Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0229

Decizia (UE) 2018/229 a Comisiei din 12 februarie 2018 de stabilire, în temeiul Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a valorilor pentru clasificările sistemelor de monitorizare ale statelor membre ca rezultat al exercițiului de intercalibrare și de abrogare a Deciziei 2013/480/UE a Comisiei [notificată cu numărul C(2018) 696]Text cu relevanță pentru SEE.

C/2018/0696

OJ L 47, 20.2.2018, p. 1–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/229/oj

20.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 47/1


DECIZIA (UE) 2018/229 A COMISIEI

din 12 februarie 2018

de stabilire, în temeiul Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a valorilor pentru clasificările sistemelor de monitorizare ale statelor membre ca rezultat al exercițiului de intercalibrare și de abrogare a Deciziei 2013/480/UE a Comisiei

[notificată cu numărul C(2018) 696]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (1), în special secțiunea 1.4.1 punctul (ix) din anexa V,

întrucât:

(1)

Directiva 2000/60/CE impune statelor membre obligația să protejeze, să îmbunătățească și să refacă toate corpurile de apă de suprafață, cu scopul de a obține o stare bună a apelor, din punct de vedere ecologic și chimic. În plus, această directivă impune statelor membre obligația să protejeze și să îmbunătățească toate corpurile de apă artificiale și corpurile de apă puternic modificate, cu scopul de a obține un potențial ecologic bun și o stare chimică bună.

(2)

Pentru a defini unul dintre principalele obiective de mediu ale Directivei 2000/60/CE, și anume „starea ecologică bună”, directiva prevede un proces destinat să asigure comparabilitatea rezultatelor monitorizării biologice efectuate de statele membre, precum și a clasificărilor sistemelor de monitorizare ale acestora. Rezultatele monitorizării biologice efectuate de statele membre și clasificările sistemelor de monitorizare ale acestora trebuie să fie comparate prin intermediul unei rețele de intercalibrare, compusă din puncte de monitorizare situate în fiecare stat membru și în fiecare ecoregiune din Uniune. Directiva 2000/60/CE impune statelor membre obligația să colecteze, după caz, informațiile necesare pentru punctele incluse în rețeaua de intercalibrare, pentru a permite evaluarea coerenței clasificărilor sistemelor naționale de monitorizare cu definițiile normative de la secțiunea 1.2 din anexa V la Directiva 2000/60/CE. Pentru a putea realiza exercițiul de intercalibrare, statele membre sunt organizate în grupuri de intercalibrare geografică, cuprinzând statele membre care au în comun anumite tipuri de corpuri de ape de suprafață, definite în secțiunea 2 din anexa la Decizia 2005/646/CE a Comisiei (2).

(3)

În conformitate cu Directiva 2000/60/CE, exercițiul de intercalibrare trebuie să fie realizat la nivelul elementelor biologice, comparând rezultatele clasificării sistemelor naționale de monitorizare pentru fiecare element biologic și pentru fiecare tip de corp de apă de suprafață comun unor state membre și asigurând coerența rezultatelor cu definițiile normative prevăzute în secțiunea 1.2 din anexa V la directiva menționată.

(4)

Comisia a facilitat trei faze ale exercițiului de intercalibrare prin intermediul Centrului Comun de Cercetare. În conformitate cu strategia comună de implementare a Directivei-cadru privind apa, au fost elaborate patru documente de orientare [numerele 6 (3), 14 (două versiuni) (4) și 30 (5)] pentru a facilita procesul de intercalibrare. Acestea oferă o imagine de ansamblu a principiilor-cheie ale procesului de intercalibrare și a opțiunilor de realizare a exercițiului, inclusiv în ceea ce privește termenele, precum și a cerințelor în materie de raportare. Documentele de orientare respective prevăd, de asemenea, o procedură de adaptare a metodelor naționale de clasificare noi sau revizuite la definiția armonizată a stării ecologice bune.

(5)

Până în 2007, Comisia a primit rezultatele de intercalibrare pentru o serie de elemente calitative biologice. Acestea au fost incluse în Decizia 2008/915/CE a Comisiei (6), care stabilește valorile delimitărilor dintre clase pe care statele membre trebuie să le utilizeze în cadrul clasificărilor sistemelor lor naționale de monitorizare. Rezultatele primei faze a exercițiului de intercalibrare au fost incomplete, în sensul că nu au fost acoperite toate elementele calitative biologice. Cu toate acestea, a fost necesar să se adopte rezultatele disponibile ale exercițiului de intercalibrare pentru a furniza informații pentru dezvoltarea primului program de măsuri privind bazinele hidrografice și a primelor planuri de gestionare a bazinelor hidrografice, în conformitate cu articolele 11 și 13 din Directiva 2000/60/CE.

(6)

Pentru a acoperi lacunele și a îmbunătăți comparabilitatea rezultatelor de intercalibrare în timp util pentru elaborarea celui de al doilea ciclu al planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice prevăzut pentru 2015, Comisia a inițiat o a doua fază a exercițiului de intercalibrare. Rezultatele acestui exercițiu de intercalibrare au fost incluse în Decizia 2013/480/UE a Comisiei (7). Rezultatele au evidențiat că au existat cazuri în care intercalibrarea a fost realizată numai parțial. De asemenea, pentru anumite grupuri de intercalibrare geografică și elemente calitative biologice nu au existat rezultate de intercalibrare care să poată fi incluse în respectiva decizie.

(7)

Prin urmare, pentru a acoperi lacunele și a îmbunătăți comparabilitatea rezultatelor de intercalibrare în timp util pentru elaborarea celui de al treilea ciclu al planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice, prevăzut pentru 2021, a fost necesară o a treia fază a exercițiului de intercalibrare. Rezultatele acestei faze, a treia, a exercițiului de intercalibrare sunt incluse în anexa la prezenta decizie.

(8)

În anexa la prezenta decizie sunt indicate rezultatele exercițiului de intercalibrare. Pentru rezultatele din partea 1 din anexă, au fost finalizate toate etapele procesului de intercalibrare indicate în documentele de orientare. Partea 2 din anexă conține metodele naționale de clasificare și valorile aferente ale delimitărilor pentru care nu a fost posibil din punct de vedere tehnic să se finalizeze evaluarea comparabilității din cauza lipsei unor tipuri comune și a diferențelor dintre presiunile luate în considerare și dintre conceptele de evaluare utilizate. Întrucât rezultatele indicate în părțile 1 și 2 din anexă sunt coerente cu definițiile normative indicate în secțiunea 1.2 a anexei V la Directiva 2000/60/CE, valorile delimitărilor respective ar trebui utilizate în cadrul clasificărilor sistemelor de monitorizare ale statelor membre.

(9)

În cazul în care corpurile de apă corespunzătoare tipurilor intercalibrate sunt definite ca fiind corpuri de apă artificiale sau puternic modificate în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2000/60/CE, statelor membre ar trebui să li se permită să utilizeze rezultatele prezentate în anexa la prezenta decizie pentru a deduce potențialul lor ecologic bun, avându-se în vedere modificările fizice și utilizarea apei aferentă acestora în conformitate cu definițiile normative din secțiunea 1.2.5 a anexei V la Directiva 2000/60/CE.

(10)

Statele membre ar trebui să transpună rezultatele exercițiului de intercalibrare în sistemele lor naționale de clasificare pentru a stabili delimitările între starea ecologică foarte bună și bună și între starea bună și moderată pentru toate tipurile lor naționale.

(11)

Informațiile care devin disponibile prin introducerea programelor de monitorizare prevăzute la articolul 8 din Directiva 2000/60/CE și reexaminarea și actualizarea caracteristicilor districtelor hidrografice prevăzute la articolul 5 din directiva citată ar putea aduce noi dovezi care pot conduce la adaptarea sistemelor de monitorizare și clasificare ale statelor membre la progresul științific și tehnic. Statele membre pot, de asemenea, să elaboreze noi metode de clasificare naționale, având drept obiect elemente sau subelemente calitative biologice și valorile delimitărilor respective, pentru care ar trebui evaluată coerența cu definițiile normative indicate în secțiunea 1.2 din anexa V la Directiva 2000/60/CE. Aceste aspecte pot conduce la o revizuire a rezultatelor exercițiului de intercalibrare pentru a elimina lacunele și a îmbunătăți calitatea și comparabilitatea rezultatelor intercalibrării, ceea ce la rândul său ar putea impune o actualizare a rezultatelor incluse în anexa la prezenta decizie.

(12)

Prin urmare, Decizia 2013/480/UE ar trebui să fie abrogată și înlocuită în consecință.

(13)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 21 alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   În sensul secțiunii 1.4.1 punctul (iii) a anexei V la Directiva 2000/60/CE, statele membre utilizează în clasificările sistemelor lor de monitorizare valorile pentru delimitările între clase stabilite în partea 1 din anexa la prezenta decizie.

(2)   În cazul în care evaluarea comparabilității pentru un element calitativ biologic nu a fost finalizată în cadrul unui Grup de intercalibrare geografică, în sensul secțiunii 1.4.1 punctul (iii) din anexa V la Directiva 2000/60/CE, statele membre utilizează în clasificările sistemelor lor de monitorizare metodele și valorile delimitărilor dintre clase stabilite în partea 2 din anexa la prezenta decizie.

(3)   Statele membre pot utiliza metodele și valorile delimitărilor dintre clase indicate în anexa la prezenta decizie pentru a stabili potențialul ecologic bun al corpurilor de apă desemnate ca fiind artificiale sau puternic modificate în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2000/60/CE.

Articolul 2

Decizia 2013/480/UE se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 februarie 2018.

Pentru Comisie

Karmenu VELLA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 327, 22.12.2000, p. 1.

(2)  Decizia 2005/646/CE a Comisiei din 17 august 2005 de stabilire a unui registru al siturilor în scopul creării unei rețele de intercalibrare în conformitate cu Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 243, 19.9.2005, p. 1).

(3)  Strategia comună de implementare a Directivei-cadru privind apa (2000/60/CE), documentul de orientare nr. 6, Towards a Guidance on Establishment of the Intercalibration Network and the Process on the Intercalibration Exercise („Către o orientare privind crearea unei rețele de intercalibrare și procesul exercițiului de intercalibrare”), Comunitățile Europene, 2003, ISBN 92-894-5126-2.

(4)  Strategia comună de implementare a Directivei-cadru privind apa (2000/60/CE), documentul de orientare nr. 14, Guidance document on the Intercalibration Process 2004-2006 („Document de orientare privind procesul de intercalibrare 2004-2006”), ISBN 92-894-9471-9.

Strategia comună de implementare a Directivei-cadru privind apa (2000/60/CE), documentul de orientare nr. 14, Guidance document on the Intercalibration Process 2008-2011 („Document de orientare privind procesul de intercalibrare 2008-2011”), ISBN 978-92-79-18997-5.

(5)  Procedura de adaptare a metodelor de clasificare noi sau actualizate la rezultatele unui exercițiu de intercalibrare încheiat, documentul de orientare nr. 30. Raport tehnic 2015-085, ISBN 978-92-79-38434-9.

(6)  Decizia 2008/915/CE a Comisiei din 30 octombrie 2008 de stabilire, în temeiul Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a valorilor pentru clasificările sistemelor de monitorizare ale statelor membre ca rezultat al exercițiului de intercalibrare (JO L 332, 10.12.2008, p. 20).

(7)  Decizia 2013/480/UE a Comisiei din 20 septembrie 2013 de stabilire, în temeiul Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a valorilor pentru clasificările sistemelor de monitorizare ale statelor membre ca rezultat al exercițiului de intercalibrare și de abrogare a Deciziei 2008/915/CE (JO L 266, 8.10.2013, p. 1).


ANEXĂ

Partea 1 din prezenta anexă cuprinde rezultatele exercițiului de intercalibrare pentru care au fost finalizate toate etapele procesului de intercalibrare, precum și valorile delimitărilor aferente.

Partea 2 include metodele naționale și valorile delimitărilor aferente care sunt coerente cu definiția normativă prevăzută în secțiunea 1.2 din anexa V la Directiva 2000/60/CE, dar pentru care nu a fost posibil din punct de vedere tehnic să se finalizeze evaluarea comparabilității în cadrul unui grup de intercalibrare geografică din cauza lipsei unor tipuri comune și a diferențelor dintre presiunile luate în considerare și dintre conceptele de evaluare utilizate.

-- PARTEA 1 --

Categoria de apă

Râuri

Grupul de intercalibrare geografică

Râuri alpine

Descrierea tipurilor intercalibrate

Tip

Caracterizarea râului

Zona de acumulare (km2)

Altitudine (m deasupra niv. mării) și geomorfologie

Alcalinitate

Regim de debit

R-A1

Prealpin, mic până la mediu, altitudine ridicată, calcaros

10-1 000

800-2 500  m (acumulare), pietriș/bolovăniș

Alcalinitate ridicată (însă nu extrem de ridicată)

 

R-A2

Mic până la mediu, altitudine ridicată, silicios

10-1 000

500-1 000  m (altitudinea maximă a zonei de acumulare 3 000  m, medie 1 500  m), pietriș

Necalcaros (granit, roci metamorfice), alcalinitate medie-mică

Regim de debit glacio-nival

Țările care au în comun tipurile intercalibrate:

Tipul R-A1:

Germania, Austria, Franța, Italia, Slovenia

Tipul R-A2:

Austria, Franța, Italia, Spania

RÂURILE ALPINE – REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ

Elementul calitativ biologic

Faună nevertebrată bentonică

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Țara și tipul

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună–moderată

Tipul R-A1

 

 

 

Austria

Evaluarea elementelor calitative biologice – nevertebrate bentonice [Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]

0,80

0,60

Franța

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 și arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,93

0,79

Germania

PERLODES –Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Italia

MacrOper, pe baza indicelui metric comun de intercalibrare STAR (STAR_ICMi)

0,97

0,73

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Tipul R-A2

 

 

 

Austria

Evaluarea elementelor calitative biologice – nevertebrate bentonice [Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]

0,80

0,60

Franța (Munții Alpi)

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 și arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,93

0,71

Franța (Munții Pirinei)

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 și arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,81

Italia

MacrOper, pe baza indicelui metric comun de intercalibrare STAR (STAR_ICMi)

0,95

0,71

Spania

BMWP Iberian (IBMWP)

0,83

0,53

RÂURILE ALPINE – REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ

Elementul calitativ biologic

Macrofite și fitobentos

Subelementul calitativ biologic

Fitobentos

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Tipul și țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună–moderată

Tipul RA1

 

 

 

Austria

Evaluare a elementelor calitative biologice – partea fitobentos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos]

0,88

0,56

Franța

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, decembrie 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Germania

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,735

0,54

Italia

Indicele metric comun de intercalibrare (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,87

0,7

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Tipul R-A2

 

 

 

Austria

Evaluare a elementelor calitative biologice – partea fitobentos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos]

0,88

0,56

Franța

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, decembrie 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Spania

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,94

0,74

Italia

Indicele metric comun de intercalibrare (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,85

0,64

Categoria de apă

Râuri

Grupul de intercalibrare geografică

Râurile central-baltice

Descrierea tipurilor intercalibrate

Tip

Caracterizarea râului

Zona de acumulare (km2)

Altitudine și geomorfologie

Alcalinitate (meq/l)

R-C1

Mic, de câmpie, nisipuri silicioase

10-100

Câmpie, dominată de substraturi nisipoase (particule mici), 3-8 m lățime (nivelul malurilor)

> 0,4

R-C2

Mic, de câmpie, roci silicioase

10-100

Câmpie, rocă

3-8 m lățime (nivelul malurilor)

< 0,4

R-C3

Mic, altitudine medie, silicios

10-100

Altitudine medie, rocă (granit) – prundiș, 2-10 m lățime (nivelul malurilor)

< 0,4

R-C4

Mediu, de stepă, mixt

100-1 000

Câmpie, substrat nisipos – prundiș, 8-25 m lățime (nivelul malurilor)

> 0,4

R-C5

Mare, de câmpie, mixt

1 000 -10 000

Câmpie, zona mrenei, variație de viteză, altitudinea maximă în zona de acumulare: 800 m deasupra niv. mării, > 25 m lățime (nivelul malurilor)

> 0,4

R-C6

Mic, de câmpie, calcaros

10-300

Câmpie, prundiș (calcar), lățime 3-10 m (nivelul malurilor)

> 2

Țările care au în comun tipurile intercalibrate:

Tipul R-C1:

Belgia (Flandra), Belgia (Valonia), Germania, Danemarca, Franța, Italia, Lituania, Țările de Jos, Polonia, Suedia, Regatul Unit

Tipul R-C2:

Spania, Franța, Irlanda, Suedia, Regatul Unit

Tipul R-C3:

Austria, Belgia (Valonia), Republica Cehă, Germania, Polonia, Spania, Suedia, Franța, Luxemburg, Regatul Unit

Tipul R-C4:

Belgia (Flandra), Belgia (Valonia) Republica Cehă, Germania, Danemarca, Estonia, Spania, Franța, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Suedia, Regatul Unit

Tipul R-C5:

Belgia (Valonia), Republica Cehă, Estonia, Franța, Germania, Spania, Irlanda. Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Suedia, Regatul Unit

Tipul R-C6:

Belgia (Valonia) Danemarca, Estonia, Spania, Franța, Irlanda, Italia, Polonia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Suedia, Regatul Unit

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – RÂURILE CENTRAL BALTICE

Elementul calitativ biologic

Faună nevertebrată bentonică

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună–moderată

Austria

Evaluare a elementelor calitative biologice – partea nevertebrate bentonice

0,80

0,60

Belgia (Flandra)

Indicele multimetric al Flandrei pentru macronevertebrate (MMIF)

0,90

0,70

Belgia (Valonia)

Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Norme AFNOR NF T 90 350, 1992) și Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012

0,94

(tipul R-C1)

0,97

(tipurile R-C3” R-C5, R-C6)

0,75

(tipul R-C1)

0,74

(tipurile R-C3” R-C5, R-C6)

Republica Cehă

Sistemul ceh de evaluare a stării ecologice a râurilor prin utilizarea macronevertebratelor bentonice

0,80

0,60

Danemarca

Indicele danez al faunei râurilor (DSFI)

1,00

0,71

Estonia

Evaluarea calității ecologice a apelor de suprafață din Estonia – macronevertebrate de râu

0,90

0,70

Germania

PERLODES –Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Franța

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 și arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,80

Irlanda

Sistemul de evaluare a calității (valoarea Q)

0,85

0,75

Italia

MacrOper, pe baza calculării indicelui STAR_MCI

0,96

0,72

Letonia

Indicele leton pentru macronevertebrate (LMI)

0,92

0,72

Lituania

Indicele lituanian al nevertebratelor din râuri (LRMI)

0,80

0,60

Luxemburg

Classification luxembourgeoise DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350, AFNOR XP T 90-333 și XP T 90-388

0,96

0,72

Țările de Jos

KRW-maatlat

0,80

0,60

Polonia

RIVECOmacro – MMI_PL

0,91 (tipul R-C1)

0,72 (tipul R-C1)

Spania

METI

0,93

0,70

Suedia

Indicele DJ (Dahl & Johnson 2004)

0,80

0,60

Regatul Unit

Instrumentul de clasificare a nevertebratelor din râuri (RICT)- WHPT

0,97

0,86

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – RÂURILE CENTRAL BALTICE

Elementul calitativ biologic

Macrofite și fitobentos

Subelementul calitativ biologic

Macrofite

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Tip

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună–moderată

Austria

AIM pentru râuri (indicele austriac al macrofitelor pentru râuri)

RC-3

0,875

0,625

Belgia (Flandra)

MAFWAT – Sistemul flamand de evaluare a macrofitelor

R-C1

0,80

0,60

Belgia (Valonia)

IBMR-WL – Indice biologic al macrofitelor pentru râuri (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

R-C3

0,925

0,607

Republica Cehă

Metoda de evaluare a corpurilor de apă de suprafață curgătoare în Republica Cehă prin intermediul elementului calitativ biologic „macrofite”

R-C3 (tipul național 1)

0,83

0,67

R-C3 (tipul național 4)

0,82

0,64

R-C4

0,86

0,62

Danemarca

DSPI – Indicele danez al plantelor din râuri

R-C1, R-C4

0,70

0,50

Germania

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

R-C1

0,745

0,495

R-C3

0,80

0,55

R-C4

0,575

0,395

Germania

NRW-Verfahren zur Bewertung von Fließgewässern mit Makrophyten

R-C1, R-C3, R-C4

0,995

0,695

Franța

IBMR – Indice Biologique Macrophytique en Rivière standardul francez NF T90-395 (2003-10-01)

R-C3

0,93

0,79

R-C4

0,905

0,79

Irlanda

MTR-IE – rangul trofic mediu

R-C4

0,74

0,62

Italia

IBMR-IT – Indice biologic al macrofitelor pentru râuri

R-C1

0,90

0,80

R-C4

0,90

0,80

Lituania

Indicele lituanian al macrofitelor pentru râuri

R-C4

0,61

0,41

Letonia

Metoda letonă de evaluare cu ajutorul macrofitelor

R-C4

0,75

0,55

Luxemburg

IBMR-LU – Indice biologic al macrofitelor pentru râuri

R-C3, R-C4, R-C5 și R-C6

0,89

0,79

Țările de Jos

Metoda revizuită de evaluare cu ajutorul macrofitelor pentru râurile din Țările de Jos

R-C1 și R-C

0,80

0,60

Polonia

MIR – Indice al macrofitelor pentru râuri

R-C1

0,90

0,65

R-C3

0,910

0,684

R-C4

0,90

0,65

Regatul Unit

LEAFPACS 2 pentru râuri

R-C1, R-C3 și R-C4 (*1)

0,80

0,60

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – RÂURILE CENTRAL BALTICE

Elementul calitativ biologic

Macrofite și fitobentos

Subelementul calitativ biologic

Fitobentos

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Tip

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună–moderată

Austria

Evaluare a elementelor calitative biologice – partea fitobentos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos]

Toate tipurile, altitudine < 500 m

0,70

0,42

Toate tipurile, altitudine > 500 m

0,71

0,43

Belgia (Flandra)

Proporțiile diatomeelor sensibile la impact și asociate impactului (PISIAD)

Toate tipurile

0,80

0,60

Belgia (Valonia)

IPS (Coste in CEMAGREF, 1982; Lenoir & Coste, 1996 și Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

Toate tipurile

0,98

0,73

Republica Cehă

Metoda cehă de evaluare pentru râuri prin intermediul organismelor fitobentonice

R-C3, R-C4, R-C5

0,80

0,63

Estonia

Indice de poluosensibilitate specifică (IPS)

Toate tipurile

0,85

0,70

Franța

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, decembrie 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

Toate tipurile

0,94

0,78

Germania

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

R-C1

0,67

0,43

R-C3

0,67

0,43

R-C4

0,61

0,43

R-C5

0,73

0,55

Irlanda

Forma revizuită a indicelui trofic al diatomeelor (TDI)

Toate tipurile

0,93

0,78

Italia

Indicele metric comun de intercalibrare (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

Toate tipurile

0,89

0,70

Irlanda

Forma revizuită a indicelui trofic al diatomeelor (TDI)

Toate tipurile

0,93

0,78

Lituania

Indicele fitobentos lituanian

R-C1, R-C4, R-C5, R-C6

0,73

0,55

Luxemburg

Indice de poluosensibilitate specifică (IPS)

R-C4, R-C3 (alcalinitate redusă)

0,98

0,78

R-C4 (alcalinitate ridicată), R-C5 și R-C6

0,99

0,78

Țările de Jos

KRW Maatlat

Toate tipurile

0,80

0,60

Polonia

Indeks Okrzemkowy IO dla rzek (Indicele diatomeelor pentru râuri)

Toate tipurile

0,80

0,58

Spania

Unități multimetrice ale diatomeelor (MDIAT)

R-C2, R-C3, R-C4

0,93

0,70

Suedia

Metodele suedeze de evaluare, reglementările EPA (NFS 2008:1) bazate pe indicele de poluosensibilitate specifică (IPS)

Toate tipurile

0,89

0,74

Regatul Unit

Evaluarea diatomeelor pentru starea ecologică a râurilor (DARLEQ2)

Toate tipurile

1,00

0,75

Categoria de apă

Râuri

Grupul de intercalibrare geografică

Continental estic (râuri)

Descrierea tipurilor intercalibrate

Tip

Caracterizarea râului

Ecoregiunea

Zona de acumulare (km2)

Altitudine (m deasupra niv. mării)

Geologie

Substrat

R-E1a

Carpatic: mic-mediu, altitudine medie

10

10-1 000

500-800

Mixtă

 

R-E1b

Carpatic: mic-mediu, altitudine medie

10

10-1 000

200-500

Mixtă

 

R-E2

De șes: dimensiuni medii, de câmpie

11 și 12

100-1 000

< 200

Mixtă

Nisip și nămol

R-E3

De șes: dimensiuni mari, de câmpie

11 și 12

> 1 000

< 200

Mixtă

Nisip, nămol și prundiș

R-E4

De șes: dimensiuni medii, altitudine medie

11 și 12

100-1 000

200-500

Mixtă

Nisip și pietriș

R-EX4

dimensiuni mari, altitudine medie

10, 11 și 12

> 1 000

200-500

Mixtă

Prundiș și pietriș

R-EX5

De șes: mic, de câmpie

11 și 12

10-100

< 200

Mixtă

Nisip și nămol

R-EX6

De șes: mic, altitudine medie

11 și 12

10-100

200-500

Mixtă

Pietriș

R-EX7

Balcani: mic, calcaros, altitudine medie

5

10-100

200-500

Calcaroasă

Pietriș

R-EX8

Balcani: mic până la mediu, surse calcaroase carstice

5

10-1 000

 

Calcaroasă

Prundiș, nisip și nămol

Țările care au în comun tipurile intercalibrate:

R-E1a:

Bulgaria, Republica Cehă, România, Slovacia

R-E1b:

Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, România, Slovacia

R-E2:

Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, România, Slovacia, Slovenia

R-E3:

Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, România, Slovacia, Slovenia

R-E4:

Austria, Republica Cehă, Bulgaria, Ungaria, România, Slovacia, Slovenia

R-EX4:

Republica Cehă, România, Slovacia

R-EX5:

Ungaria, România, Slovenia, Slovacia

R-EX6:

Ungaria, România, Slovenia

R-EX7:

Slovenia

R-EX8:

Slovenia

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – RÂURI CONTINENTAL ESTICE

Elementul calitativ biologic

Faună nevertebrată bentonică

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Tip

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună–moderată

Austria

Evaluare a elementelor calitative biologice – partea nevertebrate bentonice

R-E4

0,80

0,60

Bulgaria

IBI (BG) [Indicele biotic irlandez (BG)]

R-E1a, R-E1b

0,86

0,67

R-E2, R-E3

0,80

0,60

Republica Cehă

Sistemul ceh de evaluare a stării ecologice a râurilor prin utilizarea macronevertebratelor bentonice

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3

0,80

0,60

Ungaria

Indice multimetric pentru macronevertebrate în Ungaria

R-E1b, R-E3, R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

România

Metodă de evaluare a stării ecologice a corpurilor de apă pe baza macronevertebratelor

R-E1a, R-E1b, R-E3, R-EX4

0,74

0,58

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Slovacia

Evaluare realizată de Slovacia privind nevertebratele bentonice din râuri

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,80

0,60

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – RÂURI CONTINENTAL ESTICE

Elementul calitativ biologic

Macrofite și fitobentos

Subelementul calitativ biologic

Macrofite

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Tip

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună–moderată

Austria

AIM pentru râuri (indicele austriac al macrofitelor pentru râuri)

R-E4

0,875

0,625

Bulgaria

Indice de referință

R-E2, R-E3

0,570

0,370

R-E4

0,510

0,270

Republica Cehă

Metoda de evaluare a corpurilor de apă de suprafață curgătoare în Republica Cehă prin intermediul elementului calitativ biologic „macrofite”

R-E2, R-E3

0,750

0,500

Republica Cehă

Metoda de evaluare a corpurilor de apă de suprafață curgătoare în Republica Cehă prin intermediul elementului calitativ biologic „macrofite”

R-E4

0,770

0,560

Ungaria

Indice de referință

R-E2, R-E3

0,700

0,370

România

Sistemul românesc de evaluare pentru râuri bazat pe macrofite (Indicele al macrofitelor pentru râuri – MARI)

R-E2, R-E3, R-E4

R-E2 și R-E3: 0,875 , R-E4: 0,783

toate tipurile: 0,625

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

Slovacia

Indice biologic al macrofitelor pentru râuri (IBMR-SK)

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – RÂURI CONTINENTAL ESTICE

Elementul calitativ biologic

Macrofite și fitobentos

Subelementul calitativ biologic

Fitobentos

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Tip

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună–moderată

Austria

Evaluare a elementelor calitative biologice – partea privind fitobentos

R-E4

0,70

0,42

Bulgaria

Evaluarea stării ecologice a râurilor în Bulgaria pe baza indicelui de diatomee IPS

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,87 (tip național R2, R4)

0,85 (tip național R7, R8)

0,66 (tip național R2, R4)

0,64 (tip național R7, R8)

Republica Cehă

Sistem de evaluare pentru râuri prin intermediul organismelor fitobentonice

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-EX4

0,80

0,60

Ungaria

Evaluarea stării ecologice a râurilor pe baza diatomeelor

R-E2, R-E3, R-EX5

0,80

0,60

România

Metoda națională (românească) de evaluare a stării ecologice a râurilor pe baza organismelor fitobentonice (a diatomeelor), RO-AMRP

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,80

0,60

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

R-E4, R-EX5, R-EX6, R-EX7, R-EX8

0,80

0,60

Slovacia

Sistem de evaluare a stării ecologice a râurilor utilizând fitobentos

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,90

0,70

Categoria de apă

Râuri

Grupul de intercalibrare geografică

Râurile mediteraneene

Descrierea tipurilor intercalibrate

Tip

Caracterizarea râului

Zona de acumulare (km2)

Geologie

Regim de debit

R-M1

Mici curenți mediteraneeni

< 100

Mixtă (cu excepția straturilor silicioase)

Caracter sezonier puternic

R-M2

Curenți mediteraneeni medii

100-1 000

Mixtă (cu excepția straturilor silicioase)

Caracter sezonier puternic

R-M4

Curenți mediteraneeni de munte

 

Nesilicios

Caracter sezonier puternic

R-M5

Curenți temporari

 

 

Temporar

Țările care au în comun tipurile intercalibrate:

R-M1:

Bulgaria, Franța, Grecia, Italia, Portugalia, Slovenia, Spania

R-M2:

Bulgaria, Franța, Grecia, Italia, Portugalia, Slovenia, Spania

R-M4:

Cipru, Franța, Grecia, Italia, Spania

R-M5:

Cipru, Italia, Portugalia, Slovenia, Spania

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – RÂURILE MEDITERANEENE

Elementul calitativ biologic

Faună nevertebrată bentonică

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Tipul și țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună–moderată

R-M1

 

 

 

Franța

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Grecia

Sistemul elen de evaluare 2 (HESY-2)

0,943

0,750

Italia

MacrOper, (pe baza Indicelui metric comun de intercalibrare STAR (STAR_ICMi)

0,970

0,720

Portugalia

Metodă biologică de evaluare a calității râurilor – nevertebrate bentonice (IPtIN, IPtIS),

0,870 (tipul 1)

0,678 (tipul 1)

0,850 (tipul 3)

0,686 (tipul 3)

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Spania

Grupul de lucru iberic privind monitorizarea biologică (IBMWP)

0,845

0,698

Spania

Indice multimetric mediteraneean iberic – utilizând date cantitative (IMMi-T)

0,811

0,707

R-M2

 

 

 

Bulgaria

IBI (BG) (Indicele biotic irlandez (BG)]

0,800

0,600

Franța

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Grecia

Sistemul elen de evaluare 2 (HESY-2)

0,944

0,708

Italia

MacrOper, (pe baza Indicelui metric comun de intercalibrare STAR (STAR_ICMi)

0,940

0,700

Portugalia

Metodă biologică de evaluare a calității râurilor – nevertebrate bentonice (IPtIN, IPtIS),

0,830 (tipul 2)

0,693 (tipul 2)

0,880 (tipul 4)

0,676 (tipul 4)

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Spania

Grupul de lucru iberic privind monitorizarea biologică (IBMWP)

0,845

0,698

Spania

Indice multimetric mediteraneean iberic – utilizând date cantitative (IMMi-T)

0,811

0,707

R-M4

 

 

 

Cipru

Indicele metric comun de intercalibrare STAR (STAR_ICMi)

0,972

0,729

Franța

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Grecia

Sistemul elen de evaluare 2 (HESY-2)

0,850

0,637

Italia

MacrOper, (pe baza Indicelui metric comun de intercalibrare STAR (STAR_ICMi)

0,940

0,700

Spania

Grupul de lucru iberic privind monitorizarea biologică (IBMWP)

0,840

0,700

Spania

Indice multimetric mediteraneean iberic – utilizând date cantitative (IMMi-T)

0,850

0,694

R-M5

 

 

 

Cipru

Indicele metric comun de intercalibrare STAR (STAR_ICMi)

0,982

0,737

Grecia

Sistemul elen de evaluare 2 (HESY-2)

0,963

0,673

Italia

MacrOper, (pe baza Indicelui metric comun de intercalibrare STAR (STAR_ICMi)

0,970

0,730

Portugalia

Metodă biologică de evaluare a calității râurilor – nevertebrate bentonice (IPtIN, IPtIS),

0,973 (tipul 5)

0,705 (tipul 5)

0,961 (tipul 6)

0,708 (tipul 6)

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Spania

Grupul de lucru iberic privind monitorizarea biologică (IBMWP)

0,830

0,630

Spania

Indice multimetric mediteraneean iberic – utilizând date cantitative (IMMi-T)

0,830

0,620

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – RÂURILE MEDITERANEENE

Elementul calitativ biologic

Macrofite și fitobentos

Subelementul calitativ biologic

Macrofite

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Tipul și țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună–moderată

R-M1, M2, M4

 

 

 

Bulgaria (R-M1 și R-M2)

RI (BG) [Indicele de referință (BG)]

0,640

0,350

Cipru

IBMR – Indice biologic al macrofitelor pentru râuri

0,795

0,596

Franța

IBMR – Indice Biologique Macrophytique en Rivière standardul francez NF T90-395 (2003-10-01)

0,930

0,745

Grecia

IBMR – Indice biologic al macrofitelor pentru râuri

0,750

0,560

Italia

IBMR – Indice biologic al macrofitelor pentru râuri

0,900

0,800

Portugalia

IBMR – Indice biologic al macrofitelor pentru râuri

0,920

0,690

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

0,800

0,600

Spania

IBMR – Indice biologic al macrofitelor pentru râuri

0,950

0,740

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – RÂURILE MEDITERANEENE

Elementul calitativ biologic

Macrofite și fitobentos

Subelementul calitativ biologic

Fitobentos

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Tipul și țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună–moderată

R-M1

 

 

 

Bulgaria

IPS (Indice de Polluo-Sensibilité)

0,820

0,630

Franța

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, decembrie 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Grecia

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrat (EQR IPS)

0,956

0,717

Italia

Indicele metric comun de intercalibrare (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Portugalia

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,970 (tipul 1)

0,730 (tipul 1)

0,910 (tipul 3)

0,680 (tipul 3)

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Spania

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,937

0,727

R-M2

 

 

 

Bulgaria

IPDS (Indice de polluo-sensibilité)

0,820

0,630

Franța

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, decembrie 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Grecia

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrat (EQR IPS)

0,953

0,732

Italia

Indicele metric comun de intercalibrare (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Portugalia

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,910 (tipul 2)

0,680 (tipul 2)

0,970 (tipul 4)

0,730 (tipul 4)

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Spania

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,938

0,727

R-M4

 

 

 

Cipru

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,910

0,683

Franța

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, decembrie 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Grecia

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrat (EQR IPS)

0,932

0,716

Italia

Indicele metric comun de intercalibrare (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Spania

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,935

0,727

R-M5

 

 

 

Cipru

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,958

0,718

Italia

Indicele metric comun de intercalibrare (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,880

0,650

Portugalia

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,800 (tipul 5)

0,651 (tipul 5)

0,940 (tipul 6)

0,700 (tipul 6)

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Spania

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,935

0,700

Categoria de apă

Râuri

Grupul de intercalibrare geografică

Râurile nordice

Descrierea tipurilor intercalibrate

Tip

Caracterizarea râului

Zona deservită

segment (km2)

Altitudine și geomorfologie

Alcalinitate

(meq/l)

Material organic

(mg Pt/l)

R-N1

Mic, de câmpie, silicios, alcalinitate moderată

10-100

< 200 m deasupra niv. mării sau sub cea mai înaltă linie de coastă

0,2 -1

< 30

(< 150 în Irlanda)

R-N3

Mic/mediu, de câmpie, organic, alcalinitate redusă

10-1 000

< 0,2

> 30

R-N4

Mediu, de câmpie, alcalinitate moderată, silicios

100-1 000

0,2 -1

< 30

R-N5

Mic, altitudine medie, silicios, alcalinitate redusă

10-100

Între câmpie și deal

< 0,2

< 30

R-N9

Mic/mediu, altitudine medie, silicios, alcalinitate redusă, organic (humic)

10-1 000

Între câmpie și deal

< 0,2

> 30

Țările care au în comun tipurile intercalibrate:

R-N1:

Finlanda, Irlanda, Norvegia, Suedia, Regatul Unit

R-N3:

Finlanda, Irlanda, Norvegia, Suedia, Regatul Unit

R-N4:

Finlanda, Norvegia, Suedia, Regatul Unit

R-N5:

Finlanda, Norvegia, Suedia, Regatul Unit

R-N9:

Finlanda, Norvegia, Suedia

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – RÂURILE NORDICE

Elementul calitativ biologic

Faună nevertebrată bentonică (metode sensibile la îmbogățirea cu substanțe organice și degradarea generală)

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună–moderată

Finlanda

Metoda finlandeză revizuită de evaluare a faunei nevertebrate din râuri

0,80

0,60

Irlanda

Sistemul de evaluare a calității (valoarea Q)

0,85

0,75

Norvegia

ASPT

0,99

0,87

Suedia

Indicele DJ (Dahl & Johnson 2004)

0,80

0,60

Regatul Unit

Instrumentul de clasificare a nevertebratelor din râuri (RICT)- WHPT

0,97

0,86

Elementul calitativ biologic

Faună nevertebrată bentonică (metode sensibile la acidificare)

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Următoarele rezultate se aplică tipurilor hidrografice limpezi, cu alcalinitate redusă

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună–moderată

Norvegia

Acidindex2 (indice Raddum2 modificat) (acidificarea râurilor)

0,675

0,515

Regatul Unit – Scoția

WFD-AWIC

0,910

0,830

Regatul Unit – Anglia și Țara Galilor

WFD-AWIC

0,980

0,890

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Următoarele rezultate se aplică tipurilor hidrografice humice, cu alcalinitate redusă

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună–moderată

Suedia

MISA: Indice de acidificare a fluxului multimetric de nevertebrate

0,550

0,400

Regatul Unit

WFD-AWIC

0,930

0,830

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – RÂURILE NORDICE

Elementul calitativ biologic

Macrofite și fitobentos

Subelementul calitativ biologic

Macrofite

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Tipul și țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună–moderată

R-N3 și R-N9

 

 

 

Finlanda

Indice trofic TIc

0,889

0,610

Suedia

Indice trofic TIc

0,889

0,610

Norvegia

Indice trofic TIc

0,889

0,610

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – RÂURILE NORDICE

Elementul calitativ biologic

Macrofite și fitobentos

Subelementul calitativ biologic

Fitobentos

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună–moderată

Finlanda

Metoda finlandeză pentru râuri bazată pe organisme fitobentonice

0,80

0,60

Suedia

Indice de poluosensibilitate specifică (IPS)

0,89

0,74

Irlanda

Forma revizuită a indicelui trofic al diatomeelor (TDI)

0,93

0,78

Regatul Unit

DARLEQ 2

1,00

0,75

Norvegia

Indicele stării trofice bazat pe perifiton (PIT)

0,99

(Ca ≤ 1 mg/l)

0,83

0,95

(Ca > 1 mg/l)

Categoria de apă

Râuri

Grupurile de intercalibrare geografică

Toate

Elementul calitativ biologic

Ihtiofaună

Prezentare generală a grupurilor regionale înființate pentru intercalibrarea peștelui de râu:

Grupul zonelor de câmpie și centrale  – Belgia (Flandra), Belgia (Valonia), Franța, Germania, Țările de Jos, Lituania, Luxemburg, Regatul Unit (Anglia și Țara Galilor), Polonia, Letonia, Estonia, Danemarca, Ungaria

Grupul nordic  – Finlanda, Irlanda, Suedia, Regatul Unit (Scoția și Irlanda de Nord), Norvegia

Grupul de munți de tip alpin  – Austria, Franța, Germania, Slovenia, Italia

Grupul Mediteraneean-Atlanticul de Sud  – Portugalia, Spania, Italia, Grecia, Bulgaria

Grupul danubian  – Republica Cehă, România, Slovacia, Bulgaria

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Grupul de regiuni joase-medii

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună–moderată

Belgia (Flandra)

În amonte și de câmpie IBI

0,850

0,650

Belgia (Valonia)

IBIP (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

0,958

0,792

Franța

FBI (Fish-Based Index – Indicele bazat pe fauna piscicolă): Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344.

1,131

0,835

Germania

FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Letonia

Indicele leton pentru pești

0,880

0,660

Lituania

Indicele lituanian pentru pești din râuri

0,940

0,720

Luxemburg

Classification française DCE Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344

1,131

0,835

Țările de Jos

NLFISR

0,800

0,600

Polonia

Indice EFI+PL

0,800

0,600

Grupul nordic

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună–moderată

Finlanda

Indicele finlandez pentru pești (FiFi) – tipul L2

0,665

0,499

Finlanda

Indicele finlandez pentru pești (FiFi) – tipul L3

0,658

0,493

Finlanda

Indicele finlandez pentru pești (FiFi) – tipul M1

0,709

0,532

Finlanda

Indicele finlandez pentru pești (FiFi) – tipul M2

0,734

0,550

Finlanda

Indicele finlandez pentru pești (FiFi) – tipul M3

0,723

0,542

Irlanda

Schema 2 de clasificare a peștilor din Irlanda (FCS2)

0,845

0,540

Suedia

Metoda suedeză VIX

0,739

0,467

Regatul Unit (Irlanda de Nord)

IR_FCS2

0,845

0,540

Regatul Unit – Scoția

FCS2 Scoția

0,850

0,600

Grupul mediteraneean

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună–moderată

Grecia

Indicele elen pentru fauna piscicolă (HeFI)

0,800

0,600

Portugalia

F-IBIP – Indicele integrității biotice bazat pe fauna piscicolă pentru apele curgătoare de mică adâncime portugheze

0,850

0,675

Spania

IBIMED – tipul T2

0,816

0,705

Spania

IBIMED – tipul T3

0,929

0,733

Spania

IBIMED – tipul T4

0,864

0,758

Spania

IBIMED – tipul T5

0,866

0,650

Spania

IBIMED – tipul T6

0,916

0,764

Grupul alpin

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună–moderată

Austria

FIA

0,875

0,625

Franța

FBI (Fish-Based Index – Indicele bazat pe fauna piscicolă): Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T90-344

1,131

0,876

Germania

FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Italia

Indicele NISECI (noul indice de stare ecologică al comunităților piscicole)

0,800

0,520

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi rib

0,800

0,600

Grupul danubian

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună–moderată

Bulgaria

TsBRI (Indicele bulgar pentru fauna piscicolă în funcție de tipuri)

0,860

0,650

Republica Cehă

Metoda multimetrică cehă CZI

0,780

0,585

România

EFI+ European Fish index (indicele european pentru fauna piscicolă) (tipul ciprinide de apă mică)

0,939

0,700

România

EFI+ European Fish index (indicele european pentru fauna piscicolă) (tipul salmonide)

0,911

0,755

Slovacia

Indicele pentru fauna piscicolă din Slovacia, FIS

0,710

0,570

Categoria de apă

Râuri

Grupurile de intercalibrare geografică

Toate – râuri foarte mari

Descrierea tipurilor intercalibrate

Tip

Caracterizarea râului

Zona de acumulare a segmentului (km2)

Alcalinitate (meq/l)

R-L1

Râuri foarte mari cu alcalinitate redusă

> 10 000

< 0,5

R-L2

Râuri foarte mari cu alcalinitate medie-ridicată

> 10 000

> 0,5

Țările care au în comun tipurile intercalibrate:

R-L1:

Finlanda, Norvegia, Suedia

R-L2:

Austria, Belgia (Flandra), Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia

GRUPUL DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – RÂURI FOARTE MARI

Elementul calitativ biologic

Faună nevertebrată bentonică

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună–moderată

Austria

Evaluare a elementelor calitative biologice – partea nevertebrate bentonice (pentru râuri alpine mari)

0,80

0,60

Austria

Evaluarea slovacă a nevertebratelor bentonice din râuri mari (pentru râurile mari de la câmpie)

0,80

0,60

Belgia (Flandra)

Indicele multimetric al Flandrei pentru macronevertebrate (MMIF)

0,90

0,70

Bulgaria

mRBA – evaluarea biologică rapidă modificată

0,80

0,60

Croația

Sistem de evaluare a stării ecologice pe baza nevertebratelor bentonice din râuri foarte mari

0,80

0,60

Republica Cehă

Sistemul ceh de evaluare a stării ecologice a râurilor mari cu adâncime mare prin utilizarea macronevertebratelor bentonice

0,80

0,60

Germania

Germany PTI – Potamon-Typie-Index

0,80

0,60

Estonia

Evaluarea calității ecologice a apelor de suprafață din Estonia – macronevertebrate de râu mare

0,90

0,70

Spania

IBMWP – Grupul de lucru iberic privind monitorizarea biologică

0,79

0,48

Finlanda

Metoda finlandeză revizuită de evaluare a faunei nevertebrate din râuri

0,80

0,60

Ungaria

Hungary HMMI_II – Indicele multimetric maghiar pentru macronevertebrate pentru râurile mari și foarte mari

0,80

0,60

Italia

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) – râuri mediteraneene

0,94

0,70

Italia

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) – râuri nemediteraneene

0,96

0,72

Lituania

Indicele lituanian pentru macronevertebrate din râuri

0,80

0,60

Letonia

LRMI – Latvian large River Macroinvertebrate Index (Indicele leton pentru macronevertebrate din râuri mari)

0,88

0,63

Țările de Jos

WFD-metrics for natural water types (metodă metrică a directivei-cadru privind apa pentru tipurile de apă naturale)

0,80

0,60

Norvegia

Norway ASPT – Average Score Per Taxon (scorul mediu pe taxon)

0,99

0,87

Polonia

RIVECOmacro – MMI_PL

0,91

0,71

România

ECO-BENT – Metodă de evaluare a stării ecologice a corpurilor de apă pe baza macronevertebratelor

0,79

0,53

Suedia

Scorul mediu pe taxon (Average Score Per Taxon – ASPT) și DJ-index

0,80

0,60

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Slovacia

Evaluare realizată de Slovacia privind nevertebratele bentonice din râuri mari

0,80

0,60

GRUPUL DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – RÂURI FOARTE MARI

Elementul calitativ biologic

Fitoplancton

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună–moderată

Austria

PhytoFluss-Index 4.0 din Germania

0,80

0,60

Belgia (Flandra)

PhytoFluss-Index 2.0 din Germania

0,80

0,60

Bulgaria

PhytoFluss-Index 4.0 din Germania

0,80

0,60

Croația

HRPI – Hungarian River Phytoplankton Index (indicele maghiar pentru fitoplanctonul din râuri)

0,80

0,60

Republica Cehă

CZ – Metodă de evaluare a stării ecologice a râurilor pe baza fitoplanctonului

0,80

0,60

Germania

PhytoFluss-Index din Germania

0,80

0,60

Estonia

EST_PHYPLA_R – Estonian Large River Phytoplankton Index (indicele eston pentru fitoplancton din râuri mari)

0,85

0,65

Ungaria

HRPI – Hungarian River Phytoplankton Index (indicele maghiar pentru fitoplanctonul din râuri)

0,80

0,60

Lituania

PhtytoFluss-Index din Germania pentru râurile de câmpie de tip 15.2

0,80

0,60

Letonia

Indicele leton pentru fitoplancton din râuri mari)

0,80

0,60

Polonia

Indicatorul IFPL – metodă pentru evaluarea râurilor mari cu ajutorul fitoplanctonului

1,08

0,92

România

ECO-FITO– Metodă de evaluare a stării ecologice a corpurilor de apă pe baza fitoplanctonului

0,92

0,76

Slovacia

Phytoplankton-SK – evaluarea slovacă a fitoplanctonului din râuri mari

0,80

0,60

GRUPUL DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – RÂURI FOARTE MARI

Elementul calitativ biologic

Macrofite și fitobentos

Subelementul calitativ biologic

Fitobentos

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Țara și tipul

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună–moderată

R-L1

 

 

 

Finlanda

Metoda finlandeză pentru râuri bazată pe organisme fitobentonice

0,80

0,60

Suedia

Alge bentonice în apa curgătoare – analiza diatomeelor

0,89

0,74

R-L2

 

 

 

Austria

Evaluarea elementelor calitative biologice – partea privind fitobentos

0,85

0,57

Bulgaria

IPS (Indice de Polluo-Sensibilité)

0,76

0,58

Republica Cehă

Sistem de evaluare fluvial prin intermediul organismelor fitobentonice

0,80

0,60

Estonia

Evaluarea calității ecologice a apelor de suprafață din Estonia – organisme fitobentonice fluviale

0,83

0,64

Franța

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF T90-354, aprilie 2016. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,92

0,76

Spania

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,68

0,48

Germania

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,725

0,55

Croația

Sistem de evaluare a stării ecologice a organismelor fitobentonice din râuri pe baza diatomeelor

0,8

0,61

Ungaria

Evaluarea stării ecologice a râurilor pe baza diatomeelor

0,762

0,60

Italia

Indicele metric comun de intercalibrare (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,89 (tip național C)

0,70 (tip național C)

0,82 (tip național M3)

0,62 (tip național M3)

Țările de Jos

WFD-metrics for natural water types (metodă metrică a directivei-cadru privind apa pentru tipurile de apă naturale)

0,80

0,60

Portugalia

IPS – Specific Polluosensibility Index (indicele sensibilității la poluare specifice)

0,90 (tipul național R_GRS/Guadiana river)

0,67 (tipul național R_GRS/Guadiana river)

Slovacia

Sistem de evaluare a stării ecologice a râurilor utilizând fitobentos

0,90

0,70

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Categoria de apă

Lacuri

Grupul de intercalibrare geografică

Lacuri alpine

Descrierea tipurilor intercalibrate

Tip

Caracterizarea lacului

Altitudine (m deasupra nivelului mării)

Adâncime medie (m)

Alcalinitate (meq/l)

Mărimea lacului (km2)

L-AL3

De câmpie sau altitudine medie, adânc, alcalinitate medie-ridicată (influență alpină), întins

50-800

> 15

> 1

> 0,5

L-AL4

Altitudine medie, puțin adânc, alcalinitate medie-ridicată (influență alpină), întins

200-800

3-15

> 1

> 0,5

Țările care au în comun tipurile intercalibrate:

Tipurile L-AL3:

Austria, Franța, Germania, Italia și Slovenia

Tipurile L-AL4:

Austria, Franța, Germania, Italia

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ A LACURILOR ALPINE

Elementul calitativ biologic

Fitoplancton

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Austria

Evaluare a elementelor calitative biologice, partea B2 – fitoplancton

0,80

0,60

Franța

Indicele fitoplanctului pentru lacuri (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

0,80

0,60

Germania

PSI (Phyto-Seen-Index) – Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Italia

Metodă italiană de evaluare a fitoplanctonului (Italian Phytoplankton Assessment Method – IPAM)

0,80

0,60

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitoplanktona

0,80

0,60

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ A LACURILOR ALPINE

Elementul calitativ biologic

Macrofite și fitobentos

Subelementul calitativ biologic

Macrofite

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Tipul IC

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Austria

AIM pentru lacuri (indicele austriac de macrofite pentru lacuri)

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Franța

Indicele francez de macrofite pentru lacuri (IBML): Indice Biologique Macrophytique en Lacs

L-AL3+

L-AL4

0,92

0,72

Germania

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

L-AL3+

L-AL4

0,76

0,51

Germania

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten und Phytobenthos

LAL4

0,74

0,47

Italia

MacroIMMI (indice macrofitic pentru evaluarea calității ecologice a lacurilor italiene)

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

L-AL3

0,80

0,60

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ A LACURILOR ALPINE

Elementul calitativ biologic

Faună nevertebrată bentonică

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Germania

AESHNA – Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ A LACURILOR ALPINE

Elementul calitativ biologic

Ihtiofaună

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Austria

ALFI (Austrian lake fish index – indicele austriac pentru peștii din lacuri): Un indice multimetric pentru a evalua starea ecologică a lacurilor alpine bazat pe ihtiofaună

0,80

0,60

Germania

DeLFI_SITE – Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,85

0,69

Italia

Lake Fish Index (LFI) (indice al faunei piscicole din lacuri)

0,82

0,64

Categoria de apă

Lacuri

Grupul de intercalibrare geografică

Lacuri centrale/baltice

Descrierea tipurilor intercalibrate

Tip

Caracterizarea lacului

Altitudine (m deasupra nivelului mării)

Adâncime medie (m)

Alcalinitate (meq/l)

Timpul de rezidență (ani)

L-CB1

De câmpie, puțin adânc, calcaros

< 200

3-15

> 1

1-10

L-CB2

De câmpie, deloc adânc, calcaros

< 200

< 3

> 1

0,1 -1

Țările care au în comun tipurile intercalibrate

Tipurile L-CB1:

Belgia, Germania, Danemarca, Estonia, Irlanda, Lituania, Letonia, Țările de Jos, Polonia, Regatul Unit.

Tipurile L-CB2:

Belgia, Germania, Danemarca, Estonia, Irlanda, Lituania, Letonia, Țările de Jos, Polonia, Regatul Unit.

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – LACURILE CENTRAL-BALTICE

Elementul calitativ biologic

Fitoplancton

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Belgia (Flandra)

Metoda flamandă de evaluare a fitoplanctonului pentru lacuri

0,80

0,60

Danemarca

Indice danez al fitoplanctonului pentru lacuri

0,80

0,60

Estonia

Evaluarea calității ecologice a apelor de suprafață din Estonia – fitoplancton din lacuri

0,80

0,60

Germania

PSI (Phyto-Seen-Index) – Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland – Indicele german fito-lacuri

0,80

0,60

Irlanda

Indicele irlandez al fitoplanctonului pentru lacuri

0,80

0,60

Letonia

Indicele leton al fitoplanctonului pentru lacuri

0,81

0,61

Lituania

Indicele german al fitoplanctonului (PSI)

0,81

0,61

Țările de Jos

WFD-metrics for natural water types (metodă metrică a directivei-cadru privind apa pentru tipurile de apă naturale)

0,80

0,60

Polonia

Metodă pentru fitoplancton pentru lacurile poloneze (Phytoplankton method for Polish Lakes – PMPL)

0,80

0,60

Regatul Unit

Instrumentul de evaluare a fitoplanctonului pentru lacuri cu modul de incertitudine (Phytoplankton Lake Assessment Tool with Uncertainty Module – PLUTO)

0,80

0,60

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – LACURILE CENTRAL-BALTICE

Elementul calitativ biologic

Macrofite și fitobentos

Subelementul calitativ biologic

Macrofite

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Tipul IC

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Belgia (Flandra)

Sistemul flamand de evaluare a macrofitelor

Toate tipurile

0,80

0,60

Danemarca

Indice danez al macrofitelor pentru lacuri

Toate tipurile

0,80

0,60

Estonia

Evaluarea calității ecologice a apelor de suprafață din Estonia – macrofite din lacuri

LCB1

0,78

0,52

LCB2

0,76

0,50

Germania

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

Toate tipurile

0,80

0,60

Letonia

Metodă letonă de evaluare a macrofitelor

Toate tipurile

0,80

0,60

Lituania

Indicele lituanian al macrofitelor pentru lacuri

Toate tipurile

0,75

0,50

Țările de Jos

WFD-metrics for natural water types (metodă metrică a directivei-cadru privind apa pentru tipurile de apă naturale)

Toate tipurile

0,80

0,60

Polonia

Metodă indicativă bazată pe macrofite pentru lacuri – indice al stării ecologice a macrofitelor – Ecological Status Macrophyte Index ESMI (multimetrică)

Toate tipurile

0,68

0,41

Regatul Unit

LEAFPACS 2 pentru lacuri (*2)

Toate tipurile

0,80

0,66

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – LACURILE CENTRAL-BALTICE

Elementul calitativ biologic

Faună nevertebrată bentonică

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Belgia (Flandra)

Indicele multimetric al Flandrei pentru macronevertebrate (MMIF)

0,90

0,70

Estonia

Evaluarea calității ecologice a apelor de suprafață din Estonia – macronevertebrate din lacuri

0,86

0,70

Germania

AESHNA – Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Letonia

Indicele multimetric leton al macronevertebratelor din lacuri (Latvian Lake Macroinvertebrate Multimetric Index – LLMMI)

0,85

0,52

Lituania

Indice lituanian al macronevertebratelor din lacuri

0,74

0,50

Țările de Jos

WFDi – Metric for Natural Watertypes (metodă metrică a directivei-cadru privind apa pentru tipurile de ape naturale)

0,80

0,60

Regatul Unit

Chironomid Pupal Exuvial Technique (CPET)

0,77

0,64

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – LACURILE CENTRAL-BALTICE

Elementul calitativ biologic

Ihtiofaună

Descrierea tipurilor comune de intercalibrare

Tip

Caracterizarea lacului

Altitudine (m deasupra nivelului mării)

Adâncime medie (m)

Alcalinitate (meq/l)

Timpul de rezidență (ani)

L-CB1

De câmpie, puțin adânc, calcaros

< 200

3-15

> 1

1-10

L-CB2

De câmpie, deloc adânc, calcaros

< 200

< 3

> 1

0,1 -1

L-CB3

De câmpie, puțin adânc, mic, silicios (alcalinitate medie)

< 200

3-15

0,2 -1

1-10

L-CB4

Corpuri de apă puternic modificate

200-700

3-30

> 0,2

0,1 -5

Țările care au în comun tipurile intercalibrate

Tipurile L-CB1:

Belgia, Germania, Danemarca, Estonia, Irlanda, Lituania, Letonia, Țările de Jos, Polonia, Regatul Unit.

Tipurile L-CB2:

Belgia, Germania, Danemarca, Estonia, Irlanda, Lituania, Letonia, Țările de Jos, Polonia, Regatul Unit.

Tipurile L-CB3:

Belgia, Danemarca, Estonia, Franța, Letonia, Polonia

Tipurile L-CB4:

Republica Cehă

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Bună-Moderată

Republica Cehă

CZ-FBI

0,870

0,619

Danemarca

Indice danez al peștilor pentru lacuri

0,75

0,54

EE

LAFIEE

0,80

0,61

Germania

DeLFI_SITE – Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,95

0,80

Franța

ELFI (European Lake Fish Index – indicele european pentru peștii din lacuri): Indice Ichtyofaune Lacustre (IIL)

0,73

0,49

Letonia

Indicele leton al peștilor pentru lacuri

0,76

0,57

Lituania

Indicele lituanian al peștilor pentru lacuri

0,865

0,605

Țările de Jos

VISMAATLAT

0,80

0,60

Polonia

LFI+

0,866

0,595

Polonia

LFI EN

0,804

0,557

Categoria de apă

Lacuri

Grupul de intercalibrare geografică

Continental estic (lacuri)

Descrierea tipurilor comune de intercalibrare

Tip

Caracterizarea lacului

Altitudine (m deasupra nivelului mării)

Adâncime medie (m)

Alcalinitate (meq/l)

Conductivitatea (μS/cm)

L-EC1

De câmpie, deloc adânc, apă dură

< 200

< 6

1-4

300 – 1 000

Țările care au în comun tipurile intercalibrate

Tipurile L-EC1:

Bulgaria, Ungaria, România

GRUPUL DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ AL LACURILOR DIN GRUPUL CONTINENTAL/ESTIC

Elementul calitativ biologic

Fitoplancton

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Bulgaria

HLPI-Hungarian lake phytoplankton index (Indicele maghiar al fitoplanctonului pentru lacuri)

0,80

0,60

Ungaria

HLPI-Hungarian lake phytoplankton index (Indicele maghiar al fitoplanctonului pentru lacuri)

0,80

0,60

România

HLPI-Hungarian lake phytoplankton index (Indicele maghiar al fitoplanctonului pentru lacuri)

0,80

0,60

GRUPUL DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ AL LACURILOR DIN GRUPUL CONTINENTAL/ESTIC

Elementul calitativ biologic

Macrofite și fitobentos

Subelementul calitativ biologic

Macrofite

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare

foarte bună-bună

Delimitare

bună-moderată

Bulgaria

RI-BG – Indicele de referință adaptat

0,83

0,58

Ungaria

HU-RI – Indicele de referință adaptat

0,89

0,67

România

MIRO – Indicele bazat pe macrofite pentru lacurile din România (indice de referință adaptat)

0,86

0,66

GRUPUL DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ AL LACURILOR DIN GRUPUL CONTINENTAL/ESTIC

Elementul calitativ biologic

Faună nevertebrată bentonică

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Bulgaria

HMMI_lakes (Indicele multimetric macrozoobentonic maghiar pentru lacuri)

0,85

0,65

Ungaria

HMMI_lakes (Indicele multimetric macrozoobentonic maghiar pentru lacuri)

0,85

0,65

România

ECO-NL-BENT Sistemul românesc de evaluare a stării ecologice pentru lacuri naturale care utilizează nevertebrate bentonice

0,93

0,60

GRUPUL DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ AL LACURILOR DIN GRUPUL ESTIC

Elementul calitativ biologic

Ihtiofaună

REZULTATELE INTERCALIBRĂRII NEFINALIZATE

Categoria de apă

Lacuri

Grupul de intercalibrare geografică

Lacuri mediteraneene

Descrierea tipurilor intercalibrate

Tip

Caracterizarea lacului

Altitudine

(m)

Media precipitațiilor anuale (mm) și T ( oC)

Adâncime medie (m)

Suprafață (km2)

Zona de acumulare (km2)

Alcalinitate (meq/l)

L-M5/7

Lac de acumulare, adânc, întins, silicios, „zone umede”

< 1 000

> 800 și/sau < 15

> 15

0,5 -50

< 20 000

< 1

L-M8

Lac de acumulare, adânc, întins, calcaros

< 1 000

> 15

0,5 -50

< 20 000

> 1

Țările care au în comun tipurile intercalibrate

Tipul L-M5/7:

Franța, Grecia, Italia, Portugalia, Spania

Tipurile L-M8:

Cipru, Franța, Grecia, Italia, Spania

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ A LACURILOR MEDITERANEENE

Elementul calitativ biologic

Fitoplancton

Țara și tipul

Metode naționale de clasificare

intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare

foarte bună-bună

Delimitare

bună-moderată

LM 5/7

Franța

Indicele fitoplanctului pentru lacuri (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

n.d. (*3)

0,60

Grecia

Noul sistem de evaluare mediteraneean pentru lacurile de acumulare (NMASRP).

n.d. (*3)

0,60

Italia

Noua metodă italiană (New Italian Method – NITMET)

n.d. (*3)

0,60

Portugalia

Metodă de evaluare a calității biologice pentru lacurile de acumulare cu fitoplancton (noul sistem de evaluare mediteraneean pentru fitoplanctonul din lacurile de acumulare: New Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton – NMASRP).

n.d. (*3)

0,60

Spania

Sistem de evaluare mediteraneean pentru fitoplanctonul din lacurile de acumulare (Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton – MASRP).

n.d. (*3)

0,58

L-M8

Cipru

Nou sistem de evaluare mediteraneean pentru fitoplanctonul din lacurile de acumulare (NMASRP).

n.d. (*3)

0,60

Franța

Indicele fitoplanctului pentru lacuri (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

n.d. (*3)

0,60

Grecia

Nou sistem de evaluare mediteraneean pentru lacurile de acumulare (NMASRP).

n.d. (*3)

0,60

Italia

Noua metodă italiană (New Italian Method – NITMET)

n.d. (*3)

0,60

Spania

Sistem de evaluare mediteraneean pentru fitoplanctonul din lacurile de acumulare (Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton – MASRP).

n.d. (*3)

0,60

Categoria de apă

Lacuri

Grupul de intercalibrare geografică

Lacurile nordice

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – LACURILE NORDICE

Elementul calitativ biologic

Fitoplancton

Descrierea tipurilor intercalibrate

Tip

Caracterizarea lacului

Altitudine (m deasupra nivelului mării)

Adâncime medie (m)

Alcalinitate (meq/l)

Culoarea

(mg Pt/l)

L-N1

De câmpie, puțin adânc, alcalinitate medie, limpede

< 200

3-15

0,2 -1

< 30

L-N2a

De câmpie, puțin adânc, alcalinitate redusă, limpede

< 200

3-15

< 0,2

< 30

L-N2b

De câmpie, adânc, alcalinitate redusă, limpede

< 200

> 15

< 0,2

< 30

L-N3a

De câmpie, puțin adânc, alcalinitate redusă, mezo-humic

< 200

3-15

< 0,2

30-90

L-N5

Altitudine medie, puțin adânc, alcalinitate redusă, limpede

200-800

3-15

< 0,2

< 30

L-N6a

Altitudine medie, puțin adânc, alcalinitate redusă, mezo-humic

200-800

3-15

< 0,2

30-90

L-N8a

De câmpie, puțin adânc, alcalinitate medie, mezo-humic

< 200

3-15

0,2 -1

30-90

Tipurile L-N1, L-N2a, L-N3a, LN-8a:

Irlanda, Finlanda, Norvegia, Suedia, Regatul Unit.

Tipul L-N2b:

Norvegia, Suedia, Regatul Unit

Tipurile L-N5, L-N6a:

Norvegia, Suedia

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Metode naționale de clasificare

intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare

foarte bună-bună

Delimitare

bună-moderată

Finlanda

Metoda finlandeză de evaluare a fitoplanctonului pentru lacuri

0,80

0,60

Irlanda

Indicele irlandez al fitoplanctonului pentru lacuri

0,80

0,60

Norvegia

Metoda de clasificare a stării ecologice a lacurilor prin fitoplancton

0,80

0,60

Suedia

Metodele de evaluare ecologică pentru lacuri: factor de calitate fitoplancton

0,80

0,60

Regatul Unit

Instrumentul de evaluare a fitoplanctonului pentru lacuri cu modul de incertitudine (Phytoplankton Lake Assessment Tool with Uncertainty Module – PLUTO)

0,80

0,60

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – LACURILE NORDICE

Elementul calitativ biologic

Macrofite și fitobentos

Subelementul calitativ biologic

Macrofite

Descrierea tipurilor intercalibrate

Tip

Caracterizarea lacului

Alcalinitate (meq/l)

Culoare (mg Pt/l)

L-N-M 101

Alcalinitate redusă, limpede

0,05 -0,2

< 30

L-N-M 102

Alcalinitate redusă, humic

0,05 -0,2

> 30

L-N-M 201

Alcalinitate medie, limpede

0,2 -1,0

< 30

L-N-M 202

Alcalinitate medie, humic

0,2 -1,0

> 30

L-N-M 301a

Alcalinitate ridicată, limpede, sub-tip atlantic

> 1,0

< 30

L-N-M 302 a

Alcalinitate ridicată, limpede, sub-tip atlantic

> 1,0

> 30

Tipurile 101, 102, 201 și 202:

Irlanda, Finlanda, Norvegia, Suedia, Regatul Unit.

Tipul 301a:

Irlanda, Regatul Unit

Tipul 302 a:

Irlanda, Regatul Unit

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Metode naționale de clasificare

intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Bună-Moderată

Finlanda

Sistem finlandez de clasificare a macrofitelor (Finnmac)

0,8 (toate tipurile)

0,6 (toate tipurile)

Irlanda

Indicele macrofitelor libere

0,9 (toate tipurile)

0,68 (toate tipurile)

Norvegia

Indice național al macrofitelor (indice trofic – TIc)

Tipul 101: 0,98

Tipul 102: 0,96

Tipul 201: 0,95

Tipul 202: 0,99

Tipul 101: 0,87

Tipul 102: 0,87

Tipul 201: 0,75

Tipul 202: 0,77

Suedia

Indice trofic (TI)

Tipul 101: 0,93

Tipul 102: 0,93

Tipul 201: 0,89

Tipul 202: 0,91

Tipul 101: 0,80

Tipul 102: 0,83

Tipul 201: 0,78

Tipul 202: 0,78

Regatul Unit

LEAFPACS 2 pentru lacuri (*4)

0,8 (toate tipurile)

0,66 (toate tipurile)

Regatul Unit

Indicele macrofitelor libere (*5)

0,9 (toate tipurile)

0,68 (toate tipurile)

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – LACURILE NORDICE

Elementul calitativ biologic

Faună nevertebrată bentonică

Descrierea tipurilor intercalibrate

Tip

Caracterizarea lacului

Ecoregiunea

Altitudine

(m deasupra niv. mării)

Alcalinitate (meq/l)

Culoare (mg Pt/l)

Acidificarea litoralului lacurilor

 

 

 

 

L-N-BF1

De câmpie/altitudine medie, alcalinitate redusă, limpede

n.d.

< 800

0,05 -0,2

< 30

Eutrofizarea profundă a lacurilor

 

 

 

 

L-N-BF2

Ecoregiunea 22, alcalinitate redusă, limpede și humic

22

Suprafață > 1 km2, adâncime maximă > 6 m

< 0,2

n.d.

Tipurile L-N-BF1:

Norvegia, Suedia, Regatul Unit, Irlanda, Finlanda

Tipurile L-N-BF2:

Finlanda, Suedia

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Metode naționale de clasificare

intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Foarte bună–bună

Bună-Moderată

 

Acidificarea litoralului lacurilor

 

 

Norvegia

MultiClear: Indice nevertebrate multimetric pentru lacurile limpezi

0,95

0,74

Suedia

MILA: Multimetric Invertebrate Lake Acidification index (indice multimetric nevertebrate de acidificare a lacurilor)

0,85

0,60

Regatul Unit

LAMM (Lake Acidification Macroinvertebrate Metric – indicele de acidificare a lacurilor pentru macronevertebrate)

0,86

0,70

 

Eutrofizarea profundă a lacurilor

 

 

Finlanda

Metoda finlandeză revizuită de evaluare a faunei nevertebrate din lacuri (PICM)

0,80

0,60

Suedia

BQI (indice de calitate bentonică)

0,84

0,67

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – LACURILE NORDICE

Elementul calitativ biologic

Ihtiofaună

Descrierea tipurilor intercalibrate

Tip

Caracterizarea lacului

Suprafața lacului (km2)

Alcalinitate (meq/l)

Culoare (mg Pt/l)

L-N-F1

Lacuri cu ape limpezi dimictice

< 40

< 0,2

< 30

L-N-F2

Lacurile humice dimictice

< 5

< 0,2

30-90

Tipurile L-N-F1:

Irlanda, Finlanda, Norvegia, Suedia, Regatul Unit

Tipurile L-N-F2:

Irlanda, Finlanda, Norvegia, Suedia, Regatul Unit

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Metode naționale de clasificare

intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Eutrofizare

Finlanda

EQR4

0,80

0,60

Irlanda

FIL2

0,76

0,53

Regatul Unit (Irlanda de Nord)

FIL2

0,76

0,53

Norvegia

EindexW3

0,75

0,56

Suedia

EindexW3

0,75

0,56

Acidificarea

Norvegia

AindexW5

0,74

0,55

Suedia

AindexW5

0,74

0,55

Categoria de apă

Lacuri

Grupul de intercalibrare geografică

Fitobentos pentru toate GIG

Descrierea tipurilor intercalibrate

Tip

Caracterizarea lacului

Alcalinitate (meq/l)

Ecoregiuni

HA

Lacuri cu alcalinitate ridicată

> 1

Alpin, central-baltic, continental estic, mediteraneean

MA

Lacuri cu alcalinitate moderată

0,2 -1

Alpin, central-baltic, continental estic, mediteraneean, nordic

LA

Lacuri cu alcalinitate redusă

< 0,2

Nordice

Tipuri HA:

Belgia, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Suedia, Slovenia, Regatul Unit

Tipuri MA:

Belgia, Finlanda, Irlanda, Italia, România, Suedia și Regatul Unit.

Tipuri LA:

Finlanda, Irlanda, Suedia, Regatul Unit

Țara și tipul

Metode naționale de clasificare

intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Tipul HA

Belgia (Flandra)

Proporțiile diatomeelor sensibile la impact și asociate impactului (PISIAD)

0,80

0,60

Germania

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Phytobenthos

0,80

0,55

Ungaria

MIL- Multimetric Index for Lakes (indice multimetric pentru lacuri)

0,80

0,69

Irlanda

Indicele trofic al diatomeelor pentru lacuri (IE)

0,90

0,63

Italia

Metoda națională italiană pentru evaluarea calității ecologice a lacurilor cu ajutorul diatomeelor bentonice (EPI-L)

0,75

0,5

Lituania

Indicele lituanian al organismelor fitobentonice pentru lacuri

0,63

0,47

Polonia

PL IOJ (Multimetryczny Indeks Okrzemkowy dla Jezior = indicele multimetric al diatomeelor pentru lacuri)

0,91

0,76

Suedia

IPS

0,89

0,74

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Regatul Unit

DARLEQ 2

0,92

0,70

Tipul MA

Belgia (Flandra)

Proporțiile diatomeelor sensibile la impact și asociate impactului (PISIAD)

0,80

0,60

Finlanda

Metoda finlandeză pentru lacuri bazată pe organisme fitobentonice

0,80

0,60

Irlanda

Indicele trofic al diatomeelor pentru lacuri (IE)

0,90

0,63

Italia

Metoda națională italiană pentru evaluarea calității ecologice a lacurilor cu ajutorul diatomeelor bentonice (EPI-L)

0,75

0,5

România

Metoda națională (românească) de evaluare a stării ecologice a lacurilor pe baza organismelor fitobentonice (a diatomeelor), RO-AMLP

0,80

0,60

Suedia

IPS

0,89

0,74

Regatul Unit

DARLEQ 2

0,93

0,66

Tipul LA

Irlanda

Indicele trofic al diatomeelor pentru lacuri (IE)

0,90

0,66

Regatul Unit

DARLEQ 2

0,92

0,70

Categoria de apă

Ape costiere

Grupul de intercalibrare geografică

Marea Baltică

Descrierea tipurilor intercalibrate

Tip

Salinitate de suprafață (psu)

Salinitate de fund

(psu)

Expunere

Zile cu gheață

Alte caracteristici

BC1

0,5 -6 Oligohaline

1-6

Expuse

90-150

Situri în Quark și Marea Botnică, care se extind până la Marea Arhipelagului (pentru fitoplancton aceasta din urmă este exclusă și integrată în tipul BC9). Influența substanțelor humice

BC2

6-22 Mezohaline

2-6

Foarte protejate

 

Lagune

BC3

3-6 Oligohaline

3-6

Protejate

90-150

Coastele finlandeze și estoniene ale Golfului Finlandei

BC4

5-8 Mezohaline mai reduse

5-8

Protejate

< 90

Situri aflate în Estonia și în Letonia în Golful Riga

BC5

6-8 Mezohaline mai reduse

6-12

Expuse

< 90

Situri în sud-estul Mării Baltice de-a lungul coastei Letoniei, Lituaniei și Poloniei

BC6

8-12 Mezohaline medii

8-12

Protejate

< 90

Situri aflate de-a lungul Mării Baltice occidentale pe coasta meridională a Suediei și coasta sud-estică a Danemarcei

BC7

6-8 Mezohaline medii

8-11

Expuse

< 90

Coasta occidentală a Poloniei și coasta orientală a Germaniei

BC8

13-18 Mezohaline ridicate

18-23

Protejate

< 90

Coastele daneze și germane ale Mării Baltice occidentale

BC9

3-6 Mezohaline mai reduse

3-6

Moderat expuse până la expuse

90-150

Situri aflate în Golful Finlandei occidentale, Marea Arhipelagului și arhipelagul Asko (numai pentru fitoplancton)

Țările care au în comun tipurile intercalibrate:

Tipul BC1:

Finlanda, Suedia

Tipul BC2:

Germania

Tipul BC3:

Estonia, Finlanda

Tipul BC4:

Estonia, Letonia

Tipul BC5:

Letonia, Lituania

Tipul BC6:

Suedia, Danemarca

Tipul BC7:

Germania, Polonia

Tipul BC8:

Germania, Danemarca

Tipul BC9:

Finlanda, Suedia, Estonia (tip relevant numai pentru fitoplancton)

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – MAREA BALTICĂ

Elementul calitativ biologic

Fitoplancton

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Țara și tipul

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

BC7

Germania

Metodă cu fitoplancton pentru apele costiere din Germania

0,8

0,6

Polonia

Metodă cu fitoplancton pentru apele costiere din Polonia

0,8

0,6

BC8

Danemarca

Metodă cu fitoplancton pentru apele costiere din Danemarca

0,8

0,6

Germania

Metodă cu fitoplancton pentru apele costiere din Germania

0,8

0,6

Rezultatele pentru parametrul indicator al biomasei (Clorofilă a):

Țara și tipul

Indicii de calitate ecologică

Valori (μg/l)

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

BC1

Finlanda (Quark exterior)

0,76

0,59

1,7

2,2

Finlanda (Marea Botnică exterior)

0,78

0,60

1,6

2,1

Suedia (Quark exterior)

0,75

0,58

1,6

2,1

Suedia (Marea Botnică exterior)

0,80

0,60

1,5

2,0

BC4

Estonia

0,830

0,670

2,4

3,0

Letonia

0,82

0,67

2,2

2,7

BC5

Letonia

0,650

0,390

1,85

3,1

Lituania

0,880

0,600

2,5

4,9

BC6

Danemarca

0,78

0,62

1,36

1,72

Suedia

0,79

0,64

1,44

1,78

BC9

Estonia

0,82

0,67

2,20

2,70

Finlanda

0,79

0,65

1,90

2,30

Suedia

0,80

0,67

1,50

1,80

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – MAREA BALTICĂ

Elementul calitativ biologic

Macroalge și angiosperme

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Țara și tipul

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

BC3

Estonia

EPI- indice pentru fitobentos în apele costiere ale Estoniei (macroalge și angiosperme)

0,98

0,86

Finlanda

Adâncimea limită a fucusului (macroalge)

0,92

0,79

BC4

Estonia

EPI – indice estonian pentru fitobentos (macroalge și angiosperme)

0,91

0,70

Letonia

PEQI – Phytobenthos Ecological Quality Index (indicele de calitate ecologică pentru fitobentos)

0,90

0,75

BC5

Letonia

MDFLD – Maximum depth of the redalga Furcellaria lumbricalis distribution (adâncimea maximă a distribuției algei roșii Furcellaria lumbricalis) (macroalge)

0,90

0,75

Lituania

MDFLD – Lithuanian maximum depth of the red alga Furcellaria lumbricalis distribution (macroalge) (adâncimea maximă a distribuției lituaniene a algei roșii Furcellaria lumbricalis)

0,84

0,68

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – MAREA BALTICĂ

Elementul calitativ biologic

Faună nevertebrată bentonică

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Țara și tipul

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

BC1

Finlanda

BBI- Indicele finlandez pentru apele sărate

0,96

0,56

Suedia

BQI – Indicele multimetric suedez pentru calitatea biologică (infauna din sedimentele moi)

0,77

0,31

BC3

Estonia

ZKI – Indice comunităților de macrozoobentos în apele costiere ale Estoniei

0,39

0,24

Finlanda

BBI- Indicele finlandez pentru apele sărate

0,94

0,56

BC5

Letonia

BQI (indice de calitate bentonică)

0,87

0,61

Lituania

BQI – Lithuanian benthic quality index (indicele lituanian de calitate bentonică)

0,94

0,81

BC6

Danemarca

Versiunea 2 a indicelui de calitate danez (DKI ver2)

0,84

0,68

Suedia

BQI – Indicele multimetric suedez pentru calitatea biologică (infauna din sedimentele moi)

0,76

0,27

BC7

Germania

MarBIT – Marine Biotic Index Tool (indice biotic marin)

0,60

Polonia

B – Macrozoobenthos BQE evaluare prin indice multimeteric

0,58

BC8

Danemarca

Versiunea 2 a indicelui de calitate danez (DKI ver2)

0,86

0,72

Germania

MarBIT – Marine Biotic Index Tool (indice biotic marin)

0,80

0,60

Categoria de apă

Ape costiere

Grupul de intercalibrare geografică

Atlanticul de Nord-Est

Descrierea tipurilor intercalibrate

Tip

Caracterizare

Salinitate (psu)

Amplitudinea mareei (m)

Adâncime(m)

Viteza curenților (noduri) Expunere

Gradul de amestecare

Timpul de rezidență

Tip care corespunde macroalgelor oportuniste, ierburilor de mare, mlaștinilor saline și faunei nevertebrate bentonice

NEA 1/26

Oceanice deschise sau mări închise, expuse sau protejate, euhaline, puțin adânci

< 30

Mezomaree 1-5

< 30

Medie 1-3

Expuse sau protejate

Amestec total

Zile (sau săptămâni în Marea Wadden)

Subtipurile pentru macroalgele intertidale

NEA 1/26 A2

Oceanice deschise, expuse sau protejate, euhaline, puțin adânci, ape temperate (în principal, > 13 oC) și iradiere ridicată (în principal, PAR > 29 Mol/m2 zi)

> 30

Mezomaree 1-5

< 30

Medie 1-3

Expuse sau protejate

Amestec total Zile

NEA 1/26 B21

Oceanice deschise sau mări închise, expuse sau protejate, euhaline, puțin adânci Ape reci (în principal, < 13 oC) și iradiere medie (în principal, PAR < 29 Mol/m2 zi)

> 30 În principal mezomaree 1-5 < 30

Medie 1-3 Expuse sau protejate

Amestec total Zile

Subtipuri pentru fitoplancton

NEA 1/26a

Oceanice deschise, expuse sau protejate, euhaline, puțin adânci

> 30 Mezomaree 1-5 < 30

Medie 1-3 Expuse sau protejate

Amestec total Zile

NEA 1/26b

Mări închise, expuse sau protejate, euhaline, puțin adânci

> 30 Mezomaree 1-5 < 30

Medie 1-3 Expuse sau protejate

Amestec total Zile

NEA 1/26c

Mări închise, expuse sau protejate, parțial stratificate

> 30 Micromaree/Mezomaree < 1 – 5 < 30

Medie 1-3 Expuse sau protejate

Stratificate parțial Zile-săptămâni

NEA 1/26d

Coasta scandinavă, expuse sau protejate, puțin adânci

> 30 Micromaree < 1 < 30

Mică < 1 Expuse sau expuse moderat

Stratificate parțial Zile-săptămâni

NEA 1/26e

Zone de mișcări ascendente, expuse sau protejate, euhaline, puțin adânci

> 30 Mezomaree < 1 < 30

Medie 1-3 Expuse sau protejate

Amestec total Zile

Tipuri pentru fitoplancton, macroalge, ierburi de mare, mlaștini saline, faună nevertebrată bentonică

NEA 5

Helgoland (Golful German), stâncoase, expuse și parțial stratificate

> 30

Mezomaree

< 30

Medie 1-3 Expuse

Stratificate parțial Zile

NEA 3/4

Polihaline, expuse sau moderat expuse (tip Mării Wadden)

Polihaline 18-30 Mezomaree 1-5 < 30

Medie 1-3 Expuse sau expuse moderat

Amestec total Zile

NEA 7

Sisteme fiordice și golfuri adânci

> 30 Mezomaree 1-5 > 30

Mică < 1 Protejate

Amestec total Zile

NEA 8a

Tipul arcului intern Skagerrak, polihaline, micromaree, moderat expuse, puțin adânci

Polihaline 25-30 Micromaree < 1 > 30

Mică < 1 Moderat expuse

Amestec total Zile-săptămâni

NEA 8b

Tipul arcului intern Skagerrak, polihaline, micromaree, moderat protejate, puțin adânci

Polihaline 10-30 Micromaree < 1 < 30

Mică < 1 Protejate până la moderat expuse

Stratificate parțial Zile-săptămâni

NEA 9

Fiord cu un prag puțin adânc la gura de vărsare, cu o adâncime maximă foarte mare în bazinul central, sărac în curenți de adâncime

Polihaline 25-30 Micromaree < 1 > 30

Mică < 1 Protejate

Stratificate parțial Săptămâni

NEA 10

Tipul arcului extern Skagerrak, polihaline, micromaree, expuse, adânci

Polihaline 25-30 Micromaree < 1 > 30

Mică < 1 Expuse

Stratificate parțial Zile

Țările care au în comun tipurile intercalibrate:

Tipul NEA1/26, care corespunde macroalgelor oportuniste, ierburilor de mare, mlaștinilor saline și faunei nevertebrate bentonice Belgia, Franța, Germania, Danemarca, Irlanda, Țările de Jos, Norvegia, Portugalia, Spania, Regatul Unit

Tipul NEA1/26 A2 macroalge intertidale: Franța, Spania, Portugalia

Tipul NEA1/26 B21 macroalge intertidale: Franța, Irlanda, Norvegia, Regatul Unit

Tipul NEA1/26a fitoplancton: Spania, Franța, Irlanda, Norvegia, Regatul Unit

Tipul NEA1/26b fitoplancton: Belgia, Franța, Țările de Jos, Regatul Unit

Tipul NEA1/26c fitoplancton: Germania, Danemarca

Tipul NEA1/26d fitoplancton: Danemarca

Tipul NEA1/26e fitoplancton: Portugalia, Spania

Tipul NEA 5: Germania

Tipul NEA3/4: Germania, Țările de Jos

Tipul NEA7: Norvegia, Regatul Unit

Tipul NEA8a: Norvegia, Suedia

Tipul NEA8b: Danemarca, Suedia

Tipul NEA9: Norvegia, Suedia

Tipul NEA10: Norvegia, Suedia

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – ATLANTICUL DE NORD-EST

Elementul calitativ biologic

Fitoplancton

Fitoplancton:

parametrii indicatori ai biomasei (clorofilă a)

Rezultate:

Indicii de calitate ecologică și valorile parametrilor

Valorile parametrilor sunt exprimate în μg/l deoarece valoarea de 90 % este calculată pe parcursul perioadei de vegetație definite pe o durată de șase ani.

Țara și tipul

Indicii de calitate ecologică

Valori (μg/l)

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

NEA 1/26a

Franța

0,76

0,33

4,40

10,00

Irlanda

0,82

0,60

9,90

15,00

Norvegia

0,67

0,33

2,50

5,00

Spania (Coasta Cantabriei de est)

0,67

0,33

1,50

3,00

Spania (Coasta Cantabriei central vestice)

0,67

0,33

3,00

6,00

Spania (Coasta Gofului Cadiz)

0,67

0,33

5,00

10,00

Regatul Unit

0,80

0,60

5,00

10,00

NEA 1/26b

Belgia

0,80

0,67

12,50

15,00

Franța

0,67

0,44

10,00

15,00

Țările de Jos

0,67

0,44

10,00

15,00

Regatul Unit (sud)

0,82

0,63

9,80

14,30

Regatul Unit (nord)

0,80

0,60

10,00

15,00

NEA 1/26c

 

 

 

 

Germania

0,67

0,44

5,0

7,5

Danemarca

0,67

0,44

5,0

7,5

NEA 1/26e

Portugalia (Mișcări ascendente iberice puternice-A5)

0,670

0,440

8,000

12,000

Portugalia (mișcări ascendente – A6, A7)

0,880

0,490

4,500

8,200

Spania (coasta iberică vestică, mișcări ascendente)

0,67

0,44

6,00

9,00

Spania (coasta iberică vestică, mișcări ascendente – rías)

0,67

0,44

8,00

12,00

NEA 3/4

Germania (Eems Dollard)

0,80

0,60

7,00

11,00

Germania (Marea Wadden)

0,80

0,60

7,00

11,00

Țările de Jos (Eems Dollard)

0,80

0,60

6,75

10,13

Țările de Jos (Marea Wadden)

0,80

0,60

9,60

14,40

Țările de Jos (Marea Nordului)

0,80

0,60

11,25

16,88

NEA 8a

Norvegia

0,79

0,57

3,95

5,53

Suedia

0,75

0,49

1,54

2,35

NEA 8b (The Sound)

Danemarca

0,79

0,59

1,22

1,63

Suedia

0,80

0,60

1,18

1,56

NEA 8b (Kattegat și Storebælt)

Danemarca

0,83

0,64

1,22

1,58

Suedia

0,84

0,65

1,18

1,52

NEA 9

Norvegia

0,76

0,43

3,92

6,90

Suedia

0,73

0,38

1,89

3,60

NEA 10

Norvegia

0,73

0,49

3,53

5,26

Suedia

0,71

0,46

1,39

2,14

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – ATLANTICUL DE NORD-EST

Elementul calitativ biologic

Macroalge și angiosperme

Subelementul calitativ biologic

Macroalge

Macroalge intertidale sau subtidale de pe fundurile stâncoase

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Țara și tipul

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Tipul NEA1/26 A2 macroalge intertidale:

Franța

CCO – acoperire, specii caracteristice, specii oportuniste pe fundurile intertidale stâncoase

0,80

0,60

Portugalia

PMarMAT – instrument de evaluare a macroalgelor marine

0,80

0,61

Spania

CFR – calitatea fundurilor stâncoase

0,81

0,60

Spania

RICQI – Rocky Intertidal Community Quality Index (indice de calitate al comunității intertidale în zonele stâncoase)

0,82

0,60

Spania

RSL – Lista speciilor reduse

0,75

0,48

Tipul NEA1/26 B21 macroalge intertidale:

Irlanda

RSL – Lista redusă a speciilor pentru zonele stâncoase de litoral

0,80

0,60

Norvegia

RSLA – Lista redusă a speciilor pentru zonele stâncoase de litoral și abundență

0,80

0,60

Regatul Unit

RSL – Lista redusă a speciilor pentru zonele stâncoase de litoral

0,80

0,60

Tipul NEA 7 macroalge intertidale

 

Norvegia

RSLA – Lista redusă a speciilor pentru zonele stâncoase de litoral și abundență

0,80

0,60

Regatul Unit

RSL – Lista redusă a speciilor pentru zonele stâncoase de litoral

0,80

0,60

Tipul NEA8a/9/10 macroalge subtidale

Norvegia

MSMDI – Multi Species Maximum Depth Index (indice multispecii al adâncimii maxime)

0,80

0,60

Suedia

MSMDI – Multi Species Maximum Depth Index (indice multispecii al adâncimii maxime)

0,80

0,60

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – ATLANTICUL DE NORD-EST

Elementul calitativ biologic

Macroalge și angiosperme

Subelementul calitativ biologic

Macroalge

Proliferare a macroalgelor intertidale de pe funduri cu sedimente noi, indicator al abundenței

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Țara și tipul

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Tipul NEA 1/26

Germania

OMAI – acoperirea/suprafața macroalgelor oportuniste pe sedimente mobile, infralitorale în apele de coastă

0,78

0,59

Franța

CWOGA – evaluarea proliferării macroalgelor

0,825

0,617

Irlanda

OGA tool – Opportunistic Green Macroalgal Abundance (Instrument OGA – Abundența macroalgelor oportuniste verzi)

0,80

0,60

Regatul Unit

OMBT – Opportunistic macroalgal blooming tool (instrument de evaluare a proliferării macroalgelor oportuniste)

0,80

0,60

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – ATLANTICUL DE NORD-EST

Elementul calitativ biologic

Macroalge și angiosperme

Subelementul calitativ biologic

Angiosperme

Ierburi de mare

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Țara și tipul

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Tipul NEA 1/26

Germania

SG – instrument de evaluare pentru iarba de mare în apele costiere de tranziție

0,80

0,60

Franța

SBQ – calitatea solului submarin de iarbă de mare în ape costiere și ape de tranziție

0,80

0,645

Irlanda

Instrumentul pentru iarbă de mare intertidală

0,80

0,61

Țările de Jos

SG – Monitorizarea solurilor submarine de iarbă de mare per corp de apă, cu ajutorul fotografiilor aeriene, a datelor de teren și cu specificarea suprafeței și densității per specie

0,80

0,60

Portugalia

SQI – Seagrass quality index (indicele calității ierbii de mare)

0,80

0,60

Regatul Unit

Instrumentul pentru iarbă de mare intertidală

0,80

0,61

Tipul NEA 3/4

Germania

SG – Bewertungssystem für Makroalgen und Seegräser der Küsten- und Übergangsgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Țările de Jos

Monitorizarea solurilor submarine de iarbă de mare per corp de apă, cu ajutorul fotografiilor aeriene, a datelor de teren și cu specificarea suprafeței și densității per specie

0,80

0,60

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – ATLANTICUL DE NORD-EST

Elementul calitativ biologic

Faună nevertebrată bentonică

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Țara și tipul

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Tipul NEA 1/26

Belgia

BEQI (indice de calitate bentonică a ecosistemului)

0,80

0,60

Danemarca

DKI – Danish Quality Index (indicele de calitate danez)

0,80

0,60

Germania

Indicele biotic marin multivariat al AZTI (M-AMBI)

0,85

0,70

Franța

Indicele biotic marin multivariat al AZTI (M-AMBI)

0,77

0,53

Irlanda

IQI – quality index (indice de calitate pentru speciile care nu aparțin faunei)

0,75

0,64

Țările de Jos

BEQI2 – Benthic Ecosystem Quality Index 2 (indicele de calitate bentonică a ecosistemului 2)

0,80

0,60

Norvegia

NQI – Norwegian Quality Index (indicele de calitate norvegian)

0,72

0,63

Portugalia

BAT – Benthic Assessment Tool (instrumentul de evaluare bentonică)

0,79

0,58

Spania

Indicele biotic marin multivariat al AZTI (M-AMBI)

0,77

0,63

Regatul Unit

IQI – quality index (indice de calitate pentru speciile care nu aparțin faunei)

0,75

0,64

Tipul NEA 3/4

Germania

Indicele biotic marin multivariat al AZTI (M-AMBI)

0,85

0,70

Țările de Jos

BEQI2 – Benthic Ecosystem Quality Index 2 (indicele de calitate bentonică a ecosistemului 2)

0,80

0,60

Tipul NEA 7

Norvegia

NQI – Norwegian Quality Index (indicele de calitate norvegian)

0,72

0,63

Regatul Unit

IQI – quality index (indice de calitate pentru speciile care nu aparțin faunei)

0,75

0,64

Tipul NEA 8b

Danemarca

DKI – Danish Quality Index (indicele de calitate danez)

0,84

0,68

Suedia

BQI – Indicele multimetric suedez pentru calitatea biologică (infauna din sedimentele moi)

0,71

0,54

Tipul NEA 8a/9/10

Norvegia

NQI – Norwegian Quality Index (indicele de calitate norvegian)

0,82

0,63

Suedia

BQI – Indicele multimetric suedez pentru calitatea biologică (infauna din sedimentele moi)

0,71

0,54

Categoria de apă

Ape costiere

Grupul de intercalibrare geografică

Marea Mediterană

Descrierea tipurilor intercalibrate (doar pentru fitoplancton)

Pentru fauna nevertebrată bentonică, macroalge și ierburi de mare, rezultatele intercalibrării se aplică tuturor apelor din Marea Mediterană reglementate de țară.

Tip

Descriere

Densitate (kg/m3)

Salinitate medie anuală (psu)

Tipul I

Influențate puternic de aportul de apă dulce

< 25

< 34,5

Tipul IIA, IIA Adriatic:

Influențate moderat de aportul de apă dulce (influență continentală)

25-27

34,5 -37,5

Tipul IIIW

Coasta continentală, nu este influențată de aportul de apă dulce (Bazinul vestic)

> 27

> 37,5

Tipul IIIE

Nu sunt influențate de aportul de apă dulce (Bazinul estic)

> 27

> 37,5

Tipul insulă-W*

Coasta Islandei (Bazinul vestic)

Toată gama

Toată gama

Țările care au în comun tipurile intercalibrate:

Tipul I:

Franța, Italia

Tipul IIA:

Franța, Spania, Italia

Tipul IIA Adriatic:

Italia, Slovenia

Tipul insulă-W* (pentru acest tip delimitările nu există și nu sunt posibile din motive întemeiate):

Franța, Spania, Italia

Tipul IIIW:

Franța, Spania, Italia

Tipul IIIE:

Grecia, Cipru

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – MAREA MEDITERANĂ

Elementul calitativ biologic

Fitoplancton

Fitoplancton:

parametrii indicatori ai biomasei (Clorofilă a)

Rezultate:

Indicii de calitate ecologică și valorile parametrilor

Valorile parametrilor sunt exprimate în μg/l de clorofilă a deoarece valoarea de 90 % este calculată pe parcursul anului pe o perioadă de cel puțin cinci ani.

Țara și tipul

Indicii de calitate ecologică

Valori (μg/l)

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Tipul II A

Franța

0,67

0,37

1,92

3,50

Spania

0,67

0,37

1,92

3,50

Tipul II A Adriatic:

Croația

0,82

0,61

1,70

4,00

Italia

0,82

0,61

1,70

4,00

Slovenia

0,82

0,61

1,70

4,00

Tipul IIIW

Franța

0,67

0,42

1,18

1,89

Spania

0,67

0,42

1,18

1,89

Tipul IIIE

Cipru

0,66

0,37

0,29

0,53

Grecia

0,66

0,37

0,29

0,53

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – MAREA MEDITERANĂ

Elementul calitativ biologic

Macroalge și angiosperme

Subelementul calitativ biologic

Macroalge

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Următoarele rezultate se aplică etajului infralitoral superior (3,5 – 0,2 m adâncime) în coastele stâncoase:

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Cipru

EEI-c – Indicele de evaluare ecologică

0,76

0,48

Franța

CARLIT – Cartografia comunităților de pe malurile stâncoase din zonele litorale și sublitorale superioare

0,75

0,60

Grecia

EEI-c – Indicele de evaluare ecologică

0,76

0,48

Croația

CARLIT – Cartografia comunităților de pe malurile stâncoase din zonele litorale și sublitorale superioare

0,75

0,60

Italia

CARLIT – Cartografia comunităților de pe malurile stâncoase din zonele litorale și sublitorale superioare

0,75

0,60

Malta

CARLIT – Cartografia comunităților de pe malurile stâncoase din zonele litorale și sublitorale superioare

0,75

0,60

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi makroalg

0,76

0,48

Spania

CARLIT – Cartografia comunităților de pe malurile stâncoase din zonele litorale și sublitorale superioare

0,75

0,60

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – MAREA MEDITERANĂ

Elementul calitativ biologic

Macroalge și angiosperme

Subelementul calitativ biologic

Angiosperme

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Croația

POMI – Posidonia oceanica Multivariate Index (indicele multivariat Posidonia oceanica)

0,775

0,55

Cipru

PREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index (indicele ușor rapid Posidonia oceanica)

0,775

0,55

Franța

PREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index (indicele ușor rapid Posidonia oceanica)

0,775

0,55

Italia

PREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index (indicele ușor rapid Posidonia oceanica)

0,775

0,55

Malta

PREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index (indicele ușor rapid Posidonia oceanica)

0,775

0,55

Spania

POMI – Posidonia oceanica Multivariate Index (indicele multivariat Posidonia oceanica)

0,775

0,55

Spania

Valencian-CS

0,775

0,55

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – MAREA MEDITERANĂ

Elementul calitativ biologic

Faună nevertebrată bentonică

Elementul calitativ biologic

 

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Italia

Indicele biotic marin multivariat al AZTI (M-AMBI)

0,81

0,61

Slovenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,83

0,62

Cipru

Bentix

0,75

0,58

Franța

AMBI

0,83

0,58

Grecia

Bentix

0,75

0,58

Spania

BOPA

0,95

0,54

Spania

MEDOCC

0,73

0,47

Categoria de apă

Ape costiere

Grupul de intercalibrare geografică

Marea Neagră

Descrierea tipurilor intercalibrate

Tip

Descriere

CW-BL1

Mezohaline, micromaree (< 1 m), puțin adânci (< 30 m), expuse moderat până la foarte expus, substrat mix (nisip fin pentru zoobentos)

Țările care au în comun tipurile intercalibrate: Bulgaria și România

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – MAREA NEAGRĂ

Elementul calitativ biologic

Fitoplancton

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Bulgaria

IBI

0,80

0,63

România

IBI

0,80

0,63

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – MAREA NEAGRĂ

Elementul calitativ biologic

Macroalge și angiosperme

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Bulgaria

EI-Ecological index (indicele ecologic)

0,837

0,644

România

EI-Ecological index (indicele ecologic)

0,837

0,644

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – MAREA NEAGRĂ

Elementul calitativ biologic

Faună nevertebrată bentonică

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Bulgaria

Indicele biotic marin multivariat al AZTI (M-AMBI) normalizat

0,90

0,68

România

Indicele biotic marin multivariat al AZTI (M-AMBI) normalizat

0,90

0,68

Categoria de apă

Ape de tranziție

Grupul de intercalibrare geografică

GIG – Marea Baltică

Descrierea tipurilor intercalibrate

Tip

Salinitate de suprafață (psu)

Salinitate de fund (psu)

Expunere

Zile cu gheață

Alte caracteristici

BT1

0-8 Oligohaline

0-8

Foarte protejată

Laguna Vistula (Polonia) și laguna curoniană (Lituania).

Țările care au în comun tipurile intercalibrate:

Lituania și Polonia

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – MAREA BALTICĂ

Elementul calitativ biologic

Fitoplancton

Rezultatele pentru parametrul indicator al biomasei (Clorofilă a):

Următoarele rezultate se referă la mediile de vară mai/iunie-septembrie

Țara

Indicii de calitate ecologică

Valori (μg/l)

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Lituania

0,83

0,57

31,70

46,60

Polonia

0,77

0,61

33,46

42,20

Categoria de apă

Ape de tranziție

Grupul de intercalibrare geografică

Atlanticul de nord-est

Descrierea tipurilor intercalibrate

Tip

Caracterizare

Salinitate (psu)

Amplitudinea mareei (m), adâncime (m)

Viteza curenților (noduri), Expunere

Gradul de amestecare

Timpul de rezidență

NEA 11

Ape de tranziție

0-35 De la micro la macromaree < 30

Variabilă Protejate sau expuse moderat

Parțial permanent stratificate Zile-săptămâni

Țările care au în comun tipurile intercalibrate

Belgia, Franța, Germania, Irlanda, Țările de Jos, Portugalia, Spania, Regatul Unit

Descrierea subtipurilor comune de intercalibrare pentru ementul de calitate biologică „faună nevertebrată bentonică”:

Subtipul

Caracterizare

Statele membre care au în comun subtipul

A

Lagune

Irlanda, Spania și Regatul Unit

B

Oligohaline de apă dulce, debit mediu al râurilor

Irlanda, Spania și Regatul Unit

C

Estuar mezotidal cu debit neregulat al râurilor

Portugalia, Spania

D

Estuaruri mari

Germania, Irlanda, Țările de Jos, Portugalia, Spania, Regatul Unit

E

Estuarea mic-mediu cu suprafață intertidală > 50 %

Irlanda, Germania, Spania și Regatul Unit

F

Estuarea mic-mediu cu suprafață intertidală < 50 %

Irlanda, Portugalia, Spania și Regatul Unit

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – ATLANTICUL DE NORD-EST

Elementul calitativ biologic:

Fitoplancton

Fitoplancton:

parametrii indicatori ai biomasei (Clorofilă a)

Rezultate:

Indicii de calitate ecologică și valorile parametrilor

Valorile parametrilor sunt exprimate în μg/l, măsurați în cadrul indicelui național clorofilă-a calculat pe o durată de șase ani. Indicatorii naționali pentru Franța, Țările de Jos, Portugalia și Spania utilizează de obicei pentru măsurare P90 Chl-a cu praguri ajustate pentru salinitate, Irlanda utilizează o combinație dintre P90 Chl-a și valori mediane, iar Regatul Unit utilizează un indicator bazat pe numărul de depășiri ale anumitor indicatori statistici. În cazul Regatului Unit, valorile P90 au fost calculate doar pentru IC.

Țara

Indicii de calitate ecologică

Valori (μg/l)

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Franța

0,67

0,397

5,33

8,88

Irlanda

0,80

0,60

12,96

25,96

Țările de Jos

0,80

0,60

12,00

18,00

Portugalia-Nord

0,667

0,467

10,000

14,288

Spania – estuarele din Cantabria Centrală și Galicia – zona de amestecare (*6)

0,67

0,44

8,00

12,00

Spania – estuarele din Cantabria Centrală și Galicia – euhaline (*6)

0,67

0,33

4,00

8,00

Spania – estuarele din Cantabria estică – euhaline (*6)

0,67

0,33

1,95

3,90

Spania – estuarele din Cantabria estică – polihaline (*6)

0,67

0,33

3,30

6,60

Spania – estuarele din Cantabria estică – mezohaline (*6)

0,67

0,33

5,10

10,20

Spania – estuarele din Cantabria estică – oligohaline (*6)

0,67

0,33

6,60

13,20

Spania – estuarele din Golful Cádiz – zona de amestecare (*6)

0,67

0,33

3,75

7,50

Spania – estuarele din Golful Cádiz – euhaline (*6)

0,67

0,33

3,00

6,00

Regatul Unit

0,80

0,60

10,00

15,00

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – ATLANTICUL DE NORD-EST

Elementul calitativ biologic:

Macroalge și angiosperme

Subelementul calitativ biologic

Macroalge

Proliferare a macroalgelor intertidale de pe funduri cu sedimente noi, indicator al abundenței

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Franța

TWOGA – evaluarea proliferării macroalgelor

0,80

0,60

Irlanda

OGA tool – Opportunistic Green Macroalgal Abundance (Instrument OGA – Abundența macroalgelor oportuniste verzi)

0,80

0,60

Regatul Unit

OMBT – Opportunistic macroalgal blooming tool (instrument de evaluare a proliferării macroalgelor oportuniste)

0,80

0,60

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – ATLANTICUL DE NORD-EST

Elementul calitativ biologic:

Macroalge și angiosperme

Subelementul calitativ biologic

Angiosperme

Ierburi de mare

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Germania

SG – instrument de evaluare pentru iarba de mare în apele costiere de tranziție

0,80

0,60

Franța

SBQ – calitatea solului submarin de iarbă de mare în ape costiere și ape de tranziție

0,80

0,645

Irlanda

Instrumentul pentru iarbă de mare intertidală

0,80

0,61

Țările de Jos

SG – Monitorizarea solurilor submarine de iarbă de mare per corp de apă, cu ajutorul fotografiilor aeriene, a datelor de teren și cu specificarea suprafeței și densității per specie

0,80

0,60

Portugalia

SQI-Seagrass quality index (indice de calitate a ierbii de mare)

0,800

0,600

Regatul Unit

Instrumentul pentru iarbă de mare intertidală

0,80

0,61

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – ATLANTICUL DE NORD-EST

Elementul calitativ biologic:

Macroalge și angiosperme

Subelementul calitativ biologic

Angiosperme

Mlaștini sărate

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Spania – Cantabria

AQI – Angiosperm Quality Index (indicele de calitate a angiospermelor)

0,88

0,73

Portugalia

AQuA – Angiosperm Quality Assessment Index (indicele de evaluare a calității angiospermelor)

0,800

0,600

Regatul Unit

SM – instrumentul pentru mlaștini saline din Regatul Unit

0,800

0,600

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – ATLANTICUL DE NORD-EST

Elementul calitativ biologic:

Faună nevertebrată bentonică

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Subtipul D

Germania

Indicele biotic marin multivariat al AZTI (M-AMBI)

0,850

0,700

Țările de Jos

BEQI2 – Benthic Ecosystem Quality Index 2 (indicele de calitate bentonică a ecosistemului 2)

0,800

0,600

Spania

Indicele biotic marin multivariat al AZTI (M-AMBI)

0,770

0,530

Portugalia

BAT – Benthic Assessment Tool (instrumentul de evaluare bentonică)

0,838

0,582

Subtipul E

Spania

Indicele biotic marin multivariat al AZTI (M-AMBI)

0,770

0,530

Spania

QSB – Quality of Soft Bottoms (calitatea fundurilor cu sedimente moi)

0,800

0,600

Subtipul F

Spania

Indicele biotic marin multivariat al AZTI (M-AMBI)

0,770

0,530

Portugalia

BAT – Benthic Assessment Tool (instrumentul de evaluare bentonică)

0,806

0,580

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – ATLANTICUL DE NORD-EST

Elementul calitativ biologic:

Ihtiofaună

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Belgia

EBI – Zeeschelde Estuarine Biotic Index (indice biotic al estuarului Scheldt – partea maritimă)

0,850

0,615

Franța

ELFI – Estuarine and Lagoon Fish Index (indice al peștilor din estuare și lagune)

0,910

0,675

Germania

FAT – TW – Fischbasiertes Bewertungswerkzeug für Übergangsgewässer der norddeutschen Ästuare

0,840

0,620

Irlanda

TFCI – Transitional Fish Classification Index (indice de clasificare a peștilor din ape de tranziție)

0,810

0,580

Irlanda

EMFI – Estuarine Multi-metric Fish Index (indice multimetric al peștilor din estuare)

0,920

0,650

Țările de Jos

FAT – TW – WFD Fish index for transitional waters, type O2 (indice pentru ape de tranziție, tipul O2)

0,800

0,600

Portugalia

EFAI – Estuarine Fish Assessment Index (indice de evaluare a peștilor de estuar)

0,865

0,700

Spania

AFI – AZTI’s Fish Index (indice pentru fauna piscicolă AZTI)

0,780

0,550

Spania

TFCI – Transitional Fish Classification Index (indice de clasificare a peștilor din ape de tranziție)

0,900

0,650

Regatul Unit

TFCI – Transitional Fish Classification Index (indice de clasificare a peștilor din ape de tranziție)

0,810

0,580

Regatul Unit

EMFI – Estuarine Multi-metric Fish Index (indice multimetric al peștilor din estuare)

0,920

0,650

Categoria de apă

Ape de tranziție

Grupul de intercalibrare geografică

Marea Mediterană

Descrierea tipurilor intercalibrate

Tipul comun IC

Caracteristicile tipului

Statele membre care au în comun tipul IC

CL-Oligohaline

Lagune de coastă (salinitate < 5 psu)

Spania, Franța, Italia

CL-mezohaline, obturate și restricționate

Lagune de coastă (salinitate 5-18 psu)

Spania (*7), Franța (*7), Italia, Grecia

CL-polihaline, obturate și restricționate

Lagune de coastă (salinitate 18-40 psu)

Spania (*7), Franța (*7), Italia, Grecia

Hiperhaline (salinitate > 40 psu).

Hiperhaline (salinitate > 40 psu).

Spania

Estuare

Estuare (tip „pană salină”)

Spania, Croația

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – MAREA MEDITERANĂ

Elementul calitativ biologic:

Fitoplancton

Fitoplancton:

indicii de calitate ecologică pentru sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Țara și tipul

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Lagune de coastă polihaline obturate

Franța

PhIL – Phytoplankton index for Mediterranean poly-euhaline lagoons (indicele fitoplanctonului pentru lagunele mediteraneene polieuhaline)

0,710

0,390

Grecia

MPI – Multimetric Phytoplankton Index (indicele multimetric pentru fitoplancton)

0,780

0,510

Italia

MPI – Multimetric Phytoplankton Index (indicele multimetric pentru fitoplancton)

0,780

0,510

Lagune de coastă polihaline restricționate

Franța

PhIL – Phytoplankton index for Mediterranean poly-euhaline lagoons (indicele fitoplanctonului pentru lagunele mediteraneene polieuhaline)

0,710

0,390

Grecia

MPI – Multimetric Phytoplankton Index (indicele multimetric pentru fitoplancton)

0,820

0,540

Italia

MPI – Multimetric Phytoplankton Index (indicele multimetric pentru fitoplancton)

0,820

0,540

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – MAREA MEDITERANĂ

Elementul calitativ biologic:

Macroalge și angiosperme

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Țara

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Franța

Exclame

0,8

0,6

Grecia

EEI-c – Indicele de evaluare ecologică

0,7

0,4

Italia

MaQI – Macrophyte Quality Index (indice de calitate utilizând macrofite)

0,8

0,6

REZULTATELE GRUPULUI DE INTERCALIBRARE GEOGRAFICĂ – MAREA MEDITERANĂ

Elementul calitativ biologic:

Faună nevertebrată bentonică

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Țara și tipul

Sistemele naționale de clasificare intercalibrate

Indicii de calitate ecologică

Delimitare foarte-bună–bună

Delimitare bună-moderată

Lagune de coastă polihaline restricționate

Franța

Indicele biotic marin multivariat al AZTI (M-AMBI)

0,84

0,63

Italia

Indicele biotic marin multivariat al AZTI (M-AMBI)

0,96

0,71

Grecia

Indicele biotic marin multivariat al AZTI (M-AMBI)

0,83

0,62

CL-mezohaline, obturate și restricționate

Italia

Indicele biotic marin multivariat al AZTI (M-AMBI)

0,71

Grecia

Indicele biotic marin multivariat al AZTI (M-AMBI)

0,62

-- PARTEA 2 --

Categoria de apă

Râuri

Grupul de intercalibrare geografică

Cross-GIG Fauna piscicolă din râuri

Elementul calitativ biologic

Ihtiofaună

</

Rezultate:

indicii de calitate ecologică pentru metodele naționale de clasificare