EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1978

Regulamentul (UE) 2017/1978 al Comisiei din 31 octombrie 2017 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală în ceea ce privește echinodermele recoltate în afara zonelor de producție clasificate (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2017/7212

OJ L 285, 1.11.2017, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1978/oj

1.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/3


REGULAMENTUL (UE) 2017/1978 AL COMISIEI

din 31 octombrie 2017

de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală în ceea ce privește echinodermele recoltate în afara zonelor de producție clasificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (1), în special articolul 10 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 stabilește norme specifice de igienă aplicabile alimentelor de origine animală, care trebuie respectate de operatorii din sectorul alimentar. Regulamentul prevede, printre altele, că operatorii din sectorul alimentar pot introduce pe piață produse de origine animală numai dacă acestea au fost preparate și manipulate exclusiv în unități care îndeplinesc anumite cerințe, inclusiv cerințele relevante din anexa III la regulamentul respectiv.

(2)

În secțiunea VII din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 se specifică faptul că această secțiune se aplică moluștelor bivalve vii și, cu excepția dispozițiilor privind purificarea, se aplică, de asemenea, echinodermelor, tunicatelor și gasteropodelor marine vii. Se menționează, de asemenea, faptul că există cerințe specifice care se aplică pectinidelor și gasteropodelor marine care nu se hrănesc prin filtrare recoltate în afara zonelor de producție.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (2) stabilește norme specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală. Acesta prevede că statele membre trebuie să se asigure că producția și introducerea pe piață a moluștelor bivalve vii, a echinodermelor vii, a tunicatelor vii și a gasteropodelor marine vii se supun controalelor oficiale, astfel cum se prevede în anexa II la regulamentul menționat. Capitolul II din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 854/2004 prevede că zonele de producție trebuie clasificate în funcție de nivelul de contaminare cu materii fecale. Animalele care se hrănesc prin filtrare, cum ar fi moluștele bivalve, pot acumula microorganisme care reprezintă un risc pentru sănătatea publică.

(4)

Echinodermele nu sunt, în general, animale care se hrănesc prin filtrare. Prin urmare, riscul ca aceste animale să acumuleze microorganisme legate de contaminarea cu materii fecale este foarte redus. În plus, potrivit rapoartelor, nicio informație epidemiologică nu indică existența unei legături între dispozițiile privind clasificarea zonelor de producție prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 854/2004 și riscurile pentru sănătatea publică asociate echinodermelor care nu se hrănesc prin filtrare. Din acest motiv, echinodermele respective ar trebui excluse din dispozițiile privind clasificarea zonelor de producție, astfel cum sunt stabilite în secțiunea VII capitolul II din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

(5)

În plus, secțiunea VII capitolul IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 stabilește cerințe specifice care se aplică pectinidelor și gasteropodelor marine care nu se hrănesc prin filtrare recoltate în afara zonelor de producție clasificate. Aceste cerințe ar trebui să se aplice, de asemenea, echinodermelor care nu se hrănesc prin filtrare.

(6)

Prin urmare, secțiunea VII din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 ar trebui modificată în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 octombrie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (JO L 139, 30.4.2004, p. 206).


ANEXĂ

Secțiunea VII din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 se modifică după cum urmează:

1.

În partea introductivă, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Prezenta secțiune se aplică moluștelor bivalve vii. Cu excepția dispozițiilor privind purificarea, aceasta se aplică, de asemenea, echinodermelor, tunicatelor și gasteropodelor marine vii. Dispozițiile privind clasificarea zonelor de producție prevăzute în capitolul II partea A din secțiunea respectivă nu se aplică gasteropodelor marine și echinodermelor care nu se hrănesc prin filtrare.”

2.

Capitolul IX se înlocuiește cu următorul text:

„CAPITOLUL IX:   CERINȚE SPECIFICE CARE SE APLICĂ PECTINIDELOR, GASTEROPODELOR MARINE ȘI ECHINODERMELOR CARE NU SE HRĂNESC PRIN FILTRARE RECOLTATE ÎN AFARA ZONELOR DE PRODUCȚIE CLASIFICATE

Operatorii din sectorul alimentar care recoltează pectinide, gasteropode marine și echinoderme care nu se hrănesc prin filtrare în afara zonelor de producție clasificate sau care manipulează astfel de pectinide și/sau astfel de gasteropode marine și/sau astfel de echinoderme trebuie să respecte următoarele cerințe:

1.

pectinidele, gasteropodele marine și echinodermele care nu se hrănesc prin filtrare trebuie introduse pe piață numai în cazul în care sunt recoltate și manipulate în conformitate cu capitolul II partea B și respectă standardele stabilite în capitolul V, astfel cum se dovedește printr-un sistem de autocontrol;

2.

în plus față de punctul 1, atunci când datele care provin de la programele de monitorizare oficiale permit autorității competente să clasifice fondurile pescărești – după caz, în colaborare cu operatorii din sectorul alimentar – se aplică pectinidelor, prin analogie, dispozițiile din capitolul II partea A;

3.

pectinidele, gasteropodele marine și echinodermele care nu se hrănesc prin filtrare trebuie introduse pe piață în vederea consumului uman numai prin licitație, prin intermediul unui centru de expediere sau al unei unități de prelucrare. Atunci când manipulează pectinide și/sau astfel de gasteropode marine și/sau echinoderme, operatorii din sectorul alimentar care își desfășoară activitatea în astfel de unități trebuie să informeze autoritatea competentă în acest sens și, în ceea ce privește centrele de expediere, să respecte cerințele relevante din capitolele III și IV;

4.

operatorii din sectorul alimentar care manipulează pectinide, gasteropode marine vii și echinoderme vii care nu se hrănesc prin filtrare trebuie să respecte:

(a)

cerințele din capitolul I punctele 3-7 privind documentele, după caz. În acest caz, documentul de înregistrare trebuie să indice clar locul unde se află zona de recoltare a pectinidelor și/sau a gasteropodelor marine vii și/sau a echinodermelor vii; sau

(b)

cerințele din capitolul VI punctul 2 privind închiderea tuturor pachetelor conținând pectinide vii, gasteropode marine vii și echinoderme vii expediate în vederea vânzării cu amănuntul, precum și cerințele din capitolul VII privind marcajul de identificare și etichetarea.”


Top