EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L1713

Directiva (UE) 2018/1713 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicate cărților, ziarelor și periodicelor

ST/12657/2018/INIT

OJ L 286, 14.11.2018, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1713/oj

14.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 286/20


DIRECTIVA (UE) 2018/1713 A CONSILIULUI

din 6 noiembrie 2018

de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicate cărților, ziarelor și periodicelor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)

Directiva 2006/112/CE a Consiliului (3) prevede că statele membre pot aplica cote reduse de taxă pe valoarea adăugată (TVA) în cazul publicațiilor pe orice tip de suport fizic. Cu toate acestea, publicațiile electronice nu pot beneficia de o cotă redusă de TVA, ci trebuie să fie impozitate la cota standard de TVA.

(2)

În concordanță cu comunicarea Comisiei din 6 mai 2015 referitoare la o strategie privind piața unică digitală pentru Europa și pentru a ține pasul cu progresele tehnologice din economia digitală, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a alinia cotele de TVA pentru publicațiile electronice la cotele reduse de TVA aplicate publicațiilor care sunt livrate pe suport fizic.

(3)

În comunicarea sa din 7 aprilie 2016 referitoare la un plan de acțiune privind TVA-ul, Comisia a subliniat faptul că publicațiile electronice ar trebui să poată beneficia de același tratament preferențial în materie de TVA ca publicațiile care sunt livrate pe suport fizic. În hotărârea sa recentă în cauza C-390/15 (4), Curtea de Justiție a considerat că livrarea de publicații digitale pe suport fizic și furnizarea de publicații digitale pe cale electronică reprezintă situații comparabile. Prin urmare, este oportun să se introducă posibilitatea ca toate statele membre să aplice o cotă redusă de TVA pentru livrarea de cărți, ziare și periodice, indiferent dacă acestea sunt livrate pe suport fizic sau furnizate pe cale electronică. Din aceleași motive, este oportun să se permită statelor membre care, în conformitate cu dreptul Uniunii, aplică în prezent cote de TVA inferioare minimului stabilit la articolul 99 din Directiva 2006/112/CE sau care acordă scutiri cu drept de deducere a TVA achitată în etapa anterioară pentru anumite cărți, ziare sau periodice livrate pe suport fizic, să aplice același tratament TVA respectivelor cărți, ziare sau periodice atunci când acestea sunt furnizate pe cale electronică.

(4)

De la 1 ianuarie 2015, pentru toate serviciile furnizate pe cale electronică, TVA-ul este perceput în statul membru în care se află clientul. Având în vedere implementarea principiului impozitării la destinație, nu mai este necesar să se aplice cota standard publicațiilor electronice pentru a se asigura instituirea și funcționarea pieței interne și pentru a se evita denaturarea concurenței.

(5)

Pentru a preveni utilizarea extinsă a cotelor reduse de TVA pentru materialele cu conținut audiovizual, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica o cotă redusă pentru cărți, ziare și periodice numai în cazul în care respectivele publicații, indiferent dacă sunt livrate pe suport fizic sau furnizate pe cale electronică, nu au, în totalitate sau în mod predominant, un conținut muzical sau video.

(6)

Statele membre ar trebui să își păstreze libertatea de a stabili cotele de TVA pentru publicații și de a restrânge domeniul de aplicare a cotelor reduse de TVA, inclusiv, sub rezerva unei justificări obiective, în cazul în care publicațiile digitale oferă același conținut de lectură.

(7)

Întrucât obiectivul prezentei directive, și anume de a permite statelor membre să aplice aceleași cote de TVA publicațiilor furnizate pe cale electronică ca cele pe care le aplică în prezent publicațiilor pe orice tip de suport fizic, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, ci poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat.

(8)

Prin urmare, Directiva 2006/112/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 2006/112/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 98 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cotele reduse nu se aplică serviciilor furnizate pe cale electronică, cu excepția celor care se încadrează la punctul 6 din anexa III.”

2.

La articolul 99 se adaugă următorul alineat:

„(3)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2) ale prezentului articol și în plus față de cotele menționate la articolul 98 alineatul (1), statele membre care la 1 ianuarie 2017 aplicau, în conformitate cu dreptul Uniunii, cote reduse inferioare minimului prevăzut la prezentul articol sau acordau scutiri cu drept de deducere a TVA achitată în etapa anterioară pentru livrarea de anumite bunuri menționate la punctul 6 din anexa III pot aplica același tratament TVA în cazul în care respectivul bun este furnizat pe cale electronică, astfel cum se menționează la punctul 6 din anexa III.”

3.

În anexa III, punctul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„6.

livrarea, inclusiv împrumutul de către biblioteci, a cărților, ziarelor și periodicelor, fie pe suport fizic, fie pe cale electronică, ori ambele (inclusiv broșuri, pliante și imprimate similare, albume, cărți de desenat sau de colorat pentru copii, partituri imprimate sau în manuscris, hărți și hărți hidrografice sau similare), altele decât publicațiile destinate în totalitate sau în mod predominant publicității și altele decât publicațiile care au, în totalitate sau în mod predominant, un conținut video sau un conținut muzical audio;”.

Articolul 2

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 noiembrie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

H. LÖGER


(1)  JO C 307, 30.8.2018, p. 205.

(2)  JO C 345, 13.10.2017, p. 79.

(3)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).

(4)  Hotărârea Curții de Justiție din 7 martie 2017, RPO, cauza C-390/15, ECLI:EU:C:2017:174, punctul 49.


Top