EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0953

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/953 al Comisiei din 6 iunie 2017 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la formatul și la calendarul rapoartelor privind pozițiile transmise de către firmele de investiții și operatorii de piață care exploatează locuri de tranzacționare în temeiul Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2017/3671

OJ L 144, 7.6.2017, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/953/oj

7.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 144/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/953 AL COMISIEI

din 6 iunie 2017

de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la formatul și la calendarul rapoartelor privind pozițiile transmise de către firmele de investiții și operatorii de piață care exploatează locuri de tranzacționare în temeiul Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (1), în special articolul 58 alineatul (7),

întrucât:

(1)

Pentru a conferi o mai mare transparență piețelor de instrumente financiare derivate pe mărfuri, de certificate de emisii și de instrumente financiare derivate pe acestea, operatorii de piață și firmele de investiții care exploatează un loc de tranzacționare în care sunt tranzacționate aceste instrumente financiare ar trebui să facă public un raport săptămânal în care să se indice, pentru fiecare instrument financiar derivat pe mărfuri, certificat de emisii sau instrument financiar derivat pe acesta care depășește pragurile specificate în Regulamentul delegat (UE) 2017/591 al Comisiei privind standardele tehnice de reglementare pentru aplicarea de limite ale pozițiilor în cazul instrumentelor financiare derivate pe mărfuri (2), numărul total de persoane titulare ale contractului, precum și totalul pozițiilor deschise și să transmită acest raport Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

(2)

Transmiterea în timp util, într-un termen clar precizat și unic, a rapoartelor publicate anterior de către respectivele locuri de tranzacționare facilitează publicarea săptămânală centralizată de către ESMA a acestor rapoarte provenite din întreaga Uniune.

(3)

Din motive de coerență și pentru a se asigura buna funcționare a piețelor financiare, este necesar ca dispozițiile prezentului regulament și cele ale Directivei 2014/65/UE să se aplice de la aceeași dată.

(4)

Prezentul regulament are la bază proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmise Comisiei de către ESMA.

(5)

ESMA a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Termene de raportare

Operatorii de piață și firmele de investiții menționate la articolul 58 alineatul (1) din Directiva 2014/65/UE transmit ESMA raportul săptămânal menționat la litera (a) de la alineatul respectiv în ceea ce privește pozițiile agregate deținute la încheierea activității din fiecare săptămână până cel mai târziu în ziua de miercuri, ora 17.30 CET, din săptămâna următoare.

În cazul în care ziua de luni, marți sau miercuri din săptămâna în cursul căreia trebuie să fie prezentat respectivul raport nu este o zi lucrătoare pentru operatorul de piață sau pentru firma de investiții de la primul paragraf, respectivul operator de piață sau respectiva firmă de investiții transmite raportul cât mai curând posibil și cel mai târziu până în ziua de joi, ora 17.30 CET, din săptămâna respectivă.

Articolul 2

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 3 ianuarie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 iunie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173, 12.6.2014, p. 349.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2017/591 al Comisiei din 1 decembrie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru aplicarea de limite ale pozițiilor în cazul instrumentelor financiare derivate pe mărfuri (JO L 87, 31.3.2017, p. 479).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).


Top