EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0010(01)

Decizia (UE) 2018/546 a Băncii Centrale Europene din 15 martie 2018 privind delegarea competenței de a adopta decizii privind fondurile proprii (BCE/2018/10)

OJ L 90, 6.4.2018, p. 105–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/546/oj

6.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/105


DECIZIA (UE) 2018/546 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 15 martie 2018

privind delegarea competenței de a adopta decizii privind fondurile proprii (BCE/2018/10)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 26 alineatul (3) și articolele 28, 29, 77 și 78,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (2), în special articolul 4 alineatul (1) litera (d),

având în vedere Decizia (UE) 2017/933 a Băncii Centrale Europene din 16 noiembrie 2016 privind cadrul general de delegare a competențelor decizionale pentru instrumentele juridice referitoare la atribuțiile de supraveghere (BCE/2016/40) (3), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, Banca Centrală Europeană (BCE), în calitate de autoritate competentă pentru entitățile supravegheate semnificative, este responsabilă de evaluarea măsurii în care emisiunile de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază îndeplinesc criteriile stabilite în Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Entitățile supravegheate semnificative pot clasifica instrumentele de capital ca instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază numai cu aprobarea prealabilă a BCE.

(2)

În conformitate cu articolul 26 alineatul (3) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Autoritatea Bancară Europeană (ABE) a creat și actualizează periodic o listă publică a tipurilor de instrumente care se califică în fiecare stat membru ca instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază. Includerea unui tip de instrument în lista ABE presupune că acesta îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite la articolul 28 sau, dacă este aplicabil, articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Având în vedere verificarea tipurilor de instrumente de către autoritățile competente și, după 28 iunie 2013, de către ABE, precum și natura publică și actualizarea periodică a listei ABE, este oportun să se utilizeze această listă pentru stabilirea domeniului de aplicare a delegării competențelor decizionale în conformitate cu articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(3)

În conformitate cu considerentul 75 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, acest regulament nu împiedică autoritățile competente să mențină proceduri de aprobare prealabilă în ceea ce privește contractele care reglementează instrumentele incluse în fondurile proprii de nivel 1 suplimentar și de nivel 2. Prin urmare, legislația anumitor state membre stabilește astfel de procese pentru clasificarea instrumentelor de capital ca instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sau de nivel 2. BCE este autoritatea competentă să acorde această aprobare entităților supravegheate semnificative în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

(4)

De asemenea, BCE este responsabilă, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, cu acordarea aprobării prealabile entităților supravegheate semnificative pentru reducerea, rambursarea sau răscumpărarea instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 de bază emise de acestea într-un mod care este permis în temeiul legislației naționale aplicabile și pentru exercitarea opțiunilor de cumpărare, restituirea, rambursarea sau răscumpărarea instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sau de nivel 2, înainte de data scadenței acestora.

(5)

Atunci când BCE evaluează cererile entităților supravegheate semnificative privind o aprobare prealabilă de reducere a fondurilor proprii, aceasta aplică articolul 78 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și capitolul IV secțiunea 2 din Regulamentul delegat (UE) nr. 241/2014 al Comisiei (4).

(6)

BCE, în calitate de autoritate competentă, are obligația să adopte un număr considerabil de decizii privind fondurile proprii în fiecare an. Pentru facilitarea procesului decizional, este necesară o decizie de delegare în legătură cu adoptarea acestor decizii. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a recunoscut delegarea de competențe drept necesară pentru a permite îndeplinirea atribuțiilor de către o instituție care are obligația să adopte un număr considerabil de decizii. În mod similar, aceasta a recunoscut că nevoia de a asigura posibilitatea de funcționare a organelor de decizie reprezintă un principiu inerent în toate sistemele instituționale (5).

(7)

Delegarea competențelor decizionale ar trebui să fie limitată și proporțională, iar domeniul de aplicare al delegării ar trebui definit în mod clar.

(8)

Decizia (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) stabilește procedura care trebuie urmată în vederea adoptării deciziilor de delegare în materie de supraveghere și persoanele cărora li se pot delega competențele decizionale. Această decizie nu afectează exercitarea de către BCE a atribuțiilor sale de supraveghere și nu aduce atingere competenței Consiliului de supraveghere de a propune proiecte complete de decizii Consiliului guvernatorilor.

(9)

În cazul în care criteriile pentru adoptarea unei decizii delegate, astfel cum sunt stabilite în prezenta decizie, nu sunt îndeplinite, deciziile ar trebui adoptate în conformitate cu procedura aplicabilă în cazul absenței unei obiecții, prevăzută la articolul 26 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și la articolul 13g din Decizia BCE/2004/2 (6). În plus, dacă șefii de unități operative au îndoieli referitoare la îndeplinirea criteriilor de evaluare pentru deciziile privind fondurile proprii din cauza informațiilor insuficiente furnizate de entitatea supravegheată semnificativă sau a complexității evaluării, și în acest caz ar trebui utilizată procedura aplicabilă în cazul absenței unei obiecții.

(10)

Deciziile BCE în materie de supraveghere pot face obiectul unui control administrativ în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și astfel cum se detaliază în Decizia BCE/2014/16 (7). În cazul unui astfel de control administrativ, Consiliul de supraveghere ar trebui să țină seama de avizul comitetului administrativ de control și să transmită spre adoptare Consiliului guvernatorilor un nou proiect de decizie în conformitate cu procedura aplicabilă în cazul absenței unei obiecții,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„decizie privind fondurile proprii” înseamnă o decizie a BCE privind aprobarea prealabilă de a clasifica un instrument ca instrument de fonduri proprii de nivel 1 de bază, de nivel 1 suplimentar sau de nivel 2 și privind reducerile fondurilor proprii;

2.

„reducere a fondurilor proprii” înseamnă orice acțiune prevăzută la articolul 77 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

3.

„reduceri cu înlocuire” înseamnă reduceri ale fondurilor proprii menționate la articolul 78 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

4.

„reduceri fără înlocuire” înseamnă reduceri ale fondurilor proprii menționate la articolul 78 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

5.

„listă ABE” înseamnă o listă creată, actualizată și publicată (8) de ABE în conformitate cu articolul 26 alineatul (3) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, conținând toate formele de instrumente de capital din fiecare stat membru care se califică drept instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază în temeiul informațiilor de la fiecare autoritate competentă;

6.

„instrument de fonduri proprii de nivel 1 de bază”, „instrument de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar” și „instrument de fonduri proprii de nivel 2” înseamnă un instrument de capital care se califică ca instrument de fonduri proprii de nivel 1 de bază, instrument de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sau, respectiv, instrument de fonduri proprii de nivel 2 în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

7.

„instrument înlocuitor” înseamnă instrumentul de capital care înlocuiește instrumentul de capital care urmează să fie redus, răscumpărat, exercitat sau rambursat în sensul articolului 78 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

8.

„instrument înlocuit” înseamnă instrumentul de capital care urmează să facă obiectul unei acțiuni menționate la articolul 77 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și să fie înlocuit de un instrument înlocuitor într-o reducere cu înlocuire în conformitate cu articolul 78 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

9.

„rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază”, „rata fondurilor proprii de nivel 1” și „rata fondurilor proprii totale” înseamnă rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază, rata fondurilor proprii de nivel 1 și, respectiv, rata fondurilor proprii totale astfel cum sunt prevăzute la articolul 92 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

10.

„decizie PSE” înseamnă decizia adoptată de BCE în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 în urma procesului anual de supraveghere și evaluare în sensul articolului 97 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (9) și care stabilește cerințe prudențiale;

11.

„decizie de delegare” și „decizie delegată” au sensul stabilit la articolul 3 punctul 2 și, respectiv, punctul 4 din Decizia (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);

12.

„șefi de unități operative” înseamnă șefii de unități operative din cadrul BCE către care este delegată competența de adoptare a deciziilor privind fondurile proprii;

13.

„procedură aplicabilă în cazul absenței unei obiecții” înseamnă procedura stabilită la articolul 26 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și detaliată la articolul 13g din Decizia BCE/2004/2;

14.

„decizie negativă” înseamnă o decizie care nu acordă sau nu acordă în întregime aprobarea solicitată de entitatea supravegheată semnificativă. O decizie cu dispoziții auxiliare, precum condiții sau obligații, este considerată o decizie negativă, cu excepția cazului în care aceste dispoziții auxiliare (a) asigură că entitatea supravegheată îndeplinește cerințele dreptului relevant al Uniunii menționate la articolul 3 alineatul (4), articolul 4 alineatul (3) și articolul 5 alineatul (6) și au fost convenite în scris sau (b) doar reformulează una sau mai multe cerințe existente care trebuie respectate de instituție în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (4), articolul 4 alineatul (3) și articolul 5 alineatul (6) ori solicită informații privind îndeplinirea uneia sau multor asemenea cerințe;

15.

„entitate supravegheată semnificativă” înseamnă o entitate supravegheată semnificativă, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 16 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17) (10).

Articolul 2

Delegarea deciziilor privind fondurile proprii

(1)   În conformitate cu articolul 4 din Decizia (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), Consiliul guvernatorilor deleagă șefilor de unități operative desemnați de Comitetul executiv în conformitate cu articolul 5 din această decizie adoptarea deciziilor privind (a) aprobarea prealabilă pentru clasificarea instrumentelor de capital ca instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază în conformitate cu articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; (b) aprobarea prealabilă pentru clasificarea instrumentelor de capital ca instrumente de nivel 1 suplimentar sau de nivel 2, atunci când dreptul intern impune acest lucru, și (c) aprobarea prealabilă pentru reducerile fondurilor proprii în conformitate cu articolul 77 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(2)   Deciziile privind fondurile proprii menționate la alineatul (1) se adoptă printr-o decizie delegată dacă sunt îndeplinite criteriile de adoptare a deciziilor delegate, astfel cum sunt prevăzute la articolele 3, 4 și 5.

(3)   Deciziile privind fondurile proprii nu sunt adoptate printr-o decizie delegată în cazul în care informațiile insuficiente sau complexitatea evaluării impun ca acestea să fie adoptate în conformitate cu procedura aplicabilă în cazul absenței unei obiecții.

Articolul 3

Criterii pentru adoptarea deciziilor delegate privind aprobarea prealabilă pentru clasificarea instrumentelor ca instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază

(1)   Deciziile privind clasificarea instrumentelor de capital ca instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază sunt luate printr-o decizie delegată în cazul în care tipul de instrumente pentru care se urmărește aprobarea prealabilă a fost inclus, în momentul primirii solicitării de către BCE, în lista ABE.

(2)   Deciziile negative și deciziile în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 nu sunt adoptate printr-o decizie delegată.

(3)   Atunci când, în conformitate cu alineatele (1) și (2), o decizie privind clasificarea instrumentelor de capital ca instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază nu poate fi adoptată printr-o decizie delegată, aceasta este adoptată în conformitate cu procedura aplicabilă în cazul absenței unei obiecții.

(4)   Evaluarea privind clasificarea instrumentelor de capital ca instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază se desfășoară în conformitate cu articolele 27, 28 și 29 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și cu articolele 4-11 din Regulamentul delegat (UE) nr. 241/2014.

Articolul 4

Criterii pentru adoptarea deciziilor delegate privind aprobarea prealabilă pentru clasificarea instrumentelor ca instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sau de nivel 2

(1)   Atunci când aprobarea prealabilă este necesară în temeiul legislației naționale, deciziile privind aprobarea prealabilă de clasificare a instrumentelor de capital ca instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sau de nivel 2 sunt luate printr-o decizie delegată.

(2)   Deciziile negative nu sunt adoptate printr-o decizie delegată, ci sunt adoptate în conformitate cu procedura aplicabilă în cazul absenței unei obiecții.

(3)   Evaluarea privind clasificarea instrumentelor ca instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sau de nivel 2 se desfășoară în conformitate cu articolele 52-54 și 63 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și cu articolele 8, 9 și 20-24a din Regulamentul delegat (UE) nr. 241/2014.

Articolul 5

Criterii pentru adoptarea deciziilor delegate privind aprobarea prealabilă pentru reducerile fondurilor proprii

(1)   Deciziile privind aprobarea prealabilă pentru reducerile fondurilor proprii sunt luate printr-o decizie delegată atunci când sunt îndeplinite condițiile de la alineatul (2) sau alineatul (3).

(2)   Pentru reducerile cu înlocuire, deciziile sunt luate printr-o decizie delegată în cazul în care:

(a)

instrumentul înlocuitor este un instrument de fonduri proprii de nivel 1 de bază cu o valoare nominală agregată cel puțin egală cu valoarea nominală a instrumentului înlocuit sau

(b)

instrumentul înlocuitor este un instrument de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar cu o valoare nominală agregată cel puțin egală cu valoarea nominală a instrumentului înlocuit, în cazul în care instrumentul înlocuit este un instrument de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar, sau

(c)

instrumentul înlocuitor este un instrument de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sau de nivel 2 cu o valoare nominală agregată cel puțin egală cu valoarea nominală a instrumentului înlocuit, în cazul în care instrumentul înlocuit este un instrument de fonduri proprii de nivel 2.

(3)   Pentru reducerile fără înlocuire, deciziile sunt luate printr-o decizie delegată în cazul în care:

(a)

în urma reducerii, fondurile proprii depășesc și se estimează că vor continua să depășească, timp de cel puțin trei exerciții financiare de la data solicitării, suma dintre cerințele prevăzute la articolul 92 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, fondurile proprii care trebuie deținute în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, cerința de amortizor combinat definită la articolul 128 punctul 6 din Directiva 2013/36/UE și orientările în materie de capital ale pilonului 2, astfel cum sunt stabilite în ultima decizie PSE disponibilă, și

(b)

impactul reducerii ratei fondurilor proprii de nivel 1 de bază, a ratei fondurilor proprii de nivel 1 și a ratei fondurilor proprii totale este sub 100 de puncte de bază.

(4)   Deciziile negative nu sunt adoptate printr-o decizie delegată.

(5)   Atunci când, în conformitate cu alineatele (1)-(4), o decizie privind o reducere a fondurilor proprii nu poate fi adoptată printr-o decizie delegată, aceasta este adoptată în conformitate cu procedura aplicabilă în cazul absenței unei obiecții.

(6)   Evaluarea unei reduceri a fondurilor proprii se desfășoară în conformitate cu articolul 78 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și capitolul IV secțiunea 2 din Regulamentul delegat (UE) nr. 241/2014.

Articolul 6

Dispoziție tranzitorie

Prezenta decizie nu se aplică în cazurile în care cererea a fost transmisă BCE înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 15 martie 2018.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(3)  JO L 141, 1.6.2017, p. 14.

(4)  Regulamentul delegat (UE) nr. 241/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru cerințele de fonduri proprii în cazul instituțiilor (JO L 74, 14.3.2014, p. 8).

(5)  Hotărârile AKZO Chemie/Comisia, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, punctul 37, și Carmine Salvatore Tralli/BCE, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punctul 59.

(6)  Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene (JO L 80, 18.3.2004, p. 33).

(7)  Decizia BCE/2014/16 din 14 aprilie 2014 privind instituirea unui comitet administrativ de control și normele de funcționare ale acestuia (JO L 175, 14.6.2014, p. 47).

(8)  Publicată pe website-ul ABE, la adresa www.eba.europa.eu

(9)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(10)  Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) (JO L 141, 14.5.2014, p. 1).


Top