Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1510

Regulamentul (UE) 2017/1510 al Comisiei din 30 august 2017 de modificare a apendicelor la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește substanțele CMR (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2017/5749

OJ L 224, 31.8.2017, p. 110–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1510/oj

31.8.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 224/110


REGULAMENTUL (UE) 2017/1510 AL COMISIEI

din 30 august 2017

de modificare a apendicelor la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește substanțele CMR

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolul 68 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Rubricile 28, 29 și 30 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 interzic introducerea pe piață sau utilizarea în vederea comercializării către publicul larg a substanțelor care sunt clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR), din categoria 1A sau 1B, sau a amestecurilor care conțin astfel de substanțe în concentrații specifice. Substanțele vizate sunt menționate în apendicele 1-6 la anexa respectivă.

(2)

Substanțele sunt clasificate ca CMR în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și sunt enumerate în partea 3 din anexa VI la regulamentul respectiv.

(3)

Întrucât apendicele 1-6 la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 au fost actualizate pentru a reflecta noile clasificări ale substanțelor drept CMR în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, partea 3 din anexa VI la acesta din urmă a fost modificată prin Regulamentele (UE) nr. 605/2014 (3), (UE) 2015/1221 (4) și (UE) 2016/1179 (5) ale Comisiei.

(4)

Dat fiind faptul că operatorii pot aplica clasificările armonizate stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 la o dată anterioară, aceștia ar trebui să aibă posibilitatea, în mod voluntar, de a aplica mai devreme dispozițiile prezentului regulament.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică în conformitate cu anexa.

Articolul 2

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Se aplică de la data intrării în vigoare, cu excepția:

punctelor 1, 2 și 3 din anexă, care se aplică de la 1 martie 2018, și

a punctului 4 litera (a) din anexă, care se aplică de la 1 martie 2018 în măsura în care acesta se referă la următoarele substanțe:

bisfenol A; [fenol dodecil, ramificat]; [fenol-2 dodecil, ramificat]; [fenol-3 dodecil, ramificat]; [fenol-4 dodecil, ramificat]; [derivați fenol (tetrapropenil)]; clorofacinonă (ISO); cumatetralil (ISO); difenacum (ISO); flocumafen (ISO); octaborat disodic anhidru; tetrahidrat octaborat disodic; bromadiolonă (ISO); difetialonă; [acid perfluorononan-1-oic și sărurile de sodiu și amoniu ale acestuia]; ftalat de diciclohexil și triflumizol (ISO).

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 august 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 605/2014 al Comisiei din 5 iunie 2014 de modificare, în scopul introducerii frazelor de pericol și a frazelor de precauție în limba croată și al adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 167, 6.6.2014, p. 36).

(4)  Regulamentul (UE) 2015/1221 al Comisiei din 24 iulie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, în vederea adaptării acestuia la progresul tehnic și științific (JO L 197, 25.7.2015, p. 10).

(5)  Regulamentul (UE) 2016/1179 al Comisiei din 19 iulie 2016 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 195, 20.7.2016, p. 11).


ANEXĂ

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică după cum urmează:

1.

În apendicele 2 se adaugă următoarele rubrici în tabel, în ordinea numerelor index stabilite în acesta:

„1,2-diclorpropan; diclorură de propilen

602-020-00-0

201-152-2

78-87-5

 

microfibre de sticlă E cu compoziție reprezentativă; [fibre de silicat de aluminiu și calciu cu orientare aleatorie și cu următoarea compoziție reprezentativă (exprimată în % de greutate): SiO2 50,0-56,0 %, Al2O3 13,0-16,0 %, B2O3 5,8-10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0-24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Proces: produs în mod tipic prin atenuare în flacără și tăiere. (Elemente individuale suplimentare pot fi prezente la niveluri scăzute; lista proceselor nu exclude inovarea.)]

014-046-00-4

—”

 

2.

În apendicele 4 se adaugă următoarea rubrică în tabel, în ordinea numerelor index stabilite în acesta:

„3,7-dimetilocta-2,6-dienenitril

608-067-00-3

225-918-0

5146-66-7”

 

3.

În apendicele 5,

(a)

se adaugă următoarele rubrici în tabel, în ordinea numerelor index stabilite în acesta:

„brodifacum (ISO);

4-hidroxi-3-(3-(4′-bromo-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)cumarină

607-172-00-1

259-980-5

56073-10-0

 

pulbere de plumb;

[diametrul particulelor < 1 mm]

082-013-00-1

231-100-4

7439-92-1

 

plumb în stare masivă:

[diametrul particulelor ≥ 1 mm]

082-014-00-7

231-100-4

7439-92-1”

 

(b)

rubrica referitoare la warfarin; 4-hidroxi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)cumarină se înlocuiește cu următoarea rubrică:

„warfarină (ISO);

4-hidroxi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2H-cromenă-2-onă; [1]

(S)-4-hidroxi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2-benzopironă; [2]

(R)-4-hidroxi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2-benzopironă [3];

607-056-00-0

201-377-6 [1]

226-907-3 [2]

226-908-9 [3]

81-81-2 [1]

5543-57-7 [2]

5543-58-8 [3]”

 

4.

În apendicele 6,

(a)

se adaugă următoarele rubrici în tabel, în ordinea numerelor index stabilite în acesta:

„tetrahidro-2-furil-metanol; alcool tetrahidrofurfurilic

603-061-00-7

202-625-6

97-99-4

 

arseniură de galiu

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0

 

compuși de tributilstaniu, cu excepția celor specificați în altă parte în prezenta anexă

050-008-00-3

 

acid 1,2-benzendicarboxilic, diester alchilic, ramificat și liniar

607-710-00-5

271-093-5

68515-50-4

 

imidazol

613-319-00-0

206-019-2

288-32-4

 

bisfenol-A; 4,4′-izopropilidendifenol

604-030-00-0

201-245-8

80-05-7

 

fenol dodecil, ramificat; [1]

fenol-2 dodecil, ramificat; [2]

fenol-3 dodecil, ramificat; [3]

fenol-4 dodecil, ramificat; [4]

derivați fenol (tetrapropenil) [5]

604-092-00-9

310-154-3 [1]

- [2]

- [3]

- [4]

- [5]

121158-58-5 [1]

- [2]

- [3]

210555-94-5 [4]

74499-35-7 [5]

 

clorofacinonă (ISO);2-[(4-clorofenil)(fenil)acetil)]-1H-inden-1,3(2H)-dionă

606-014-00-9

223-003-0

3691-35-8

 

cumatetralil (ISO); 4-hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)cumarină

607-059-00-7

227-424-0

5836-29-3

 

difenacum (ISO); 3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxicumarină

607-157-00-X

259-978-4

56073-07-5

 

flocumafen (ISO); o masă de reacție de: cis-4-hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloxi)fenil)-1-naftil)cumarină și trans-4-hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloxi)fenil)-1-naftil)cumarină

607-375-00-5

421-960-0

90035-08-8

 

octaborat disodic anhidru; [1]

tetrahidrat octaborat disodic [2]

005-020-00-3

234-541-0 [1]

234-541-0 [2]

12008-41-2 [1]

12280-03-4 [2]

 

bromadiolonă (ISO); 3-[3-(4′-bromo-4-bifenilil)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxi-2H-cromen-2-onă

607-716-00-8

249-205-9

28772-56-7

 

difetialonă (ISO);

3-[3-(4′-bromo-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il]-4-hidroxi-2H-1-benzotiopiran-2-onă

607-717-00-3

104653-34-1

 

acid perfluorononan-1-oic [1]

și sărurile sale de sodiu [2]

și de amoniu [3]

607-718-00-9

206-801-3 [1]

- [2]

- [3]

375-95-1 [1]

21049-39-8 [2]

4149-60-4 [3]

 

ftalat de diciclohexil

607-719-00-4

201-545-9

84-61-7

 

triflumizol (ISO);

(1E)-N-[4-cloro-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-imidazol-1-il)-2-propoxietanimină

612-289-00-6

68694-11-1”

 

(b)

rubrica referitoare la flumioxazin (ISO); N-(7-fluoro-3,4-dihidro-3-oxo-4-prop-2-inil)-2H 1,4-benzoxazin-6-il)ciclohex-1-enă-1,2-dicarboxamidă se înlocuiește cu următoarea rubrică:

„flumioxazin (ISO); 2-[7-fluoro-3-oxo-4-(prop-2-in-1-il)-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-6-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1H-izoindolă-1,3-(2H)-dionă

613-166-00-X

103361-09-7”

 


Top