Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2200

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2200 al Comisiei din 28 noiembrie 2017 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare de import de anumite cereale din Ucraina

C/2017/7829

OJ L 313, 29.11.2017, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2200/oj

29.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 313/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2200 AL COMISIEI

din 28 noiembrie 2017

privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare de import de anumite cereale din Ucraina

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 187 literele (a) și (c),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 2017/1566 al Parlamentului European și al Consiliului (2) prevede un regim preferențial în ceea ce privește taxele vamale la importul de anumite mărfuri originare din Ucraina. Contingentele tarifare de import menționate în anexa II la regulamentul în cauză sunt gestionate de Comisie în conformitate cu articolul 184 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. Acestea se aplică pe o perioadă de trei ani, începând cu 1 ianuarie 2018.

(2)

Pentru a se garanta că importurile de anumite cereale originare din Ucraina care fac obiectul contingentelor tarifare sunt ordonate și nespeculative, este oportun să se prevadă ca aceste importuri să fie gestionate prin intermediul licențelor de import. În acest scop, ar trebui să se aplice Regulamentele (CE) nr. 1301/2006 (3) și (CE) nr. 1342/2003 (4) ale Comisiei, precum și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239 al Comisiei (5), cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede derogări.

(3)

Pentru a se asigura o bună gestionare a acestor contingente, ar trebui să se prevadă termene pentru depunerea cererilor de licențe de import, precum și să se precizeze informațiile care trebuie incluse în cereri și în licențe.

(4)

În scopul eficienței administrative, ar trebui ca statele membre să utilizeze, pentru notificările adresate Comisiei în conformitate cu prezentul regulament, sistemele de informare prevăzute de Regulamentul delegat (UE) 2017/1183 al Comisiei (6) și de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185 al Comisiei (7).

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Deschiderea și gestionarea contingentelor tarifare

(1)   Contingentele tarifare de import pentru anumite produse originare din Ucraina, menționate în anexă, sunt deschise anual de la 1 ianuarie 2018 la 31 decembrie 2020.

(2)   Taxele la import în cadrul contingentului tarifar de import menționat la alineatul (1) se percep la o rată de 0 EUR per tonă.

(3)   Se aplică dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 1342/2003 și (CE) nr. 1301/2006, precum și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1239, cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede dispoziții contrare.

Articolul 2

Norme privind depunerea de cereri de licențe de import și eliberarea de licențe de import

(1)   Fără a se aduce atingere articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, solicitanții nu pot depune mai mult de o cerere de licență de import per număr de ordine și pe săptămână. În cazul în care solicitanții depun mai mult de o cerere, nu se admite niciuna dintre cererile respective, iar garanțiile depuse odată cu prezentarea cererilor sunt preluate de statul membru în cauză.

Cererile de licențe de import se depun la autoritățile competente ale statelor membre în fiecare săptămână, cel târziu până vineri la ora 13.00 (ora Bruxelles-ului).

(2)   Fiecare cerere de licență de import precizează o cantitate exprimată în kilograme, fără zecimale, care nu poate fi mai mare decât cantitatea totală a contingentului în cauză.

(3)   Licențele de import se eliberează în a patra zi lucrătoare următoare termenului-limită pentru efectuarea notificării menționat la articolul 4 alineatul (1).

(4)   Cererea de licență de import și licența de import conțin numele „Ucraina” în rubrica 8, iar căsuța „da” este marcată cu o cruce. Licențele sunt valabile numai pentru produsele originare din Ucraina.

Articolul 3

Valabilitatea licențelor de import

Perioada de valabilitate a licențelor de import corespunde perioadei cuprinse între ziua eliberării efective, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239, și sfârșitul celei de a doua luni care urmează după luna în cauză.

Articolul 4

Notificări

(1)   Cel târziu la ora 18.00 (ora Bruxelles-ului) în ziua de luni care urmează săptămânii în care sunt depuse cererile de licențe de import, statele membre trimit Comisiei fiecare cerere, pe cale electronică și per număr de ordine, menționând originea produsului și cantitatea solicitată pentru fiecare cod NC, inclusiv notificările cu mențiunea „nici una”. Notificarea se efectuează în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2017/1183 și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185.

(2)   În ziua eliberării licențelor de import, statele membre comunică Comisiei, pe cale electronică, informațiile privind licențele eliberate în conformitate cu dispozițiile de la articolul 11 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, precum și cantitățile totale, per cod NC, pentru care au fost eliberate licențe de import.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2018 la 31 decembrie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 noiembrie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul (UE) 2017/1566 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 septembrie 2017 privind introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina, care completează concesiile comerciale disponibile în temeiul Acordului de asociere (JO L 254, 30.9.2017, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (JO L 238, 1.9.2006, p. 13).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1342/2003 al Comisiei din 28 iulie 2003 de stabilire a normelor speciale de aplicare a regimului licențelor de import și de export în sectorul cerealelor și al orezului (JO L 189, 29.7.2003, p. 12).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239 al Comisiei din 18 mai 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul de licențe de import și de export (JO L 206, 30.7.2016, p. 44).

(6)  Regulamentul delegat (UE) 2017/1183 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de completare a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie de informații și documente (JO L 171, 4.7.2017, p. 100).

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie ale informațiilor și documentelor, precum și de modificare și abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei (JO L 171, 4.7.2017, p. 113).


ANEXĂ

Fără a se aduce atingere regulilor de interpretare a Nomenclaturii combinate, textul descrierii produselor trebuie considerat ca având o valoare pur indicativă, domeniul de aplicare al regimului preferențial fiind determinat, în contextul prezentei anexe, de codurile NC existente la 1 ianuarie 2017. În cazul în care codul NC este precedat de un „ex”, aplicarea regimului preferențial este determinată pe baza codului NC și a descrierii produsului.

Nr. de ordine

Produs

Cod NC

Cantitate în tone

09.4277

Alac, grâu comun și meslin, altele decât destinate însămânțării

1001 99 00

65 000

Făină de grâu comun și făină de alac

1101 00 15

Făină de meslin

1101 00 90

Făină de cereale, altele decât grâu, meslin, secară, porumb, orz, ovăz, orez

1102 90 90

Crupe și griș de grâu comun și de alac

1103 11 90

Aglomerate sub formă de pelete de grâu

1103 20 60

09.4278

Porumb, altul decât destinat însămânțării

1005 90 00

625 000

Făină de porumb

1102 20

Crupe și griș de porumb

1103 13

Aglomerate sub formă de pelete de porumb

1103 20 40

Boabe de porumb prelucrate

1104 23

09.4279

Orz, altul decât destinat însămânțării

1003 90 00

325 000

Făină de orz

1102 90 10

Aglomerate sub formă de pelete de orz

ex 1103 20 25


Top