EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L0164

Directiva (UE) 2017/164 a Comisiei din 31 ianuarie 2017 de stabilire a unei a patra liste de valori-limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivelor 91/322/CEE, 2000/39/CE și 2009/161/UE ale Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2017/0396

OJ L 27, 1.2.2017, p. 115–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/164/oj

1.2.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 27/115


DIRECTIVA (UE) 2017/164 A COMISIEI

din 31 ianuarie 2017

de stabilire a unei a patra liste de valori-limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivelor 91/322/CEE, 2000/39/CE și 2009/161/UE ale Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă (denumită în continuare „Directiva 98/24/CE”) (1), în special articolul 3 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Directiva 98/24/CE, Comisia trebuie să propună obiective ale Uniunii sub formă de valori-limită orientative de expunere profesională (VLOEP) care să fie stabilite la nivelul Uniunii, pentru a asigura protecția lucrătorilor împotriva riscurilor generate de expunerea la substanțe chimice periculoase.

(2)

Articolul 3 alineatul (2) din Directiva 98/24/CE autorizează Comisia să stabilească sau să revizuiască valorile-limită orientative de expunere profesională, ținând cont de disponibilitatea tehnicilor de măsurare, prin măsuri adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 din Directiva 89/391/CEE a Consiliului (2).

(3)

Comisia este asistată în îndeplinirea acestei sarcini de Comitetul științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici (CSLEP), instituit prin Decizia 2014/113/UE a Comisiei (3).

(4)

În conformitate cu Directiva 98/24/CE, prin „valoare limită de expunere profesională” se înțelege, dacă nu este precizat altfel, limita mediei ponderate în funcție de timp a concentrației unui agent chimic în aer, în spațiul în care respiră un lucrător, pentru o perioadă de referință specificată.

(5)

Valorile-limită orientative de expunere profesională sunt valori bazate pe criterii de sănătate, acestea fiind calculate de Comitetul științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici pe baza celor mai recente date științifice disponibile și fiind adoptate de Comisie ținând seama de tehnicile de măsurare actuale. Valorile reprezintă nivelurile pragurilor de expunere sub care, în general, un agent chimic specific nu ar trebui să aibă niciun efect dăunător asupra sănătății în urma unei expuneri de scurtă durată sau a unei expuneri zilnice de-a lungul vieții profesionale. Acestea constituie obiectivele Uniunii și sunt concepute în vederea sprijinirii angajatorilor pentru a stabili și a evalua riscurile și pentru a pune în aplicare măsuri de prevenire și protecție în conformitate cu Directiva 98/24/CE.

(6)

În conformitate cu recomandările Comitetului științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici, valorile-limită orientative de expunere profesională sunt stabilite în raport cu o perioadă de referință de opt ore ca medie ponderată în timp (valori-limită de expunere pe termen lung), cât și, în cazul anumitor agenți chimici, în raport cu perioade de referință mai scurte, în general de cincisprezece minute ca medie ponderată în timp (valori-limită de expunere pe termen scurt), pentru a lua în considerare efectele legate de o expunere pe termen scurt.

(7)

Pentru orice agent chimic în cazul căruia s-a stabilit o valoare-limită orientativă de expunere profesională la nivelul Uniunii, statele membre au obligația de a stabili o valoare-limită de expunere profesională la nivel național. În acest sens, ele sunt obligate să țină seama de valoarea-limită de la nivelul Uniunii, stabilind natura valorii-limită naționale în conformitate cu legislația și practica naționale.

(8)

Valorile-limită orientative de expunere profesională sunt o parte importantă a sistemului general pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătate generate de expunerea la substanțe chimice periculoase.

(9)

În conformitate cu articolul 3 din Directiva 98/24/CE, Comitetul științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici a evaluat raportul dintre efectele asupra sănătății ale agenților chimici enumerați în cele treizeci și una de rubrici din anexa la prezenta directivă și nivelul expunerii profesionale și recomandat pentru toți agenții chimici respectivi, în scopul de a stabili valori-limită orientative de expunere profesională pentru expunerea prin inhalare în raport cu o perioadă de referință de opt ore ca medie ponderată în timp. Prin urmare, este necesar să se stabilească valori-limită de expunere pe termen lung pentru toți agenții respectivi în anexa la prezenta directivă.

(10)

În cazul unora dintre acești agenți chimici, Comitetul științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici a recomandat, de asemenea, stabilirea unor astfel de valori-limită în raport cu perioade de referință mai scurte și/sau menționarea riscurilor pentru piele.

(11)

Patru dintre acești agenți chimici – monoxidul de azot, hidroxidul de calciu, hidrura de litiu și acidul acetic – se află în prezent pe lista din anexa la Directiva 91/322/CEE a Comisiei (4).

(12)

Unul dintre acești agenți chimici, 1,4-diclorbenzen, se află în prezent pe lista din anexa la Directiva 2000/39/CE a Comisiei (5).

(13)

Unul dintre acești agenți chimici, bisfenolul A, se află în prezent pe lista din anexa la Directiva 2009/161/UE a Comisiei (6).

(14)

Pentru agenții în cauză, Comitetul științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici a recomandat stabilirea unor noi valori-limită orientative de expunere profesională. Prin urmare, este necesar să se includă valori-limită revizuite pentru cei șase agenți chimici în cauză din anexa la prezenta directivă și să se elimine rubricile referitoare la agenții chimici respectivi din anexele la Directivele 91/322/CEE, 2000/39/CE și 2009/161/UE.

(15)

Pentru unul dintre agenții chimici enumerați în cele treizeci și una de rubrici din anexa la prezenta directivă, acidul acrilic, Comitetul științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici a recomandat o valoare-limită de expunere pe termen scurt în raport cu o perioadă de referință de un minut. Prin urmare, este necesar să se stabilească o astfel de valoare-limită de expunere pe termen scurt pentru acest agent chimic în anexa la prezenta directivă.

(16)

Pentru anumite substanțe, este necesar să se ia, de asemenea, în considerare posibilitatea penetrării prin piele, pentru a garanta cel mai bun nivel posibil de protecție. Printre agenții chimici enumerați în cele treizeci și una de rubrici din anexa la prezenta directivă, Comitetul științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici a identificat posibilitatea unei absorbții semnificative prin piele pentru triazotatul de glicerol, tetraclorura de carbon, cianura de hidrogen, clorura de metilen, nitroetan, 1,4-diclorbenzen, formiatul de metil, tetracloretilenă, cianura de sodiu și cianura de potasiu. Prin urmare, este adecvat să se prevadă în anexa la prezenta directivă observații care să indice posibilitatea absorbției semnificative prin piele în cazul acestor agenți chimici, pe lângă valorile-limită orientative de expunere profesională.

(17)

Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă (7), consultat în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 98/24/CE, a recunoscut că au existat preocupări în ceea ce privește fezabilitatea din punct de vedere tehnic a valorilor-limită orientative de expunere profesională propuse pentru monoxidul de azot și dioxidul de azot în exploatările miniere subterane și în șantierele de săpare a tunelurilor, respectiv pentru monoxidul de carbon în exploatările miniere subterane. Comitetul a recunoscut, de asemenea, că în prezent există probleme legate de disponibilitatea metodelor de măsurare care ar putea fi utilizate pentru a demonstra respectarea valorii-limită propuse pentru dioxidul de azot în exploatările miniere subterane și în șantierele de săpare a tunelurilor. Prin urmare, este necesar să se permită statelor membre să folosească o perioadă de tranziție în ceea ce privește punerea în aplicare, în exploatările miniere subterane și în șantierele de săpare a tunelurilor, a valorilor-limită stabilite pentru monoxidul de azot, dioxidul de azot și monoxidul de carbon din anexa la prezenta directivă și să se permită Comisiei să examineze chestiunile menționate mai sus înainte de sfârșitul perioadei de tranziție. În cursul acestei perioade de tranziție, statele membre pot continua să aplice valorile-limită existente, în loc să le aplice pe cele stabilite în anexa la prezenta directivă.

(18)

În conformitate cu Declarația politică comună din 28 septembrie 2011 a statelor membre și a Comisiei privind documentele explicative (8), statele membre și-au luat angajamentul de a adăuga la notificarea măsurilor lor de transpunere, în cazuri justificate, unul sau mai multe documente care să explice relația dintre componentele unei directive și părțile corespunzătoare din instrumentele naționale de transpunere.

(19)

În ceea ce privește prezenta directivă, Comisia consideră că este justificată transmiterea unor astfel de documente sub forma unui tabel de corespondență între măsurile naționale și prezenta directivă, având în vedere că, pentru anumiți agenți, valorile-limită de expunere profesională naționale există deja în legislația națională și având în vedere diversitatea și natura tehnică a instrumentelor juridice la nivel național pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională.

(20)

Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă și-a emis avizele la 27 noiembrie 2014 și la 21 mai 2015.

(21)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului pentru adaptarea la progresul tehnic instituit în temeiul articolului 17 din Directiva 89/391/CEE a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

O a patra listă de valori-limită orientative de expunere profesională ale Uniunii se stabilește pentru agenții chimici prevăzuți în anexă.

Articolul 2

Statele membre stabilesc valori-limită de expunere profesională naționale pentru agenții chimici enumerați în anexă, ținând seama de valorile stabilite la nivelul Uniunii.

Articolul 3

În anexa la Directiva 91/322/CEE, trimiterile la acid acetic, dihidroxid de calciu, hidrură de litiu și monoxid de azot se elimină cu efect de la 21 august 2018, sub rezerva dispozițiilor de la articolul 6 alineatul (2) litera (a).

Articolul 4

În anexa la Directiva 2000/39/CE, trimiterea la 1,4-diclorbenzen se elimină cu efect de la 21 august 2018.

Articolul 5

În anexa la Directiva 2009/161/UE, trimiterea la bisfenol A se elimină cu efect de la 21 august 2018.

Articolul 6

(1)   În cazul exploatărilor miniere subterane și al șantierelor de săpare a tunelurilor, statele membre pot beneficia de o perioadă de tranziție care se încheie cel târziu la 21 august 2023, în ceea ce privește valorile-limită pentru monoxidul de azot, dioxidul de azot și monoxidul de carbon.

(2)   Pe parcursul perioadei de tranziție menționate la alineatul (1), statele membre pot continua să aplice următoarele valori, în loc să aplice valorile-limită stabilite în anexă:

(a)

în ceea ce privește monoxidul de azot: valorile-limită existente stabilite în conformitate cu anexa la Directiva 91/322/CEE;

(b)

în ceea ce privește dioxidul de azot și monoxidul de carbon: valorile-limită naționale în vigoare la 1 februarie 2017.

Articolul 7

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel târziu până la 21 august 2018.

Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte și anexează la notificarea lor unul sau mai multe documente explicative sub formă de tabele care ilustrează corespondența dintre acte și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 8

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 9

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 31 ianuarie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 131, 5.5.1998, p. 11.

(2)  Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (JO L 183, 29.6.1989, p. 1).

(3)  Decizia 2014/113/UE a Comisiei din 3 martie 2014 privind constituirea Comitetului științific pentru stabilirea valorilor limită de expunere profesională la agenți chimici și de abrogare a Deciziei 95/320/CE (JO L 62, 4.3.2014, p. 18).

(4)  Directiva 91/322/CEE a Comisiei din 29 mai 1991 privind stabilirea valorilor limită cu caracter orientativ prin aplicarea Directivei 80/1107/CEE a Consiliului privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți chimici, fizici și biologici la locul de muncă (JO L 177, 5.7.1991, p. 22).

(5)  Directiva 2000/39/CE a Comisiei din 8 iunie 2000 de stabilire a primei liste de valori limită orientative ale expunerii profesionale în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă (JO L 142, 16.6.2000, p. 47).

(6)  Directiva 2009/161/UE a Comisiei din 17 decembrie 2009 de stabilire a unei a treia liste de valori-limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei (JO L 338, 19.12.2009, p. 87).

(7)  Decizia 2003/C 218/01 a Consiliului din 22 iulie 2003 de instituire a unui Comitet consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă (JO C 218, 13.9.2003, p. 1).

(8)  JO C 369, 17.12.2011, p. 14.


ANEXĂ

Nr. CE (1)

Nr. CAS (2)

DENUMIREA AGENTULUI CHIMIC

VALORI-LIMITĂ

Observație (3)

8 ore (4)

Termen scurt (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

Mangan și compuși de mangan anorganici

(ca mangan)

0,2 (8)

0,05 (9)

200-240-8

55-63-0

Triazotat de glicerol

0,095

0,01

0,19

0,02

piele

200-262-8

56-23-5

Tetraclorură de carbon; Tetraclormetan

6,4

1

32

5

piele

200-521-5

61-82-5

Amitrol

0,2

200-580-7

64-19-7

Acid acetic

25

10

50

20

200-821-6

74-90-8

Cianură de hidrogen

(ca cianură)

1

0,9

5

4,5

piele

200-838-9

75-09-2

Clorură de metilen; Diclormetan

353

100

706

200

piele

200-864-0

75-35-4

Clorură de viniliden; 1,1-Dicloroetilenă

8

2

20

5

201-083-8

78-10-4

Ortosilicat de tetraetil

44

5

201-177-9

79-10-7

acid acrilic; Acid prop-2-enoic

29

10

59 (10)

20 (10)

201-188-9

79-24-3

Nitroetan

62

20

312

100

piele

201-245-8

80-05-7

Bisfenol A; 4,4′-izopropilidendifenol

2 (8)

202-981-2

101-84-8

difenil eter

7

1

14

2

203-234-3

104-76-7

2-etilhexan-1-ol

5,4

1

203-400-5

106-46-7

1,4-diclorobenzen; p-diclorbenzen

12

2

60

10

piele

203-453-4

107-02-8

Acroleină; Aldehidă acrilică; Prop-2-enal

0,05

0,02

0,12

0,05

203-481-7

107-31-3

Formiat de metil

125

50

250

100

piele

203-788-6

110-65-6

2-butină-1,4-diol

0,5

204-825-9

127-18-4

Tetracloretilenă

138

20

275

40

piele

205-500-4

141-78-6

Acetat de etil

734

200

1 468

400

205-599-4

143-33-9

cianură de sodiu

(ca cianură)

1

5

piele

205-792-3

151-50-8

Cianură de potasiu

(ca cianură)

1

5

piele

207-069-8

431-03-8

Diacetil; Butanedionă

0,07

0,02

0,36

0,1

211-128-3

630-08-0

Monoxid de carbon

23

20

117

100

215-137-3

1305-62-0

Dihidroxid de calciu

1 (9)

4 (9)

215-138-9

1305-78-8

Oxid de calciu

1 (9)

4 (9)

231-195-2

7446-09-5

Anhidridă sulfuroasă

1,3

0,5

2,7

1

231-484-3

7580-67-8

Hidrură de litiu

0,02 (8)

233-271-0

10102-43-9

Monoxid de azot

2,5

2

233-272-6

10102-44-0

Dioxid de azot

0,96

0,5

1,91

1

262-967-7

61788-32-7

Trifenil, hidrogenat

19

2

48

5


(1)  

Nr. CE: Numărul CE (Comunitatea Europeană), identificatorul numeric pentru substanțe în cadrul Uniunii Europene.

(2)  

Nr. CAS: număr de înregistrare al Chemical Abstracts Service.

(3)  O observație referitoare la piele asociată valorii-limită de expunere profesională indică posibilitatea unei absorbții semnificative prin piele.

(4)  Măsurat sau calculat în raport cu o perioadă de referință de opt ore ca medie ponderată în timp (MPT).

(5)  Nivel de expunere pe termen scurt (STEL). Valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere și care se raportează la o perioadă de cincisprezece minute, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

(6)  

mg/m3 : miligrame pe metru cub de aer. Pentru substanțe chimice în fază gazoasă sau de vapori, valoarea limită este exprimată la 20 °C și la 101,3 kPa.

(7)  

ppm: părți pe milion și pe volum de aer (ml/m3).

(8)  Fracție inhalabilă.

(9)  Fracție respirabilă.

(10)  Valoarea-limită a expunerii pe termen scurt în raport cu o perioadă de referință de 1 minut.


Top