EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018O0014

Orientarea (UE) 2018/797 a Băncii Centrale Europene din 3 mai 2018 privind furnizarea de către Eurosistem de servicii de administrare a rezervelor în euro către bănci centrale și țări din afara zonei euro și către organizații internaționale (reformare) (BCE/2018/14)

OJ L 136, 1.6.2018, p. 81–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2021; abrogat prin 32021O0564 . Latest consolidated version: 01/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/797/oj

1.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 136/81


ORIENTAREA (UE) 2018/797 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 3 mai 2018

privind furnizarea de către Eurosistem de servicii de administrare a rezervelor în euro către bănci centrale și țări din afara zonei euro și către organizații internaționale (BCE/2018/14)

(reformare)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.1, articolul 14.3 și articolul 23,

întrucât:

(1)

Orientarea BCE/2006/4 (1) a fost modificată de mai multe ori (2). Întrucât urmează a fi efectuate modificări suplimentare, Orientarea BCE/2006/4 ar trebui reformată pentru claritate.

(2)

În conformitate cu articolul 23 coroborat cu articolul 42.4 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”), Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro pot stabili relații cu bănci centrale și instituții financiare din alte țări și, după caz, cu organizații internaționale și pot efectua orice tip de operațiune bancară în cadrul relațiilor cu țări terțe și organizații internaționale.

(3)

Atunci când furnizează clienților servicii ale Eurosistemului de administrare a rezervelor, indiferent de banca centrală din Eurosistem prin care sunt furnizate asemenea servicii, Eurosistemul ar trebui să acționeze ca un sistem unic. În acest scop, prezenta orientare urmărește să garanteze, printre altele, că serviciile Eurosistemului de administrare a rezervelor sunt furnizate în mod standardizat conform unor termeni și condiții armonizate, că BCE primește informații adecvate referitoare la aceste servicii și că sunt identificate trăsăturile minime comune necesare acordurilor contractuale cu clienții.

(4)

Toate informațiile, datele și documentele redactate de către băncile centrale din Eurosistem și/sau transmise între acestea în contextul serviciilor Eurosistemului de administrare a rezervelor au natură confidențială și fac obiectul articolului 37 din Statutul SEBC,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei orientări:

1.

sintagma „toate tipurile de operațiuni bancare” cuprinde furnizarea de servicii de administrare a rezervelor în Eurosistem către clienți;

2.

„personal autorizat al BCE” înseamnă acele persoane de la BCE desemnate periodic de Comitetul executiv în calitate de expeditori și destinatari autorizați ai informațiilor care trebuie furnizate în cadrul serviciilor Eurosistemului de administrare a rezervelor;

3.

„băncile centrale” includ autoritățile monetare;

4.

„client” înseamnă orice bancă centrală sau orice țară (inclusiv orice autoritate publică sau agenție guvernamentală) din afara zonei euro sau orice organizație internațională căreia îi sunt furnizate de către o bancă centrală din Eurosistem servicii ale Eurosistemului de administrare a rezervelor;

5.

„bancă centrală din Eurosistem” înseamnă BCE și băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro;

6.

„servicii ale Eurosistemului de administrare a rezervelor” înseamnă serviciile în domeniul administrării rezervelor enumerate la articolul 2 care pot fi furnizate clienților de către băncile centrale din Eurosistem și care permit clienților să-și administreze în mod cuprinzător propriile rezerve prin intermediul unei singure bănci centrale din Eurosistem;

7.

„furnizor de servicii ale Eurosistemului” (Eurosystem Service Provider) (ESP) înseamnă o bancă centrală din Eurosistem care se angajează să furnizeze gama completă de servicii ale Eurosistemului de administrare a rezervelor;

8.

„furnizor de servicii individuale” (Individual Service Provider) (ISP) înseamnă o bancă centrală din Eurosistem care nu se angajează să furnizeze gama completă de servicii ale Eurosistemului de administrare a rezervelor;

9.

„organizație internațională” înseamnă orice organizație, diferită de instituțiile și organele Uniunii, instituită prin sau în baza unui tratat internațional;

10.

„client potențial” înseamnă orice bancă centrală sau orice țară (inclusiv orice autoritate publică sau agenție guvernamentală) din afara zonei euro sau orice organizație internațională care a intrat în negocieri cu un ESP sau cu un ISP cu intenția stabilirii unei relații profesionale și care a primit un contract pentru negociere și eventuală semnare;

11.

„rezerve” înseamnă activele eligibile exprimate în euro ale unui client, adică fondurile și toate valorile mobiliare care sunt incluse în lista activelor tranzacționabile eligibile în Eurosistem, care se publică și se actualizează zilnic pe website-ul BCE, cu excepția următoarelor:

(a)

valori mobiliare care intră în „categoria de marjă de ajustare a valorii V” (titluri garantate cu active);

(b)

activele deținute exclusiv în vederea îndeplinirii de către client a obligațiilor în materie de pensii și a altor obligații aferente față de personalul său precedent sau actual;

(c)

active exprimate în euro deținute în conturi deschise în mod special la o bancă centrală din Eurosistem de către un client în scopul reeșalonării datoriei publice în cadrul acordurilor internaționale;

(d)

active exprimate în euro ale Fondului Monetar Internațional (FMI) deținute în conturile nr. 1 și nr. 2 și în contul de valori mobiliare al FMI deschise la băncile centrale din Eurosistem; și

(e)

alte categorii de active exprimate în euro, astfel cum sunt stabilite periodic de Consiliul guvernatorilor.

Articolul 2

Lista serviciilor Eurosistemului de administrare a rezervelor

Serviciile Eurosistemului de administrare a rezervelor constau în:

1.

conturi de custodie (păstrare în siguranță) a rezervelor;

2.

următoarele servicii de custodie (păstrare în siguranță):

(a)

rapoarte de sfârșit de lună privind custodia, cu posibilitatea de a oferi rapoarte și la alte date la cererea clientului;

(b)

transmiterea de rapoarte prin SWIFT către toți clienții capabili să primească rapoarte prin SWIFT și prin alte mijloace, după caz, pentru clienții care nu au acces la SWIFT;

(c)

notificarea operațiunilor cu titluri (de exemplu, plata cupoanelor și răscumpărările) privind portofoliile de valori mobiliare ale clienților;

(d)

procesarea operațiunilor cu titluri în contul clienților;

(e)

facilitarea acordurilor între clienți și intermediari, în anumite condiții, în contextul operării programelor automate de împrumuturi de titluri;

3.

următoarele servicii de decontare:

(a)

servicii de decontare fără plată/livrare contra plată pentru toate valorile mobiliare exprimate în euro pentru care sunt oferite conturi de custodie;

(b)

confirmarea decontării tuturor operațiunilor prin SWIFT (sau alte mijloace, după caz, pentru clienții care nu utilizează SWIFT);

4.

următoarele servicii de fonduri bănești/servicii de investiții:

(a)

cumpărarea/vânzarea valutei în contul clienților, cu titlu principal, cuprinzând cumpărarea/vânzarea la vedere de euro cel puțin în schimbul monedelor țărilor din G10 care nu aparțin zonei euro;

(b)

servicii de depozite la termen:

(i)

cu titlu de agent; sau

(ii)

cu titlu principal;

(c)

solduri creditoare overnight:

(i)

Nivelul 1 – investiția automată a unei sume fixe limitate per client, cu titlu principal;

(ii)

Nivelul 2 – posibilitatea investirii de fonduri la participanții pe piață, cu titlu de agent;

(d)

realizarea de investiții pentru clienți în baza instrucțiunilor lor permanente și în conformitate cu gama de servicii ale Eurosistemului de administrare a rezervelor;

(e)

executarea ordinelor clienților privind cumpărarea/vânzarea de valori mobiliare pe piața secundară;

5.

următorul serviciu de cont de fonduri bănești:

(a)

executarea operațiunilor de plată fără numerar primite și inițiate în legătură cu serviciile Eurosistemului de administrare a rezervelor.

Articolul 3

Furnizarea de servicii de către ESP și ISP

(1)   În cadrul serviciilor Eurosistemului de administrare a rezervelor, băncile centrale din Eurosistem sunt considerate fie ESP, fie ISP.

(2)   În plus față de serviciile enumerate la articolul 2, ESP pot oferi clienților și alte servicii de administrare a rezervelor. ESP determină astfel de servicii pe bază individuală, iar astfel de servicii nu fac obiectul prezentei orientări.

(3)   ISP fac obiectul prezentei orientări și cerințelor aferente serviciilor Eurosistemului de administrare a rezervelor în ceea ce privește unul sau mai multe servicii ale Eurosistemului de administrare a rezervelor sau o parte dintr-un astfel de serviciu, furnizat(e) de acești ISP și care fac(e) parte din gama completă de servicii ale Eurosistemului de administrare a rezervelor. În plus, ISP pot oferi clienților și alte servicii de administrare a rezervelor și determină astfel de servicii pe bază individuală. Astfel de servicii nu fac obiectul prezentei orientări.

(4)   În ceea ce privește serviciile de administrare a rezervelor furnizate clienților, acești clienți pot încheia acorduri cu mai multe bănci centrale din Eurosistem.

Articolul 4

Informații privind serviciile Eurosistemului de administrare a rezervelor

(1)   Băncile centrale din Eurosistem furnizează personalului autorizat al BCE orice informații pertinente cu privire la furnizarea de servicii ale Eurosistemului de administrare a rezervelor către clienții noi și actuali și informează personalul autorizat al BCE atunci când sunt contactate de un potențial client.

(2)   Înainte ca băncile centrale din Eurosistem să divulge personalului autorizat al BCE identitatea unui client actual, nou sau potențial, acestea încearcă să obțină consimțământul clientului cu privire la această divulgare.

(3)   În lipsa consimțământului, banca centrală din Eurosistem în cauză comunică personalului autorizat al BCE informația solicitată fără a divulga identitatea clientului.

Articolul 5

Interzicerea și suspendarea serviciilor Eurosistemului de administrare a rezervelor

(1)   BCE menține în vederea consultării de către băncile centrale din Eurosistem o listă a clienților actuali, noi sau potențiali ale căror rezerve sunt afectate de o măsură de înghețare a fondurilor sau altă măsură similară impusă fie de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pe baza unei rezoluții a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, fie de Uniune.

(2)   În cazul în care, în baza unei măsuri sau decizii diferite de cele prevăzute la alineatul (1), adoptate din motive de politică națională sau în interes național de o bancă centrală din Eurosistem sau de un stat membru în care este situată banca centrală din Eurosistem, banca centrală din Eurosistem suspendă furnizarea de servicii ale Eurosistemului de administrare a rezervelor către un client actual sau refuză să furnizeze astfel de servicii către un client nou sau potențial, această bancă centrală din Eurosistem informează prompt personalul autorizat al BCE cu privire la acest fapt. Personalul autorizat al BCE informează prompt celelalte bănci centrale din Eurosistem cu privire la acest fapt. O astfel de măsură sau decizie nu împiedică celelalte bănci centrale din Eurosistem să furnizeze acestor clienți servicii ale Eurosistemului de administrare a rezervelor.

(3)   Articolul 4 alineatele (2) și (3) se aplică în cazul oricărei divulgări a identității unui client actual, nou sau potențial efectuate conform alineatului (2). În absența consimțământului unui client, divulgarea identității unui client față de alte bănci centrale din Eurosistem are loc numai atunci când o astfel de divulgare este în conformitate cu legislația aplicabilă.

Articolul 6

Răspunderea pentru serviciile Eurosistemului de administrare a rezervelor

(1)   Fiecare bancă centrală din Eurosistem este răspunzătoare pentru îndeplinirea oricăror acorduri contractuale cu clienții săi pe care le consideră potrivite pentru furnizarea de servicii ale Eurosistemului de administrare a rezervelor.

(2)   Sub rezerva oricăror dispoziții specifice aplicabile unei bănci centrale din Eurosistem sau acceptate de aceasta, fiecare bancă centrală din Eurosistem care furnizează clienților săi servicii ale Eurosistemului de administrare a rezervelor sau orice parte din aceste servicii este răspunzătoare pentru orice astfel de servicii furnizate.

Articolul 7

Trăsături comune minime ale acordurilor contractuale încheiate cu clienții

Băncile centrale din Eurosistem se asigură că acordurile contractuale încheiate cu clienții sunt consecvente cu prezenta orientare și cu următoarele trăsături comune minime. Acordurile contractuale:

(a)

prevăd că banca centrală din Eurosistem cu care un client a încheiat un acord privind furnizarea de servicii ale Eurosistemului de administrare a rezervelor sau a oricărei părți din aceste servicii este contrapartea clientului respectiv și că un astfel de acord nu dă naștere, prin el însuși, unor drepturi în favoarea clienților sau unor creanțe față de alte bănci centrale din Eurosistem;

(b)

menționează legăturile care pot fi utilizate pentru decontarea valorilor mobiliare deținute de contrapărțile clienților și riscurile relevante în cazul folosirii legăturilor neeligibile pentru operațiunile de politică monetară;

(c)

menționează faptul că anumite operațiuni din cadrul serviciilor Eurosistemului de administrare a rezervelor sunt executate cu maxima diligență posibilă;

(d)

menționează faptul că o bancă centrală din Eurosistem poate face sugestii clienților în privința calendarului și executării unei operațiuni pentru a evita conflicte cu politica monetară și de curs de schimb a Eurosistemului și faptul că o asemenea bancă centrală din Eurosistem nu este răspunzătoare pentru eventualele consecințe pentru client ale unor astfel de sugestii;

(e)

menționează faptul că Eurosistemul poate revizui comisioanele aplicate clienților de băncile centrale din Eurosistem pentru furnizarea de servicii ale Eurosistemului de administrare a rezervelor, și faptul că clienții sunt ținuți, în conformitate cu legislația aplicabilă, să respecte aceste revizuiri ale comisioanelor;

(f)

prevăd că clientul confirmă băncii centrale din Eurosistem faptul că respectă legislația națională și a Uniunii Europene referitoare la prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, în măsura în care îi este aplicabilă, inclusiv instrucțiunile emise de autoritățile competente, și că nu este implicat în nicio activitate de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Articolul 8

Rolul BCE

BCE coordonează furnizarea generală de servicii ale Eurosistemului de administrare a rezervelor și cadrul informațional aferent. Orice bancă centrală din Eurosistem care devine sau încetează să fie ESP informează BCE cu privire la acest fapt.

Articolul 9

Abrogare

(1)   Orientarea BCE/2006/4 astfel cum a fost modificată de orientările enumerate în anexa I se abrogă cu efect de la 1 octombrie 2018.

(2)   Trimiterile la orientarea abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta orientare și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 10

Producerea de efecte și punerea în aplicare

(1)   Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

(2)   Băncile centrale din Eurosistem asigură respectarea prezentei orientări de la 1 octombrie 2018.

Articolul 11

Destinatari

Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 3 mai 2018.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientarea BCE/2006/4 din 7 aprilie 2006 privind prestarea de către Eurosistem a serviciilor în domeniul administrării rezervelor în euro către băncile centrale din afara zonei euro, către țările din afara zonei euro și către organizațiile internaționale (JO L 107, 20.4.2006, p. 54).

(2)  A se vedea anexa I.


ANEXA I

ORIENTAREA ABROGATĂ CU LISTA MODIFICĂRILOR SUCCESIVE ALE ACESTEIA

Orientarea BCE/2006/4 (JO L 107, 20.4.2006, p. 54).

Orientarea BCE/2009/11 (JO L 139, 5.6.2009, p. 34).

Orientarea BCE/2013/14 (JO L 138, 24.5.2013, p. 19).


ANEXA II

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Orientarea BCE/2006/4

Prezenta orientare

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolele 9-11


Top