Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2459

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2459 al Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

OJ L 348, 29.12.2017, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2459/oj

29.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/32


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2459 AL CONSILIULUI

din 5 decembrie 2017

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 397,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului (2) stabilește dispoziții detaliate privind prezumția referitoare la locul de stabilire al clientului pentru a determina locul de prestare a serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune sau al serviciilor prestate pe cale electronică către persoane neimpozabile.

(2)

Din evaluarea cerințelor referitoare la aplicarea acestor prezumții reiese că, pentru persoanele impozabile stabilite într-un stat membru și care prestează astfel de servicii unor persoane neimpozabile din alte state membre, obținerea, în anumite condiții, a două elemente de probă necontradictorii privind locul în care clientul este stabilit sau își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită este extrem de împovărătoare.

(3)

Cerința este deosebit de costisitoare pentru întreprinderile mici și mijlocii. Solicitarea unui singur element de probă ar trebui să simplifice obligațiile acestor întreprinderi ale căror prestări intracomunitare pentru consumatorii din alte state membre se situează sub un anumit prag.

(4)

Simplificarea cerinței de a face dovada locului de stabilire al clientului vine în completarea modificărilor introduse prin articolul 1 din Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului (3) la regimurile speciale prevăzute în titlul XII capitolul 6 din Directiva 2006/112/CE și ar trebui, prin urmare, să se aplice de la aceeași dată.

(5)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 24b din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 24b

Pentru aplicarea articolului 58 din Directiva 2006/112/CE, în cazul în care serviciile de telecomunicații, serviciile de radiodifuziune și televiziune sau serviciile prestate pe cale electronică sunt prestate către o persoană neimpozabilă:

(a)

prin linia sa telefonică fixă, se presupune că clientul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită în locul în care este instalată linia telefonică fixă;

(b)

prin rețele mobile, se presupune că clientul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită în țara identificată prin codul mobil de țară al cartelei SIM utilizate pentru primirea serviciilor respective;

(c)

pentru care este necesară utilizarea unui decodor sau a unui dispozitiv similar sau a unei cartele de vizionare și pentru care nu se utilizează o linie telefonică fixă, se presupune că clientul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită în locul în care este situat decodorul sau dispozitivul similar respectiv sau, dacă acest loc nu este cunoscut, în locul în care este trimisă cartela de vizionare pentru a fi utilizată;

(d)

în alte circumstanțe decât cele menționate la articolele 24a și la literele (a), (b) și (c) din prezentul articol, se presupune că clientul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită în locul identificat ca atare de către prestator prin intermediul a două elemente de probă care nu sunt contradictorii, astfel cum sunt enumerate la articolul 24f din prezentul regulament.

Fără a aduce atingere literei (d) de la primul paragraf, pentru prestările de servicii care intră în domeniul de aplicare al literei menționate, în cazul în care valoarea totală a unor astfel de prestări, fără TVA, efectuate de o persoană impozabilă de la sediul activității sale economice sau de la un sediu comercial fix situat într-un stat membru, nu depășește 100 000 EUR sau echivalentul acestei sume în monedă națională, în anul calendaristic curent și în cel precedent, se presupune că clientul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită în locul identificat ca atare de către prestator pe baza unui singur element de probă oferit de o persoană implicată în prestarea serviciilor, alta decât prestatorul sau clientul, conform enumerării de la articolul 24f literele (a)-(e).

Atunci când, pe parcursul unui an calendaristic, pragul prevăzut la al doilea paragraf a fost depășit, paragraful menționat nu se mai aplică începând din acel moment și până în momentul în care condițiile prevăzute la paragraful menționat sunt îndeplinite din nou.

Valoarea echivalentă în moneda națională a sumei respective se calculează prin aplicarea cursului de schimb publicat de Banca Centrală Europeană la data adoptării Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2459 (*1).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

T. TÕNISTE


(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 77, 23.3.2011, p. 1).

(3)  Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță (JO L 348, 29.12.2017, p. 7).


Top