EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1018

Regulamentul delegat (UE) 2017/1018 al Comisiei din 29 iunie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile care trebuie notificate de către firmele de investiții, operatorii de piață și instituțiile de credit (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2016/3917

OJ L 155, 17.6.2017, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/06/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1018/oj

17.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 155/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/1018 AL COMISIEI

din 29 iunie 2016

de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile care trebuie notificate de către firmele de investiții, operatorii de piață și instituțiile de credit

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (1), în special articolul 34 alineatul (8) al treilea paragraf și articolul 35 alineatul (11) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Pentru a se uniformiza cerințele referitoare la informații și a se beneficia de oportunitatea de a furniza servicii pe întreg teritoriul Uniunii, este important să se specifice informațiile pe care firmele de investiții, operatorii de piață și, atunci când acest lucru este impus de Directiva 2014/65/UE, instituțiile de credit ar trebui să le notifice autorităților competente din statul membru de origine atunci când intenționează să furnizeze servicii de investiții, să exercite activități de investiții sau să furnizeze servicii auxiliare pe teritoriul unui alt stat membru.

(2)

Firmele de investiții, instituțiile de credit sau operatorii de piață, care intenționează să furnizeze servicii de investiții, să exercite activități de investiții, să furnizeze servicii auxiliare sau să încheie acorduri care să faciliteze accesul la piețe și la tranzacționare, comunică autorității competente din statul membru de origine informații al căror domeniu de acoperire și conținut depind de scopul și de natura drepturilor acordate de pașaport. Prin urmare, din motive de claritate, este necesar să se definească tipurile diferite de notificare a pașaportului, în sensul prezentului regulament.

(3)

De asemenea, din aceleași motive, este important să se prevadă informațiile pe care firmele de investiții sau operatorii de piață, care operează un sistem multilateral de tranzacționare (MTF) sau un sistem organizat de tranzacționare (OTF), ar trebui să le transmită atunci când intenționează să faciliteze accesul la și tranzacționarea în astfel de sisteme pe teritoriul altui stat membru pentru membrii, participanții și utilizatorii la distanță stabiliți în statul membru respectiv.

(4)

Autoritățile competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă ar trebui să primească informații actualizate în cazul modificării informațiilor din notificarea pașaportului, inclusiv despre retragerea sau anularea autorizației de a furniza servicii și activități de investiții. Aceste informații ar trebui să asigure faptul că autoritățile competente sunt în măsură să adopte decizii corecte, în concordanță cu competențele și responsabilitățile deținute.

(5)

Modificarea denumirii, adresei și a datelor de contact ale firmei de investiții în statul membru de origine este considerată informație relevantă și, prin urmare, ar trebui comunicată ca notificare a modificării informațiilor privind sucursala sau ca notificare a modificării informațiilor privind agentul delegat.

(6)

Este important ca autoritățile competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă să coopereze pentru a combate tentativele de spălare a banilor. Prezentul regulament și, în special, comunicarea programului de activitate al firmei de investiții ar trebui să faciliteze evaluarea și supravegherea de către autoritatea competentă din statul membru gazdă a caracterului adecvat al sistemelor și mecanismelor de control pentru a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului, care sunt instituite într-o sucursală stabilită pe teritoriul statului membru respectiv, inclusiv a competențelor, cunoștințelor și probității morale ale persoanei responsabile cu raportarea acțiunilor de spălare de bani.

(7)

Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns corelate între ele, întrucât se referă la notificarea privind exercitarea libertății de a presta servicii și activități de investiții și exercitarea dreptului de stabilire de către firmele de investiții, operatorii de piață și, dacă este cazul, instituțiile de credit. Pentru a se asigura aplicarea convergentă a dispozițiilor, acestea ar trebui să intre în vigoare la aceeași dată; de asemenea, pentru a permite persoanelor vizate de prezentele dispoziții să își formeze un punct de vedere complet și să aibă acces integral la acestea, este recomandabil ca toate standardele tehnice de reglementare pentru notificarea informațiilor prevăzute la titlul II capitolul III din Directiva 2014/65/UE să fie cuprinse într-un singur regulament.

(8)

Din motive de convergență și pentru a asigura buna funcționare a piețelor financiare, este necesar ca dispozițiile prevăzute de prezentul regulament și dispozițiile naționale de transpunere a Directivei 2014/65/UE să se aplice începând cu aceeași dată.

(9)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare transmis Comisiei de către ESMA.

(10)

În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2), Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a organizat consultări publice cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare, a analizat potențialele costuri și beneficii aferente și a solicitat punctul de vedere al Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor înființat în conformitate cu articolul 37 din regulamentul menționat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

(1)   Dispozițiile prezentului regulament se aplică firmelor de investiții și operatorilor de sisteme multilaterale de tranzacționare (MTF) sau de sisteme organizate de tranzacționare (OTF).

(2)   De asemenea, dispozițiile prezentului regulament se aplică instituțiilor de credit autorizate în temeiul Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3), care furnizează cel puțin un serviciu de investiții sau desfășoară activități de investiții și intenționează să utilizeze agenți delegați, astfel:

(a)

în baza libertății de a presta servicii și a desfășura activități de investiții în conformitate cu articolul 34 alineatul (5) din Directiva 2014/65/UE;

(b)

în baza dreptului de stabilire în conformitate cu articolul 35 alineatul (7) din Directiva 2014/65/UE.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„notificare a pașaportului pentru activități și servicii de investiții” înseamnă o notificare transmisă în conformitate cu articolul 34 alineatul (2) din Directiva 2014/65/UE sau cu articolul 34 alineatul (5) din Directiva 2014/65/UE;

(b)

„notificare a pașaportului pentru sucursală” sau „notificare a pașaportului pentru agentul delegat” înseamnă o notificare transmisă în conformitate cu articolul 35 alineatul (2) din Directiva 2014/65/UE sau cu articolul 35 alineatul (7) din Directiva 2014/65/UE;

(c)

„notificare a prevederii unor mecanisme de facilitare a accesului la un MTF sau un OTF” înseamnă o notificare transmisă în conformitate cu articolul 34 alineatul (7) din Directiva 2014/65/UE;

(d)

„notificare a pașaportului” înseamnă o notificare a pașaportului pentru activități și servicii de investiții, o notificare a pașaportului pentru sucursală, o notificare a pașaportului pentru agentul delegat sau o notificare a prevederii unor mecanisme de facilitare a accesului la un MTF sau un OTF.

Articolul 3

Informații incluse în notificarea care trebuie transmisă cu privire la pașaportul pentru activități și servicii de investiții

(1)   Firmele de investiții se asigură că notificarea pașaportului pentru activități și servicii de investiții, transmisă conform articolului 34 alineatul (2) din Directiva 2014/65/UE, include următoarele informații:

(a)

denumirea, adresa și detaliile de contact ale firmei de investiții, precum și numele unei persoane de contact desemnate în cadrul firmei de investiții;

(b)

programul de activitate care include următoarele:

(i)

detalii privind activitățile și serviciile de investiții și serviciile auxiliare furnizate în statul membru gazdă, precum și tipul de instrumente financiare utilizate; și

(ii)

confirmarea faptului că firma de investiții intenționează sau nu să utilizeze agenți delegați stabiliți în statul membru de origine pentru a furniza servicii în statul membru gazdă și, în caz afirmativ, denumirea, adresa și detaliile de contact ale agenților respectivi, precum și activitățile sau serviciile de investiții, serviciile auxiliare și instrumentele financiare care urmează să fie furnizate de aceștia.

(2)   Notificarea pașaportului pentru activități și servicii de investiții conform articolului 34 alineatul (5) din Directiva 2014/65/UE, transmisă de instituțiile de credit menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a), include informațiile prevăzute la alineatul (1) litera (a) și litera (b) punctul (ii).

Articolul 4

Informații care trebuie notificate în cazul modificării informațiilor privind activitățile și serviciile de investiții

Firmele de investiții și instituțiile de credit menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) se asigură că în notificarea privind modificarea informațiilor, transmisă în temeiul articolului 34 alineatul (4) din Directiva 2014/65/UE, sunt incluse detalii ale modificărilor aduse informațiilor cuprinse în notificarea inițială a pașaportului pentru activități și servicii de investiții.

Articolul 5

Informații care trebuie notificate cu privire la mecanismele de facilitare a accesului la un MTF sau un OTF

Firmele de investiții și operatorii de piață, care transmit notificări privind mecanismele de facilitare a accesului la un MTF sau un OTF în temeiul articolului 34 alineatul (7) din Directiva 2014/65/UE, se asigură că notificările respective includ următoarele:

(a)

denumirea, adresa și detaliile de contact ale firmei de investiții sau ale operatorului de piață, precum și numele persoanei de contact desemnate în cadrul firmei de investiții sau al operatorului de piață;

(b)

descrierea succintă a mecanismelor avute în vedere și data de la care aceste mecanisme vor fi disponibile în statul membru gazdă;

(c)

descrierea succintă a planului de afaceri al MTF sau OTF, inclusiv a tipului de instrumente financiare tranzacționate, a tipului de participanți și a strategiei de marketing aplicate de MTF sau de OTF pentru a atrage membrii, participanții sau utilizatorii la distanță.

Articolul 6

Informații care trebuie incluse în notificarea pașaportului pentru sucursală sau în notificarea pașaportului pentru agentul delegat

(1)   Firmele de investiții și instituțiile de credit menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) se asigură că în notificarea pașaportului pentru sucursală sau în notificarea pașaportului pentru agentul delegat, transmisă în temeiul articolului 35 alineatul (2) sau (7) din Directiva 2014/65/UE, sunt incluse următoarele:

(a)

denumirea, adresa și detaliile de contact ale firmei de investiții sau ale instituției de credit din statul membru de origine, precum și numele persoanei de contact desemnate în cadrul firmei de investiții sau al instituției de credit;

(b)

denumirea, adresa și detaliile de contact ale sucursalei sau ale agentului delegat din statul membru gazdă de la care se pot obține documente;

(c)

numele persoanelor responsabile pentru administrarea sucursalei sau a agentului delegat;

(d)

trimiterea la locul unde poate fi consultat, electronic sau în alt mod, registrul public în care sunt înregistrați agenții delegați; și

(e)

programul de activitate.

(2)   Programul de activitate menționat la alineatul (1) litera (e) cuprinde următoarele:

(a)

lista activităților și serviciilor de investiții, a serviciilor auxiliare și a instrumentelor financiare care urmează să fie furnizate;

(b)

descrierea generală a modului în care sucursala sau agentul delegat va contribui la strategia firmei de investiții, a instituției de credit sau a grupului, menționând și dacă firma de investiții aparține sau nu unui grup, și a principalelor funcții ale sucursalei sau agentului delegat;

(c)

descrierea categoriilor de clienți sau de contrapartide cu care sucursala sau agentul delegat urmează să interacționeze și a modului în care firma de investiții sau instituția de credit va atrage clienți și va interacționa cu aceștia și cu contrapartidele;

(d)

următoarele informații privind structura organizatorică a sucursalei sau a agentului delegat:

(i)

liniile de raportare funcționale, geografice și juridice, în cazul în care există o structură de management de tip matrice;

(ii)

descrierea modului în care sucursala sau agentul delegat se încadrează în structura corporativă a firmei de investiții, a instituției de credit sau a grupului, în cazul în care firma de investiții sau instituția de credit este membră a unui grup;

(iii)

regulile privind raportarea de către sucursală sau agentul delegat către sediul central;

(e)

detalii privind persoanele care îndeplinesc funcții-cheie în cadrul sucursalei sau agentului delegat, inclusiv persoanele responsabile de operațiunile zilnice, de asigurarea conformității și de soluționarea reclamațiilor în cadrul sucursalei sau agentului delegat;

(f)

detalii ale acordurilor de externalizare a operațiunilor critice ale sucursalei sau agentului delegat;

(g)

informații succinte privind sistemele și mecanismele de control care urmează să fie instituite, inclusiv:

(i)

măsurile care urmează să fie adoptate pentru a proteja banii și activele clienților;

(ii)

proceduri pentru respectarea normelor de conduită în afaceri și a altor obligații aplicabile în jurisdicția autorității competente din statul membru gazdă, în conformitate cu articolul 35 alineatul (8) din Directiva 2014/65/UE, și menținerea registrelor în conformitate cu articolul 16 alineatul (6) din directiva respectivă;

(iii)

proceduri de control intern privind personalul, inclusiv mecanisme de control al administrării conturilor personale;

(iv)

proceduri pentru respectarea obligațiilor privind măsurile de combatere a spălării banilor;

(v)

detalii ale mecanismelor de control privind externalizarea și alte acorduri încheiate cu terți referitoare la serviciile sau activitățile de investiții desfășurate de sucursală sau de agentul delegat;

(vi)

denumirea, adresa și datele de contact ale sistemului de compensare acreditat la care firma de investiții sau instituția de credit a aderat;

(h)

estimări ale contului de profit și pierdere și ale fluxurilor de trezorerie pentru o perioadă inițială de 36 de luni.

(3)   În cazul în care sucursala stabilită într-un stat membru gazdă intenționează să utilizeze agenți delegați din acel stat membru, în conformitate cu articolul 35 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2014/65/UE, programul de activitate menționat la alineatul (1) litera (e) include, de asemenea, informații privind identitatea, adresa și datele de contact ale fiecărui agent delegat.

Articolul 7

Informații care trebuie notificate în cazul modificării informațiilor despre sucursală sau agentul delegat

(1)   Firmele de investiții și instituțiile de credit menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) se asigură că notificarea privind modificarea informațiilor, transmisă în conformitate cu articolul 35 alineatul (10) din Directiva 2014/65/UE, include detalii ale modificărilor aduse informațiilor conținute în notificarea inițială a pașaportului pentru sucursală sau pentru agentul delegat.

(2)   Firmele de investiții și instituțiile de credit menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) se asigură că referitor la modificările aduse notificării pașaportului pentru sucursală sau a notificării pașaportului pentru agentul delegat, care se referă la încetarea activității sucursalei sau la încetarea utilizării unui agent delegat, se transmit următoarele informații:

(a)

numele persoanei sau persoanelor responsabile pentru lichidarea operațiunilor sucursalei sau ale agentului delegat;

(b)

etapele planificate pentru lichidare;

(c)

detalii și procedee propuse pentru a lichida operațiunile comerciale, inclusiv detalii cu privire la modul în care sunt protejate interesele clienților, sunt soluționate reclamațiile și sunt decontate obligațiile.

Articolul 8

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la prima dată menționată la articolul 93 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2014/65/UE.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173, 12.6.2014, p. 349.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(3)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).


Top