EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0626

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/626 al Comisiei din 5 martie 2018 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului privind marca Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1431

C/2018/1225

OJ L 104, 24.4.2018, p. 37–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/626/oj

24.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 104/37


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/626 AL COMISIEI

din 5 martie 2018

de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului privind marca Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1431

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (1), în special articolul 20 alineatul (6), articolul 31 alineatul (4), articolul 35 alineatul (2), articolul 38 alineatul (4), articolul 39 alineatul (6), articolul 44 alineatul (5), articolul 50 alineatul (9), articolul 51 alineatul (3), articolul 54 alineatul (3) al doilea paragraf, articolul 55 alineatul (1) al doilea paragraf, articolul 56 alineatul (8), articolul 57 alineatul (5), articolul 75 alineatul (3), articolul 84 alineatul (3), articolul 109 alineatul (2) primul paragraf, articolul 116 alineatul (4), articolul 117 alineatul (3), articolul 140 alineatul (6), articolul 146 alineatul (11), articolul 161 alineatul (2) al doilea paragraf, articolul 184 alineatul (9), articolul 186 alineatul (2), articolul 187 alineatul (2), articolul 192 alineatul (6), articolul 193 alineatul (8), articolul 198 alineatul (4), articolul 202 alineatul (10) și articolul 204 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului (2), care a fost codificat ca Regulamentul (CE) nr. 207/2009, a creat un sistem specific Uniunii pentru protecția mărcilor care urmează a fi obținute la nivelul Uniunii pe baza unei cereri adresate Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (denumit în continuare „oficiul”).

(2)

Regulamentul (UE) 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului (3) a aliniat competențele conferite Comisiei în temeiul Regulamentului (CE) nr. 207/2009 cu articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Pentru a fi în conformitate cu noul cadru juridic rezultat în urma acestei alinieri, au fost adoptate Regulamentul delegat (UE) 2017/1430 al Comisiei (4) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1431 al Comisiei (5).

(3)

Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului (6) a fost codificat ca Regulamentul (UE) 2017/1001. Din motive de claritate și simplificare, trimiterile dintr-un regulament de punere în aplicare ar trebui să reflecte renumerotarea articolelor care rezultă dintr-o astfel de codificare a actului de bază relevant. Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1431 ar trebui abrogat, iar dispozițiile din regulamentul de punere în aplicare respectiv ar trebui să fie stabilite în prezentul regulament, cu trimiteri actualizate la Regulamentul (UE) 2017/1001.

(4)

Din motive de claritate, de securitate juridică și de eficiență și pentru a facilita depunerea cererilor de înregistrare a unor mărci UE, este de o importanță esențială să se specifice detaliile obligatorii și facultative care trebuie incluse într-o cerere de înregistrare a unei mărci UE, într-un mod clar și exhaustiv, evitând totodată sarcinile administrative inutile.

(5)

Regulamentul (UE) 2017/1001 nu mai prevede ca reprezentarea unei mărci să fie grafică, atât timp cât reprezentarea permite autorităților competente și publicului să determine cu claritate și cu precizie obiectul care beneficiază de protecție. Prin urmare, pentru a se asigura securitatea juridică, este necesar să se afirme în mod clar că obiectul precis care beneficiază de dreptul exclusiv conferit de înregistrare este definit de reprezentare. După caz, reprezentarea ar trebui să fie completată cu o indicație a tipului de marcă vizat. În cazurile adecvate, ea poate fi completată cu o descriere a semnului. O astfel de indicație sau descriere ar trebui să concorde cu reprezentarea.

(6)

Mai mult, pentru a asigura consecvența în procesul de depunere a unei cereri de înregistrare a unei mărci UE și pentru a spori eficacitatea cercetărilor de verificare, este necesar să se stabilească principiile generale pe care trebuie să le respecte reprezentarea fiecărei mărci, precum și să se stabilească norme și cerințe specifice pentru reprezentarea anumitor tipuri de mărci, în conformitate cu natura specifică a mărcii și cu atributele acesteia.

(7)

Introducerea unor tehnici alternative reprezentării grafice, în conformitate cu noile tehnologii, decurge din necesitatea de modernizare, ajungându-se astfel la un proces de înregistrare mai apropiat de evoluțiile tehnice. În același timp, ar trebui să fie stabilite specificațiile tehnice pentru depunerea unei reprezentări a mărcii, inclusiv reprezentările depuse electronic, pentru a se asigura că sistemul de mărci ale UE rămâne interoperabil cu sistemul instituit prin Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989 (7) (Protocolul de la Madrid). În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1001 și pentru a asigura o mai mare flexibilitate și o adaptare mai rapidă la progresele tehnologice, stabilirea specificațiilor tehnice pentru mărcile depuse electronic ar trebui să rămână în sarcina directorului executiv al oficiului.

(8)

Este adecvat să se raționalizeze procedura astfel încât să se reducă sarcinile administrative la depunerea și la examinarea revendicărilor privind prioritatea și senioritatea. Prin urmare, nu ar trebui să mai fie necesar să se prezinte copii legalizate ale cererii sau înregistrării anterioare. De asemenea, oficiul ar trebui să nu mai fie obligat să includă în dosar o copie a cererii anterioare de înregistrare a mărcii în cazul unei revendicări a priorității.

(9)

Ca urmare a eliminării cerinței privind reprezentarea grafică a unei mărci, anumite tipuri de mărci pot fi reprezentate în format electronic și, în consecință, publicarea acestora prin utilizarea mijloacelor convenționale nu mai este adecvată. Pentru a garanta publicarea tuturor informațiilor referitoare la o cerere, care este necesară din motive de transparență și de securitate juridică, accesul la reprezentarea mărcii prin intermediul unui link către Registrul electronic al oficiului ar trebui să fie recunoscut ca fiind o formă validă de reprezentare a semnului în vederea publicării.

(10)

Din aceleași motive, este de asemenea necesar să se permită ca oficiul să elibereze certificate de înregistrare în care reproducerea mărcii este înlocuită cu un link electronic. În plus, pentru certificatele eliberate după înregistrare și pentru a răspunde solicitărilor formulate într-un moment în care este posibil ca datele de identificare înregistrate să fi fost modificate, este oportun să se prevadă posibilitatea de a emite versiuni actualizate ale certificatului, în care sunt indicate rubrici relevante înscrise ulterior în Registru.

(11)

Experiența practică dobândită în urma aplicării sistemului anterior a revelat necesitatea de a clarifica anumite dispoziții, în special în ceea ce privește transferurile parțiale și renunțările parțiale, pentru a asigura claritate și securitate juridică.

(12)

Pentru asigurarea securității juridice, menținând în același timp o anumită flexibilitate, este necesar să se stabilească un conținut minim al reglementărilor privind utilizarea mărcilor UE colective și a mărcilor UE de certificare depuse în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1001, în scopul de a permite operatorilor de pe piață să beneficieze de acest nou tip de protecție a mărcilor.

(13)

Ar trebui să fie precizate ratele maxime ale cheltuielilor de reprezentare care trebuie achitate de partea ce are câștig de cauză în cadrul procedurii desfășurate în fața oficiului, ținând seama de necesitatea de a garanta faptul că obligația de a suporta cheltuielile nu poate fi utilizată în mod abuziv, inter alia, din motive tactice, de către cealaltă parte.

(14)

Din motive de eficiență, ar trebui să fie autorizată publicarea electronică de către oficiu.

(15)

Este necesar să se asigure un schimb de informații efectiv și eficient între oficiu și autoritățile statelor membre în contextul cooperării administrative, ținând seama în mod corespunzător de restricțiile aplicate inspecției dosarelor.

(16)

Cerințele privind cererile de transformare ar trebui să asigure o interfață eficace și ușoară între sistemul de mărci ale UE și sistemele de mărci naționale.

(17)

Pentru a simplifica desfășurarea procedurii în fața oficiului, ar trebui să fie posibil să se limiteze depunerea de traduceri la acele părți ale documentelor care sunt relevante pentru procedură. În același scop, oficiul ar trebui să fie autorizat să solicite dovada că o traducere corespunde originalului numai în cazul în care există îndoieli.

(18)

Din motive de eficiență, anumite decizii ale oficiului legate de contestații sau de cereri de decădere sau de declarare a nulității unei mărci UE ar trebui să fie luate de către un singur membru.

(19)

Datorită aderării Uniunii la Protocolul de la Madrid, este necesar ca cerințele detaliate privind procedura referitoare la înregistrarea internațională a mărcilor să fie pe deplin coerente cu normele respectivului protocol.

(20)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1431 a înlocuit normele prevăzute anterior în Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei (8), care a fost așadar abrogat. În pofida abrogării, anumite proceduri inițiate înainte de data de aplicare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1431 ar trebui reglementate în continuare, până la încheierea lor, prin dispoziții specifice din Regulamentul (CE) nr. 2868/95.

(21)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind normele de punere în aplicare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește norme care precizează:

(a)

detaliile pe care trebuie să le conțină o cerere de înregistrare a unei mărci UE pentru a fi depusă la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală („oficiul”);

(b)

documentația necesară pentru revendicarea priorității unei cereri anterioare și pentru revendicarea seniorității, precum și probele care trebuie depuse pentru revendicarea unei priorități de expoziție;

(c)

detaliile pe care trebuie să le conțină publicarea unei cereri de înregistrare a unei mărci UE;

(d)

conținutul unei declarații de divizare a unei cereri, modul în care oficiul trebuie să prelucreze o astfel de declarație și detaliile pe care trebuie să le conțină publicarea cererii divizionare;

(e)

conținutul și forma certificatului de înregistrare;

(f)

conținutul unei declarații de divizare a unei înregistrări și modul în care oficiul trebuie să prelucreze o astfel de declarație;

(g)

detaliile pe care trebuie să le conțină cererile de modificare și de schimbare a numelui sau a adresei;

(h)

conținutul unei cereri de înregistrare a unui transfer, documentele necesare pentru stabilirea unui transfer și modul de prelucrare a cererilor de transfer parțial;

(i)

conținutul detaliat al unei declarații de renunțare și documentația necesară pentru a stabili acordul unei părți terțe;

(j)

detaliile care urmează să fie incluse în regulamentele de utilizare a unei mărci UE colective și cele care reglementează utilizarea unei mărci UE de certificare;

(k)

ratele maxime ale cheltuielilor esențiale procedurilor și cele ocazionate efectiv;

(l)

anumite detalii privind publicarea în Buletinul mărcilor Uniunii Europene și în Jurnalul Oficial al oficiului;

(m)

modalitățile detaliate privind modul în care oficiul și autoritățile din statele membre trebuie să facă schimb de informații între ele și să deschidă dosarele pentru inspecție;

(n)

detaliile pe care trebuie să le conțină cererile de transformare și publicarea unei cereri de transformare;

(o)

măsura în care documentele justificative care trebuie utilizate în procedurile scrise desfășurate în fața oficiului pot fi redactate în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii, necesitatea prezentării unei traduceri și standardele necesare privind traducerile;

(p)

deciziile care urmează să fie luate doar de către membrii Diviziei Opoziție și ai Diviziei Anulare;

(q)

în ceea ce privește înregistrarea internațională a mărcilor:

(i)

formularul care trebuie utilizat pentru depunerea unei cereri internaționale;

(ii)

faptele și deciziile de nulitate care trebuie notificate Biroului Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale („Biroul internațional”) și momentul relevant al unei astfel de notificări;

(iii)

cerințele detaliate privind cererile de extindere teritorială ulterioare înregistrării internaționale;

(iv)

detaliile pe care trebuie să le conțină o revendicare a seniorității unei înregistrări internaționale și detaliile informațiilor care trebuie notificate Biroului internațional;

(v)

detaliile pe care trebuie să le conțină notificarea de refuz provizoriu ex officio a protecției care trebuie trimisă Biroului internațional;

(vi)

detaliile pe care trebuie să le conțină acordarea finală sau refuzul final al protecției;

(vii)

detaliile pe care trebuie să le conțină notificarea nulității;

(viii)

detaliile pe care trebuie să le conțină cererile de transformare a unei înregistrări internaționale și publicarea unor astfel de cereri;

(ix)

detaliile pe care trebuie să le conțină o cerere de transformare.

TITLUL II

PROCEDURA DE DEPUNERE A CERERII

Articolul 2

Conținutul cererii

(1)   Cererea de înregistrare a unei mărci UE trebuie să conțină:

(a)

solicitarea de înregistrare a mărcii comerciale ca marcă UE;

(b)

numele și adresa solicitantului, precum și statul pe teritoriul căruia solicitantul își are domiciliul ori deține un sediu sau o filială. Numele persoanelor fizice trebuie să fie indicate prin nume și prenume. Numele persoanelor juridice, precum și cele ale organismelor care intră sub incidența articolului 3 din Regulamentul (UE) 2017/1001 trebuie să fie indicate prin denumirea lor oficială și să includă forma juridică a entității, care poate fi prescurtată într-un mod obișnuit. Numărul național de identificare al societății poate fi de asemenea specificat, dacă este disponibil. Oficiul poate cere solicitantului să furnizeze numere de telefon sau alte date de contact pentru comunicarea prin mijloace electronice, astfel cum sunt definite de către directorul executiv. În principiu, pentru fiecare solicitant este indicată o singură adresă. În cazul în care sunt indicate mai multe adrese, numai adresa care figurează în prima poziție este luată în considerare, cu excepția situației în care solicitantul menționează una dintre adresele indicate drept adresă profesională. În cazul în care un număr de identificare a fost deja acordat de oficiu, este suficient ca solicitantul să indice acest număr, precum și numele solicitantului.

(c)

lista produselor și serviciilor pentru care este solicitată înregistrarea mărcii, în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1001. Lista respectivă poate fi selecționată, integral sau parțial, dintr-o bază de date de termeni acceptabili pusă la dispoziție de către oficiu;

(d)

o reprezentare a mărcii, în conformitate cu articolul 3 din prezentul regulament;

(e)

în cazul în care solicitantul a desemnat un reprezentant, numele și adresa profesională a reprezentantului sau numărul de identificare al acestuia, în conformitate cu litera (b); în cazul în care reprezentantul are mai multe adrese profesionale sau în cazul în care solicitantul a desemnat doi sau mai mulți reprezentanți având adrese profesionale diferite, doar adresa menționată în prima poziție va fi luată în considerare ca adresă profesională, cu excepția cazului în care cererea precizează adresa care trebuie utilizată ca adresă profesională;

(f)

în cazul în care este revendicată prioritatea unei cereri anterioare în temeiul articolului 35 din Regulamentul (UE) 2017/1001, o declarație în acest sens, care menționează data respectivei cereri și țara în care sau pentru care a fost depusă cererea anterioară;

(g)

în cazul în care este revendicată prioritatea de expoziție în conformitate cu articolul 38 din Regulamentul (UE) 2017/1001, o declarație în acest sens, care menționează denumirea expoziției și data primei prezentări a produselor sau serviciilor;

(h)

în cazul în care senioritatea uneia sau mai multor mărci anterioare înregistrate într-un stat membru, inclusiv a unei mărci înregistrate în țările Benelux sau a unei mărci care face obiectul unei înregistrări internaționale având efect într-un stat membru, astfel cum se menționează la articolul 39 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001, este revendicată odată cu cererea, o declarație în acest sens, care să indice statul membru sau statele membre în care sau pentru care este înregistrată marca anterioară, data de la care respectiva înregistrare a produs efecte, numărul înregistrării relevante și produsele sau serviciile pentru care este înregistrată marca. O astfel de declarație poate fi făcută, de asemenea, în termenul prevăzut la articolul 39 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001;

(i)

după caz, o declarație care să indice faptul că cererea are ca scop înregistrarea unei mărci UE colective în temeiul articolului 74 din Regulamentul (UE) 2017/1001 sau înregistrarea unei mărci UE de certificare în temeiul articolului 83 din Regulamentul (UE) 2017/1001;

(j)

precizarea limbii în care a fost depusă cererea și a celei de-a doua limbi în conformitate cu articolul 146 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1001;

(k)

semnătura solicitantului sau a reprezentantului solicitantului în conformitate cu articolul 63 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2018/625 al Comisiei (9);

(l)

după caz, cererea întocmirii unui raport de cercetare, menționată la articolul 43 alineatul (1) sau (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001.

(2)   Cererea poate include o declarație că semnul a dobândit caracter distinctiv prin utilizare în sensul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1001, precum și o indicație a faptului că această afirmație este concepută ca un titlu principal sau ca unul subsidiar. O astfel de declarație poate fi făcută, de asemenea, în termenul prevăzut la articolul 42 alineatul (2) a doua teză din Regulamentul (UE) 2017/1001.

(3)   Depunerea unei cereri de marcă UE colectivă sau a unei cereri de marcă UE de certificare poate include regulamentul de utilizare a acesteia. În cazul în care aceste regulamente nu sunt incluse în cerere, acestea trebuie depuse în termenul prevăzut la articolul 75 alineatul (1) și la articolul 84 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001.

(4)   Dacă există mai mulți solicitanți, cererea poate conține desemnarea unui solicitant sau a unui reprezentant în calitate de reprezentant comun.

Articolul 3

Reprezentarea mărcii

(1)   Marca trebuie să fie reprezentată în orice formă corespunzătoare cu ajutorul tehnologiei general disponibile, atât timp cât aceasta poate fi reprodusă în Registru într-un mod clar, precis, autonom, ușor accesibil, inteligibil, durabil și obiectiv, în așa fel încât să permită autorităților competente și publicului să stabilească cu claritate și cu precizie obiectul protecției conferite titularului.

(2)   Reprezentarea mărcii trebuie să definească obiectul înregistrării. În cazul în care reprezentarea este însoțită de o descriere în temeiul alineatului (3) litera (d), litera (e), litera (f) punctul (ii), litera (h) sau al alineatului (4), această descriere va concorda cu reprezentarea și nu va extinde domeniul de aplicare al acesteia.

(3)   În cazul în care cererea se referă la oricare dintre tipurile de mărci enumerate la literele (a)-(j), ea conține o mențiune în acest sens. Fără a aduce atingere alineatului (1) sau (2), tipul mărcii și reprezentarea acesteia vor concorda una cu alta, după cum urmează:

(a)

în cazul unei mărci compuse exclusiv din cuvinte sau din litere, cifre, alte caractere tipografice standard sau o combinație a acestora (marcă verbală), marca este reprezentată prin depunerea unei reproduceri a semnului în prezentare standard, fără nicio reprezentare grafică sau culoare;

(b)

în cazul unei mărci pentru care se utilizează caractere, o stilizare sau o dispunere nestandardizate sau pentru care se utilizează o reprezentare grafică ori o culoare (marcă figurativă), inclusiv mărci care constau exclusiv în elemente figurative sau într-o combinație de elemente verbale și figurative, marca este reprezentată prin depunerea unei reproduceri a semnului care indică toate elementele și, dacă este cazul, culorile sale;

(c)

în cazul unei mărci compuse dintr-o formă tridimensională sau extinse la o astfel de formă, inclusiv containerele, ambalajele, produsul în sine sau aspectul acestora (marcă tridimensională), marca este reprezentată prin depunerea fie a unei reproduceri grafice a formei, inclusiv a unei imagini generate de calculator, fie a unei reproduceri fotografice. Reproducerea grafică sau fotografică poate conține diferite moduri de vizualizare. În cazul în care reprezentarea nu este furnizată electronic, ea poate conține până la șase moduri de vizualizare diferite.

(d)

În cazul unei mărci care constă în modul specific în care marca este amplasată sau aplicată pe produse (marcă de poziționare), marca este reprezentată prin depunerea unei reproduceri care identifică în mod corespunzător poziția și dimensiunea mărcii sau proporția acesteia față de produsele relevante. Elementele care nu fac parte din obiectul înregistrării sunt indicate vizual, de preferință prin linii întrerupte sau punctate. Reprezentarea poate fi însoțită de o descriere care să detalieze modul în care semnul este aplicat pe produse;

(e)

în cazul unei mărci compuse exclusiv dintr-un set de elemente grafice care se repetă cu regularitate (marcă dinamică), marca este reprezentată prin depunerea unei reproduceri care prezintă modelul repetitiv. Reprezentarea poate fi însoțită de o descriere care să detalieze modul în care elementele sale se repetă cu regularitate;

(f)

în cazul unei mărci de culoare,

(i)

în cazul în care marca este compusă exclusiv dintr-o singură culoare fără contururi, marca este reprezentată prin depunerea unei reproduceri a culorii, însoțită de indicarea culorii respective prin trimitere la un cod de culori general recunoscut;

(ii)

în cazul în care marca este compusă exclusiv dintr-o combinație de culori fără contururi, marca este reprezentată prin depunerea unei reproduceri care indică dispunerea sistematică a combinației de culori într-o manieră uniformă și prestabilită, însoțită de indicarea respectivelor culori prin trimitere la un cod de culori general recunoscut. De asemenea, poate fi adăugată o descriere care indică dispunerea sistematică a culorilor;

(g)

în cazul unei mărci compuse exclusiv dintr-un sunet sau dintr-o combinație de sunete (marcă sonoră), marca este reprezentată prin depunerea unui fișier audio care reproduce sunetul sau printr-o reprezentare precisă a sunetului în note muzicale;

(h)

în cazul unei mărci compuse dintr-o deplasare sau o schimbare a poziției elementelor mărcii (marcă în mișcare), marca este reprezentată prin depunerea unui fișier video sau printr-o serie de imagini statice secvențiale care arată deplasarea sau schimbarea de poziție. În cazul în care se utilizează imagini statice, acestea pot fi numerotate sau însoțite de o descriere care să explice succesiunea lor;

(i)

în cazul unei mărci compuse dintr-o combinație de imagini și de sunete (marcă multimedia) sau extinse la o astfel de combinație, marca este reprezentată prin depunerea unui fișier audiovizual care conține combinația imaginilor și a sunetelor;

(j)

în cazul unei mărci compuse din elemente cu caracteristici holografice (marcă hologramă), marca este reprezentată prin depunerea unui fișier video sau a unei reproduceri grafice sau fotografice conținând vizualizările necesare pentru a identifica într-o măsură suficientă efectul holografic în ansamblul său.

(4)   În cazul în care marca nu corespunde niciunuia dintre tipurile enumerate la alineatul (3), reprezentarea sa trebuie să corespundă standardelor stabilite la alineatul (1) și poate fi însoțită de o descriere.

(5)   În cazul în care reprezentarea este furnizată electronic, directorul executiv al oficiului stabilește formatele și dimensiunea fișierului electronic, precum și orice alte specificații tehnice relevante.

(6)   În cazul în care reprezentarea nu este furnizată electronic, marca este reprodusă pe o singură foaie de hârtie separată de foaia pe care apare textul cererii. Foaia pe care este reprodusă marca trebuie să conțină toate imaginile sau vizualizările relevante și nu trebuie să depășească dimensiunea DIN A4 (29,7 cm înălțime, 21 cm lățime). Se lasă o margine de cel puțin 2,5 cm de jur împrejur.

(7)   În cazul în care orientarea corectă a mărcii nu este evidentă, ea trebuie indicată prin mențiunea „sus” pe fiecare reproducere.

(8)   Reproducerea mărcii trebuie să fie de o astfel de calitate încât să permită:

(a)

micșorarea dimensiunii la minimum 8 cm lățime pe 8 cm înălțime sau

(b)

mărirea dimensiunii la maximum 8 cm lățime pe 8 cm înălțime.

(9)   Prezentarea unui eșantion sau a unei mostre nu constituie o reprezentare corespunzătoare a mărcii.

Articolul 4

Revendicarea priorității

(1)   În cazul în care una sau mai multe cereri anterioare sunt revendicate în același timp cu cererea, în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) 2017/1001, solicitantul dispune de un termen de trei luni de la data depunerii cererii pentru a preciza numărul de dosar atribuit cererii anterioare și pentru a furniza o copie a acesteia. Copia respectivă trebuie să fie o copie exactă a cererii anterioare și să indice data depunerii cererii anterioare.

(2)   În cazul în care limba cererii anterioare pentru care se revendică prioritatea nu este una dintre limbile de lucru ale oficiului, solicitantul trebuie, dacă oficiul solicită acest lucru, să prezinte acestuia o traducere a cererii anterioare în limba oficiului utilizată ca prima sau a doua limbă a cererii, în termenul stabilit de oficiu.

(3)   Alineatele (1) și (2) se aplică mutatis mutandis atunci când revendicarea de prioritate se referă la una sau mai multe înregistrări anterioare.

Articolul 5

Prioritatea de expoziție

În cazul în care prioritatea de expoziție este revendicată în același timp cu cererea, în temeiul articolului 38 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001, solicitantul dispune de un termen de trei luni de la data depunerii pentru a furniza un certificat eliberat în cadrul expoziției de către autoritatea care răspunde de asigurarea protecției proprietății industriale în cadrul expoziției. Certificatul respectiv atestă că marca a fost utilizată pentru produsele sau serviciile vizate de cerere. Acesta trebuie, de asemenea, să precizeze datele expoziției și data primei utilizări publice, dacă este diferită de data deschiderii expoziției. Certificatul este însoțit de o identificare a utilizării efective a mărcii, certificată în mod corespunzător de către autoritate.

Articolul 6

Revendicarea seniorității unei mărci naționale înainte de înregistrarea mărcii UE

În cazul în care senioritatea unei mărci înregistrate anterior, astfel cum este menționată la articolul 39 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001, este revendicată în temeiul articolului 39 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001, solicitantul trebuie să prezinte o copie a înregistrării relevante în termen de trei luni de la primirea revendicării privind senioritatea de către oficiu.

Articolul 7

Conținutul publicării unei cereri

Publicarea cererii cuprinde următoarele:

(a)

numele și adresa solicitantului;

(b)

dacă este cazul, numele și adresa profesională ale reprezentantului desemnat de solicitant, altul decât un reprezentant în sensul articolului 119 alineatul (3) prima teză din Regulamentul (UE) 2017/1001. În cazul în care au fost desemnați mai mulți reprezentanți cu aceeași adresă profesională, sunt publicate numai numele și adresa profesională ale primului reprezentant menționat, urmate de cuvintele „și alții”. În cazul în care au fost desemnați mai mulți reprezentanți, iar adresele lor profesionale sunt diferite, se publică numai adresa profesională indicată în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (e) din prezentul regulament. În cazul desemnării unei asociații de reprezentanți, în conformitate cu articolul 74 alineatul (8) din Regulamentul delegat (UE) 2018/625, se publică numai numele și adresa profesională ale asociației;

(c)

reprezentarea mărcii, însoțită de elementele și descrierile menționate la articolul 3, dacă este cazul. În cazul în care reprezentarea a fost furnizată sub forma unui fișier electronic, ea este pusă la dispoziție printr-un link către fișierul respectiv;

(d)

lista produselor și a serviciilor, grupate pe clase conform clasificării de la Nisa, fiecare grup fiind precedat de numărul de clasă din clasificarea menționată căreia îi aparține grupul de produse sau de servicii și prezentat în ordinea respectivei clasificări;

(e)

data depunerii și numărul dosarului;

(f)

dacă este cazul, informații referitoare la revendicarea priorității depusă de solicitant în temeiul articolului 35 din Regulamentul (UE) 2017/1001;

(g)

dacă este cazul, informații referitoare la revendicarea priorității de expoziție depusă de solicitant în temeiul articolului 38 din Regulamentul (UE) 2017/1001;

(h)

dacă este cazul, informații referitoare la revendicarea seniorității depusă de solicitant în temeiul articolului 39 din Regulamentul (UE) 2017/1001;

(i)

dacă este cazul, o declarație în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1001, potrivit căreia marca a dobândit un caracter distinctiv în raport cu produsele sau cu serviciile pentru care se solicită înregistrarea, ca urmare a utilizării date acesteia;

(j)

dacă este cazul, o declarație potrivit căreia cererea este depusă pentru o marcă UE colectivă sau pentru o marcă UE de certificare;

(k)

indicarea limbii în care a fost întocmită cererea, precum și a celei de-a doua limbi indicate de solicitant în temeiul articolului 146 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1001;

(l)

dacă este cazul, o declarație potrivit căreia cererea rezultă din transformarea unei înregistrări internaționale desemnând Uniunea, în temeiul articolului 204 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001, împreună cu data înregistrării internaționale în temeiul articolului 3 alineatul (4) din Protocolul de la Madrid sau împreună cu data la care a fost înregistrată extinderea teritorială la Uniune ulterioară înregistrării internaționale, în temeiul articolului 3b alineatul (2) din Protocolul de la Madrid și, după caz, împreună cu data priorității înregistrării internaționale.

Articolul 8

Divizarea cererii

(1)   O declarație de divizare a cererii, introdusă în temeiul articolului 50 din Regulamentul (UE) 2017/1001, conține următoarele informații:

(a)

numărul de dosar al cererii;

(b)

numele și adresa solicitantului, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament;

(c)

lista produselor sau a serviciilor care fac obiectul cererii divizionare sau, în cazul în care se urmărește divizarea în mai mult de o cerere divizionară, lista produselor sau a serviciilor vizate de fiecare cerere divizionară;

(d)

lista produselor sau a serviciilor care trebuie să rămână în cererea inițială.

(2)   Oficiul stabilește un dosar separat pentru fiecare cerere divizionară, care constă într-o copie completă a dosarului cererii inițiale, inclusiv declarația de divizare și corespondența aferentă. Oficiul atribuie fiecărei cereri divizionare un nou număr de înregistrare.

(3)   Publicarea fiecărei cereri divizionare conține indicațiile și elementele prevăzute la articolul 7.

TITLUL III

PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE

Articolul 9

Certificatul de înregistrare

Certificatul de înregistrare eliberat în conformitate cu articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001 cuprinde elementele din registru enumerate la articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001, precum și o declarație care atestă faptul că elementele respective au fost înscrise în Registru. În cazul în care reprezentarea mărcii a fost furnizată sub forma unui fișier electronic, rubrica relevantă este pusă la dispoziție printr-un link către fișierul respectiv. Certificatul este completat, după caz, cu un extras care cuprinde toate elementele ce trebuie înregistrate în registru în conformitate cu articolul 111 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1001, precum și o declarație care atestă faptul că elementele respective au fost înscrise în Registru.

Articolul 10

Conținutul unei cereri de modificare a unei înregistrări

O cerere de modificare a unei înregistrări în temeiul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001 conține următoarele informații:

(a)

numărul de înregistrare al mărcii UE;

(b)

numele și adresa titularului mărcii UE, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament;

(c)

indicarea elementului din reprezentarea mărcii UE care trebuie modificat și versiunea modificată a respectivului element, în conformitate cu articolul 54 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1001;

(d)

o reprezentare a mărcii UE modificate, în conformitate cu articolul 3 din prezentul regulament.

Articolul 11

Declarația de divizare a unei înregistrări

(1)   O declarație de divizare a unei înregistrări, în temeiul articolului 56 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001, conține următoarele informații:

(a)

numărul de înregistrare al mărcii UE;

(b)

numele și adresa titularului mărcii UE, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament;

(c)

lista produselor sau a serviciilor care urmează să formeze înregistrarea divizionară sau, în cazul în care se urmărește divizarea în mai mult de o înregistrare divizionară, lista produselor sau a serviciilor pentru fiecare înregistrare divizionară;

(d)

lista produselor sau a serviciilor care trebuie să rămână în înregistrarea inițială.

(2)   Oficiul stabilește un dosar separat pentru înregistrarea divizionară, care constă într-o copie completă a dosarului înregistrării inițiale, inclusiv declarația de divizare și corespondența aferentă. Oficiul atribuie înregistrării divizionare un nou număr de înregistrare.

Articolul 12

Conținutul unei cereri de modificare a numelui sau a adresei titularului unei mărci UE sau a solicitantului unei mărci UE

O cerere de modificare a numelui sau a adresei titularului unei mărci UE în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001 conține următoarele informații:

(a)

numărul de înregistrare al mărcii UE;

(b)

numele și adresa titularului mărcii UE, așa cum au fost înregistrate în Registru, cu excepția cazului în care oficiul a acordat deja un număr de identificare titularului, caz în care este suficient ca solicitantul să indice respectivul număr, precum și numele titularului;

(c)

indicarea noului nume sau a noii adrese a titularului mărcii UE, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament.

Literele (b) și (c) de la primul paragraf se aplică mutatis mutandis în scopul unei cereri de modificare a numelui sau adresei solicitantului unei mărci UE. O astfel de cerere conține, de asemenea, numărul cererii.

TITLUL IV

TRANSFERUL

Articolul 13

Cererea de înregistrare a unui transfer

(1)   O cerere de înregistrare a unui transfer, în temeiul articolului 20 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/1001, conține următoarele:

(a)

numărul de înregistrare al mărcii UE;

(b)

informații detaliate privind noul titular, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament;

(c)

informații privind produsele sau serviciile înregistrate la care se referă transferul, dacă acesta nu privește toate produsele sau serviciile înregistrate;

(d)

elementele care dovedesc realizarea transferului, în conformitate cu articolul 20 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2017/1001;

(e)

dacă este cazul, numele și adresa profesională ale reprezentantului noului titular, care urmează să fie stabilite în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (e) din prezentul regulament;

(2)   Literele (b)-(e) de la alineatul (1) se aplică mutatis mutandis în scopul unei cereri de înregistrare a unui transfer privind o cerere de înregistrare a unei mărci UE.

(3)   În sensul alineatului (1) litera (d), oricare dintre următoarele elemente constituie dovezi suficiente ale transferului:

(a)

semnarea cererii de înregistrare a transferului de către titularul înregistrat sau de un reprezentant al acestuia și de către succesorul său în drepturi sau de un reprezentant al acestuia;

(b)

în cazul în care cererea este prezentată de titularul înregistrat sau de reprezentantul acestuia, o declarație semnată de succesorul în drepturi sau de reprezentantul acestuia prin care succesorul în drepturi este de acord cu înregistrarea transferului;

(c)

în cazul în care cererea este prezentată de succesorul în drepturi, o declarație semnată de titularul înregistrat sau de reprezentantul acestuia, prin care titularul înregistrat este de acord cu înregistrarea succesorului în drepturi;

(d)

semnarea unui formular sau a unui document de transfer completat, astfel cum se menționează la articolul 65 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul delegat (UE) 2018/625, de către titularul înregistrat sau de un reprezentant al acestuia și de către succesorul în drepturi sau de un reprezentant al acestuia.

Articolul 14

Prelucrarea cererilor de transfer parțial

(1)   În cazul în care cererea de înregistrare a unui transfer se referă doar la o parte a produselor sau a serviciilor pentru care este înregistrată marca, solicitantul distribuie produsele sau serviciile care figurează în înregistrarea inițială între înregistrarea rămasă și cererea de transfer parțial, astfel încât produsele sau serviciile din înregistrarea rămasă și din noua înregistrare să nu se suprapună.

(2)   Oficiul stabilește un dosar separat pentru noua înregistrare, care constă într-o copie completă a dosarului înregistrării inițiale, inclusiv cererea de înregistrare a transferului parțial și corespondența aferentă. Oficiul atribuie un nou număr de înregistrare noii înregistrări.

(3)   Alineatele (1) și (2) se aplică mutatis mutandis în scopul unei cereri de înregistrare a unui transfer privind o cerere de înregistrare a unei mărci UE. Oficiul atribuie noii cereri de înregistrare a unei mărci UE un nou număr de cerere.

TITLUL V

RENUNȚAREA

Articolul 15

Renunțarea

(1)   O declarație de renunțare, în temeiul articolului 57 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001, conține următoarele informații:

(a)

numărul de înregistrare al mărcii UE;

(b)

numele și adresa solicitantului, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament;

(c)

în cazul în care renunțarea este declarată doar pentru unele dintre produsele și serviciile pentru care este înregistrată marca, indicarea produselor și a serviciilor pentru care marca trebuie să rămână înregistrată.

(2)   În cazul în care dreptul unei părți terțe asupra mărcii UE este înscris în Registru, o declarație de consimțire la renunțare, semnată de titularul respectivului drept sau de un reprezentant al acestuia, este o dovadă suficientă privind acordul părții terțe la renunțare.

TITLUL VI

MĂRCILE UE COLECTIVE ȘI MĂRCILE UE DE CERTIFICARE

Articolul 16

Conținutul regulamentului de utilizare a mărcilor UE colective

Regulamentul de utilizare a mărcilor UE colective menționat la articolul 75 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001 precizează:

(a)

numele solicitantului;

(b)

obiectul asociației sau obiectul pentru care a fost creată persoana juridică de drept public;

(c)

organismele autorizate să reprezinte asociația sau persoana juridică de drept public;

(d)

în cazul unei asociații, condițiile de afiliere;

(e)

o reprezentare a mărcii UE colective;

(f)

persoanele autorizate să utilizeze marca UE colectivă;

(g)

dacă este cazul, condițiile de utilizare a mărcii UE colective, inclusiv sancțiunile;

(h)

produsele sau serviciile acoperite de marca UE colectivă, inclusiv, după caz, orice limitare introdusă ca urmare a aplicării articolului 7 alineatul (1) literele (j), (k) sau (l) din Regulamentul (UE) 2017/1001;

(i)

dacă este cazul, autorizația menționată la articolul 75 alineatul (2) a doua teză din Regulamentul (UE) 2017/1001.

Articolul 17

Conținutul regulamentului de utilizare a mărcilor UE de certificare

Regulamentul de utilizare a mărcilor UE de certificare menționat la articolul 84 din Regulamentul (UE) 2017/1001 precizează:

(a)

numele solicitantului;

(b)

o declarație potrivit căreia solicitantul îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 83 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001;

(c)

o reprezentare a mărcii UE de certificare;

(d)

produsele sau serviciile acoperite de marca UE de certificare;

(e)

caracteristicile produselor sau ale serviciilor care urmează să fie certificate prin marca UE de certificare, cum ar fi materialul, modul de fabricare a produselor sau performanța serviciilor, calitatea sau precizia;

(f)

condițiile de utilizare a mărcii UE de certificare, inclusiv sancțiunile;

(g)

persoanele autorizate să utilizeze marca UE de certificare;

(h)

modul în care organismul de certificare urmează să testeze caracteristicile respective și să supravegheze utilizarea mărcii UE de certificare.

TITLUL VII

CHELTUIELILE

Articolul 18

Ratele maxime ale cheltuielilor

(1)   Cheltuielile menționate la articolul 109 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2017/1001 sunt suportate de partea căzută în pretenții, pe baza următoarelor rate maxime:

(a)

dacă partea cu câștig de cauză nu este reprezentată, cheltuielile de deplasare și de ședere ale respectivei părți, pentru o persoană, pentru călătoria dus-întors de la domiciliu sau de la adresa profesională până la locul în care are loc procedura orală, în temeiul articolului 49 din Regulamentul delegat (UE) 2018/625, după cum urmează:

(i)

cheltuielile de călătorie pe calea ferată la clasa întâi, inclusiv suplimentele de transport obișnuite, atunci când distanța totală pe calea ferată nu depășește 800 km sau cheltuielile de călătorie cu avionul la clasa turist, în cazul în care distanța totală pe calea aeriană depășește 800 km sau traseul include și traversarea unei mări;

(ii)

cheltuielile de ședere sunt calculate în conformitate cu articolul 13 din anexa VII la Statutul funcționarilor Uniunii și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii, stabilit în Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (10);

(b)

cheltuielile de călătorie ale reprezentanților în temeiul articolului 120 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001, la ratele prevăzute la litera (a) punctul (i) de la prezentul alineat;

(c)

cheltuielile de reprezentare, în sensul articolului 120 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001, suportate de partea care are câștig de cauză, după cum urmează:

(i)

în cadrul unei proceduri de opoziție: 300 EUR;

(ii)

în cadrul unei proceduri de decădere sau în nulitate a unei mărci UE: 450 EUR;

(iii)

în cadrul unei proceduri de recurs: 550 EUR;

(iv)

în cazul în care a avut loc o procedură orală la care părțile au fost citate în temeiul articolului 49 din Regulamentul delegat (UE) 2018/625, suma menționată la punctele (i), (ii) sau (iii) la care se adaugă 400 EUR.

(2)   În cazul în care există mai mulți solicitanți sau titulari de cerere sau de înregistrare a mărcii UE sau în cazul în care există mai mulți opozanți sau solicitanți de decădere sau de declarare a nulității care au depus în comun opoziția sau cererea de decădere sau de declarare a nulității, partea căzută în pretenții suportă cheltuielile menționate la alineatul (1) litera (a) numai pentru o singură astfel de persoană.

(3)   Dacă partea care are câștig de cauză este reprezentată de mai mult de un reprezentant în sensul articolului 120 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001, partea căzută în pretenții suportă cheltuielile menționate la alineatul (1) literele (b) și (c) din prezentul articol numai pentru o singură persoană.

(4)   Partea căzută în pretenții nu este obligată să restituie părții care a avut câștig de cauză alte cheltuieli, costuri și onorarii legate de alte proceduri desfășurate în fața oficiului decât cele menționate la alineatele (1), (2) și (3).

TITLUL VIII

PUBLICAȚII PERIODICE

Articolul 19

Publicații periodice

(1)   În cazul în care sunt publicate informații în Buletinul mărcilor Uniunii Europene în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1001, cu Regulamentul delegat (UE) 2018/625 sau cu prezentul regulament, data publicării care figurează în Buletinul mărcilor Uniunii Europene are valoare de dată de publicare a informațiilor.

(2)   În măsura în care înscrierile privind înregistrarea unei mărci nu presupun nicio modificare în raport cu cererea publicată, publicarea respectivelor înscrieri se efectuează făcând trimitere la înscrierile care figurează în cererea publicată.

(3)   Oficiul poate pune edițiile Jurnalului Oficial al oficiului la dispoziția publicului prin mijloace electronice.

TITLUL IX

COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ

Articolul 20

Schimbul de informații între oficiu și autoritățile statelor membre

(1)   Fără a aduce atingere articolului 152 din Regulamentul (UE) 2017/1001, oficiul și oficiile centrale pentru proprietatea industrială din statele membre, inclusiv Oficiul Benelux pentru Proprietate Intelectuală, își comunică reciproc, la cerere, informații relevante privind cererile de înregistrare a mărcilor UE sau de înregistrare a mărcilor naționale și privind procedurile referitoare la respectivele cereri și la mărcile înregistrate ca urmare a depunerii acestor cereri.

(2)   Oficiul și instanțele sau autoritățile statelor membre fac schimb de informații în scopurile stabilite în Regulamentul (UE) 2017/1001, direct sau prin intermediul oficiilor centrale pentru proprietatea industrială din statele membre.

(3)   Cheltuielile ocazionate de comunicările menționate la alineatele (1) și (2) cad în sarcina autorității care efectuează respectivele comunicări. Aceste comunicări sunt scutite de taxe.

Articolul 21

Deschiderea dosarelor pentru inspecție

(1)   Inspecția dosarelor de cereri de înregistrare a unor mărci UE sau a dosarelor de mărci UE înregistrate, de către instanțele sau autoritățile statelor membre, se referă fie la documentele originale, fie la copiile respectivelor documente sau la mijloacele tehnice de stocare a datelor în cazul în care dosarele sunt arhivate în acest mod.

(2)   La momentul transmiterii dosarelor referitoare la mărci UE solicitate sau înregistrate sau a unor copii ale acestora către instanțele de judecată sau parchetele statelor membre, oficiul indică restricțiile la care este supusă inspecția acestor dosare, în temeiul articolului 114 din Regulamentul (UE) 2017/1001.

(3)   În cadrul procedurilor care se află pe rolul lor, instanțele de judecată sau parchetele statelor membre pot să pună documentele transmise de către oficiu la dispoziția unor părți terțe în scopul inspecției. Acest tip de inspecție se desfășoară în condițiile prevăzute la articolul 114 din Regulamentul (UE) 2017/1001.

TITLUL X

TRANSFORMAREA

Articolul 22

Conținutul unei cereri de transformare

O cerere de transformare a unei cereri de înregistrare a unei mărci UE sau a unei mărci UE înregistrate într-o cerere de înregistrare a unei mărci naționale, în temeiul articolului 139 din Regulamentul (UE) 2017/1001, conține următoarele informații:

(a)

numele și adresa solicitantului transformării, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament;

(b)

numărul de dosar atribuit cererii de înregistrare a mărcii UE sau numărul de înregistrare al mărcii UE;

(c)

indicarea motivelor transformării, în conformitate cu articolul 139 alineatul (1) litera (a) sau litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001;

(d)

indicarea statului membru sau a statelor membre vizate de cererea de transformare;

(e)

în cazul în care cererea de transformare nu se referă la toate produsele sau serviciile pentru care a fost depusă cererea de înregistrare sau pentru care a fost înregistrată marca UE, lista produselor sau a serviciilor vizate de transformare și, în cazul în care transformarea vizează mai multe state membre și lista produselor sau a serviciilor nu este aceeași pentru toate statele membre, indicarea produselor sau a serviciilor respective pentru fiecare stat membru;

(f)

în cazul în care transformarea este solicitată, în conformitate cu articolul 139 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2017/1001, din motivul că o marcă UE a încetat să mai aibă efect ca urmare a unei hotărâri pronunțate de o instanță competentă în domeniul mărcilor UE, indicarea datei la care respectiva hotărâre a devenit finală și o copie a hotărârii, care poate fi prezentată în limba în care a fost pronunțată hotărârea.

Articolul 23

Conținutul publicării unei cereri de transformare

Publicarea unei cereri de transformare, în conformitate cu articolul 140 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001, conține următoarele informații:

(a)

numărul de dosar sau numărul de înregistrare al mărcii UE pentru care se solicită transformarea;

(b)

o trimitere la publicarea anterioară a cererii sau la înregistrarea în Buletinul mărcilor Uniunii Europene;

(c)

o indicație a statului membru sau a statelor membre vizate de cererea de transformare;

(d)

în cazul în care cererea de transformare nu se referă la toate produsele sau serviciile pentru care a fost depusă cererea de înregistrare sau pentru care a fost înregistrată marca UE, lista produselor sau a serviciilor vizate de cererea de transformare;

(e)

în cazul în care cererea de transformare vizează mai mult de un stat membru și lista produselor sau a serviciilor nu este aceeași pentru toate statele membre, indicarea produselor sau a serviciilor respective pentru fiecare stat membru;

(f)

data cererii de transformare.

TITLUL XI

LIMBILE UTILIZATE

Articolul 24

Depunerea de documente justificative în cadrul procedurilor scrise

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul regulament sau în Regulamentul delegat (UE) 2018/625, documentele justificative care urmează să fie utilizate în procedurile scrise în fața oficiului pot fi redactate în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii. În cazul în care limba utilizată în astfel de documente nu este aceea a procedurilor, astfel cum este stabilită în conformitate cu articolul 146 din Regulamentul (UE) 2017/1001, oficiul, din inițiativă proprie sau la cererea motivată a celeilalte părți, poate impune furnizarea unei traduceri în limba respectivă, într-un termen stabilit de oficiu.

Articolul 25

Standardele aplicabile traducerilor

(1)   În cazul în care la oficiu trebuie depusă o traducere a unui document, traducerea identifică documentul la care se referă și reproduce structura și conținutul documentului original. În cazul în care una dintre părți a indicat că doar anumite porțiuni din document sunt relevante, traducerea se poate limita la porțiunile respective.

(2)   Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Regulamentul (UE) 2017/1001, în Regulamentul delegat (UE) 2018/625 sau în prezentul regulament, un document pentru care trebuie depusă o traducere este considerat a nu fi fost primit de oficiu în următoarele cazuri:

(a)

atunci când traducerea este primită de oficiu după expirarea termenului stabilit pentru prezentarea documentului original sau a traducerii;

(b)

atunci când certificatul menționat la articolul 26 din prezentul regulament nu este depus în termenul stabilit de oficiu.

Articolul 26

Valoarea juridică a traducerilor

În lipsa unei probe sau a unei dovezi contrare, oficiul presupune că o traducere corespunde textului original relevant. În caz de dubiu, oficiul poate solicita depunerea, într-un anumit termen, a unui certificat care să ateste că traducerea corespunde textului original.

TITLUL XII

ORGANIZAREA OFICIULUI

Articolul 27

Decizii ale unei divizii de opoziție sau ale unei divizii de anulare adoptate de un singur membru

În temeiul articolului 161 alineatul (2) sau al articolului 163 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001, un singur membru al unei divizii de opoziție sau al unei divizii de anulare adoptă următoarele tipuri de decizii:

(a)

decizii privind repartizarea cheltuielilor;

(b)

decizii de stabilire a sumei cheltuielilor care trebuie achitate în temeiul articolului 109 alineatul (7) prima teză din Regulamentul (UE) 2017/1001;

(c)

decizii de întrerupere a procedurii sau decizii care confirmă că nu este necesar să se procedeze la o decizie pe fond;

(d)

decizii de respingere a unei opoziții ca fiind inadmisibilă înainte de expirarea termenului menționat la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2018/625;

(e)

decizii de suspendare a procedurii;

(f)

decizii de unire sau de separare a opozițiilor multiple, în temeiul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2018/625

TITLUL XIII

PROCEDURI REFERITOARE LA ÎNREGISTRAREA INTERNAȚIONALĂ A MĂRCILOR

Articolul 28

Formularul care trebuie să fie utilizat pentru depunerea unei cereri internaționale

Formularul pus la dispoziție de oficiu pentru depunerea unei cereri internaționale, astfel cum este menționat la articolul 184 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001, trebuie să includă toate elementele din formularul oficial furnizat de Biroul internațional. Solicitanții pot utiliza, de asemenea, formularul oficial furnizat de Biroul internațional.

Articolul 29

Fapte și decizii privind nulitatea care trebuie notificate Biroului internațional

(1)   Oficiul notifică Biroul internațional, în termen de cinci ani de la data înregistrării internaționale, în următoarele cazuri:

(a)

atunci când cererea de înregistrare a mărcii UE pe care se baza înregistrarea internațională a fost retrasă, este considerată retrasă sau a fost respinsă în temeiul unei decizii definitive, cu privire la toate sau la o parte din produsele sau serviciile enumerate în înregistrarea internațională;

(b)

atunci când marca UE pe care se baza înregistrarea internațională a încetat să producă efecte pentru că a făcut obiectul unei renunțări, nu a mai fost reînnoită, a fost revocată sau a fost declarată nulă de către oficiu în temeiul unei decizii definitive sau, pe baza unei cereri reconvenționale formulate în cadrul unei acțiuni în contrafacere, de o instanță competentă în domeniul mărcilor UE, cu privire la toate sau la o parte din produsele sau serviciile enumerate în înregistrarea internațională;

(c)

atunci când cererea de înregistrare a mărcii UE sau marca UE pe care se baza înregistrarea internațională a fost divizată în două cereri sau înregistrări.

(2)   Notificarea prevăzută la alineatul (1) conține:

(a)

numărul înregistrării internaționale;

(b)

numele titularului înregistrării internaționale;

(c)

faptele și deciziile care afectează cererea sau înregistrarea de bază, precum și data de la care aceste fapte și decizii produc efecte;

(d)

în cazul menționat la alineatul (1) litera (a) sau (b), cererea de radiere a înregistrării internaționale;

(e)

atunci când actul menționat la alineatul (1) litera (a) sau (b) afectează cererea sau înregistrarea de bază numai pentru anumite produse sau servicii, respectivele produse sau servicii ori produsele sau serviciile care nu sunt afectate;

(f)

în cazul menționat la alineatul (1) litera (c), numărul fiecărei cereri de înregistrare a unei mărci UE sau numărul fiecărei înregistrări în cauză.

(3)   Oficiul notifică Biroul internațional la sfârșitul unei perioade de cinci ani de la data înregistrării internaționale, în următoarele cazuri:

(a)

atunci când este pendinte o cale de atac împotriva unei decizii a unui examinator de respingere a cererii de înregistrare a mărcii UE pe care se baza înregistrarea internațională în temeiul articolului 42 din Regulamentul (UE) 2017/1001;

(b)

atunci când este pendinte o opoziție la cererea de înregistrare a unei mărci UE pe care se baza înregistrarea internațională;

(c)

atunci când este pendinte o cerere de revocare sau de declarare a nulității împotriva mărcii UE pe care se baza înregistrarea internațională;

(d)

atunci când în Registrul mărcilor UE s-a menționat că o cerere reconvențională de revocare sau de declarare a nulității a fost introdusă în fața unei instanțe competente în domeniul mărcilor UE împotriva mărcii UE pe care se baza înregistrarea internațională, dar hotărârea instanței competente în domeniul mărcilor UE cu privire la cererea reconvențională nu figurează încă în Registru.

(4)   Odată ce procedura prevăzută la alineatul (3) a fost finalizată printr-o decizie definitivă sau printr-o înscriere în Registru, oficiul notifică Biroul internațional cu privire la aceasta în conformitate cu alineatul (2).

(5)   În sensul alineatelor (1) și (3), o marcă UE pe care se baza înregistrarea internațională include o înregistrare a unei mărci UE care rezultă dintr-o cerere de înregistrare a unei mărci UE pe care se baza cererea internațională.

Articolul 30

Cererea de extindere teritorială ulterioară înregistrării internaționale

(1)   O cerere de extindere teritorială depusă la oficiu în temeiul articolului 187 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001 îndeplinește următoarele cerințe:

(a)

este depusă prin intermediul unuia dintre formularele menționate la articolul 31 din prezentul regulament și conține toate indicațiile și informațiile solicitate în formularul utilizat;

(b)

indică numărul înregistrării internaționale la care se referă;

(c)

lista produselor sau a serviciilor este acoperită de lista produselor sau a serviciilor care figurează în înregistrarea internațională;

(d)

pe baza indicațiilor furnizate în formularul internațional, solicitantul este abilitat să formuleze o desemnare ulterioară înregistrării internaționale prin intermediul oficiului, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) punctul (ii) și cu articolul 3b alineatul (2) din Protocolul de la Madrid.

(2)   În cazul în care o cerere de extindere teritorială nu îndeplinește toate condițiile stabilite la alineatul (1), oficiul invită solicitantul să remedieze deficiențele constatate într-un termen stabilit de oficiu.

Articolul 31

Formularul care trebuie utilizat pentru o cerere de extindere teritorială

Formularul pus la dispoziție de oficiu care trebuie să fie utilizat pentru depunerea unei cereri de extindere teritorială, astfel cum este menționată la articolul 187 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001, trebuie să includă toate elementele din formularul oficial furnizat de Biroul internațional. Solicitanții pot utiliza, de asemenea, formularul oficial furnizat de Biroul internațional.

Articolul 32

Revendicări de senioritate pe lângă oficiu

(1)   Fără a aduce atingere articolului 39 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2017/1001, o revendicare de senioritate în conformitate cu articolul 192 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001 conține următoarele informații:

(a)

numărul înregistrării internaționale;

(b)

numele și adresa titularului înregistrării internaționale, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament;

(c)

indicarea statului membru sau a statelor membre în care sau pentru care este înregistrată marca anterioară;

(d)

numărul și data depunerii înregistrării relevante;

(e)

indicarea produselor sau a serviciilor pentru care este înregistrată marca anterioară și a celor pentru care este revendicată senioritatea;

(f)

o copie a certificatului de înregistrare relevant.

(2)   Atunci când titularul înregistrării internaționale trebuie să fie reprezentat în procedurile angajate în fața oficiului în temeiul articolului 119 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001, revendicarea seniorității conține desemnarea unui reprezentant în sensul articolului 120 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001.

(3)   Atunci când oficiul a acceptat revendicarea seniorității, el informează Biroul internațional în consecință, precizând următoarele:

(a)

numărul înregistrării internaționale în cauză;

(b)

denumirea statului membru sau a statelor membre în care sau pentru care este înregistrată marca anterioară;

(c)

numărul înregistrării relevante;

(d)

data de la care înregistrarea respectivă a produs efecte.

Articolul 33

Notificarea refuzurilor provizorii ex officio Biroului internațional

(1)   Notificarea unui refuz provizoriu ex officio al protecției înregistrării internaționale, în ansamblu sau parțial, care trebuie transmisă Biroului internațional în temeiul articolului 193 alineatele (2) și (5) din Regulamentul (UE) 2017/1001 conține următoarele, fără a aduce atingere cerințelor prevăzute la articolul 193 alineatele (3) și (4) din regulamentul respectiv:

(a)

numărul înregistrării internaționale;

(b)

o trimitere la dispozițiile Regulamentului (UE) 2017/1001 care sunt relevante pentru refuzul provizoriu;

(c)

indicarea faptului că refuzul provizoriu al protecției va fi confirmat printr-o decizie a oficiului în cazul în care titularul înregistrării internaționale nu remediază motivele refuzului prezentând oficiului observații în termen de două luni de la data la care oficiul a emis refuzul provizoriu;

(d)

în cazul în care refuzul provizoriu se referă doar la o parte a produselor sau serviciilor, indicarea acestor produse sau servicii.

(2)   Pentru orice notificare de refuz provizoriu ex officio transmisă Biroului internațional și cu condiția ca termenul de formulare a unei opoziții să fi expirat și ca nicio notificare sau niciun refuz provizoriu întemeiate pe o opoziție să nu fi fost pronunțate în temeiul articolului 78 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2018/625, oficiul comunică Biroului internațional următoarele informații:

(a)

atunci când refuzul provizoriu a fost retras ca urmare a procedurilor angajate în fața oficiului, faptul că marca este protejată în Uniune;

(b)

atunci când o decizie de refuzare a protecției unei mărci a devenit definitivă, dacă este cazul, ca urmare a unei căi de atac în temeiul articolului 66 din Regulamentul (UE) 2017/1001 sau al unei acțiuni în temeiul articolului 72 din Regulamentul (UE) 2017/1001, faptul că protecția mărcii este refuzată în Uniune;

(c)

atunci când refuzul în temeiul literei (b) se referă numai la o parte a produselor sau serviciilor, produsele sau serviciile pentru care marca este protejată în Uniune.

Articolul 34

Notificarea invalidării efectelor unei înregistrări internaționale către Biroul internațional

Notificarea menționată la articolul 198 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1001 este datată și conține:

(a)

indicarea faptului că invalidarea a fost pronunțată de oficiu sau indicarea instanței competente în domeniul mărcilor UE care a pronunțat invalidarea;

(b)

indicarea faptului că invalidarea a fost pronunțată sub forma unei decăderi din drepturi a titularului înregistrării internaționale, a unei declarații de invalidare a mărcii din motive absolute sau a unei declarații de nulitate a mărcii din motive relative;

(c)

o declarație potrivit căreia invalidarea nu mai poate face obiectul niciunei căi de atac;

(d)

numărul înregistrării internaționale;

(e)

numele titularului înregistrării internaționale;

(f)

în cazul în care invalidarea nu se referă la toate produsele sau serviciile, indicarea produselor sau serviciilor pentru care a fost pronunțată sau pentru care nu a fost pronunțată invalidarea;

(g)

data la care a fost pronunțată invalidarea, împreună cu indicarea datei de la care invalidarea a devenit aplicabilă.

Articolul 35

Cerere de transformare a unei înregistrări internaționale într-o cerere de înregistrare a unei mărci naționale sau într-o desemnare a statelor membre

(1)   O cerere de transformare a unei înregistrări internaționale care desemnează Uniunea într-o cerere de înregistrare a unei mărci naționale sau într-o desemnare a statelor membre în temeiul articolelor 139 și 202 din Regulamentul (UE) 2017/1001 trebuie să conțină, fără a aduce atingere cerințelor prevăzute la articolul 202 alineatele (4)-(7) din regulamentul respectiv:

(a)

numărul înregistrării internaționale;

(b)

data înregistrării internaționale sau data desemnării Uniunii ulterioară înregistrării internaționale în temeiul articolului 3b alineatul (2) din Protocolul de la Madrid și, dacă este cazul, detaliile revendicării priorității pentru înregistrarea internațională în temeiul articolului 202 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001, precum și detaliile revendicării seniorității în temeiul articolului 39, 40 sau 191 din Regulamentul (UE) 2017/1001;

(c)

indicațiile și elementele menționate la articolul 140 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001 și la articolul 22 literele (a), (c) și (d) din prezentul regulament.

(2)   Publicarea unei cereri de transformare menționate la alineatul (1) conține detaliile prevăzute la articolul 23.

Articolul 36

Transformarea unei înregistrări internaționale care desemnează Uniunea într-o cerere de înregistrare a unei mărci UE

O cerere de transformare în temeiul articolului 204 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1001 conține, pe lângă indicațiile și elementele prevăzute la articolul 2 din prezentul regulament, următoarele:

(a)

numărul înregistrării internaționale care a fost radiată;

(b)

data la care înregistrarea internațională a fost radiată de Biroul internațional;

(c)

după caz, data înregistrării internaționale în temeiul articolului 3 alineatul (4) din Protocolul de la Madrid sau data înregistrării extinderii teritoriale la Uniune efectuate ulterior înregistrării internaționale în temeiul articolului 3b alineatul (2) din Protocolul de la Madrid;

(d)

dacă este cazul, data priorității revendicate în cererea internațională, astfel cum apare în registrul internațional ținut de Biroul internațional.

TITLUL XIV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 37

Măsuri tranzitorii

Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 2868/95 continuă să se aplice procedurilor în curs în cazul în care prezentul regulament nu se aplică în conformitate cu articolul 39, până la finalizarea procedurilor respective.

Articolul 38

Abrogare

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1431 se abrogă.

Articolul 39

Intrare în vigoare și aplicare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Regulamentul se aplică de la data intrării în vigoare menționată la alineatul (1), cu următoarele excepții:

(a)

titlul II nu se aplică cererilor de înregistrare a unei mărci UE depuse înainte de 1 octombrie 2017 și nici înregistrărilor internaționale pentru care desemnarea Uniunii a fost efectuată înainte de data respectivă;

(b)

articolul 9 nu se aplică mărcilor UE înregistrate anterior datei de 1 octombrie 2017;

(c)

articolul 10 nu se aplică cererilor de modificare depuse anterior datei de 1 octombrie 2017;

(d)

articolul 11 nu se aplică declarațiilor de divizare depuse anterior datei de 1 octombrie 2017;

(e)

articolul 12 nu se aplică cererilor de modificare a numelui sau adresei depuse anterior datei de 1 octombrie 2017;

(f)

titlul IV nu se aplică cererilor de înregistrare a unui transfer depuse anterior datei de 1 octombrie 2017;

(g)

titlul V nu se aplică declarațiilor de renunțare depuse anterior datei de 1 octombrie 2017;

(h)

titlul VI nu se aplică cererilor de înregistrare a unor mărci UE colective sau mărci UE de certificare depuse înainte de 1 octombrie 2017 și nici înregistrărilor internaționale pentru care desemnarea Uniunii a fost efectuată înainte de data respectivă;

(i)

titlul VII nu se aplică cheltuielilor suportate în procedurile inițiate anterior datei de 1 octombrie 2017;

(j)

titlul VIII nu se aplică publicărilor făcute anterior datei de 1 octombrie 2017;

(k)

titlul IX nu se aplică cererilor de informații sau de inspecție depuse anterior datei de 1 octombrie 2017;

(l)

titlul X nu se aplică cererilor de transformare depuse anterior datei de 1 octombrie 2017;

(m)

titlul XI nu se aplică documentelor justificative sau traducerilor depuse anterior datei de 1 octombrie 2017;

(n)

titlul XII nu se aplică deciziilor adoptate anterior datei de 1 octombrie 2017;

(o)

titlul XIII nu se aplică cererilor internaționale, notificărilor de fapte și deciziilor privind nulitatea cererii sau a înregistrării unei mărci UE pe care s-a bazat înregistrarea internațională, cererilor de extindere teritorială, revendicărilor de senioritate, notificărilor de refuzuri provizorii ex officio, notificărilor de nulitate a efectelor unei înregistrări internaționale, cererilor de transformare a unei înregistrări internaționale în cerere de înregistrare a unei mărci naționale și cererilor de transformare a unei înregistrări internaționale care desemnează Uniunea într-o cerere de înregistrare a unei mărci UE, depuse sau efectuate anterior datei de 1 octombrie 2017, după caz.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 martie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 154, 16.6.2017, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO L 11, 14.1.1994, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca comunitară și a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2869/95 al Comisiei privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (JO L 341, 24.12.2015, p. 21).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2017/1430 al Comisiei din 18 mai 2017 de completare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2868/95 și (CE) nr. 216/96 ale Comisiei (JO L 205, 8.8.2017, p. 1).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1431 al Comisiei din 18 mai 2017 de stabilire a normelor de punere în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca Uniunii Europene (JO L 205, 8.8.2017, p. 39).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (versiune codificată) (JO L 78, 24.3.2009, p. 1).

(7)  JO L 296, 14.11.2003, p. 22.

(8)  Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară (JO L 303, 15.12.1995, p. 1).

(9)  Regulamentul delegat (UE) 2018/625 al Comisiei din 5 martie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului privind marca Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2017/1430 (JO L 104, 24.4.2018, p. 1).

(10)  Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a Statutului funcționarilor Comunităților Europene, precum și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai acestor comunități și de instituire a unor măsuri speciale tranzitorii aplicabile funcționarilor Comisiei (JO L 56, 4.3.1968, p. 1) (Ediția specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 01, vol. 008).


Top