EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0773

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/773 al Comisiei din 15 mai 2018 privind cerințele de proiectare, de construcție și de performanță, precum și standardele de încercare pentru echipamentele maritime și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/306 (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2018/2768

OJ L 133, 30.5.2018, p. 1–180 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/10/2019; abrogat prin 32019R1397

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/773/oj

30.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 133/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/773 AL COMISIEI

din 15 mai 2018

privind cerințele de proiectare, de construcție și de performanță, precum și standardele de încercare pentru echipamentele maritime și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/306

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului (1), în special articolul 35 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Comisia este împuternicită să precizeze, prin acte de punere în aplicare, cerințele de proiectare, de construcție și de performanță, precum și standardele de încercare în ceea ce privește echipamentele maritime care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2014/90/UE și, de asemenea, datele de la care urmează să se aplice standardele de încercare. Cerințele și standardele respective sunt prevăzute în instrumentele internaționale menționate în directiva în cauză.

(2)

Pentru a se ține seama de cele mai recente schimbări, lista instrumentelor internaționale aplicabile ar trebui actualizată cu regularitate. Pentru a furniza o listă cuprinzătoare care să conțină toate produsele ce intră sub incidența Directivei 2014/90/UE, prezentul regulament ar trebui să abroge Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/306 al Comisiei (2).

(3)

Echipamentele maritime care fac de curând obiectul unor cerințe armonizate la nivelul Uniunii în temeiul Directivei 2014/90/UE ar trebui să fie enumerate în mod explicit ca elemente noi în coloana 1 din anexa la prezentul regulament.

(4)

Este rezonabil și proporțional să se permită ca un nou echipament care este conform cu cerințele naționale în materie de omologare de tip în vigoare într-un stat membru înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament să fie în continuare introdus pe piață și instalat la bordul unei nave a UE de-a lungul unei perioade de tranziție.

(5)

Pentru a facilita o punere în aplicare armonizată, rapidă și simplă a Directivei 2014/90/UE, actele de punere în aplicare adoptate în temeiul directivei respective ar trebui să ia forma unor regulamente de punere în aplicare.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cerințele de proiectare, de construcție și de performanță, precum și standardele de încercare prevăzute de instrumentele internaționale menționate în Directiva 2014/90/UE se aplică fiecărui echipament maritim prevăzut în anexă.

Articolul 2

(1)   Echipamentele maritime enumerate ca „element nou introdus prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/306” în coloana 1 din anexa la prezentul regulament, care respectau cerințele naționale de omologare de tip în vigoare înainte de 16 martie 2017 într-un stat membru, pot fi în continuare introduse pe piață și instalate la bordul unei nave a UE până la 16 martie 2020.

(2)   Echipamentele maritime enumerate ca „element nou introdus prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/773” în coloana 1 din anexă, care respectă cerințele naționale de omologare de tip în vigoare înainte de 19 iunie 2018 într-un stat membru, pot fi în continuare introduse pe piață și instalate la bordul unei nave a UE până la 19 iunie 2021.

Articolul 3

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/306 se abrogă.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 mai 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 257, 28.8.2014, p. 146.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/306 al Comisiei din 6 februarie 2017 de indicare a cerințelor în materie de proiectare, construcție și performanță și a standardelor de testare pentru echipamentele maritime (JO L 48, 24.2.2017, p. 1).


ANEXĂ

Notă generală: trimiterile la regulile din Convenția SOLAS se referă la dispozițiile Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, astfel cum a fost modificată.

Lista acronimelor utilizate

 

A.1, Amendamentul 1 cu privire la alte documente standard decât cele ale OMI.

 

A.2, Amendamentul 2 cu privire la alte documente standard decât cele ale OMI.

 

AC, Rectificare cu privire la alte documente standard decât cele ale OMI.

 

CAT, Categorie pentru echipament radar, astfel cum este definită în secțiunea 1.3 din IEC 62388 (2007)

 

Circ., Circulară.

 

COLREG, Regulamentul internațional pentru prevenirea abordajelor pe mare.

 

COMSAR, Subcomitetul OMI pentru radiocomunicații și operațiuni de căutare și salvare.

 

EN, Standard european.

 

ETSI, Institutul european de standardizare în domeniul telecomunicațiilor.

 

FSS, Codul internațional pentru instalațiile de protecție contra incendiului.

 

FTP, Codul internațional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc.

 

HSC, Codul internațional pentru siguranța navelor de mare viteză.

 

IBC, Codul internațional pentru transportul în vrac al produselor chimice.

 

OACI, Organizația Aviației Civile Internaționale.

 

IEC, Comisia Electrotehnică Internațională.

 

IGC, Codul internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate.

 

OMI, Organizația Maritimă Internațională.

 

ISO, Organizația Internațională de Standardizare.

 

UIT, Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor.

 

LSA, dispozitiv de salvare.

 

MARPOL, Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave.

 

MED, Directiva privind echipamentele maritime.

 

MEPC, Comitetul pentru protecția mediului marin.

 

MSC, Comitetul pentru siguranța maritimă.

 

NOx, oxizi de azot.

 

Sisteme O2/HC: sisteme oxigen-hidrocarburi.

 

SOLAS, Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare.

 

SOx, oxizi de sulf.

 

Reg., regulă.

 

Rez., rezoluție.

Note privind prezenta anexă în ansamblu

(a)

Generalități: pe lângă standardele de încercare menționate în mod expres în prezenta anexă, examinarea de tip (omologarea de tip) impune conformitatea cu cerințele aplicabile prevăzute în convențiile internaționale și în rezoluțiile și circularele relevante ale OMI. Această conformitate este menționată în modulele de evaluare a conformității din Directiva 2014/90/UE.

(b)

Coloana 3: în cazul în care două seturi de standarde de încercare sunt separate prin „sau”, fiecare set îndeplinește toate cerințele de încercare pentru a respecta standardele de performanță ale OMI; astfel, încercarea pe baza unuia dintre aceste seturi este suficientă pentru a demonstra conformitatea cu cerințele instrumentelor internaționale corespunzătoare. Dimpotrivă, dacă sunt utilizate alte elemente de separare (precum virgula), se aplică toate standardele enumerate.

(c)

Coloana 6: pentru a ține seama de duratele necesare pentru construcțiile navale, în funcție de caracteristicile echipamentului maritim respectiv, se aplică următoarele interpretări privind „montarea la bord” (indicate între paranteze în urma datelor):

I

:

prima instalare a echipamentului în poziția sa funcțională la bordul unei nave a UE;

II

:

prima instalare a echipamentului în poziția sa funcțională sau arimare în poziția sa funcțională la bordul unei nave a UE;

III

:

livrarea echipamentului către șantierul naval, dacă aceasta are loc în termen de 30 de luni înainte de prima instalare a echipamentului în poziția sa funcțională.

(d)

În cazul în care există două rânduri pentru un singur echipament maritim (de exemplu, MED/3.12), al doilea rând (cel de jos) conține cerințele actualizate ale instrumentelor internaționale în raport cu cerințele prezentate în primul rând (cel de sus).

(e)

În situațiile menționate la litera (d), dacă în coloanele 5 și 6 nu este indicată nicio dată, aceasta indică faptul că nu s-a înregistrat nicio schimbare în ceea ce privește standardele de încercare și că articolul de echipament maritim în cauză trebuie să respecte cerințele indicate în cel de-al doilea rând (cel de jos).

(f)

În cazul în care există trei rânduri pentru un singur echipament maritim (de exemplu, MED/3.51a), al treilea rând (cel mai de jos) conține cerințele actualizate ale instrumentelor internaționale în raport cu cerințele prezentate în primele două rânduri (cele de sus).

1.   Dispozitive de salvare

Coloana 2: Se aplică Circulara MSC/980 a OMI, în afara cazurilor în care este înlocuită de instrumentele specifice menționate în coloana 2.

Numărul și denumirea articolului

Regulile din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, precum și rezoluțiile și circularele relevante ale OMI, după caz

Standarde de încercare

Module de evaluare a conformității

Prima introducere pe piață

Ultima montare la bord

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Colaci de salvare

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.2a

Lumini de indicare a poziției pentru dispozitivele de salvare:

(a)

pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență,

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.2a

Lumini de indicare a poziției pentru dispozitivele de salvare:

(a)

pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență,

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.2b

Lumini de indicare a poziției pentru dispozitivele de salvare:

(b)

pentru colaci de salvare,

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.2c

Lumini de indicare a poziției pentru dispozitivele de salvare:

(c)

pentru veste de salvare.

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.3

Semnale fumigene cu declanșare automată pentru colaci de salvare

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.4

Veste de salvare

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/922 a OMI,

Circ. MSC.1/1304 a OMI,

Circ. MSC.1/1470 a OMI.

MED/1.5a

Costume de scufundare și costume de protecție concepute pentru a fi purtate împreună CU o vestă de salvare

(a)

costum de scufundare fără calități izolante proprii,

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/1046 a OMI.

MED/1.5b

Costume de scufundare și costume de protecție concepute pentru a fi purtate împreună CU o vestă de salvare

(b)

costum de scufundare cu calități izolante proprii,

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/1046 a OMI.

MED/1.5c

Costume de scufundare și costume de protecție concepute pentru a fi purtate împreună CU o vestă de salvare

(c)

costume de protecție.

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/1046 a OMI.

MED/1.6a

Costume de scufundare și costume de protecție concepute pentru a fi purtate FĂRĂ vestă de salvare

(a)

costum de scufundare fără calități izolante proprii,

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/1046 a OMI.

MED/1.6b

Costume de scufundare și costume de protecție concepute pentru a fi purtate FĂRĂ vestă de salvare

(b)

costum de scufundare cu calități izolante proprii,

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/1046 a OMI.

MED/1.6c

Costume de scufundare și costume de protecție concepute pentru a fi purtate FĂRĂ vestă de salvare

(c)

costume de protecție.

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/1046 a OMI.

MED/1.7

Mijloace de protecție termică

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/1046 a OMI.

MED/1.8

Rachete parașută luminoase (pirotehnice)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/6 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) III a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.9

Facle de mână (pirotehnice)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) III a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.10

Semnale fumigene plutitoare (pirotehnice)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) III a OMI.

MED/1.11

Dispozitive de lansare a bandulei

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/18 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VII a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.12

Plute de salvare gonflabile

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

Iar pentru perioade extinse între operațiunile de întreținere:

Circ. MSC.1/1328 a OMI.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/13 din SOLAS 74,

Reg. III/21 din SOLAS 74,

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/31 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/811 a OMI,

Circ. MSC.1/1328 a OMI.

MED/1.13

Plute de salvare rigide

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MSC/1006 a OMI.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/21 din SOLAS 74,

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/31 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/811 a OMI.

MED/1.13

Plute de salvare rigide

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/21 din SOLAS 74,

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/31 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.14

Plute de salvare cu redresare automată

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

Iar pentru perioade extinse între operațiunile de întreținere:

Circ. MSC.1/1328 a OMI.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/809 a OMI,

Circ. MSC/811 a OMI,

Circ. MSC.1/1328 a OMI.

MED/1.15

Plute de salvare reversibile, dotate cu copertină

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

Iar pentru perioade extinse între operațiunile de întreținere:

Circ. MSC.1/1328 a OMI.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/809 a OMI,

Circ. MSC/811 a OMI,

Circ. MSC.1/1328 a OMI.

MED/1.16

Dispozitive de lansare automată a plutelor de salvare (dispozitive de lansare hidrostatică)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/13 din SOLAS 74,

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/811 a OMI.

MED/1.17a

Bărci de salvare:

(a)

bărci de salvare lansate la apă cu ajutorul gruielor:

parțial închise,

complet închise.

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MSC/1006 a OMI.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/21 din SOLAS 74,

Reg. III/31 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC.1/1423 a OMI.

MED/1.17b

Bărci de salvare:

(b)

bărci de salvare lansate la apă prin cădere liberă.

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MSC/1006 a OMI.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/21 din SOLAS 74,

Reg. III/31 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC.1/1423 a OMI.

MED/1.17b

Bărci de salvare:

(b)

bărci de salvare lansate la apă prin cădere liberă.

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MSC/1006 a OMI.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/31 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC.1/1423 a OMI.

MED/1.18

Bărci de urgență rigide

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MSC/1006 a OMI.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/21 din SOLAS 74,

Reg. III/31 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.19

Bărci de urgență gonflate

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/21 din SOLAS 74,

Reg. III/31 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.20a

Bărci de urgență rapide:

(a)

gonflate,

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MSC/1006 a OMI,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI,

Circ. MSC/1016 a OMI,

Circ. MSC/1094 a OMI.

MED/1.20a

Bărci de urgență rapide:

(a)

gonflate,

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI,

Circ. MSC/1016 a OMI,

Circ. MSC/1094 a OMI.

MED/1.20b

Bărci de urgență rapide:

(b)

rigide,

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MSC/1006 a OMI,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI,

Circ. MSC/1016 a OMI,

Circ. MSC/1094 a OMI.

MED/1.20b

Bărci de urgență rapide:

(b)

rigide,

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MSC/1006 a OMI.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI,

Circ. MSC/1016 a OMI,

Circ. MSC/1094 a OMI.

MED/1.20c

Bărci de urgență rapide:

(b)

rigide-gonflate.

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MSC/1006 a OMI,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI,

Circ. MSC/1016 a OMI,

Circ. MSC/1094 a OMI.

MED/1.21

Dispozitive de lansare la apă cu palane (gruie)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/23 din SOLAS 74,

Reg. III/33 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.23

Dispozitive de lansare la apă prin cădere liberă a bărcilor de salvare

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/23 din SOLAS 74,

Reg. III/33 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.24

Dispozitive de lansare la apă a plutelor de salvare

(gruie)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/12 din SOLAS 74,

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.25

Dispozitive de lansare la apă a bărcilor de urgență rapide

(gruie)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI.

MED/1.26a

Mecanism de lansare pentru

(b)

bărci de salvare și bărci de urgență (lansate prin folosirea unui palan sau a mai multor palane),

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC.1/1419 a OMI.

MED/1.26a

Mecanism de lansare pentru

(b)

bărci de salvare și bărci de urgență (lansate prin folosirea unui palan sau a mai multor palane),

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC.1/1419 a OMI.

MED/1.26b

Mecanism de lansare pentru

(b)

plute de salvare (lansate prin folosirea unui palan sau a mai multor palane),

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC.1/1419 a OMI.

MED/1.26b

Mecanism de lansare pentru

(b)

plute de salvare (lansate prin folosirea unui palan sau a mai multor palane),

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

MED/1.26c

Mecanism de lansare pentru

(c)

bărci de salvare lansate la apă prin cădere liberă,

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC.1/1419 a OMI.

MED/1.26c

Mecanism de lansare pentru

(c)

bărci de salvare lansate la apă prin cădere liberă,

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.27

Sisteme de evacuare maritimă

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/15 din SOLAS 74,

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.28

Mijloace de salvare

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MSC/810 a OMI.

B+D

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI.

MED/1.29

Scări de îmbarcare

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. III/11 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/11 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI,

Circ. MSC.1/1285 a OMI.

MED/1.29

Scări de îmbarcare

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. III/11 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/11 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI,

Circ. MSC.1/1285 a OMI.

MED/1.30

Materiale retroreflectorizante

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. A.658(16) a OMI.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

Articolul MED/1.31, Aparat radiotelefonic VHF de emisie-recepție pentru ambarcațiunile de salvare, a fost mutat la MED/5.17 și la MED/5.18.

Articolul MED/1.32, Transponder SAR în bandă de 9 GHz (SART), a fost mutat la MED/4.18.

MED/1.33

Reflector radar pentru bărci de salvare și bărci de urgență

(pasiv)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

EN ISO 8729:1998,

EN 60945 (2002), inclusiv Rectificarea 1 (2008) la IEC 60945,

sau

EN ISO 8729:1998,

IEC 60945 (2002), inclusiv Rectificarea 1 (2008) la IEC 60945,

sau

ISO 8729-1:2010,

EN 60945 (2002), inclusiv Rectificarea 1 (2008) la IEC 60945,

sau

ISO 8729-1:2010,

IEC 60945 (2002), inclusiv Rectificarea 1 (2008) la IEC 60945.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. A.384(X) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Rez. MSC.164(78) a OMI.

MED/1.36

Motor de propulsie pentru bărci de salvare / bărci de urgență

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI.

MED/1.37

Motor exterior de propulsie pentru bărci de urgență

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI.

MED/1.38

Reflectoare pentru bărci de salvare și bărci de urgență

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.39

Plute de salvare reversibile deschise

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, anexa 10,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI, anexa 11,

Iar pentru perioade extinse între operațiunile de întreținere:

Circ. MSC.1/1328 a OMI.

B+D

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, anexa 10,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI, anexa 11,

Circ. MSC.1/1328 a OMI.

Articolul MED/1.40, Dispozitiv mecanic de ridicare a pilotului, a fost mutat la MED/4.48.

MED/1.41a

Vinciuri pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență:

(a)

bărci de salvare lansate la apă cu ajutorul gruielor,

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/17 din SOLAS 74,

Reg. III/23 din SOLAS 74,

Reg. III/24 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.41a

Vinciuri pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență:

(a)

bărci de salvare lansate la apă cu ajutorul gruielor

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/23 din SOLAS 74,

Reg. III/24 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.41b

Vinciuri pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență:

(b)

bărci de salvare lansate la apă prin cădere liberă,

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

Trimiterea la codul HSC: pentru că ambarcațiunile de mare viteză nu transportă bărci de salvare lansate la apă prin cădere liberă

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/17 din SOLAS 74,

Reg. III/23 din SOLAS 74,

Reg. III/24 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.41b

Vinciuri pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență:

(b)

bărci de salvare lansate la apă prin cădere liberă,

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/23 din SOLAS 74,

Reg. III/24 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI.

MED/1.41c

Vinciuri pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență:

(c)

plute de salvare

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/17 din SOLAS 74,

Reg. III/23 din SOLAS 74,

Reg. III/24 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.41d

Vinciuri pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență:

(d)

bărci de urgență,

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/17 din SOLAS 74,

Reg. III/23 din SOLAS 74,

Reg. III/24 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.41d

Vinciuri pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență:

(d)

bărci de urgență

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/17 din SOLAS 74,

Reg. III/23 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.41e

Vinciuri pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență:

(e)

bărci de urgență rapide.

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/17 din SOLAS 74,

Reg. III/23 din SOLAS 74,

Reg. III/24 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.41e

Vinciuri pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență:

(e)

bărci de urgență rapide.

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/17 din SOLAS 74,

Reg. III/23 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

Articolul MED/1.42, Scară pentru pilot, a fost mutat la MED/4.49.

MED/1.43

Bărci de urgență rigide/gonflate

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MSC/1006 a OMI,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/21 din SOLAS 74,

Reg. III/31 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

2.   Prevenirea poluării marine

Numărul și denumirea articolului

Regulile din MARPOL 73/78, cu modificările ulterioare, precum și rezoluțiile și circularele relevante ale OMI, după caz

Standarde de încercare

Module de evaluare a conformității

Prima introducere pe piață

Ultima montare la bord

1

2

3

4

5

6

MED/2.1

Sistem de filtrare a hidrocarburilor (pentru un conținut de hidrocarburi al efluentului care nu depășește 15 ppm.)

Cerințe privind omologarea de tip

Anexa I la MARPOL 73/78, reg. 14.

Rez. MEPC.107(49) a OMI,

Circ. MEPC.1 a OMI. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Anexa I la MARPOL 73/78, reg. 14.

Circ. MEPC.1 a OMI. 643.

MED/2.1

Sistem de filtrare a hidrocarburilor (pentru un conținut de hidrocarburi al efluentului care nu depășește 15 ppm.)

Cerințe privind omologarea de tip

Anexa I la MARPOL 73/78, reg. 14.

Rez. MEPC.107(49) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MEPC.1 a OMI. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Anexa I la MARPOL 73/78, reg. 14.

Circ. MEPC.1 a OMI. 643.

MED/2.2

Detectoare ale suprafeței de separație hidrocarburi/apă

Cerințe privind omologarea de tip

Anexa I la MARPOL 73/78, reg. 32.

Rez. MEPC.5(XIII) a OMI.

B+D

B+E

B+F

 

 

MED/2.3

Aparate de măsurare a conținutului de hidrocarburi

Cerințe privind omologarea de tip

Anexa I la MARPOL 73/78, reg. 14.

Rez. MEPC.107(49) a OMI,

Circ. MEPC.1 a OMI. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Anexa I la MARPOL 73/78, reg. 14.

Circ. MEPC.1 a OMI. 643.

MED/2.3

Aparate de măsurare a conținutului de hidrocarburi

Cerințe privind omologarea de tip

Anexa I la MARPOL 73/78, reg. 14.

Rez. MEPC.107(49) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MEPC.1 a OMI. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Anexa I la MARPOL 73/78, reg. 14.

Circ. MEPC.1 a OMI. 643.

MED/2.5

Sistem de monitorizare și control al deversărilor de hidrocarburi pentru petroliere

Cerințe privind omologarea de tip

Anexa I la MARPOL 73/78, reg. 31,

Circ. MEPC.1/761 Rev.1 a OMI,

Circ. MEPC.1/858 a OMI.

Rez. MEPC.108(49) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Anexa I la MARPOL 73/78, reg. 31.

MED/2.5

Sistem de monitorizare și control al deversărilor de hidrocarburi pentru petroliere

Cerințe privind omologarea de tip

Anexa I la MARPOL 73/78, reg. 31,

Circ. MEPC.1/858 a OMI.

Rez. MEPC.108(49) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Anexa I la MARPOL 73/78, reg. 31.

MED/2.6

Sisteme de canalizare

Cerințe privind omologarea de tip

Anexa IV la MARPOL 73/78, reg. 9.

Rez. MEPC.227(64) a OMI.

B+D

B+E

B+F

 

1.1.2018

(III)

Cerințe în materie de transport și de performanță

Anexa IV la MARPOL 73/78, reg. 9.

MED/2.6

Sisteme de canalizare

Cerințe privind omologarea de tip

Anexa IV la MARPOL 73/78, reg. 9.

Rez. MEPC.227(64) a OMI, astfel cum a fost modificată.

(a)

inclusiv secțiunea 4.2 (pentru utilizarea pe navele de pasageri din toate zonele, inclusiv o zonă specială din anexa IV la Convenția MARPOL),

(b)

cu excepția secțiunii 4.2 (pentru utilizarea pe alte nave decât navele de pasageri, din toate zonele, și pe navele de pasageri din afara zonelor speciale din anexa IV la Convenția MARPOL).

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Anexa IV la MARPOL 73/78, reg. 9.

MED /2.7

Incineratoare de la bordul navelor

Cerințe privind omologarea de tip

Anexa VI la MARPOL 73/78, reg. 16.

Rez. MEPC.76(40) a OMI

B+D

B+E

B+F

G

 

1.1.2018

(III)

Cerințe în materie de transport și de performanță

Anexa VI la MARPOL 73/78, reg. 16.

Circ. MEPC.1/793 a OMI.

MED/2.7

Incineratoare de la bordul navelor

(instalații de incinerare cu capacități de peste 1 500 kW și de până la 4 000 kW)

Cerințe privind omologarea de tip

Anexa VI la MARPOL 73/78, reg. 16.

Rez. MEPC.244(66) a OMI.

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Anexa VI la MARPOL 73/78, reg. 16.

MED/2.8

Analizor NOx pentru utilizare la bord în conformitate cu Codul tehnic privind NOx 2008

Cerințe privind omologarea de tip

Rez. MEPC.176(58) a OMI - (Anexa VI la MARPOL revizuită, reg. 13).

Rez. MEPC.177(58) a OMI - (Codul tehnic NOx 2008), astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Rez. MEPC.176(58) a OMI - (Anexa VI la MARPOL revizuită, reg. 13).

Rez. MEPC.177(58) a OMI - (Codul tehnic NOx 2008),

Rez. MEPC.198(62) a OMI,

Circ. MEPC.1 a OMI. 638.

MED/2.8

Analizor NOx pentru utilizare la bord în conformitate cu Codul tehnic privind NOx 2008

Cerințe privind omologarea de tip

Rez. MEPC.176(58) a OMI - (Anexa VI la MARPOL revizuită, reg. 13).

Rez. MEPC.177(58) a OMI - (Codul tehnic NOx 2008), astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Rez. MEPC.176(58) a OMI - (Anexa VI la MARPOL revizuită, reg. 13).

Rez. MEPC.177(58) a OMI - (Codul tehnic NOx 2008),

Rez. MEPC.198(62) a OMI,

Circ. MEPC.1 a OMI. 638.

MED/2.10

Instalații de la bord pentru epurarea gazelor arse

Cerințe privind omologarea de tip

Rez. MEPC.176(58) a OMI - (Anexa VI la MARPOL revizuită, reg. 4),

Rez. MEPC.184(59) a OMI.

Rez. MEPC.184(59) a OMI.

B+D

B+E

B+F

G

 

15.5.2018

(III)

Cerințe în materie de transport și de performanță

Rez. MEPC.176(58) a OMI - (Anexa VI la MARPOL revizuită, reg. 4),

MED/2.10

Instalații de la bord pentru epurarea gazelor arse

Cerințe privind omologarea de tip

Rez. MEPC.176(58) a OMI - (Anexa VI la MARPOL revizuită, reg. 4),

Rez. MEPC.259(68) a OMI.

Rez. MEPC.259(68) a OMI.

Sistemul A

B+F

G

19.6.2018

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Rez. MEPC.176(58) a OMI - (Anexa VI la MARPOL revizuită, reg. 4).

Sistemul B

G

3.   Echipamente de protecție împotriva incendiilor

Numărul și denumirea articolului

Regula din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, precum și rezoluțiile și circularele relevante ale OMI, după caz

Standarde de încercare

Module de evaluare a conformității

Prima introducere pe piață

Ultima montare la bord

1

2

3

4

5

6

MED/3.1

Învelișul nedemontabil al punții

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. II-2/6 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. II-2/6 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

MED/3.2

Extinctoare portabile

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 4 a OMI.

EN 3-7:2004, inclusiv A1:2007,

EN 3-8:2006, inclusiv AC:2007,

EN 3-9:2006, inclusiv AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. II-2/18 din SOLAS 74,

Reg. II-2/19 din SOLAS 74,

Reg. II-2/20 din SOLAS 74,

Rez. A.951(23) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 4 a OMI.

Circ. MSC/1239 a OMI,

Circ. MSC/1275 a OMI.

MED/3.2

Extinctoare portabile

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 4 a OMI.

EN 3-7:2004, inclusiv A1:2007,

EN 3-8:2006, inclusiv AC:2007,

EN 3-9:2006, inclusiv AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. II-2/18 din SOLAS 74,

Reg. II-2/19 din SOLAS 74,

Reg. II-2/20 din SOLAS 74,

Rez. A.951(23) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 4 a OMI.

Rez. MSC.391(95)-(Cod IGF) 11 a OMI,

Circ. MSC/1239 a OMI,

Circ. MSC/1275 a OMI.

MED/3.3

Echipament de pompieri: îmbrăcăminte de protecție (echipament pentru contactul cu focul)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

Îmbrăcăminte de protecție pentru combaterea incendiilor:

EN 469:2005, inclusiv A1:2006 și AC:2006

sau

Îmbrăcăminte de protecție pentru combaterea incendiilor - îmbrăcăminte reflectorizantă pentru aplicații specializate de combatere a incendiilor:

EN 1486:2007

sau

Îmbrăcăminte de protecție pentru combaterea incendiilor - îmbrăcăminte de protecție cu strat exterior reflectorizant:

ISO 15538:2001.

Notă: Nivelul 2

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

MED/3.4

Echipament de pompieri: cizme

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 15090:2012.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

MED/3.5

Echipament de pompieri: mănuși

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 659:2003, inclusiv A1:2008 și AC:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

MED/3.6

Echipament de pompieri: cască

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 443:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

MED/3.7

Aparat de respirație autonom cu aer comprimat

Notă: în cazul accidentelor care implică mărfuri periculoase, este necesară o mască cu presiune pozitivă.

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 136:1998, inclusiv AC:2003,

EN 137:2006,

Și, în cazul în care aparatul este utilizat în accidentele care implică încărcătura:

ISO 23269-3:2011.

B+D

B+E

B+F

 

19.6.2018

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

Și, în cazul în care aparatul este utilizat în accidentele care implică încărcătura:

Rez. MSC.4(48)-(Cod IBC) 14 a OMI,

Rez. MSC.5(48)-(Cod IGC) 14 a OMI,

Circ. MSC.1/1499 a OMI.

MED/3.7

Aparat de respirație autonom cu aer comprimat

Notă: în cazul accidentelor care implică mărfuri periculoase, este necesară o mască cu presiune pozitivă.

(a se vedea articolul 7.1)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

ISO 23269-2:2011 (combaterea incendiilor — numai pentru uz maritim)

Masca de tip 1 nu se utilizează în MED/3.7 sau în MED/7.1

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. II-2/15 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

MED/3.8

Aparat de respirație cu aer comprimat

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Notă: acest echipament este destinat numai ambarcațiunilor de mare viteză construite conform prevederilor Codului HSC din 1994.

EN 14593-1:2005,

EN 14594:2005, inclusiv AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

MED/3.8

Aparat de respirație cu aer comprimat

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Notă: acest echipament este destinat numai ambarcațiunilor de mare viteză construite conform prevederilor Codului HSC din 1994.

EN 14593-1:2005

sau:

EN 14594:2005, inclusiv AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

MED/3.9

Componente ale instalațiilor cu aspersoare pentru spațiile de locuit, spațiile de serviciu și posturile de comandă, echivalente cu cele menționate în Reg. II-2/12 din Convenția SOLAS 74 (numai pentru duze și funcționarea acestora).

(Duzele pentru instalații fixe cu aspersoare pentru ambarcațiuni de mare viteză sunt incluse la această rubrică)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/7 din SOLAS 74,

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 8 a OMI.

Rez. A.800(19) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/7 din SOLAS 74,

Reg. II-2/9 din SOLAS 74,

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.44(65) a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 8 a OMI.

Circ. MSC/912 a OMI,

Circ. MSC/1556 a OMI.

MED/3.10

Duze pentru instalații fixe de stingere a incendiilor cu apă pulverizată sub presiune, destinate sălilor mașinilor și compartimentelor pompelor de marfă

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a OMI.

Circ. MSC/1165 a OMI, apendicele A, astfel cum a fost modificată

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a OMI.

Circ. MSC.1/1313 a OMI.

MED/3.10

Duze pentru instalații fixe de stingere a incendiilor cu apă pulverizată sub presiune, destinate sălilor mașinilor și compartimentelor pompelor de marfă

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a OMI.

Circ. MSC/1165 a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a OMI,

Rez. MSC.391(95)-(Cod IGF) 11 a OMI.

Circ. MSC.1/1313 a OMI.

MED/3.11a

Compartimente de tip „A” și „B”, rezistență la foc

(a)

compartimente de tip „A”,

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/3.2 din SOLAS 74.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MSC.1/1435 a OMI.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/3.2 din SOLAS 74.

Reg. II-2/9 din SOLAS 74,

Circ. MSC/1120 a OMI,

Circ. MSC.1/1434 a OMI.

MED/3.11b

Compartimente de tip „A” și „B”, rezistență la foc

(b)

compartimente de tip „B”.

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/3.4 din SOLAS 74.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/3.4 din SOLAS 74.

Reg. II-2/9 din SOLAS 74.

MED/3.12

Dispozitive pentru prevenirea trecerii flăcărilor în tancurile de marfă de la bordul navelor-cisternă

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. II-2/16 din SOLAS 74.

(a)

Supape de siguranță:

Circ. MSC/677 a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

(b)

Opritoare de flacără:

Circ. MSC/677 a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN ISO 16852:2010.

(c)

Opritoare de flacără anti-detonare

Circ. MSC/677 a OMI, astfel cum a fost modificată.

EN ISO 16852:2010.

(d)

Supape de ventilație cu deschidere rapidă:

Circ. MSC/677 a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

Pentru alte echipamente decât supapele:

 

B+D

 

B+E

 

B+F

Pentru supape

B+F

 

23.5.2019

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. II-2/16 din SOLAS 74.

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 15 a OMI.

MED/3.12

Dispozitive pentru prevenirea trecerii flăcărilor în tancurile de marfă de la bordul navelor-cisternă

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. II-2/16 din SOLAS 74.

(a)

Supape de siguranță:

Circ. MSC/677 a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364: 2016.

(b)

Opritoare de flacără:

Circ. MSC/677 a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN ISO 16852:2016,

(c)

Opritoare de flacără anti-detonare

Circ. MSC/677 a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN ISO 16852:2016,

(d)

Supape de ventilație cu deschidere rapidă:

Circ. MSC/677 a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364:2016.

Pentru alte echipamente decât supapele:

 

B+D

 

B+E

 

B+F

Pentru supape

B+F

19.6.2018

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. II-2/16 din SOLAS 74.

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 15 a OMI.

MED/3.13

Materiale necombustibile

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/3 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/3 din SOLAS 74,

Reg. II-2/5 din SOLAS 74,

Reg. II-2/9 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

MED/3.15a

Alte materiale decât oțelul destinate tubulaturilor pentru petrol sau păcură

(a)

țevi și racorduri din plastic

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

(b) Țevi și racorduri:

Rez. A.753(18) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 10 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 10 a OMI,

Circ. MSC/1120 a OMI.

MED/3.15a

Alte materiale decât oțelul destinate tubulaturilor pentru petrol sau păcură

țevi și racorduri din plastic

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. A.753(18) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 10 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 10 a OMI,

Circ. MSC/1120 a OMI.

MED/3.15b

Alte materiale decât oțelul destinate tubulaturilor pentru petrol sau păcură

(b)

supape

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Supape:

EN ISO 10497:2010.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 10 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 10 a OMI,

Circ. MSC/1120 a OMI.

MED/3.15b

Alte materiale decât oțelul destinate tubulaturilor pentru petrol sau păcură

supape

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

EN ISO 10497:2010.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 10 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 10 a OMI,

Circ. MSC/1120 a OMI.

MED/3.15c

Alte materiale decât oțelul destinate tubulaturilor pentru petrol sau păcură

(c)

ansambluri de țevi flexibile și compensatoare

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Ansambluri de țevi flexibile:

EN ISO 15540:2001,

EN ISO 15541:2001.

B+D

B+E

B+F

 

1.7.2019

(III)

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 10 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 10 a OMI,

Circ. MSC/1120 a OMI.

MED/3.15c

Alte materiale decât oțelul destinate tubulaturilor pentru petrol sau păcură

ansambluri de țevi flexibile și compensatoare

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

ISO 15540:2016,

ISO 15541:2016,

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 10 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 10 a OMI,

Circ. MSC/1120 a OMI.

MED/3.15d

Alte materiale decât oțelul destinate tubulaturilor pentru petrol sau păcură

(d)

componente ale țevilor metalice cu garnituri de etanșare elastice și elastomerice

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Componente ale țevilor metalice cu garnituri de etanșare elastice și elastomerice:

ISO 19921:2005,

ISO 19922:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 10 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 10 a OMI,

Circ. MSC/1120 a OMI.

MED/3.15d

Alte materiale decât oțelul destinate tubulaturilor pentru petrol sau păcură

componente ale țevilor metalice cu garnituri de etanșare elastice și elastomerice

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

ISO 19921:2005,