EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0012

Decizia (UE) 2018/667 a Băncii Centrale Europene din 19 aprilie 2018 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2018 (BCE/2018/12)

OJ L 111, 2.5.2018, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/667/oj

2.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/3


DECIZIA (UE) 2018/667 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 19 aprilie 2018

privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2018 (BCE/2018/12)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 30,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 al Băncii Centrale Europene din 22 octombrie 2014 privind taxele de supraveghere (BCE/2014/41) (2), în special articolul 3 alineatul (1) și articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere care trebuie percepute în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) ar trebui să acopere, dar să nu depășească, cheltuielile suportate de Banca Centrală Europeană (BCE) în legătură cu atribuțiile de supraveghere ale acesteia în cursul perioadei de taxare relevante. Aceste cheltuieli constau în principal în costurile legate în mod direct de atribuțiile de supraveghere ale BCE, precum supravegherea directă a entităților semnificative, monitorizarea supravegherii entităților mai puțin semnificative, îndeplinirea atribuțiilor orizontale și desfășurarea serviciilor specializate. Ele includ și costurile legate în mod indirect de atribuțiile de supraveghere ale BCE, precum serviciile furnizate de departamentele de suport ale BCE, inclusiv serviciile privind sediul, administrarea resurselor umane, servicii administrative, buget și control, servicii contabile, juridice, de comunicare și traducere, audit intern, precum și servicii statistice și de tehnologia informației.

(2)

Pentru a calcula taxele anuale de supraveghere de plătit corespunzătoare entităților supravegheate semnificative și grupurilor supravegheate semnificative, precum și entităților supravegheate mai puțin semnificative și grupurilor supravegheate mai puțin semnificative, costurile totale ar trebui împărțite pe baza cheltuielilor alocate funcțiilor relevante care efectuează supravegherea directă a entităților supravegheate semnificative și a grupurilor supravegheate semnificative și supravegherea indirectă a entităților supravegheate mai puțin semnificative și a grupurilor supravegheate mai puțin semnificative.

(3)

Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2018 ar trebui calculată ca suma următoarelor: (a) costurile anuale estimate pentru atribuțiile de supraveghere pentru 2018, pe baza bugetului BCE aprobat pentru 2018 și avându-se în vedere orice evoluții ale costurilor anuale estimate preconizate a fi suportate de BCE și cunoscute la data adoptării prezentei decizii; și (b) excedentul sau deficitul din 2017.

(4)

Excedentul sau deficitul ar trebui determinat prin deducerea costurilor anuale efective ale atribuțiilor de supraveghere care au fost suportate în 2017, astfel cum sunt prezentate în conturile anuale ale BCE pentru 2017 (3), din costurile anuale estimate colectate pentru 2017, astfel cum este prevăzut în anexa la Decizia (UE) 2017/760 a Băncii Centrale Europene (BCE/2017/11) (4).

(5)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41), valorile taxelor legate de perioade de taxare anterioare care nu erau colectabile, plățile dobânzii primite în conformitate cu articolul 14 și sumele primite sau rambursate în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din acest regulament, dacă este cazul, ar trebui de asemenea luate în calcul pentru stabilirea costurilor anuale estimate ale atribuțiilor de supraveghere pentru 2018,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică definițiile cuprinse în Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17) (5) și Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41).

Articolul 2

Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2018

(1)   Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2018 este de 474 785 269 EUR, calculată astfel cum este prezentat în anexa I.

(2)   Fiecare categorie de entități supravegheate și grupuri supravegheate plătește următoarele taxe anuale totale de supraveghere:

(a)

entitățile supravegheate semnificative și grupurile supravegheate semnificative: 428 485 342 EUR;

(b)

entitățile supravegheate mai puțin semnificative și grupurile supravegheate mai puțin semnificative: 46 299 927 EUR.

Împărțirea valorii totale a taxelor anuale de supraveghere pentru 2018 de plătit pentru fiecare categorie este indicată în anexa II.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 19 aprilie 2018.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 311, 31.10.2014, p. 23.

(3)  Publicate pe website-ul BCE, la adresa www.ecb.europa.eu, în februarie 2018.

(4)  Decizia (UE) 2017/760 a Băncii Centrale Europene din 24 aprilie 2017 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2017 (BCE/2017/11) (JO L 113, 29.4.2017, p. 52).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) (JO L 141, 14.5.2014, p. 1).


ANEXA I

Calculul valorii totale a taxelor anuale de supraveghere pentru 2018

(EUR)

Costuri anuale estimate pentru 2018

502 467 814

Salarii și prestații

247 584 306

Chirie și întreținerea sediilor

53 932 669

Alte cheltuieli de funcționare

200 950 839

Excedent/deficit din 2017

– 27 930 375

Sume de luat în calcul în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41)

247 830

Taxe legate de perioade anterioare de taxare care nu erau colectabile

0

Plăți ale dobânzii primite în conformitate cu articolul 14 din regulamentul sus-menționat

– 7 079

Sume primite sau rambursate în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din regulamentul sus-menționat

254 909

TOTAL

474 785 269


ANEXA II

Împărțirea valorii totale a taxelor anuale de supraveghere pentru 2018

(EUR)

 

Entități supravegheate semnificative și grupuri supravegheate semnificative

Entități supravegheate mai puțin semnificative și grupuri supravegheate mai puțin semnificative

Total

Costuri anuale estimate pentru 2018

458 594 063

43 873 751

502 467 814

Excedent/deficit din 2017

– 30 206 780

2 276 405

– 27 930 375

Sume de luat în calcul în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41)

98 059

149 771

247 830

Taxe legate de perioade anterioare de taxare care nu erau colectabile

0

0

0

Plăți ale dobânzii primite în conformitate cu articolul 14 din regulamentul sus-menționat

– 3 859

– 3 220

– 7 079

Sume primite sau rambursate în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din regulamentul sus-menționat

101 918

152 991

254 909

TOTAL

428 485 342

46 299 927

474 785 269


Top