EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2055

Regulamentul delegat (UE) 2017/2055 al Comisiei din 23 iunie 2017 de completare a Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile competente în cazul activității desfășurate în baza dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii de către instituțiile de plată (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2017/4250

OJ L 294, 11.11.2017, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2055/oj

11.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 294/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/2055 AL COMISIEI

din 23 iunie 2017

de completare a Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile competente în cazul activității desfășurate în baza dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii de către instituțiile de plată

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (1), în special articolul 28 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Pentru a se consolida cooperarea dintre autoritățile competente și pentru a se asigura un proces de notificare uniform și eficient în ceea ce privește instituțiile de plată care intenționează să activeze transfrontalier în baza dreptului de stabilire și a libertății de a furniza servicii, este necesar să se instituie un cadru general pentru cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă prin stabilirea unor metode, mijloace și detalii privind cooperarea, în special domeniul de aplicare și regimul informațiilor care se transmit, inclusiv a unei terminologii comune și a unor formulare standard de notificare.

(2)

Pentru a se putea utiliza o terminologie comună și formulare standard de notificare, este necesar să se definească o serie de termeni tehnici pentru a se face o distincție clară între cererile pentru sucursale, pentru servicii și pentru agenți, efectuate de instituțiile de plată care intenționează să desfășoare activitate în alte state membre.

(3)

Instituirea unor proceduri standard referitoare la limba de redactare și la mijloacele de comunicare a cererilor privind pașaportul între autoritățile competente din statul membru de origine și statul membru gazdă facilitează atât desfășurarea activității în baza dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii, cât și îndeplinirea cu eficiență a atribuțiilor și a responsabilităților de către autoritățile competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă.

(4)

Ar trebui să se prevadă ca autoritățile competente din statul membru de origine să evalueze corectitudinea și integralitatea informațiilor transmise de instituțiile de plată care intenționează să furnizeze servicii în alt stat membru, pentru a se asigura calitatea notificărilor privind pașaportul. În acest scop, autoritățile competente din statele membre de origine ar trebui să comunice instituțiilor de plată aspectele specifice pentru care cererile privind pașaportul sunt considerate incomplete sau incorecte pentru a se facilita procesul de identificare, comunicare și transmitere a elementelor lipsă sau incorecte. Mai mult, evaluarea integralității și a corectitudinii ar trebui să asigure un proces de notificare eficient prin stabilirea fără echivoc a faptului că perioada de o lună, respectiv de trei luni, menționată la articolul 28 alineatul (2) primul paragraf, respectiv la articolul 28 alineatul (3) primul paragraf din Directiva (UE) 2015/2366 începe în data în care este primită cererea privind pașaportul însoțită de informații considerate complete și corecte de către autoritățile din statul membru de origine.

(5)

În cazul în care este inițiată procedura privind soluționarea divergențelor de opinie dintre autoritățile competente din statele membre implicate, în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2), autoritățile competente din statul membru de origine ar trebui să informeze instituția de plată că adoptarea deciziei referitoare la cererea privind pașaportul se amână până la emiterea unei rezoluții conform articolului menționat.

(6)

Pentru a se asigura un proces de notificare eficient și facil, care să permită autorităților competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă să realizeze evaluările prevăzute de Directiva (UE) 2015/2366, informațiile care fac obiectul schimbului între autoritățile respective, referitoare la cererile privind pașaportul ar trebui să fie prevăzute separat pentru sucursale, pentru agenți și pentru servicii. De asemenea, este necesar să se stabilească formulare standard pentru transmiterea informațiilor respective. În cazul persoanelor juridice, formularele menționate ar trebui să includă și identificatorul entității juridice, în cazul în care acesta este disponibil.

(7)

Pentru a se facilita identificarea instituțiilor de plată care activează transfrontalier în diferite state membre, este necesar să se determine formatul numărului unic de identificare relevant, utilizat în fiecare stat membru pentru identificarea instituțiilor respective sau a sucursalelor și a agenților prin intermediul cărora acestea furnizează servicii de plată în statele membre gazdă.

(8)

În cazul în care instituția care desfășoară activitate în alt stat membru modifică informațiile transmise în cererea anterioară, autoritățile competente din statul membru de origine ar trebui să transmită autorităților competente din statul membru gazdă numai informațiile afectate de modificări, conform articolului 28 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/2366.

(9)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), instituțiile emitente de monedă electronică, pe lângă activitatea respectivă, au dreptul de a furniza servicii de plată. În plus, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din directiva menționată, procedurile pentru notificările privind pașaportul referitoare la instituțiile de plată se aplică mutatis mutandis și instituțiilor emitente de monedă electronică. De asemenea, articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2009/110/CE prevede faptul că dispozițiile referitoare la notificarea privind pașaportul pentru instituțiile de plată se aplică mutatis mutandis instituțiilor emitente care distribuie monedă electronică în alt stat membru prin intermediul unor persoane juridice sau fizice care acționează în numele instituțiilor respective. Articolul 3 alineatul (5) din directiva 2009/110/CE prevede că instituțiile emitente de monedă electronică nu fac emisiuni prin agenți, dar li se permite să furnizeze servicii de plată prin intermediul acestora, cu respectarea condițiilor menționate la articolul 19 din Directiva (UE) 2015/2366. Prin urmare, transmiterea notificărilor între autoritățile competente ar trebui să fie facilitată în ceea ce privește informațiile referitoare la cererile privind pașaportul primite de la instituțiile emitente de monedă electronică ce intenționează să desfășoare activitate în baza dreptului de stabilire sau a libertății de a furniza servicii, inclusiv prin intermediul agenților în cazul furnizării serviciilor de plată și prin intermediul distribuitorilor care acționează în numele acestora, în cazul distribuirii și al recuperării de monedă electronică în alt stat membru, în conformitate cu cadrul general aplicabil activităților pe care instituțiile respective au dreptul să le desfășoare.

(10)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare transmis Comisiei de către Autoritatea Bancară Europeană (EBA).

(11)

EBA a efectuat consultări publice cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat punctul de vedere al Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament prevede norme referitoare la cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă în ceea ce privește notificările privind desfășurarea activității în baza dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii de către instituțiile de plată, în conformitate cu articolul 28 din Directiva 2015/2366.

(2)   Prezentul regulament se aplică mutatis mutandis în cazul notificărilor transmise între autoritățile competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă cu privire la desfășurarea activității în baza dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii de către instituțiile emitente de monedă electronică, inclusiv în cazul în care acestea distribuie monedă electronică prin intermediul persoanelor fizice sau juridice, în conformitate cu articolul 3 alineatele (1), (4) și (5) din Directiva 2009/110/CE și cu articolul 111 din Directiva 2015/2366.

(3)   Domeniul de aplicare și regimul informațiilor care fac obiectul schimbului dintre autoritățile competente în temeiul cadrului general privind cooperarea stabilit în prezentul regulament nu afectează competențele autorităților din statele membre de origine și din statele membre gazdă prevăzute de Directiva (UE) 2015/2366.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„cerere privind pașaportul” înseamnă cerere privind pașaportul pentru sucursală, cerere privind pașaportul pentru servicii sau cerere privind pașaportul pentru agent;

(b)

„cerere privind pașaportul pentru sucursală” înseamnă cerere efectuată în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/2366 de către o instituție de plată autorizată care intenționează să deschidă o sucursală în alt stat membru;

(c)

„cerere privind pașaportul pentru servicii” înseamnă cerere efectuată în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/2366 de către o instituție de plată autorizată care intenționează să furnizeze servicii în alt stat membru;

(d)

„cerere privind pașaportul pentru agent” înseamnă cerere efectuată în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/2366 de către o instituție de plată autorizată care intenționează să furnizeze servicii de plată în alt stat membru prin intermediul unui agent, conform articolului 19 alineatul (5) din directiva menționată.

Articolul 3

Prevederi generale

(1)   Notificările prevăzute la articolul 1 alineatul (1) se transmit prin formularele din anexele II, III, V și VI.

(2)   Notificările prevăzute la articolul 1 alineatul (2) se transmit prin formularele din anexele II, III, V și VI.

(3)   Notificările prevăzute la articolul 1 alineatul (2) se transmit prin formularele din anexele IV și VI în cazul distribuirii de monedă electronică de către instituțiile emitente prin intermediul unor persoane fizice sau juridice.

(4)   Formularele menționate la alineatele (1), (2) și (3), inclusiv informațiile conținute de acestea, îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

se redactează în limba acceptată de autoritățile competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă;

(b)

se transmit prin poștă cu confirmare de primire sau, în cazul în care autoritățile competente din statul membru gazdă în care instituția de plată intenționează să furnizeze servicii de plată acceptă, prin mijloace electronice, urmând ca autoritățile menționate să transmită o confirmare de primire electronică.

(5)   Fiecare autoritate competentă pune la dispoziția celorlalte autorități competente următoarele informații:

(a)

limba de redactare acceptată, în conformitate cu alineatul (4) litera (a);

(b)

adresa de e-mail, în cazul în care informațiile și formularele se transmit prin mijloace electronice, sau adresa poștală, în cazul în care acestea se transmit prin poștă.

Articolul 4

Evaluarea integralității și a corectitudinii

(1)   La primirea unei cereri privind pașaportul din partea unei instituții de plată, autoritatea competentă din statul membru de origine evaluează integralitatea și corectitudinea informațiilor primite în temeiul articolului 28 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/2366.

(2)   În cazul în care informațiile furnizate împreună cu cererea privind pașaportul sunt evaluate conform alineatului (1) și sunt considerate incomplete sau incorecte, autoritatea competentă din statul membru de origine informează instituția de plată despre acest fapt, fără întârziere nejustificată, menționând motivele pentru care informațiile sunt considerate incomplete sau incorecte.

(3)   Perioadele menționate la articolul 28 alineatul (2) primul paragraf și la articolul 28 alineatul (3) primul paragraf din Directiva (UE) 2015/2366 au ca dată de începere data în care se primește cererea privind pașaportul cu informații complete și corecte.

Articolul 5

Soluționarea divergențelor de opinii dintre autoritățile competente

În cazul în care, în conformitate cu articolul 27 din Directiva (UE) 2015/2366, este inițiată procedura pentru soluționarea divergențelor de opinii dintre autoritățile competente din statele membre, referitoare la o cerere privind pașaportul depusă de o instituție de plată conform articolului 28 din directiva menționată, autoritățile competente din statul membru de origine informează instituția respectivă cu privire la amânarea deciziei asupra cererii până la emiterea unei rezoluții în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

CAPITOLUL 2

CEREREA PRIVIND PAȘAPORTUL PENTRU SUCURSALĂ

Articolul 6

Informațiile care se transmit

(1)   În sensul articolului 28 alineatul (2) primul paragraf din Directiva (UE) 2015/2366, în cazul în care o instituție de plată depune o cerere privind pașaportul pentru sucursală, autoritățile competente din statul membru de origine transmit următoarele informații autorităților competente din statul membru gazdă:

(a)

data primirii de la instituția de plată a cererii privind pașaportul, cu informații complete și corecte în conformitate cu articolul 4;

(b)

statul membru în care instituția de plată intenționează să desfășoare activitate;

(c)

tipul de cerere privind pașaportul;

(d)

denumirea, adresa și, în cazul în care acestea sunt disponibile, numărul autorizației de funcționare și numărul unic de identificare al instituției de plată în statul membru de origine, în formatul prevăzut în anexa I;

(e)

identificatorul entității juridice al instituției de plată, dacă este disponibil;

(f)

identitatea și datele persoanei de contact din cadrul instituției de plată care depune notificarea privind sucursala;

(g)

adresa sucursalei care urmează să fie stabilită în statul membru gazdă;

(h)

identitatea și datele de contact ale persoanelor responsabile cu administrarea sucursalei care urmează să fie deschisă în statul membru gazdă;

(i)

serviciile de plată care urmează să fie furnizate în statul membru gazdă;

(j)

organigrama sucursalei care urmează să fie stabilită în statul membru gazdă;

(k)

un plan de afaceri, inclusiv bugetul prospectiv pentru primele trei exerciții financiare, prin care se demonstrează faptul că sucursala are capacitatea de a utiliza și aplica, în mod adecvat și proporțional, sisteme, resurse și proceduri pentru a putea desfășura activitatea în mod corespunzător în statul membru gazdă;

(l)

descrierea procedurilor privind guvernanța și mecanismele de control intern ale sucursalei, inclusiv a procedurilor administrative și de management al riscului, prin care se demonstrează faptul că acestea sunt proporționale, corecte, suficiente și adecvate pentru furnizarea de servicii de plată în statul membru gazdă și că sunt conforme cu prevederile Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului (4) în ceea ce privește spălarea banilor și finanțarea terorismului.

(2)   În cazul în care sunt informate de către o instituție de plată cu privire la intenția de a externaliza funcții operaționale legate de serviciile de plată către alte entități din statul membru gazdă, autoritățile competente din statul membru de origine informează autoritățile din statul membru gazdă cu privire la acest fapt.

Articolul 7

Transmiterea informațiilor

(1)   Autoritățile competente din statul membru de origine transmit autorităților competente din statul membru gazdă informațiile menționate la articolul 6, prin formularul din anexa II, informând instituția de plată cu privire la acest fapt.

(2)   În cazul în care este necesar să se transmită mai multe notificări, autoritățile competente pot agrega informațiile și le pot transmite completând câmpurile din anexa II.

Articolul 8

Comunicarea modificărilor aduse cererii

(1)   În cazul în care, în conformitate cu articolul 28 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/2366, o instituție de plată comunică autorităților competente din statul membru de origine modificări relevante aduse cererii anterioare, acestea comunică modificările respective autorităților competente din statul membru gazdă.

(2)   În sensul alineatului (1), autoritățile competente din statul membru de origine comunică autorităților competente din statul membru gazdă modificările respective prin completarea numai a câmpurilor din formularul prevăzut în anexa II care sunt afectate de modificări.

Articolul 9

Informații privind data de începere a activității sucursalei

În sensul articolului 28 alineatul (3) al treilea paragraf din Directiva (UE) 2015/2366, autoritățile competente din statul membru de origine comunică, fără întârziere nejustificată, autorităților competente din statul membru gazdă data de la care instituția de plată începe să desfășoare activitate în statul membru gazdă, prin completarea formularului prevăzut în anexa VI.

CAPITOLUL 3

CEREREA PRIVIND PAȘAPORTUL PENTRU AGENT

Articolul 10

Informațiile care se transmit

(1)   În sensul articolului 28 alineatul (2) primul paragraf din Directiva (UE) 2015/2366, în cazul în care o instituție de plată depune o cerere privind pașaportul pentru agent, autoritățile competente din statul membru de origine transmit următoarele informații autorităților competente din statul membru gazdă:

(a)

data primirii de la instituția de plată a cererii privind pașaportul, cu informații complete și corecte în conformitate cu articolul 4;

(b)

statul membru în care instituția de plată intenționează să desfășoare activitate prin intermediul unui agent;

(c)

tipul de cerere privind pașaportul;

(d)

natura cererii privind pașaportul și, în cazul în care utilizarea unui agent nu necesită stabilirea unei reprezentanțe, descrierea elementelor pe care autoritatea competentă din statul membru de origine le-a avut în vedere în procesul de evaluare;

(e)

denumirea, adresa și, în cazul în care acestea sunt disponibile, numărul autorizației de funcționare și numărul unic de identificare al instituției de plată în statul membru de origine, în formatul prevăzut în anexa I;

(f)

identificatorul entității juridice al instituției de plată, dacă este disponibil;

(g)

identitatea și datele persoanei de contact din cadrul instituției de plată care depune notificarea privind pașaportul pentru agent;

(h)

identitatea și datele de contact ale agentului prin intermediul căruia instituția de plată desfășoară activitate;

(i)

în cazul în care este disponibil, numărul unic de identificare al agentului din statul membru în care acesta este stabilit, în formatul prevăzut în anexa I;

(j)

dacă este cazul, identitatea și datele de contact ale persoanelor responsabile pentru punctul central de contact desemnat în conformitate cu articolul 29 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/2366;

(k)

serviciile de plată care urmează să fie furnizate în statul membru gazdă prin intermediul agentului respectiv;

(l)

descrierea mecanismelor de control intern aplicate de agent în vederea respectării cerințelor referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului prevăzute de Directiva (UE) 2015/849;

(m)

identitatea și datele de contact ale directorilor și ale persoanelor responsabile cu administrarea agentului prin intermediul căruia sunt furnizate servicii de plată, iar pentru alți agenți decât cei care furnizează servicii de plată, documente care atestă competența profesională și probitatea morală a acestora.

(2)   În cazul în care sunt informate de către o instituție de plată cu privire la intenția de a externaliza funcții operaționale legate de serviciile de plată către alte entități din statul membru gazdă, autoritățile competente din statul membru de origine informează autoritățile competente din statul membru gazdă cu privire la acest fapt.

Articolul 11

Transmiterea informațiilor

(1)   Autoritățile competente din statul membru de origine transmit autorităților competente din statul membru gazdă informațiile menționate la articolul 10, prin formularul din anexa III, informând instituția de plată cu privire la acest fapt.

(2)   În cazul în care este necesar să se transmită mai multe notificări, autoritățile competente pot agrega informațiile și le pot transmite completând câmpurile din anexa III.

Articolul 12

Comunicarea modificărilor aduse cererii

(1)   În cazul în care, în conformitate cu articolul 28 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/2366, autoritățile competente din statul membru de origine sunt informate de către o instituție de plată cu privire la modificări relevante ale cererii anterioare privind pașaportul pentru agent, acestea comunică modificările respective autorităților competente din statul membru gazdă.

(2)   În sensul alineatului (1), autoritățile competente din statul membru de origine comunică autorităților competente din statul membru gazdă modificările respective prin completarea numai a câmpurilor din formularul prevăzut în anexa III care sunt afectate de modificări.

Articolul 13

Informații privind data de începere a activității agentului

În sensul articolului 28 alineatul (3) al treilea paragraf din Directiva (UE) 2015/2366, autoritățile competente din statul membru de origine comunică autorităților competente din statul membru gazdă, fără întârziere nejustificată și prin completarea formularului prevăzut în anexa VI, data de la care instituția de plată începe să desfășoare activitate în statul membru gazdă prin intermediul unui agent.

CAPITOLUL 4

CEREREA PRIVIND PAȘAPORTUL PENTRU SERVICII

Articolul 14

Informațiile care se transmit

(1)   În sensul articolului 28 alineatul (2) primul paragraf din Directiva (UE) 2015/2366, în cazul în care o instituție de plată depune o cerere privind pașaportul pentru servicii, autoritățile competente din statul membru de origine transmit următoarele informații autorităților competente din statul membru gazdă:

(a)

data primirii de la instituția de plată a cererii privind pașaportul, cu informații complete și corecte în conformitate cu articolul 4;

(b)

statul membru în care instituția de plată intenționează să furnizeze servicii;

(c)

tipul de cerere privind pașaportul;

(d)

denumirea, adresa și, în cazul în care acestea sunt disponibile, numărul autorizației de funcționare și numărul unic de identificare al instituției de plată în statul membru de origine, în formatul prevăzut în anexa I;

(e)

identificatorul entității juridice al instituției de plată, dacă este disponibil;

(f)

identitatea și datele persoanei de contact din cadrul instituției de plată care depune cererea privind pașaportul pentru servicii;

(g)

data de la care se intenționează a se furniza servicii în statul membru gazdă;

(h)

serviciile de plată care urmează să fie furnizate în statul membru gazdă.

(2)   În cazul în care sunt informate de către o instituție de plată cu privire la intenția de a externaliza funcții operaționale legate de serviciile de plată către alte entități din statul membru gazdă, autoritățile competente din statul membru de origine informează autoritățile din statul membru gazdă cu privire la acest fapt.

Articolul 15

Transmiterea informațiilor

(1)   Autoritățile competente din statul membru de origine transmit autorităților competente din statul membru gazdă informațiile menționate la articolul 14, prin formularul din anexa V, informând și instituția de plată cu privire la acest fapt.

(2)   În cazul în care este necesar să se transmită mai multe notificări, autoritățile competente pot agrega informațiile și le pot transmite completând câmpurile din anexa V.

Articolul 16

Comunicarea modificărilor aduse cererii privind pașaportul pentru servicii

(1)   În cazul în care, în conformitate cu articolul 28 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/2366, autoritățile competente din statul membru de origine sunt informate de către o instituție de plată cu privire la modificări relevante ale unei cereri anterioare privind pașaportul pentru servicii, acestea comunică modificările respective autorităților competente din statul membru gazdă.

(2)   În sensul alineatului (1), autoritățile competente din statul membru de origine comunică autorităților competente din statul membru gazdă modificările respective prin completarea numai a câmpurilor din formularul prevăzut în anexa V care sunt afectate de modificări.

CAPITOLUL 5

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 17

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iunie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 337, 23.12.2015, p. 35.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(3)  Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE (JO L 267, 10.10.2009, p. 7).

(4)  Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).


ANEXA I

Formatul numărului unic de identificare în fiecare stat membru

Stat membru

Persoană juridică

Persoană fizică

Tipul de număr de identificare

Formatul numărului de identificare

Tipul de număr de identificare

Formatul numărului de identificare

Austria

Înregistrată:

Firmenbuchnummer (https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90fc2ca620b.de.html)

Maximum: șase cifre plus o literă de verificare

Neînregistrată:

Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID-Nummer) (https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html)

Belgia

codul KBO/BCE (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

0 + codul TVA (0XXX.XXX.XXX)

KBO/BCE number (KBO, KruispuntBank van Ondernemingen; BCE, Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

10 cifre (0 + 9 cifre – codul TVA)

Bulgaria

Cod de identificare unificat prevăzut de articolul 23 alineatul (1) din Legea privind Registrul comerțului din Bulgaria

nouă cifre

Cod de identificare unificat prevăzut de articolul 23 alineatul (1) din Legea privind Registrul comerțului din Bulgaria

nouă cifre

Croația

OIB

(codul fiscal; Osobni identifikacijski broj – număr de identificare personal)

11 cifre

(10 cifre aleatorii + o cifră de verificare)

OIB

(codul fiscal; Osobni identifikacijski broj – număr de identificare personal)

11 cifre

(10 cifre aleatorii + o cifră de verificare)

Cipru

Numărul de identificare fiscală (TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

opt cifre și o literă (de exemplu, 99999999L)

Codul de identificare fiscală (TIC)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

opt cifre și o literă (prima cifră este întotdeauna zero)

Republica Cehă

Numărul de identificare personal (Identifikační číslo osoby (IČO)]

opt cifre (de exemplu, 12345678)

Numărul de identificare personal (Identifikační číslo osoby (IČO)]

opt cifre (de exemplu 12345678)

Danemarca

Numărul de înregistrare al societății comerciale (numărul CVR)

Număr format din opt cifre (de exemplu, 12345678)

Numărul de înregistrare al persoanei (numărul CPR)

Număr din 10 cifre în formatul „123456-7890”

Estonia

Codul de înregistrare al societății comerciale, accesibil pe site-ul Registrului comerțului privind societățile comerciale https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng

Număr din opt cifre

Codul de identificare personal (codul ID)

Codul de identificare personal (codul ID)

Finlanda

Codul local de identificare comercială (https://www.ytj.fi/en/index/businessid.html)

sau

Numărul TVA internațional

Codul local de identificare comercială: șapte cifre, o liniuță și un caracter de verificare, de exemplu, 1234567-8

Numărul TVA: opt cifre – de exemplu, FI12345678

Franța

SIREN

9 cifre

SIREN

9 cifre

Germania

Înregistrată:

Handelsregisternummer (HReg-Nr.) (numărul din Registrul comerțului; https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do), inclusiv locul de înregistrare

HRA; HRB; GnR; PR; VR

HRA xxxx

HRB xxxx

GnR xxxx

PR xxxxx

VR xxxx

A se alege formatul aplicabil, în funcție de tipul de persoană (juridică), urmat de un număr de lungime diferită

Neînregistrată:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) (http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/USt_Identifikationsnummer/Merkblaetter/Aufbau_USt_IdNr.html?nn=19560)

(număr TVA)

DExxxxxxxxx

urmat de un număr din nouă cifre

Grecia

Numărul de identificare fiscală (TIN – ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 cifre

Numărul de identificare fiscală (TIN – ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 cifre

Ungaria

Numărul de înregistrare al societății comerciale

Numere (##-##-######)

Numărul de înregistrare al întreprinzătorului privat

Numărul de înregistrare al întreprinderilor profesionale unipersonale cu răspundere limitată

Numere (########);

Numere (##-##-######)

Islanda

Irlanda

Numărul de înregistrare al societății comerciale

https://www.cro.ie/

6 cifre

Italia

Număr de înregistrare

5 cifre

Codul fiscal, disponibil pe site-ul OAM (Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attivita' Finanziaria e dei Mediatori Creditizi):

https://www.organismo-am.it/elenco-agenti-servizi-di-pagamento

Cod alfanumeric de 16 caractere („SP” urmat de cifre)

Letonia

Numărul de înregistrare fiscală (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

11 cifre

Numărul de identificare personal (XXXXXX-XXXXX), iar dacă persoana plătește impozit – întreprinzător individual, numărul de înregistrare fiscală (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

Numărul de înregistrare fiscală 11 cifre

Liechtenstein

Dacă este disponibil, identificatorul entității juridice, iar dacă nu:

Numărul din Registrul comerțului (Handelsregister-Nummer)

Prefix FL + 11 cifre (FL-XXXX.XXX.XXX-X)

Personenidentifikationsnummer (Numărul de identificare personal)

maximum 12 cifre

Lituania

Codul societății comerciale din Registrul Entităților Legale administrat de Centrul Registrelor din Republica Lituania (http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/);

sau

nouă cifre (șapte până în 2004)

Codul plătitorului de impozit – Numele și prenumele (codul plătitorului de impozit este identic cu codul personal; dar, din motive de protecție a datelor, de regulă, acesta nu este menționat) sau

Nume și prenume (litere)

Luxemburg

Numărul de înregistrare al societății comerciale

Litera B urmată de șase cifre (de exemplu B 123456)

Numărul de securitate socială

13 cifre (primele opt cifre reprezintă data de naștere a persoanei: AAAALLZZ)

Malta

Numărul de înregistrare al societății comerciale:

http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/default.aspx

Litera C urmată de cinci cifre – de exemplu C 28938

Numărul cărții de identitate SAU numărul de pașaport:

http://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/mlt/all/index.html

șase cifre și o majusculă – exemplu: 034976M

SAU

șase cifre – de exemplu 728349

Țările de Jos

Numărul de la Camera de Comerț (KvK)

8 cifre

Numărul de la Camera de Comerț (KvK)

8 cifre

Norvegia

Numărul de la Registrul Comerțului (numărul societății comerciale)

nouă cifre (de exemplu 981 276 957)

Numărul de identitate național/numărul D

11 cifre (primele șase cifre reprezintă data de naștere a persoanei: ZZ.LL.AA.)

Polonia

NIP din Polonia (numer identyfikacji podatkowej)

NIP din Polonia (numer identyfikacji podatkowej)

Portugalia

Número de Identificaçăo de Pessoa Coletiva (NIPC)

9 cifre

Número de Identificaçăo Fiscal (NIF)

9 cifre

România

Republica Slovacă

Identifikačné číslo organizácie (IČO)/Numărul de înregistrare al societății comerciale

8 cifre

IČO – 00 000 000

Numărul de înregistrare al societății comerciale (IČO) este alocat persoanelor juridice și întreprinzătorilor

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY7RCoIwGEafKPfPqdsuV-BcLGnJlu0mLCKEpl1E0dtn0m3Wd_fBOXCQRzXyXXNvz82t7bvm8v4-2zu9ZvM5FsCwo6DyyiTGrrA06QDsBmAhRZFQDcC0TEGJwm64IQQE-c-HLxPwy18i3x5C9DiGCKKE4pRzChnlLOYEbZEffWGMqbRzIF2cgyJYQmktQE4_wFT_CEwElkUfTugabP2s1OwFKhgzhg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

8 cifre

IČO – 00 000 000

Slovenia

Numărul de identificare (înregistrare) alocat de către Agenția Republicii Slovenia pentru Registrele juridice publice și Servicii conexe (www.ajpes.si)

10 cifre

Numărul de identificare (înregistrare) alocat de către Agenția Republicii Slovenia pentru Registrele juridice publice și Servicii conexe (www.ajpes.si)

10 cifre

Spania

Codul LEI

În lipsa acestuia:

NIF ('Número de Identificación Fiscal') denumit și număr de identificare fiscală

Mai multe informații referitoare la structura numărului de identificare fiscală sunt disponibile la următoarele link-uri:

NIF (persoane juridice):

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales__Declaracion_censal__Modelos_036_y_037/Informacion/NIF_de_personas_juridicas_y_entidades.shtml

Este compus din 20 de caractere, astfel:

Caracterele 1-4: Un prefix de patru caractere alocat univoc fiecărei LOU (unitate operațională locală)

Caracterele 5 și 6: Două caractere rezervate stabilite la zero

Caracterele 7-18: Partea specifică entității din codul generat și alocat de LOU în conformitate cu politica de alocare transparentă, corectă și adecvată

Caracterele 19-20: Două cifre de verificare în conformitate cu standardul ISO 17442

Este compus din nouă caractere, astfel:

(a)

o literă care desemnează forma legală:

A.

Corporații

B.

Societăți comerciale cu răspundere limitată

C.

Societăți comerciale în nume colectiv

D.

Societăți comerciale în comandită simplă

E.

Coproprietăți și proprietăți înainte de succesiune

F.

Cooperative

G.

Asociații

H.

Asociații de proprietari

J.

Corporații civile

N.

Entități străine

P.

Administrații locale

Q.

Organisme publice

R.

Instituții și asociații religioase

S.

Organisme ale administrației centrale și ale administrației din regiuni autonome

U.

Societăți comerciale pe acțiuni cu personalitate juridică

V.

Altele decât cele menționate anterior

W.

Reprezentanțe permanente ale entităților nerezidente

(b)

un număr aleatoriu din șapte cifre

(c)

o literă sau un număr, în funcție de forma legală (cod de verificare)

NIF („Número de Identificación Fiscal”) – numărul de identificare fiscală

Pentru persoane individuale spaniole nerezidente, pentru persoane individuale spaniole sub 14 și pentru persoane individuale străine nerezidente care efectuează tranzacții cu implicații fiscale:

Pentru persoane individuale străine: NIE („Número de Identidad de Extranjero”).

Mai multe informații referitoare la structura numărului de identificare fiscală sunt disponibile la următoarele link-uri:

NIF (persoane individuale) și NIE:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Ciudadanos/Informacion/NIF_de_personas_fisicas.shtml

Este compus din nouă caractere:

opt cifre și o literă finală drept cod de verificare.

Este compus dintr-o literă („L” pentru nerezidenți spanioli, „K” pentru sub 14 și „M” pentru nerezidenți străini),

șapte caractere alfanumerice și o literă (de verificare)

Este compus din nouă caractere: o literă inițială, „X”, urmată de șapte cifre și o literă finală de verificare.

În cazul în care se depășește capacitatea numerică aferentă literei „X”, se continuă în ordine alfabetică (întâi cu litera „Y”, apoi cu litera „Z”).

Suedia

Numărul de înregistrare (www.bolagsverket.se)

NNNNNN-XXXX

Numărul de securitate socială

YYMMDD-XXXX

Regatul Unit

Numărul de identificare fiscală (TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf

Numărul de identificare fiscală (TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf


ANEXA II

Formularul pentru notificare în ceea ce privește schimbul de informații referitoare la cererile privind pașaportul pentru sucursală ale instituțiilor de plată și ale instituțiilor emitente de monedă electronică

1.

Statul membru de origine

 

2.

Denumirea autorității competente din statul membru de origine

 

3.

Data primirii cererii și a informațiilor complete și corecte de către autoritatea competentă din statul membru de origine de la instituția de plată/instituția emitentă de monedă electronică

ZZ/LL/AA

4.

Statul membru în care se stabilește sucursala

 

5.

Tipul de cerere

☐ cerere inițială

☐ cerere de modificare a cererii inițiale

☐ cerere de încetare a activității/de cesionare a activității

6.

Tipul de instituție

☐ instituție de plată

☐ instituție emitentă de monedă electronică

7.

Denumirea instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică

 

8.

Sediul central al instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică

 

9.

Numărul de identificare unic al instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică din statul membru de origine, în formatul prevăzut în anexa I (dacă este disponibil)

 

10.

Identificatorul entității juridice (LEI) al instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică (dacă este disponibil)

 

11.

Numărul autorizației de funcționare din statul membru de origine a instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică (dacă este disponibil)

 

12.

Persoana de contact din cadrul instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică

 

13.

Adresa de e-mail a persoanei de contact din cadrul instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică

 

14.

Numărul de telefon al persoanei de contact din cadrul instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică

 

15.

Adresa sucursalei

 

16.

Identitatea persoanelor care răspund de administrarea sucursalei

 

17.

Adresa de e-mail a persoanelor care răspund de administrarea sucursalei

 

18.

Numărul de telefon al persoanelor care răspund de administrarea sucursalei

 

19.

Serviciile de plată furnizate

1.

☐ servicii care facilitează depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice ☐

(b)

executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar ☐

(c)

executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate ☐

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice ☐

(b)

executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar ☐

(c)

executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate ☐

Este inclusă acordarea de credit în conformitate cu articolul 18 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/2366: ☐ da ☐ nu

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare a tranzacțiilor de plată

Este inclusă acordarea de credit în conformitate cu articolul 18 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/2366: ☐ da ☐ nu

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

20.

Servicii furnizate în legătură cu moneda electronică (numai pentru instituțiile emitente de monedă electronică)

☐ emitere de monedă electronică

☐ distribuire și recuperare de monedă electronică

21.

Descrierea structurii organizatorice a sucursalei

 

22.

Planul de afaceri prin care se demonstrează că sucursala are capacitatea de a utiliza și de a aplica, în mod proporțional și adecvat, sisteme, resurse și proceduri pentru a desfășura activitate în mod corespunzător în statul membru gazdă, inclusiv:

(a)

principalele obiective și strategia de afaceri pentru sucursală și o explicație cu privire la modul în care sucursala contribuie la strategia instituției și, dacă este cazul, a grupului;

(b)

un buget prospectiv, pentru primele trei exerciții financiare complete.

 

23.

Politicile de guvernanță și mecanismele de control intern, inclusiv:

(a)

descrierea structurii guvernanței sucursalei, inclusiv a canalelor de raportare juridice și aferente funcțiilor, a poziției și rolului sucursalei în structura corporatistă a instituției și, dacă este cazul, a grupului;

(b)

descrierea mecanismelor de control intern ale sucursalei, inclusiv:

(i)

procedurile de control intern al riscului și conectarea acestora cu procedurile similare ale instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică și, dacă este cazul, cu cele ale grupului;

(ii)

detalii privind politicile de audit intern ale sucursalei;

(iii)

detalii ale procedurilor privind spălarea banilor pe care sucursala le instituie în statul membru gazdă în temeiul Directivei (UE) 2015/849.

 

24.

În cazul externalizării funcțiilor operaționale legate de serviciile de plată/furnizare de monedă electronică:

(a)

denumirea și adresa entității căreia i se externalizează funcțiile;

(b)

date privind persoana de contact (adresa de e-mail și numărul de telefon) din cadrul entității căreia i se externalizează funcțiile;

(c)

tipul și descrierea completă a funcțiilor operaționale externalizate.

 


ANEXA III

Formularul pentru notificare în ceea ce privește schimbul de informații referitoare la cererile privind pașaportul pentru agent ale instituțiilor de plată și ale instituțiilor emitente de monedă electronică

1.

Statul membru de origine

 

2.

Statul membru gazdă în care agentul urmează să furnizeze servicii de plată

 

3.

Denumirea autorității competente din statul membru de origine

 

4.

Data primirii cererii și a informațiilor complete și corecte de către autoritatea competentă din statul membru de origine de la instituția de plată/instituția emitentă de monedă electronică

ZZ/LL/AA

5.

Tipul de cerere

☐ cerere inițială

☐ cerere de modificare a cererii inițiale

☐ cerere privind utilizarea de agenți noi

☐ cerere privind renunțarea la agenți

6.

Natura cererii (evaluarea de către autoritatea competentă din statul membru de origine)

☐ dreptul de stabilire

☐ libertatea de a furniza servicii, în următoarele situații:

7.

Tipul de instituție

☐ instituție de plată

☐ instituție emitentă de monedă electronică

8.

Denumirea instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică

 

9.

Sediul central al instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică

 

10.

Numărul de identificare unic al instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică din statul membru de origine, în formatul prevăzut în anexa I (dacă este disponibil)

 

11.

Identificatorul entității juridice (LEI) al instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică (dacă este disponibil)

 

12.

Numărul autorizației de funcționare din statul membru de origine a instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică (dacă este disponibil)

 

13.

Persoana de contact din cadrul instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică

 

14.

Adresa de e-mail a persoanei de contact din cadrul instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică

 

15.

Numărul de telefon al persoanei de contact din cadrul instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică

 

16.

Date referitoare la agentul:

(a)

persoană juridică:

(i)

denumire

(ii)

sediul social

(iii)

numărul de identificare unic din statul membru în care este localizat agentul, în formatul prevăzut în anexa I (dacă este disponibil)

(iv)

identificatorul entității juridice (LEI) al agentului (dacă este disponibil)

(v)

numărul de telefon

(vi)

adresa de e-mail

(vii)

numele reprezentaților și data și locul de naștere al acestora

(b)

persoană fizică:

(i)

numele, data și locul nașterii

(ii)

adresa înregistrată/adresele înregistrate pentru desfășurarea activității

(iii)

numărul de identificare unic din statul membru în care este localizat agentul, în formatul prevăzut în anexa I (dacă este disponibil)

(iv)

numărul de telefon

(v)

adresa de e-mail

 

17.

În cazul în care desfășoară activitate în baza dreptului de stabilire, principalul punct de contact, dacă este deja desemnat sau solicitat de autoritățile din statul membru gazdă în conformitate cu articolul 29 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/2366:

(a)

numele reprezentantului;

(b)

adresa;

(c)

numărul de telefon;

(d)

adresa de e-mail.

 

18.

Serviciile de plată care urmează să fie furnizate de către agent

1.

☐ servicii care facilitează depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice ☐

(b)

executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar ☐

(c)

executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate ☐

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice ☐

(b)

executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar ☐

(c)

executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate ☐

Este inclusă acordarea de credit în conformitate cu articolul 18 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/2366: ☐ da ☐ nu

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

Este inclusă acordarea de credit în conformitate cu articolul 18 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/2366: ☐ da ☐ nu

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

19.

Descrierea mecanismelor de control intern aplicate de instituția de plată/instituția emitentă de monedă electronică/agenți pentru a se respecta obligațiile privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului în conformitate cu Directiva (UE) 2015/849

 

20.

Identitatea și datele de contact ale directorilor și ale persoanelor care răspund de administrarea agentului utilizat

 

21.

Pentru alți agenți decât furnizorii de servicii de plată, criteriile avute în vedere pentru asigurarea faptului că directorii și persoanele care răspund de administrarea agentului utilizat pentru furnizarea de servicii de plată respectă cerințele de competență profesională și probitate morală.

(a)

☐ documente prin care instituția de plată demonstrează faptul că directorii și persoanele care răspund de administrarea agentului utilizat pentru furnizarea de servicii de plată respectă cerințele de competență profesională și probitate morală

(b)

☐ măsurile adoptate de autoritatea competentă din statul membru de origine în temeiul articolului 19 alineatul (3) din Directiva (UE) 2015/2366 pentru a evalua informațiile furnizate de instituția de plată

22.

În cazul externalizării funcțiilor operaționale legate de serviciile de plată/furnizare de monedă electronică:

(a)

denumirea și adresa entității căreia i se externalizează funcțiile operaționale;

(b)

date privind persoana de contact (adresa de e-mail și numărul de telefon) din cadrul entității căreia i se externalizează funcțiile operaționale;

(c)

tipul și descrierea completă a funcțiilor operaționale externalizate.

 


ANEXA IV

Formularul pentru notificare în ceea ce privește schimbul de informații referitoare la cererile privind pașaportul pentru distribuitori ale instituțiilor emitente de monedă electronică

1.

Statul membru de origine

 

2.

Statul membru gazdă în care urmează să fie efectuate serviciile de furnizare de monedă electronică

 

3.

Denumirea autorității competente din statul membru de origine

 

4.

Data primirii cererii și a informațiilor complete și corecte de către autoritatea competentă din statul membru de origine de la instituția emitentă de monedă electronică

ZZ/LL/AA

5.

Tipul de cerere

☐ cerere inițială

☐ cerere de modificare a cererii inițiale

☐ cerere privind utilizarea de distribuitori noi

☐ cerere privind renunțarea la distribuitori

6.

Natura cererii (evaluarea de către autoritatea competentă din statul membru de origine)

☐ dreptul de stabilire

☐ libertatea de a furniza servicii, în următoarele situații:

7.

Denumirea instituției emitente de monedă electronică

 

8.

Sediul central al instituției emitente de monedă electronică

 

9.

Numărul de identificare unic al instituției emitente de monedă electronică din statul membru de origine, în formatul prevăzut în anexa I (dacă este disponibil)

 

10.

Identificatorul entității juridice (LEI) al instituției emitente de monedă electronică (dacă este disponibil)

 

11.

Numărul autorizației de funcționare din statul membru de origine a instituției emitente de monedă electronică (dacă este disponibil)

 

12.

Persoana de contact din cadrul instituției emitente de monedă electronică

 

13.

Adresa de e-mail a persoanei de contact din cadrul instituției emitente de monedă electronică

 

14.

Numărul de telefon al persoanei de contact din cadrul instituției emitente de monedă electronică

 

15.

Date privind distribuitorul:

(a)

persoană juridică:

(i)

denumire

(ii)

sediul social

(iii)

numărul de identificare unic din statul membru în care este localizat distribuitorul, în formatul prevăzut în anexa I (dacă este disponibil)

(iv)

identificatorul entității juridice (LEI) al distribuitorului (dacă este disponibil)

(v)

numărul de telefon

(vi)

adresa de e-mail

(vii)

numele reprezentaților și data și locul de naștere al acestora

(b)

persoană fizică:

(i)

numele, data și locul nașterii

(ii)

adresa înregistrată pentru desfășurarea activității

(iii)

numărul de identificare unic din statul membru în care este localizat distribuitorul, în formatul prevăzut în anexa I (dacă este disponibil)

(iv)

numărul de telefon

(v)

adresa de e-mail

 

16.

Serviciile de furnizare de monedă electronică de către distribuitor

☐ distribuire

☐ recuperare de monedă electronică

17.

Descrierea mecanismelor de control intern aplicate de instituția emitentă de monedă electronică/distribuitor pentru a se respecta obligațiile privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului în temeiul Directivei (UE) 2015/849

 

18.

În cazul externalizării funcțiilor operaționale legate de serviciile de furnizare de monedă electronică:

(a)

denumirea și adresa entității căreia i se externalizează funcțiile operaționale;

(b)

date privind persoana de contact (adresa de e-mail și numărul de telefon) din cadrul entității căreia i se externalizează funcțiile operaționale;

(c)

tipul și descrierea completă a funcțiilor operaționale externalizate.

 


ANEXA V

Formularul pentru notificare în ceea ce privește schimbul de informații referitoare la cererile privind libertatea de a presta servicii fără agenți sau distribuitori

1.

Statul membru de origine

 

2.

Denumirea autorității competente din statul membru de origine

 

3.

Data primirii cererii și a informațiilor complete și corecte de către autoritatea competentă din statul membru de origine de la instituția de plată/instituția emitentă de monedă electronică

ZZ/LL/AA

4.

Statul membru în care urmează să fie furnizate serviciile

 

5.

Tipul de cerere

☐ cerere inițială

☐ cerere de modificare a cererii inițiale

☐ cerere de încetare a activității/de cesionare a activității

6.

Tipul de instituție

☐ instituție de plată

☐ instituție emitentă de monedă electronică

7.

Denumirea instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică

 

8.

Sediul central al instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică

 

9.

Numărul de identificare unic al instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică din statul membru de origine, în formatul prevăzut în anexa I (dacă este disponibil)

 

10.

Identificatorul entității juridice (LEI) al instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică (dacă este disponibil)

 

11.

Numărul autorizației de funcționare din statul membru de origine a instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică (dacă este disponibil)

 

12.

Persoana de contact din cadrul instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică

 

13.

Adresa de e-mail a persoanei de contact din cadrul instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică

 

14.

Numărul de telefon al persoanei de contact din cadrul instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică

 

15.

Data estimată pentru începerea activității de servicii de plată/de furnizare de monedă electronică (nu este anterioară datei în care autoritatea competentă din statul membru de origine comunică decizia menționată la articolul 28 alineatul (3) din Directiva (UE) 2015/2366)

ZZ/LL/AAAA

16.

Serviciile de plată furnizate

1.

☐ servicii care facilitează depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice ☐

(b)

executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar ☐

(c)

executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate ☐

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice ☐

(b)

executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar ☐

(c)

executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate ☐

Este inclusă acordarea de credit în conformitate cu articolul 18 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/2366: ☐ da ☐ nu

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

Este inclusă acordarea de credit în conformitate cu articolul 18 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/2366: ☐ da ☐ nu

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

17.

Servicii de furnizare a monedei electronice (numai pentru instituțiile emitente de monedă electronică)

☐ emitere de monedă electronică

☐ distribuire și recuperare de monedă electronică

18.

În cazul externalizării funcțiilor operaționale legate de serviciile de plată/furnizare de monedă electronică:

a.

denumirea și adresa entității căreia i se externalizează funcțiile operaționale;

b.

date privind persoana de contact (adresa de e-mail și numărul de telefon) din cadrul entității căreia i se externalizează funcțiile operaționale;

c.

tipul și descrierea completă a funcțiilor operaționale externalizate.

 


ANEXA VI

Formularul pentru notificare în ceea ce privește schimbul de informații referitoare la începerea activității prin pașaport de către instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică prin intermediul sucursalei/agentului/distribuitorului

Data de începere a activității

1.

Statul membru de origine

 

2.

Denumirea autorității competente din statul membru de origine

 

3.

Data cererii inițiale menționate în anexa II, III sau IV

 

4.

Statul membru în care sucursala/agentul/distribuitorul începe activitatea

 

5.

Tipul de instituție

☐ instituție de plată

☐ instituție emitentă de monedă electronică

6.

Denumirea instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică

 

7.

Sediul central al instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică

 

8.

Numărul de identificare unic al instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică din statul membru de origine, în formatul prevăzut în anexa I (dacă este disponibil)

 

9.

Identificatorul entității juridice (LEI) al instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică (dacă este disponibil)

 

10.

Numărul autorizației de funcționare din statul membru de origine a instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică (dacă este disponibil)

 

11.

Tipul de pașaport

☐ sucursală

☐ agent

☐ distribuitor

12.

Pentru agent/distribuitor

(a)

persoană juridică:

(i)

denumire

(ii)

numărul de identificare unic din statul membru în care este localizat agentul/distribuitorul, în formatul prevăzut în anexa I (dacă este disponibil)

(iii)

identificatorul entității juridice (LEI) al agentului/distribuitorului (dacă este disponibil)

(iv)

numărul de telefon

(b)

persoană fizică:

(i)

numele, data și locul nașterii

(ii)

numărul de identificare unic din statul membru în care este localizat agentul/distribuitorul, în formatul prevăzut în anexa I (dacă este disponibil)

13.

Pentru agent și sucursală, data înscrierii în registrul autorității competente din statul membru gazdă

ZZ/LL/AAAA

14.

Data începerii activității sucursalei/agentului/distribuitorului (pentru sucursală și agent, data nu este anterioară datei de înscriere a acestora în registrul din statul membru de origine în conformitate cu articolul 28 alineatul (3) din Directiva (UE) 2015/2366)

ZZ/LL/AAAA


Top