EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0231

Regulamentul (UE) 2018/231 al Băncii Centrale Europene din 26 ianuarie 2018 privind cerințele de raportare de statistică pentru fondurile de pensii (BCE/2018/2)

OJ L 45, 17.2.2018, p. 3–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/231/oj

17.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 45/3


REGULAMENTUL (UE) 2018/231 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 26 ianuarie 2018

privind cerințele de raportare de statistică pentru fondurile de pensii (BCE/2018/2)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (1), în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (4),

având în vedere avizul Comisiei Europene (2),

întrucât:

(1)

Articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că, în vederea îndeplinirii cerințelor sale de raportare statistică, Banca Centrală Europeană (BCE), asistată de băncile centrale naționale (BCN), are dreptul de a colecta informații statistice în limitele unităților de observare statistică de referință cu obligații de raportare și a ceea ce este necesar pentru realizarea misiunilor Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). Din articolul 2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 rezultă că fondurile de pensii (FP) fac parte din unitățile de observare statistică de referință cu obligații de raportare în scopul îndeplinirii cerințelor de raportare statistică ale BCE, printre altele, din domeniul statisticilor monetare și financiare. Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că BCE stabilește unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare în limitele unităților de observare statistică de referință cu obligații de raportare și dă BCE dreptul de a excepta, total sau parțial, categorii specifice de agenți raportori de la îndeplinirea cerințelor sale de raportare statistică.

(2)

Scopul impunerii de obligații de raportare statistică în sarcina FP este acela de a asigura BCE statistici adecvate cu privire la activitățile financiare din subsectorul FP din statele membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „state membre din zona euro”), care sunt privite ca un singur teritoriu economic. Colectarea de informații statistice privind FP este necesară pentru satisfacerea nevoilor analitice periodice și spontane, pentru susținerea BCE în efectuarea analizei monetare și financiare, precum și pentru contribuția SEBC la stabilitatea sistemului financiar.

(3)

BCN ar trebui să aibă competența de a colecta și verifica informațiile necesare referitoare la FP de la unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare ce fac parte dintr-un cadru mai larg de raportare statistică, cu condiția de a nu fi periclitată îndeplinirea cerințelor de raportare statistică ale BCE. În astfel de cazuri este adecvat să se asigure transparența prin informarea agenților raportori cu privire la diferitele scopuri statistice pentru care sunt colectate datele. Pentru minimizarea sarcinii de raportare a FP, BCN ar trebui să aibă competența de a combina obligațiile de raportare ce le revin în temeiul prezentului regulament cu cele ce le revin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 al Băncii Centrale Europene (BCE/2012/24) (3).

(4)

Mai mult, pentru minimizarea sarcinii de raportare a FP, BCN ar trebui să aibă competența de a colecta informațiile necesare privind FP prin intermediul autorității naționale competente (ANC) care colectează deja date privind FP, în conformitate cu acordurile de cooperare locale.

(5)

Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (denumit în continuare „SEC 2010”) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4) prevede că activele și pasivele unităților instituționale sunt raportate în țara de reședință.

(6)

Standardele pentru protecția și utilizarea informațiilor statistice confidențiale prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 ar trebui aplicate pentru colectarea informațiilor statistice în temeiul prezentului regulament.

(7)

Deși se recunoaște că regulamentele adoptate în temeiul articolului 34.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”) nu conferă drepturi și nu impun obligații statelor membre a căror monedă nu este euro (denumite în continuare „statele membre din afara zonei euro”), articolul 5 din Statutul SEBC se aplică atât statelor membre din zona euro, cât și celor din afara zonei euro. Articolul 5 din Statutul SEBC, coroborat cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, implică obligația de elaborare și aplicare la nivel național a tuturor măsurilor pe care statele membre din afara zonei euro le consideră adecvate pentru a colecta informațiile statistice necesare îndeplinirii cerințelor de raportare statistică ale BCE și pentru a efectua în timp util pregătirile din domeniul statistic pentru ca aceste state să devină state membre ale zonei euro.

(8)

Deși acest regulament se adresează în primul rând FP, informații complete cu privire la activele FP pot să nu fie disponibile în mod direct de la FP și, prin urmare, BCN relevantă poate include administratorii fondurilor de pensii în unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare.

(9)

Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că BCE are competența de a aplica sancțiuni agenților raportori care nu respectă cerințele de raportare statistică prevăzute în regulamentele sau deciziile BCE.

(10)

Până în 2022, Consiliul guvernatorilor ar trebui să evalueze avantajele și costurile următoarelor elemente: (a) o reducere a timpului de transmitere a datelor privind activele de către agenții raportori la cinci săptămâni de la încheierea trimestrului la care se referă datele; și (b) o extindere a sferei cerințelor de raportare statistică pentru a acoperi raportarea la nivel de credit de către FP, luând în considerare o creștere a importanței economice a creditelor acordate de acest sector,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament:

1.

„fond de pensii (FP)” (subsectorul S.129 din SEC 2010) înseamnă o societate sau cvasisocietate financiară a cărei activitate principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din mutualizarea riscurilor sociale și necesităților persoanelor asigurate (asigurări sociale). Fondul de pensii în calitate de sistem de asigurări sociale asigură venituri după pensionare și poate oferi indemnizații în caz de deces sau handicap.

În definiție nu sunt incluse următoarele:

(a)

fondurile de investiții (FI), astfel cum sunt definite la articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/38) (5);

(b)

societățile vehicul investițional angajate în operațiuni de securitizare, astfel cum sunt definite la articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/40) (6);

(c)

instituțiile financiare monetare (IFM), astfel cum sunt definite la articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/33) (7);

(d)

societăți de asigurare (SA), astfel cum sunt definite la articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1374/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/50) (8);

(e)

fondurile de pensii neautonome, care nu sunt unități instituționale și rămân parte integrantă din unitățile instituționale care le-au creat;

(f)

fondurile de securitate socială, astfel cum sunt definite la punctul 2.117 din SEC 2010;

2.

„agenți raportori” are sensul stabilit la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98;

3.

„rezident” are sensul stabilit la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98. În sensul prezentului regulament, în cazul absenței unei dimensiuni fizice a unei persoane juridice, reședința acesteia este determinată în funcție de teritoriul economic în temeiul legislației căruia entitatea este înregistrată. În cazul în care entitatea nu are personalitate juridică, reședința este determinată de domiciliul legal al acesteia, respectiv de țara al cărei sistem juridic guvernează constituirea și funcționarea entității;

4.

„BCN relevantă” înseamnă BCN a statului membru din zona euro în care FP și/sau administratorul fondului de pensii este rezident;

5.

„ANC relevantă” înseamnă ANC a statului membru din zona euro în care FP și/sau administratorul fondului de pensii este rezident;

6.

„administrator al fondului de pensii” are sensul stabilit la punctul 5.185 din SEC 2010;

7.

„date titlu cu titlu” înseamnă datele detaliate pe fiecare titlu în parte;

8.

„date element cu element” înseamnă datele detaliate în active sau pasive individuale;

9.

„date agregate” înseamnă datele care nu au fost detaliate în active sau pasive individuale;

10.

„tranzacție financiară” se referă la o tranzacție ce rezultă din constituirea, lichidarea sau schimbarea proprietarului activelor sau pasivelor financiare, astfel cum este detaliat în partea 5 a anexei II;

11.

„ajustări din reevaluare” înseamnă fluctuațiile în evaluarea activelor și pasivelor rezultate din variațiile prețurilor activelor și pasivelor și/sau efectul cursurilor de schimb asupra valorilor exprimate în euro ale activelor și pasivelor exprimate într-o altă monedă, astfel cum este detaliat în partea 5 a anexei II.

Articolul 2

Unități de observare statistică efective cu obligații de raportare

(1)   Unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare cuprind FP rezidente în statele membre din zona euro.

(2)   FP din cadrul unităților de observare statistică efective cu obligații de raportare sunt supuse tuturor cerințelor de raportare statistică, cu excepția cazului în care se aplică o derogare acordată în conformitate cu articolul 7.

(3)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1), în scopul colectării de informații privind activele și pasivele FP în conformitate cu partea 3 din anexa I, BCN relevantă poate decide că unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare includ administratorii individuali ai fondurilor de pensii rezidenți în statul membru al acesteia. În astfel de cazuri, BCN poate acorda o derogare unui FP legat de administratorul fondului de pensii inclus în unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare, cu condiția ca informațiile statistice necesare în conformitate cu partea 3 din anexa I să fie colectate de la administratorul respectiv al fondului de pensii sau din alte surse disponibile. BCN verifică în timp util îndeplinirea acestei condiții în vederea acordării sau a retragerii, dacă este necesar, a unei derogări cu efect de la începutul anului calendaristic următor, de comun acord cu BCE.

Articolul 3

Lista FP întocmită în scopuri statistice

(1)   Comitetul executiv al BCE întocmește și menține, în scopuri statistice, o listă a FP și a administratorilor fondurilor de pensii care constituie unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare care fac obiectul prezentului regulament. Lista se poate baza pe listele FP elaborate în prezent de autoritățile naționale, în cazul în care sunt disponibile astfel de liste, completate cu alte FP și alți administratori ai fondurilor de pensii care se încadrează în definiția FP și a administratorului fondului de pensii de la articolul 1.

(2)   BCN și BCE publică această listă și eventualele actualizări ale acesteia într-o formă adecvată, inclusiv în format electronic, pe internet sau, la cererea agenților raportori în cauză, pe suport de hârtie.

(3)   În cazul în care cea mai recentă versiune electronică disponibilă a listei prevăzute la alineatul (2) este incorectă, BCE nu impune sancțiuni niciunui agent raportor care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător obligațiile de raportare statistică, în măsura în care acesta s-a bazat cu bună credință pe lista incorectă.

Articolul 4

Cerințe de raportare statistică

(1)   Agenții raportori furnizează BCN relevante, fie direct, fie prin intermediul ANC relevante în temeiul acordurilor de cooperare locale, și în conformitate cu anexele I și II:

(a)

pe bază trimestrială, date privind stocurile la sfârșitul trimestrului cu privire la activele FP și, în conformitate cu articolul 5, ajustările din reevaluare sau tranzacțiile financiare trimestriale privind activele, dacă este cazul;

(b)

pe bază anuală, date privind stocurile la sfârșitul anului cu privire la pasivele FP cel puțin și, în conformitate cu articolul 5, ajustările din reevaluare sau tranzacțiile financiare anuale privind pasivele, dacă este cazul;

(c)

pe bază anuală, date privind numărul de membri ai fondurilor de pensii la sfârșitul anului defalcat în membri activi, beneficiari latenți și membri pensionați.

(2)   BCN fac estimări trimestriale pentru pasivele FP pe baza datelor furnizate pe bază anuală de agenții raportori în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (b).

(3)   BCN informează agenții raportori cu privire la diferitele scopuri pentru care sunt colectate datele acestora.

(4)   Pentru minimizarea sarcinii de raportare a FP, BCN au competența de a combina obligațiile de raportare ce le revin în temeiul prezentului regulament cu cele ce le revin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24).

(5)   Atunci când BCN relevantă nu a decis să includă un administrator al unui fond de pensii în unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare în temeiul articolului 2 alineatul (3), respectivul administrator al fondului de pensii care deține date care trebuie raportate în conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (2) și cu articolul 5 alineatul (1) litera (a) furnizează aceste date către FP în timp util pentru a permite FP să-și îndeplinească cerințele de raportare statistică în conformitate cu articolul 8. Dacă FP nu își îndeplinește obligațiile de raportare statistică din cauza faptului că administratorul fondului de pensii nu a transmis respectivele date către FP, BCN trebuie să decidă includerea administratorului fondului de pensii în unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare în conformitate cu articolul 2 alineatul (3).

Articolul 5

Ajustările din reevaluare și tranzacțiile financiare

(1)   Informațiile cu privire la ajustările din reevaluare și tranzacțiile financiare se obțin după cum urmează.

(a)

Agenții raportori raportează ajustările din reevaluare sau tranzacțiile financiare, în conformitate cu instrucțiunile BCN relevante, pentru informațiile raportate pe bază agregată.

(b)

BCN fie fac estimări ale valorii tranzacțiilor cu titluri de valoare din datele titlu cu titlu, fie colectează în mod direct de la agenții raportori date titlu cu titlu privind astfel de tranzacții. Atunci când colectează date titlu cu titlu, BCN pot urma o abordare similară și pentru alte active decât titlurile de valoare.

(c)

În cazul drepturilor de pensie emise de FP, estimările valorii tranzacțiilor financiare sunt compilate:

(i)

de agenții raportori în conformitate cu orientările BCN relevante, pe baza celor mai bune practici comune definite la nivelul zonei euro; sau

(ii)

de BCN relevantă, pe baza datelor furnizate de FP.

(2)   Orientări suplimentare cu privire la compilarea ajustărilor din reevaluare și a tranzacțiilor financiare sunt prevăzute în anexa II.

Articolul 6

Norme contabile

(1)   Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul regulament, normele contabile respectate de FP în scopul raportării prevăzute de prezentul regulament sunt cele prevăzute de legislația națională relevantă prin care este transpusă Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9) sau de orice alte standarde naționale sau internaționale aplicabile FP și bazate pe instrucțiuni ale BCN.

(2)   Scoaterea din evidențele contabile și reducerea valorii contabile, astfel cum sunt stabilite de practicile contabile, se exclud din soldul principalului creditelor și se raportează separat.

(3)   Fără a aduce atingere practicilor contabile și mecanismelor de compensare (netting) aplicate în statele membre din zona euro, toate activele și pasivele financiare se raportează la valoarea brută în scopuri statistice.

Articolul 7

Derogări

(1)   Următoarele derogări pot fi acordate FP de mici dimensiuni:

(a)

BCN pot acorda derogări celor mai mici FP, în termeni de active totale, cu condiția ca FP care contribuie la bilanțul trimestrial agregat să reprezinte cel puțin 85 % din activele totale ale FP rezidente în statul membru relevant din zona euro.

(b)

Sub rezerva articolului 13, BCN pot acorda derogări celor mai mici FP atunci când activele totale agregate trimestriale ale FP sunt mai mici de 25 de milioane EUR sau numărul membrilor acestora este mai mic de 100, în baza ultimei transmiteri anuale de date sau, pentru prima raportare, în baza datelor raportate pentru 2018 disponibile la BCN sau ANC relevantă. BCN relevantă se asigură că FP care contribuie la bilanțul trimestrial agregat reprezintă cel puțin 80 % din activele totale ale FP rezidente în statul membru relevant din zona euro.

(c)

Un FP căruia i s-a acordat o derogare în temeiul literei (a) sau (b) de la cerințele de raportare din articolul 4 respectă totuși cerințele de raportare de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) pe bază anuală, cu condiția ca FP care contribuie la bilanțul anual agregat să reprezinte cel puțin 95 % din activele totale ale FP rezidente în statul membru relevant din zona euro.

(d)

Un FP căruia i s-a acordat o derogare în temeiul literei (a) sau (b) raportează cel puțin activele totale defalcate în titluri de natura datoriei, participații, acțiuni/unități ale fondurilor de investiții și alte conturi de primit/de plătit, pe bază anuală.

(e)

BCN verifică anual și în timp util îndeplinirea condițiilor stabilite la literele (a)-(c) pentru acordarea sau retragerea, dacă este necesar, a unei derogări cu efect de la începutul celui de-al doilea an calendaristic consecutiv.

(2)   FP pot alege să nu facă uz de o derogare și, în schimb, să îndeplinească cerințele complete de raportare statistică prevăzute la articolul 4. În cazul în care un FP exercită această opțiune, acesta trebuie să obțină acordul BCN relevante anterior oricărei utilizări a derogării.

Articolul 8

Respectarea termenelor

(1)   Agenții raportori transmit BCN relevante, ANC relevante sau amândurora, conform acordurilor de cooperare locale, datele trimestriale necesare, în cel mult zece săptămâni de la încheierea trimestrului la care se referă datele. Acest termen este devansat cu o săptămână pe an pentru anii următori și va fi de șapte săptămâni pentru 2022.

(2)   Agenții raportori transmit BCN relevante, ANC relevante sau amândurora, conform acordurilor de cooperare locale, datele anuale necesare, în cel mult 20 de săptămâni de la încheierea anului la care se referă datele. Acest termen este devansat cu două săptămâni pe an pentru anii următori și va fi de 14 săptămâni pentru 2022.

Articolul 9

Standarde minime și mecanisme naționale de raportare

(1)   Agenții raportori respectă cerințele de raportare statistică ce le sunt aplicabile în conformitate cu standardele minime de transmitere, de acuratețe, de conformitate cu conceptele și de revizuire stabilite în anexa III.

(2)   BCN definesc și pun în aplicare mecanisme de raportare care trebuie respectate de către unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare. BCN se asigură că aceste mecanisme de raportare furnizează informațiile statistice solicitate și permit verificarea cu precizie a respectării standardelor minime de transmitere, de acuratețe, de conformitate cu conceptele și de revizuire stabilite în anexa III.

Articolul 10

Fuziuni, divizări și reorganizări

În cazul unei fuziuni, divizări sau reorganizări care ar putea afecta îndeplinirea obligațiilor statistice care îi revin, fiecare agent raportor în cauză informează BCN relevantă, direct sau prin intermediul ANC relevante în conformitate cu acordurile de cooperare locale, imediat ce intenția de a pune în aplicare o astfel de operațiune a fost făcută publică și într-un interval de timp rezonabil înainte ca aceasta să intre în vigoare, cu privire la procedurile planificate pentru îndeplinirea cerințelor de raportare statistică prevăzute de prezentul regulament.

Articolul 11

Verificare și colectare obligatorie

BCN își exercită dreptul de a verifica sau dreptul de a colecta în mod obligatoriu informațiile pe care agenții raportori trebuie să le furnizeze în conformitate cu prezentul regulament, fără a aduce atingere competenței BCE de a exercita chiar ea aceste drepturi. În special, BCN exercită acest drept atunci când o instituție care face parte din unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare nu respectă standardele minime de transmitere, de acuratețe, de conformitate cu conceptele și de revizuire specificate în anexa III.

Articolul 12

Prima raportare

(1)   Prima raportare începe cu datele trimestriale privind activele pentru al treilea trimestru din 2019 și datele anuale privind pasivele și membrii pentru 2019. Aceste date sunt raportate în conformitate cu articolul 8.

(2)   FP menționate la articolul 7 alineatul (1) literele (c) și (d) raportează datele anuale privind activele în conformitate cu aceste dispoziții pentru 2018 până la sfârșitul anului 2019.

(3)   Pentru compilarea estimărilor trimestriale pentru pasivele FP în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) pentru 2019, BCN utilizează datele anuale pentru 2018 disponibile la BCN sau ANC relevantă.

Articolul 13

Dispoziții tranzitorii

În cazul în care o BCN acordă o derogare în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (b), BCN relevantă se asigură că FP care contribuie la bilanțul agregat trimestrial reprezintă cel puțin 75 % din activele totale ale FP rezidente în statul membru relevant din zona euro pentru prima raportare, precum și nu mai târziu de data la care agenții raportori trebuie să transmită date trimestriale și anuale pentru 2022 în temeiul articolului 8.

Articolul 14

Dispoziții finale

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 26 ianuarie 2018.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

(2)  Aviz emis la 26 septembrie 2017.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 al Băncii Centrale Europene din 17 octombrie 2012 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2012/24) (JO L 305, 1.11.2012, p. 6).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (JO L 174, 26.6.2013, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 al Băncii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții (BCE/2013/38) (JO L 297, 7.11.2013, p. 73).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 al Băncii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele societăților vehicul investițional angajate în tranzacții de securitizare (BCE/2013/40) (JO L 297, 7.11.2013, p. 107).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (BCE/2013/33) (JO L 297, 7.11.2013, p. 1).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 1374/2014 al Băncii Centrale Europene din 28 noiembrie 2014 privind cerințele de raportare de statistică pentru societățile de asigurare (BCE/2014/50) (JO L 366, 20.12.2014, p. 36).

(9)  Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (JO L 235, 23.9.2003, p. 10).


ANEXA I

CERINȚE DE RAPORTARE STATISTICĂ

PARTEA 1

Cerințe generale de raportare statistică

1.

Unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare trebuie să furnizeze trimestrial următoarele informații statistice.

(a)

date titlu cu titlu pentru titluri de valoare cu cod ISIN;

(b)

date privind titlurile de valoare fără cod ISIN fie în regim titlu cu titlu, fie pe bază agregată, defalcate pe categorii de instrumente/scadență și pe contrapărți;

(c)

date privind activele, altele decât titlurile de valoare, fie în regim titlu cu titlu, fie pe bază agregată, defalcate pe categorii de instrumente/scadență și pe contrapărți.

2.

Datele agregate trebuie să fie furnizate în termeni de stocuri și, în conformitate cu instrucțiunile băncii centrale naționale (BCN) relevante, în termeni de: (a) reevaluări datorate variațiilor prețului și cursului de schimb; sau de (b) tranzacții financiare.

3.

În plus, fondurile de pensii (FP) rezidente într-un stat membru din zona euro trebuie să furnizeze anual date cu privire la pasive, astfel cum se prevede în anexa II.

4.

Datele care trebuie raportate BCN relevante în regim titlu cu titlu sunt precizate în tabelul 2.1 pentru titlurile de valoare cu cod ISIN și în tabelul 2.2 pentru titlurile de valoare fără cod ISIN. Cerințele de raportare statistică trimestrială agregată pentru stocuri și pentru reevaluări datorate variațiilor prețului și ale cursului de schimb sau tranzacții financiare sunt prevăzute în tabelele 1a și 1c. Cerințele de raportare statistică anuală agregată pentru stocuri și pentru reevaluări datorate variațiilor prețului și ale cursului de schimb sau tranzacții financiare sunt prevăzute în tabelul 1b. Datele anuale care trebuie raportate cu privire la numărul de membri ai sistemelor de pensii sunt prevăzute în tabelul 3.

PARTEA 2

Rezervele fondurilor de pensii

1.

În contextul rezervelor fondurilor de pensii, pentru cerințele de raportare anuală prevăzute mai jos, dacă datele nu pot fi identificate direct, agenții raportori ar trebui să facă estimări în conformitate cu orientările BCN relevante și pe baza celor mai bune practici comune care pot fi definite la nivelul zonei euro:

drepturi de pensie defalcate în sisteme cu cotizații predefinite și sisteme cu prestații predefinite;

ajustări din reevaluare (inclusiv ajustările datorate cursului de schimb) sau tranzacții financiare pentru toate defalcările necesare, astfel cum este prezentat în tabelul 1b.

2.

BCN vor face estimări trimestriale pe baza datelor furnizate anual de agenții raportori.

PARTEA 3

Tabele de raportare

Tabelul 1a

ACTIVE

Stocuri și ajustări din reevaluare (inclusiv ajustările datorate cursului de schimb) sau tranzacții financiare

Date cu raportare trimestrială

 

Total

Teritoriul național/State membre din zona euro, exclusiv teritoriul național (total)

Restul lumii (total)

 

IFM (S.121 + 122)

Non-IFM – Total

 

Administrații publice (S.13)

Alți rezidenți

Total

Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară (S.124)

Alți intermediari financiari (S.125), auxiliari financiari (S.126), instituții financiare captive și alte entități creditoare (S.127)

Societăți de asigurare (S.128)

Fonduri de pensii (S.129)

Societăți nefinanciare (S.11)

Gospodăriile populației + instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S.14 + S.15)

ACTIVE (total)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Numerar și depozite (SEC 2010: F.21, F.22 și F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care depozite transferabile (SEC 2010: F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Titluri de natura datoriei (SEC 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

până la 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste 1 an și până la 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Credite (SEC 2010: F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

până la 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste 1 an și până la 5 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste 5 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Participații (ESA 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care acțiuni cotate (SEC 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care acțiuni necotate (SEC 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care alte participații (SEC 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții (SEC 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acțiuni/unități ale FPM (SEC 2010: F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acțiuni/unități ale non-FPM (SEC 2010: F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care fonduri de plasament în obligațiuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care fonduri de plasament în acțiuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care fonduri mixte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care fonduri imobiliare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care fonduri de hedging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care alte fonduri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Rezervele fondurilor de pensii (SEC 2010: F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care drepturi ale fondurilor de pensii asupra administratorilor fondurilor de pensii (SEC 2010: F.64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care reasigurare recuperabilă (F.61)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Instrumente financiare derivate (SEC 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Alte conturi de primit/de plătit (SEC 2010: F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Active nefinanciare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabelul 1b

PASIVE

Stocuri și ajustări din reevaluare (inclusiv ajustările datorate cursului de schimb) sau tranzacții financiare

Date cu raportare anuală  (1)

 

Total

Teritoriul național/State membre din zona euro, exclusiv teritoriul național (total)

Restul lumii (total)

 

IFM (S.121 + 122)

Non-IFM – Total

 

Administrații publice (S.13)

Alți rezidenți

Total

Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară (S.124)

Alți intermediari financiari (S.125), auxiliari financiari (S.126), instituții financiare captive și alte entități creditoare (S.127)

Societăți de asigurare (S.128)

Fonduri de pensii (S.129)

Societăți nefinanciare (S.11)

Gospodăriile populației + instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S.14 + S.15) (4)

PASIVE (total)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Credite primite (SEC 2010: F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Până la 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peste 1 an și până la 5 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peste 5 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Titluri de natura datoriei emise (SEC 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Participații (SEC 2010: F.5, F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Provizioane tehnice (SEC 2010: F.6)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1

Drepturi de pensie (SEC 2010: F.63)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care sisteme de cotizații predefinite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care sisteme de prestații predefinite (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2

Drepturi ale fondurilor de pensii asupra administratorilor fondurilor de pensii (SEC 2010: F.64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3

Drepturi la prestații, altele decât pensiile (SEC 2010: F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Instrumente financiare derivate (SEC 2010: F.71)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Alte conturi de primit/de plătit (SEC 2010: F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Valoare netă (SEC 2010: B.90)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 1c

DEFALCARE PE ȚARĂ

Stocuri și ajustări din reevaluare (inclusiv ajustările datorate cursului de schimb) sau tranzacții financiare

Date privind activele care trebuie furnizate trimestrial și date privind pasivele care trebuie furnizate anual  (5)

 

Alți rezidenți din zona euro (exclusiv teritoriul național)

 

BE

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

MT

NL

AT

PT

SI

SK

FI

ACTIVE (total)

Numerar și depozite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titluri de natura datoriei (SEC 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emise de către IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

până la 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emise de către non-IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrații publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

până la 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alți rezidenți

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

până la 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participații (SEC 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emise de către IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care acțiuni cotate (SEC 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care acțiuni necotate (SEC 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care alte participații (SEC 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emise de către non-IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrații publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care acțiuni cotate (SEC 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care acțiuni necotate (SEC 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care alte participații (SEC 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alți rezidenți

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care acțiuni cotate (SEC 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care acțiuni necotate (SEC 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care alte participații (SEC 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții (ESA 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIVE (total)

Drepturi de pensie (SEC 2010: F. 63)  (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

State membre neparticipante

 

BG

CZ

DK

HR

HU

PL

RO

SE

UK

ACTIVE (total)

Numerar și depozite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titluri de natura datoriei (SEC 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emise de către IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

până la 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emise de către non-IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrații publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

până la 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alți rezidenți

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

până la 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participații (SEC 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emise de către IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care acțiuni cotate (SEC 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care acțiuni necotate (SEC 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care alte participații (SEC 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emise de către non-IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrații publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care acțiuni cotate (SEC 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care acțiuni necotate (SEC 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care alte participații (SEC 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alți rezidenți

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care acțiuni cotate (SEC 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care acțiuni necotate (SEC 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care alte participații (SEC 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții (SEC 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIVE (total)

Drepturi de pensie (SEC 2010: F.63)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Principalele contrapărți din afara UE

 

Brazilia

Canada

China

Hong Kong

India

Japonia

Rusia

Elveția

SUA

Instituții UE

Alte organizații internaționale

Centre financiare offshore (ca grup)

ACTIVE (total)

Numerar și depozite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titluri de natura datoriei (SEC 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

până la 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participații (SEC 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care acțiuni cotate (SEC 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care acțiuni necotate (SEC 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care alte participații (SEC 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții (SEC 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIVE (total)

Drepturi de pensie (SEC 2010: F.63)  (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 2

Informațiile solicitate titlu cu titlu

Datele aferente câmpurilor din tabelul 2.1 și tabelul 2.2 trebuie raportate pentru fiecare titlu de valoare clasificat în categoriile „titluri de natura datoriei”, „participații” și „acțiuni/unități ale fondurilor de investiții” (astfel cum sunt definite în tabelul A din partea 1 a anexei II). Tabelul 2.1 se referă la titlurile de valoare cărora le-a fost atribuit un cod ISIN, iar tabelul 2.2 se referă la titlurile de valoare fără un cod ISIN.

Tabelul 2.1: Deținerile de titluri de valoare cu cod ISIN

Datele pentru câmpuri trebuie raportate pentru fiecare titlu de valoare în conformitate cu următoarele reguli:

1.

Datele din câmpul 1 trebuie raportate.

2.

În cazul în care BCN relevantă nu colectează în mod direct date titlu cu titlu cu privire la tranzacții, datele pentru două dintre cele trei câmpuri 2, 3 și 4 trebuie raportate (și anume, câmpurile 2 și 3; câmpurile 2 și 4; sau câmpurile 3 și 4). Dacă sunt colectate date pentru câmpul 3, trebuie colectate date și pentru câmpul 3b.

3.

În cazul în care BCN relevantă colectează în mod direct date titlu cu titlu cu privire la tranzacții, trebuie raportate și datele aferente următoarelor câmpuri:

(a)

câmpul 5; sau câmpurile 6 și 7; și

(b)

câmpul 4; sau câmpurile 2 și 3.

4.

De asemenea, BCN relevantă poate să solicite agenților raportori să raporteze datele aferente câmpurilor 8, 9, 10 și 11.

5.

BCN relevantă se va asigura că acoperirea pe baza datelor furnizate va fi de 95 % din valorile mobiliare cu coduri ISIN, dar BCN nu este obligată să mărească numărul unităților de observare statistică cu obligații de raportare în funcție de activele totale atunci când sunt acordate derogări în conformitate cu articolul 7.

Câmp

Titlu

1

Cod ISIN

2

Numărul de unități sau valoarea nominală agregată

3

Preț

3b

Baza de cotare

4

Valoarea totală la valoarea de piață

5

Tranzacții financiare

6

Titluri de valoare achiziționate (active) sau emise (pasive)

7

Titluri de valoare vândute (active) sau răscumpărate (pasive)

8

Moneda în care este înregistrat titlul de valoare

9

Alte modificări ale volumului la valoarea nominală

10

Alte modificări ale volumului la valoarea de piață

11

Investiții de portofoliu sau investiții directe

Tabelul 2.2: Deținerile de titluri de valoare fără cod ISIN

Datele pentru câmpuri trebuie raportate: (a) pentru fiecare titlu de valoare; sau (b) prin agregarea oricărui număr de titluri de valoare ca un singur element.

În cazul (a) se aplică următoarele reguli:

1.

Datele pentru câmpurile 1, 12, 13, 14, 15 și 17 trebuie raportate.

2.

În cazul în care BCN relevantă nu colectează în mod direct date titlu cu titlu cu privire la tranzacții, datele pentru două dintre cele trei câmpuri 2, 3 și 4 trebuie raportate (și anume, câmpurile 2 și 3; câmpurile 2 și 4; sau câmpurile 3 și 4).

3.

În cazul în care BCN relevantă colectează în mod direct date titlu cu titlu cu privire la tranzacții, trebuie raportate și datele aferente următoarelor câmpuri:

(a)

câmpul 5; sau câmpurile 6 și 7; și

(b)

câmpul 4; sau câmpurile 2 și 3.

4.

Dacă sunt colectate date pentru câmpul 3, trebuie colectate date și pentru câmpul 3b.

5.

De asemenea, BCN relevantă poate să solicite agenților raportori să raporteze datele aferente câmpurilor 3b, 8, 9, 10 și 11.

În cazul (b) se aplică următoarele reguli:

1.

Datele pentru câmpurile 4, 12, 13, 14 și 15 trebuie raportate.

2.

Datele pentru câmpul 5 sau pentru câmpurile 10 și 16 trebuie raportate.

3.

De asemenea, BCN relevantă poate să solicite agenților raportori să raporteze datele aferente câmpurilor 8, 9 și 11.

Câmp

Titlu

1

Codul de identificare a titlurilor de valoare

2

Numărul de unități sau valoarea nominală agregată

3

Preț

3b

Baza de cotare

4

Valoarea totală la valoarea de piață

5

Tranzacții financiare

6

Titluri de valoare achiziționate (active) sau emise (pasive)

7

Titluri de valoare vândute (active) sau răscumpărate (pasive)

8

Moneda în care este înregistrat titlul de valoare

9

Alte modificări ale volumului la valoarea nominală

10

Alte modificări ale volumului la valoarea de piață

11

Investiții de portofoliu sau investiții directe

12

Instrument:

Titluri de natura datoriei (F.3)

Participații (F.51)

din care acțiuni cotate (F.511)

din care acțiuni necotate (F.512)

din care alte participații (F.519)

Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții (F.52)

din care acțiuni sau unități ale fondurilor de piață monetară (F.521)

din care acțiuni/unități ale fondurilor de investiții, altele decât cele de piață monetară (F.522)

13

Data emisiunii și data scadenței pentru titlurile de natura datoriei. În mod alternativ, defalcare în funcție de intervalul de scadență după cum urmează: cu scadența inițială de până la un an, peste un an și până la doi ani, peste doi ani și cu scadența reziduală de până la un an, peste un an și până la doi ani, peste doi ani și până la cinci ani, peste cinci ani.

14

Sectorul sau subsectorul emitentului:

Banca centrală (S.121)

Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)

Fonduri de piață monetară (S.123)

Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară (S.124)

Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; auxiliari financiari; și instituții financiare captive și alte entități creditoare (S.125 + S.126 + S.127)

Societăți de asigurare (S.128)

Fonduri de pensii (S.129)

Societăți nefinanciare (S.11)

Administrații publice (S.13)

Gospodăriile populației și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S.14 + S.15) (9)

15

Țara emitentului

16

Ajustări din reevaluare

17

Dată de divizare (10) și factor de divizare (11)

Tabelul 3

Număr de membri ai sistemelor de pensii

Date care trebuie furnizate anual - Date la sfârșitul anului

 

Total

 

Din care: membri activi

Din care: beneficiari latenți

Din care: membri pensionați

Număr de membri

 

 

 

 


(1)  Estimări trimestriale care vor fi furnizate de BCN.

(2)  Provizioanele tehnice totale pot include asigurările de viață

(3)  Sistemele fictive de cotizații predefinite și sistemele hibride sunt clasificate ca sisteme de prestații predefinite

(4)  Drepturi relevante numai pentru gospodăriile populației (S.14)

(5)  Estimări trimestriale care vor fi furnizate de BCN

(6)  Estimări trimestriale care vor fi furnizate de BCN

(7)  Estimări trimestriale care vor fi furnizate de BCN

(8)  Estimări trimestriale care vor fi furnizate de BCN

(9)  BCN relevantă poate solicita agenților raportori efectivi să identifice separat subsectoarele „gospodăriile populației” (S.14) și „instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației” (S.15).

(10)  Data de divizare este data la care a avut loc ultima divizare sau multiplicare de acțiuni. Divizările de acțiuni sunt operațiuni de divizare a acțiunilor existente, reducând astfel prețul acțiunilor și mărind numărul de acțiuni disponibile pe piață în aceeași proporție. Multiplicările măresc prețul acțiunilor și reduc numărul de acțiuni disponibile pe piață în aceeași proporție.

(11)  Factorul de divizare se calculează ca numărul de acțiuni după divizare împărțit la numărul de acțiuni înainte de divizare.


ANEXA II

DESCRIERI

PARTEA 1

Descrierea categoriilor de instrumente

1.

Acest tabel cuprinde o descriere standard detaliată a categoriilor de instrumente pe care băncile centrale naționale (BCN) trebuie să le transpună în categoriile lor naționale, în conformitate cu prezentul regulament. Lista instrumentelor financiare individuale din tabel și descrierea acestora nu sunt exhaustive. Descrierile fac trimitere la Sistemul European de Conturi instituit prin Regulamentul (UE) nr. 549/2013 (denumit în continuare „SEC 2010”).

2.

Pentru anumite categorii de instrumente, sunt necesare defalcări în funcție de scadență. Acestea se referă la scadența inițială, și anume scadența la emisiune, care reprezintă durata determinată de viață a unui instrument financiar și înainte de care acesta nu poate fi rambursat, de exemplu, titlurile de natura datoriei, sau înainte de care poate fi rambursat numai în condițiile plății anumitor penalități, de exemplu, anumite tipuri de depozite.

3.

Creanțele financiare pot fi clasificate în negociabile și nenegociabile. O creanță este negociabilă în cazul în care proprietatea asupra ei poate fi ușor transferată de la o unitate la alta prin livrare sau andosare sau poate fi ușor compensată în cazul instrumentelor financiare derivate. În timp ce orice instrument financiar poate fi tranzacționat, instrumentele negociabile sunt concepute pentru a fi tranzacționate în cadrul unei burse organizate sau extrabursier, deși tranzacționarea efectivă nu este o condiție necesară pentru negociabilitate.

Tabelul A

Descrierea categoriilor de instrumente din activele și pasivele fondurilor de pensii

ACTIVE

Categorie de instrumente

Descrierea caracteristicilor principale

1.

Numerar și depozite

Deținerile de bancnote și monede metalice euro și în monedă străină aflate în circulație care sunt utilizate în general pentru efectuarea de plăți și depozite de fondurile de pensii (FP) la instituții financiare monetare (IFM). Acestea pot include depozite overnight, depozite la termen și depozite rambursabile cu preaviz, precum și creanțe în temeiul contractelor de deport (reverse repo) sau de împrumut de titluri de valoare garantate cu numerar [acest lucru este aplicabil numai în cazul în care contrapartea este o societate care acceptă depozite (SEC 2010, punctul 5.130)].

1.1

Depozite transferabile

Depozitele transferabile sunt depozite care sunt direct transferabile la cerere pentru efectuarea de plăți către alți agenți economici prin mijloace de plată folosite în mod obișnuit, precum transfer credit și debitare directă, eventual și prin card de credit sau card de debit, tranzacții cu monedă electronică, cecuri sau prin mijloace similare, fără întârzieri, restricții sau penalități semnificative. Depozitele transferabile nu includ depozitele care pot fi folosite numai pentru retrageri de numerar și/sau depozitele ale căror fonduri pot fi retrase sau transferate numai prin intermediul unui alt cont al aceluiași proprietar.

2.

Titluri de natura datoriei

Deținerile de titluri de natura datoriei, care sunt instrumente financiare negociabile care servesc drept dovadă a existenței datoriei, sunt de regulă tranzacționate pe piețele secundare. Acestea pot fi compensate și pe piață și nu conferă deținătorului niciun drept de proprietate asupra instituției emitente.

Această categorie include:

dețineri de titluri de valoare care conferă deținătorului dreptul necondiționat la un venit fix sau determinat prin contract sub formă de plăți de cupoane și/sau a unei sume fixe stabilite la o anumită dată sau la anumite date sau începând de la data stabilită la momentul emisiunii;

creditele care au devenit negociabile pe o piață organizată, și anume creditele tranzacționate, cu condiția să existe dovezi de tranzacționare pe piața secundară, incluzând existența formatorilor de piață, precum și cotarea frecventă a activului financiar, după cum se poate constata din diferența dintre prețul oferit la cumpărare și cel oferit la vânzare. Atunci când aceste criterii nu sunt îndeplinite, ele ar trebui clasificate la categoria 3 „Credite” (a se vedea și „credite tranzacționate” din aceeași categorie);

creanțe subordonate sub formă de titluri de natura datoriei (a se vedea și „creanțe subordonate sub formă de credite” categoria 3 „Credite”).

Titlurile de valoare date cu împrumut în cadrul operațiunilor de împrumut de titluri de valoare sau vândute în cadrul unui contract de report rămân înregistrate în bilanțul proprietarului inițial (și nu sunt înregistrate în bilanțul achizitorului temporar) atunci când există un angajament ferm de răscumpărare a titlurilor, nu doar opțiunea de a face acest lucru. Atunci când achizitorul temporar vinde titlurile de valoare primite, această vânzare trebuie să fie înregistrată ca tranzacție cu titluri de valoare simplă (outright transaction) și trebuie evidențiată în bilanțul achizitorului temporar ca o poziție negativă în portofoliul de titluri de valoare.

3.

Credite

În scopul sistemului de raportare, această categorie constă în fonduri date cu împrumut debitorilor de către FP sau în credite obținute de FP, care fie sunt dovedite prin documente nenegociabile, fie nu sunt dovedite prin documente.

Aici se includ următoarele posturi:

deținerile de titluri de valoare care nu sunt negociabile: deținerile de titluri de natura datoriei care nu sunt negociabile și care nu pot fi tranzacționate pe piețele secundare;

creditele tranzacționate: creditele care au devenit de facto negociabile sunt clasificate la postul „Credite”, cu condiția să nu existe o dovadă a tranzacționării pe piața secundară. În caz contrar, acestea sunt clasificate drept „titluri de natura datoriei” (categoria 2);

creanțele subordonate sub forma creditelor: instrumentele de creanță subordonată conferă o creanță subsidiară asupra instituției emitente, care poate fi exercitată numai după satisfacerea tuturor creanțelor care au un grad de prioritate mai înalt, atribuindu-le anumite caracteristici ale titlurilor de participație. În scopuri statistice, creanțele subordonate se clasifică fie la „credite”, fie la „titluri de natura datoriei” conform naturii instrumentului. Atunci când deținerile unui FP care constau în toate formele de creanțe subordonate sunt grupate într-o singură valoare în scopuri statistice, această valoare trebuie să fie încadrată în categoria „titluri de natura datoriei” deoarece creanțele subordonate sunt constituite în principal sub forma titlurilor de natura datoriei și mai puțin sub forma creditelor;

creanțele în temeiul contractelor de deport (reverse repo) sau de împrumut de titluri de valoare garantate cu numerar [acest lucru este aplicabil numai în cazul în care contrapartea nu este o societate care acceptă depozite (SEC 2010, punctul 5.130)]: contrapartida numerarului plătit în schimbul titlurilor de valoare achiziționate de agenții raportori la un anumit preț cu angajamentul ferm de a revinde aceleași titluri de valoare sau titluri de valoare similare la un preț stabilit și la o dată ulterioară prestabilită sau împrumutul de titluri de valoare garantat cu numerar.

Această categorie exclude activele sub forma depozitelor plasate de FP (care sunt incluse în categoria 1).

4.

Participații

Active financiare care reprezintă drepturi de proprietate în cadrul societăților sau al cvasisocietăților. Aceste active financiare permit, în general, deținătorilor lor să participe la distribuirea profitului și a activelor nete în caz de lichidare a societății sau a cvasisocietății.

Această categorie include acțiuni cotate și necotate și alte participații.

Titlurile de valoare de tip participație date cu împrumut în cadrul operațiunilor de împrumut de titluri de valoare sau vândute în cadrul contractelor de report sunt tratate în conformitate cu categoria 2 „Titluri de natura datoriei”.

4.1

Acțiuni cotate

Titluri de valoare de tip participație cotate la o bursă. O astfel de bursă poate fi o bursă recunoscută sau orice altă formă de piață secundară. Acțiunile cotate sunt numite și „acțiuni listate”.

4.2

Acțiuni necotate

Acțiunile necotate sunt titluri de valoare de tip participație necotate la o bursă.

4.3

Alte participații

Alte participații cuprind toate formele de participații, altele decât acțiunile cotate și acțiunile necotate.

5.

Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții

Această categorie include deținerile de acțiuni sau unități de fond emise de fonduri de piață monetară (FPM) și de fonduri de investiții non-FPM (și anume fonduri de investiții, altele decât FPM).

5.1

Acțiuni/unități de fond ale FPM

Dețineri de acțiuni sau unități emise de FPM, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33).

5.2

Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții non-FPM

Dețineri de acțiuni sau unități emise de fonduri de investiții (FI), altele decât FPM, astfel cum sunt definite la articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 (BCE/2013/38).

6.

Rezervele fondurilor de pensii

Această categorie include:

drepturile FP asupra administratorilor fondurilor de pensii, astfel cum sunt definite în SEC 2010, punctele 5.186 și 17.78;

creanțele financiare ale FP împotriva societăților de reasigurare legate de rezervele fondurilor de pensii (reasigurare recuperabilă).

7.

Instrumente financiare derivate

Instrumentele financiare derivate sunt instrumente financiare corelate cu un instrument financiar specificat, cu un indice sau cu o marfă, prin intermediul cărora, pe piețele financiare, se pot tranzacționa în contul lor riscuri financiare specifice.

Această categorie include:

opțiuni;

warante;

contracte futures;

operațiuni la termen;

swapuri;

instrumente derivate de credit.

Instrumentele financiare derivate sunt înregistrate în bilanț la valoarea de piață, la valoarea brută. Contractele individuale cu instrumente derivate cu valori de piață pozitive se înregistrează în activul bilanțier, iar contractele cu valori de piață negative se înregistrează în pasivul bilanțier.

Obligațiile viitoare brute rezultate din contractele având ca obiect instrumente derivate nu ar trebui înregistrate ca posturi bilanțiere.

Instrumentele financiare derivate pot fi înregistrate pe bază netă în conformitate cu diferite metode de evaluare. În cazul în care sunt disponibile numai poziții nete sau pozițiile nu sunt înregistrate la valoarea de piață, sunt raportate aceste poziții.

Această categorie nu include instrumentele financiare derivate care nu fac obiectul înregistrării în bilanț în temeiul normelor naționale.

8.

Alte conturi de primit/de plătit

Acesta este un post rezidual în activul bilanțier, definit ca „active neincluse în altă parte”. BCN pot solicita raportarea subpozițiilor specifice incluse în această categorie, precum:

dividende de primit;

dobânda acumulată de primit aferentă depozitelor;

dobândă acumulată de primit aferentă creditelor;

dobânda acumulată de primit aferentă titlurilor de natura datoriei;

chirie acumulată de primit;

sume de primit care nu au legătură cu activitatea principală a FP.

9.

Active nefinanciare

Active corporale și necorporale, altele decât activele financiare.

Această categorie include locuințe, alte clădiri și construcții civile, mașini și echipamente, obiecte de valoare și produse de proprietate intelectuală, precum software pentru computere și baze de date.


PASIVE

Categorie de instrumente

Descrierea caracteristicilor principale

10.

Credite primite

Sumele datorate creditorilor de FP, altele decât cele care provin din emisiunea de titluri de valoare negociabile. Această categorie cuprinde:

credite: credite acordate FP care fie sunt dovedite prin documente nenegociabile, fie nu sunt dovedite prin documente;

operațiuni de report și operațiuni de tipul operațiunilor de report garantate cu numerar: contrapartida numerarului primit în schimbul titlurilor de valoare vândute de FP la un anumit preț, cu angajamentul ferm de răscumpărare a acelorași titluri de valoare (sau a unor titluri de valoare similare) la un preț fix și la o dată ulterioară prestabilită. Sumele primite de FP în schimbul titlurilor de valoare transferate unui terț („achizitorul temporar”) sunt clasificate aici dacă există un angajament ferm de răscumpărare a titlurilor de valoare, nu doar opțiunea de a face acest lucru. Aceasta înseamnă că FP păstrează toate riscurile și beneficiile asociate titlurilor de valoare suport al operațiunii, pe parcursul desfășurării acesteia;

garanții în numerar primite în schimbul titlurilor de valoare date cu împrumut: sume primite în schimbul titlurilor de valoare transferate temporar unui terț sub forma unor operațiuni de împrumut de titluri de valoare garantate cu numerar;

garanții în numerar primite în cadrul operațiunilor care implică transferul temporar de aur în schimbul unor garanții.

11.

Titluri de natura datoriei emise

Titluri de valoare emise de FP, altele decât titlurile de participație, care în mod obișnuit sunt instrumente negociabile și tranzacționate pe piețele secundare sau care pot fi compensate pe piață și care nu conferă deținătorului niciun drept de proprietate asupra instituției emitente.

12.

Participații

A se vedea categoria 4.

13.

Provizioane tehnice

Nivelul de capital deținut de FP pentru a putea onora viitoarele drepturi de pensie ale deținătorilor polițelor sale de asigurare.

13.1

din care drepturi de pensie

Nivelul de capital deținut de FP pentru a putea onora viitoarele drepturi de pensie în cadrul sistemelor sale de asigurare.

Drepturi de pensie, din care sisteme de cotizații predefinite

Nivelul de capital deținut de FP pentru a putea onora viitoarele drepturi de pensie ale deținătorilor polițelor de asigurare din sistemul său de cotizații predefinite.

Într-un sistem cu cotizații predefinite, prestațiile plătite depind de performanța activelor achiziționate de sistemul de pensii. Pasivul unui sistem cu cotizații predefinite este egal cu valoarea de piață curentă a activelor fondului.

Drepturi de pensie, din care sisteme de prestații predefinite

Nivelul de capital deținut de FP pentru a putea onora viitoarele drepturi de pensie ale deținătorilor polițelor de asigurare din sistemul său de prestații predefinite.

Într-un sistem de pensii cu prestații predefinite, nivelul prestațiilor de pensii promise angajaților contribuabili este stabilit printr-o formulă convenită în prealabil. Pasivul unui sistem de acest tip este egal cu valoarea actualizată a prestațiilor promise.

Sistemele fictive de cotizații predefinite și sistemele hibride sunt clasificate ca sisteme de prestații predefinite (SEC 2010, punctul 17.59). Un sistem fictiv de cotizații predefinite este asemănător unui sistem de cotizații predefinite, însă există o sumă minimă garantată de plătit. Sistemele hibride sunt acele sisteme care au atât un element de prestații predefinite, cât și de cotizații predefinite. Un sistem este clasificat drept „hibrid” fie pentru că sunt prezente atât sisteme de prestații predefinite, cât și sisteme de cotizații predefinite, fie pentru că include un sistem național fictiv de cotizații predefinite și, în același timp, un sistem de prestații predefinite sau de cotizații predefinite.

13.2

Drepturile fondurilor de pensii asupra administratorilor sistemelor de pensii

A se vedea categoria 6.

13.3

Drepturi la prestații, altele decât pensiile

Acesta este excedentul de contribuții nete peste prestații, reprezentând o creștere a pasivului sistemului de asigurări față de beneficiari (definit în SEC 2010, punctul 5.187).

14.

Instrumente financiare derivate

A se vedea categoria 7.

15.

Alte conturi de primit/de plătit

Acesta este un post rezidual în pasivul bilanțier, definit ca „pasive care nu sunt incluse în altă parte”. BCN pot solicita raportarea subpozițiilor specifice incluse în această categorie, precum:

sume de plătit care nu au legătură cu activitatea principală a FP, și anume sume datorate furnizorilor, impozite, salarii, contribuții sociale etc.;

provizioane care reprezintă obligații față de terți, și anume pensii, dividende etc.;

poziții nete provenite din împrumuturi de titluri de valoare negarantate cu numerar;

sume nete de plătit în cadrul decontărilor ulterioare ale tranzacțiilor cu titluri de valoare;

dobânda acumulată de plătit aferentă creditelor.

16.

Valoarea netă

Aceasta este soldul unui cont de patrimoniu (B.90) (SEC 2010, punctul 7.02). Stocul de active și de pasive înregistrate în contul de patrimoniu este evaluat la prețuri adecvate, care, de regulă, sunt prețurile pieței în vigoare la data la care se referă contul de patrimoniu. Într-un sistem de pensii cu prestații predefinite, totuși, nivelul prestațiilor de pensii promise angajaților contribuabili este stabilit printr-o formulă convenită în prealabil. Pasivul unui sistem de acest tip este egal cu valoarea actualizată a prestațiilor promise și, prin urmare, într-un sistem de pensii cu prestații predefinite valoarea netă poate fi diferită de zero.

Într-un sistem cu cotizații predefinite, prestațiile plătite depind de performanța activelor achiziționate de sistemul de pensii. Pasivul unui sistem cu cotizații predefinite este egal cu valoarea de piață curentă a activelor fondului. Valoarea netă a fondului este întotdeauna nulă.

PARTEA 2

Descrierea atributelor titlu cu titlu

Tabelul B

Descrierea atributelor titlu cu titlu

Câmp

Descriere

Codul de identificare a titlurilor de valoare

Un cod care identifică în mod unic un titlu de valoare, conform instrucțiunilor BCN (de exemplu numărul de identificare dat de BCN, CUSIP, SEDOL). Acest cod trebuie păstrat consecvent în timp.

Numărul de unități sau valoarea nominală agregată

Numărul de unități de titluri de valoare sau valoarea nominală agregată, în cazul în care titlul de valoare este tranzacționat sub formă de valori, nu de unități, cu excluderea dobânzii acumulate.

Preț

Prețul de piață pe o unitate dintr-un titlu de valoare sau procentul din valoarea nominală agregată, în cazul în care titlul de valoare este tranzacționat ca valori, nu ca unități. La această poziție, BCN pot solicita și raportarea dobânzii acumulate.

Baza de cotare

Indică dacă titlul de valoare este cotat în procente sau în unități.

Valoare totală

Valoarea de piață totală a unui titlu de valoare. În cazul titlurilor de valoare care sunt tranzacționate ca unități, această valoare este egală cu numărul de titluri de valoare înmulțit cu prețul pe unitate. Când titlurile de valoare sunt tranzacționate ca valori, nu ca unități, această valoare este egală cu valoarea nominală agregată înmulțită cu prețul exprimat ca procent din valoarea nominală.

BCN trebuie în principiu să solicite raportarea dobânzii acumulate fie la această poziție, fie separat. Cu toate acestea, BCN pot solicita date care să excludă dobânda acumulată.

Tranzacții financiare

Suma achizițiilor minus vânzări (titluri de valoare în activul bilanțier) sau suma emisiunilor minus răscumpărări (titluri de valoare în pasivul bilanțier) ale unui titlu de valoare, înregistrate la valoarea de tranzacționare în euro.

Titluri de valoare achiziționate (active) sau emise (pasive)

Suma achizițiilor (titluri de valoare în activul bilanțier) sau suma emisiunilor (titluri de valoare în pasivul bilanțier) unui titlu de valoare înregistrat la valoarea de tranzacționare.

Titluri de valoare vândute (active) sau răscumpărate (pasive)

Suma vânzărilor (titluri de valoare în activul bilanțier) sau suma răscumpărărilor (titluri de valoare în pasivul bilanțier) unui titlu de valoare înregistrat la valoarea de tranzacționare.

Moneda de înregistrare a titlului de valoare

Codul ISO sau un cod echivalent al monedei în care este exprimat prețul și/sau valoarea exigibilă a titlului de valoare.

Alte modificări ale volumului la valoarea nominală

Alte modificări ale volumului de titluri de valoare deținute, la valoarea nominală în moneda nominală/unitate sau euro.

Alte modificări ale volumului la valoarea de piață

Alte modificări ale volumului de titluri de valoare deținute, la valoarea de piață în euro.

Investiții de portofoliu sau investiții directe

Funcția investiției în conformitate cu clasificarea acesteia din statistica balanței de plăți (1).

Țara emitentului

Reședința emitentului. În cazul acțiunilor/unităților fondurilor de investiții, țara de emisiune reprezintă locul unde fondul de investiții își are sediul, nu reședința administratorului fondului.

PARTEA 3

Descrieri ale numărului de membri ai sistemelor de pensii

Tabelul C

Descrieri ale numărului de membri ai sistemelor de pensii

Categorie

Descriere

1.

Numărul de membri ai sistemelor de pensii (total)

Numărul total de membri ai sistemelor de pensii. Această valoare este egală cu suma membrilor activi, a beneficiarilor latenți și a membrilor pensionați.

A se vedea categoriile 2, 3 și 4.

2.

din care membri activi

Numărul de membri activi ai sistemului de pensii.

Un membru activ este un membru al sistemului de pensii care plătește cotizații (și/sau în numele căruia sunt plătite cotizații) și care acumulează active sau a acumulat active în trecut și care încă nu s-a pensionat.

3.

din care beneficiari latenți

Numărul de beneficiari latenți ai sistemului de pensii.

Un beneficiar latent este un membru al unui sistem de pensii care nu mai contribuie și nu mai acumulează prestații din sistem, dar care încă nu a început să primească prestații aferente pensionării din acest sistem.

4.

din care membri pensionați

Numărul de membri pensionați ai sistemului de pensii.

Un membru pensionat este un membru al sistemului de pensii care nu mai contribuie și nu mai acumulează prestații din sistem și care a început să primească prestații aferente pensionării de la acest sistem.

PARTEA 4

Descrieri pe sector

SEC 2010 definește standardele privind clasificarea sectoarelor. Tabelul D cuprinde o descriere detaliată a sectoarelor pe care BCN trebuie să le transpună în clasificările lor naționale, în conformitate cu prezentul regulament. Contrapărțile rezidente în statele membre din zona euro sunt identificate în funcție de sectorul acestora în conformitate cu listele păstrate de Banca Centrală Europeană (BCE) în scopuri statistice și cu recomandările privind clasificarea statistică a contrapărților stabilite de manualul BCE „Manualul sectorului de statistică monetară, a instituțiilor financiare și a piețelor: Orientare pentru clasificarea statistică a clienților” (Monetary financial institutions and markets statistics sector manual. Guidance for the statistical classification of customers) al Băncii Centrale Europene.

Tabelul D

Descrieri pe sector

Sector

Descriere

1.

IFM

IFM, conform definiției cuprinse la articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33). Acest sector este format din BCN (S.121), instituții de credit, astfel cum sunt definite în dreptul Uniunii, FPM, alte instituții financiare al căror obiect de activitate constă în primirea de depozite și/sau de substitute apropiate pentru depozite din partea unor entități altele decât IFM și în acordarea de credite și/sau efectuarea de investiții în titluri de valoare, pe cont propriu, cel puțin din punct de vedere economic, și instituții emitente de monedă electronică a căror activitate principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară sub forma emiterii de monedă electronică (S.122).

2.

Administrații publice

Sectorul administrații publice (S.13) cuprinde toate unitățile instituționale care sunt producători non-piață și a căror producție este destinată consumului individual și colectiv și care sunt finanțate din contribuțiile obligatorii vărsate de unitățile aparținând altor sectoare și de toate unitățile instituționale, a căror activitate principală constă în efectuarea de operații de redistribuire a veniturilor și a avuției naționale (SEC 2010, punctele 2.111-2.113).

3.

Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii + auxiliari financiari + instituții financiare captive și alte entități creditoare

Subsectorul alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125), cuprinde toate societățile și cvasisocietățile financiare a căror activitate principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară prin subscrierea de angajamente provenind de la unități instituționale sub alte forme decât bani, depozite (sau substitute apropiate pentru depozite), acțiuni/unități de fond ale FI sau angajamente legate de domeniul asigurărilor, pensii și sisteme standardizate de garantare. Societățile vehicul investițional, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 (BCE/2013/40), sunt incluse în acest subsector (SEC 2010, punctele 2.86-2.94).

Subsectorul auxiliari financiari (S.126) cuprinde toate societățile și cvasisocietățile financiare a căror funcție principală constă în exercitarea de activități strâns legate de intermedierea financiară, fără a fi, ele însele, intermediari financiari. Acest subsector cuprinde și sediile sociale ale căror filiale sunt toate sau în majoritatea lor societăți financiare (SEC 2010, punctele 2.95-2.97).

Subsectorul instituții financiare captive și alte entități creditoare (S.127) cuprinde toate societățile și cvasisocietățile financiare care nu sunt implicate nici în activități de intermediere financiară, nici în furnizarea de servicii auxiliare și ale căror active sau pasive nu sunt, în marea lor majoritate, tranzacționate pe piețele libere. Acest subsector reunește societățile holding care dețin cote de control în capitalul unui grup de societăți filiale și a căror activitate principală constă în calitatea de proprietare ale grupului, fără a furniza niciun alt serviciu întreprinderilor în care este deținut capitalul, adică acestea nu administrează și nici nu gestionează alte unități (SEC 2010, punctele 2.98 și 2.99).

4.

FI, altele decât FPM

FI, conform definiției cuprinse la articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 (BCE/2013/38). Acest subsector cuprinde toate organismele de plasament colectiv, altele decât fondurile de piață monetară, care investesc în active financiare și/sau în active nefinanciare, în măsura în care obiectivul acestora constă în investirea capitalului colectat de la public (S.124).

5.

Societăți de asigurare

Societăți de asigurare (SA, S.128), conform definiției cuprinse la articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1374/2014 (BCE/2014/50).

6.

Fonduri de pensii

FP, astfel cum sunt definite la articolul 1 din prezentul regulament (S.129).

6.1

Administratori ai sistemelor de pensii

Administrator al sistemului de pensii, astfel cum este definit la articolul 1 din prezentul regulament.

7.

Societăți nefinanciare

Sectorul societăți nefinanciare (S.11) cuprinde unitățile instituționale dotate cu personalitate juridică, care sunt producători de piață și a căror activitate principală constă în producerea de bunuri și servicii nefinanciare. Acest sector include, de asemenea, cvasisocietățile nefinanciare (SEC 2010, punctele 2.45-2.50).

8.

Gospodării ale populației + instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

Sectorul gospodăriile populației (S.14) cuprinde persoane sau grupuri de persoane, atât în calitate de consumatori, cât și de întreprinzători, producători de bunuri de piață sau furnizori de servicii financiare și nefinanciare de piață (producători de piață), cu condiția ca producția de bunuri și servicii să nu fie realizată de unități distincte tratate drept cvasisocietăți. Acest sector include, de asemenea, persoanele fizice sau grupurile de persoane fizice care produc bunuri și servicii nefinanciare exclusiv pentru consum final propriu. Acest sector include întreprinderile individuale și asociațiile de persoane fără personalitate juridică, altele decât cele tratate drept cvasisocietăți, care sunt producători de piață (SEC 2010, punctele 2.118-2.128).

Sectorul instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (IFSLSGP) (S.15) cuprinde instituțiile fără scop lucrativ dotate cu personalitate juridică care deservesc gospodăriile populației și care sunt producători non-piață privați. Resursele lor principale sunt cotizațiile voluntare, în bani sau în natură, efectuate de gospodăriile populației în calitate de consumatori, din vărsămintele provenite de la administrațiile publice și din veniturile din proprietate (SEC 2010, punctele 2.129 și 2.130).

PARTEA 5

Descrierea tranzacțiilor financiare și a ajustărilor din reevaluare

1.

„Tranzacțiile financiare” se referă la acele tranzacții ce rezultă din constituirea, lichidarea sau schimbarea proprietarului activelor sau pasivelor financiare. Aceste tranzacții sunt evaluate în funcție de diferența dintre pozițiile de stoc (stock positions) la datele de raportare de la sfârșitul perioadei, de la care este înlăturat efectul variațiilor datorate influențelor „ajustărilor din reevaluare” (cauzate de variațiile prețului și ale cursului de schimb) și ale „reclasificărilor și al altor ajustări”. BCE solicită informații statistice în scopul compilării datelor privind tranzacțiile financiare în forma ajustărilor care acoperă „reclasificările și alte ajustări” și „reevaluările datorate variațiilor prețului și ale cursului de schimb”.

2.

„Ajustările din reevaluare” se referă la fluctuațiile în evaluarea activelor și pasivelor rezultate din variațiile prețurilor activelor și pasivelor și/sau ale cursurilor de schimb care afectează valorile exprimate în euro ale activelor și pasivelor exprimate într-o altă monedă. Ajustarea cu privire la reevaluarea prețului activelor/pasivelor se referă la modificările care intervin în evaluarea activelor/pasivelor rezultate din cauza variațiilor prețului la care activele/pasivele sunt înregistrate sau tranzacționate. Reevaluarea prețului include variațiile care au loc în timp în valoarea stocurilor de sfârșit de perioadă din cauza variațiilor valorii de referință la care sunt înregistrate, adică pierderile/câștigurile înregistrate. Mișcările cursurilor de schimb față de moneda euro care au loc între datele de raportare de la sfârșitul perioadei generează variații în valoarea în alte monede a activelor/pasivelor, atunci când acestea sunt exprimate în moneda euro. Întrucât aceste variații reprezintă câștiguri/pierderi înregistrate și nu se datorează tranzacțiilor financiare, aceste efecte trebuie înlăturate din datele referitoare la tranzacții. În principiu, ajustările din reevaluare cuprind, de asemenea, modificările datorate evaluărilor rezultate din tranzacțiile cu active/pasive, adică câștigurile/pierderile realizate; cu toate acestea, există practici naționale diferite în această privință.

3.

„Scoaterea din evidențele contabile/reducerea valorii contabile” se referă la reducerea valorii unui credit înregistrat în bilanț atunci când creditul este considerat drept un activ fără valoare (scoatere din evidențele contabile) sau atunci când se consideră că acesta nu va fi în totalitate recuperat (reducere a valorii contabile). Scoaterea din evidențele contabile/reducerea valorii contabile recunoscute în contabilitate în momentul vânzării sau al transferului unui credit către un terț sunt, de asemenea, incluse, dacă pot fi identificate.


(1)  Orientarea BCE/2011/23 a Băncii Centrale Europene din 9 decembrie 2011 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe (JO L 65, 3.3.2012, p. 1).


ANEXA III

STANDARDE MINIME CE TREBUIE APLICATE DE CĂTRE UNITĂȚILE DE OBSERVARE STATISTICĂ EFECTIVE CU OBLIGAȚII DE RAPORTARE

Agenții raportori trebuie să respecte următoarele standarde minime pentru a îndeplini cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene (BCE).

1.

Standarde minime de transmitere:

(a)

raportarea trebuie să se facă la timp și cu respectarea termenelor stabilite de banca centrală națională (BCN) relevantă;

(b)

rapoartele statistice trebuie să respecte forma și formatul din cadrul cerințelor tehnice de raportare stabilite de BCN relevantă;

(c)

agentul raportor trebuie să furnizeze BCN relevante datele de contact ale uneia sau ale mai multor persoane de contact;

(d)

specificațiile tehnice privind transmiterea datelor către BCN relevantă trebuie să fie respectate;

(e)

în cazul raportării titlu cu titlu, agenții raportori trebuie, în cazul în care BCN relevantă solicită acest lucru, să furnizeze informații suplimentare (de exemplu, numele emitentului, data emiterii) necesare pentru identificarea titlurilor de valoare ale căror coduri de identificare fie sunt eronate, fie nu sunt accesibile publicului.

2.

Standarde minime de acuratețe:

(a)

informațiile statistice trebuie să fie corecte: toate constrângerile liniare trebuie respectate (de exemplu, suma subtotalurilor trebuie să fie egală cu totalurile);

(b)

agenții raportori trebuie să fie în măsură să furnizeze informații privind evoluțiile inerente datelor comunicate;

(c)

informațiile statistice trebuie să fie complete și nu trebuie să conțină lacune continue și structurale: lacunele existente trebuie să fie semnalate, explicate BCN competente și, acolo unde este cazul, completate cât mai curând posibil;

(d)

agenții raportori trebuie să respecte dimensiunile, politica de rotunjire și zecimalele stabilite de BCN relevantă pentru transmiterea tehnică a datelor.

3.

Standarde minime de conformitate cu conceptele:

(a)

informațiile statistice trebuie să fie conforme cu definițiile și clasificările din prezentul regulament;

(b)

în cazul abaterii de la aceste definiții și clasificări, agenții raportori monitorizează și cuantifică în mod periodic diferența dintre indicatorul folosit și indicatorul prevăzut de prezentul regulament;

(c)

agenții raportori trebuie să poată explica diferențele dintre datele transmise și cifrele pentru perioadele anterioare.

4.

Standarde minime de revizuire:

Trebuie respectate politica și procedurile de revizuire stabilite de BCE și de BCN relevantă. Revizuirile care se abat de la revizuirile obișnuite trebuie să fie însoțite de note explicative.


Top