EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0999

Regulamentul (UE) 2017/999 al Comisiei din 13 iunie 2017 de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2017/3908

OJ L 150, 14.6.2017, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/999/oj

14.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 150/7


REGULAMENTUL (UE) 2017/999 AL COMISIEI

din 13 iunie 2017

de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolele 58 și 131,

întrucât:

(1)

Substanța 1-brompropan (bromură de n-propil) îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță toxică pentru reproducere (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (c) din regulamentul respectiv.

(2)

Substanța ftalat de diizopentil îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță toxică pentru reproducere (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (c) din regulamentul respectiv.

(3)

Substanța diesteri alchilici (C 6-8) ramificați ai acidului 1,2-benzendicarboxilic, bogați în C7 îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță toxică pentru reproducere (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (c) din regulamentul respectiv.

(4)

Substanța diesteri alchilici (C 7-11) ramificați și liniari ai acidului 1,2-benzendicarboxilic îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță toxică pentru reproducere (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (c) din regulamentul respectiv.

(5)

Substanța dipentilester al acidului 1-2-benzendicarboxilic, ramificat și liniar îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță toxică pentru reproducere (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (c) din regulamentul respectiv.

(6)

Substanța ftalat de di(2-metoxietil) îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță toxică pentru reproducere (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (c) din regulamentul respectiv.

(7)

Substanța ftalat de dipentil îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță toxică pentru reproducere (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (c) din regulamentul respectiv.

(8)

Substanța ftalat de N-pentil și izopentil îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță toxică pentru reproducere (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (c) din regulamentul respectiv.

(9)

Atunci când conține un anumit procent de benzo(a)piren, substanța ulei antracenic îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță cancerigenă (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (a) din regulamentul respectiv. Substanța este, de asemenea, persistentă, bioacumulativă și toxică, precum și foarte persistentă și foarte bioacumulativă în conformitate cu criteriile stabilite în anexa XIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la regulamentul menționat stabilite la articolul 57 literele (d) și (e) din regulamentul respectiv.

(10)

Substanța smoală de gudron de cărbune la temperatură înaltă îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță carcinogenă (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (a) din regulamentul respectiv. Substanța este, de asemenea, persistentă, bioacumulativă și toxică, precum și foarte persistentă și foarte bioacumulativă în conformitate cu criteriile stabilite în anexa XIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la regulamentul menționat stabilite la articolul 57 literele (d) și (e) din regulamentul respectiv.

(11)

Grupul de substanțe 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenoli etoxilați [care include substanțe bine definite și substanțe cu compoziție necunoscută sau variabilă, produse de reacție complexă sau materiale biologice („substanțe UVBC”), polimeri și omologi] sunt substanțe care, prin degradare, au proprietăți care perturbă sistemul endocrin și cu privire la care există dovezi științifice ale unor efecte probabile grave asupra mediului. Ca atare, aceste substanțe suscită un nivel de îngrijorare echivalent celui privind alte substanțe menționate la articolul 57 literele (a)-(e) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și, prin urmare, îndeplinesc criteriile de includere în anexa XIV la regulamentul menționat stabilite la articolul 57 litera (f) din regulamentul respectiv.

(12)

Grupul de substanțe 4-nonilfenoli, ramificați și liniari, etoxilați (care include substanțe cu un lanț alchilic liniar și/sau ramificat cu un număr de atomi de carbon egal cu 9 cu legătură covalentă în poziția 4 cu fenolul, etoxilate, inclusiv substanțe UVBC și substanțe bine definite, polimeri și omologi, cuprinzând oricare dintre izomerii individuali și/sau combinații ale acestora) sunt substanțe care, prin degradare, au proprietăți care perturbă sistemul endocrin și cu privire la care există dovezi științifice ale unor efecte probabile grave asupra mediului. Ca atare, aceste substanțe suscită un nivel de îngrijorare echivalent celui privind alte substanțe menționate la articolul 57 literele (a)-(e) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și, prin urmare, îndeplinesc criteriile de includere în anexa XIV la regulamentul menționat stabilite la articolul 57 litera (f) din regulamentul respectiv.

(13)

Substanțele menționate mai sus au fost identificate și incluse în lista substanțelor candidate în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. În recomandările sale din 6 februarie 2014 (3) și din 1 iulie 2015 (4), Agenția Europeană pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”) a acordat prioritate substanțelor susmenționate în vederea includerii în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, în conformitate cu articolul 58 din regulamentul respectiv. În plus, Comisia a primit informații privind impactul socioeconomic prin intermediul numeroaselor contribuții trimise de părțile interesate după recepționarea celei de-a cincea recomandări a agenției sau prin intermediul unei consultări publice realizate în paralel cu consultarea publică efectuată de agenție cu privire la proiectul celei de-a șasea recomandări. În pofida informațiilor primite, este necesară includerea substanțelor respective în anexa menționată.

(14)

Este adecvată indicarea datelor menționate la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, conform recomandărilor agenției din 6 februarie 2014 și din 1 iulie 2015. Aceste date au fost stabilite pe baza timpului necesar estimat pentru pregătirea unei cereri de autorizare, ținându-se cont de informațiile disponibile cu privire la diferitele substanțe și de informațiile primite în timpul consultării publice desfășurate în conformitate cu articolul 58 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. În acest sens, ar trebui să se țină seama, de asemenea, de capacitatea agenției de a prelucra cererile în termenele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum se prevede la articolul 58 alineatul (3) din regulamentul respectiv.

(15)

Pentru fiecare dintre substanțele enumerate în anexa la prezentul regulament, nu există motive pentru ca data menționată la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 să fie stabilită la mai mult de 18 luni de la data menționată la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din regulamentul menționat.

(16)

Articolul 58 alineatul (1) litera (e) coroborat cu articolul 58 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 prevede posibilitatea exceptării unor utilizări sau a unor categorii de utilizări în cazurile în care există o legislație specifică a Uniunii care impune cerințe minime referitoare la protecția sănătății umane sau a mediului și care garantează un control adecvat al riscurilor. În conformitate cu informațiile disponibile în prezent, nu este oportună acordarea unor exceptări pe baza acestor dispoziții.

(17)

Pe baza informațiilor disponibile în prezent, nu este oportună acordarea unor exceptări pentru activități de cercetare și de dezvoltare orientate către produse și procese.

(18)

Pe baza informațiilor disponibile în prezent, nu este oportună stabilirea unor perioade de revizuire a anumitor utilizări. În conformitate cu articolul 60 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, perioadele de revizuire se stabilesc de la caz la caz, luând în considerare, printre altele, riscurile prezentate de utilizarea substanței, avantajele socio-economice care decurg din utilizarea substanței și analiza alternativelor sau orice plan de substituire prezentat de solicitant pentru utilizări pentru care este necesară autorizarea. În situațiile în care nu există o alternativă potrivită, riscurile prezentate de utilizare se limitează prin măsuri adecvate și eficace de gestionare a riscurilor, iar atunci când avantajele care decurg din utilizare sunt considerate importante, cum ar fi în cazul producției de medicamente sau de dispozitive medicale, perioadele de revizuire ar putea fi lungi.

(19)

Pentru a evita uzura morală prematură a articolelor care nu se mai produc după datele de expirare menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, unele substanțe (ca atare sau în amestecuri) incluse în anexa respectivă trebuie să rămână disponibile pentru producerea de piese de schimb în vederea reparării articolelor în cauză, atunci când articolele respective nu își pot îndeplini funcția în lipsa acelor piese de schimb, precum și atunci când unele substanțe din anexa XIV (ca atare sau în amestecuri) sunt necesare pentru repararea articolelor respective. În acest scop, ar trebui simplificate cererile de autorizare a substanțelor din anexa XIV pentru utilizare în producția de piese de schimb sau pentru repararea articolelor menționate. Regimurile tranzitorii aplicabile substanțelor în cauză pentru utilizările respective ar trebui prelungite, pentru a permite adoptarea de măsuri de punere în aplicare pentru respectivele cereri simplificate de autorizare.

(20)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui modificat în consecință.

(21)

Substanța N,N-dimetilformamidă (DMF) îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță toxică pentru reproducere (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (c) din regulamentul respectiv. Această substanță a fost, de asemenea, identificată și inclusă în lista substanțelor candidate în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și i s-a acordat prioritate pentru includerea în anexa XIV la regulamentul menționat, conform recomandării agenției din 6 februarie 2014 în temeiul articolului 58 din regulamentul respectiv. DMF are proprietăți intrinsece similare cu cele ale substanței N,N-dimetilacetamidă (DMAC) și ale substanței N-metil-2-pirolidonă (NMP), toate cele trei substanțe putând fi considerate alternative potențiale pentru câteva dintre utilizărilor lor principale. NMP face în prezent obiectul unei proceduri de restricționare în conformitate cu articolul 69 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Având în vedere similaritățile celor trei substanțe, atât în ceea ce privește proprietățile lor intrinsece, cât și aplicațiile lor industriale, și pentru garantarea unei abordări consecvente a reglementării, Comisia consideră adecvată amânarea deciziei privind includerea DMF în anexa XIV, așa cum s-a procedat și în cazul DMAC, atunci când Comisia a luat în considerare recomandarea agenției din 17 ianuarie 2013.

(22)

Diazen-1,2-dicarboxamidă (C,C′-azodi(formamidă)] (ADCA) îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță sensibilizantă pentru căile respiratorii (Sens. resp. 1). Luând în considerare toate informațiile disponibile cu privire la proprietățile intrinsece ale ADCA și la efectele sale adverse, agenția a conchis că această substanță poate fi considerată o substanță cu privire la care există dovezi științifice ale unor efecte probabile grave asupra sănătății umane, care suscită un nivel de îngrijorare echivalent celui privind alte substanțe menționate la articolul 57 literele (a)-(e) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la regulamentul menționat stabilite la articolul 57 litera (f) din regulamentul respectiv. Această substanță a fost, de asemenea, identificată și inclusă în lista substanțelor candidate în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și i s-a acordat prioritate pentru includerea în anexa XIV la regulamentul menționat, conform recomandării agenției din 6 februarie 2014 în temeiul articolului 58 din regulamentul respectiv. Utilizările ADCA sunt foarte diverse și ating o gamă largă de industrii producătoare diferite, ceea ce este de așteptat să conducă la cereri de autorizare deosebit de complexe. Întrucât experiența în tratarea cererilor de autorizare care se referă la game largi de utilizări este încă limitată, este adecvată amânarea pentru moment a deciziei privind includerea ADCA în anexa XIV.

(23)

Anumite fibre ceramice refractare aluminosilicate (Al-RCF) și fibre ceramice refractare aluminosilicate de zirconiu (Zr-RFC) îndeplinesc criteriile de clasificare ca substanțe cancerigene (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinesc criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (a) din regulamentul respectiv. Aceste substanțe au fost, de asemenea, identificate și incluse în lista substanțelor candidate în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și li s-a acordat prioritate pentru includerea în anexa XIV la regulamentul menționat, conform recomandării agenției din 6 februarie 2014 în temeiul articolului 58 din regulamentul respectiv. Fibrele propriu-zise sunt fabricate într-un număr foarte redus de situri industriale și sunt transformate în general direct, în cadrul aceluiași proces de fabricație, în articole utilizate ulterior într-o gamă largă de echipamente industriale pentru izolare la temperaturi înalte, ceea ce poate duce la o expunere semnificativă a lucrătorilor. Cu toate acestea, utilizarea articolelor fabricate din fibrele respective nu face obiectul autorizării în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Pentru a hotărî care este cea mai potrivită abordare din punctul de vedere al reglementării, Comisia consideră adecvată amânarea pentru moment a deciziei privind includerea Al-RCF și Zr-RCF în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(24)

Substanțele acid boric, tetraborat de disodiu (anhidru), trioxid de dibor și heptaoxid de tetrabor și disodiu (hidrat) îndeplinesc criteriile de clasificare ca substanțe toxice pentru reproducere (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinesc criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (c) din regulamentul respectiv. Aceste substanțe au fost, de asemenea, identificate și incluse în lista substanțelor candidate în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și li s-a acordat prioritate pentru includerea în anexa XIV la regulamentul menționat, conform recomandării agenției din 1 iulie 2015 în temeiul articolului 58 din regulamentul respectiv. În plus, utilizările acestor substanțe sunt foarte diverse și ating o gamă largă de industrii producătoare diferite, ceea ce este de așteptat să conducă la cereri de autorizare deosebit de complexe. Întrucât experiența în tratarea cererilor de autorizare care se referă la game largi de utilizări este încă limitată, este adecvată amânarea pentru moment a deciziei privind includerea acestor substanțe în anexa XIV.

(25)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 iunie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_a_xiv_recommendation_06feb2014_en.pdf

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf


ANEXĂ

Tabelul din anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Se adaugă următoarele rubrici:

 

 

 

Dispoziții tranzitorii

 

 

Intrare nr.

Substanța

Proprietate (proprietăți) intrinsecă (intrinseci) menționată (menționate) la articolul 57

Data limită de introducere a cererii (1)

Data expirării (2)

Utilizări (categorii de utilizări) exceptate

Perioade de reexaminare

„32.

1-brompropan (bromură de n-propil)

Nr. CE

:

203-445-0

Nr. CAS

:

106-94-5

Toxică pentru reproducere

(categoria 1B)

4 ianuarie 2019

4 iulie 2020

33.

Ftalat de diizopentil

Nr. CE

:

210-088-4

Nr. CAS

:

605-50-5

Toxică pentru reproducere

(categoria 1B)

4 ianuarie 2019

4 iulie 2020

34.

Diesteri alchilici (C6-8) ramificați ai acidului 1,2-benzendicarboxilic, bogați în C7

Nr. CE

:

276-158-1

Nr. CAS

:

71888-89-6

Toxică pentru reproducere

(categoria 1B)

4 ianuarie 2019

4 iulie 2020

35.

Diesteri alchilici (C7-11) ramificați și liniari ai acidului 1,2-benzendicarboxilic

Nr. CE

:

271-084-6

Nr. CAS

:

68515-42-4

Toxică pentru reproducere

(categoria 1B)

4 ianuarie 2019

4 iulie 2020

36.

Dipentilester al acidului 1-2-benzendicarboxilic, ramificat și liniar

Nr. CE

:

284-032-2

Nr. CAS

:

84777-06-0

Toxică pentru reproducere

(categoria 1B)

4 ianuarie 2019

4 iulie 2020

37.

Ftalat de di(2-metoxietil)

Nr. CE

:

204-212-6

Nr. CAS

:

117-82-8

Toxică pentru reproducere

(categoria 1B)

4 ianuarie 2019

4 iulie 2020

38.

Ftalat de dipentil

Nr. CE

:

205-017-9

Nr. CAS

:

131-18-0

Toxică pentru reproducere

(categoria 1B)

4 ianuarie 2019

4 iulie 2020

39.

Ftalat de N-pentil și izopentil

Nr. CE

:

Nr. CAS

:

776297-69-9

Toxică pentru reproducere

(categoria 1B)

4 ianuarie 2019

4 iulie 2020

40.

Ulei antracenic

Nr. CE

:

292-602-7

Nr. CAS

:

90640-80-5

Cancerigenă

(categoria 1B) (***), PBT, vPvB

4 aprilie 2019

4 octombrie 2020

41.

Smoală de gudron de cărbune la temperatură înaltă

Nr. CE

:

266-028-2

Nr. CAS

:

65996-93-2

Cancerigenă

(categoria 1B), PBT, vPvB

4 aprilie 2019

4 octombrie 2020

42.

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenoli etoxilați

[care includ substanțe bine definite și substanțe UVBC, polimeri și omologi]

Nr. CE

:

Nr. CAS

:

Proprietăți care afectează sistemul endocrin [articolul 57 litera (f) – mediul]

4 iulie 2019

4 ianuarie 2021

43.

4-nonilfenoli, ramificați și liniari, etoxilați

[substanțe cu un lanț alchilic liniar și/sau ramificat cu un număr de atomi de carbon egal cu 9 cu legătură covalentă în poziția 4 cu fenolul, etoxilate, inclusiv substanțe UVBC și substanțe bine definite, polimeri și omologi, cuprinzând oricare dintre izomerii individuali și/sau combinații ale acestora]

Nr. CE

:

Nr. CAS

:

Proprietăți care afectează sistemul endocrin [articolul 57 litera (f) – mediul]

4 iulie 2019

4 ianuarie 2021

—”

2.

Simbolul „(*)” este inserat lângă data indicată în coloana „Data-limită de introducere a cererii” pentru substanțele cu următoarele numere de intrare: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 și 31.

3.

Simbolul „(**)” este inserat lângă data indicată în coloana „Data expirării” pentru substanțele cu următoarele numere de intrare: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 și 31.

4.

După tabel, se inserează următoarele note:

„(*)

1 septembrie 2019 pentru utilizarea substanței la fabricarea de piese de schimb pentru repararea articolelor a căror producție a încetat sau va înceta înainte de data expirării indicată în intrarea din anexa XIV pentru substanța respectivă, atunci când substanța a fost utilizată la fabricarea articolelor respective, iar acestea nu își pot îndeplini funcția în lipsa acelor piese de schimb, precum și pentru utilizarea substanței (ca atare sau în amestecuri) pentru repararea articolelor respective, atunci când substanța ca atare sau în amestecuri a fost utilizată la fabricarea articolelor respective, iar acestea nu pot fi reparate decât cu utilizarea substanței în cauză.

(**)

1 martie 2021 pentru utilizarea substanței la fabricarea de piese de schimb pentru repararea articolelor a căror producție a încetat sau va înceta înainte de data expirării indicată în intrarea din anexa XIV pentru substanța respectivă, atunci când substanța a fost utilizată la fabricarea articolelor respective, iar acestea nu își pot îndeplini funcția în lipsa acelor piese de schimb, precum și pentru utilizarea substanței (ca atare sau în amestecuri) pentru repararea articolelor respective, atunci când substanța a fost utilizată la fabricarea articolelor respective, iar acestea nu pot fi reparate decât cu utilizarea substanței în cauză.

(***)

Nu îndeplinește criteriile de identificare ca substanță cancerigenă în cazul în care conține < 0,005 % g/g benzo(a)piren (Nr. Einecs 200-028-5).”


(1)  Dată menționată la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (ii).

(2)  Dată menționată la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (i).


Top