Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018O0019

Orientarea (UE) 2018/1151 a Băncii Centrale Europene din 2 august 2018 de modificare a Orientării BCE/2011/23 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe (BCE/2018/19)

OJ L 209, 20.8.2018, p. 2–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/19/oj

20.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 209/2


ORIENTAREA (UE) 2018/1151 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 2 august 2018

de modificare a Orientării BCE/2011/23 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe (BCE/2018/19)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 3.1, 3.3, 5.1, 12.1, 14.3 și 16,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (1), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

Pentru a răspunde creșterii nevoilor analitice în scopuri de politică monetară și stabilitate financiară generate de criza economică și financiară, de consecințele globalizării (de exemplu, ingineria financiară și complexitatea sporită a societăților multinaționale), precum și de inovația financiară, trebuie consolidate în continuare statisticile privind balanța de plăți și pozițiile investiționale internaționale trimestriale. În plus, este necesară integrarea suplimentară între statisticile privind balanța de plăți și poziția investițională internațională trimestriale și statisticile privind conturile naționale (inclusiv sectoriale).

(2)

Deși sectorul societăților nefinanciare este foarte important din punct de vedere economic, acesta nu este totuși reglementat separat în Orientarea BCE/2011/23 (2). În plus, semnificația subsectoarelor individuale ale instituțiilor financiare nemonetare pentru finanțarea economiei este în continuă creștere, ceea ce sporește importanța colectării informațiilor cu privire la aceste subsectoare pentru asigurarea transparenței și consolidarea analizei economice și financiare.

(3)

Riscurile valutare și dezechilibrele monetare sunt din ce în ce mai relevante în contextul globalizării și al integrării financiare, astfel cum sunt identificate în cadrul inițiativei G20 privind lacunele datelor. Ca un prim pas către o mai bună înțelegere a acestor riscuri și pentru a clarifica evoluția importanței relative a principalelor monede, ar trebui raportate pe bază trimestrială informații cuprinzătoare cu privire la moneda de exprimare a pozițiilor investiționale internaționale.

(4)

Pentru o analiză bilaterală aprofundată a tranzacțiilor și a pozițiilor investiționale internaționale ale zonei euro în raport cu principalii săi parteneri comerciali, este nevoie de îmbunătățiri în ceea ce privește detaliile geografice astfel încât toate țările G-20 să fie identificate în mod individual. În plus, considerațiile privind calitatea datelor, respectiv analiza bilaterală a asimetriilor, fac necesară colectarea de date trimestriale cu privire la tranzacțiile și pozițiile bilaterale dintre toate statele membre.

(5)

Coerența dintre statisticile privind balanța de plăți și poziția investițională internațională, pe de o parte, și statisticile privind conturile naționale (inclusiv sectoriale), pe de altă parte, este de importanță majoră pentru eforturile de îmbunătățire a calității datelor. Metodologiile care stau la baza compilării acestor două seturi de date sunt identice; astfel că datele din cele două domenii statistice se combină frecvent în scopuri analitice. Prin urmare, este important să existe suficiente detalii per tip de instrument în statisticile privind balanța de plăți și pozițiile investiționale internaționale pentru a permite combinarea exactă a celor două seturi de date.

(6)

Compilarea și publicarea agregatelor din zona euro pentru toate cerințele noi în materie de date ar trebui să fie însoțite de o publicare cuprinzătoare a seturilor de date naționale corespunzătoare pentru a permite o analiză transnațională semnificativă a acestor informații. Seturile de date naționale destinate publicării nu ar trebui să conțină informații statistice confidențiale în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2533/98.

(7)

Pentru a acorda suficient timp pregătirii modificărilor necesare la nivelul metodelor de elaborare a statisticilor naționale, băncile centrale naționale a căror monedă este euro ar trebui să asigure respectarea prezentei orientări de la 1 martie 2021.

(8)

Prin urmare, Orientarea BCE/2011/23 ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Modificări

Orientarea BCE/2011/23 se modifică după cum urmează:

1.

la articolul 1, punctul 17 se înlocuiește cu următorul text:

„17.

«seturi de date naționale destinate publicării» înseamnă seriile naționale identificate în coloanele aflate sub termenii «subset destinat publicării» din tabelele 2 și 4 din anexa II, care reprezintă subseturi ale datelor prezentate în coloanele rămase ale respectivelor tabele, și care nu sunt informații statistice confidențiale în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2533/98.”;

2.

la articolul 2, alineatul (1a) se elimină;

3.

la articolul 3a, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   BCE transmite BCN agregatele din zona euro pe care le publică, precum și seturile de date naționale destinate publicării.”;

4.

articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Fără a aduce atingere atribuțiilor de monitorizare ale BCE prevăzute în anexa V, BCN, în cooperare cu alte autorități competente, astfel cum sunt menționate la articolul 4, după caz, asigură monitorizarea și evaluarea calității informațiilor statistice puse la dispoziția BCE. BCE evaluează în mod similar și în timp util aceste date. Comitetul executiv prezintă anual Consiliului guvernatorilor un raport privind calitatea datelor și pune la dispoziția publicului aceste rapoarte.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când datele pentru un post din tabelele 1-5 din anexa II sunt de dimensiune neglijabilă sau nesemnificativă pentru statisticile zonei euro și statisticile naționale, ori datele pentru acel post nu pot fi colectate cu costuri rezonabile, sunt permise cele mai bune estimări bazate pe metodologii statistice solide, cu condiția ca valoarea analitică a statisticilor să nu fie compromisă. În plus, sunt permise cele mai bune estimări pentru următoarele defalcări din tabelele 1, 2, 4 și 6 din anexa II:

(a)

subposturile de venituri primare din investiții directe și din alte investiții;

(b)

subposturile de alte venituri primare și de venituri secundare;

(c)

subposturile de transferuri de capital în contul de capital;

(d)

defalcarea geografică a pasivelor din instrumente financiare derivate;

(e)

creditele din beneficii reinvestite pe acțiuni ale fondurilor de investiții fără cod ISIN;

(f)

creditele din venituri din investiții pe acțiuni ale fondurilor de investiții cu un cod ISIN (până când se consideră că CSDB este adecvată pentru derivarea corespunzătoare a acestui post);

(g)

defalcarea transferurilor transfrontaliere de bancnote pe valori nominale;

(h)

defalcarea pe sectoare a tranzacțiilor și pozițiilor referitoare la «numerar și depozite» (active) ale «altor sectoare»;

(i)

defalcarea pozițiilor investiționale internaționale pe monedă de exprimare și scadență reziduală.”;

5.

anexele I și II se modifică în conformitate cu anexa la prezenta orientare.

Articolul 2

Producerea de efecte și punerea în aplicare

(1)   Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

(2)   Băncile centrale din Eurosistem asigură respectarea prezentei orientări de la 1 martie 2021.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 2 august 2018.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

(2)  Orientarea 2012/120/UE din 9 decembrie 2011 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe (BCE/2011/23) (JO L 65, 3.3.2012, p. 1).


ANEXĂ

Anexele I și II la Orientarea BCE/2011/23 se modifică după cum urmează:

1.

anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

secțiunea 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.   Statistici privind balanța de plăți

Banca Centrală Europeană (BCE) solicită lunar și trimestrial statistici privind balanța de plăți cu privire la perioadele calendaristice de referință corespunzătoare. Datele anuale sunt compilate prin însumarea datelor trimestriale raportate de statele membre pentru anul corespunzător. În măsura posibilă, statisticile privind balanța de plăți ar trebui să fie consecvente cu alte statistici furnizate în scopul realizării politicii monetare, în special cu conturile naționale (inclusiv sectoriale) trimestriale și cu statisticile monetare și bancare lunare.

1.1.   Statistici privind balanța de plăți lunară

Obiectiv

Obiectivul balanței de plăți lunare a zonei euro este de a indica principalii factori care afectează condițiile monetare și piețele valutare (a se vedea anexa II tabelul 1).

Cerințe

Este esențial ca datele să fie adecvate pentru a fi utilizate la calcularea balanței de plăți a zonei euro.

Având în vedere termenul scurt pentru furnizarea datelor privind balanța de plăți lunară, gradul ridicat de agregare a acestor date și utilizarea lor în scopuri de politică monetară și operațiuni valutare, BCE permite o oarecare abatere de la standardele internaționale [a se vedea articolul 2 alineatul (4)], în cazul în care acest lucru nu poate fi evitat. Nu este necesară înregistrarea pe bază de angajamente sau pe bază de tranzacții. Atunci când este necesar pentru respectarea termenului, BCE acceptă estimări sau date preliminare, atât timp cât acestea nu se abat în mod semnificativ de la standardele internaționale și furnizarea acestor estimări și date preliminare asigură un nivel suficient de calitate a datelor.

Defalcarea în active și pasive (sau credite și debite în cazul posturilor de cont curent) este necesară pentru fiecare categorie mare de tranzacții. În general, aceasta presupune ca BCN să facă o distincție, în ceea ce privește tranzacțiile externe, între tranzacțiile cu rezidenții din alte state membre ale zonei euro și tranzacțiile în afara zonei euro. BCN realizează acest lucru în mod consecvent.

În cazul modificării componenței zonei euro, BCN trebuie să aplice modificarea respectivă în definiția componenței pe țări a zonei euro începând cu data la care intră în vigoare modificarea componenței. BCN din zona euro în componența sa anterioară și BCN din noile state membre ale zonei euro trebuie să furnizeze cele mai bune estimări pentru datele istorice care acoperă zona euro extinsă.

Pentru a permite o agregare lunară semnificativă a datelor referitoare la zona euro în domeniul investițiilor de portofoliu, este necesară o distincție între tranzacțiile cu titluri de valoare emise de rezidenți din zona euro și tranzacțiile cu titluri de valoare emise de rezidenți din afara zonei euro. Statisticile privind tranzacțiile nete cu active aferente investițiilor de portofoliu din zona euro se elaborează prin agregarea tranzacțiilor nete raportate cu titluri de valoare emise de rezidenți din afara zonei euro. Statisticile privind tranzacțiile nete cu pasive aferente investițiilor de portofoliu din zona euro se elaborează prin consolidarea tranzacțiilor nete cu pasive naționale totale și a tranzacțiilor nete cu titluri de valoare emise și achiziționate de rezidenți din zona euro.

Aceleași cerințe de raportare și metode de compilare a datelor agregate se aplică veniturilor din investiții de portofoliu.

În vederea elaborării prezentării monetare a balanței de plăți, BCN trebuie să prezinte datele defalcate în funcție de sectorul instituțional. Defalcarea sectorială pentru balanța de plăți lunară este următoarea:

pentru investițiile directe: (a) societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală; (b) fonduri de piață monetară; (c) administrația publică; (d) alte sectoare,

pentru active aferente investițiilor de portofoliu și alte investiții: (a) banca centrală; (b) societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală; (c) fonduri de piață monetară; (d) administrația publică; (e) alte sectoare.

În vederea elaborării unei defalcări sectoriale a balanței de plăți, permițând astfel realizarea unei prezentări monetare, BCN trebuie să furnizeze date privind tranzacțiile nete cu titluri de valoare aferente investițiilor de portofoliu emise de rezidenți din zona euro, defalcate în funcție de sectorul instituțional al emitentului. În plus, pasivele aferente investițiilor de portofoliu includ o defalcare în funcție de sectorul instituțional al emitentului național.

Statisticile privind tranzacțiile nete cu pasivele aferente investițiilor de portofoliu din zona euro, defalcate pe sector, sunt apoi elaborate prin consolidarea pasivelor naționale totale nete ale sectoarelor respective și a tranzacțiilor nete corespunzătoare cu titluri de valoare emise și achiziționate de rezidenți din zona euro.

BCN (și alte autorități competente, după caz) colectează date privind investițiile de portofoliu în conformitate cu unul dintre modelele prevăzute în tabelul din anexa VI.

1.2.   Statistici privind balanța de plăți trimestrială

Obiectiv

Obiectivul balanței de plăți trimestriale a zonei euro este de a oferi informații mai detaliate care să permită o analiză suplimentară a tranzacțiilor internaționale. Datele privind balanța de plăți trimestrială reprezintă de asemenea baza pentru monitorizarea economică detaliată la nivel de țară.

Aceste statistici contribuie în special la compilarea conturilor sectoriale și financiare ale zonei euro și la publicarea comună a balanței de plăți a Uniunii/zonei euro în cooperare cu Comisia Europeană (Eurostat).

Cerințe

Statisticile privind balanța de plăți trimestrială respectă, în măsura posibilă, standardele internaționale [a se vedea articolul 2 alineatul (4)]. Defalcarea necesară a statisticilor privind balanța de plăți trimestrială este prezentată în anexa II tabelul 2. Conceptele și definițiile armonizate utilizate în conturile de capital și în conturile financiare sunt prezentate în anexa III.

Defalcarea contului curent trimestrial este similară cu cea necesară pentru valorile lunare. Cu toate acestea, în cazul serviciilor și al veniturilor este necesară o defalcare trimestrială mai detaliată.

În ceea ce privește contul financiar, BCE respectă cerințele din ediția a șasea a «Balance of Payments and International Investment Position Manual» (Manualul privind balanța de plăți și poziția investițională internațională) (denumit în continuare «BPM6») al Fondului Monetar Internațional (FMI) pentru postul «alte investiții». Există o diferență de prezentare a defalcării (sectorul constituie prima prioritate). Această defalcare sectorială este mai detaliată, însă rămâne compatibilă cu defalcarea din BPM6 în care au prioritate instrumentele. Ca și în prezentarea BPM6, numerarul și depozitele sunt separate de credite și alte investiții.

BCN trebuie să facă distincție între tranzacțiile cu statele membre din zona euro și toate celelalte tranzacții internaționale Statisticile privind tranzacțiile nete cu active aferente investițiilor de portofoliu din zona euro se elaborează prin agregarea tranzacțiilor nete raportate cu titluri de valoare emise de rezidenți din afara zonei euro. Statisticile privind tranzacțiile nete cu pasive aferente investițiilor de portofoliu din zona euro se compilează prin consolidarea tranzacțiilor nete cu pasive naționale totale și a tranzacțiilor nete cu titluri de valoare emise și achiziționate de rezidenți din zona euro.

Aceleași cerințe de raportare și metode de compilare a datelor agregate se aplică veniturilor din investiții de portofoliu.

BCN trebuie de asemenea să prezinte date trimestriale defalcate în funcție de sectorul instituțional. Această cerință în materie de date depășește componentele standard ale FMI. BCN trebuie să prezinte date trimestriale pentru următoarele sectoare: (a) bănci centrale; (b) societăți care acceptă depozite, exclusiv băncile centrale; (c) fonduri de piață monetară; (d) administrația publică; (e) fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară; (f) societăți de asigurare și fonduri de pensii; (g) alte instituții financiare; (h) societăți nefinanciare; precum și (i) gospodăriile populației și instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

În cazul elaborării statisticilor privind tranzacțiile nete cu pasive aferente investițiilor de portofoliu din zona euro, defalcate în funcție de sectorul emitenților rezidenți din zona euro, cerințele pentru datele trimestriale sunt similare cu cele pentru balanța de plăți lunară.

În conformitate cu sistemul de conturi naționale, BPM6 recomandă ca dobânda să fie înregistrată pe bază de angajamente. Această cerință afectează contul curent (venituri din investiții), precum și contul financiar.”;

(b)

secțiunea 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.   Statistici privind poziția investițională internațională

Obiectiv

Poziția investițională internațională reprezintă o situație a activelor și pasivelor externe din zona euro ca întreg, în scopuri de analiză a politicii monetare și a pieței valutare. În special, contribuie la evaluarea vulnerabilității externe a statelor membre și la monitorizarea evoluției deținerilor de active lichide în străinătate de către sectorul deținător de monedă. Aceste informații statistice sunt esențiale pentru compilarea contului «Restul lumii» în conturile financiare trimestriale ale zonei euro. Statisticile privind poziția investițională internațională trimestrială reprezintă de asemenea baza pentru monitorizarea economică detaliată la nivel de țară, inclusiv în contextul procedurii Comisiei Europene privind dezechilibrele macroeconomice (*1).

Cerințe

BCN trebuie să transmită trimestrial statisticile privind poziția investițională internațională pentru nivelurile stocurilor de la sfârșitul perioadei și pentru reevaluările generate de modificări ale cursului de schimb sau alte modificări ale prețurilor.

Datele privind poziția investițională internațională respectă, în măsura posibilă, standardele internaționale [a se vedea articolul 2 alineatul (4)]. BCE elaborează poziția investițională internațională pentru zona euro ca întreg. Defalcarea poziției investiționale internaționale pentru zona euro este prezentată în anexa II tabelul 4.

Poziția investițională internațională prezintă situația stocurilor financiare la sfârșitul perioadei de referință, evaluate la prețul de la sfârșitul perioadei. Modificările la nivelul valorii stocurilor pot fi cauzate de următorii factori. În primul rând, o parte a modificării valorii pe durata perioadei de referință se datorează tranzacțiilor financiare care au avut loc și au fost înregistrate în balanța de plăți. În al doilea rând, o parte a modificărilor pozițiilor la începutul și la sfârșitul unei anumite perioade se datorează modificărilor prețurilor activelor și pasivelor financiare prezentate. În al treilea rând, în cazul în care stocurile sunt exprimate în altă monedă decât unitatea de cont utilizată pentru poziția investițională internațională, modificarea cursurilor de schimb în raport cu alte monede va afecta, de asemenea, valorile. În ultimul rând, orice altă modificare nedatorată factorilor menționați anterior e considerată ca datorându-se altor modificări ale volumului în cursul perioadei.

O reconciliere corespunzătoare între stocurile și fluxurile financiare din zona euro necesită o distincție între modificările la nivelul valorii datorate prețului, modificării cursurilor de schimb sau altor modificări ale volumului.

Acoperirea poziției investiționale internaționale ar trebui să fie cât mai asemănătoare posibil cu cea a fluxurilor balanței trimestriale de plăți. Conceptele, definițiile și defalcările sunt în conformitate cu cele utilizate pentru fluxurile balanței de plăți trimestriale.

În măsura posibilă, datele privind poziția investițională internațională ar trebui să fie consecvente cu alte statistici, în special cu statisticile monetare și bancare și cu conturile financiare.

În ceea ce privește balanțele lunare și trimestriale de plăți, BCN trebuie să facă o distincție în statisticile lor privind poziția investițională internațională între dețineri față de statele membre din zona euro și toate celelalte poziții internaționale. Distincția între deținerile de titluri de valoare emise de rezidenți din zona euro și de titluri de valoare emise de rezidenți din afara zonei euro este necesară pentru conturile de investiții de portofoliu. Statisticile privind activele sub formă de investiții de portofoliu din zona euro se elaborează prin agregarea activelor raportate sub formă de titluri de valoare emise de rezidenți din afara zonei euro Statisticile privind pasivele sub formă de investiții de portofoliu din zona euro se elaborează prin consolidarea pasivelor naționale totale și a deținerilor de titluri de valoare emise și achiziționate de rezidenți din zona euro.

Activele și pasivele aferente investițiilor de portofoliu din cadrul poziției investiționale internaționale se elaborează doar pe baza datelor privind stocurile.

BCN (și alte autorități statistice competente, după caz) colectează, titlu cu titlu, cel puțin date privind stocurile trimestriale de active și pasive aferente investițiilor de portofoliu în conformitate cu unul dintre modelele prevăzute în tabelul din anexa VI.

(*1)  Regulamentul (UE) nr. 1174/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro (JO L 306, 23.11.2011, p. 8) și Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice (JO L 306, 23.11.2011, p. 25).”;"

2.

anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

tabelul 2 se înlocuiește cu următorul text:

Tabelul 2

Balanța de plăți trimestrială

 

Credit

Debit

Subset destinat publicării

Credit

Debit

1.

Contul curent (1)

Geo 4d (2)

Geo 1

Geo 4d

Geo 1

Bunuri

Geo 4

Geo 4

Geo 4d

Geo 4d

Mărfuri de uz general pe baza balanței de plăți

Geo 3

Geo 3

Geo 1

Geo 1

Exporturi nete de bunuri prin merchanting

Geo 3

 

Geo 1

 

Bunuri achiziționate prin merchanting (credit negativ)

Geo 3

 

 

 

Bunuri vândute prin merchanting

Geo 3

 

 

 

Aur nemonetar

Geo 3

Geo 3

 

 

Ajustări pentru aplicarea de mărci – comerț cvasitranzit

Geo 4

Geo 4

 

 

Servicii

Geo 4

Geo 4

Geo 4d

Geo 4d

Servicii de fabricare asupra unor intrări fizice deținute de alții

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Servicii de întreținere și reparații neincluse în altă parte (n.a.p.)

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Transport

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Turism

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Construcții

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Servicii de asigurări și pensii

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Servicii financiare

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Servicii financiare explicit facturate și alte servicii financiare

Geo 3

Geo 3

 

 

Servicii de intermediere financiară indirect măsurate (SIFIM)

Geo 3

Geo 3

 

 

Taxe pentru utilizarea proprietății intelectuale n.a.p.

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Servicii de telecomunicații, servicii informatice și servicii de informații

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Alte servicii pentru întreprinderi

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Servicii de cercetare și dezvoltare

Geo 3

Geo 3

 

 

Servicii profesionale și de consultanță în management

Geo 3

Geo 3

 

 

Servicii tehnice, servicii legate de comerț și alte servicii pentru întreprinderi

Geo 3

Geo 3

 

 

Servicii personale, culturale și recreative

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Bunuri și servicii ale administrațiilor publice n.a.p.

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Venituri primare

Geo 4d

Geo 1

Geo 4d

Geo 1

Remunerarea salariaților

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Venituri din investiții

Geo 4d

Geo 1

Geo 4d

Geo 1

Pe sector rezident (Sec 2d) (3)

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Investiții directe

Geo 4d

Geo 4d

Geo 4d

Geo 4d

Participații (dividende și beneficii reinvestite)

Geo 4

Geo 4

Geo 2

Geo 2

În întreprinderi de investiții directe

Geo 3

Geo 3

 

 

În investitorul direct (investiție inversă)

Geo 3

Geo 3

 

 

Între întreprinderi din același grup

Geo 3

Geo 3

 

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

Din care: beneficii reinvestite

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

Instrumente de creanță

Geo 4

Geo 4

Geo 2

Geo 2

În întreprinderi de investiții directe

Geo 3

Geo 3

 

 

În investitorul direct (investiție inversă)

Geo 3

Geo 3

 

 

Între întreprinderi din același grup

Geo 3

Geo 3

 

 

Din care: dobânzi înainte de alocarea SIFIM

Geo 3

Geo 3

 

 

Din care: dobânzi

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

Investiții de portofoliu

Geo 4d

Geo 1

Geo 4d

Geo 1

Participații și acțiuni ale fondurilor de investiții

Geo 4

Geo 1

Geo 2

Geo 1

Titluri de valoare de tip participație

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Dividende

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

 

 

Pe sector emitent în contrapartidă (Sec 2)

Geo 2

 

 

 

Acțiuni ale fondurilor de investiții

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Dividende

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

 

 

Pe sector emitent în contrapartidă (Sec 2)

Geo 2

 

 

 

Beneficii reinvestite

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

 

 

Pe sector emitent în contrapartidă (Sec 2)

Geo 2

 

 

 

Titluri de creanță

Geo 2

Geo 1

Geo 2

Geo 1

Pe termen scurt

Geo 4

Geo 1

Geo 2

Geo 1

Dobânzi

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

 

 

Pe sector emitent în contrapartidă (Sec 2)

Geo 2

 

 

 

Pe termen lung

Geo 4

Geo 1

Geo 2

Geo 1

Dobânzi

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

 

 

Pe sector emitent în contrapartidă (Sec 2)

Geo 2

 

 

 

Alte investiții

Geo 4

Geo 4

Geo 4d

Geo 4d

Prelevări pe veniturile cvasisocietăților

Geo 3

Geo 3

 

 

Dobânzi

Geo 3

Geo 3

Geo 1

Geo 1

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

Din care: dobânzi la drepturile speciale de tragere (DST)

 

Geo 1

 

 

Din care: dobânzi înainte de alocarea SIFIM

Geo 3

Geo 3

 

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

Venituri din investiții atribuibile deținătorilor de polițe de asigurare și participanților la sisteme de pensii și scheme de garantare standard

Geo 3

Geo 3

 

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

Active de rezervă

Geo 3

 

Geo 1

 

Din care: dobânzi

Geo 3

 

 

 

Alte venituri primare

Geo 4

Geo 4

Geo 2

Geo 2

Administrația publică

Geo 3

Geo 3

 

 

Impozite pe producție și importuri

Geo 3, Instituții ale Uniunii

Geo 3, Instituții ale Uniunii

 

 

Impozite pe produse

Geo 3, Instituții ale Uniunii

Geo 3, Instituții ale Uniunii

 

 

Alte impozite pe producție

Geo 3, Instituții ale Uniunii

Geo 3, Instituții ale Uniunii

 

 

Subvenții

Geo 3, Instituții ale Uniunii

Geo 3, Instituții ale Uniunii

 

 

Subvenții pe produse

Geo 3, Instituții ale Uniunii

Geo 3, Instituții ale Uniunii

 

 

Alte subvenții pentru producție

Geo 3, Instituții ale Uniunii

Geo 3, Instituții ale Uniunii

 

 

Chirii

Geo 3

Geo 3

 

 

Alte sectoare

Geo 3

Geo 3

 

 

Impozite pe producție și importuri

Geo 3, Instituții ale Uniunii

Geo 3, Instituții ale Uniunii

 

 

Impozite pe produse

Geo 3, Instituții ale Uniunii

Geo 3, Instituții ale Uniunii

 

 

Alte impozite pe producție

Geo 3, Instituții ale Uniunii

Geo 3, Instituții ale Uniunii

 

 

Subvenții

Geo 3, Instituții ale Uniunii

Geo 3, Instituții ale Uniunii

 

 

Subvenții pe produse

Geo 3, Instituții ale Uniunii

Geo 3, Instituții ale Uniunii

 

 

Alte subvenții pentru producție

Geo 3, Instituții ale Uniunii

Geo 3, Instituții ale Uniunii

 

 

Chirii

Geo 3

Geo 3

 

 

Venituri secundare

Geo 4

Geo 4

Geo 2

Geo 2

Administrația publică

Geo 3

Geo 3

Geo 1

Geo 1

Impozite curente pe venit, patrimoniu etc.

Geo 3

 

 

 

Contribuții sociale

Geo 3

 

 

 

Prestații sociale

 

Geo 3

 

 

Cooperare internațională curentă

Geo 3, Instituții ale Uniunii

Geo 3, Instituții ale Uniunii

 

 

Transferuri curente diverse

Geo 3

Geo 3

 

 

Resurse proprii ale Uniunii bazate pe taxa pe valoarea adăugată și pe venitul național brut

 

Instituții ale Uniunii

 

 

Alte sectoare

Geo 3

Geo 3

Geo 1

Geo 1

Impozite curente pe venit, patrimoniu etc.

 

Geo 3

 

 

Contribuții sociale

Geo 3

Geo 3

 

 

Prestații sociale

Geo 3

Geo 3

 

 

Prime nete de asigurare generală

Geo 3

Geo 3

 

 

Indemnizații-daune de asigurări generale

Geo 3

Geo 3

 

 

Transferuri curente diverse

Geo 3

Geo 3

 

 

Din care: transferuri personale (între gospodăriile populației rezidente și nerezidente)

Geo 3

Geo 3

 

 

Din care: sume transferate de lucrători

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Ajustare pentru variația drepturilor de pensie

Geo 3

Geo 3

 

 

2.

Contul de capital

Geo 4

Geo 4

Geo 4d

Geo 4d

Achiziții/cedări brute de active nefinanciare neproduse

Geo 3

Geo 3

Geo 1

Geo 1

Transferuri de capital

Geo 3

Geo 3

Geo 1

Geo 1

Administrația publică

Geo 3

Geo 3

 

 

Impozite pe capital

Geo 3

 

 

 

Ajutoare pentru investiții

Geo 3

Geo 3

 

 

Alte transferuri de capital

Geo 3

Geo 3

 

 

Din care: iertare de datorie

Geo 3

Geo 3

 

 

Alte sectoare

Geo 3

Geo 3

 

 

Impozite pe capital

 

Geo 3

 

 

Ajutoare pentru investiții

Geo 3

 

 

 

Alte transferuri de capital

Geo 3

Geo 3

 

 

Din care: iertare de datorie

Geo 3

Geo 3

 

 


 

Achiziții nete de active financiare

Creștere netă de pasive

Net

Subset destinat publicării

Achiziții nete de active financiare

Creștere netă de pasive

Net

3.

Contul financiar

Geo 2 (4)

Geo 1

Geo 1

Geo 2 (4)

Geo 1

Geo 1

Investiții directe

Geo 4d

Geo 4d

 

Geo 4d

Geo 4d

 

Pe sector rezident (Sec 2d)

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Participații și acțiuni ale fondurilor de investiții

Geo 4

Geo 4

 

Geo 2

Geo 2

 

În întreprinderi de investiții directe

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

În investitorul direct (investiție inversă)

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Între întreprinderi din același grup

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

a.

Titluri de valoare de tip participație

 

 

 

 

 

 

Acțiuni cotate

 

 

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Acțiuni necotate și alte participații

 

 

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Acțiuni ale fondurilor de investiții

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Din care: reinvestirea beneficiilor

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Instrumente de creanță

Geo 4

Geo 4

 

Geo 2

Geo 2

 

În întreprinderi de investiții directe

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

În investitorul direct (investiție inversă)

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Între întreprinderi din același grup

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Titluri de creanță

 

 

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Credite

 

 

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Credite comerciale și avansuri

 

 

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Alte instrumente de creanță

 

 

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Investiții de portofoliu

Geo 4d

Geo 1

 

Geo 4d

Geo 1

 

Participații și acțiuni ale fondurilor de investiții

Geo 4

Geo 1

 

Geo 2

Geo 1

 

Titluri de valoare de tip participație

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

 

 

 

 

Acțiuni cotate

Geo 2

Geo 1

 

 

 

 

Acțiuni necotate

Geo 2

Geo 1

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2d)

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Acțiuni cotate

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Acțiuni necotate

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Pe sector emitent în contrapartidă (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

Acțiuni cotate

Geo 2

 

 

 

 

 

Acțiuni necotate

Geo 2

 

 

 

 

 

Acțiuni ale fondurilor de investiții

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2d)

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Pe sector emitent în contrapartidă (Sec 2)

Geo 2

 

 

 

 

 

Din care: reinvestirea beneficiilor

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Titluri de creanță

Geo 2

Geo 1

 

Geo 2

Geo 1

 

Pe termen scurt

Geo 4

Geo 1

 

Geo 2

Geo 1

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2d)

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Pe sector emitent în contrapartidă (Sec 2)

Geo 2

 

 

 

 

 

Pe termen lung

Geo 4

Geo 1

 

Geo 2

Geo 1

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2d)

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Pe sector emitent în contrapartidă (Sec 2)

Geo 2

 

 

 

 

 

Instrumente financiare derivate (altele decât rezervele) și opțiuni pe acțiuni ale salariaților

 

 

Geo 1

 

 

Geo 1

Pe sector rezident (Sec 2)

 

 

Geo 3

 

 

 

Alte investiții

Geo 4

Geo 4

 

Geo 4d

Geo 4d

 

Pe sector rezident (Sec 2r)

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Alte participații

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Numerar și depozite

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

Din care: moneda euro

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

Pe termen scurt

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Din care: creanțe/angajamente intra-Eurosistem

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Pe termen lung

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2r)

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Pe termen scurt

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Pe termen lung

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Credite

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

Pe sector rezident (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

Pe termen scurt

Geo 3, FMI

Geo 3, FMI

 

 

 

 

Pe termen lung

Geo 3, FMI

Geo 3, FMI

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2r)

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Pe termen scurt

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Pe termen lung

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Sisteme de asigurări, de pensii și scheme de garantare standard

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Credite comerciale și avansuri

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

Pe sector rezident (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

Pe termen scurt

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Pe termen lung

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Din care: societăți nefinanciare

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Alte conturi de primit/de plătit

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Pe sector rezident (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

Pe termen scurt

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Pe termen lung

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

DST

 

Geo 1

 

 

Geo 1

 

Active de rezervă

Geo 3

 

 

Geo 1

 

 

4.

Soldurile contabile

 

 

 

 

 

 

Soldul pentru componenta bunuri și servicii

 

 

Geo 4

 

 

Geo 4d

Soldul contului curent

 

 

Geo 1

 

 

Geo 1

Capacitatea (+)/necesarul (-) net de finanțare (soldul contului curent și al contului de capital)

 

 

Geo 1

 

 

Geo 1

Capacitatea (+)/necesarul (-) net de finanțare (din contul financiar)

 

 

Geo 1

 

 

Geo 1

Erori și omisiuni nete

 

 

Geo 1

 

 

Geo 1

5.

Posturi pro memoria

 

 

 

 

 

 

Investiții directe (principiul direcțional extins)

În străinătate

Din străinătate

 

În străinătate

Din străinătate

 

Venituri din investiții

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Tranzacții financiare

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

(1)

Conceptele și definițiile anumitor posturi sunt specificate în anexa III.

(2)

Detaliile defalcărilor geografice necesare sunt specificate în tabelul 7.

(3)

Detaliile defalcărilor necesare în funcție de sectorul instituțional sunt specificate în tabelul 8.

(4)

Inclusiv tranzacțiile nete (achiziții nete de active financiare minus creștere netă de pasive) cu instrumente financiare derivate.”;

(b)

tabelul 2A se elimină;

(c)

tabelul 4 se înlocuiește cu următorul text:

Tabelul 4

Poziția investițională internațională trimestrială

 

Active (/în străinătate)

Pasive (/din străinătate)

Net

Subset destinat publicării

Poziții

Poziții

Reevaluări generate de modificări ale cursului de schimb

Reevaluări generate de alte modificări ale prețurilor

Poziții

Reevaluări generate de modificări ale cursului de schimb

Reevaluări generate de alte modificări ale prețurilor

Reevaluări generate de alte modificări ale prețurilor

Active

Pasive

Net

1.

Contul financiar  (1)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo2

Geo 1

Geo 1 (5)

Investiții directe

Geo 4d

 

 

Geo 4d

 

 

 

Geo 4d

Geo 4d

 

Pe sector rezident (Sec 2d) (3)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Participații și acțiuni ale fondurilor de investiții

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Geo 2

Geo 2

 

În întreprinderi de investiții directe

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

În investitorul direct (investiție inversă)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Între întreprinderi din același grup

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

a.

Titluri de valoare de tip participație

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acțiuni cotate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Acțiuni necotate și alte participații

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

b.

Acțiuni ale fondurilor de investiții

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Instrumente de creanță

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Geo 2

Geo 2

 

În întreprinderi de investiții directe

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

În investitorul direct (investiție inversă)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Între întreprinderi din același grup

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Titluri de creanță

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Credite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

Credite comerciale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

Alte instrumente de creanță

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Investiții de portofoliu

Geo 4d

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 4d

Geo 1

 

Participații și acțiuni ale fondurilor de investiții

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 2

Geo 1

 

În funcție de moneda de exprimare (Moneda 1) (4)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Titluri de valoare de tip participație

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 3

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Acțiuni cotate

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Acțiuni necotate

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2d)

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Pe sector emitent în contrapartidă (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acțiuni cotate

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

 

 

Acțiuni necotate

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

 

 

Acțiuni ale fondurilor de investiții

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2d)

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Pe sector emitent în contrapartidă (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

 

 

Titluri de creanță

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 2

Geo 1

 

Pe termen scurt

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 2

Geo 1

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2d)

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Pe sector emitent în contrapartidă (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

 

 

În funcție de moneda de exprimare (Moneda 1)

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Pe termen lung

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 2

Geo 1

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Cu răscumpărare în termen de un an sau mai puțin

 

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Cu răscumpărare în termen de peste un an

 

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2d)

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Pe sector emitent în contrapartidă (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

 

 

În funcție de moneda de exprimare (Moneda 1)

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Instrumente financiare derivate (altele decât rezervele) și opțiuni pe acțiuni ale salariaților

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2r)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Alte investiții

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Geo 4d

Geo 4d

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2d)

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

În funcție de moneda de exprimare (Moneda 1)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Alte participații

Geo 1

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 2

Geo 2

 

Geo 1

Geo 1

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Numerar și depozite

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Geo 2

Geo 2

 

Din care: moneda euro

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe termen scurt

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

 

 

 

Din care: creanțe/angajamente intra-Eurosistem

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Pe termen lung

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2r)

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Pe termen scurt

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Pe termen lung

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

În funcție de moneda de exprimare (Moneda 1)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Credite

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Geo 2

Geo 2

 

Pe sector rezident (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe termen scurt

Geo 3, FMI

 

 

Geo 3, FMI

 

 

 

 

 

 

Pe termen lung

Geo 3, FMI

 

 

Geo 3, FMI

 

 

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2r)

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Pe termen scurt

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Pe termen lung

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

În funcție de moneda de exprimare (Moneda 1)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Sisteme de asigurări, de pensii și scheme de garantare standard

Geo 1

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 2

Geo 2

 

Geo 1

Geo 1

 

Pe sector rezident (Sec 2)

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

 

 

 

Credite comerciale și avansuri

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Geo 2

Geo 2

 

Pe sector rezident (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe termen scurt

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

 

 

 

Pe termen lung

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

 

 

 

Din care: societăți nefinanciare

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

În funcție de moneda de exprimare (Moneda 1)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Alte conturi de primit/de plătit

Geo 1

Geo 2

 

Geo 1

Geo 2

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Pe sector rezident (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe termen scurt

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

 

 

 

Pe termen lung

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

 

 

 

DST

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

 

 

Geo 1

 

2.

Posturi pro memoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cont financiar total (exclusiv activele de rezervă, instrumentele financiare derivate și opțiunile pe acțiuni ale angajaților)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În funcție de moneda de exprimare (Moneda 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituții financiare monetare (IFM)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Administrația publică

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Alte sectoare

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară (FPM)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Societăți de asigurare și fonduri de pensii

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Alte instituții financiare

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Societăți nefinanciare

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Gospodăriile populației și instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (IFSLSGP)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Datorie externă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datorie externă brută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2d)

 

 

 

Geo 1

 

 

 

 

Geo 1

 

Datorie externă netă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe sector rezident (Sec 2d)

 

 

 

Geo 1

 

 

 

 

Geo 1

 

Investiții directe (principiul direcțional extins)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

(d)

tabelul 4A se elimină;

(e)

tabelul 7 se înlocuiește cu următorul text:

Tabelul 7

Defalcări geografice

Geo 0

Geo 1

Geo 2

Geo 3

Geo 4

Geo 4d

Intern + restul lumii

Restul lumii

Restul lumii

Restul lumii

Restul lumii

Restul lumii

În interiorul zonei euro

În interiorul zonei euro

În interiorul zonei euro

În interiorul zonei euro

În afara zonei euro

În afara zonei euro

În afara zonei euro

În afara zonei euro

 

În interiorul Uniunii

În interiorul Uniunii

În interiorul Uniunii

 

În afara Uniunii

În afara Uniunii

În afara Uniunii

 

 

Statele membre individuale ale Uniunii, BCE și Mecanismul european de stabilitate (MES)

Țările G-20 (din afara zonei euro)

 

 

Centre financiare extrateritoriale (offshore)

Din care: Regatul Unit

 

 

Din care: Hong Kong

Din care: Statele Unite”;

 

 

Instituții ale Uniunii (exclusiv BCE și MES)

 

 

 

Din care: Banca Europeană de Investiții

 

 

 

Organizații internaționale (exclusiv instituțiile Uniunii)

 

 

 

Din care: FMI

 

 

 

Țările G-20 (din afara zonei euro)

 

 

 

Argentina

 

 

 

Australia

 

 

 

Brazilia

 

 

 

Canada

 

 

 

China

 

 

 

India

 

 

 

Indonezia

 

 

 

Japonia

 

 

 

Mexic

 

 

 

Rusia

 

 

 

Arabia Saudită

 

 

 

Africa de Sud

 

 

 

Coreea de Sud

 

 

 

Turcia

 

 

 

Regatul Unit

 

 

 

Statele Unite

 

 

 

Norvegia

 

 

 

Elveția

 

(f)

tabelul 8 se înlocuiește cu următorul text:

Tabelul 8

Defalcări sectoriale

Sec 1

Sec 2

Sec 2d

Sec 2r

Economie totală

 

Banca centrală

 

Alte IFM

 

Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală

 

FPM

 

Administrația publică

 

Alte sectoare

Economie totală

 

Banca centrală

 

Alte IFM

 

Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală

 

FPM

 

Administrația publică

 

Alte sectoare

 

Fonduri de investiții, altele decât FPM

 

Societăți de asigurare și fonduri de pensii

 

Alte instituții financiare

 

Societăți nefinanciare

 

Gospodăriile populației și IFSLSGP

Economie totală

 

Banca centrală

 

Alte IFM

 

Administrația publică

 

Alte sectoare

Din care:

 

Fonduri de investiții, altele decât FPM

 

Societăți de asigurare și fonduri de pensii

 

Alte instituții financiare

 

Societăți nefinanciare

Economie totală

 

Banca centrală

 

Alte IFM

 

Administrația publică

 

Alte sectoare”;

(g)

se adaugă următorul tabel 9:

Tabelul 9

Defalcarea monedei de exprimare

Moneda 1

Euro

Dolar SUA

Yen japonez

Alte monede”


(1)  Conceptele și definițiile anumitor posturi sunt specificate în anexa III.

(2)  Detaliile defalcărilor geografice necesare sunt specificate în tabelul 7.

(3)  Detaliile defalcărilor necesare în funcție de sectorul instituțional sunt specificate în tabelul 8.

(4)  Detaliile defalcărilor necesare în funcție de moneda de exprimare sunt specificate în tabelul 9.

(5)  Detaliile fac parte de asemenea din cerința completă.”;


Top