Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1509

Regulamentul (UE) 2017/1509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007

OJ L 224, 31.8.2017, p. 1–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1509/oj

31.8.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 224/1


REGULAMENTUL (UE) 2017/1509 AL CONSILIULUI

din 30 august 2017

privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului din 27 mai 2016 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Deciziei 2013/183/PESC (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 14 octombrie 2006, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a adoptat Rezoluția 1718 (2006) prin care a condamnat testul nuclear efectuat la 9 octombrie 2006 de Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC), stabilind că acesta reprezintă o amenințare clară la adresa păcii și a securității internaționale, și a solicitat tuturor statelor membre ale ONU să aplice o serie de măsuri restrictive împotriva RPDC. Aceste măsuri restrictive au fost extinse prin rezoluțiile CSONU (RCSONU) 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) și 2371 (2017), care au fost adoptate ulterior.

(2)

În conformitate cu aceste RCSONU, Decizia (PESC) 2016/849 prevede în special restricții privind importul și exportul de anumite produse, servicii și tehnologii care ar putea contribui la programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau alte programe legate de arme de distrugere în masă (denumite în continuare „programe de arme de distrugere în masă (ADM)”), embargoul asupra produselor de lux, precum și înghețarea activelor persoanelor, entităților și organismelor asociate cu programele ADM. Măsuri suplimentare vizează sectorul transporturilor, inclusiv efectuarea de inspecții ale mărfurilor și interdicții privind navele și aeronavele RPDC, sectorul financiar, cum ar fi furnizarea anumitor servicii financiare, și sfera diplomatică, pentru a preveni abuzul de privilegii și imunități.

(3)

În plus, Consiliul a adoptat mai multe măsuri restrictive suplimentare ale UE care completează și consolidează măsurile restrictive impuse în cadrul ONU. În acest scop, Consiliul a extins embargoul asupra armelor, restricțiile privind importul și exportul, precum și lista persoanelor și entităților care fac obiectul înghețării activelor și a introdus interdicții privind transferurile de fonduri și investițiile.

(4)

Adoptarea unui regulament, în înțelesul articolului 215 din tratat, la nivelul Uniunii este necesară pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive menționate mai sus, în special în vederea asigurării aplicării lor uniforme de către operatorii economici în toate statele membre.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 329/2007 al Consiliului (2) a fost modificat de mai multe ori. Având în vedere amploarea modificărilor introduse, este oportun să se consolideze toate măsurile în cadrul unui nou regulament care abrogă și înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 329/2007.

(6)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să publice lista produselor și a tehnologiilor care va fi adoptată de Comitetul CSONU care a fost instituit în temeiul punctului 12 din RCSONU 1718 (2006) (denumit în continuare „Comitetul de sancțiuni”) sau de CSONU și, după caz, să adauge codurile de nomenclator preluate din Nomenclatura combinată în conformitate cu anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (3).

(7)

Comisia ar trebui, de asemenea, să fie împuternicită să modifice lista produselor de lux, dacă este necesar, în funcție de orice definiții sau orientări care pot fi adoptate de Comitetul de sancțiuni, pentru a facilita punerea în aplicare a restricțiilor privind produsele de lux, ținând seama de listele produselor de lux elaborate de alte jurisdicții.

(8)

Competența de a modifica listele din anexele XIII, XIV, XV, XVI și XVII la prezentul regulament ar trebui să fie exercitată de Consiliu, având în vedere amenințarea specifică la adresa păcii și securității internaționale în regiune prezentată de situația din RPDC și pentru a asigura coerența cu procesul de modificare și revizuire a anexelor I, II, III, IV și V la Decizia (PESC) 2016/849.

(9)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să modifice lista serviciilor, ținând seama de informațiile furnizate de statele membre, precum și de orice definiții sau orientări care pot fi emise de Comisia pentru statistică a Organizației Națiunilor Unite, sau să adauge numerele de referință preluate din sistemul de Clasificare Centrală a Produselor referitor la bunuri și servicii, publicat de Comisia pentru statistică a Organizației Națiunilor Unite.

(10)

RCSONU 2270 (2016) reamintește faptul că Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) a solicitat țărilor să aplice măsuri sporite de precauție și contramăsuri eficace pentru a-și proteja jurisdicțiile de activitatea financiară ilicită a RPDC și invită statele membre ale ONU să aplice Recomandarea 7 a GAFI, nota sa interpretativă și orientările conexe pentru a pune în aplicare în mod eficace sancțiuni financiare punctuale legate de proliferare.

(11)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile consacrate în special în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și, în special, dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, precum și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prezentul regulament ar trebui aplicat în conformitate cu aceste drepturi.

(12)

Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și pentru a asigura cel mai ridicat nivel de securitate juridică în Uniune, ar fi necesar să fie făcute publice numele și alte date relevante privind persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele ale căror fonduri și resurse economice urmează să fie înghețate în conformitate cu prezentul regulament. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie conformă cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

Definiții

Articolul 1

Prezentul regulament se aplică:

(a)

pe teritoriul Uniunii;

(b)

la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c)

oricărei persoane, aflate pe teritoriul sau în afara teritoriului Uniunii, care este cetățean al unui stat membru;

(d)

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism, aflat pe teritoriul sau în afara teritoriului Uniunii, care este înregistrat sau constituit în temeiul legislației unui stat membru;

(e)

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism, în legătură cu orice activitate desfășurată integral sau parțial în cadrul Uniunii.

Articolul 2

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„sucursală” a unei instituții financiare sau de credit înseamnă un punct de lucru care reprezintă o parte dependentă din punct de vedere juridic de o instituție financiară sau de credit și care efectuează, în mod direct, integral sau parțial, tranzacții specifice activității desfășurate de instituțiile financiare sau de credit;

2.

„servicii de brokeraj” înseamnă:

(a)

negocierea sau mijlocirea de tranzacții în scopul achiziționării, al vânzării ori al furnizării de produse și de tehnologii sau de servicii financiare și tehnice, inclusiv dintr-o țară terță către orice altă țară terță; sau

(b)

vânzarea sau cumpărarea de produse și de tehnologii, ori de servicii financiare și tehnice, inclusiv în cazul în care acestea se află în țări terțe, în vederea transferului lor către o altă țară terță;

3.

„cerere” înseamnă orice cerere, contencioasă sau necontencioasă în temeiul unui contract sau al unei tranzacții, ori în legătură cu un contract sau cu o tranzacție, și include în special:

(a)

o cerere de executare a oricărei obligații care rezultă în temeiul unui contract sau al unei tranzacții ori în legătură cu un contract sau cu o tranzacție;

(b)

o cerere de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții financiare ori a unei indemnizații, indiferent de forma acesteia;

(c)

o cerere de compensare care se referă la un contract sau la o tranzacție;

(d)

o cerere reconvențională;

(e)

o cerere de recunoaștere sau de executare, inclusiv prin procedura de exequatur, a unei hotărâri judecătorești, a unei hotărâri arbitrale sau a unei hotărâri echivalente, indiferent de locul unde a fost pronunțată;

4.

„autorități competente” înseamnă autoritățile competente astfel cum sunt menționate pe site-urile web incluse pe lista din anexa I;

5.

„contract sau tranzacție” înseamnă orice tranzacție, indiferent de formă și de legislația aplicabilă, care include unul sau mai multe contracte ori obligații similare stabilite între părți identice sau între părți diferite; în acest scop, termenul „contract” include orice obligațiune, garanție sau indemnizație, în special orice garanție financiară sau indemnizație financiară, și orice credit, independent sau nu din punct de vedere juridic, precum și orice clauză conexă care rezultă din tranzacția respectivă sau are legătură cu aceasta;

6.

„instituție de credit” înseamnă o instituție de credit astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (6), inclusiv sucursalele acesteia, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 17 din regulamentul menționat, situate în Uniune, indiferent dacă sediul său central este situat în Uniune sau într-o țară terță;

7.

„misiunile diplomatice, oficiile consulare și membrii acestora” au același înțeles ca în Convenția de la Viena din 1961 privind relațiile diplomatice și în Convenția de la Viena din 1963 privind relațiile consulare și includ, de asemenea, misiunile RPDC pe lângă organizațiile internaționale găzduite de statele membre și membrii din RPDC ai acestor misiuni;

8.

„resurse economice” înseamnă active de orice tip, corporale sau necorporale, mobile sau imobile, reale sau potențiale, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, produse sau servicii, inclusiv nave, cum ar fi navele maritime;

9.

„instituție financiară” înseamnă:

(a)

o întreprindere, alta decât o instituție de credit, care efectuează una sau mai multe dintre activitățile enumerate la punctele 2-12 și la punctele 14 și 15 din anexa I la Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (7), inclusiv activitățile caselor de schimb valutar (bureaux de change);

(b)

o întreprindere de asigurare, astfel cum este definită la articolul 13 punctul 1 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8), în măsura în care desfășoară activități de asigurare de viață reglementate de directiva menționată;

(c)

o întreprindere de investiții, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9);

(d)

un organism de plasament colectiv care își comercializează părțile sociale sau acțiunile;

(e)

un intermediar de asigurări, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 5 din Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului (10), atunci când acționează în legătură cu asigurările de viață și alte servicii de investiții conexe, cu excepția intermediarilor de asigurări legați, astfel cum sunt definiți la punctul 7 din articolul menționat;

(f)

sucursale, atunci când sunt situate în Uniune, ale instituțiilor financiare menționate la literele (a)-(e), indiferent dacă sediul lor social se află într-un stat membru sau într-o țară terță;

10.

„înghețarea resurselor economice” înseamnă împiedicarea utilizării resurselor economice pentru obținerea de fonduri, produse sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nu exclusiv, prin vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

11.

„înghețarea fondurilor” înseamnă împiedicarea în orice mod a oricărui flux, a oricărui transfer, a oricărei modificări, a oricărei utilizări, a oricărui acces sau a oricărei tranzacții cu fonduri care ar avea drept consecință o modificare a volumului, a cuantumului, a localizării, a proprietății, a deținerii, a naturii, a destinației acestora sau o altă modificare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliului;

12.

„fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar nelimitându-se la:

(a)

numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(b)

depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;

(c)

titluri de valoare și instrumente de datorie, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând titluri de valoare, obligațiuni, bilete la ordin, warante, obligațiuni negarantate și contracte derivate, tranzacționate în mod public și privat;

(d)

dobânzi, dividende sau alte venituri din active ori profitul provenit din active sau generat de acestea;

(e)

credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;

(f)

acreditive, conosamente, contracte de vânzare;

(g)

documente care atestă deținerea de cote-părți într-un fond sau deținerea de resurse financiare;

13.

„asigurare” înseamnă o obligație sau un angajament prin care una sau mai multe persoane fizice ori juridice se obligă, în schimbul unei plăți, să furnizeze uneia sau mai multor altor persoane, în cazul materializării unui risc, o indemnizație sau un beneficiu stabilit prin obligația sau angajamentul respectiv;

14.

„servicii de investiții” înseamnă următoarele servicii și activități:

(a)

primirea și trimiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare;

(b)

executarea de ordine în numele clienților;

(c)

tranzacționarea pe cont propriu;

(d)

gestionarea portofoliului;

(e)

consiliere în domeniul investițiilor;

(f)

subscrierea de instrumente financiare și/sau plasarea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

(g)

plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm;

(h)

orice serviciu legat de admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată sau de tranzacționarea în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare;

15.

„beneficiar” înseamnă o persoană fizică sau juridică care este destinatarul vizat al transferului de fonduri;

16.

„plătitor” înseamnă o persoană care este titularul unui cont de plăți și care autorizează un transfer de fonduri din acel cont de plăți sau, în cazul în care nu există un cont de plăți, care dă un ordin de transfer de fonduri;

17.

„prestator de servicii de plată” înseamnă categoriile de prestatori de servicii de plată menționate la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (11), persoanele fizice sau juridice care beneficiază de o derogare în temeiul articolului 26 din Directiva 2007/64/CE și persoanele juridice care beneficiază de o derogare în temeiul articolului 9 din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului (12), care prestează servicii de transfer de fonduri;

18.

„reasigurare” înseamnă activitatea care constă în acceptarea riscurilor cedate de o societate de asigurare sau de o altă societate de reasigurare sau, în cazul asociației de subscriptori cunoscută sub numele de Lloyd's, activitatea care constă în acceptarea riscurilor cedate de orice membru al Lloyd's, de către o societate de asigurare sau de reasigurare, alta decât asociația de subscriptori cunoscută sub numele de Lloyd's;

19.

„servicii conexe” înseamnă servicii furnizate pe bază de comision sau de contract de către unități angajate în principal în producția de bunuri transportabile, precum și servicii legate de regulă de producerea unor astfel de bunuri;

20.

„proprietar al navei” înseamnă proprietarul înregistrat al unei nave maritime sau orice altă persoană, cum ar fi navlositorul navei nude care răspunde de operarea navei;

21.

„asistență tehnică” înseamnă orice sprijin tehnic legat de repararea, dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, întreținerea sau orice alt serviciu tehnic și care poate lua forme cum ar fi instruirea, consilierea, formarea, transmiterea de cunoștințe ori de competențe profesionale sau servicii de consultanță, inclusiv asistența acordată pe cale verbală;

22.

„teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul lor aerian;

23.

„transfer de fonduri” înseamnă:

(a)

orice tranzacție efectuată cel puțin parțial prin mijloace electronice în numele unui plătitor efectuată prin intermediul unui prestator de servicii de plată pentru a pune fonduri la dispoziția unui beneficiar prin intermediul unui prestator de servicii de plată, indiferent dacă plătitorul și beneficiarul sunt sau nu aceeași persoană și indiferent dacă prestatorul de servicii de plată al plătitorului și cel al beneficiarului sunt sau nu unul și același, inclusiv:

(i)

un transfer de credit, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (13);

(ii)

o debitare directă, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 260/2012;

(iii)

o remitere de bani, astfel cum este definită la articolul 4 punctul 13 din Directiva 2007/64/CE, indiferent dacă este națională sau transfrontalieră;

(iv)

un transfer efectuat utilizând un card de plată, un instrument de monedă electronică sau un telefon mobil ori orice alt dispozitiv digital sau informatic preplătit ori cumpărat cu abonament, cu caracteristici similare; și

(b)

orice tranzacție efectuată prin alte mijloace decât cele electronice, cum ar fi numerar, cecuri sau ordine contabile, pentru a pune fonduri la dispoziția unui beneficiar, la un prestator de servicii de plată, indiferent dacă plătitorul și beneficiarul sunt sau nu aceeași persoană;

24.

„navă dotată cu echipaj din RPDC” înseamnă:

(a)

o navă al cărei echipaj este controlat de:

(i)

o persoană fizică care deține cetățenia RPDC; sau

(ii)

o persoană juridică, o entitate sau un organism înregistrat ori constituit în temeiul legislației RPDC;

(b)

o navă al cărei echipaj este constituit în totalitate din cetățeni ai RPDC.

CAPITOLUL II

Restricții privind exportul și importul

Articolul 3

(1)   Se interzice:

(a)

vânzarea, livrarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de produse și tehnologii, inclusiv programe de calculator, incluse pe lista din anexa II, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către orice persoană fizică sau juridică, entitate ori organism din RPDC sau destinate utilizării în RPDC;

(b)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către RPDC de carburant de aviație inclus pe lista din anexa III sau transportul de carburant de aviație către RPDC la bordul navelor ori aeronavelor care arborează pavilionul statelor membre, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriile statelor membre;

(c)

importul, achiziționarea sau transferul, în mod direct sau indirect, din RPDC de produse și tehnologii incluse pe lista din anexa II, indiferent dacă provin sau nu din RPDC;

(d)

importul, achiziționarea sau transferul, în mod direct sau indirect, din RPDC de aur, minereu de titan, minereu de vanadiu și minerale de pământuri rare incluse pe lista din anexa IV, indiferent dacă provin sau nu din RPDC;

(e)

importul, achiziționarea sau transferul, în mod direct sau indirect, din RPDC de cărbune, fier și minereu de fier incluse pe lista din anexa V, indiferent dacă provin sau nu din RPDC;

(f)

importul, achiziționarea sau transferul, în mod direct sau indirect, din RPDC de produse petroliere incluse pe lista din anexa VI, indiferent dacă provin sau nu din RPDC; și

(g)

importul, achiziționarea sau transferul, în mod direct sau indirect, din RPDC de cupru, nichel, argint și zinc incluse pe lista din anexa VII, indiferent dacă provin sau nu din RPDC.

(2)   Partea I din anexa II include toate articolele, materialele, echipamentele, produsele și tehnologiile, inclusiv programele de calculator, care sunt articole sau tehnologii cu dublă utilizare, astfel cum sunt definite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului (14).

Partea II din anexa II include alte articole, materiale, echipamente, produse și tehnologii care ar putea contribui la programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau alte programe legate de arme de distrugere în masă.

Partea III din anexa II include anumite componente-cheie pentru sectorul rachetelor balistice.

Partea IV din anexa II include articolele, materialele, echipamentele, produsele și tehnologiile legate de armele de distrugere în masă desemnate în temeiul punctului 25 din RCSONU 2270 (2016).

Partea V din anexa II include articolele, materialele, echipamentele, produsele și tehnologiile legate de armele de distrugere în masă desemnate în temeiul punctului 4 din RCSONU 2321 (2016).

Anexa III include carburantul de aviație menționat la alineatul (1) litera (b).

Anexa IV include aurul, minereul de titan, minereul de vanadiu și mineralele de pământuri rare menționate la alineatul (1) litera (d).

Anexa V include cărbunele, fierul și minereul de fier menționate la alineatul (1) litera (e).

Anexa VI include produsele petroliere menționate la alineatul (1) litera (f).

Anexa VII include cuprul, nichelul, argintul și zincul menționate la alineatul (1) litera (g).

(3)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) litera (b) nu se aplică în ceea ce privește vânzarea sau furnizarea de carburant de aviație aeronavelor civile de pasageri în afara RPDC, exclusiv pentru consum, în timpul zborului acestora către RPDC și al întoarcerii acestora la aeroportul de origine.

Articolul 4

(1)   Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) litera (b), autoritățile competente din statele membre pot autoriza vânzarea, furnizarea sau transferul de carburant de aviație, cu condiția ca statul membru să fi obținut aprobarea prealabilă a Comitetului de sancțiuni, în mod excepțional, de la caz la caz, pentru transferul către RPDC a unor astfel de produse pentru nevoi umanitare esențiale verificate și sub rezerva unor mecanisme stabilite de monitorizare eficace a furnizării și a utilizării.

(2)   Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) litera (e), autoritățile competente din statele membre pot autoriza:

(a)

importul, achiziționarea sau transferul de cărbune, cu condiția ca autoritățile competente din statele membre să fi stabilit, pe baza unor informații credibile, că încărcătura provine din afara RPDC și a fost transportată pe teritoriul RPDC numai pentru a fi exportată din portul Rajin (Rason), cu condiția ca statul membru în cauză să fi notificat în prealabil Comitetului de sancțiuni respectivele tranzacții și ca acestea să nu aibă legătură cu generarea de venituri pentru programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau alte programe legate de arme de distrugere în masă și pentru alte activități interzise de RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) sau 2321 (2016) ori de prezentul regulament;

(b)

tranzacțiile cu fier și minereu de fier în privința cărora se stabilește că sunt destinate exclusiv unor scopuri de subzistență și că nu au legătură cu generarea de venituri pentru programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau alte programe legate de arme de distrugere în masă ori pentru alte activități interzise de RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) sau 2321 (2016) ori de prezentul regulament; și

(c)

tranzacțiile cu cărbune în privința cărora se stabilește că sunt destinate exclusiv unor scopuri de subzistență, cu condiția îndeplinirii tuturor următoarelor cerințe:

(i)

tranzacțiile nu au legătură cu generarea de venituri pentru programele RPDC privind activități nucleare sau rachete balistice ori pentru alte activități interzise de RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) sau 2321 (2016);

(ii)

tranzacțiile nu implică persoane sau entități care sunt asociate cu programele RPDC privind activități nucleare sau rachete balistice ori pentru alte activități interzise de RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) sau 2321 (2016), inclusiv persoanele, entitățile și organismele incluse pe lista din anexa XIII, sau persoane ori entități care acționează în numele sau conform instrucțiunilor acestora, ori entități deținute sau controlate de acestea, în mod direct sau indirect, ori persoane sau entități care acordă sprijin în ceea ce privește eludarea sancțiunilor; și

(iii)

Comitetul de sancțiuni nu a notificat statelor membre că s-a atins limita anuală agregată.

(3)   Statul membru în cauză notifică celorlalte state membre și Comisiei orice autorizație acordată în temeiul alineatelor (1) și (2).

Articolul 5

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către RPDC a oricărui articol, cu excepția produselor alimentare sau a medicamentelor, dacă exportatorul știe sau are motive întemeiate să creadă că:

(a)

articolul este destinat în mod direct sau indirect forțelor armate ale RPDC; sau

(b)

exportul articolului ar putea sprijini sau consolida capacitățile operaționale ale forțelor armate ale unui stat, altul decât RPDC.

(2)   Se interzice importul, achiziționarea sau transportul din RPDC al articolelor prevăzute la alineatul (1) dacă importatorul ori transportatorul știe sau are motive întemeiate să creadă că este îndeplinit unul dintre motivele enumerate la literele (a) sau (b) de la alineatul (1).

Articolul 6

(1)   Prin derogare de la articolul 5, autoritățile competente din statele membre pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul unui articol către RPDC sau importul, achiziționarea ori transportul unui articol din RPDC, în cazul în care:

(a)

articolul nu se referă la producerea, dezvoltarea, întreținerea sau utilizarea de produse militare ori la dezvoltarea sau întreținerea personalului militar, iar autoritatea competentă a stabilit că articolul nu ar contribui în mod direct la dezvoltarea capacităților operaționale ale forțelor armate ale RPDC sau la exporturi care sprijină sau consolidează capacitățile operaționale ale forțelor armate ale unei țări terțe, altul decât RPDC;

(b)

Comitetul de sancțiuni a stabilit că o anumită furnizare, o anumită vânzare sau un anumit transfer nu ar fi contrar obiectivelor RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ori 2321 (2016); sau

(c)

autoritatea competentă din statul membru se asigură că activitatea se desfășoară exclusiv fie în scopuri umanitare, fie în scopuri de subzistență care nu vor fi utilizate de persoane, entități sau organisme din RPDC pentru a genera venituri și că activitatea respectivă nu este legată de nicio activitate interzisă de RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) sau 2321 (2016), cu condiția ca statul membru să notifice în prealabil Comitetului de sancțiuni cu privire la o astfel de constatare și să informeze Comitetul de sancțiuni cu privire la măsurile luate pentru a preveni deturnarea articolului respectiv în orice scop interzis.

(2)   Statul membru în cauză notifică celorlalte state membre și Comisiei intenția sa de a acorda o autorizație în temeiul prezentului articol cu cel puțin o săptămână înainte de acordarea autorizației.

Articolul 7

(1)   Se interzice:

(a)

acordarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică și prestarea de servicii de brokeraj privind produsele și tehnologiile enumerate în Lista comună a UE cuprinzând produsele militare sau în anexa II, precum și privind furnizarea, producerea, întreținerea și utilizarea produselor enumerate în Lista comună a UE cuprinzând produsele militare sau în anexa II oricărei persoane fizice ori juridice, oricărei entități sau oricărui organism din RPDC ori destinate utilizării în RPDC;

(b)

acordarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară privind produsele și tehnologiile enumerate în Lista comună a UE cuprinzând produsele militare sau în anexa II, inclusiv, în special, granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor la export, precum și asigurări și reasigurări, pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export de astfel de produse sau pentru acordarea oricărui tip de asistență tehnică conexă oricărei persoane fizice sau juridice, entități ori organism din RPDC sau destinate utilizării în RPDC;

(c)

obținerea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică privind produsele și tehnologiile enumerate în Lista comună a UE cuprinzând produsele militare sau în anexa II, precum și privind furnizarea, producerea, întreținerea și utilizarea produselor enumerate în Lista comună a UE cuprinzând produsele militare sau în anexa II din partea oricărei persoane fizice ori juridice, entități sau organism din RPDC ori destinate utilizării în RPDC;

(d)

obținerea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau asistență financiară privind produsele și tehnologiile enumerate în Lista comună a UE cuprinzând produsele militare sau în anexa II, inclusiv, în special, granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor la export, pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export de astfel de produse sau pentru acordarea oricărui tip de asistență tehnică conexă din partea oricărei persoane fizice sau juridice, entități ori organism din RPDC sau destinate utilizării în RPDC.

(2)   Interdicțiile menționate la alineatul (1) nu se aplică în cazul vehiculelor care nu sunt de luptă, care au fost fabricate sau echipate pentru a asigura protecție balistică, fiind destinate exclusiv utilizării pentru protecția personalului Uniunii și al statelor sale membre în RPDC.

Articolul 8

(1)   Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) și de la articolul 7 alineatul (1), autoritățile competente din statele membre pot autoriza, în termenii și în condițiile pe care le consideră adecvate, furnizarea, vânzarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de produse și tehnologii, inclusiv programe de calculator, menționate la articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b) sau de asistență ori de servicii de brokeraj menționate la articolul 7 alineatul (1), cu condiția ca produsele și tehnologiile, asistența sau serviciile de brokeraj în cauză să fie utilizate în scopuri alimentare, agricole, medicale sau în alte scopuri umanitare.

(2)   Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) litera (a) și de la articolul 7 alineatul (1) literele (a) și (b), autoritățile competente din statele membre pot autoriza tranzacțiile menționate, în condițiile pe care le consideră adecvate și numai dacă CSONU a aprobat cererea.

(3)   Statul membru în cauză notifică celorlalte state membre și Comisiei orice cerere de aprobare pe care a prezentat-o CSONU în temeiul alineatului (3).

(4)   Statul membru în cauză notifică celorlalte state membre și Comisiei, în termen de patru săptămâni, autorizațiile acordate în temeiul prezentului articol.

Articolul 9

(1)   În plus față de obligația de a furniza informații autorităților vamale competente înainte de intrarea și ieșirea produselor în cauză, astfel cum se prevede în dispozițiile relevante privind declarațiile sumare de intrare și de ieșire, precum și în declarațiile vamale prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (15), în Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei (16) și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (17), persoana care furnizează informațiile menționate la alineatul (2) declară dacă produsele sunt menționate în Lista comună a UE cuprinzând produsele militare sau în prezentul regulament și, în cazul în care exportul acestora este supus autorizării, precizează produsele și tehnologiile care fac obiectul licenței de export acordate.

(2)   Informațiile suplimentare necesare se prezintă fie prin intermediul unei declarații vamale electronice, fie, în absența acesteia, în orice altă formă electronică sau scrisă, după caz.

Articolul 10

(1)   Se interzice:

(a)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către RPDC, al produselor de lux incluse pe lista din anexa VIII;

(b)

importul, achiziționarea sau transferul, în mod direct sau indirect, din RPDC, al produselor de lux incluse pe lista din anexa VIII, indiferent dacă provin sau nu din RPDC.

(2)   Interdicția menționată la alineatul (1) litera (b) nu se aplică bunurilor personale ale călătorilor sau produselor de natură necomercială care sunt destinate uzului personal al călătorilor și se află în bagajele acestora.

(3)   Interdicțiile menționate la alineatul (1) nu se aplică produselor care sunt necesare pentru scopurile oficiale ale misiunilor diplomatice sau consulare ale statelor membre în RPDC ori ale organizațiilor internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional sau bunurilor personale ale angajaților acestora.

(4)   Autoritățile competente din statele membre pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, o tranzacție cu privire la produsele menționate la punctul 17 din anexa VIII, cu condiția ca produsele să fie destinate unor scopuri umanitare.

Articolul 11

Se interzice:

(a)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de aur, metale prețioase și diamante incluse pe lista din anexa IX, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către sau pentru Guvernul RPDC, către sau pentru organismele, societățile și agențiile sale publice, către sau pentru Banca Centrală a RPDC și către sau pentru orice persoană, entitate ori organism care acționează în numele sau conform instrucțiunilor acestora ori către sau pentru orice entitate ori organism deținut sau controlat de acestea;

(b)

importul, achiziționarea sau transportul, în mod direct sau indirect, de aur, metale prețioase și diamante incluse pe lista din anexa IX, indiferent dacă provin sau nu din RPDC, de la Guvernul RPDC, de la organismele, societățile și agențiile sale publice, de la Banca Centrală a RPDC și de la orice persoană, entitate sau organism care acționează în numele ori conform instrucțiunilor acestora sau de la orice entitate ori organism deținut sau controlat de acestea;

(c)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj, de finanțare sau de asistență financiară privind produsele menționate la literele (a) și (b) către Guvernul RPDC, către organismele, societățile și agențiile sale publice, către Banca Centrală a RPDC și către orice persoană, entitate sau organism care acționează în numele ori conform instrucțiunilor acestora sau către orice entitate ori organism deținut sau controlat de acestea.

Articolul 12

Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, al bancnotelor și al monedelor RPDC proaspăt tipărite și bătute sau neemise către sau în beneficiul Băncii Centrale a RPDC.

Articolul 13

Se interzice importul, achiziționarea sau transferul, în mod direct sau indirect, din RPDC de statui incluse pe lista din anexa X, indiferent dacă provin sau nu din RPDC.

Articolul 14

Prin derogare de la interdicția prevăzută la articolul 13, autoritățile competente din statele membre pot autoriza importul, achiziționarea sau transferul, cu condiția ca statul membru în cauză să fi obținut aprobarea prealabilă a Comitetului de sancțiuni, de la caz la caz.

Articolul 15

Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către RPDC de elicoptere și nave incluse pe lista din anexa XI.

Articolul 16

Prin derogare de la interdicția prevăzută la articolul 15, autoritățile competente din statele membre pot autoriza o astfel de vânzare, o astfel de furnizare, un astfel de transfer sau un astfel de export, cu condiția ca statul membru să fi obținut aprobarea prealabilă a Comitetului de sancțiuni, de la caz la caz.

CAPITOLUL III

Restricții privind anumite activități comerciale

Articolul 17

(1)   Se interzice, pe teritoriul Uniunii, să se accepte sau să se aprobe investițiile în orice activitate comercială, în cazul în care aceste investiții sunt efectuate de:

(a)

persoane fizice sau juridice, entități ori organisme ale Guvernului RPDC;

(b)

Partidul Muncitorilor din Coreea;

(c)

cetățeni ai RPDC;

(d)

persoane juridice, entități sau organisme înregistrate ori constituite în temeiul legislației RPDC;

(e)

persoane fizice sau juridice, entități ori organisme care acționează în numele sau conform instrucțiunilor persoanelor, entităților ori organismelor menționate la literele (a)-(d); și

(f)

persoane fizice sau juridice, entități ori organisme deținute sau controlate de persoanele fizice ori juridice, entitățile sau organismele menționate la literele (a)-(d).

(2)   Se interzice:

(a)

constituirea unei întreprinderi comune cu orice persoană fizică sau juridică, entitate ori organism menționat la alineatul (1) sau dobândirea ori extinderea unei participații în acestea, inclusiv prin achiziția integrală sau prin achiziția de acțiuni ori părți sociale și alte titluri de participare, dacă acestea sunt implicate în activitățile sau programele RPDC legate de activități nucleare, rachete balistice sau alte arme de distrugere în masă sau în activități din industriile minieră, de rafinare, chimică, metalurgică, a prelucrării metalelor și aerospațială sau în industriile care au legătură cu armele convenționale;

(b)

acordarea de finanțare sau de asistență financiară oricărei persoane fizice sau juridice, oricărei entități sau oricărui organism menționat la alineatul (1) literele (d)-(f) ori în scopul, dovedit prin documente, al finanțării unor astfel de persoane fizice sau juridice, entități ori organisme;

(c)

furnizarea de servicii de investiții legate în mod direct sau indirect de activitățile menționate la literele (a) și (b) ale prezentul alineat; și

(d)

participarea, în mod direct sau indirect, la întreprinderi comune sau la orice alte acorduri comerciale cu entitățile incluse pe lista din anexa XIII, precum și cu persoanele fizice sau juridice, entitățile ori organismele care acționează în numele sau conform instrucțiunilor acestora.

Articolul 18

(1)   Se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, a oricăror servicii conexe industriei miniere sau a oricăror servicii conexe activităților de producție din industriile chimică, minieră și de rafinare, care sunt menționate în partea A din anexa XII, către orice persoană fizică sau juridică, entitate ori organism din RPDC sau pentru a fi utilizate în RPDC; și

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de servicii informatice și de servicii conexe, astfel cum sunt menționate în partea B din anexa XII, către orice persoană fizică sau juridică, entitate ori organism din RPDC sau pentru a fi utilizate în RPDC.

(2)   Interdicția de la alineatul (1) litera (b) nu se aplică în cazul serviciilor informatice și al serviciilor conexe în măsura în care aceste servicii sunt destinate a fi utilizate exclusiv în scopurile oficiale ale unei misiuni diplomatice sau consulare ori ale unei organizații internaționale care beneficiază de imunitate în RPDC în conformitate cu dreptul internațional.

(3)   Interdicția de la alineatul (1) litera (b) nu se aplică în ceea ce privește furnizarea de servicii informatice și de servicii conexe de către organismele publice sau de către persoanele juridice, entitățile ori organismele care primesc finanțare publică din partea Uniunii sau a statelor membre pentru a furniza aceste servicii în scopuri de dezvoltare care vizează în mod direct nevoile populației civile sau în scopul promovării denuclearizării.

Articolul 19

(1)   Prin derogare de la articolul 18 alineatul (1) litera (a), autoritățile competente din statele membre pot autoriza furnizarea de servicii conexe industriei miniere și furnizarea de servicii conexe activităților de producție din industriile chimică, minieră și de rafinare, în măsura în care aceste servicii sunt destinate a fi utilizate exclusiv în scopuri de dezvoltare care vizează în mod direct nevoile populației civile sau promovarea denuclearizării.

(2)   În cazurile care nu fac obiectul articolului 18 alineatul (3) și prin derogare de la articolul 18 alineatul (1) litera (b), autoritățile competente din statele membre pot autoriza furnizarea de servicii informatice și de servicii conexe, în măsura în care serviciile respective sunt destinate a fi utilizate exclusiv în scopuri de dezvoltare care vizează în mod direct nevoile populației civile sau în scopul promovării denuclearizării.

Articolul 20

(1)   Se interzice:

(a)

închirierea sau punerea la dispoziție în alt fel de bunuri imobile, în mod direct sau indirect, persoanelor, entităților sau organismelor Guvernului RPDC pentru orice alte scopuri decât activități diplomatice sau consulare, în temeiul Convenției de la Viena din 1961 privind relațiile diplomatice și al Convenției de la Viena din 1963 privind relațiile consulare;

(b)

închirierea de bunuri imobile, în mod direct sau indirect, de la persoane, entități sau organisme ale Guvernului RPDC; și

(c)

desfășurarea oricărei activități legate de utilizarea de bunuri imobile pe care persoane, entități sau organisme ale Guvernului RPDC le dețin, le închiriază sau au în alt fel dreptul de a le utiliza, cu excepția furnizării de bunuri și servicii care:

(i)

sunt esențiale pentru funcționarea misiunilor diplomatice sau a oficiilor consulare, în temeiul Convențiilor de la Viena din 1961 și 1963; și

(ii)

nu pot fi folosite pentru a genera, în mod direct sau indirect, venituri sau profituri pentru Guvernul RPDC.

(2)   În sensul prezentului articol, termenul „bunuri imobile” înseamnă terenuri, clădiri și părți ale acestora care sunt localizate în afara teritoriului RPDC.

CAPITOLUL IV

Restricții privind transferurile de fonduri și serviciile financiare

Articolul 21

(1)   Se interzic transferurile de fonduri către și dinspre RPDC.

(2)   Se interzice instituțiilor de credit și financiare să încheie sau să continue să participe la orice tranzacții cu:

(a)

instituții de credit și financiare cu sediul în RPDC;

(b)

sucursale sau filiale care intră sub incidența articolului 1 ale instituțiilor de credit și financiare cu sediul în RPDC;

(c)

sucursale sau filiale care nu intră sub incidența articolului 1 ale instituțiilor de credit și financiare cu sediul în RPDC;

(d)

instituții de credit și financiare care nu au sediul în RPDC, care intră sub incidența articolului 1 și care sunt controlate de persoane, entități sau organisme stabilite în RPDC;

(e)

instituțiile de credit și financiare care nu au sediul în RPDC sau nu intră sub incidența articolului 1, dar sunt controlate de persoane, entități sau organisme cu domiciliul ori sediul în RPDC.

(3)   Interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu se aplică transferurilor de fonduri sau tranzacțiilor care sunt necesare pentru scopurile oficiale ale unei misiuni diplomatice sau consulare ale unui stat membru în RPDC ori ale unei organizații internaționale care beneficiază de imunitate în RPDC în conformitate cu dreptul internațional.

(4)   Interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu se aplică următoarelor tranzacții, cu condiția să implice un transfer de fonduri a căror valoare este de cel mult 15 000 EUR sau o sumă echivalentă:

(a)

tranzacțiile privind alimentele, asistența medicală sau echipamentele medicale ori tranzacțiile efectuate în scopuri agricole sau umanitare;

(b)

tranzacțiile privind transferuri care privesc sume personale;

(c)

tranzacțiile privind executarea excepțiilor prevăzute în prezentul regulament;

(d)

tranzacțiile în legătură cu un anumit contract comercial care nu este interzis de prezentul regulament;

(e)

tranzacțiile necesare exclusiv pentru punerea în aplicare a proiectelor finanțate de Uniune sau de statele sale membre în scopuri de dezvoltare care vizează în mod direct nevoile populației civile sau promovarea denuclearizării; și

(f)

tranzacții privind o misiune diplomatică sau consulară ori o organizație internațională care beneficiază de imunitate în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care acestea sunt destinate a fi utilizate pentru scopurile oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizației internaționale.

Articolul 22

(1)   Prin derogare de la interdicțiile prevăzute la articolul 21 alineatele (1) și (2), autoritățile competente din statele membre pot autoriza tranzacțiile menționate la articolul 21 alineatul (4) literele (a)-(f) cu o valoare de peste 15 000 EUR sau o sumă echivalentă.

(2)   Obligația autorizării menționate la alineatul (1) se aplică indiferent dacă transferul de fonduri este efectuat printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care par să aibă legătură între ele. În sensul prezentului regulament, „operațiunile care par să aibă legătură între ele” includ:

(a)

o serie de transferuri consecutive de la sau către aceeași instituție de credit ori financiară care intră sub incidența articolului 21 alineatul (2) sau către ori de la aceeași persoană, aceeași entitate sau același organism din RPDC, care sunt efectuate în legătură cu o singură obligație de transfer de fonduri, în cazul în care fiecare transfer individual are o valoare mai mică de 15 000 EUR, dar, luate împreună, transferurile respective îndeplinesc criteriile pentru autorizare; și

(b)

un lanț de transferuri care implică diferiți prestatori de servicii de plată sau persoane fizice ori juridice și care are legătură cu o singură obligație de a efectua un transfer de fonduri.

(3)   Statele membre își notifică reciproc și notifică Comisiei orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

(4)   Prin derogare de la interdicțiile prevăzute la articolul 21 alineatele (1) și (2), autoritățile competente din statele membre pot autoriza tranzacții privind plățile aferente creanțelor față de RPDC, cetățenii acesteia sau persoanele juridice, entitățile ori organismele înregistrate sau constituite în temeiul legislației RPDC și tranzacțiile similare ca natură care nu contribuie la activități interzise de prezentul regulament, de la caz la caz și dacă statul membru în cauză a notificat celorlalte state membre și Comisiei, cu cel puțin 10 zile înainte, acordarea unei autorizații.

Articolul 23

(1)   Instituțiile de credit și financiare, în cadrul activităților lor care implică instituțiile de credit și financiare menționate la articolul 21 alineatul (2), trebuie:

(a)

să aplice măsurile de precauție privind clientela stabilite în temeiul articolelor 13 și 14 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului (18);

(b)

să asigure respectarea procedurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului stabilite în temeiul Directivei (UE) 2015/849 și a Regulamentului (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului (19);

(c)

să solicite ca transferurile de fonduri să fie însoțite de informații privind plătitorii, precum și de informații privind beneficiarii, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2015/847, și să refuze să prelucreze tranzacția dacă oricare dintre aceste informații lipsește sau este incompletă;

(d)

să păstreze evidențe privind tranzacțiile, în conformitate cu articolul 40 litera (b) din Directiva (UE) 2015/849;

(e)

în cazul în care există motive întemeiate pentru a suspecta că fondurile ar putea contribui la programele sau activitățile RPDC legate de activități nucleare, rachete balistice sau alte arme de distrugere în masă (denumite în continuare „finanțarea proliferării”), să notifice prompt Unitatea de Informații Financiare (UIF) competentă, astfel cum este definită în Directiva (UE) 2015/849, sau orice altă autoritate competentă desemnată de statul membru în cauză, fără a se aduce atingere articolului 7 alineatul (1) sau articolului 33 din prezentul regulament;

(f)

să raporteze prompt orice tranzacție suspectă, inclusiv tentativele de efectuare a unor astfel de tranzacții;

(g)

să nu efectueze tranzacțiile în privința cărora au suspiciunea rezonabilă că ar putea avea legătură cu finanțarea proliferării, până nu au întreprins acțiunile necesare în conformitate cu litera (e) și nu s-au conformat instrucțiunilor primite din partea UIF sau a autorității competente relevante.

(2)   În sensul alineatului (1), UIF, sau orice altă autoritate competentă care îndeplinește rolul de centru național pentru primirea și analizarea tranzacțiilor suspecte, primește rapoarte privind potențialele finanțări ale proliferării și beneficiază de acces, în mod direct sau indirect, în timp util, la informațiile financiare, administrative și în materie de asigurare a respectării legii de care are nevoie pentru a-și îndeplini în mod corespunzător această atribuție, inclusiv analiza rapoartelor privind tranzacțiile suspecte.

Articolul 24

Se interzice instituțiilor de credit și financiare:

(a)

să deschisă un cont la o instituție de credit sau financiară menționată la articolul 21 alineatul (2);

(b)

să stabilească o relație de corespondență bancară cu o instituție de credit sau financiară menționată la articolul 21 alineatul (2);

(c)

să deschidă reprezentanțe în RPDC sau să înființeze o nouă sucursală ori filială în RPDC; și

(d)

să constituie o întreprindere comună sau să achiziționeze participații într-o instituție de credit ori financiară menționată la articolul 21 alineatul (2).

Articolul 25

(1)   Prin derogare de la interdicțiile prevăzute la articolul 24 literele (b) și (d), autoritățile competente din statele membre pot autoriza tranzacțiile dacă acestea au fost aprobate în prealabil de către Comitetul de sancțiuni.

(2)   Statul membru în cauză notifică prompt celorlalte state membre și Comisiei orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 26

În conformitate cu cerințele RCSONU 2270 (2016), până cel târziu la 31 mai 2016, instituțiile de credit și financiare:

(a)

închid orice cont la o instituție de credit sau financiară menționată la articolul 21 alineatul (2);

(b)

încetează orice relație de corespondență bancară cu o instituție de credit sau financiară menționată la articolul 21 alineatul (2);

(c)

închid reprezentanțele, sucursalele și filialele din RPDC;

(d)

desființează întreprinderile comune cu o instituție de credit sau financiară menționată la articolul 21 alineatul (2); și

(e)

cedează orice participație într-o instituție de credit sau financiară menționată la articolul 21 alineatul (2).

Articolul 27

(1)   Prin derogare de la articolul 26 literele (a) și (c), autoritățile competente din statele membre pot autoriza ca anumite reprezentanțe, sucursale sau conturi să rămână operaționale, cu condiția stabilirii prealabile, de la caz la caz, de către Comitetul de sancțiuni, a faptului că aceste reprezentanțe, sucursale sau conturi bancare sunt necesare pentru efectuarea de activități umanitare sau pentru derularea activităților misiunilor diplomatice în RPDC ori a activităților ONU sau ale agențiilor sale specializate ori ale organizațiilor conexe sau în orice alt scop care este în concordanță cu obiectivele RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) sau 2371 (2017).

(2)   Statul membru în cauză notifică prompt celorlalte state membre și Comisiei orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 28

(1)   Se interzice instituțiilor de credit și financiare să deschidă un cont pentru misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale RPDC și pentru membrii din RPDC ai acestora.

(2)   Până cel târziu la 11 aprilie 2017, instituțiile de credit și financiare închid toate conturile deținute sau controlate de o misiune diplomatică sau un oficiu consular al RPDC și de membrii din RPDC ai acestora.

Articolul 29

(1)   Prin derogare de la articolul 28 alineatul (1), la cererea unei misiuni diplomatice sau a unui oficiu consular al RPDC ori a unuia dintre membrii acestora, autoritățile competente din statele membre pot autoriza deschiderea unui singur cont pentru fiecare misiune, oficiu și membru, cu condiția ca misiunea sau oficiul să fie găzduite în respectivul stat membru sau ca membrul misiunii ori al oficiului să fie acreditat pe lângă respectivul stat membru.

(2)   Prin derogare de la articolul 28 alineatul (2), la cererea unei misiuni, a unui oficiu ori a unui membru din RPDC, autoritățile competente din statele membre pot autoriza ca un cont să rămână deschis, cu condiția ca statul membru să fi stabilit că:

(i)

misiunea sau oficiul este găzduit în respectivul stat membru sau că membrul misiunii sau al oficiului în cauză este acreditat pe lângă respectivul stat membru; și

(ii)

misiunea, oficiul sau membrul misiunii ori al oficiului nu deține niciun alt cont în respectivul stat membru.

În cazul în care misiunea sau oficiul RPDC ori membrul din RPDC deține mai mult de un cont în respectivul stat membru, misiunea, oficiul sau membrul poate indica ce cont să se păstreze.

(3)   Sub rezerva normelor aplicabile ale Convenției de la Viena din 1961 privind relațiile diplomatice și ale Convenției de la Viena din 1963 privind relațiile consulare, statele membre comunică celorlalte state membre și Comisiei numele și informațiile de identificare ale oricărui membru din RPDC al misiunii diplomatice sau al oficiului consular acreditat pe lângă respectivul stat membru până cel târziu la 13 martie 2017, precum și actualizările ulterioare în termen de o săptămână.

(4)   Autoritățile competente din statele membre pot informa instituțiile de credit și financiare din respectivul stat membru cu privire la identitatea oricărui membru din RPDC al unei misiuni diplomatice sau al unui oficiu consular acreditat pe lângă respectivul stat membru sau pe lângă oricare alt stat membru.

(5)   Statele membre informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatelor (1) și (2).

Articolul 30

Se interzice:

(a)

autorizarea deschiderii unei reprezentanțe sau a înființării unei sucursale ori a unei filiale în Uniune de către o instituție de credit sau financiară menționată la articolul 21 alineatul (2);

(b)

încheierea unor acorduri pentru sau în numele unei instituții de credit sau financiare menționate la articolul 21 alineatul (2) cu privire la deschiderea unei reprezentanțe sau la înființarea unei sucursale ori filiale în Uniune;

(c)

acordarea unei autorizații pentru preluarea și continuarea activității unei instituții de credit sau pentru orice altă activitate care necesită autorizarea prealabilă, de către o reprezentanță, o sucursală sau o filială a unei instituții de credit ori financiare menționate la articolul 21 alineatul (2), dacă reprezentanța, sucursala sau filiala nu a fost operațională anterior datei de 19 februarie 2013;

(d)

dobândirea sau extinderea unei participații sau dobândirea oricărei alte participații în capitalurile proprii ale unei instituții de credit sau financiare care intră sub incidența articolului 1 de către orice instituție de credit sau financiară menționată la articolul 21 alineatul (2); și

(e)

funcționarea sau facilitarea funcționării unei reprezentanțe, a unei sucursale sau a unei filiale a unei instituții de credit sau financiare menționate la articolul 21 alineatul (2).

Articolul 31

Se interzice:

(a)

vânzarea sau cumpărarea de obligațiuni publice ori garantate de stat, emise ulterior datei de 19 februarie 2013, în mod direct sau indirect, către ori de la următoarele entități:

(i)

RPDC sau guvernul acesteia, precum și organismele, societățile și agențiile sale publice;

(ii)

Banca Centrală a RPDC;

(iii)

orice instituție de credit sau financiară menționată la articolul 21 alineatul (2);

(iv)

o persoană fizică sau juridică, o entitate ori un organism care acționează în numele sau conform instrucțiunilor unei persoane juridice, ale unei entități ori ale unui organism menționat la punctul (i) sau (ii);

(v)

o persoană juridică, o entitate sau un organism deținut ori controlat de o persoană, o entitate sau un organism menționat la punctul (i), (ii) sau (iii);

(b)

furnizarea de servicii de brokeraj cu privire la obligațiuni publice sau garantate de stat, emise ulterior datei de 19 februarie 2013, unei persoane, unei entități sau unui organism menționat la litera (a);

(c)

acordarea de asistență unei persoane, unei entități sau unui organism menționat la litera (a) pentru emiterea de obligațiuni publice sau garantate de stat, prin furnizarea de servicii de brokeraj, de publicitate sau a oricăror altor servicii cu privire la obligațiunile respective.

Articolul 32

Se interzice furnizarea de finanțare sau de asistență financiară pentru schimburile comerciale cu RPDC, inclusiv acordarea de credite la export, de garanții sau de asigurări, către persoane fizice ori juridice, entități sau organisme implicate în acest tip de schimburi comerciale.

Articolul 33

(1)   Prin derogare de la articolul 32, autoritățile competente din statele membre pot autoriza sprijinul financiar pentru schimburile comerciale cu RPDC, cu condiția ca statul membru să fi obținut aprobarea prealabilă a Comitetului de sancțiuni, de la caz la caz.

(2)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

CAPITOLUL V

Înghețarea fondurilor și a resurselor economice

Articolul 34

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, sunt în proprietatea, sunt deținute sau controlate de persoanele, entitățile și organismele incluse pe lista din anexele XIII, XV, XVI și XVII.

(2)   Se confiscă toate navele incluse pe lista din anexa XIV.

(3)   Se interzice punerea la dispoziție de fonduri sau de resurse economice, în mod direct sau indirect, persoanelor fizice ori juridice, entităților sau organismelor incluse pe listele din anexele XIII, XV, XVI și XVII sau în beneficiul acestora.

(4)   Anexa XIII include persoanele, entitățile și organismele desemnate de Comitetul de sancțiuni sau de CSONU în conformitate cu punctul 8 litera (d) din RCSONU 1718 (2006) și cu punctul 8 din RCSONU 2094 (2013).

Anexa XIV include navele care au fost desemnate de Comitetul de sancțiuni în temeiul punctului 12 din RCSONU 2321 (2016).

Anexa XV include persoanele, entitățile și organismele care nu sunt incluse pe listele din anexele XIII și XIV și care, în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) litera (b) din Decizia (PESC) 2016/849, sau orice dispoziție ulterioară echivalentă, au fost identificate de către Consiliu:

(a)

ca fiind responsabile, inclusiv prin sprijinire sau promovare, de programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau alte programe legate de arme de distrugere în masă ori persoane, entități sau organisme care acționează în numele sau conform instrucțiunilor acestora, ori persoane, entități sau organisme deținute sau controlate de acestea, inclusiv prin mijloace ilicite;

(b)

ca fiind furnizoare de servicii financiare sau ca efectuând transferul către teritoriul Uniunii, prin tranzitarea teritoriului Uniunii sau de pe teritoriul Uniunii ori cu implicarea unor cetățeni ai statelor membre sau a unor entități constituite în temeiul legislației acestora ori a persoanelor sau a instituțiilor financiare de pe teritoriul Uniunii, de orice active ori resurse financiare sau de alt tip care ar putea contribui la programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau alte programe legate de arme de distrugere în masă ori persoane, entități sau organisme care acționează în numele ori conform instrucțiunilor acestora sau persoane, entități ori organisme deținute sau controlate de acestea; sau

(c)

ca fiind implicate, inclusiv prin prestarea de servicii financiare, în furnizarea către sau dinspre RPDC de arme și de materiale conexe de toate tipurile sau de articole, materiale, echipamente, produse și tehnologii care ar putea contribui la programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau alte programe legate de arme de distrugere în masă.

(5)   Anexa XVI include persoanele, entitățile sau organismele care nu fac obiectul anexei XIII, XIV sau XV, care acționează în numele sau conform instrucțiunilor unei persoane, unei entități ori unui organism inclus pe lista din anexa XIII, XIV sau XV ori persoanele care acordă sprijin în ceea ce privește eludarea sancțiunilor sau care încalcă dispozițiile prezentului regulament.

(6)   Anexa XVII cuprinde entitățile sau organismele Guvernului RPDC ori ale Partidului Muncitorilor din Coreea, persoanele, entitățile sau organismele care acționează în numele ori conform instrucțiunilor acestora, precum și entitățile sau organismele deținute sau controlate de către acestea, care sunt asociate cu programele RPDC privind activități nucleare sau rachete balistice ori cu alte activități interzise prin RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) sau 2371 (2017) și care nu fac obiectul anexelor XIII, XIV, XV sau XVI.

(7)   Anexele XV, XVI și XVII sunt revizuite la intervale regulate și cel puțin o dată la 12 luni.

(8)   Anexele XIII, XIV, XV, XVI și XVII cuprind motivele includerii pe listă a persoanelor, entităților, organismelor sau navelor vizate:

(9)   Anexele XIII, XIV, XV, XVI și XVII includ, de asemenea, atunci când sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, a entităților, a organismelor sau a navelor vizate. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa, dacă este cunoscută, și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile și organismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

(10)   Interdicția de la alineatele (1) și (3), în măsura în care se referă la persoanele, entitățile sau organismele incluse pe lista din anexa XVII, nu se aplică în cazul în care fondurile și resursele economice sunt necesare pentru a efectua activitățile misiunilor RPDC pe lângă ONU, agențiile sale specializate și organizațiile conexe sau activitățile altor misiuni diplomatice și consulare ale RPDC ori în cazul în care autoritatea competentă din statul membru a obținut aprobarea prealabilă a Comitetului de sancțiuni, de la caz la caz, potrivit căreia fondurile, activele financiare sau resursele economice sunt necesare pentru furnizarea de asistență umanitară, pentru denuclearizare sau în orice alt scop care este în concordanță cu obiectivele RCSONU 2270 (2016).

(11)   Alineatul (3) nu împiedică instituțiile financiare sau de credit din Uniune să crediteze conturile înghețate în cazul în care acestea primesc fonduri transferate de terți în contul unei persoane fizice sau juridice, al unei entități sau al unui organism inclus pe listă, cu condiția ca sumele suplimentare primite în astfel de conturi să fie la rândul lor înghețate. Instituția financiară sau de credit notifică imediat aceste tranzacții autorităților competente.

(12)   Cu condiția ca orice astfel de dobânzi, alte venituri și plăți să fie înghețate în conformitate cu alineatul (1), alineatul (3) nu se aplică sumelor suplimentare primite în conturi înghețate reprezentând:

(a)

dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective; și

(b)

plăți datorate în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate ori au survenit înainte de data desemnării persoanei, a entității sau a organismului menționat la prezentul articol,

Articolul 35

(1)   Prin derogare de la articolul 34, autoritățile competente din statele membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

după ce au stabilit faptul că fondurile sau resursele economice în cauză sunt necesare pentru satisfacerea nevoilor de bază ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților ori ale organismelor incluse pe listele din anexele XIII, XV, XVI sau XVII și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv a cheltuielilor pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilități publice, și că acestea sunt destinate exclusiv:

(i)

plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice; sau

(ii)

taxe sau comisioane aferente serviciilor de păstrare ori gestionare curentă a fondurilor sau a resurselor economice înghețate; și

(b)

în cazul în care autorizația privește o persoană, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa XIII, statul membru în cauză a notificat Comitetului de sancțiuni decizia și intenția sa de a acorda o autorizație, iar Comitetul de sancțiuni nu a ridicat obiecții în termen de cinci zile lucrătoare de la notificare.

(2)   Prin derogare de la articolul 34, autoritățile competente din statele membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, după ce au stabilit faptul că fondurile sau resursele economice respective sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli cu caracter excepțional, cu condiția ca:

(a)

în cazul în care autorizația privește o persoană, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa XIII, această decizie să fi fost notificată de către statul membru în cauză Comitetului de sancțiuni și acesta să o fi aprobat;

(b)

în cazul în care autorizația se referă la o persoană, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa XV, XVI sau XVII, statul membru în cauză să fi notificat, cu cel puțin două săptămâni înainte de eliberarea autorizației, celorlalte state membre și Comisiei motivele pentru care consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică.

(3)   Statul membru în cauză notifică prompt celorlalte state membre și Comisiei orice autorizație acordată în temeiul alineatelor (1) și (2).

Articolul 36

(1)   Prin derogare de la articolul 34, autoritățile competente din statele membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice fac obiectul unei decizii judiciare, administrative sau arbitrale adoptate înainte de data desemnării persoanei, a entității ori a organismului menționat la articolul 34 sau al unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale pronunțate înainte de data respectivă;

(b)

fondurile sau resursele economice să fie utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o astfel de decizie sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

(c)

decizia sau hotărârea nu a fost pronunțată în beneficiul unei persoane, al unei entități sau al unui organism inclus pe lista din anexa XIII, XV, XVI sau XVII;

(d)

recunoașterea faptului că decizia sau hotărârea nu contravine politicii publice a statului membru în cauză;

(e)

decizia sau hotărârea privind persoanele, entitățile și organismele incluse pe lista din anexa XIII a fost notificată de către statul membru în cauză Comitetului de sancțiuni.

(2)   Prin derogare de la articolul 34 și numai în cazul în care o persoană, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa XV, XVI sau XVII trebuie să efectueze o plată în temeiul unui contract sau al unui acord încheiat de persoana, entitatea sau organismul în cauză ori în temeiul unei obligații care a apărut în sarcina sa înainte de data la care persoana, entitatea sau organismul în cauză a fost desemnat, autoritățile competente din statele membre pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi stabilit că:

(a)

respectivul contract nu se referă la articolele, operațiunile, serviciile sau tranzacțiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (a), la articolul 3 alineatul (3) sau la articolul 7; și

(b)

plata nu este primită în mod direct sau indirect de către o persoană, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa XV, XVI sau XVII.

(3)   Statul membru în cauză notifică celorlalte state membre și Comisiei, cu cel puțin 10 zile înainte de acordarea fiecărei autorizații în temeiul alineatului (2), decizia și intenția sa de a acorda autorizația.

Articolul 37

Interdicțiile prevăzute la articolul 34 alineatele (1) și (3) nu se aplică în ceea ce privește fondurile și resursele economice care aparțin Băncii de Comerț Exterior sau întreprinderii Korean National Insurance Company (KNIC) sau care sunt puse la dispoziția acestora, în măsura în care aceste fonduri și resurse economice sunt destinate exclusiv scopurilor oficiale ale unei misiuni diplomatice sau consulare în RPDC sau activităților de asistență umanitară care sunt desfășurate de către Organizația Națiunilor Unite sau în colaborare cu aceasta.

CAPITOLUL VI

Restricții privind transportul

Articolul 38

(1)   Încărcătura, inclusiv bagajele personale și cele înregistrate, aflată în interiorul Uniunii sau care tranzitează Uniunea, inclusiv în aeroporturi, porturi maritime și zone libere, astfel cum se prevede la articolele 243-249 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, este supusă inspecției în scopul asigurării faptului că nu conține articole interzise de RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) ori de prezentul regulament atunci când:

(a)

mărfurile provin din RPDC;

(b)

mărfurile au ca destinație RPDC;

(c)

mărfurile au fost intermediate sau facilitate de RPDC sau de cetățeni ai acestei țări ori de persoane sau entități din această țară care acționează în numele ori conform instrucțiunilor acestora sau de entități deținute ori controlate de acestea;

(d)

mărfurile au fost intermediate sau facilitate de persoane, entități sau organisme incluse pe lista din anexa XIII;

(e)

mărfurile sunt transportate pe nave care arborează pavilionul RPDC sau în aeronave înregistrate în RPDC ori pe nave sau în aeronave apatride.

(2)   În cazul în care încărcătura aflată în interiorul Uniunii sau care tranzitează Uniunea, inclusiv aeroporturi, porturi maritime și zone libere, nu intră sub incidența alineatului (1), aceasta este supusă inspecției dacă există motive întemeiate pentru a crede că poate conține articole a căror vânzare, a căror furnizare, al căror transfer sau al căror export este interzis de prezentul regulament în următoarele situații:

(a)

mărfurile provin din RPDC;

(b)

mărfurile au ca destinație RPDC; sau

(c)

mărfurile au fost intermediate sau facilitate de RPDC sau de cetățeni ai acestei țări ori de persoane sau entități care acționează în numele acestora.

(3)   Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere inviolabilității și protecției valizelor diplomatice și consulare prevăzute în Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961 și în Convenția de la Viena privind relațiile consulare din 1963.

(4)   Furnizarea serviciilor de buncheraj sau de aprovizionare a navelor ori a altor servicii de întreținere a navelor din RPDC este interzisă în cazul în care prestatorii de servicii dețin informații, inclusiv din partea autorităților vamale competente, obținute pe baza informațiilor furnizate înainte de intrare și de ieșire, menționate la articolul 9 alineatul (1), care oferă motive întemeiate pentru a crede că la bordul navelor se află articole a căror furnizare, a căror vânzare, al căror transfer sau al căror export este interzis de prezentul regulament, cu excepția cazului în care furnizarea acestor servicii este necesară în scopuri umanitare.

Articolul 39

(1)   Se interzice permiterea accesului în porturile situate pe teritoriul Uniunii oricărei nave:

(a)

care este deținută sau operată de RPDC ori care este dotată cu echipaj din RPDC;

(b)

care arborează pavilionul RPDC;

(c)

în cazul în care există motive întemeiate pentru a crede că aceasta este deținută sau controlată, în mod direct ori indirect, de o persoană sau entitate inclusă pe lista din anexa XIII, XV, XVI sau XVII;

(d)

în cazul în care există motive întemeiate pentru a crede că aceasta conține articole a căror furnizare, a căror vânzare, al căror transfer sau al căror export este interzis de prezentul regulament;

(e)

care a refuzat să se supună inspecției după ce aceasta a fost autorizată de statul de pavilion al navei sau de statul de înregistrare;

(f)

care este apatridă și a refuzat să fie inspectată în conformitate cu articolul 38 alineatul (1); sau

(g)

care este inclusă pe lista din anexa XIV.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică:

(a)

în cazuri de urgență;

(b)

în cazul în care nava se întoarce în portul de origine;

(c)

în cazul unei nave care intră într-un port pentru inspecție, atunci când este vorba despre o navă care intră sub incidența alineatului (1) literele (a)-(e).

Articolul 40

(1)   Prin derogare de la interdicția prevăzută la articolul 39 alineatul (1), în cazul în care este vorba despre o navă care intră sub incidența literelor (a)-(e), autoritățile competente din statele membre pot autoriza intrarea navei respective în port dacă:

(a)

Comitetul de sancțiuni a stabilit în prealabil că acest lucru este necesar în scopuri umanitare sau în orice alt scop care este în concordanță cu obiectivele RCSONU 2270 (2016); sau

(b)

statul membru a stabilit în prealabil că acest lucru este necesar în scopuri umanitare sau în orice alt scop care este în concordanță cu obiectivele prezentului regulament.

(2)   Prin derogare de la interdicția prevăzută la articolul 39 alineatul (1) litera (f), autoritățile competente din statele membre pot autoriza intrarea unei nave într-un port dacă există o hotărâre a Comitetului de sancțiuni în acest sens.

Articolul 41

(1)   Se interzice oricărei aeronave operate de transportatori aerieni din RPDC sau provenite din RPDC să decoleze de pe un teritoriu al Uniunii, să aterizeze pe un astfel de teritoriu sau să îl survoleze.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică:

(a)

dacă aeronava aterizează pentru inspecție;

(b)

în situația unei aterizări de urgență.

Articolul 42

Prin derogare de la articolul 41, autoritățile competente din statele membre pot autoriza o aeronavă să decoleze de pe un teritoriu al Uniunii, să aterizeze pe un astfel de teritoriu sau să îl survoleze dacă autoritățile competente respective au stabilit în prealabil că acest lucru este necesar în scopuri umanitare sau în orice alt scop care este în concordanță cu obiectivele prezentului regulament.

Articolul 43

Se interzice:

(a)

leasingul sau închirierea navelor ori a aeronavelor sau furnizarea de servicii de echipaj către RPDC, către persoanele sau entitățile incluse pe lista din anexa XIII, XV, XVI sau XVII, către orice alte entități din RPDC, către orice alte persoane sau entități care au contribuit la încălcarea dispozițiilor RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) sau 2371 (2017) ori către orice persoană sau entitate care acționează în numele sau conform instrucțiunilor oricăreia dintre aceste persoane ori entități și către entități deținute sau controlate de acestea;

(b)

achiziționarea de servicii de echipaj de nave și aeronave din RPDC;

(c)

deținerea, leasingul, operarea, asigurarea sau furnizarea de servicii de clasificare a navelor ori de servicii conexe oricărei nave care arborează pavilionul RPDC;

(d)

înregistrarea sau menținerea în registru a oricărei nave care este deținută, controlată sau operată de RPDC ori de cetățeni ai RPDC sau care a fost radiată de un alt stat în temeiul punctului 24 din RCSONU 2321 (2016); sau

(e)

furnizarea de servicii de asigurare sau reasigurare pentru navele deținute, controlate sau operate de RPDC.

Articolul 44

(1)   Prin derogare de la interdicția prevăzută la articolul 43 litera (a), autoritățile competente din statele membre pot autoriza leasingul, închirierea sau furnizarea de servicii de echipaj, cu condiția ca statul membru să fi obținut aprobarea prealabilă a Comitetului de sancțiuni, de la caz la caz.

(2)   Prin derogare de la interdicțiile prevăzute la articolul 43 literele (b) și (c), autoritățile competente din statele membre pot autoriza deținerea, leasingul, operarea sau furnizarea de servicii de clasificare a navelor ori de servicii conexe oricărei nave care arborează pavilionul RPDC sau înregistrarea ori menținerea în registru a oricărei nave deținute, controlate sau operate de RPDC ori de cetățeni ai RPDC, cu condiția ca statul membru să fi obținut aprobarea prealabilă a Comitetului de sancțiuni, de la caz la caz.

(3)   Prin derogare de la interdicția prevăzută la articolul 43 litera (e), autoritățile competente din statele membre pot autoriza furnizarea de servicii de asigurare sau de reasigurare, cu condiția stabilirii prealabile, de la caz la caz, de către Comitetul de sancțiuni, a faptului că activitățile în care este implicată nava sunt desfășurate exclusiv în scopuri de subzistență care nu vor fi utilizate de către persoane sau entități din RPDC pentru a genera venituri sau sunt desfășurate exclusiv în scopuri umanitare.

(4)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatelor (1), (2) și (3).

CAPITOLUL VII

Dispoziții generale și finale

Articolul 45

Prin derogare de la interdicțiile care decurg din RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016) sau 2371 (2017), autoritățile competente din statele membre pot autoriza orice activități în cazul în care Comitetul de sancțiuni a stabilit, de la caz la caz, că acestea sunt necesare pentru a facilita activitatea organizațiilor internaționale și neguvernamentale care desfășoară activități de asistență și ajutor în RPDC în beneficiul populației civile din RPDC, în temeiul punctului 46 din RCSONU 2321 (2016).

Articolul 46

Comisia este împuternicită:

(a)

să modifice anexa I pe baza informațiilor furnizate de statele membre;

(b)

să modifice părțile II, III, IV și V din anexa II și anexele VI, VII, IX, X și XI pe baza deciziilor luate de Comitetul de sancțiuni sau de CSONU și să actualizeze codurile de nomenclator preluate din Nomenclatura combinată în conformitate cu anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87;

(c)

să modifice anexa VIII pentru a detalia sau a adapta lista produselor enumerate în aceasta, ținând seama de orice definiții sau orientări care pot fi adoptate de Comitetul de sancțiuni, sau pentru a actualiza codurile de nomenclator preluate din Nomenclatura combinată în conformitate cu anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87;

(d)

să modifice anexele III, IV și V pe baza deciziilor luate de Comitetul de sancțiuni sau de CSONU sau pe baza deciziile adoptate în privința acestor anexe în Decizia (PESC) 2016/849;

(e)

să modifice anexa XII pentru a detalia sau a adapta lista serviciilor enumerate în aceasta, ținând seama de informațiile furnizate de statele membre, precum și de orice definiții sau orientări care pot fi emise de Comisia pentru statistică a Organizației Națiunilor Unite, sau pentru a adăuga numerele de referință preluate din sistemul de Clasificare Centrală a Produselor referitor la bunuri și servicii adoptat de Comisia pentru statistică a Organizației Națiunilor Unite.

Articolul 47

(1)   În cazul în care Consiliul de Securitate sau Comitetul de sancțiuni include pe listă o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism, Consiliul include respectiva persoană fizică sau juridică, entitate sau organism în anexele XIII și XIV.

(2)   În cazul în care Consiliul decide să aplice unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism măsurile menționate la articolul 34 alineatele (1), (2) și (3), Consiliul modifică anexele XV, XVI și XVII în consecință.

(3)   Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii pe listă, persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului menționat la alineatele (1) și (2), fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui aviz, oferind persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului respectiv posibilitatea de a formula observații.

(4)   În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi semnificative noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la alineatele (1) și (2).

(5)   În cazul în care Organizația Națiunilor Unite decide să elimine de pe listă o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism sau să modifice datele de identificare ale unei persoane fizice sau juridice, ale unei entități sau unui organism inclus pe listă, Consiliul modifică anexele XIII și XIV în consecință.

Articolul 48

Comisia și statele membre își notifică reciproc imediat măsurile luate în temeiul prezentului regulament și își comunică orice alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informații privind încălcările prezentului regulament, problemele întâmpinate în punerea sa în aplicare și hotărârile instanțelor judecătorești naționale.

Articolul 49

(1)   Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul regulament și le menționează pe site-urile web incluse pe lista din anexa I sau prin intermediul acestora.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică imediat Comisiei autoritățile competente și orice modificări ulterioare referitoare la acestea.

Articolul 50

(1)   Fără a se aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a)

furnizează de îndată autorităților competente din statele membre în care își au reședința sau sunt stabilite orice informații care pot facilita respectarea prezentului regulament, cum ar fi conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 34, și transmit prompt aceste informații Comisiei, direct sau prin intermediul statelor membre relevante; și

(b)

cooperează cu autoritățile competente cu ocazia oricărei verificări a acestor informații.

(2)   Orice informații suplimentare primite direct de către Comisie trebuie să fie puse prompt la dispoziția statelor membre în cauză.

(3)   Orice informații furnizate sau primite în conformitate cu prezentul articol se utilizează numai în scopul pentru care au fost furnizate sau primite.

Articolul 51

Comisia prelucrează datele cu caracter personal pentru a-și exercita atribuțiile conferite în temeiul prezentului regulament și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001.

Articolul 52

Este interzisă participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 53

(1)   Nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, integral sau parțial, de măsurile impuse de prezentul regulament, inclusiv cererilor de despăgubire sau oricăror alte cereri de acest tip, cum ar fi o cerere de compensare sau o cerere în temeiul unei garanții, mai ales unei cereri de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei indemnizații, în special a unei garanții financiare sau a unei indemnizații financiare, indiferent de forma acesteia, prezentate de:

(a)

persoanele, entitățile sau organismele desemnate, incluse pe lista din anexa XIII, XV, XVI sau XVII, sau de proprietarii de nave de pe lista din anexa XIV;

(b)

orice altă persoană, entitate sau organism din RPDC, inclusiv Guvernul RPDC și organismele, societățile și agențiile sale publice;

(c)

orice persoană, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele, entitățile sau organismele menționate la literele (a) și (b).

(2)   Executarea unui contract sau a unei tranzacții trebuie considerată ca fiind afectată de măsurile impuse de prezentul regulament în cazul în care existența sau conținutul cererii rezultă în mod direct sau indirect din respectivele măsuri.

(3)   În cadrul oricărei proceduri de executare a unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă de alineatul (1) revine persoanei care solicită executarea respectivei cereri.

(4)   Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor, entităților și organismelor menționate la alineatul (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale, în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 54

(1)   Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice, efectuat cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care pune în aplicare măsura respectivă sau a personalului de conducere ori a angajaților acestuia, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.

(2)   Acțiunile efectuate de persoane fizice sau juridice, de entități ori de organisme nu angajează în niciun fel răspunderea acestora, dacă nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor ar încălca măsurile prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 55

(1)   Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile care se aplică în cazul nerespectării prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și disuasive.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, normele respective și toate modificările ulterioare aduse acestora se notifică imediat Comisiei de către statele membre.

Articolul 56

Regulamentul (CE) nr. 329/2007 se abrogă. Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 57

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 august 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

M. MAASIKAS


(1)  JO L 141, 28.5.2016, p. 79.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 329/2007 al Consiliului din 27 martie 2007 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene (JO L 88, 29.3.2007, p. 1).

(3)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(5)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(7)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(8)  Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).

(9)  Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (JO L 145, 30.4.2004, p. 1).

(10)  Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 decembrie 2002 privind intermedierea de asigurări (JO L 9, 15.1.2003, p. 3).

(11)  Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne (JO L 319, 5.12.2007, p. 1).

(12)  Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică (JO L 267, 10.10.2009, p. 7).

(13)  Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 (JO L 94, 30.3.2012, p. 22).

(14)  Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (JO L 134, 29.5.2009, p. 1).

(15)  Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

(16)  Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 1).

(17)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).

(18)  Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

(19)  Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 (JO L 141, 5.6.2015, p. 1).


ANEXA I

Paginile de internet care conțin informații referitoare la autoritățile competente menționate la articolele 2, 4, 6, 8, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 49 și 50, precum și adresa pentru trimiterea notificărilor către Comisia Europeană

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBLICA CEHĂ

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAȚIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARIA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

ȚĂRILE DE JOS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGATUL UNIT

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa pentru notificările adresate Comisiei Europene:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

EEAS 07/99

1049 Bruxelles, Belgia

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


ANEXA II

Produsele și tehnologiile menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (a) și articolul 7

PARTEA I

Toate produsele și tehnologiile enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

PARTEA II

Alte articole, materiale, echipamente, produse și tehnologii care ar putea să contribuie la programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau alte programe legate de arme de distrugere în masă.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, numerele de referință utilizate în coloana intitulată „Descriere” se referă la descrierile produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

Un număr de referință prezent în coloana intitulată „Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009” indică faptul că caracteristicile articolului descris în coloana „Descriere” sunt în afara parametrilor prevăzuți în descrierea articolului cu dublă utilizare la care se face trimitere.

Definițiile termenilor aflați între „ghilimele simple” figurează într-o notă tehnică cu privire la articolul respectiv.

Definițiile termenilor aflați între „ghilimele duble” se regăsesc în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

NOTE GENERALE

Interdicțiile incluse în prezenta anexă nu devin inoperante din cauza exportului de produse nesupuse interdicției (inclusiv de instalații) care conțin una sau mai multe componente supuse interdicției atunci când componenta sau componentele respective constituie elementul principal al acestor produse și pot fi practic demontate și folosite în alte scopuri.

N.B.: Pentru a stabili dacă componenta sau componentele supuse interdicției sunt considerate element principal, este necesară evaluarea factorilor de cantitate, valoare și know-how tehnologic implicați, precum și a altor circumstanțe speciale care pot face din componenta sau componentele supuse interdicției elementul principal al produselor care sunt achiziționate.

Produsele care figurează în prezenta anexă pot fi atât produse noi, cât și produse deja utilizate.

NOTE GENERALE PRIVIND TEHNOLOGIILE (NGT)

(A se citi coroborat cu partea C)

În conformitate cu dispozițiile părții B, se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de „tehnologii”„necesare” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor a căror vânzare, furnizare, transfer sau export sunt interzise în partea A (Produse) de mai jos.

„Tehnologiile”„necesare” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor care fac obiectul interdicției rămân supuse interdicției chiar și atunci când se aplică unor produse care nu sunt interzise.

Interdicțiile nu se aplică „tehnologiilor” minime necesare pentru instalarea, exploatarea, întreținerea (verificarea) și repararea produselor care nu sunt interzise.

Interdicțiile referitoare la transferul de „tehnologii” nu se aplică informațiilor care „aparțin domeniului public”, „cercetării științifice fundamentale” sau informațiilor minime necesare pentru cererile de brevet.

A.   PRODUSE

SUBSTANȚE, INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE NUCLEARE

II.A0.

Produse

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

II.A0.001

Următoarele tipuri de lămpi cu catod cavitar:

a.

lămpi cu catod cavitar cu iod cu ferestre din siliciu pur sau cuarț;

b.

lămpi cu catod cavitar cu uraniu.

 

II.A0.002

Izolatori Faraday cu lungimea de undă 500 nm-650 nm

 

II.A0.003

Rețele optice cu lungimea de undă 500 nm-650 nm

 

II.A0.004

Fibre optice cu lungimea de undă 500nm-650 nm, acoperite cu straturi antireflexie cu lungimea de undă de 500 nm-650 nm, diametrul miezului acestora fiind mai mare de 0,4 mm și cel mult egal cu 2 mm

 

II.A0.005

Componente și echipamente de testare ale vaselor reactoarelor nucleare, altele decât cele specificate la 0A001, după cum urmează:

a.

dispozitive de etanșare;

b.

componente interne;

c.

echipamente de etanșare, de testare și de măsură.

0A001

II.A0.006

Sisteme de detecție nucleară, altele decât cele indicate la 0A001.j sau la 1A004.c, pentru detectarea, identificarea sau cuantificarea materialelor radioactive și a radiației de origine nucleară și componente special proiectate ale acestora.

N.B.: Pentru echipamente personale, a se vedea I.A1.004 mai jos.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Valve cu etanșare tip burduf, altele decât cele indicate la 0B001.c.6, 2A226 sau 2B350, fabricate din aliaj de aluminiu sau din oțel inoxidabil de tip 304, 304L sau 316 L.

0B001.c.6

2A226

2B350

II.A0.008

Oglinzi laser, altele decât cele menționate la 6A005.e, confecționate din substraturi care au un coeficient de dilatare termică de 10-6 K-1 sau mai puțin la 20 °C (de exemplu, siliciu topit sau safir).

Acest articol nu include sistemele optice special proiectate pentru aplicații astronomice, cu excepția cazului în care oglinzile conțin siliciu topit.

0B001.g.5

6A005.e

II.A0.009

Lentile laser, altele decât cele indicate la 6A005.e.2, confecționate din substraturi care au un coeficient de dilatare termică de 10-6 K-1 sau mai puțin la 20 °C (de exemplu, siliciu topit).

0B001.g

6A005.e.2

II.A0.010

Conducte, instalații de conducte, flanșe, garnituri fabricate din sau placate cu nichel sau aliaj de nichel cu un conținut de nichel mai mult de 40 % din greutate, altele decât cele menționate la 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Pompe de vid, altele decât cele menționate la 0B002.f.2 sau 2B231, după cum urmează:

a.

pompe turbomoleculare cu un debit egal sau mai mare de 400 l/s;

b.

pompe de vid preliminar de tip root cu un debit de aspirație volumetric mai mare de 200m3/h;

c.

compresor și pompe de vid, ambele cu etanșare tip burduf cu funcționare în regim uscat.

0B002.f.2

2B231

II.A0.012

Incinte ecranate pentru manipularea, depozitarea și prelucrarea substanțelor radioactive (camere fierbinți).

0B006

II.A0.013

‘Uraniu natural’ sau ‘uraniu sărăcit’ sau toriu sub formă de metal, aliaj, compus chimic sau concentrat și orice alte materiale care conțin unul sau mai multe din materialele menționate anterior, altele decât cele indicate la 0C001.

0C001

II.A0.014

Camere de detonare cu o capacitate de absorbție a exploziei superioară echivalentului a 2,5 kg TNT.

 

MATERIALE SPECIALE ȘI ECHIPAMENTE CONEXE

II.A1.

Produse

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

II.A1.001

Solvent pe bază de acid fosforic (2-etil-hexil) (HDEHP sau D2HPA) [număr CAS (Chemical Abstract Number): 298-07-7] în orice cantitate, cu o puritate mai mare de 90 %.

 

II.A1.002

Fluor gazos [număr CAS: 7782-41-4] cu o puritate mai mare de 95 %.

 

II.A1.003

Dispozitive de etanșare inelare și garnituri cu un diametru interior de maximum 400 mm, confecționate din unul dintre următoarele materiale:

a.

copolimeri de fluorură de viniliden cu o structură cristalină beta de 75 % sau mai mare, fără alungire;

b.

polimide fluorurate, cu un conținut de fluor combinat de 10 % din greutate sau mai mare;

c.

elastomeri de fosfazen fluorurat care conțin 30 % sau mai mult din greutate fluor combinat;

d.

policlorotrifluoretilenă (PCTFE, de exemplu Kel-F ®);

e.

elastomeri cu fluor (de exemplu, Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

politetrafluoretilenă (PTFE).

1A001

II.A1.004

Echipamente personale pentru detectarea radiațiilor de origine nucleară, altele decât cele indicate la 1A004.c, inclusiv dozimetre personale.

1A004.c

II.A1.005

Celule electrolitice pentru producția de fluor, altele decât cele indicate la 1B225, a căror capacitate de producție depășește 100 g de fluor pe oră.

1B225

II.A1.006

Catalizatori, alții decât cei indicați la 1A225 sau 1B231, care conțin platină, paladiu sau rodiu, folosiți pentru a iniția reacția de schimb de izotopi de hidrogen între hidrogen și apă pentru recuperarea tritiului din apa grea sau pentru producția de apă grea.

1A225

1B231

II.A1.007

Aluminiu și aliaje de aluminiu, altele decât cele indicate la 1C002.b.4 sau 1C202.a, brute sau semifabricate, care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

‘Capabile’ de o rezistență maximă la tracțiune egală cu 460 MPa sau mai mare la 293 K (20 °C); sau

b.

cu o rezistență la tracțiune de minimum 415 MPa, la 298 K (25 °C).

Mențiunea aliaje ‘capabile’ se referă la aliajele înainte sau după tratament termic.

1C002.b.4

1C202.a

II.A1.008

Metale magnetice, de orice tip și sub orice formă, altele decât cele indicate la 1C003.a, cu o „permeabilitate relativă inițială” de 120 000 sau mai mare și o grosime între 0,05 și 0,1 mm.

Măsurarea permeabilității relative inițiale se face pe materiale recoapte complet.

1C003.a

II.A1.009

‘Materiale fibroase sau filamentare’ sau preimpregnate, altele decât cele indicate la 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a. sau 1C210.b, după cum urmează:

a.

‘materiale fibroase sau filamentare’ cu aramide, care prezintă una dintre caracteristicile următoare:

1.A

un ‘modul specific’ care depășește 10 × 106 m; sau

2.A

o ‘rezistență specifică la tracțiune’ care depășește 17 × 104 m;

b.

‘Materiale fibroase sau filamentare’ pe bază de sticlă, care prezintă una dintre caracteristicile următoare:

1.A

un ‘modul specific’ care depășește 3,18 × 106 m; sau

2.A

o ‘rezistență specifică la tracțiune’ care depășește 76,2 × 103 m;

c.

‘toroane’, ‘mănunchiuri’, ‘meșe’ sau ‘benzi’ continue impregnate cu rășini termorezistente, cu o grosime egală cu 15 mm sau mai mică (odată preimpregnate), confecționate din ‘materiale fibroase sau filamentare’ pe bază de sticlă, altele decât cele indicate la I.A1.010 de mai jos;

d.

‘materiale fibroase sau filamentare’ pe bază de carbon;

e.

‘toroane’, ‘mănunchiuri’, ‘meșe’ sau ‘benzi’ continue impregnate cu rășini termorezistente, confecționate din ‘materiale fibroase sau filamentare’ cu carbon;

f.

‘toroane’, ‘mănunchiuri’, ‘meșe’ sau ‘benzi’ continue de poliacrilonitril (PAN);

g.

‘materiale fibroase sau filamentare’ din para-aramide (Kevlar ® și alte fibre de tip Kevlar ®).

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Fibre impregnate cu rășină sau gudron (preimpregnate), fibre acoperite cu metal sau carbon (semifabricate) sau ‘semifabricate din fibre de carbon’, după cum urmează:

a.

fabricate din ‘materialele fibroase sau filamentare’ menționate anterior la I.A1.009;

b.

‘materiale fibroase sau filamentare’ de carbon impregnate cu ‘matrice’ de rășină epoxidică (preimpregnate) pentru repararea structurilor sau a laminatelor pentru aeronave, indicate la 1C010.a, 1C010.b sau 1C010.c, în care dimensiunile plăcilor individuale nu depășesc 50 cm × 90 cm;

c.

preimpregnatele menționate la 1C010.a, 1C010.b sau 1C010.c, atunci când sunt impregnate cu rășini fenolice sau epoxidice care au o temperatură de tranziție vitroasă (Tg) mai mică de 433 K (160 °C) și o temperatură de întărire mai mică decât temperatura de tranziție vitroasă.

1C010

1C210

II.A1.011

Materiale compozite din ceramică armate cu carbură de siliciu care pot fi utilizate pentru capetele scuturilor de protecție, pentru modulele spațiale de reintrare, pentru voleturile de ajutaj, utilizabile pentru ‘rachete’, altele decât cele indicate la 1C107.

1C107

II.A1.012

Neutilizate

 

II.A1.013

Tantal, carbură de tantal, wolfram, carbură de wolfram și aliaje de wolfram, altele decât cele indicate la 1C226, care au următoarele două caracteristici:

a.

prezintă o formă de cavitate simetrică, cilindrică sau sferică (inclusiv segmente de cilindru) cu un diametru interior între 50 mm și 300 mm; și

b.

au o masă mai mare de 5 kg.

1C226

II.A1.014

Pudre elementare de cobalt, neodim ori samariu, sau aliaje sau amestecuri ale acestora, care conțin cel puțin 20 % din greutate cobalt, neodim sau samariu, cu o granulație mai mică de 200 μm.

‘Pudră elementară’ înseamnă o pudră cu un grad ridicat de puritate dintr-un singur element.

 

II.A1.015

Tributil fosfat pur (TBP) [număr CAS 126-73-8] sau orice amestec care conține TBP mai mult de 5 % din greutate.

 

II.A1.016

Oțeluri maraging, altele decât cele indicate la 1C116 sau 1C216.

1.

Mențiunea oțeluri maraging ‘capabile de’ se referă la oțelurile maraging înainte sau după tratamentul termic.

2.

Oțelurile maraging sunt aliaje pe bază de fier caracterizate în general printr-un conținut mare de nichel și un conținut scăzut de carbon și prin utilizarea elementelor de substituție sau de precipitare pentru a produce o durificare prin îmbătrânirea aliajului.

1C116

1C216

II.A1.017

Metale, pudre metalice și materialele următoare:

a.

wolfram și aliajele acestuia, altele decât cele indicate la 1C117, sub formă de particule sferice sau atomizate uniforme, cu un diametru de 500 μm (micrometri) sau mai mic, cu un conținut de wolfram de 97 % din greutate sau mai mare;

b.

molibden și aliajele acestuia, altele decât cele indicate la 1C117, sub formă de particule sferice sau atomizate uniforme, cu un diametru de 500 μm sau mai mic, cu un conținut de molibden de 97 % din greutate sau mai mare;

c.

materiale din wolfram în formă solidă, altele decât cele indicate la 1C226, care au următoarele compoziții:

1.

wolfram și aliaje care conțin minimum 97 % din greutate wolfram;

2.

wolfram infiltrat de cupru, care conține cel puțin 80 % din greutate wolfram; sau

3.

wolfram infiltrat cu argint, care conține cel puțin 80 % din greutate wolfram.

1C117

1C226

II.A1.018

Aliaje magnetice fine, altele decât cele indicate la 1C003, care au următoarea compoziție chimică:

a.

conținutul de fier între 30 % și 60 %; și

b.

conținutul de cobalt între 40 % și 60 %.

1C003

II.A1.019

Neutilizate

 

II.A1.020

Grafit, altul decât cel indicat la 0C004 sau la 1C107.a, conceput sau specificat pentru utilizarea în mașini de prelucrare prin electrocoroziune (EDM)

0C004

1C107.a

II.A1.021

Aliaje de oțel sub formă de tablă sau de platbandă, care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

aliaje de oțel ‘capabile de’ o rezistență limită de rupere de minimum 1 200 MPa la 293 K (20 °C); sau

b.

oțel inoxidabil duplex stabilizat prin nitrurare.

Notă: Mențiunea aliaje ‘capabile’ se referă la aliaje înainte sau după tratament termic.

Notă tehnică: ‘Oțelul inoxidabil duplex stabilizat prin nitrurare’ are o microstructură bifazică, constând din grăunți de oțel feritic și austenitic, la care s-a adăugat azot pentru stabilizarea microstructurii.

1C116

1C216

II.A1.022

Material compozit carbon-carbon.

1A002.b.1

II.A1.023

Aliaje de nichel în stare brută sau semifabricată, care conțin nichel într-o proporție de minimum 60 % din greutate.

1C002.c.1.a

II.A1.024

Aliaje de titan sub formă de tablă sau de platbandă, ‘capabile de’ o rezistență limită de rupere de minimum 900 MPa la 293 K (20 °C).

Notă: Mențiunea aliaje ‘capabile’ se referă la aliaje înainte sau după tratament termic.

1C002.b.3

II.A1.025

Aliaje de titan, altele decât cele menționate la punctele 1C002 și 1C202.

1C002

1C202

II.A1.026

Zirconiu și aliaje de zirconiu, altele decât cele menționate la punctele 1C011, 1C111 și 1C234.

1C011

1C111

1C234

II.A1.027

Materiale explozive, altele decât cele menționate la punctul 1C239 în lista de echipamente militare, sau materiale sau amestecuri care conțin materiale explozive în proporție de mai mult de 2 % din masa lor, cu o densitate cristalină mai mare de 1,5 g/cm3 și o viteză de detonare mai mare de 5 000  m/s.

1C239

PRELUCRAREA MATERIALELOR

II.A2.

Produse

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

II.A2.001

Sisteme de încercare la vibrații, echipamente și componente ale acestora, altele decât cele indicate la 2B116:

a.

sisteme de încercare la vibrații care utilizează reacția inversă sau tehnici de buclă închisă și care încorporează un controler numeric, capabile să asigure vibrarea unui sistem la o accelerație de minimum 0,1 g rms, în gama de frecvențe cuprinse între 0,1 Hz și 2 kHz și forțe de minimum 50 kN, măsurate pe o ‘masă nefixată’;

b.

controlere numerice, asociate cu un ‘program informatic’ de încercare la vibrații special conceput, cu o ‘control al lărgimii de bandă în timp real’ mai mare de 5 kHz și concepute pentru utilizarea în sistemele de încercare la vibrații indicate la litera (a);

‘Controlul în timp real al lărgimii de bandă’ înseamnă rata maximă la care un controler poate executa cicluri complete de eșantionare, prelucrare a datelor și transmitere a semnalelor de control.

c.

standuri de încercare la vibrații (unități de scuturare), cu sau fără amplificatoare asociate, capabile să dezvolte o forță de minimum 50 kN, măsurată pe o‘masă nefixată’, utilizabile în sistemele de încercare la vibrații menționate la punctul a;

d.

structuri de suport ale pieselor de încercare și echipamente electronice concepute pentru combinarea mai multor standuri de încercare la vibrații într-un sistem capabil să dezvolte o forță efectivă de minimum 50 kN, măsurată pe o ‘masă nefixată’, care pot utilizate în echipamentele de încercare la vibrații indicate la litera (a).

Prin ‘masă nefixată’ se înțelege o masă plană sau suprafață fără sisteme de prindere sau de reglare.

2B116

II.A2.002

Mașini-unelte, altele decât cele menționate la 2B001, 2B201 sau orice combinație a acestora, pentru îndepărtarea (tăierea) metalului, ceramicii sau a ‘compozitelor’, care, conform specificației tehnice a fabricantului, pot fi echipate cu dispozitive electronice pentru ‘comandă numerică’ având preciziile de poziționare egale cu sau mai mici (mai bune) de 30 μm de-a lungul oricărei axe liniare, în conformitate cu ISO 230/2 (1988) (1) sau standardele naționale echivalente.

2B001

2B201

II.A2.002a

Componente și comenzi numerice, proiectate special pentru mașinile-unelte indicate la 2B001, 2B201 sau la I.A2.002 de mai sus.

 

II.A2.003

Mașini de echilibrare și echipamente aferente, după cum urmează:

a.

mașini de echilibrare concepute sau modificate pentru echipamentul dentar sau alt echipamentmedical și care prezintă toate caracteristicile următoare:

1.

nu pot echilibra rotori/ansambluri cu o masă mai mare de 3 kg;

2.

pot echilibra rotori/ansambluri la o viteză de peste 12 500 rotații pe minut;

3.

pot corecta dezechilibre în două sau mai multe planuri; și

4.

sunt capabile să echilibreze la un dezechilibru rezidual specific de 0,2 g × mm per kg de masă rotor;

b.

‘capete indicatoare’ concepute sau modificate pentru utilizarea la mașinile menționate mai sus la punctul a.

‘Capetele indicatoare’ sunt uneori cunoscute ca instrumente de echilibrare.

2B119

II.A2.004

Manipulatoare la distanță ce pot fi utilizate pentru a acționa de la distanță în operațiile de separare radiochimică sau în celule fierbinți, altele decât cele indicate la 2B225, care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

capacitatea de a penetra peretele unei camere fierbinți cu o grosime de 0,3 m sau mai mare (operație prin perete); sau

b.

capacitatea de a trece peste partea superioară a peretelui unei camere fierbinți cu o grosime de minimum 0,3 m (operație peste perete).

Manipulatoarele la distanță asigură transferul acțiunilor operatorului uman la un braț de acționare la distanță și la un dispozitiv terminal. Acestea pot fi de tip stăpân/sclav (master/slave) sau acționate prin manșă sau tastatură.

2B225

II.A2.005

Cuptoare de tratament termic în mediu controlat sau cuptoare de oxidare capabile să funcționeze la temperaturi care depășesc 400 °C

Prezentul articol nu include cuptoarele tunel transportate pe roți sau tractate de vagonet, cuptoarele tunel cu bandă transportoare, cuptoarele cu trecere continuă sau tip vagon, proiectate special pentru producerea sticlei, veselei din ceramică sau ceramicii de structură.

2B226

2B227

II.A2.006

Neutilizate

 

II.A2.007

‘Traductori de presiune’, alții decât cei menționați la 2B230, care pot măsura presiuni absolute în domeniul 0-200 kPa și care au următoarele două caracteristici:

a.

elemente de detectare a presiunii fabricate din sau acoperite cu ‘materiale rezistente la coroziunea hexafluorurii de uraniu (UF6)’; și

b.

având oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

o scală completă până la 200 kPa și o ‘acuratețe’ mai bună de ± 1 % din scala completă; sau

2.

o scală completă egală sau peste 200 kPa și o ‘acuratețe’ mai bună de 2 kPa.

În sensul celor menționate la 2B230, ‘precizia’ include neliniaritatea, histerezisul și repetabilitatea la temperatura mediului ambiant.

2B230

II.A2.008

Contactori lichid-lichid (amestecătoare-separatoare, coloane pulsatorii, coloane cu platouri și contactori centrifugali); și distribuitoare de lichide, distribuitoare de vapori sau colectoare de lichide concepute pentru astfel de echipamente, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanța (substanțele) chimică(e) prelucrată(e) sunt fabricate din oricare din următoarele materiale:

a.

aliaje care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

b.

fluoropolimeri;

c.

sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

d.

grafit sau ‘carbon grafit’;

e.

nichel sau aliaje cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate;

f.

tantal sau aliaje de tantal;

g.

titan sau aliaje de titan;

h.

zirconiu sau aliaje de zirconiu; sau

i.

oțel inoxidabil.

‘Carbon grafitul’ este un compus din carbon amorf și grafit, în care conținutul de grafit este de 8 % sau mai mult din greutate.

2B350.e

II.A2.009

Echipamente și componente industriale, altele decât cele indicate la 2B350.d, după cum urmează:

schimbătoare de căldură sau condensatoare cu o suprafață de transfer de căldură mai mare de 0,05 m2 și mai mică de 30 m2; țevi, plăci, serpentine sau corpuri concepute pentru astfel de schimbătoare de căldură sau condensatoare, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu fluidul (fluidele) sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

a.

aliaje care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

b.

fluoropolimeri;

c.

sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

d.

grafit sau ‘carbon grafit’;

e.

nichel sau aliaje cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate;

f.

tantal sau aliaje de tantal;

g.

titan sau aliaje de titan;

h.

zirconiu sau aliaje de zirconiu;

i.

carbură de siliciu;

j.

carbură de titan; sau

k.

oțel inoxidabil.

Prezentul articol nu include radiatoarele de vehicule.

Materialele folosite pentru dispozitive de etanșare și garnituri, precum și pentru alte aplicații privind etanșeitatea nu determină statutul schimbătorului de căldură în ceea ce privește controlul.

2B350.d

II.A2.010

Pompe cu garnituri de etanșare multiple și pompe fără etanșare, altele decât cele indicate la 2B350.i, pentru fluide corozive și carcase (corpuri de pompe), mantale semifabricate pentru carcase, impulsoare, rotoare sau ajutaje ale pompelor cu jet concepute pentru astfel de pompe, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanța (substanțele) chimică (chimice) prelucrată (prelucrate) sunt fabricate din unul din materialele următoare:

a.

aliaje care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

b.

ceramică;

c.

ferosiliciu;

d.

fluoropolimeri;

e.

sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

f.

grafit sau ‘carbon grafit’;

g.

nichel sau aliaje cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate;

h.

tantal sau aliaje de tantal;

i.

titan sau aliaje de titan;

j.

zirconiu sau aliaje de zirconiu;

k.

niobiu (columbiu) sau aliaje de niobiu;

l.

oțel inoxidabil;

m.

aliaje de aluminiu; sau

n.

cauciuc.

Materialele folosite pentru dispozitive de etanșare și garnituri, precum și pentru alte aplicații privind etanșeitatea, nu determină statutul pompei în ceea ce privește controlul. Termenul de ‘cauciuc’ include toate tipurile de cauciucuri naturale și sintetice.

2B350.i

II.A2.011

‘Separatoare centrifugale’, altele decât cele indicate la 2B352.c, care pot fi utilizate pentru separarea continuă fără propagare de aerosoli și fabricate din:

a.

aliaje care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

b.

fluoropolimeri;

c.

sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

d.

nichel sau aliaje cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate;

e.

tantal sau aliaje de tantal;

f.

titan sau aliaje de titan; sau

g.

zirconiu sau aliaje de zirconiu.

‘Separatoarele centrifugale’ includ decantoarele.

2B352.c

II.A2.012

Filtre de metal sinterizat, altele decât cele indicate la 2B352.d, fabricate din nichel sau aliaj de nichel cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate.

2B352.d

II.A2.013

Mașini de deformare prin rotație și mașini de deformare continuă, altele decât cele indicate la 2B009, 2B109 sau 2B209 și componente proiectate special pentru acestea.

În sensul acestui articol, mașinile care combină funcția de deformare prin rotație cu cea de deformare continuă sunt considerate ca mașini de deformare continuă.

2B009

2B109

2B209

II.A2.014

Echipamente și reactivi, altele decât cele indicate la 2B350 sau 2B352, după cum urmează:

a.

fermentoare care pot fi utilizate pentru cultivarea ‘microorganismelor’ patogene sau a virusurilor sau care sunt apte pentru producerea toxinelor, fără propagare de aerosoli și cu o capacitate totală de 10 litri sau mai mare;

b.

agitatoare pentru fermentoare, astfel cum se menționează în paragraful anterior;

Fermentoarele includ bioreactoare, chemostate și sisteme în flux continuu.

c.

echipamente de laborator, după cum urmează:

1.

echipament pentru reacția în lanț a polimerazei (PCR);

2.

echipament pentru secvențiere genetică;

3.

sintetizatoare genetice;

4.

echipament de electroporare;

5.

reactivi specifici asociați cu echipamentul de la I.A2.014.c, punctele 1-4, în lista de mai sus;

d.

filtre, micro-filtre, nano-filtre sau ultra-filtre utilizabile în biologia industrială sau de laborator pentru filtrarea continuă, cu excepția filtrelor special proiectate sau modificate în scopul producției de apă curată sau medicală și care trebuie utilizate în cadrul proiectelor sprijinite oficial de UE sau de ONU;

e.

ultracentrifuge, rotoare sau adaptori pentru ultracentrifuge;

f.

echipament de liofilizare sterilizabil.

2B350

2B352

II.A2.015

Echipamente, altele decât cele indicate la 2B005, 2B105 sau 3B001.d, pentru depunerea straturilor suprapuse metalice, după cum urmează, precum și componente și accesorii proiectate special pentru acestea:

a.

echipamente de producție pentru depunerea vaporilor prin metode chimice (CVD);

b.

echipamente de producție pentru depunerea vaporilor prin metode fizice (PVD);

c.

echipamente de producție pentru depunerea prin încălzire inductivă sau cu rezistență.

2B005

2B105

3B001.d

II.A2.016

Tancuri de depozitare sau containere deschise, cu sau fără agitatoare, cu un volum total intern (geometric) mai mare de 0,5 m3 (500 l), în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanța (substanțele) chimică (chimice) care este (sunt) prelucrată (prelucrate) sau înmagazinată (înmagazinate), sunt fabricate din oricare din următoarele materiale:

a.

aliaje care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

b.

fluoropolimeri;

c.

sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

d.

nichel sau aliaje cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate;

e.

tantal sau aliaje de tantal;

f.

titan sau aliaje de titan;

g.

zirconiu sau aliaje de zirconiu;

h.

niobiu (columbiu) sau aliaje de niobiu;

i.

oțeluri inoxidabile;

j.

lemn; sau

k.

cauciuc.

Termenul de ‘cauciuc’ include toate tipurile de cauciucuri naturale și sintetice.

2B350

PRODUSE ELECTRONICE

II.A3.

Produse

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

II.A3.001

Alimentatoare de înaltă tensiune în curent continuu, altele decât cele indicate la 0B001.j.5 sau 3A227, care au următoarele două caracteristici:

a.

sunt capabile să producă în mod continuu, pe parcursul unei perioade de opt ore, 10 kV sau mai mult la o putere de ieșire egală cu 5 kW sau mai mare cu sau fără deviație; și

b.

o stabilitate a curentului sau a tensiunii mai bună de 0,1 % pe parcursul a patru ore.

0B001.j.5

3A227

II.A3.002

Spectrometre de masă, altele decât cele indicate la 0B002.g sau 3A233, capabile să măsoare ioni cu masa atomică de 200 de unități atomice de masă sau mai mare și cu o rezoluție mai bună de două părți la 200, precum și sursele lor de ioni, după cum urmează:

a.

spectrometre de masă cu plasmă asociate cu cuplaj inductiv (ICP/MS);

b.

spectrometre de masă cu descărcare luminiscentă (GDMS);

c.

spectrometre de masă cu ionizare termică (TIMS);

d.

spectrometre de masă cu bombardament de electroni, care au o cameră sursă construită din sau căptușită ori placată cu ‘materiale rezistente la coroziunea provocată de hexafluorura de uraniu UF6’;

e.

spectrometre de masă cu fascicule moleculare, care au oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

o cameră sursă construită din sau căptușită ori placată cu oțel inoxidabil sau molibden și echipată cu o capcană criogenică capabilă să răcească până la 193 K (– 80 °C) sau mai puțin; sau

2.

o cameră sursă construită din, căptușită sau placată cu materiale rezistente la UF6;

f.

spectrometre de masă echipate cu o sursă de ioni pentru microfluorurare concepută pentru actinide sau fluoruri de actinide.

0B002.g

3A233

II.A3.003

Schimbătoare de frecvență sau generatoare, altele decât cele indicate la 0B001.b.13 sau 3A225, având toate caracteristicile următoare, și programele informatice și componentele proiectate special pentru acestea:

a.

o ieșire polifazică ce poate furniza o putere de 40 W sau mai mare;

b.

capabile să funcționeze în domeniul de frecvențe 600 Hz-2 000  Hz; și

c.

controlul frecvenței mai bun (mai mic) de 0,1 %.

1.

Schimbătoarele de frecvență sunt cunoscute și sub numele de convertizoare, invertoare, generatoare, echipamente electronice de testare, alimentatoare de curent alternativ, comenzi cu motor cu viteză variabilă sau comenzi cu frecvență variabilă.

2.

Funcționalitatea specificată la acest articol poate fi respectată de anumite tipuri de echipament comercializate drept: echipamente electronice de testare, alimentatoare de curent alternativ, comenzi cu motor cu viteză variabilă sau comenzi cu frecvență variabilă.

0B001.b.13

3A225

II.A3.004

Spectrometre și difractometre destinate testelor indicative sau analizelor cantitative ale compoziției primare a metalelor sau aliajelor, fără descompunerea chimică a materialelor.

 

SENZORI ȘI LASERE

II.A6.

Produse

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

II.A6.001

Bare din granat de ytriu si aluminiu (YAG).

 

II.A6.002

Echipamente și componente optice, altele decât cele indicate la 6A002 sau 6A004.b, după cum urmează:

optică pentru radiația infraroșie având lungimea de undă în gama 9-17 μm și componente pentru aceasta, în special componente din cadmiu-telur (CdTe).

6A002

6A004.b

II.A6.003

Sisteme de corectare a frontului de undă, altele decât cele indicate la 6A004.a, 6A005.e sau 6A005.f, destinate a fi utilizate cu un fascicul laser având un diametru mai mare de 4 mm, și componente proiectate special pentru acestea, inclusiv sisteme de control, senzori de fază a frontului de unde și ‘oglinzi deformabile’, inclusiv oglinzi bimorfe.

6A004.a

6A005.e

6A005.f

II.A6.004

‘Lasere’ cu argon ionizat, altele decât cele indicate la 0B001.g.5, 6A005.a.6 și/sau 6A205.a, având o putere de ieșire medie egală sau mai mare de 5 W.

0B001.g.5

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

‘Lasere’ cu semiconductori, altele decât cele indicate la 0B001.g.5, 0B001.h.6 sau 6A005.b, și componente ale acestora, după cum urmează:

a.

‘lasere’ cu semiconductori individuale, având fiecare o putere de ieșire care depășește 200 mW, în cantități mai mari de 100;

b.

rețele ‘laser’ cu semiconductor având o putere de ieșire mai mare de 20 W.

1.

‘Laserele’ cu semiconductor sunt denumite, în mod obișnuit, diode ‘laser’.

2.

Acest articol nu include diodele ‘laser’ cu o lungime de undă în intervalul 1,2 μm-2,0 μm.

0B001.g.5

0B001.h.6

6A005.b

II.A6.006

‘Lasere’ acordabile cu semiconductori si rețele ‘laser’ acordabile cu semiconductori, altele decât cele indicate la 0B001.h.6 sau 6A005.b, cu o lungime de undă în intervalul 9 μm-17 μm, precum și stive de rețele de ‘lasere’ cu semiconductori conținând cel puțin o rețea ‘laser’ acordabilă cu semiconductori cu o astfel de lungime de undă.

‘Laserele’ cu semiconductor sunt denumite, în mod obișnuit, diode ‘laser’.

0B001.h.6

6A005.b

II.A6.007

‘Lasere’‘acordabile’ cu corp solid, altele decât cele indicate la 0B001.g.5, 0B001.h.6 sau 6A005.c.1. și componente proiectate special ale acestora, după cum urmează:

a.

lasere cu titan-safir;

b.

lasere cu alexandrit.

0B001.g.5

0B001.h.6

6A005.c.1

II.A6.008

‘Lasere’ dopate cu neodim (altele decât cu sticlă), altele decât cele indicate la 6A005.c.2.b, având o lungime de undă de ieșire mai mare de 1,0 μm, dar nu mai mare de 1,1 μm și o energie de ieșire mai mare de 10 J pe impuls.

6A005.c.2.b

II.A6.009

Componente pentru dispozitive acusto-optice, după cum urmează:

a.

tuburi integrate și dispozitive semiconductoare de formare a imaginii, pentru obținerea de imagini succesive cu o frecvență de repetiție de minimum 1 kHz;

b.

generatoare de frecvență de repetiție;

c.

celule Pockels.

6A203.b.4

II.A6.010

Camere rezistente la radiație sau lentile pentru acestea, altele decât cele indicate la 6A203.c, special proiectate sau clasificate ca rezistente la radiație pentru a suporta o doză de radiație totală mai mare de 50 × 103 Gy (siliciu) [5 × 106 rad (siliciu)] fără degradare funcțională.

Termenul Gy (siliciu) se referă la energia în jouli per kilogram absorbită de o mostră de siliciu neprotejată atunci când este expusă la radiație ionizantă.

6A203.c

II.A6.011

Oscilatori și amplificatoare laser cu coloranți, acordabile și cu impulsuri, altele decât cele indicate la 0B001.g.5, 6A005 și/sau 6A205.c, având toate caracteristicile următoare:

a.

funcționează la lungimi de undă cuprinse între 300 nm și 800 nm;

b.

au o putere medie de ieșire mai mare de 10 W, dar nu mai mare de 30 W;

c.

au o rată de repetiție mai mare de 1 kHz; și

d.

durata impulsului este mai mică de 100 ns.

Acest articol nu include oscilatoarele cu un singur mod de oscilație.

0B001.g.5

6A005

6A205.c

II.A6.012

‘Lasere’ cu dioxid de carbon în impulsuri, altele decât cele indicate la 0B001.h.6, 6A005.d sau 6A205.d, având toate caracteristicile următoare:

a.

operează la lungimi de undă între 9 μm și 11 μm;

b.

au o rată de repetiție mai mare de 250 Hz;

c.

au o putere medie de ieșire mai mare de 100 W, dar nu mai mare de 500 W; și

d.

durata impulsului este mai mică de 200 ns.

0B001.h.6

6A005.d

6A205.d

II.A6.013

Lasere, altele decât cele menționate la 6A005 și 6A205.

6A005

6A205

NAVIGAȚIE ȘI AVIONICĂ

II.A7.

Produse

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

II.A7.001

Sisteme inerțiale de navigație și componente proiectate special ale acestora, după cum urmează:

a.

sisteme inerțiale de navigație certificate pentru utilizarea la bordul ‘aeronavelor civile’ de către autoritățile civile ale unui stat participant la Acordul de la Wassenaar și componente proiectate special ale acestora, după cum urmează:

1.

sisteme inerțiale de navigație (INS) (cu cadran sau cu bandă) și echipamente inerțiale concepute pentru ‘aeronave’, vehicule terestre, nave (de suprafață sau submersibile) sau ‘vehicule spațiale’, pentru comportare, dirijare sau control, care au oricare dintre următoarele caracteristici, precum și componentele special concepute pentru acestea:

a.

eroare de navigație (inerție liberă) de 0,8 mile marine/oră ulterioară alinierii normale, egală cu ‘eroarea circulară probabilă’ (CEP) sau mai mică (mai bună) sau

b.

prevăzute să funcționeze în regimuri de accelerație liniară care depășesc 10 g;

2.

sisteme de navigație inerțiale hibride în care sunt înglobate unul sau mai multe sisteme de navigație globală prin satelit (‘GNSS’) sau unul sau mai multe ‘sisteme de navigație bazate pe date de referință’ (‘DBRN’) pentru comportare, dirijare sau control ulterior unui aliniament normal, cu o precizie a poziției INS mai mică (mai bună) de 10 metri ‘eroare circulară probabilă’ (CEP), după întreruperea funcționării GNSS sau ‘DBRN’ pentru o perioadă de cel mult patru minute;

3.

sisteme inerțiale pentru azimut, cap compas sau indicarea nordului și componentele proiectate special ale acestora, care au oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

concepute pentru o precizie de azimut, de cap compas, sau de indicare a nordului egală sau mai mică (mai bună) de 6 arcuri/minut RMS la 45 grade latitudine; sau

b.

proiectate să suporte un nivel de șoc nefuncțional de cel puțin 900 g la o durată de 1 ms sau mai mare.

b.

Sisteme teodolit care înglobează echipamente inerțiale proiectate special pentru scopuri de topografie civilă și concepute să aibă o precizie de azimut, de cap compas sau de indicare a nordului egală sau mai mică (mai bună) de 6 minute de arc RMS la 45 de grade latitudine și componente proiectate special ale acestora.

c.

echipamente inerțiale sau de altă natură care conțin accelerometre indicate la 7A001 sau 7A101, atunci când aceste accelerometre sunt proiectate și dezvoltate special în vederea utilizării ca senzori MWD (de măsurare în timpul forajului) în operațiunile de foraj.

Parametrii prevăzuți la a.1. și a.2. se aplică în oricare din următoarele condiții de mediu:

1.

vibrație aleatoare la intrare cu o amplitudine totală de 7,7 g rms în prima jumătate de oră și o durată totală a testului de o oră și jumătate pe fiecare dintre cele trei axe perpendiculare, când vibrația aleatoare întrunește următoarele caracteristici:

a.

o densitate spectrală a puterii (PSD) constantă de 0,04 g2/Hz în gama de frecvență cuprinsă între 15 și 1 000  Hz; și

b.

PSD se atenuează cu frecvențe între 0,04 g2/Hz și 0,01 g2/Hz în gama de frecvențe cuprinsă între 1 000 și 2 000  Hz;

2.

o viteză unghiulară de rotație în jurul unei axe longitudinale sau verticale de cel puțin +2,62 radiani/s (150 grade/s); sau

3.

în conformitate cu standardele naționale echivalente cu punctele 1 și 2 menționate anterior.

1.

a.2. se referă la sistemele în care un INS și alte mijloace de navigație independentă sunt construite (înglobate) într-o singură unitate pentru îmbunătățirea performanțelor.

2.

‘Eroare circulară probabilă’ (CEP) – Într-o distribuție circulară normală, raza cercului în care se regăsesc 50 % dintre măsurătorile individuale efectuate sau raza cercului în interiorul căruia există o probabilitate de localizare de 50 %.

7A001

7A003

7A101

7A103

AEROSPAȚIALE ȘI PROPULSIE

II.A9.

Produse

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

II.A9.001

Buloane explozive.

 

II.A9.002

Motoare cu ardere internă (de exemplu de tip piston axial sau piston rotativ), proiectate sau modificate pentru propulsarea ‘aeronavelor’ sau a ‘vehiculelor mai ușoare decât aerul’, și componentele special proiectate pentru acestea.

 

II.A9.003

Camioane, altele decât cele indicate la 9A115, cu mai mult de o osie motorizată și o sarcină utilă de mai mult de 5 tone.

Acest articol include remorcile platformă, semiremorcile și alte tipuri de remorci.

9A115

B.   PRODUSE SOFTWARE

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

II.B.001

Programe informatice necesare pentru dezvoltarea, producția sau utilizarea articolelor din partea A. (Produse)

 

C.   TEHNOLOGIE

Nr.

Descriere articolelor, materialelor, echipamentelor, produselor și tehnologiei

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

II.C.001

Tehnologie necesară pentru dezvoltarea, producția sau utilizarea articolelor din partea A. (Produse).

 

PARTEA III

Anumite componente-cheie pentru sectorul rachetelor balistice.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Codurile de nomenclatură sunt preluate din Nomenclatura Combinată, astfel cum este definită la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun și astfel cum sunt prevăzute în anexa I la acesta, care sunt valabile la momentul publicării prezentului regulament și, mutatis mutandis, astfel cum au fost modificate prin acte legislative ulterioare.

7601

Aluminiu sub formă brută

7602

Deșeuri și resturi din aluminiu

7603

Pulberi și fulgi (paiete) din aluminiu

7604

Bare, tije și profile din aluminiu

7605

Sârmă din aluminiu

7606

Table și benzi de aluminiu, cu o grosime peste 0,2 mm

7608

Tuburi și țevi din aluminiu

7609

Accesorii de țevărie (de exemplu racorduri, coturi, manșoane) din aluminiu

7614

Toroane, cabluri, benzi împletite și articole similare, din aluminiu, neizolate electric

PARTEA IV

Articolele, materialele, echipamentele, produsele și tehnologiile legate de armele de distrugere în masă care sunt identificate și desemnate în temeiul punctului 25 din Rezoluția 2270 (2016) a Consiliului de Securitate al ONU.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Codurile de nomenclatură sunt preluate din Nomenclatura Combinată, astfel cum este definită la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun și astfel cum sunt prevăzute în anexa I la acesta, care sunt valabile la momentul publicării prezentului regulament și, mutatis mutandis, astfel cum au fost modificate prin acte legislative ulterioare.

(a)   Articole utilizabile în domeniul nuclear și/sau al rachetelor

1.   Magneți sub formă de inel

Materiale cu magneți permanenți, având ambele următoarele caracteristici:

i.

Magnet sub formă de inel cu un raport între diametrul exterior și diametrul interior mai mic sau egal cu 1,6:1; și

ii.

Sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale magnetice: aluminiu-nichel-cobalt, ferite, samariu-cobalt sau neodim-fier-bor.

 

ex 8505 11 00

 

ex 8505 19 10

 

ex 8505 19 90

 

ex 8505 90 90

2.   Oțel maraging

Oțel maraging, având următoarele două caracteristici:

i.

‘capabile’ de o rezistență maximă la tracțiune egală cu 1 500 MPa sau mai mare la 293 K (20 °C);

ii.

sub formă de bară sau de tub, cu un diametru exterior de 75 mm sau mai mare.

 

ex 7304 49 10

 

ex 7304 51 81

 

ex 7304 51 89

 

ex 7304 59 92

 

ex 7304 59 93

 

ex 7304 59 99

3.   Aliaje magnetice sub formă de foi sau benzi subțiri, având ambele caracteristici de mai jos:

(a)

o grosime de 0,05 mm sau mai mică; sau înălțimea de 25 mm sau mai mică; și

(b)

sunt fabricate din oricare dintre următoarele aliaje magnetice: fier-crom-cobalt, fiercobalt-vanadiu, fier-crom-cobalt-vanadiu sau fier-crom.

 

ex 7326 19 10

 

ex 7326 19 90

 

ex 7326 90 92

 

ex 7326 90 94

 

ex 7326 90 96

 

ex 7326 90 98

4.   Schimbătoarele de frecvență (cunoscute și sub numele de convertizoare sau invertoare)

Schimbătoare de frecvență, altele decât cele menționate la 0B001.b.13 sau 3A225 din anexa II, având toate caracteristicile următoare, precum și programele software special concepute:

i.

o ieșire polifazică;

ii.

ce pot furniza o putere de 40 W sau mai mare; și

iii.

capabile să funcționeze oriunde (într-unul sau mai multe puncte) într-o gamă de frecvențe cuprinsă între 600 și 2 000 Hz.

Note tehnice:

(1)

Schimbătoarele de frecvență sunt cunoscute și sub numele de convertizoare sau invertoare.

(2)

Funcționalitatea specificată anterior poate fi îndeplinită de anumite tipuri de echipament comercializate drept echipamente electronice de testare, alimentatoare de curent alternativ, comenzi cu motor cu viteză variabilă sau comenzi cu frecvență variabilă.

 

ex 8504 40 84

 

ex 8504 40 88

 

ex 8504 40 90

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8537 20 91

 

ex 8537 20 99

5.   Aliaje de aluminiu de mare rezistență

Aliaje de aluminiu, având următoarele două caracteristici:

i.

‘capabile’ de o rezistență maximă la tracțiune egală cu 415 MPa sau mai mare la 293 K (20 °C); și

ii.

sub formă de bară sau de tub, cu un diametru exterior de 75 mm sau mai mare.

Notă tehnică:

Mențiunea ‘capabile de’ se referă la aliajele de aluminiu înainte sau după tratament termic.

 

ex 7601 20 80

 

ex 7604 29 10

 

ex 7608 20 20

 

ex 7608 20 81

 

ex 7608 20 89

6.   Materiale fibroase sau filamentare

„Materiale fibroase sau filamentare” și produse preimpregnate, după cum urmează:

i.

„Materiale fibroase sau filamentare” cu carbon, cu aramide sau pe bază de sticlă, având următoarele două caracteristici:

(1)

Un „modul specific” ce depășește 3,18 × 106 m; și

(2)

O „rezistență specifică de rupere la întindere” ce depășește 76,2 × 103 m;

ii.

Preimpregnate: „toroane”, „mănunchiuri”, „meșe” sau „benzi” continue impregnate cu rășini termorezistente, cu o grosime egală sau mai mică de 30 mm, realizate din „materiale fibroase sau filamentare” cu carbon, cu aramide sau pe bază de sticlă, controlate la litera (a) de mai sus.

 

ex 5402 11 00

 

ex 5402 19 00

 

ex 5402 31 00

 

ex 5402 32 00

 

ex 5404 90 90

 

ex 5407 10 00

 

ex 5407 20 90

 

ex 5407 41 00

 

ex 5407 42 00

 

ex 5407 43 00

 

ex 5407 44 00

 

ex 5501 10 00

 

ex 5501 90 00

 

ex 5503 11 00

 

ex 5503 19 00

 

ex 5503 20 00

 

ex 5503 90 00

 

ex 5506 10 00

 

ex 5506 90 00

 

ex 5509 11 00

 

ex 5509 12 00

 

ex 5604 90 10

 

ex 5607 50 11

 

ex 5607 50 19

 

ex 5607 50 30

 

ex 5607 50 90

 

ex 5609 00 00

 

ex 5902 10 10

 

ex 5902 10 90

 

ex 5902 20 90

 

ex 5902 90 10

 

ex 5902 90 90

 

ex 5903 10 10

 

ex 5903 10 90

 

ex 5903 20 10

 

ex 5903 20 90

 

ex 5903 90 10

 

ex 5903 90 91

 

ex 5903 90 99

 

ex 6815 10 10

 

ex 6815 99 00

 

ex 7019 12 00

 

ex 7019 19 10

 

ex 7019 19 90

 

ex 7019 51 00

 

ex 7019 59 00

 

ex 7019 90 00

7.   Mașini pentru înfășurarea filamentelor și echipamente aferente

Mașini pentru înfășurarea filamentelor și echipamente aferente, după cum urmează:

i.

mașini pentru înfășurarea filamentelor, având toate caracteristicile următoare:

1.

mișcările de poziționare, înfășurare și răsucire a fibrelor coordonate și programate în două sau mai multe axe;

2.

special concepute pentru fabricarea structurilor compozite sau a produselor laminate compozite din „materiale fibroase sau filamentare”; și

3.

care pot roti tuburi cilindrice cu un diametru de 75 mm sau mai mare;

ii.

comenzi pentru coordonarea și programarea mașinilor pentru înfășurarea filamentelor menționate la litera (a) de mai sus;

iii.

mandrine de mașini pentru înfășurarea filamentelor menționate la litera (a) de mai sus.

 

ex 8419 89 30

 

ex 8419 89 98

 

ex 8419 90 85

 

ex 8444 00 10

 

ex 8444 00 90

 

ex 8446 10 00

 

ex 8446 21 00

 

ex 8446 29 00

 

ex 8446 30 00

 

ex 8447 11 00

 

ex 8447 12 00

 

ex 8447 20 20

 

ex 8447 20 80

 

ex 8447 90 00

 

ex 8448 19 00

 

ex 8448 20 00

 

ex 8448 39 00

 

ex 8448 42 00

 

ex 8448 49 00

 

ex 8448 59 00

 

ex 8479 89 97

 

ex 8479 90 20

 

ex 8479 90 70

 

ex 8537 10 10

 

ex 8537 10 91

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8538 10 00

 

ex 9022 12 00

 

ex 9022 19 00

 

ex 9022 90 00

 

ex 9031 80 80

 

ex 9031 90 00

8.   Mașini de deformare continuă

Astfel cum au fost descrise în INFCIRC/254/Rev.9/Part2 și S/2014/253

 

ex 8463 90 00

 

ex 8466 94 00

9.   Echipamente de sudură cu laser

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

10.   Mașini-unelte cu comandă numerică (CNC) cu 4 și 5 axe

 

ex 8457 10 10

 

ex 8457 10 90

 

ex 8457 20 00

 

ex 8457 30 10

 

ex 8457 30 90

 

ex 8458 11 20

 

ex 8458 11 41

 

ex 8458 11 49

 

ex 8458 11 80

 

ex 8458 19 00

 

ex 8458 91 20

 

ex 8458 91 80

 

ex 8459 10 00

 

ex 8459 21 00

 

ex 8459 31 00

 

ex 8459 41 00

 

ex 8459 51 00

 

ex 8459 61 10

 

ex 8459 61 90

 

ex 8460 12 00

 

ex 8460 22 00

 

ex 8460 23 00

 

ex 8460 24 00

 

ex 8460 31 00

 

ex 8460 40 10

 

ex 8460 90 00

 

ex 8461 20 00

 

ex 8461 30 10

 

ex 8461 40 11

 

ex 8461 40 31

 

ex 8461 40 71

 

ex 8461 40 90

 

ex 8461 90 00

 

ex 8464 20 11

 

ex 8464 20 19

 

ex 8464 20 80

 

ex 8464 90 00

11.   Echipamente de tăiere cu plasmă

 

ex 8556 40 00

 

ex 8515 31 00

 

ex 8515 39 90

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

12.   Hidruri metalice, cum ar fi hidrura de zirconiu

ex 2850 00 20

(b)   Articole utilizabile pentru arme chimice/biologice

1.

Substanțe chimice suplimentare din care se pot produce agenți chimici de război:

Descrierea produsului

 

Codul NC

sodiu metalic (7440-23-5)

 

2805 11 00

trioxid de sulf (7446-11-9)

ex

2811 29 10

clorură de aluminiu (7446-70-0)

 

2827 32 00

bromură de potasiu (7758-02-3)

 

2827 51 00

bromură de sodiu (7647-15-6)

 

2827 51 00

diclormetan (75-09-2)

 

2903 12 00

bromură de izopropil (75-26-3)

ex

2903 39 19

eter de izopropil (108-20-3)

ex

2909 19 90

monoizopropilamină (75-31-0)

ex

2921 19 99

trimetilamină (75-50-3)

ex

2921 11 00

tributilamină (102-82-9)

ex

2921 19 99

trietilamină (121-44-8)

ex

2921 19 99

N,N-dimetilanilină (121-69-7)

ex

2921 42 00

piridină (110-86-1)

ex

2933 31 00

2.

Vase de reacție, reactoare, agitatoare, schimbătoare de căldură, condensatoare, pompe, valve, tancuri de depozitare, containere, receptoare și coloane de distilare sau de absorbție care respectă parametrii de performanță descriși în S/2006/853 și S/2006/853/corr.1.

Pompe cu o singură garnitură de etanșare, cu un debit maxim specificat de producător mai mare de 0,6 m3/oră, și carcase (corpuri de pompe), mantale semifabricate pentru carcase, impulsoare, rotoare sau ajutaje ale pompelor cu jet concepute pentru astfel de pompe, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanța (substanțele) chimică (chimice) prelucrată (prelucrate) sunt fabricate din unul din materialele următoare:

(a)

nichel sau aliaje cu mai mult de 40 % nichel în greutate;

(b)

aliaje care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

(c)

fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice cu un conținut de fluor mai mare de 35 % din greutate);

(d)

sticlă sau căptușeală din sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

(e)

grafit sau carbon-grafit;

(f)

tantal sau aliaje de tantal;

(g)

titan sau aliaje de titan;

(h)

zirconiu sau aliaje de zirconiu;

(i)

ceramică;

(j)

ferosiliciu (aliaje pe bază de fier cu conținut ridicat de siliciu); sau

(k)

niobiu (columbiu) sau aliaje de niobiu.

ex 3925 10 00

ex 3925 90 80

ex 3926 90 92

ex 3926 90 97

ex 4009 21 00

ex 4009 22 00

ex 4009 41 00

ex 4009 42 00

ex 4016 93 00

ex 6909 11 00

ex 6909 12 00

ex 6909 19 00

ex 6909 90 00

ex 6914 90 00

ex 7020 00 10

ex 7020 00 30

ex 7020 00 80

ex 7304 41 00

ex 7304 49 93

ex 7304 49 95

ex 7304 49 99

ex 7304 51 81

ex 7304 51 89

ex 7304 59 92

ex 7304 59 93

ex 7304 59 99

ex 7306 40 20

ex 7306 40 80

ex 7306 50 20

ex 7306 50 80

ex 7306 69 10

ex 7306 69 90

ex 7306 90 00

ex 7309 00 10

ex 7309 00 30

ex 7309 00 51

ex 7309 00 59

ex 7309 00 90

ex 7310 10 00

ex 7310 29 10

ex 7310 29 90

ex 7311 00 00

ex 7326 90 92

ex 7326 90 94

ex 7326 90 96

ex 7326 90 98

ex 7507 11 00

ex 7507 12 00

ex 7507 20 00

ex 7508 90 00

ex 8103 90 90

ex 8108 90 50

ex 8108 90 60

ex 8108 90 90

ex 8109 90 00

ex 8112 99 30

ex 8401 20 00

ex 8401 40 00

ex 8401 10 00

ex 8412 90 20

ex 8413 50 40

ex 8413 60 39

ex 8413 60 61

ex 8413 60 69

ex 8413 60 70

ex 8413 60 80

ex 8413 70 21

ex 8413 70 29

ex 8413 70 45

ex 8413 70 51

ex 8413 70 59

ex 8413 70 65

ex 8413 70 75

ex 8413 70 81

ex 8413 70 89

ex 8413 81 00

ex 8413 82 00

ex 8413 91 00

ex 8414 10 25

ex 8414 10 81

ex 8414 10 89

ex 8414 40 10

ex 8414 40 90

ex 8414 59 15

ex 8414 59 25

ex 8414 59 23

ex 8414 59 95

ex 8414 80 11

ex 8418 99 10

ex 8414 80 19

ex 8414 80 59

ex 8414 80 73

ex 8414 80 75

ex 8414 80 78

ex 8414 80 80

ex 8414 90 00

ex 8417 80 30

ex 8417 80 50

ex 8417 80 70

ex 8418 69 00

ex 8419 40 00

ex 8419 50 00

ex 8419 89 10

ex 8419 89 30

ex 8419 89 98

ex 8419 90 85

ex 8477 80 93

ex 8477 80 99

ex 8479 82 00

ex 8479 89 97

ex 8479 90 70

3.

Incinte cu atmosferă controlată clasic sau cu flux turbulent și unități autonome cu sistem de ventilație cu filtre HEPA, care pot fi folosite pentru instalațiile de izolare de nivel P3 sau P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).

 

ex 8414 51 00

 

ex 8414 59 00

 

ex 8414 60 00

 

ex 8414 80 80

 

ex 8421 39 15

 

ex 8421 39 25

 

ex 8479 89 97

PARTEA V

Articolele, materialele, echipamentele, produsele și tehnologiile legate de armele de distrugere în masă care sunt identificate și desemnate în temeiul punctului 4 din Rezoluția 2321 (2016) a Consiliului de Securitate al ONU.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Un număr de referință prezent în coloana intitulată „Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 sau din partea II din anexa II la prezentul regulament (produse și tehnologii)” indică faptul că caracteristicile articolului descris în coloana „Descriere” sunt în afara parametrilor prevăzuți în descrierea produselor și tehnologiilor la care se face trimitere.

Articole utilizabile în domeniul nuclear și/sau al rachetelor

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 sau din partea II a anexei II la prezentul regulament

Izocianați [TDI (diizocianat de toluen), MDI (metilen bis (fenil izocianat)], IPDI (diizocianat de izoforon), HNMDI sau HDI (diizocianat de hexametilen) și DDI (dimeril diisocianat) și echipamentele de producție.

 

Nitrat de amoniu, pur din punct de vedere chimic sau în fază stabilizat în fază (PSAN).

 

Camere de testare nedistructive cu o dimensiune internă critică de cel puțin 1m.

 

Pompe turbo pentru motoare de rachetă alimentate cu lichid sau hibride.

9A006

Substanțe polimerice [Polieter cu hidroxil terminal (HTPE), Eter caprolactonă cu hidroxil terminal (HTCE), Polipropilen glicol (PPG), Adipat de polidietileneglicol (PGA) și Polietilenglicol (PEG)].

 

Subsisteme de contraacțiune și ajutoare pentru penetrare (de exemplu, echipamente de bruiaj, lansatoare de dipoli sau echipamente de inducere în eroare) destinate să satureze, să genereze confuzie sau să conturneze sistemele de apărare antirachetă.

 

Folii pentru lipirea manganului.

 

Mașini de hidroformare.

 

Cuptoare de tratament termic la temperatură > 850 °C și cu una dintre dimensiuni > 1 m

II.A2.005, 2B226, 2B227

Mașini de prelucrare prin electroeroziune (EDMs)

2B001.d

Mașini de sudare prin frecare cu element activ rotitor.

 

Programe informatice de modelare și proiectare având legătură modelarea analizei aerodinamice și termodinamice a rachetelor sau a sistemelor de pe vehiculele aeriene fără pilot.

 

Camere de luat vederi de mare viteză, cu excepția celor utilizate în sistemele de imagistică medicală

6A003.a.2

Șasiuri pentru camioane cu 6 sau mai multe osii

9A115 și II.A9.003

Articole utilizabile pentru arme chimice/biologice

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 sau din partea II a anexei II la prezentul regulament

1.

Hote de tiraj montate la sol (model walk-in) care au o lățime nominală minimă de 2,5 metri

2B352

2.

Lot de centrifuge cu o capacitate a rotorului de 4 l sau mai mare, care pot fi utilizate pentru materiale biologice.

II.A2.014.e, 2B350, 2B352

3.

Fermentatoare cu un volum interior de 10-20 L (0,01-0,02 metri cubi), care pot fi utilizate pentru materiale biologice

2B352 și II.A2.014.a


(1)  Fabricanții care calculează precizia de poziționare în conformitate cu ISO 230/2 (1997) ar trebui să consulte autoritățile competente ale statelor membre în care sunt stabiliți.


ANEXA III

Carburantul de aviație menționat la articolul 3 alineatul (1) litera (b)

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Codurile de nomenclatură sunt preluate din Nomenclatura Combinată, astfel cum este definită la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun și astfel cum sunt prevăzute în anexa I la acesta, care sunt valabile la momentul publicării prezentului regulament și, mutatis mutandis, astfel cum au fost modificate prin acte legislative ulterioare.

Codul

Descriere

de la 2710 12 31 până la 2710 12 59

Benzină

2710 12 70

Combustibil pentru avioane cu reacție de tip naftă

2710 19 21

Combustibil pentru avioane cu reacție de tip kerosen

2710 19 25

Combustibil de rachetă de tip kerosen


ANEXA IV

Aur, minereu de titan, minereu de vanadiu și minerale de pământuri rare, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) litera (d)

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Codurile de nomenclatură sunt preluate din Nomenclatura Combinată, astfel cum este definită la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun și astfel cum sunt prevăzute în anexa I la acesta, care sunt valabile la momentul publicării prezentului regulament și, mutatis mutandis, astfel cum au fost modificate prin acte legislative ulterioare.

Codul

Descriere

ex ex 2530 90 00

Minereuri de pământuri rare

ex ex 26 12

Minereuri de monazit și alte minereuri utilizate exclusiv sau în principal pentru extracția de uraniu sau de toriu

ex ex 2614 00 00

Minereu de titan

ex ex 2615 90 00

Minereu de vanadiu

2616 90 00 10

Minereuri de aur și concentratele lor


ANEXA V

Cărbune, fier și minereu de fier, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) litera (e)

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Codurile de nomenclatură sunt preluate din Nomenclatura Combinată, astfel cum este definită la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun și astfel cum sunt prevăzute în anexa I la acesta, care sunt valabile la momentul publicării prezentului regulament și, mutatis mutandis, astfel cum au fost modificate prin acte legislative ulterioare.

Codul

Descriere

ex ex 26 01

Minereu de fier

2701

Cărbune; Brichete, aglomerate de formă ovoidală și combustibili solizi în forme similare, obținuți din huilă

2702

Lignit, chiar aglomerat, cu excepția gagatului

2703

Lignit, chiar aglomerat, cu excepția gagatului

2704 00 10

Turbă (inclusiv turba pentru așternut), chiar aglomerată cărbune de retortă

7201

Fonte brute și fonte-oglindă (spiegel) în lingouri, blocuri sau alte forme primare

7202

Feroaliaje

7203

Fonte brute și fonte-oglindă (spiegel) în lingouri, blocuri sau alte forme primare Feroaliaje Produse feroase obținute prin reducerea directă a minereului de fier și alte produse feroase spongioase, în bucăți, pelete sau forme similare, fier cu o puritate minimă în greutate de 99,94 %, în bucăți, pelete sau forme similare:

7204 10 00

Deșeuri și resturi de fontă

ex ex 7204 30 00

Deșeuri și resturi de fier sau de oțel cositorit

ex ex 7204 41

Alte deșeuri și resturi: Deșeuri de așchiere, șpan, deșeuri de măcinare, pilitură și resturi de ștanțare sau decupare, chiar sub formă de baloturi

ex ex 7204 49

Alte deșeuri și resturi: Altele

ex ex 7204 50 00

Alte deșeuri și resturi: Deșeuri lingotate

ex ex 7205 10 00

Granule

ex ex 7205 29 00

Pulberi, altele decât pulberi din oțeluri aliate

ex ex 7206 10 00

Lingouri

ex ex 7206 90 00

Altele

ex ex 72 07

Semifabricate din fier sau din oțeluri nealiate

ex ex 72 08

Produse laminate plate, din fier sau din oțeluri nealiate, cu o lățime de minimum 600 mm, laminate la cald, neplacate și neacoperite

ex ex 72 09

Produse laminate plate, din fier sau din oțeluri nealiate, cu o lățime de minimum 600 mm, laminate la rece, neplacate și neacoperite

ex ex 72 10

Produse laminate plate, din fier sau din oțeluri nealiate, cu o lățime de minimum 600 mm, placate sau acoperite

ex ex 72 11

Produse laminate plate, din fier sau din oțeluri nealiate, cu o lățime sub 600 mm, neplacate și neacoperite

ex ex 72 12

Produse laminate plate, din fier sau din oțeluri nealiate, cu o lățime sub 600 mm, placate sau acoperite

ex ex 72 14

Alte bare și tije din fier sau din oțeluri nealiate, simplu forjate, laminate, trase sau extrudate la cald, inclusiv cele torsionate după laminare

ex ex 72 15

Alte bare și tije din fier sau din oțeluri nealiate

ex ex 72 16

Profile din fier sau din oțeluri nealiate

ex ex 72 17

Sârmă din fier sau din oțeluri nealiate


ANEXA VI

Produsele petroliere menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (f)

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Codurile de nomenclatură sunt preluate din Nomenclatura Combinată, astfel cum este definită la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun și astfel cum sunt prevăzute în anexa I la acesta, care sunt valabile la momentul publicării prezentului regulament și, mutatis mutandis, astfel cum au fost modificate prin acte legislative ulterioare.

 

2707

Uleiuri și alte produse obținute din distilarea la temperatură înaltă a gudronului de cărbune; Uleiuri și alte produse obținute din distilarea la temperatură înaltă a gudronului de cărbune

 

2709

Produse similare în care greutatea constituenților aromatici predomină față de cei nearomatici

 

2710

Uleiuri brute din petrol sau din minerale bituminoase Uleiuri din petrol sau uleiuri din minerale bituminoase, altele decât uleiurile brute, preparatele nedenumite și necuprinse în altă parte, conținând în greutate de cel puțin 70 % uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase și la care aceste uleiuri constituie elementul de baza: deșeuri de uleiuri

 

2711

Gaz de sondă și alte hidrocarburi gazoase

 

2712 10

Vaselină

 

2712 20

Ceară de parafină care conține în greutate sub 0,75 % ulei

ex

2712 90

Altele

 

2713

Cocs de petrol, bitum de petrol și alte reziduuri de uleiuri din petrol sau de uleiuri din minerale bituminoase

ex

2714

Bitumuri și asfalturi, naturale; șisturi și nisipuri bituminoase; asfaltiți și roci asfaltice

ex

2715

Amestecuri bituminoase pe bază de asfalt natural sau de bitum natural, de bitum de petrol, de gudron mineral sau de smoală de gudron mineral (de exemplu, mastic bituminos, cut-backs):

 

 

Preparate care conțin uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase

 

3403 11

– –

Preparate pentru tratarea materialelor textile, a pieilor, a blănurilor sau a altor materiale

 

3403 19

– –

Altele

 

 

Altele

ex

3403 91

– –

Preparate pentru tratarea materialelor textile, a pieilor, a blănurilor sau a altor materiale

ex

3403 99

– –

Altele

 

 

– – – – –

Produse chimice sau preparate, compuse predominant din compuși organici, nedenumite și necuprinse în altă parte

ex

3824 99 92

– – – – – –

În formă lichidă la 20 °C

ex

3824 99 93

– – – – – –

Altele

ex

3824 99 96

– – – – –

Altele

 

3826 00 10

Esteri monoalchilici de acid gras, cu un conținut de esteri de minimum 96,5 % din volum

 

3826 00 90

Altele


ANEXA VII

Cuprul, nichelul, argintul și zincul menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (g)

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Codurile de nomenclatură sunt preluate din Nomenclatura Combinată, astfel cum este definită la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun și astfel cum sunt prevăzute în anexa I la acesta, care sunt valabile la momentul publicării prezentului regulament și, mutatis mutandis, astfel cum au fost modificate prin acte legislative ulterioare.

Cupru

 

2603

Minereuri de cupru și concentratele lor

 

74

Cupru și articole din cupru

 

8536 90 95 30

Contacte electrice sub formă de nituri

din cupru

placate cu aliaj de argint nichel AgNi10 sau cu argint conținând în greutate, considerate împreună, 11,2 % (± 1 %) oxid de staniu și oxid de indiu

cu o grosime a placării de 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

ex

8538 90 99

Părți din cupru destinate exclusiv sau în principal aparatelor de la pozițiile 8535 , 8536 sau 8537

 

8544 11

Fire pentru bobinaje, din cupru

 

 

Alte conductoare electrice din cupru, pentru tensiuni de maximum 1 000  V:

ex

8544 42

– –

Prevăzute cu conectori

ex

8544 49

– –

Altele

 

 

Alte conductoare electrice, pentru tensiuni peste 1 000 V:

 

8544 60 10

– –

Cu conductori din cupru

Nichel

 

2604

Minereuri de nichel și concentratele lor

 

 

Feroaliaje:

 

7202 60

Feronichel

 

 

Sârmă din oțeluri inoxidabile:

 

7223 00 11

– –

Cu un conținut de nichel de minimum 28 %, dar maximum 31 % și cu un conținut de crom de minimum 20 %, dar maximum 22 %

 

75

Nichel și articole din nichel

 

8105 90 00 10

Bare sau fire din aliaj de cobalt care conțin, în greutate:

35 % (± 2 %) cobalt;

25 % (± 1 %) nichel;

19 % (± 1 %) crom; și

7 % (± 2 %) fier

în conformitate cu specificațiile referitoare la materiale AMS 5842, de tipul celor utilizate în industria aerospațială

Argint

 

2616 10

Minereuri de argint și concentratele lor

Zinc

 

2608

Minereuri de zinc și concentratele lor

 

79

Zinc și articole din zinc


ANEXA VIII

Produsele de lux prevăzute la articolul 10

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Codurile de nomenclatură sunt preluate din Nomenclatura Combinată, astfel cum este definită la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun și astfel cum sunt prevăzute în anexa I la acesta, care sunt valabile la momentul publicării prezentului regulament și, mutatis mutandis, astfel cum au fost modificate prin acte legislative ulterioare.

1.   Cai de rasă pură

 

0101 21 00

Reproducători de rasă pură

ex

0101 29 90

Altele

2.   Caviar și înlocuitorii acestuia

 

1604 31 00

Caviar

 

1604 32 00

Înlocuitori ai caviarului

3.   Trufe și preparate din trufe

 

0709 59 50

Trufe

ex

0710 80 69

Altele

ex

0711 59 00

Altele

ex

0712 39 00

Altele

ex

2001 90 97

Altele

 

2003 90 10

Trufe

ex

2103 90 90

Altele

ex

2104 10 00

Preparate pentru supe, ciorbe sau supe cremă; supe, ciorbe sau supe cremă preparate

ex

2104 20 00

Preparate alimentare compuse omogenizate

ex

2106 00 00

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte

4.   Vinuri de calitate superioară (inclusiv spumoase), rachiuri și băuturi spirtoase

 

2204 10 11

Șampanie

 

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Altele

ex

2204 10 94

Vinuri cu indicație geografică protejată (IGP)

ex

2204 10 96

Alte vinuri din soiuri

ex

2204 10 98

Altele

ex

2204 21 00

Prezentate în recipiente cu un conținut de maximum 2 l

ex

2204 29 00

Altele

ex

2205 00 00

Vermuturi și alte vinuri din struguri proaspeți, aromatizate cu plante sau substanțe aromatice

ex

2206 00 00

Alte băuturi fermentate (de exemplu cidru de mere, cidru de pere, hidromel); amestecuri de băuturi fermentate și amestecuri de băuturi fermentate și băuturi nealcoolice, nedenumite și necuprinse în altă parte

ex

2207 10 00

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de minim 80 % vol

ex

2208 00 00

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80 % vol; distilate, rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase:

5.   Trabucuri și țigări de foi de calitate superioară

ex

2402 10 00

Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate) și trabucuri, care conțin tutun

ex

2402 90 00

Altele

6.   Parfumuri, ape de toaletă și cosmetice de lux, inclusiv produse de înfrumusețare și de machiaj

ex

3303 00 00

Parfumuri și ape de toaletă

ex

3304 00 00

Produse de înfrumusețare sau de machiaj și preparate pentru întreținerea sau îngrijirea pielii (altele decât medicamentele), inclusiv preparate de protecție împotriva soarelui și preparate pentru bronzare; preparate pentru manichiură sau pedichiură

ex

3305 00 00

Preparate pentru îngrijirea părului

ex

3307 00 00

Preparate pentru preras, ras sau după ras, deodorante corporale, preparate pentru baie, depilatoare, alte preparate de parfumerie sau de toaletă și alte preparate cosmetice, nedenumite și necuprinse în altă parte; deodorante pentru încăperi, preparate chiar parfumate, care au sau nu proprietăți dezinfectante

ex

6704 00 00

Peruci, bărbi, sprâncene, gene, meșe și articole similare din păr uman, din păr de animale sau din materiale textile; articole din păr uman nedenumite și necuprinse în altă parte

7.   Articole din piele, de șelărie și de voiaj, genți și alte articole similare de calitate superioară

ex

4201 00 00

Articole de șelărie sau de curelărie pentru orice animale (inclusiv șleauri, zgărzi, genunchiere, botnițe, pături pentru șa, oblâncuri, îmbrăcăminte pentru câini și articole similare) din orice materiale

ex

4202 00 00

Valize, geamantane și cufere, inclusiv casete de toaletă și mape port-documente, serviete, ghiozdane, tocuri pentru ochelari, tocuri pentru binocluri, tocuri pentru aparate fotografice, pentru aparate de filmat, cutii pentru instrumente muzicale sau pentru arme, tocuri de pistol și articole similare; genți de voiaj, genți izolate termic pentru produse alimentare și băuturi, truse de toaletă, rucsacuri, genți, sacoșe pentru cumpărături, portofele, portmonee, porthărți, tabachere, pungi pentru tutun, truse pentru scule, genți pentru articole sportive, cutii pentru sticle sau bijuterii, cutii pentru pudră, casete pentru argintărie și articole similare din piele naturală sau reconstituită, din foi de material plastic, din materiale textile, din fibră vulcanizată sau din carton sau acoperite în totalitate sau în mare parte cu astfel de materiale sau cu hârtie

ex

4205 00 90

Altele

ex

9605 00 00

Seturi personale de toaletă de voiaj, de croitorie, pentru curățirea încălțămintei sau a hainelor

8.   Îmbrăcăminte, accesorii vestimentare și pantofi (independent de material) de calitate superioară

ex

4203 00 00

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din piele naturală sau reconstituită

ex

4303 00 00

Îmbrăcăminte, accesorii de îmbrăcăminte și alte articole din blană

ex

6101 00 00

Paltoane, scurte, pelerine, hanorace, bluzoane și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau pentru băieți, cu excepția articolelor de la poziția 6103

ex

6102 00 00

Paltoane, scurte, pelerine, hanorace, bluzoane și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete, cu excepția articolelor de la poziția 6104

ex

6103 00 00

Costume sau compleuri, ansambluri, jachete, sacouri, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi (altele decât cele pentru baie), tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

ex

6104 00 00

Taioare, ansambluri, jachete, sacouri, rochii, fuste, fuste-pantalon, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi (altele decât cele de baie), tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

ex

6105 00 00

Cămăși și bluze, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

ex

6106 00 00

Cămăși, bluze, bluze-cămașă, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

ex

6107 00 00

Chiloți, indispensabili, cămăși de noapte, pijamale, halate de baie, halate de casă și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

ex

6108 00 00

Combinezoane sau furouri, jupoane, chiloți, cămăși de noapte, pijamale, dezabieuri, halate de baie, rochii de casă și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru femei și fete

ex

6109 00 00

Tricouri (T-shirts) și maiouri de corp, tricotate sau croșetate:

ex

6110 00 00

Jerseuri, pulovere, cardigane și articole similare, veste și articole similare, inclusiv tricotajele subțiri care se poartă sub pulovere, tricotate sau croșetate

ex

6111 00 00

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, pentru sugari

ex

6112 11 00

Din bumbac

ex

6112 12 00

Din fibre sintetice

ex

6112 19 00

Din alte materiale textile

 

6112 20 00

Combinezoane și costume de schi

 

6112 31 00

Din fibre sintetice

 

6112 39 00

Din alte materiale textile

 

6112 41 00

Din fibre sintetice

 

6112 49 00

Din alte materiale textile

ex

6113 00 10

Din materiale tricotate sau croșetate de la poziția 5906

ex

6113 00 90

Altele

ex

6114 00 00

Alte articole de îmbrăcăminte din materiale tricotate sau croșetate

ex

6115 00 00

Ciorapi-chilot, dresuri, ciorapi, șosete și alte articole similare, inclusiv ciorapii cu compresie progresivă (spre exemplu, pentru varice) și încălțăminte fără talpă aplicată, tricotate sau croșetate

ex

6116 00 00

Mănuși, mitene și mănuși cu un deget, tricotate sau croșetate

ex

6117 00 00

Alte accesorii confecționate de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate; părți de îmbrăcăminte sau accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate

ex

6201 00 00

Paltoane, scurte, pelerine, hanorace, bluzoane și articole similare, pentru bărbați sau băieți, cu excepția articolelor de la poziția 6203

ex

6202 00 00

Paltoane, scurte, pelerine, hanorace, bluzoane și articole similare, pentru femei sau fete, cu excepția articolelor de la poziția 6204

ex

6203 00 00

Costume sau compleuri, ansambluri, jachete, sacouri, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi (altele decât cele pentru baie), pentru bărbați sau băieți

ex

6204 00 00

Taioare, ansambluri, jachete, sacouri, rochii, fuste, fuste-pantalon, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi (altele decât pentru baie), pentru femei și fete

ex

6205 00 00

Cămăși și cămăși cu mânecă scurtă pentru bărbați sau băieți

ex

6206 00 00

Cămăși, bluze, bluze-cămăși și cămăși cu mânecă scurtă pentru femei sau fete

ex

6207 00 00

Bluze și maiouri de corp, chiloți, indispensabili, cămăși de noapte, pijamale, halate de baie, halate de casă și articole similare, pentru bărbați sau pentru băieți

ex

6208 00 00

Bluze de corp și cămăși de zi, combinezoane sau furouri, jupoane, chiloți, cămăși de noapte, pijamale, neglijeuri, halate de baie, halate de casă și articole similare, pentru femei sau fete

ex

6209 00 00

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte pentru sugari

ex

6210 10 00

Din produsele de la poziția 5602 sau 5603

 

6210 20 00

Altă îmbrăcăminte de tipul celei vizate la subpozițiile 6201 11 -6201 19

 

6210 30 00

Altă îmbrăcăminte de tipul celei vizate la subpozițiile 6202 11 -6202 19

ex

6210 40 00

Altă îmbrăcăminte pentru bărbați sau băieți

ex

6210 50 00

Altă îmbrăcăminte pentru femei sau fete

 

6211 11 00

Pentru bărbați sau băieți

 

6211 12 00

Pentru femei sau fete

 

6211 20 00

Combinezoane și costume de schi

ex

6211 32 00

Din bumbac

ex

6211 33 00

Din fibre artificiale

ex

6211 39 00

Din alte materiale textile

ex

6211 42 00

Din bumbac

ex

6211 43 00

Din fibre artificiale

ex

6211 49 00

Din alte materiale textile

ex

6212 00 00

Sutiene, brâuri, corsete, bretele, suspensoare, jartiere și articole similare și părțile lor, chiar tricotate sau croșetate

ex

6213 00 00

Batiste

ex

6214 00 00

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri, voalete și articole similare

ex

6215 00 00

Cravate, papioane și fulare cravată

ex

6216 00 00

Mănuși, mitene și mănuși cu un deget

ex

6217 00 00

Alte accesorii de îmbrăcăminte confecționate; părți de îmbrăcăminte sau de accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele de la poziția 6212

ex

6401 00 00

Încălțăminte etanșă cu tălpi exterioare și fețe din cauciuc sau din material plastic, a cărei față nu a fost nici fixată de talpa exterioară prin coasere sau prin nituri, cuie, șuruburi, știfturi sau dispozitive similare, nici formată din diferite părți asamblate prin procedee similare

ex

6402 20 00

Încălțăminte cu fețe din curelușe sau bride fixate de talpă prin știfturi

ex

6402 91 00

Care acoperă glezna

ex

6402 99 00

Altele

ex

6403 19 00

Altele

ex

6403 20 00

Încălțăminte cu tălpi exterioare din piele naturală și cu fețe confecționate din benzi din piele naturală care trec peste restul piciorului și înconjoară degetul mare

ex

6403 40 00

Alte articole de încălțăminte care încorporează un bombeu de protecție din metal

ex

6403 51 00

Care acoperă glezna

ex

6403 59 00

Altele

ex

6403 91 00

Care acoperă glezna

ex

6403 99 00

Altele

ex

6404 19 10

Papuci de casă și altă încălțăminte de interior

ex

6404 20 00

Încălțăminte cu tălpi exterioare din piele naturală sau reconstituită

ex

6405 00 00

Altă încălțăminte

ex

6504 00 00

Pălării și alte articole pentru acoperit capul, împletite sau confecționate prin îmbinarea benzilor din orice material, chiar căptușite sau împodobite

ex

6505 00 10

Din pâslă din păr fin de animale sau din lână și păr fin de animale, făcute din discurile și cilindrii de la poziția 6501 00 00

ex

6505 00 30

Caschete, chipiuri și alte articole similare, cu cozoroc, pentru acoperit capul

ex

6505 00 90

Altele

ex

6506 99 00

Din alte materiale

ex

6601 91 00

Cu tije sau mânere telescopice

ex

6601 99 00

Altele

ex

6602 00 00

Bastoane, bastoane-scaun, bice, cravașe și articole similare

ex

9619 00 81

Șervețele și scutece pentru copii

9.   Covoare, preșuri și tapiserii, țesute sau nu, cu o valoare mai mare de 473 EUR (1)

ex

5701 00 00

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile, cu puncte înnodate sau înfășurate, chiar confecționate

ex

5702 10 00

Covoare denumite „Kelim” sau „Kilim”, „Schumacks” sau „Soumak”, „Karamanie” și covoare similare țesute manual

ex

5702 20 00

Acoperitoare de podea din fibre de nuci de cocos

ex

5702 31 80

Altele

ex

5702 32 00

Din materiale textile sintetice sau artificiale

ex

5702 39 00

Din alte materiale textile

ex

5702 41 90

Altele

ex

5702 42 00

Din materiale textile sintetice sau artificiale

ex

5702 50 00

Altele, neplușate, neconfecționate

ex

5702 91 00

Din lână sau păr fin de animale:

ex

5702 92 00

Din materiale textile sintetice sau artificiale

ex

5702 99 00

Din alte materiale textile

ex

5703 00 00

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile, cu smocuri, chiar confecționate

ex

5704 00 00

Covoare și alte acoperitoare de podea, din pâslă, fără smocuri sau șuvițe, chiar confecționate

ex

5705 00 00

Alte covoare și acoperitoare de podea din materiale textile, chiar confecționate

ex

5805 00 00

Tapiserii țesute manual (de tip Gobelin, Flandra, Aubusson, Beauvais și similare) și tapiserii cu acul (de exemplu, cu punct mic, cu cruciulițe), chiar confecționate

10.   Perle, pietre prețioase și semiprețioase, articole din perle, bijuterii, articole din aur sau argint

 

7101 00 00

Perle naturale sau de cultură, chiar prelucrate sau asortate, dar neînșirate, nemontate, neîncastrate; perle naturale sau de cultură, înșirate temporar pentru facilitarea transportului

 

7102 00 00

Diamante, chiar prelucrate, dar nemontate și neîncastrate

 

7103 00 00

Pietre prețioase, altele decât diamantele, și semiprețioase chiar prelucrate sau asortate, dar neînșirate, nemontate, neîncastrate; pietre prețioase și semiprețioase, altele decât diamantele, neasortate, înșirate temporar pentru facilitarea transportului

 

7104 20 00

Altele, neprelucrate sau simplu tăiate sau degroșate

 

7104 90 00

Altele

 

7105 00 00

Pulberi și praf de pietre prețioase sau semiprețioase, naturale sau artificiale

 

7106 00 00

Argint (inclusiv argint aurit sau platinat), sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere

 

7107 00 00

Metale comune placate sau dublate cu argint, sub formă brută sau semiprelucrate

 

7108 00 00

Aur (inclusiv aur platinat), sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere

 

7109 00 00

Metale comune sau argint, placate sau dublate cu aur, sub formă brută sau semiprelucrată

 

7110 11 00

Sub formă brută sau sub formă de pulbere

 

7110 19 00

Altele

 

7110 21 00

Sub formă brută sau sub formă de pulbere

 

7110 29 00

Altele

 

7110 31 00

Sub formă brută sau sub formă de pulbere

 

7110 39 00

Altele

 

7110 41 00

Sub formă brută sau sub formă de pulbere

 

7110 49 00

Altele

 

7111 00 00

Metale comune, argint sau aur, placate sau dublate cu platină, sub formă brută sau semiprelucrată

 

7113 00 00

Articole de bijuterie sau de giuvaergerie și părți ale acestora, din metale prețioase sau din metale placate sau dublate cu metale prețioase

 

7114 00 00

Articole de aurărie sau argintărie și părți ale acestora, din metale prețioase sau din metale placate sau dublate cu metale prețioase

 

7115 00 00

Alte articole din metale prețioase sau din metale placate sau dublate cu metale prețioase

 

7116 00 00

Articole din perle naturale sau de cultură, din pietre prețioase sau semiprețioase naturale, artificiale sau reconstituite

11.   Monede și bancnote care nu au curs legal

ex

4907 00 30

Bancnote

 

7118 10 00

Monede care nu au curs legal, altele decât monedele din aur

ex

7118 90 00

Altele

12.   Tacâmuri de metal prețios sau placate cu metal prețios

 

7114 00 00

Articole de aurărie sau argintărie și părți ale acestora, din metale prețioase sau din metale placate sau dublate cu metale prețioase

 

7115 00 00

Alte articole din metale prețioase sau din metale placate sau dublate cu metale prețioase

ex

8214 00 00

Alte articole de cuțitărie (de exemplu, mașini de tuns, satâre de măcelărie sau de bucătărie, cuțite de ghilotină, cuțite de tranșat sau de tocat, cuțite de tăiat hârtie); Instrumente și seturi de instrumente pentru manichiură sau pedichiură (inclusiv pilele de unghii)

ex

8215 00 00

Linguri, furculițe, polonice, spumiere, palete pentru prăjituri, cuțite speciale pentru pește sau pentru unt, clești pentru zahăr și articole similare

ex

9307 00 00

Săbii, spade, baionete, lănci și alte arme albe; părțile și tecile acestora

13.   Veselă din porțelan, piatră sau lut sau obiecte de olărit de înaltă calitate, cu o valoare mai mare de 95 EUR (2)

ex

6911 00 00

Articole pentru servicii de masă sau de bucătărie, alte articole de menaj sau de uz gospodăresc și articole de igienă sau de toaletă, din porțelan

ex

6912 00 23

Din gresie

ex

6912 00 25

Din faianță sau ceramică fină

ex

6912 00 83

Din gresie

ex

6912 00 85

Din faianță sau ceramică fină

ex

6914 10 00

Din porțelan

ex

6914 90 00

Altele

14.   Articole din cristal cu plumb

ex

7009 91 00

Neînrămate

ex

7009 92 00

Înrămate

ex

7010 00 00

Damigene, sticle, baloane, borcane, căni, ambalaje tubulare, fiole și alte recipiente, din sticlă, folosite pentru transport sau ambalare; recipiente din sticlă pentru conserve; dopuri, capace și alte dispozitive de închidere, din sticlă:

 

7013 22 00

Din cristal cu plumb

 

7013 33 00

Din cristal cu plumb

 

7013 41 00

Din cristal cu plumb

 

7013 91 00

Din cristal cu plumb

ex

7018 10 00

Mărgele din sticlă, imitații de perle naturale sau de cultură, imitații de pietre prețioase sau semiprețioase și articole similare din sticlă

ex

7018 90 00

Altele

ex

7020 00 80

Altele

ex

9405 10 50

Din sticlă

ex

9405 20 50

Din sticlă

ex

9405 50 00

Aparate neelectrice de iluminat

ex

9405 91 00

Din sticlă

15.   Dispozitive electronice de înaltă calitate de uz casnic

ex

8414 51 00

Ventilatoare de masă, de sol, de perete, de fereastră, de plafon, de acoperiș, cu motor electric încorporat de o putere de maximum 125 W:

ex

8414 59 00

Altele

ex

8414 60 00

Hote a căror cea mai mare latură orizontală este de maximum 120 cm

ex

8415 10 00

De perete sau de fereastră, care formează un singur corp sau de tipul „split-system” (sisteme cu elemente separate)

ex

8418 10 00

Frigidere și congelatoare combinate, prevăzute cu uși exterioare separate

ex

8418 21 00

Cu compresie

ex

8418 29 00

Altele

ex

8418 30 00

Congelatoare tip ladă, de o capacitate de maximum 800 l

ex

8418 40 00

Congelatoare tip dulap, de o capacitate de maximum 900 l

ex

8419 81 00

Pentru prepararea băuturilor calde, gătirea sau încălzirea alimentelor

ex

8422 11 00

De tip menajer

ex

8423 10 00

Cântare de persoane, inclusiv cântare pentru sugari; cântare de uz menajer

ex

8443 12 00

Mașini și aparate de imprimat tip offset de birou (alimentate cu foi de hârtie cu o latură de maximum 22 cm și cealaltă latură de maximum 36 cm)

ex

8443 31 00

Mașini care asigură cel puțin două din funcțiile următoare: imprimare, copiere ori transmisie de telecopii, care pot fi conectate la o mașină automată de prelucrare a datelor sau la o rețea

ex

8443 32 00

Altele, care pot fi conectate la o mașină automată de prelucrare a datelor sau la o rețea

ex

8443 39 00

Altele

ex

8450 11 00

Mașinile complet automate

ex

8450 12 00

Alte mașini, cu storcător centrifugal încorporat

ex

8450 19 00

Altele

ex

8451 21 00

Cu capacitatea exprimată în greutatea rufelor uscate, de maximum 10 kg:

ex

8452 10 00

Mașini de cusut de uz casnic

ex

8470 10 00

Mașini electronice de calculat care pot să funcționeze fără sursă de energie exterioară și mașini de buzunar care permit înregistrarea, reproducerea și afișarea datelor, care au o funcție de calcul

ex

8470 21 00

Care au un organ imprimant incorporat

ex

8470 29 00

Altele

ex

8470 30 00

Alte mașini de calculat

ex

8471 00 00

Mașini automate de prelucrare a datelor și unități ale acestora; cititoare magnetice sau optice, mașini pentru transpunerea datelor pe suport sub formă codificată și mașini de prelucrare a acestor date, nedenumite și necuprinse în altă parte

ex

8472 90 40

Mașini pentru prelucrarea textelor

ex

8472 90 90

Altele

ex

8479 60 00

Aparate pentru răcirea aerului prin evaporare

ex

8508 11 00

De o putere de maximum 1 500  W și având un sac pentru colectarea prafului sau un alt recipient de maximum 20 l

ex

8508 19 00

Altele

ex

8508 60 00

Alte aspiratoare

ex

8509 40 00

Aparate de tocat și amestecat alimente; storcătoare de fructe și de legume ex

ex

8509 80 00

Uscătoare de păr

ex

8516 31 00

Cuptoare cu microunde

ex

8516 50 00

Mașini de gătit

ex

8516 60 10

Aparate pentru prepararea cafelei sau a ceaiului

ex

8516 71 00

Prăjitoare de pâine

ex

8516 72 00

Prăjitoare de pâine

ex

8516 79 00

Altele

ex

8517 11 00

Aparate telefonice pentru beneficiari, pentru telefonie prin fir, cu receptor fără fir

ex

8517 12 00

Telefoane pentru rețeaua de telefonie mobilă și pentru alte rețele fără fir:

ex

8517 18 00

Altele

ex

8517 61 00

Stații de bază

ex

8517 62 00

Aparate pentru recepția, conversia și transmisia sau regenerarea vocii, a imaginii sau a altor date, inclusiv aparatele pentru comutare (switch) și rutare (router)

ex

8517 69 00

Altele

ex

8526 91 00

Aparate de radionavigație

ex

8529 10 31

Pentru recepție prin satelit

ex

8529 10 39

Altele

ex

8529 10 65

Antene de interior pentru aparate receptoare de radiodifuziune sau de televiziune

ex

8529 10 69

Altele

ex

8531 10 00

Sisteme antifurt sau de avertizare împotriva incendiilor și aparatele similare

ex

8543 70 10

Mașini electrice cu funcție de traducere sau de dicționar

ex

8543 70 30

Amplificatoare de antenă

ex

8543 70 50

Bănci și cupole solare și aparate similare pentru bronzat

ex

8543 70 90

Altele

 

9504 50 00

Console și mașini de jocuri video, altele decât cele de la subpoziția 9504 30

 

9504 90 80

Altele

16.   Aparatură electrică/electronică sau optică de înaltă calitate pentru înregistrarea și reproducerea de sunete și imagini

ex

8519 00 00

Aparate de reproducere a sunetului; aparate de înregistrare și reproducere a sunetului:

ex

8521 00 00

Aparate de înregistrare sau de reproducere videofonică, chiar încorporând un receptor de semnale videofonice:

ex

8525 80 30

Aparate fotografice digitale

ex

8525 80 91

Care pot înregistra numai sunetele și imaginile captate de o cameră de televiziune

ex

8525 80 99

Altele

ex

8527 00 00

Aparate de recepție pentru radiodifuziune, chiar combinate, în același corp, cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas

ex

8528 71 00

Neconcepute pentru a încorpora un dispozitiv de afișare sau un ecran video

ex

8528 72 00

Altele, în culori

ex

9006 00 00

Aparate fotografice (altele decât cinematografice); aparate și dispozitive, inclusiv lămpi și tuburi, pentru producerea luminii de blitz în tehnica fotografică, cu excepția lămpilor și tuburilor cu descărcare de la poziția 8539

ex

9007 00 00

Aparate de filmat și proiectoare cinematografice, chiar încorporând aparate de înregistrare sau de reproducere a sunetului:

17.   Vehicule de lux pentru transportul terestru, aerian sau maritim al persoanelor, inclusiv teleferice, telescaune, teleschiuri, mecanisme de tracțiune pentru funiculare, precum și accesoriile și piesele de schimb ale acestora

ex

4011 10 00

De tipul celor utilizate pentru autoturisme (inclusiv cele de tip break și cele de curse)

ex

4011 20 00

De tipul celor utilizate pentru autobuze sau camioane

ex

4011 30 00

De tipul celor utilizate pentru aeronave

ex

4011 40 00

De tipul celor utilizate pentru motociclete

ex

4011 90 00

Altele

ex

7009 10 00

Oglinzi retrovizoare pentru vehicule

ex

8407 00 00

Motoare cu piston alternativ sau rotativ, cu aprindere prin scânteie (motoare cu explozie)

ex

8408 00 00

Motoare cu piston, cu aprindere prin compresie (motoare diesel sau semi-diesel)

ex

8409 00 00

Părți care pot fi recunoscute ca fiind destinate numai sau în principal motoarelor de la pozițiile 8407 sau 8408

ex

8411 00 00

Turboreactoare, turbopropulsoare și alte turbine cu gaz

 

8428 60 00

Teleferice, telescaune, teleschiuri, mecanisme de tracțiune pentru funiculare

ex

8431 39 00

Piese și accesorii pentru teleferice, telescaune, teleschiuri, mecanisme de tracțiune pentru funiculare

ex

8483 00 00

Arbori de transmisie (inclusiv arbori cu came și vilbrochene) și manivele; lagăre și cuzineți; angrenaje și roți de fricțiune; angrenaje și roți de fricțiune; șuruburi cu bile sau cu role; reductoare, multiplicatoare și variatoare de viteză, inclusiv convertizoare de cuplu: volanți și fulii, inclusiv fulii cu mufle; ambreiaje și organe de cuplare, inclusiv articulații)

ex

8511 00 00

Aparate și dispozitive electrice de aprindere sau de pornire pentru motoare cu aprindere prin scânteie sau prin comprimare (de exemplu magnetouri, dinamuri-magnetou, bobine de aprindere, bujii de aprindere sau de încălzire, demaroare); generatoare (de exemplu, dinamuri, alternatoare) și conjunctoare-disjunctoare utilizate cu aceste motoare

ex

8512 20 00

Alte aparate de iluminat sau de semnalizare vizuală

ex

8512 30 10

Avertizoare electrice antifurt de tipul utilizat pentru autovehicule

ex

8512 30 90

Altele

ex

8512 40 00

Ștergătoare de parbriz, dispozitive antigivraj și dispozitive de dezaburire

ex

8544 30 00

Seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi de fișe de tipul celor utilizate în mijloacele de transport

ex

8603 00 00

Vagoane automotoare pentru cale ferată sau tramvai și drezine cu motor, altele decât cele de la poziția 8604 :

ex

8605 00 00

Vagoane de tren sau tramvai pentru pasageri, care nu sunt autopropulsate; vagoane de bagaje, vagoane poștale și alte vagoane speciale, pentru căi ferate sau similare (cu excepția vagoanelor de la poziția 8604 )

ex

8607 00 00

Părțile de vehicule pentru căi ferate sau similare

ex

8702 00 00

Autovehicule pentru transportul a minimum 10 persoane, inclusiv șoferul:

ex

8703 00 00

Autoturisme și alte autovehicule, proiectate în principal pentru transportul persoanelor (altele decât cele de la poziția 8702 ), inclusiv mașinile de tip „break” și mașinile de curse, inclusiv snowmobilele evaluate la peste 1 782  EUR (3)

ex

8706 00 00

Șasiuri echipate cu motor pentru autovehiculele de la pozițiile 8701 -8705

ex

8707 00 00

Caroserii, inclusiv cabinele, pentru autovehiculele de la pozițiile 8701 -8705

ex

8708 00 00

Părți și accesorii de autovehicule de la pozițiile 8701 -8705

ex

8711 00 00

Motociclete (inclusiv mopede) și biciclete, triciclete sau similare, echipate cu pedale și cu motor auxiliar, cu sau fără ataș; atașe

ex

8712 00 00

Biciclete și similare (inclusiv tricicluri cu cutie de transport mărfuri), fără motor

ex

8714 00 00

Părți și accesorii de vehicule de la pozițiile 8711 -8713

ex

8716 10 00

Remorci și semiremorci pentru locuit sau camping, de tipul rulotă

ex

8716 40 00

Alte remorci și semiremorci

ex

8716 90 00

Părți

ex

8801 00 00

Baloane și dirijabile; planoare, deltaplane și alte vehicule aeriene, neconcepute pentru propulsia cu motor:

ex

8802 11 00

Cu o greutate fără încărcătură de maximum 2 000  kg

ex

8802 12 00

Cu o greutate fără încărcătură peste 2 000  kg

ex

8802 20 00

Avioane și alte vehicule aeriene cu o greutate fără încărcătură de maximum 2 000  kg

ex

8802 30 00

Avioane și alte vehicule aeriene cu o greutate fără încărcătură peste 2 000 kg, dar maximum 15 000 kg

ex

8802 40 00

Avioane și alte vehicule aeriene cu o greutate fără încărcătură peste 15 000  kg

ex

8803 10 00

Elice și rotoare și părțile lor

ex

8803 20 00

Trenuri de aterizare și părți ale acestora

ex

8803 30 00

Alte părți de avioane sau de elicoptere

ex

8803 90 10

Pentru zmeie

ex

8803 90 90

Altele

ex

8805 10 00

Aparate și dispozitive pentru lansarea vehiculelor aeriene și părți ale acestora; aparate și dispozitive pentru apuntarea vehiculelor aeriene și aparate și dispozitive similare și părți ale acestora

ex

8901 10 00

Pacheboturi, nave de croazieră și nave similare în principal concepute pentru transportul persoanelor; feriboturi de toate tipurile

ex

8901 90 00

Alte nave pentru transportul mărfurilor și alte nave proiectate atât pentru transportul persoanelor cât și al mărfurilor

ex

8903 00 00

Iahturi și alte nave și ambarcațiuni de agrement sau pentru sport; bărci cu rame și canoe

18.   Ceasuri de lux și piesele de schimb ale acestora

 

9101 00 00

Ceasuri de mână, ceasuri de buzunar și alte ceasuri similare (inclusiv cronometrele de același tip), cu carcase din metale prețioase sau din metale placate sau dublate cu metale prețioase

ex

9102 00 00

Ceasuri de mână, ceasuri de buzunar și alte ceasuri similare (inclusiv cronometrele de același tip), altele decât cele de la poziția 9101

ex

9103 00 00

Ceasuri deșteptătoare și pendule mici, cu mecanism de ceas, exceptând ceasurile de la poziția 9104

ex

9104 00 00

Ceasuri de bord și ceasuri similare, pentru automobile, avioane, vehicule aeriene, nave sau alte vehicule

ex

9105 00 00

Alte ceasuri

ex

9108 00 00

Mecanisme pentru ceasuri de mână, complete și asamblate

ex

9109 00 00

Mecanisme de ceasornicărie, complete și asamblate, altele decât ceasurile de mână

ex

9110 00 00

Mecanisme de ceasornicărie complete, neasamblate sau parțial asamblate (seturi de mecanisme); mecanisme incomplete de ceasornic, asamblate; eboșe pentru mecanisme de ceasornicărie

ex

9111 00 00

Carcase de ceasuri de mână și părți ale acestora

ex

9112 00 00

Carcase și cutii protectoare pentru aparate de ceasornicărie și părți ale acestora

ex

9113 00 00

Brățări de ceasuri și părți ale acestora

ex

9114 00 00

Alte furnituri de ceasornicărie

19.   Instrumente muzicale de înaltă calitate

ex

9201 00 00

Piane, chiar automate; clavecine și alte instrumente cu corzi, cu claviatură

ex

9202 00 00

Alte instrumente muzicale cu corzi (de exemplu, chitare, viori, harpe)

ex

9205 00 00

Instrumente muzicale de suflat (de exemplu, orgi cu tuburi și claviatură, acordeoane, clarinete, trompete, cimpoaie), altele decât orgile pentru iarmaroc și flașnetele

ex

9206 00 00

Instrumente muzicale de percuție (de exemplu, tobe, xilofoane, cinele, castaniete, maracase)

ex

9207 00 00

Instrumente muzicale al căror sunet este produs sau amplificat prin mijloace electrice (de exemplu, orgi, chitare, acordeoane)

20.   Obiecte de artă, obiecte de colecție și antichități

 

9700 00 00

Obiecte de artă, obiecte de colecție și antichități

21.   Articole și echipament pentru sport, inclusiv pentru schi, golf, scufundări și sporturi nautice

ex

4015 19 00

Altele

ex

4015 90 00

Altele

ex

6210 40 00

Altă îmbrăcăminte pentru bărbați sau băieți

ex

6210 50 00

Altă îmbrăcăminte pentru femei sau fete

 

6211 11 00

Pentru bărbați sau băieți

 

6211 12 00

Pentru femei sau fete

 

6211 20 00

Combinezoane și costume de schi

ex

6216 00 00

Mănuși, mitene și mănuși cu un deget

 

6402 12 00

Încălțăminte pentru schi și încălțăminte pentru surf pe zăpadă

ex

6402 19 00

Altele

 

6403 12 00

Încălțăminte pentru schi și încălțăminte pentru surf pe zăpadă

 

6403 19 00

Altele

 

6404 11 00

Încălțăminte pentru sport; încălțăminte pentru tenis, pentru baschet, pentru gimnastică, pentru antrenament și încălțăminte similară

 

6404 19 90

Altele

ex

9004 90 00

Altele

ex

9020 00 00

Alte aparate respiratorii și măști de gaze, excluzând măștile de protecție lipsite de părți mecanice și element filtrant amovibil

 

9506 11 00

Schiuri

 

9506 12 00

Legături pentru schiuri

 

9506 19 00

Altele

 

9506 21 00

Planșe cu vele

 

9506 29 00

Altele

 

9506 31 00

Crose complete

 

9506 32 00

Mingi

 

9506 39 00

Altele

 

9506 40 00

Articole și echipamente pentru tenis de masă

 

9506 51 00

Rachete de tenis, chiar fără coarde

 

9506 59 00

Altele

 

9506 61 00

Mingi de tenis