EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0826

Regulamentul (UE) 2017/826 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a unor activități specifice care favorizează creșterea gradului de implicare a consumatorilor și a altor utilizatori finali de servicii financiare în procesul de elaborare a politicilor Uniunii în domeniul serviciilor financiare pentru perioada 2017-2020 (Text cu relevanță pentru SEE. )

OJ L 129, 19.5.2017, p. 17–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/826/oj

19.5.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 129/17


REGULAMENTUL (UE) 2017/826 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 17 mai 2017

de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a unor activități specifice care favorizează creșterea gradului de implicare a consumatorilor și a altor utilizatori finali de servicii financiare în procesul de elaborare a politicilor Uniunii în domeniul serviciilor financiare pentru perioada 2017-2020

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 169 alineatul (2) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Uniunea contribuie la asigurarea unui înalt nivel de protecție a consumatorilor și la afirmarea acestora ca element central al pieței interne, prin sprijinirea și completarea politicilor statelor membre, căutând să asigure faptul că cetățenii pot profita pe deplin de avantajele pieței interne și că astfel interesele lor juridice și economice sunt abordate și apărate în mod corespunzător. Un domeniu al serviciilor financiare care funcționează bine și este fiabil constituie o componentă esențială a pieței interne și a capacității sale transfrontaliere. Acesta necesită un cadru solid de reglementare și supraveghere, care, în mod simultan, să asigure stabilitatea financiară și să sprijine o economie sustenabile. În același timp, un domeniu al serviciilor financiare funcțional și de încredere ar trebui să asigure un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a altor utilizatori finali de servicii financiare, inclusiv a investitorilor de retail, a deponenților, a titularilor polițelor de asigurări, a membrilor și a beneficiarilor fondurilor de pensii, a acționarilor individuali, a debitorilor și a IMM-urilor.

(2)

Începând cu 2007, încrederea utilizatorilor finali de servicii financiare, și în special a consumatorilor, a fost zguduită de criza financiară și economică. Prin urmare, pentru a le restabili încrederea în soliditatea sectorului financiar și pentru a contribui la cele mai bune practici din acest domeniu, este important să crească nivelul de participare activă și implicarea consumatorilor și a altor utilizatori finali de servicii financiare, inclusiv a investitorilor individual a deponenților, a titularilor polițelor de asigurare, a membrilor și a beneficiarilor fondurilor de pensii, a acționarilor individuali, a debitorilor și a IMM-urilor, precum și a părților interesate care reprezintă interesele acestora, în procesul de elaborare a politicilor Uniunii și în alte politici multilaterale relevante din domeniul financiar.

(3)

Pentru atingerea acestor obiective, ca urmare a unei inițiative transversale în rândul partidelor din Parlamentul European, Comisia a lansat la sfârșitul anului 2011 un proiect-pilot menit să ofere granturi pentru a sprijini dezvoltarea unui centru de expertiză financiară în beneficiul consumatorilor, al altor utilizatori finali și al părților interesate care reprezintă interesele acestora pentru a crește capacitatea acestora de a participa la procesul de elaborare a politicilor Uniunii în domeniul serviciilor financiare și pentru a încuraja dezvoltarea unui sistem bancar rezistent. Principalele obiective de politică au vizat asigurarea faptului că factorii de decizie ai Uniunii, atunci când inițiază noi acte legislative, dispun și de alte puncte de vedere decât cele exprimate de către specialiștii din domeniul financiar, asigurându-se astfel că interesele consumatorilor și ale altor utilizatori finali de servicii financiare sunt reflectate în noile acte legislative ale Uniunii, că publicul larg este mai bine informat cu privire la chestiunile aflate în joc în reglementarea financiară, ceea ce are drept rezultat creșterea gradului de informare în domeniul financiar, și că se consolidează participarea activă a consumatorilor și a altor utilizatori finali de servicii financiare la procesul de elaborare a politicilor Uniunii în domeniul serviciilor financiare, având drept rezultat o legislație echilibrată a Uniunii.

(4)

Prin urmare, Comisia a acordat între 2012 și 2015, și ca urmare a unei cereri deschise de propuneri, granturi de funcționare pentru două entități fără scop lucrativ, Finance Watch și Better Finance. Aceste granturi au fost acordate în 2012 și 2013 în cadrul unui proiect-pilot cu durata de doi ani și începând cu 2014 sub forma unei acțiuni pregătitoare. Mai mult, în 2016 s-a decis să se ofere granturi pentru acțiuni în locul granturilor de funcționare, deoarece granturile pentru acțiuni asigură un control mai bun al cheltuielilor de la bugetul Uniunii. Întrucât o acțiune pregătitoare poate fi utilizată numai timp de până la trei ani consecutivi în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (3), este necesar un act legislativ care să furnizeze un temei juridic pentru finanțarea unor astfel de acțiuni începând cu 2017.

(5)

Finance Watch a fost înființată cu granturi din partea Uniunii în 2011 ca o asociație internațională fără scop lucrativ în temeiul dreptului belgian. Misiunea sa este de a apăra interesele societății civile în domeniul financiar. Ca urmare a granturilor acordate de Uniune, într-o perioadă scurtă, Finance Watch a reușit să reunească o echipă de experți calificați, care au efectuat studii, analize de politică și activități de comunicare în domeniul serviciilor financiare.

(6)

Better Finance este rezultatul reorganizărilor succesive și al redefinirii unor federații europene preexistente ale investitorilor și acționarilor începând din 2009. Grație granturilor acordate de Uniune, organizația a reușit să creeze un centru de expertiză financiară, axat în principal pe interesele consumatorilor, ale investitorilor individuali, ale acționarilor individuali, ale deponenților și ale altor utilizatori finali de servicii financiare, în conformitate cu componența sa și cu resursele sale.

(7)

Evaluarea proiectului-pilot desfășurată în 2015 și acțiunea pregătitoare subsecventă au arătat că obiectivele de politică au fost în general atinse. Finance Watch și Better Finance și-au desfășurat activitatea în domenii complementare de politică și au vizat categorii de public diferite. Împreună, activitățile lor au acoperit cea mai mare parte a agendei politice financiare a Uniunii începând cu 2012 și Finance Watch și Better Finance s-au străduit, în limita resurselor de care au dispus, să își extindă activitățile, astfel încât să acopere o mare parte a teritoriului Uniunii.

(8)

Ambele organizații au asigurat o valoare adăugată pentru activitățile membrilor lor naționali și pentru consumatorii din Uniune. Organizațiile naționale care se ocupă de o gamă largă de probleme ale consumatorilor de multe ori nu dispun de expertiză tehnică în domenii de politică legate în mod specific de serviciile financiare și de procesele de elaborare a politicilor în domeniu la nivelul Uniunii. În plus, până în prezent nu au fost identificate organizații similare la nivelul Uniunii. Deși evaluarea proiectului pilot a arătat că niciun alt candidat nu a răspuns la cererile de propuneri anuale succesive lansate începând cu 2012, programul instituit prin prezentul regulament ar trebui să fie deschis și pentru alți beneficiari potențiali după terminarea perioadei 2017-2020, dacă îndeplinesc cerințele programului.

(9)

În pofida eforturilor constante, organizațiile Finance Watch și Better Finance nu au reușit să atragă o finanțare stabilă și semnificativă din partea altor donatori, independenți de domeniul financiar, și, prin urmare, rămân în mare măsură dependente de finanțarea din partea Uniunii pentru a fi viabile din punct de vedere financiar. Cofinanțarea din partea Uniunii este, prin urmare, necesară în prezent pentru a se asigura resursele de care este nevoie pentru îndeplinirea obiectivelor de politică dorite în următorii ani, oferind stabilitate financiară acelor organizații, precum și experților lor și personalului administrativ al acestora, care au reușit până în prezent să își lanseze activitățile într-o perioadă scurtă de timp. Prin urmare, este necesar să se instituie un program al Uniunii pentru perioada 2017-2020 în vederea sprijinirii activităților Finance Watch și Better Finance („programul”), care să însoțească politici similare introduse de statele membre la nivel național. Stabilitatea financiară este de o importanță primordială pentru păstrarea personalului specializat, precum și pentru planificarea proiectelor pentru ambele organizații. Organizațiile care beneficiază de sprijin în cadrul programului ar trebui totuși să vizeze creșterea procentului de finanțare din alte surse.

(10)

Continuarea finanțării organizațiilor Finance Watch și a Better Finance pentru perioada 2017-2020 în aceleași condiții ca pentru acțiunea pregătitoare ar garanta că sunt menținute efectele pozitive ale activităților acestor organizații evaluate până în prezent. Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului ar trebui să se bazeze pe media costurilor efective suportate de fiecare organizație între 2012 și 2015. Rata maximă de cofinanțare din fondurile Uniunii, de 60 %, ar trebui să rămână neschimbată. În eventualitatea în care programul și finanțarea aferentă se prelungesc dincolo de 2020 și în care apar alți beneficiari potențiali, cererea de candidaturi ar trebui să fie deschisă oricărei alte organizații care îndeplinește criteriile programului și contribuie la atingerea obiectivelor acestuia.

(11)

Prezentul regulament stabilește un pachet financiar aferent programului pentru întreaga durată a acestuia, pachet financiar care urmează să reprezinte principala valoare de referință pentru Parlamentul European și pentru Consiliu pe durata procedurii bugetare anuale, în înțelesul punctului 17 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (4).

(12)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei în ceea ce privește stabilirea programelor anuale de lucru.

(13)

Înainte de data de 30 noiembrie a fiecărui an, fiecare beneficiar ar trebui să prezinte Comisiei o descriere a activităților planificate pentru anul următor pentru atingerea obiectivelor de politică ale programului. Aceste activități ar trebui să fie descrise în detaliu, inclusiv obiectivele, rezultatele preconizate și impactul acestora, costurile și calendarul estimate, precum și indicatorii relevanți pentru evaluarea acestora.

(14)

Sprijinul financiar ar trebui acordat în conformitate cu condițiile stabilite în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și în Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei (5).

(15)

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare privind rezultatele obținute în cadrul acestui program cel târziu cu 12 luni înainte de încheierea programului. Acest raport de evaluare ar trebui să examineze dacă programul ar trebui continuat după perioada 2017-2020. Orice prelungire, modificare sau reînnoire a programului după perioada 2017-2020 ar trebui să facă obiectul unei proceduri deschise de selectare a beneficiarilor.

(16)

Interesele financiare ale Uniunii ar trebui să fie protejate prin măsuri proporționale pe tot parcursul ciclului de cheltuieli, inclusiv prin prevenirea, depistarea și investigarea neregulilor, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau incorect utilizate, și, dacă este cazul, prin sancțiuni administrative și financiare.

(17)

Beneficiarii ar trebui să întreprindă toate eforturile pentru a asigura vizibilitatea activităților lor în toate statele membre. Pentru a asigura atingerea acestui obiectiv, beneficiarii ar trebui să facă tot posibilul pentru a stabili contacte cu organizațiile fără scop lucrativ pentru protecția consumatorilor din Uniune, pentru a traduce, atunci când este posibil, informațiile privind organizarea proprie, condițiile de aderare și activitățile desfășurate și pentru a publica aceste informații pe site-urile lor de internet.

(18

Pentru a asigura continuitatea acțiunilor sprijinite prin finanțarea acordată de Uniune și întreprinse de beneficiari, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării sale și ar trebui să se aplice de la 1 mai 2017.

(19)

Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume instituirea unui program al Uniunii de sprijinire a unor activități specifice care favorizează creșterea gradului de implicare a consumatorilor și a altor utilizatori finali de servicii financiare în procesul de elaborare a politicilor Uniunii în domeniul serviciilor financiare, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre dar, având în vedere amploarea și efectele sale, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Se instituie un program al Uniunii (denumit în continuare „programul”) pentru perioada cuprinsă între 1 mai 2017 și 31 decembrie 2020 pentru sprijinirea activităților organizațiilor menționate la articolul 3 alineatul (1). Respectivele activități contribuie la îndeplinirea obiectivelor de politică ale Uniunii în ceea ce privește creșterea gradului de implicare a consumatorilor și a altor utilizatori finali de servicii financiare, precum și a părților interesate care reprezintă interesele acestora, în procesul de elaborare a politicilor Uniunii și a altor politici multilaterale relevante în domeniul serviciilor financiare.

(2)   Pentru a-și atinge obiectivele, programul cofinanțează următoarele activități:

(a)

activități de cercetare, inclusiv cercetări și date proprii, precum și dezvoltarea competențelor de specialitate;

(b)

stabilirea de contacte cu consumatorii și cu alți utilizatori finali de servicii financiare prin preluarea contactului cu rețelele și serviciile de asistență telefonică pentru consumatori existente în statele membre pentru a identifica chestiunile relevante pentru elaborarea politicilor Uniunii în vederea protejării intereselor consumatorilor în domeniul serviciilor financiare;

(c)

activități de sensibilizare, de diseminare și de oferire de formare și educație în domeniul financiar, direct sau prin membrii de la nivel național, inclusiv unui public larg de consumatori, alți utilizatori finali de servicii financiare, precum și nespecialiștilor;

(d)

activități de consolidare a interacțiunilor dintre membrii organizațiilor menționate la articolul 3 alineatul (1), precum și activități de promovare și de consiliere în materie de politici pentru susținerea punctelor de vedere ale respectivilor membri la nivelul Uniunii și pentru promovarea interesului public și general față de reglementările în domeniul financiar și față de reglementările Uniunii.

Articolul 2

Obiectivele programului

(1)   Programul are următoarele obiective:

(a)

consolidarea în continuare a participării și implicării active a consumatorilor și a altor utilizatori finali de servicii financiare, precum și a părților interesate care reprezintă interesele consumatorilor și ale altor utilizatori finali de servicii financiare, în procesul de elaborare a politicilor Uniunii și în alte politici multilaterale relevante pentru domeniul serviciilor financiare;

(b)

să informeze consumatorii și alți utilizatori finali de servicii financiare, precum și părțile interesate care reprezintă interesele acestora, cu privire la chestiunile aflate în joc în reglementarea domeniului financiar.

(2)   Comisia asigură evaluarea sistematică a programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1), în special prin solicitarea către beneficiari de a furniza următoarele elemente:

(a)

o descriere anuală a acțiunilor realizate de beneficiari în cadrul programului;

(b)

un raport anual de activitate, care include indicatori cantitativi și calitativi pentru fiecare activitate planificată și desfășurată de către beneficiari;

(c)

un raport financiar.

O astfel de evaluare cuprinde și întocmirea raportului menționat la articolul 9 alineatul (1).

Articolul 3

Beneficiarii programului

(1)   Finance Watch și Better Finance sunt beneficiarii programului („beneficiarii”).

(2)   Pentru a beneficia de acest program, un beneficiar trebuie să fie o entitate juridică neguvernamentală, fără scop lucrativ, independentă de orice interes industrial, comercial sau economic. Acesta nu poate să aibă interese conflictuale și trebuie să reprezinte prin membrii săi interesele consumatorilor Uniunii și ale altor utilizatori finali din domeniul serviciilor financiare.

Pentru reprezentarea intereselor consumatorilor și ale altor utilizatori finali de servicii financiare din cât mai multe state membre cu putință, un beneficiar urmărește să își extindă rețeaua de membri activi pe teritoriul statelor membre și să garanteze o largă acoperire geografică.

Comisia asistă beneficiarii în identificarea membrilor potențiali în statele membre. Comisia se asigură, de asemenea, că fiecare beneficiar menține conformitatea cu criteriile stabilite la primul și al doilea paragraf din prezentul alineat pe toată durata programului, prin includerea acestora în programele anuale de lucru menționate la articolul 7 și evaluând în fiecare an dacă beneficiarii îndeplinesc aceste criterii înainte de a acorda granturile pentru acțiuni menționate la articolul 4.

(3)   În cazul în care beneficiarii fuzionează, entitatea juridică rezultantă devine beneficiarul exclusiv al programului.

Articolul 4

Acordarea granturilor

Finanțarea în cadrul programului se acordă sub formă de granturi anuale pentru acțiuni și se bazează pe propunerile prezentate de beneficiari în conformitate cu articolul 7 alineatul (2).

Articolul 5

Transparență

(1)   Orice comunicare sau publicare privind o acțiune realizată de un beneficiar și finanțată în cadrul programului trebuie să menționeze că beneficiarul a primit finanțare de la bugetul Uniunii.

(2)   În termen de două luni de la adoptarea programelor anuale de lucru de către Comisie, fiecare beneficiar furnizează simultan publicului și organizațiilor fără scop lucrativ relevante pentru protecția consumatorilor următoarele informații:

(a)

structura organizatorică proprie și domeniul de activitate;

(b)

posibilitatea de a deveni membru, condițiile de aderare și structura beneficiarului;

(c)

care din activitățile sale intră în domeniul de aplicare al articolul 1 alineatul (2).

Articolul 6

Dispoziții financiare

(1)   Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului pentru perioada 1 mai 2017-31 decembrie 2020 este de maximum 6 000 000 EUR, la prețurile actuale.

(2)   Parlamentul European și Consiliul autorizează creditele anuale disponibile în limitele stabilite de cadrul financiar multianual.

Articolul 7

Punerea în aplicare a programului

(1)   Comisia pune în aplicare programul în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(2)   Pentru a beneficia de acest program, fiecare beneficiar prezintă în fiecare an Comisiei, până la data de 30 noiembrie, o descriere a activităților menționate la articolul 1 alineatul (2) planificate pentru anul următor care vizează atingerea obiectivelor de politică ale programului („propunerea”). Aceste activități sunt descrise în detaliu, inclusiv obiectivele, rezultatele preconizate și impactul acestora, costurile estimate și calendarul, precum și indicatorii relevanți pentru evaluarea acestora.

(3)   Comisia pune în aplicare programul în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 prin stabilirea de programe anuale de lucru.

Programele anuale de lucru stabilesc obiectivele care vor fi urmărite, rezultatele preconizate ale acțiunilor întreprinse de către beneficiari, modalitățile de punere în aplicare a acestor acțiuni și cuantumul de finanțare necesar pentru efectuarea lor. De asemenea, programele conțin o descriere a acțiunilor care trebuie finanțate, o indicație privind cuantumul de finanțare alocat fiecărei acțiuni și un calendar orientativ al punerii în aplicare.

În ceea ce privește granturile pentru acțiuni, programele anuale de lucru stabilesc prioritățile și criteriile principale de atribuire și rata maximă de cofinanțare. Rata maximă de cofinanțare directă este de 60 % din costurile eligibile. În cazul în care beneficiarul primește finanțare de la membri care sunt ei înșiși beneficiari ai unei finanțări din partea Uniunii, Comisia limitează contribuția sa anuală pentru a garanta că finanțarea directă sau indirectă totală de la bugetul Uniunii pentru acțiunile din cadrul programului în favoarea respectivului beneficiar nu depășește 70 % din costurile totale eligibile.

(4)   Comisia adoptă programele anuale de lucru prin intermediul unei decizii de finanțare.

Articolul 8

Protejarea intereselor financiare ale Uniunii

(1)   Comisia ia măsurile necesare pentru a se asigura că, la punerea în aplicare a acțiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament, interesele financiare ale Uniunii sunt protejate prin aplicarea de măsuri preventive împotriva fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin realizarea de verificări efective și, în cazul identificării unor nereguli, prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit, și dacă este cazul, prin impunerea de sancțiuni de natură administrativă și financiară eficiente, proporționale și disuasive.

(2)   Comisia sau reprezentanții săi și Curtea de Conturi au competența de a audita, atât pe baza documentelor, cât și a inspecțiilor la fața locului, toți beneficiarii de granturi, contractanții și subcontractanții care au primit fonduri din partea Uniunii în cadrul programului.

(3)   Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului, în conformitate cu dispozițiile și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (6) și în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului (7), cu scopul de a identifica cazurile de fraudă, corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu un acord de grant, o decizie de acordare a unui grant sau un contract de finanțare în cadrul programului.

(4)   Fără a se aduce atingere alineatelor (1), (2) și (3), acordurile de cooperare cu țările terțe și cu organizațiile internaționale, contractele, acordurile de grant și deciziile de acordare a granturilor rezultate din punerea în aplicare a prezentului regulament trebuie să conțină dispoziții care împuternicesc în mod expres Comisia, Curtea de Conturi și OLAF să efectueze astfel de audituri și investigații, în conformitate cu competențele care le revin.

Articolul 9

Evaluarea programului

(1)   Cel târziu cu 12 luni înainte de încheierea programului, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare privind îndeplinirea obiectivelor programului și, la cerere, pune la dispoziția acestora toate informațiile utilizate în vederea evaluării și de care dispune Comisia, cu respectarea dispozițiilor privind protecția datelor și a obligațiilor de păstrare a confidențialității aplicabile.

Raportul de evaluare evaluează pertinența și valoarea adăugată a programului în ansamblu, eficacitatea și eficiența executării sale și eficacitatea generală și individuală a acțiunii beneficiarilor în ceea ce privește obiectivele prevăzute la articolul 2 alineatul (1).

(2)   Raportul de evaluare menționat la alineatul (1) se transmite, pentru informare, Comitetului Economic și Social European.

Articolul 10

Dispoziție tranzitorie

Beneficiarii prezintă Comisiei propunerea pentru primul an al programului până la 3 iunie 2017.

Articolul 11

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 mai 2017 până la 31 decembrie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 17 mai 2017.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

C. ABELA


(1)  JO C 34, 2.2.2017, p. 117.

(2)  Poziția Parlamentului European din 27 aprilie 2017 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 11 mai 2017.

(3)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(4)  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(5)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

(7)  Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).


Top