ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2018/4496

OJ L 181, 18.7.2018, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1011/oj

18.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 181/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1011 AL COMISIEI

din 17 iulie 2018

de autorizare a unei extinderi a nivelurilor de utilizare a ciupercilor tratate cu ultraviolete ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei (1), în special articolul 12,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2015/2283 prevede că doar alimentele noi autorizate și incluse în lista Uniunii pot fi introduse pe piață pe teritoriul Uniunii.

(2)

În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) 2015/2283, a fost adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (2), care stabilește lista cu alimentele noi autorizate a Uniunii.

(3)

În conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (UE) 2015/2283, Comisia trebuie să decidă cu privire la autorizarea și introducerea pe piața Uniunii a unui aliment nou, precum și cu privire la actualizarea listei Uniunii.

(4)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2355 a Comisiei (3) a autorizat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului (4), introducerea pe piață a ciupercilor tratate cu ultraviolete ca aliment nou.

(5)

La 23 iulie 2015, societățile Banken Champignons Group B.V. și J.K. Holding B.V. au înaintat o cerere către autoritatea competentă din Țările de Jos pentru introducerea pe piața Uniunii a ciupercilor (Agaricus bisporus) tratate cu ultraviolete, cu niveluri crescute de vitamina D2, ca aliment nou în sensul articolului 1 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 258/97.

(6)

Prin intermediul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470, autorizația respectivă a devenit generică în ianuarie 2018. Întrucât cererea acestei societăți se referă la ciuperci cu un conținut mai ridicat de vitamina D2, prezentul regulament ar trebui să fie considerat o autorizație de extindere a utilizării.

(7)

În temeiul articolului 35 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2283, orice cerere de introducere pe piață pe teritoriul Uniunii a unui aliment nou prezentată unui stat membru în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 258/97 și care nu a făcut obiectul unei decizii finale înainte de data de 1 ianuarie 2018 beneficiază de același tratament ca și o cerere introdusă în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283.

(8)

Cererea pentru introducerea pe piața Uniunii, ca aliment nou, a ciupercilor (Agaricus bisporus) tratate cu ultraviolete, cu niveluri crescute de vitamina D2, a fost prezentată unui stat membru în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 258/97; cererea îndeplinește, de asemenea, cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) 2015/2283.

(9)

La 20 septembrie 2017, autoritatea competentă din Țările de Jos a emis raportul de evaluare inițială. În raportul respectiv, organismul a ajuns la concluzia că ciupercile (Agaricus bisporus) tratate cu ultraviolete, cu niveluri crescute de vitamina D2, îndeplinesc criteriile privind alimentele noi, prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 258/97.

(10)

La 5 octombrie 2017, Comisia a transmis raportul de evaluare inițială celorlalte state membre. Celelalte state membre au prezentat observații în termenul de 60 de zile prevăzut la articolul 6 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 258/97 referitoare la necesitatea de a garanta că nu sunt depășite dozele maxime tolerabile de vitamina D stabilite de EFSA (5).

(11)

Având în vedere observațiile făcute de alte state membre, solicitantul a furnizat explicații suplimentare care au răspuns acestor preocupări într-un mod satisfăcător pentru statele membre și Comisie.

(12)

Explicațiile respective au oferit suficiente motive pentru a se stabili că, la nivelurile de utilizare propuse, ciupercile (Agaricus bisporus) tratate cu ultraviolete, cu niveluri crescute de vitamina D2, respectă prevederile articolului 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2283.

(13)

Partea A punctul 1 din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (6) impune ca denumirea produsului alimentar să cuprindă sau să fie însoțită de mențiuni referitoare la tratamentul specific la care a fost supus produsul, în toate cazurile în care omiterea acestui tip de informații ar putea induce consumatorii în eroare. Întrucât consumatorii nu se așteaptă în mod normal ca ciupercile să fie supuse unor tratamente cu ultraviolete, denumirea produsului alimentar ar trebui să includă sau să fie însoțită de o astfel de indicație pentru a evita inducerea în eroare a consumatorilor.

(14)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Rubrica referitoare la ciupercile tratate cu ultraviolete din lista cu alimente noi autorizate a Uniunii, astfel cum este prevăzută la articolul 8 din Regulamentul (UE) 2015/2283, se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

(2)   Rubrica din lista Uniunii menționată la alineatul (1) include condițiile de utilizare și cerințele privind etichetarea stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iulie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 327, 11.12.2015, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei din 20 decembrie 2017 de stabilire a listei cu alimente noi a Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi (JO L 351, 30.12.2017, p. 72).

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2355 a Comisiei din 14 decembrie 2017 de autorizare a introducerii pe piață a ciupercilor tratate cu ultraviolete ca aliment nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 336, 16.12.2017, p. 52).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele și ingredientele alimentare noi (JO L 43, 14.2.1997, p. 1).

(5)  EFSA Journal 2012;10(7):2813.

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei (JO L 304, 22.11.2011, p. 18).


ANEXĂ

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 se modifică după cum urmează:

1.

Rubrica „Ciuperci (Agaricus bisporus) tratate cu ultraviolete” din tabelul 1 (Alimente noi autorizate) se înlocuiește cu următorul text:

Aliment nou autorizat

Condițiile în care poate fi utilizat alimentul nou

Cerințe specifice suplimentare privind etichetarea

Alte cerințe

Ciuperci (Agaricus bisporus) tratate cu ultraviolete

Categorie specifică de alimente

Niveluri maxime de vitamina D2

1.

Denumirea de pe etichetă a alimentului nou ca atare sau a produselor alimentare care îl conțin este «Ciuperci (Agaricus bisporus) tratate cu ultraviolete».

2.

Denumirea de pe etichetă a alimentului nou ca atare sau a produselor alimentare care îl conțin este însoțită de mențiunea conform căreia «S-a aplicat un tratament cu lumină controlată pentru creșterea nivelurilor de vitamina D» sau «S-a aplicat un tratament cu ultraviolete pentru creșterea nivelurilor de vitamina D2».”

 

Ciuperci (Agaricus bisporus)

20 μg de vitamina D2/100 g greutate în stare proaspătă

2.

Rubrica „Ciuperci (Agaricus bisporus) tratate cu ultraviolete” din tabelul 2 (Specificații) se înlocuiește cu următorul text:

Alimente noi autorizate

Specificație

Ciuperci (Agaricus bisporus) tratate cu ultraviolete

Descriere/definiție:

Agaricus bisporus cultivate în scop comercial, ciupercilor recoltate aplicându-li-se un tratament cu ultraviolete.

Radiații ultraviolete: un proces de radiere în lumină ultravioletă cu lungimea de undă cuprinsă în intervalul 200-800 nm.

Vitamina D2:

Denumire chimică: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Sinonim: Ergocalciferol

Nr. CAS: 50-14-6

Masa moleculară: 396,65 g/mol

Conținut:

Vitamina D2 în produsul finit: 5-20 μg/100 g greutate în stare proaspătă la expirarea termenului de valabilitate.”


Top