EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0643

Regulamentul (UE) 2018/643 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 aprilie 2018 privind statisticile din transportul feroviar

OJ L 112, 2.5.2018, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/643/oj

2.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 112/1


REGULAMENTUL (UE) 2018/643 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 18 aprilie 2018

privind statisticile din transportul feroviar

(reformare)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 91/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (3) a fost modificat în mod substanțial de mai multe ori (4). Întrucât se impun noi modificări, este necesar, din motive de claritate, să se procedeze la reformarea respectivului regulament.

(2)

Căile ferate reprezintă o parte importantă a rețelelor de transport ale Uniunii.

(3)

Sunt necesare statistici referitoare la transportul feroviar de mărfuri și de pasageri pentru a permite Comisiei să supravegheze și să dezvolte politica comună în domeniul transporturilor, precum și elementele referitoare la transport ale politicilor privind regiunile și rețelele transeuropene.

(4)

Sunt necesare, de asemenea, statistici privind siguranța feroviară, pentru a permite Comisiei să pregătească și să monitorizeze acțiunile Uniunii în domeniul siguranței transportului. Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate culege datele referitoare la accidente care sunt solicitate în temeiul anexei I la Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5) în ceea ce privește indicatorii de siguranță comuni și metodele comune de calcul al costului accidentelor.

(5)

Statisticile la nivelul Uniunii referitoare la transportul feroviar sunt, de asemenea, necesare pentru a îndeplini sarcinile de supraveghere prevăzute în articolul 15 din Directiva nr. 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (6).

(6)

Statisticile la nivelul Uniunii privind toate modurile de transport ar trebui colectate conform unor concepte și standarde comune, în scopul atingerii celei mai mari comparabilități posibile între modurile de transport.

(7)

Este important să se evite dublarea eforturilor și să se optimizeze utilizarea informațiilor existente care pot fi utilizate în scopuri statistice. În acest scop și în vederea oferirii unor informații utile și ușor accesibile cetățenilor Uniunii și altor părți interesate cu privire la siguranța transportului feroviar și interoperabilitatea sistemului feroviar, inclusiv infrastructura feroviară, ar trebui instituite acorduri adecvate de cooperare în privința activităților statistice între serviciile Comisiei și entitățile relevante, inclusiv la nivel internațional.

(8)

În producerea statisticilor europene, ar trebui să existe un echilibru între necesitățile utilizatorilor și sarcina suportată de respondenți.

(9)

În raportul său către Parlamentul European și Consiliu privind experiența pe care a dobândit-o în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 91/2003, Comisia s-a referit la faptul că evoluțiile pe termen lung vor duce, probabil, la suprimarea sau simplificarea datelor culese deja în temeiul regulamentului respectiv și că scopul este de a reduce perioada de transmitere a datelor anuale privind transportul feroviar de pasageri. Comisia ar trebui să prezinte în continuare, la intervale regulate, rapoarte privind punerea în aplicare a prezentului regulament.

(10)

Coexistența întreprinderilor feroviare publice și private care funcționează într-o piață comercială de transport feroviar necesită o specificare explicită a informațiilor statistice care ar trebui oferite de către toate întreprinderile feroviare și difuzate de Eurostat.

(11)

Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume elaborarea unor standarde statistice comune care să permită producerea unor date armonizate și care să fie implementate în fiecare stat membru sub autoritatea organismelor și instituțiilor responsabile de producerea statisticilor oficiale, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele sale, acest obiectiv poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(12)

Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (7) oferă un cadru de referință pentru dispozițiile prevăzute în prezentul regulament.

(13)

Pentru a reflecta noile evoluții din statele membre, menținând, în același timp, o procedură de culegere a datelor privind transportul feroviar armonizată pe întreg teritoriul Uniunii, precum și calitatea ridicată a datelor transmise de statele membre, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea prezentului regulament pentru a adapta definițiile tehnice și a elabora definiții tehnice suplimentare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (8). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(14)

Comisia ar trebui să se asigure că respectivele acte delegate nu impun o sarcină suplimentară semnificativă pentru statele membre sau pentru respondenți.

(15)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare în ceea ce privește specificarea informațiilor care să fie furnizate pentru rapoartele privind calitatea și comparabilitatea rezultatelor, precum și în ceea ce privește modalitățile de difuzare a rezultatelor respective de către Comisie (Eurostat). Competențele respective ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (9).

(16)

Comitetul Sistemului Statistic European a fost consultat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectiv

Obiectivul prezentului regulament este acela de a stabili norme comune pentru elaborarea statisticilor de transport feroviar la nivelul Uniunii.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

Toate căile ferate din Uniune intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament. Fiecare stat membru raportează statistici referitoare la transportul feroviar de pe teritoriul său național. Când o întreprindere feroviară funcționează în mai mult de un stat membru, autoritățile naționale în cauză solicită ca întreprinderea să ofere date separat pentru fiecare țară în care funcționează, astfel încât să fie posibilă compilarea statisticilor naționale.

Statele membre pot exclude din domeniul de aplicare al prezentului regulament:

(a)

întreprinderile feroviare care funcționează în întregime sau cu precădere în cadrul instalațiilor industriale și similare, inclusiv porturi;

(b)

întreprinderile feroviare care oferă mai ales servicii de turism local, cum ar fi căile ferate pe care funcționează locomotive cu aburi, conservate datorită importanței lor istorice.

Articolul 3

Definiții

(1)   În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții::

1.

„țară declarantă” înseamnă statul membru care transmite date către Eurostat;

2.

„autorități naționale” înseamnă institutele naționale de statistică și alte organisme care au atribuții de elaborare a statisticilor europene în fiecare stat membru;

3.

„cale ferată” înseamnă o cale de comunicație pe șine, utilizată exclusiv de vehiculele feroviare;

4.

„vehicul feroviar” înseamnă echipamente mobile care rulează exclusiv pe șine și care se deplasează fie cu ajutorul puterii proprii (vehicule de tractare), fie remorcate de alt vehicul (vagoane de pasageri, remorci de automotoare, furgoane și vagoane de marfă);

5.

„întreprindere feroviară” înseamnă orice întreprindere publică sau privată care oferă servicii de transport de mărfuri și/sau pasageri pe calea ferată. Întreprinderile a căror singură activitate constă în a presta servicii de transport pentru pasageri cu metroul, tramvaiul și/sau metroul ușor sunt excluse;

6.

„transport de mărfuri pe calea ferată” înseamnă deplasarea mărfurilor prin utilizarea de vehicule feroviare între locul de încărcare și locul de descărcare;

7.

„transport de pasageri pe calea ferată” înseamnă deplasarea pasagerilor prin utilizarea de vehicule feroviare între locul de îmbarcare și locul de debarcare. Transportul pasagerilor cu metroul, tramvaiul și/sau metroul ușor este exclus;

8.

„metrou” (cunoscut și ca „tren subteran” sau „tren metropolitan”) înseamnă o cale ferată electrică pentru transportul de pasageri, care are capacitate pentru un volum ridicat de trafic și care se caracterizează prin drept de trecere exclusiv, garnituri formate din mai multe vagoane, viteză ridicată și accelerare rapidă, semnalizare sofisticată, precum și absența pasajelor de nivel pentru a permite o frecvență ridicată a trenurilor și un grad ridicat de ocupare a peronului. De asemenea, metrourile se caracterizează prin stații aflate la distanțe mici, ceea ce în mod normal înseamnă o distanță de 700 până la 1 200 m între stații. „Viteza ridicată” se referă la comparația cu tramvaiele și metroul ușor, aici însemnând între 30 și 40 km/h pe distanțe mai mici și între 40 și 70 km/h pe distanțe mai mari;

9.

„tramvai” înseamnă un vehicul rutier de pasageri destinat să transporte mai mult de nouă persoane așezate (inclusiv vatmanul), conectat la conductori electrici sau propulsat de un motor diesel și care rulează pe șine;

10.

„metrou ușor” înseamnă o cale ferată pentru transportul de pasageri care deseori utilizează vagoane cu propulsie electrică și rulare pe șine, care rulează izolat sau în trenuri scurte pe linii feroviare fixe duble. În general, distanța dintre stații/opriri este mai mică de 1 200 m. În comparație cu metrourile, metroul ușor are o construcție mai ușoară, este proiectat pentru volume de trafic mai scăzute și, de obicei, circulă cu viteze mai scăzute. Uneori, este dificil să se distingă cu precizie între metroul ușor și tramvaie; în general, tramvaiele nu sunt separate de traficul rutier, în timp ce metroul ușor poate fi separat de alte sisteme;

11.

„transport național” înseamnă transportul feroviar între două locuri (un loc de încărcare/îmbarcare și un loc de descărcare/debarcare) situate în țara declarantă. Poate implica tranzitul printr-o a doua țară;

12.

„transport internațional” înseamnă transportul feroviar între un loc (de încărcare/îmbarcare sau descărcare/debarcare) din țara declarantă și un loc (de încărcare/îmbarcare sau descărcare/debarcare) din altă țară;

13.

„tranzit” înseamnă transportul feroviar prin țara declarantă între două locuri (un loc de încărcare/îmbarcare și un loc de descărcare/debarcare) din afara țării declarante. Operațiunile de transport care implică încărcarea/îmbarcarea sau descărcarea/debarcarea mărfurilor/ pasagerilor la granița țării declarante din sau pe alt mijloc de transport nu sunt considerate tranzit;

14.

„pasager din transportul feroviar” înseamnă orice persoană, cu excepția membrilor personalului trenului, care efectuează o călătorie pe calea ferată. Pentru statisticile privind accidentele, sunt incluși pasagerii care încearcă să se îmbarce/să debarce dintr-un tren în mișcare;

15.

„număr de pasageri” înseamnă numărul de călătorii efectuate de pasagerii din transportul feroviar, fiecare călătorie fiind definită ca deplasare de la locul de îmbarcare la locul de debarcare, cu sau fără transferuri dintr-un vehicul feroviar în altul. În cazul în care pasagerii utilizează serviciile mai multor întreprinderi feroviare, atunci când este posibil, nu trebuie numărați de mai multe ori;

16.

„pasageri-km” înseamnă unitatea de măsură reprezentând transportul unui pasager pe calea ferată pe o distanță de un kilometru. Este luată în considerare numai distanța pe teritoriul național al țării declarante;

17.

„greutate” înseamnă cantitatea de mărfuri în tone (1 000 kilograme). Greutatea de luat în considerare include, în plus față de greutatea mărfurilor transportate, greutatea ambalajelor și greutatea proprie a containerelor, a corpurilor de schimb, a paleților, precum și a vehiculelor rutiere transportate pe calea ferată în cursul operațiunilor de transport combinat. În cazul în care mărfurile sunt transportate utilizând serviciile mai multor întreprinderi feroviare, atunci când este posibil, greutatea mărfurilor nu trebuie luată în calcul de mai multe ori;

18.

„tonă-km” înseamnă unitatea de măsură pentru transportul de mărfuri, care reprezintă transportul feroviar al unei tone (1 000 kilograme) de mărfuri pe o distanță de un kilometru. Se ia în considerare numai distanța pe teritoriul național al țării declarante;

19.

„tren” înseamnă unul sau mai multe vehicule feroviare remorcate de una sau mai multe locomotive sau automotoare, ori un automotor care circulă singur, rulând cu un anumit număr sau cu o denumire specifică de la un punct fix inițial la un punct fix final. O locomotivă ușoară, respectiv o locomotivă care circulă singură, nu este considerată tren;

20.

„tren-km” înseamnă unitatea de măsură care reprezintă deplasarea unui tren pe o distanță de un km. Distanța utilizată este distanță parcursă efectiv, dacă este cunoscută, în caz contrar fiind utilizată distanța standard a rețelei între origine și destinație. Este luată în considerare numai distanța pe teritoriul național al țării declarante;

21.

„tren încărcat complet” înseamnă orice transport care cuprinde unul sau mai multe vagoane transportate în același timp de același expeditor la aceeași stație și deplasate fără nicio schimbare în compunerea trenului la aceeași stație de destinație pentru același destinatar;

22.

„vagon încărcat complet” înseamnă orice transport de mărfuri pentru care este necesară utilizarea exclusivă a unui vagon, indiferent dacă este utilizată sau nu capacitatea de încărcare totală;

23.

„TEU (Twenty-foot Equivalent Unit – unitate echivalentă cu 20 de picioare)” înseamnă o unitate standard bazată pe un container ISO cu o lungime de 20 de picioare (6,10 m), utilizată ca unitate de măsură statistică a fluxurilor sau capacităților de trafic. Un container standard ISO seria 1 de 40 de picioare este egal cu 2 TEU. Corpurile de schimb sub 20 de picioare reprezintă 0,75 TEU, cele între 20 și 40 de picioare reprezintă 1,5 TEU, iar cele peste 40 de picioare reprezintă 2,25 TEU.

(2)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 10, de modificare a prezentului articol în vederea adaptării definițiilor tehnice prevăzute la alineatul (1) punctele 8, 9, 10, 21, 22 și 23 din prezentul articol și elaborării unor definiții tehnice suplimentare atunci când este necesar pentru a ține seama de noile evoluții care necesită definirea unui anumit nivel de detaliere tehnică cu scopul de a asigura armonizarea statisticilor.

Atunci când exercită respectiva competență, Comisia se asigură că actele delegate nu creează o sarcină suplimentară considerabilă pentru statele membre sau pentru respondenți. De asemenea, Comisia justifică în mod corespunzător acțiunile statistice prevăzute în actele delegate respective, folosind, după caz, o analiză a eficienței costurilor, inclusiv o evaluare a sarcinii suportate de respondenți și a costurilor de elaborare a statisticilor, astfel cum se menționează la articolul 14 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

Articolul 4

Culegerea datelor

(1)   Statisticile care urmează a fi colectate sunt stabilite în anexele la prezentul regulament. Acestea cuprind următoarele tipuri de date:

(a)

statistici anuale privind transportul de mărfuri – raportare detaliată (anexa I);

(b)

statistici anuale privind transportul de pasageri – raportare detaliată (anexa II);

(c)

statistici trimestriale privind transportul de mărfuri și de pasageri (anexa III);

(d)

statistici regionale privind transportul de mărfuri și de pasageri (anexa IV);

(e)

statistici privind fluxurile de trafic pe rețeaua feroviară (anexa V).

(2)   Statele membre raportează în temeiul anexelor I și II date pentru întreprinderile care au:

(a)

un volum total de transport de marfă de cel puțin 200 000 000 de tone-km sau cel puțin 500 000 de tone;

(b)

un volum total de transport de pasageri de cel puțin 100 000 000 de pasageri-km.

Raportarea în temeiul anexelor I și II este opțională în ceea ce privește întreprinderile care se situează sub pragurile menționate la literele (a) și (b).

(3)   Statele membre raportează în temeiul anexei VIII datele totale pentru întreprinderile care se situează sub pragurile menționate la alineatul (2), în cazul în care datele respective nu sunt raportate în temeiul anexelor I și II, astfel cum este specificat în anexa VIII.

(4)   În sensul prezentului regulament, mărfurile sunt clasificate în conformitate cu anexa VI. În plus, mărfurile periculoase sunt clasificate în conformitate cu anexa VII.

Articolul 5

Surse de date

(1)   Statele membre desemnează o organizație publică sau privată care să participe la culegerea de date solicitate în conformitate cu prezentul regulament.

(2)   Datele necesare pot fi obținute utilizând orice combinație a următoarelor surse:

(a)

anchete obligatorii;

(b)

date administrative, inclusiv date culese de autoritățile de reglementare, în special scrisoarea de trăsură, în cazul în care aceasta este disponibilă;

(c)

proceduri statistice de estimare;

(d)

date furnizate de organizații profesionale din industria feroviară;

(e)

studii ad-hoc.

(3)   Autoritățile naționale iau măsuri pentru coordonarea surselor de date folosite și pentru asigurarea calității statisticilor transmise către Eurostat.

Articolul 6

Transmiterea statisticilor către Eurostat

(1)   Statele membre transmit către Eurostat statisticile prevăzute în articolul 4.

(2)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a modalităților de transmitere a statisticilor menționate la articolul 4. Acte de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută în articolul 11 alineatul (2).

Articolul 7

Difuzarea

(1)   Statisticile bazate pe datele specificate în anexele I-V și VIII sunt difuzate de către Comisie (Eurostat).

(2)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a modalităților de difuzare a rezultatelor. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2).

Articolul 8

Calitatea statisticilor

(1)   Pentru a asista statele membre în menținerea calității statisticilor în domeniul transportului feroviar, Eurostat elaborează și publică recomandări metodologice. Aceste recomandări iau în considerare cele mai bune practici ale autorităților naționale, ale întreprinderilor feroviare și ale organizațiilor profesionale din sectorul feroviar.

(2)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru asigurarea calității datelor transmise.

(3)   Calitatea datelor statistice este evaluată de Eurostat. În acest sens, la solicitarea Eurostat, statele membre furnizează informații privind metodele utilizate în elaborarea statisticilor.

(4)   În sensul prezentului regulament, datele care trebuie să fie transmise fac obiectul criteriilor privind calitatea menționate la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

(5)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a modalităților detaliate, a structurii, a periodicității și a comparabilității elementelor pentru rapoartele standard privind calitatea. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2).

Articolul 9

Rapoarte privind punerea în aplicare

După consultarea Comitetului Sistemului Statistic European, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 31 decembrie 2020 și, ulterior, la fiecare patru ani, un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament și privind evoluțiile viitoare.

În raportul respectiv, Comisia ține seama de informațiile relevante furnizate de statele membre cu privire la calitatea datelor transmise, metodele de culegere a datelor utilizate și informații despre potențiale îmbunătățiri și despre nevoile utilizatorilor.

În special, raportul evaluează:

(a)

beneficiile aduse Uniunii, statelor membre, precum și furnizorilor și utilizatorilor informațiilor statistice, de statisticile produse, în raport cu costurile acestora;

(b)

calitatea datelor transmise, metodele utilizate de culegere a datelor și calitatea statisticilor produse.

Articolul 10

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (2) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de 13 decembrie 2016. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectiva. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliul sau în cazul în care, înainte expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termenul se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 11

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul Sistemului Statistic European instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 12

Abrogări

Regulamentul (CE) nr. 91/2003 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa X.

Articolul 13

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 18 aprilie 2018.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

L. PAVLOVA


(1)  Avizul din 6 decembrie 2017 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Poziția Parlamentului European din 14 martie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 12 aprilie 2018.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 91/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind statisticile din transportul feroviar (JO L 14, 21.1.2003, p. 1).

(4)  A se vedea anexa IX.

(5)  Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare și de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licențe întreprinderilor feroviare și a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară și perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare și certificarea siguranței (Directiva privind siguranța feroviară) (JO L 164, 30.4.2004, p. 44).

(6)  Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european (JO L 343, 14.12.2012, p. 32).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

(8)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(9)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).


ANEXA I

STATISTICI ANUALE PRIVIND TRANSPORTUL DE MĂRFURI – RAPORTARE DETALIATĂ

Listă de variabile și unități de măsură

Mărfuri transportate în:

tone

tone-km

Mișcări de trenuri de marfă în:

trenuri-km

Număr de unități de transport intermodal transportate în:

număr

TEU (unitate echivalentă cu 20 de picioare) (pentru containere și corpuri de schimb)

Perioada de referință

Un an

Frecvența

În fiecare an

Lista tabelelor cu defalcare pentru fiecare tabel

Tabelul I1: mărfuri transportate, pe tipuri de transport

Tabelul I2: mărfuri transportate, pe tipuri de mărfuri (Anexa VI)

Tabelul I3: mărfuri transportate (pentru traficul internațional și de tranzit) pe țară de încărcare și țară de descărcare

Tabelul I4: mărfuri transportate, pe categorii de mărfuri periculoase (Anexa VII)

Tabelul I5: mărfuri transportate, pe tipuri de modalități de expediție (opțional)

Tabelul I6: mărfuri transportate în unități de transport intermodal, pe tipuri de transport și pe tipuri de unități de transport

Tabelul I7: număr de unități de transport intermodal pline transportate, pe tipuri de transport și pe tipuri de unități de transport

Tabelul I8: număr de unități de transport intermodal goale transportate, pe tipuri de transport și pe tipuri de unități de transport

Tabelul I9: mișcări de trenuri de marfă

Termen pentru transmiterea datelor

Cinci luni de la sfârșitul perioadei de referință

Prima perioadă de referință pentru tabelele I1, I2 și I3

2003

Prima perioadă de referință pentru tabelele I4, I5, I6, I7, I8 și I9

2004

Note

1.

Tipul de transport este defalcat după cum urmează:

național

internațional-descărcări

internațional-încărcări

tranzit

2.

Tipul de modalitate de expediție poate fi defalcat după cum urmează:

tren încărcat complet

vagon încărcat complet

altele

3.

Tipul de unitate de transport este defalcat după cum urmează:

containere și corpuri de schimb

semiremorci (neînsoțite)

vehicule rutiere (însoțite)

4.

Pentru tabelul I3, Eurostat și statele membre pot adopta dispoziții pentru facilitarea consolidării datelor provenind din întreprinderi din alte state membre, pentru a asigura coerența acestor date.

5.

Pentru tabelul I4, statele membre indică ce categorii de trafic, dacă este cazul, nu sunt incluse în datele menționate.

6.

Pentru tabelele I2 – I8, în cazul în care nu sunt disponibile informații complete privind transportul de tranzit, statele membre raportează toate datele disponibile.


ANEXA II

STATISTICI ANUALE PRIVIND TRANSPORTUL DE PASAGERI – RAPORTARE DETALIATĂ

Listă de variabile și unități de măsură

Pasageri transportați în:

număr de pasageri

pasageri-km

Mișcări de trenuri de pasageri în:

trenuri-km

Perioada de referință

Un an

Frecvența

Anual

Lista tabelelor cu defalcarea pentru fiecare tabel

Tabelul II1: pasageri transportați, pe tip de transport

Tabelul II2: transport internațional de pasageri, pe țară de îmbarcare și pe țară de debarcare

Tabelul II3: mișcări de trenuri de pasageri

Termenul pentru transmiterea datelor

Opt luni de la sfârșitul perioadei de referință

Prima perioadă de referință

2016

Note

1.

Tipul de transport este defalcat după cum urmează:

național

internațional

2.

Pentru tabelele II1 și II2, statele membre raportează date, inclusiv informații provenite din vânzarea de bilete în afara țării care raportează. Aceste informații pot fi obținute fie direct de la autoritățile naționale din alte țări, fie prin acorduri internaționale privind compensarea biletelor.


ANEXA III

STATISTICI TRIMESTRIALE PRIVIND TRANSPORTUL DE MĂRFURI ȘI DE PASAGERI

Listă de variabile și unități de măsură

Mărfuri transportate în:

tone

tone-km

Pasageri transportați în:

număr de pasageri

pasageri-km

Perioada de referință

Un trimestru

Frecvență

Fiecare trimestru

Lista tabelelor cu defalcarea pentru fiecare tabel

Tabelul III1: mărfuri transportate

Tabelul III2: pasageri transportați

Termen pentru transmiterea datelor

Trei luni de la sfârșitul perioadei de referință

Prima perioadă de referință

Primul trimestru din 2004

Note

1.

Tabelele III1 și III2 pot fi raportate pe baza datelor provizorii, incluzând estimările. Pentru tabelul III2, statele membre pot raporta date pe baza vânzărilor de bilete din țara declarantă sau pe baza oricărei alte surse disponibile.

2.

Aceste statistici sunt furnizate pentru întreprinderile menționate în anexele I și II.


ANEXA IV

STATISTICI REGIONALE PRIVIND TRANSPORTUL DE MĂRFURI ȘI DE PASAGERI

Listă de variabile și unități de măsură

Mărfuri transportate în:

tone

Pasageri transportați în:

număr de pasageri

Perioada de referință

Un an

Frecvența

La fiecare cinci ani

Lista tabelelor cu defalcarea pentru fiecare tabel

Tabelul IV1: transport de mărfuri național pe regiune de încărcare și regiune de descărcare (NUTS 2)

Tabelul IV2: transport de mărfuri internațional pe regiune de încărcare și regiune de descărcare (NUTS 2)

Tabelul IV3: transport național de pasageri pe regiune de îmbarcare și regiune de debarcare (NUTS 2)

Tabelul IV4: transport internațional de pasageri pe regiune de îmbarcare și regiune de debarcare (NUTS 2)

Termen pentru transmiterea datelor

12 luni de la sfârșitul perioadei de referință

Prima perioadă de referință

2005

Note

1.

În cazul în care locul de încărcare sau descărcare (tabelele IV1, IV2) sau de îmbarcare sau debarcare (tabelele IV3, IV4) este în afara Spațiului Economic European, statele membre raportează numai țara.

2.

Pentru a asista statele membre la elaborarea acestor tabele, Eurostat furnizează statelor membre o listă a codurilor de stații UIC și a codurilor NUTS corespunzătoare.

3.

Pentru tabelele IV3 și IV4, statele membre pot raporta date pe baza vânzărilor de bilete sau pe baza oricărei alte surse disponibile.

4.

Aceste statistici sunt furnizate pentru întreprinderile menționate în anexele I și II.


ANEXA V

STATISTICI PRIVIND FLUXURILE DE TRAFIC PE REȚEAUA FEROVIARĂ

Listă de variabile și unități de măsură

Transport de mărfuri:

număr de trenuri

Transport de pasageri:

număr de trenuri

Altele (trenuri de serviciu etc.) (opțional):

număr de trenuri

Perioada de referință

Un an

Frecvența

La fiecare cinci ani

Lista tabelelor cu defalcarea pentru fiecare tabel

Tabelul V1: transport de mărfuri, pe segmente de rețea

Tabelul V2: transport de pasageri, pe segmente de rețea

Tabelul V3: altele (trenuri de serviciu etc.), pe segmente de rețea (opțional)

Termen pentru transmiterea datelor

18 luni de la sfârșitul perioadei de referință

Prima perioadă de referință

2005

Note

1.

Statele membre definesc un set de segmente de rețea pentru a include cel puțin rețeaua transeuropeană (TEN) feroviară de pe teritoriul lor național. Statele membre comunică Eurostat:

coordonatele geografice și alte date necesare pentru a identifica și localiza fiecare segment de rețea, precum și legăturile dintre segmente;

informații privind caracteristicile (inclusiv capacitatea) trenurilor care utilizează fiecare segment de rețea.

2.

Fiecare segment de rețea care face parte din TEN feroviară este identificat prin intermediul unui atribut suplimentar în înregistrarea de date, pentru a permite cuantificarea traficului de pe TEN feroviară.


ANEXA VI

NST 2007

Diviziune

Descriere

01

Produse agricole, de vânătoare și forestiere; pește și alte produse pescărești

02

Cărbune și lignit; țiței și gaze naturale

03

Minereuri metalifere și alte produse de minerit și exploatare în carieră; turbă; uraniu și toriu

04

Produse alimentare, băuturi și tutun

05

Textile și produse textile; piele și produse din piele

06

Lemn și produse din lemn și plută (cu excepția mobilierului); articole din paie și materiale de împletit; celuloză, hârtie și produse din hârtie; materiale tipărite și pe medii de stocare

07

Cocs și produse petroliere rafinate

08

Chimicale, produse chimice și fibre sintetice și artificiale; produse din mase plastice și din cauciuc; combustibil nuclear

09

Alte produse minerale nemetalice

10

Metale de bază; produse metalice fabricate, cu excepția mașinilor și a echipamentelor

11

Mașini și echipamente n.c.a.; mașini și aparatură de calcul pentru birou; mașini și aparate electrice n.c.a.; echipamente și aparate radio, TV și de comunicații; instrumente medicale, optice și de precizie; ceasuri și ceasornice

12

Echipamente de transport

13

Mobilier; alte mărfuri manufacturate n.c.a.

14

Materii prime secundare; deșeuri urbane și alte deșeuri

15

Poștă, colete

16

Echipamente și materiale utilizate în transportul de mărfuri

17

Mărfuri mutate în cursul mutării de gospodării sau birouri; bagaje transportate separat de pasageri; automobile mutate în scopul reparațiilor; alte mărfuri necomerciale n.c.a.

18

Mărfuri grupate: un amestec de tipuri de mărfuri care sunt transportate împreună

19

Mărfuri neidentificabile: mărfuri care nu pot fi identificate dintr-un motiv sau altul și care, prin urmare, nu pot fi clasificate în grupele 01-16.

20

Alte mărfuri n.c.a.


ANEXA VII

CLASIFICAREA MĂRFURILOR PERICULOASE

1.

Explozibili

2.

Gaze, comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune

3.

Lichide inflamabile

4.1.

Solide inflamabile

4.2.

Substanțe care pot produce combustie spontană

4.3.

Substanțe care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile

5.1.

Substanțe oxidante

5.2.

Peroxizi organici

6.1.

Substanțe toxice

6.2.

Substanțe care pot produce infecții

7.

Materiale radioactive

8.

Substanțe corozive

9.

Diverse substanțe periculoase

Observație:

Aceste categorii sunt cele definite în regulamentele referitoare la transportul feroviar internațional de mărfuri periculoase, cunoscute în general sub numele de RID, adoptate în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1).


(1)  Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase (JO L 260, 30.9.2008, p. 13).


ANEXA VIII

Tabelul VIII.1

NIVEL DE ACTIVITATE DE TRANSPORT ÎN TRANSPORTUL DE MĂRFURI

Listă de variabile și unități de măsură

Mărfuri transportate în:

total tone

total tone-km

Mișcări de trenuri de marfă în:

total trenuri-km

Perioada de referință

Un an

Frecvența

Anual

Termenul pentru transmiterea datelor

Cinci luni de la sfârșitul perioadei de referință

Prima perioadă de referință

2017

Note

Numai pentru întreprinderile care înregistrează un volum total de transport de marfă de mai puțin de 200 de milioane de tone-km și mai puțin de 500 000 de tone și care nu raportează date în temeiul anexei I (raportare detaliată).


Tabelul VIII.2

NIVEL DE ACTIVITATE DE TRANSPORT ÎN TRANSPORTUL DE PASAGERI

Listă de variabile și unități de măsură

Pasageri transportați în:

total pasageri

total pasageri-km

Mișcări de trenuri de pasageri în:

total trenuri-km

Perioada de referință

Un an

Frecvența

Anual

Termenul pentru transmiterea datelor

Opt luni de la sfârșitul perioadei de referință

Prima perioadă de referință

2017

Note

Numai pentru întreprinderile care înregistrează un volum total de transport de pasageri mai mic de 100 de milioane de pasageri-km și care nu raportează date în temeiul anexei II (raportare detaliată).


ANEXA IX

REGULAMENTUL ABROGAT ȘI MODIFICĂRILE SALE ULTERIOARE

Regulamentul (CE) nr. 91/2003 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 14, 21.1.2003, p. 1)

 

Regulamentul (CE) nr. 1192/2003 al Comisiei

(JO L 167, 4.7.2003, p. 13)

 

Regulamentul (CE) nr. 1304/2007 al Comisiei

(JO L 290, 8.11.2007, p. 14)

Numai articolul 3

Regulamentul (CE) nr. 219/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 87, 31.3.2009, p. 109)

Numai punctul 4.4 din anexă

Regulamentul (UE) 2016/2032 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 317, 23.11.2016, p. 105)

 


ANEXA X

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Regulamentul (CE) nr. 91/2003

Prezentul regulament

Articolele 1, 2 și 3

Articolele 1, 2 și 3

Articolul 4 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 4 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 4 alineatul (1) litera (a)

Articolul 4 alineatul (1) litera (a)

Articolul 4 alineatul (1) litera (c)

Articolul 4 alineatul (1) litera (b)

Articolul 4 alineatul (1) litera (e)

Articolul 4 alineatul (1) litera (c)

Articolul 4 alineatul (1) litera (f)

Articolul 4 alineatul (1) litera (d)

Articolul 4 alineatul (1) litera (g)

Articolul 4 alineatul (1) litera (e)

Articolul 4 alineatele (2), (3) și (4)

Articolul 4 alineatele (2), (3) și (4)

Articolul 4 alineatul (5)

Articolele 5, 6 și 7

Articolele 5, 6 și 7

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (1a)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (4)

Articolul 8 alineatul (4)

Articolul 8 alineatul (5)

Articolele 9, 10 și 11

Articolele 9, 10 și 11

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 13

Anexa A

Anexa I

Anexa C

Anexa II

Anexa E

Anexa III

Anexa F

Anexa IV

Anexa G

Anexa V

Anexa J

Anexa VI

Anexa K

Anexa VII

Anexa L

Anexa VIII

Anexa IX

Anexa X


Top