EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0021

Decizia (UE) 2018/1148 a Băncii Centrale Europene din 10 august 2018 privind eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă și de abrogare a Deciziei (UE) 2016/1041 (BCE/2018/21)

OJ L 208, 17.8.2018, p. 91–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1148/oj

17.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 208/91


DECIZIA (UE) 2018/1148 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 10 august 2018

privind eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă și de abrogare a Deciziei (UE) 2016/1041 (BCE/2018/21)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuță, articolul 12.1, articolul 18 și articolul 34.1 a doua liniuță,

având în vedere Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2014/60) (1) (Orientarea privind documentația generală), în special articolul 1 alineatul (4), partea a patra titlurile I, II, IV, V, VI și VIII și partea a șasea,

având în vedere Orientarea BCE/2014/31 din 9 iulie 2014 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9 (2), în special articolul 1 alineatul (3), articolul 6 alineatul (1) și articolul 8,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 18.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro pot desfășura operațiuni de creditare cu instituțiile de credit și cu alți participanți pe piață pe baza unor garanții corespunzătoare.

(2)

Criteriile standard și cerințele minime privind pragurile de calitate a creditului în temeiul cărora este stabilită eligibilitatea activelor tranzacționabile drept colateral pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem sunt prevăzute în Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), în special la articolul 59 și în partea a patra titlul II.

(3)

În temeiul articolului 1 alineatul (4) din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), Consiliul guvernatorilor BCE poate schimba oricând mijloacele, instrumentele, cerințele, criteriile și procedurile de punere în aplicare a operațiunilor de politică monetară din Eurosistem. În temeiul articolului 59 alineatul (6) din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), Eurosistemul își rezervă dreptul de a stabili dacă o emisiune, un emitent, un debitor sau un garant îndeplinește cerințele privind calitatea creditului aplicabile în Eurosistem pe baza oricăror informații pe care le consideră relevante pentru a asigura protecția corespunzătoare a Eurosistemului împotriva riscurilor.

(4)

Prin derogare de la cerințele privind calitatea creditului aplicabile în Eurosistem pentru activele tranzacționabile, articolul 8 alineatul (2) din Orientarea BCE/2014/31 prevede că pragurile de calitate a creditului din Eurosistem nu se aplică titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de administrațiile centrale ale statelor membre din zona euro în cadrul unui program al Uniunii Europene sau al Fondului Monetar Internațional, cu excepția cazului în care Consiliul guvernatorilor decide că respectivul stat membru nu îndeplinește condiționalitatea prevăzută de programul de susținere financiară și/sau de programul macroeconomic.

(5)

La 19 august 2015, în urma expirării programului precedent al Fondului european de stabilitate financiară (FESF) de sprijin financiar pentru Grecia, Consiliul guvernatorilor Mecanismului european de stabilitate (MES) a aprobat programul actual de asistență financiară de trei ani pentru Grecia.

(6)

Consiliul guvernatorilor a evaluat efectele programului MES menționat anterior asupra Greciei, punerea în aplicare în continuare a acestuia, precum și angajamentul dovedit de autoritățile elene în ceea ce privește punerea pe deplin în aplicare a programului. Pe baza acestei evaluări, Consiliul guvernatorilor a considerat că Republica Elenă îndeplinește condiționalitatea programului. În consecință, la 22 iunie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia (UE) 2016/1041 a Băncii Centrale Europene (BCE/2016/18) (3), care a restabilit eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem, sub rezerva aplicării în ceea ce privește aceste instrumente a unor marje de ajustare a valorii specifice și cu condiția ca Republica Elenă să fie considerată stat membru din zona euro aflat într-un program al Uniunii Europene sau al Fondului Monetar Internațional.

(7)

În prezent, articolul 1 alineatul (3) din Orientarea BCE/2014/31 prevede că, în sensul articolului 6 alineatul (1) și al articolului 8 din acea orientare, Republica Elenă ar trebui să fie considerată stat membru din zona euro care respectă un program al Uniunii Europene sau al Fondului Monetar Internațional. În plus, articolul 8 alineatul (3) din orientarea menționată prevede că titlurile de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă fac obiectul marjelor de ajustare a valorii specifice prevăzute în anexa I Ia acea orientare.

(8)

În temeiul articolului 1 din Convenția de asistență financiară încheiată între Mecanismul european de stabilitate, Republica Elenă, Bank of Greece și Fondul elen de stabilitate financiară din 19 august 2015 (4), data de încetare a programului MES actual este 20 august 2018. În consecință, de la 21 august 2018, Republica Elenă nu mai poate fi considerată stat membru din zona euro aflat într-un program al Uniunii Europene sau al Fondului Monetar Internațional. În consecință, de la acea dată, nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru suspendarea temporară a pragurilor de calitate a creditului din Eurosistem aplicabile titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă, astfel cum sunt prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Orientarea BCE/2014/31.

(9)

Prin urmare, Consiliul guvernatorilor a decis că, începând cu 21 august 2018, instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă ar trebui să li se aplice criteriile standard și pragurile de calitate a creditului din Eurosistem și că astfel de instrumente vor face obiectul marjelor standard de ajustare a valorii stabilite de Orientarea (UE) 2016/65 a Băncii Centrale Europene (BCE/2015/35) (5),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă

(1)   În sensul articolului 1 alineatul (3), al articolului 6 alineatul (1) și al articolului 8 din Orientarea BCE/2014/31, Republica Elenă nu mai este considerată stat membru din zona euro aflat într-un program al Uniunii Europene sau al Fondului Monetar Internațional.

(2)   Cerințele minime din Eurosistem referitoare la pragurile de calitate a creditului, astfel cum sunt stabilite în Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) și în special la articolul 59 și în partea a patra titlul II din aceasta, se aplică în cazul instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă.

(3)   Instrumentele de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă nu mai fac obiectul marjelor specifice de ajustare a valorii prevăzute în anexa I la Orientarea BCE/2014/31.

Articolul 2

Abrogare

Decizia (UE) 2016/1041 (BCE/2016/18) se abrogă.

Articolul 3

Dispoziții finale

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare la 21 august 2018.

(2)   În cazul oricărei neconcordanțe între prezenta decizie și oricare dintre Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) și Orientarea BCE/2014/31, astfel cum au fost puse în aplicare la nivel național de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro, prezenta decizie are prioritate.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 10 august 2018.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 91, 2.4.2015, p. 3.

(2)  JO L 240, 13.8.2014, p. 28.

(3)  Decizia (UE) 2016/1041 a Băncii Centrale Europene din 22 iunie 2016 privind eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă și de abrogare a Deciziei (UE) 2015/300 (BCE/2016/18) (JO L 169, 28.6.2016, p. 14).

(4)  Disponibilă pe website-ul MES, la adresa www.esm.europa.eu.

(5)  Orientarea (UE) 2016/65 a Băncii Centrale Europene din 18 noiembrie 2015 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului (BCE/2015/35) (JO L 14, 21.1.2016, p. 30).


Top