Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2117

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2117 a Comisiei din 21 noiembrie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru producția de compuși chimici organici în cantități mari [notificată cu numărul C(2017) 7469] (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2017/7469

OJ L 323, 7.12.2017, p. 1–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2117/oj

7.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 323/1


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2117 A COMISIEI

din 21 noiembrie 2017

de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru producția de compuși chimici organici în cantități mari

[notificată cu numărul C(2017) 7469]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (1), în special articolul 13 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) reprezintă referința pentru stabilirea condițiilor de autorizare a instalațiilor care fac obiectul capitolului II din Directiva 2010/75/UE, iar autoritățile competente ar trebui să stabilească valori-limită de emisie care să asigure faptul că, în condiții normale de funcționare, emisiile nu depășesc nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, prevăzute în concluziile privind BAT.

(2)

Forumul compus din reprezentanții statelor membre, ai industriilor vizate și ai organizațiilor neguvernamentale care promovează protecția mediului, instituit prin Decizia Comisiei din 16 mai 2011 (2), a transmis Comisiei, la 5 aprilie 2017, avizul său referitor la conținutul propus al documentului de referință privind BAT pentru producția de compuși chimici organici în cantități mari. Avizul forumului este pus la dispoziția publicului.

(3)

Concluziile privind BAT, stabilite în anexa la prezenta decizie, constituie elementul esențial al documentului respectiv de referință privind BAT.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 75 alineatul (1) din Directiva 2010/75/UE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru producția de compuși chimici organici în cantități mari, prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 noiembrie 2017.

Pentru Comisie

Karmenu VELLA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 334, 17.12.2010, p. 17.

(2)  Decizia Comisiei din 16 mai 2011 privind instituirea unui forum pentru schimbul de informații conform articolului 13 din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (JO C 146, 17.5.2011, p. 3).


ANEXĂ

CONCLUZII PRIVIND CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE (BAT) PENTRU PRODUCȚIA DE COMPUȘI CHIMICI ORGANICI ÎN CANTITĂȚI MARI

DOMENIUL DE APLICARE

Prezentele concluzii privind BAT se referă la producția următorilor compuși chimici organici menționați la punctul 4.1 din anexa I la Directiva 2010/75/UE:

(a)

hidrocarburi simple (liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, alifatice sau aromatice);

(b)

hidrocarburi cu conținut de oxigen, cum sunt alcoolii, aldehidele, cetonele, acizii carboxilici, esterii și amestecurile de esteri, acetații, eterii, peroxizii și rășinile epoxidice;

(c)

hidrocarburi sulfuroase;

(d)

hidrocarburi azotoase, cum sunt aminele, amidele, compușii nitriți, compușii nitro sau compușii nitrați, nitrilii, cianații, izocianații;

(e)

hidrocarburi cu conținut de fosfor;

(f)

hidrocarburi halogenate;

(g)

compuși organometalici;

(h)

agenți activi de suprafață și agenți tensioactivi.

Prezentele concluzii privind BAT vizează și producția peroxidului de hidrogen menționat la punctul 4.2 litera (e) din anexa I la Directiva 2010/75/UE.

Prezentele concluzii privind BAT se referă și la arderea combustibililor în cuptoare/încălzitoare utilizate în procesele tehnologice, atunci când aceasta face parte din activitățile menționate anterior.

Prezentele concluzii privind BAT se referă la producția compușilor chimici menționați anterior în procese continue, în care capacitatea totală de producție a acestor compuși chimici depășește 20 kt/an.

Prezentele concluzii privind BAT nu se referă la următoarele:

arderea combustibililor, altfel decât într-un cuptor/încălzitor utilizat în procesele tehnologice sau într-un oxidator termic/catalitic; aceasta poate face obiectul concluziilor privind BAT pentru instalațiile mari de ardere (LCP);

incinerarea deșeurilor; aceasta poate face obiectul concluziilor privind BAT pentru incinerarea deșeurilor (WI);

producția de etanol care are loc într-o instalație inclusă în descrierea activității de la punctul 6.4 litera (b) subpunctul (ii) din anexa I la Directiva 2010/75/UE sau care este vizată ca activitate direct asociată cu o astfel de instalație; aceasta poate face obiectul concluziilor privind BAT pentru industria alimentară, a băuturilor și a lactatelor (FDM).

Alte concluzii privind BAT care sunt complementare pentru activitățile vizate de prezentele concluzii privind BAT sunt următoarele:

sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic (CWW);

tratarea comună a gazelor reziduale în sectorul chimic (WGC).

Alte concluzii privind BAT și documente de referință care ar putea fi relevante pentru activitățile vizate de prezentele concluzii privind BAT sunt următoarele:

Efectele economice și intersectoriale (ECM);

Emisiile rezultate din depozitare (EFS);

Eficiența energetică (ENE);

Sistemele de răcire industriale (ICS);

Instalațiile mari de ardere (LCP);

Rafinarea petrolului mineral și a gazului (REF);

Monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile prevăzute de Directiva privind emisiile industriale (ROM);

Incinerarea deșeurilor (WI);

Tratarea deșeurilor (WT).

CONSIDERAȚII GENERALE

Cele mai bune tehnici disponibile

Tehnicile enumerate și descrise în prezentele concluzii privind BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Se pot utiliza alte tehnici care asigură cel puțin un nivel echivalent de protecție a mediului.

Cu excepția cazului în care se precizează altfel, concluziile privind BAT sunt general aplicabile.

Perioadele de calculare a mediei și condițiile de referință pentru emisiile în aer

Cu excepția cazului în care se precizează altfel, nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru emisiile în aer indicate în prezentele concluzii privind BAT se referă la valorile concentrației, exprimată ca masă de substanță emisă raportată la volumul de gaze reziduale în condiții standard (gaz uscat la temperatura de 273,15 K și la presiunea de 101,3 kPa), folosind unitatea mg/Nm3.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, perioadele de calculare a mediei corespunzătoare BAT-AEL pentru emisiile în aer sunt definite după cum urmează.

Tipul măsurătorii

Perioada de calculare a mediei

Definiție

Continuă

Medie zilnică

Valoarea medie pe o perioadă de 1 zi, bazată pe mediile valabile pe oră sau pe jumătate de oră

Periodică

Medie pe perioada de prelevare

Media a trei măsurări consecutive de cel puțin 30 de minute fiecare (1)  (2)

Dacă BAT-AEL se referă la încărcături de emisii specifice, exprimate în încărcătura de substanță emisă pe unitatea de producție, încărcăturile de emisii specifice medii ls se calculează folosind ecuația 1:

Ecuația 1:

Formula

unde:

n

=

numărul perioadelor de măsurare;

ci

=

concentrația medie a substanței în perioada celei de a i-a măsurări;

qi

=

debitul mediu în perioada celei de a i-a măsurări;

pi

=

producția în perioada celei de a i-a măsurări.

Nivelul de referință al oxigenului

Pentru cuptoarele/încălzitoarele pentru procese tehnologice, nivelul de referință al oxigenului din gazele reziduale (OR ) este de 3 % în volum.

Conversia la nivelul de referință al oxigenului

Concentrația emisiilor la nivelul de referință al oxigenului se calculează folosind ecuația 2:

Ecuația 2:

Formula

unde:

ER

=

concentrația emisiilor la nivelul de referință al oxigenului OR ;

OR

=

nivelul de referință al oxigenului (% în volum);

EM

=

concentrația măsurată a emisiilor;

OM

=

nivelul măsurat al oxigenului (% în volum).

Perioadele de calculare a mediei pentru emisiile în apă

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, perioadele de calculare a mediei asociate cu nivelurile performanței de mediu asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEPL) pentru emisiile în apă, exprimate în concentrații, sunt definite după cum urmează.

Perioada de calculare a mediei

Definiție

Media valorilor obținute în cursul unei luni

Valoarea medie ponderată în funcție de debit obținută în cursul unei luni din probele compozite proporționale cu debitul prelevate timp de 24 de ore, în condiții normale de funcționare (3)

Media valorilor obținute în cursul unui an

Valoarea medie ponderată în funcție de debit obținută în cursul unui an din probele compozite proporționale cu debitul prelevate timp de 24 de ore, în condiții normale de funcționare (3)

Mediile ponderate în funcție de debit ale parametrului (cw ) se calculează folosind ecuația 3:

Ecuația 3:

Formula

unde:

n

=

numărul perioadelor de măsurare;

ci

=

concentrația medie a parametrului în perioada celei de a i-a măsurări;

qi

=

debitul mediu în perioada celei de a i-a măsurări.

Dacă BAT-AEPL se referă la încărcături de emisii specifice, exprimate în încărcătura de substanță emisă pe unitatea de producție, încărcăturile de emisii specifice medii se calculează folosind ecuația 1.

Acronime și definiții

În sensul prezentelor concluzii privind BAT, se aplică următoarele acronime și definiții:

Termen utilizat

Definiție

BAT-AEPL

Nivel de performanță de mediu asociat BAT, descris în Decizia de punere în aplicare 2012/119/UE a Comisiei (4). BAT-AEPL includ și nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL), definite la articolul 3 punctul 13 din Directiva 2010/75/UE

BTX

Termen colectiv pentru benzen, toluen și orto-, meta- și paraxilen sau amestecurile acestora

CO

Monoxid de carbon

Unitate de ardere

Orice echipament tehnic în care combustibilii sunt oxidați pentru a folosi căldura astfel generată. Unitățile de ardere includ cazanele, motoarele, turbinele și cuptoarele/încălzitoarele pentru procese tehnologice, dar nu includ unitățile de tratare a gazelor reziduale (de exemplu, oxidatorul termic/catalitic utilizat pentru reducerea emisiilor de compuși organici)

Măsurare continuă

Măsurarea cu ajutorul unui „sistem de măsurare automată” instalat permanent în unitate

Proces continuu

Proces în care materiile prime sunt introduse continuu în reactor, iar produșii de reacție sunt apoi introduși în unitățile de separare și/sau de recuperare din aval conectate la reactor

Cupru

Suma dintre cupru și compușii acestuia, sub formă dizolvată sau de particule, exprimată ca Cu

DNT

Dinitrotoluen

EB

Etilbenzen

DCE

Diclorură de etilenă

EG

Etilenglicoli

OE

Oxid de etilenă

Etanolamine

Termen colectiv pentru monoetanolamină, dietanolamină și trietanolamină sau amestecurile acestora

Etilenglicoli

Termen colectiv pentru monoetilenglicol, dietilenglicol și trietilenglicol sau amestecurile acestora

Instalație existentă

O instalație care nu este o instalație nouă

Unitate existentă

O unitate care nu este o unitate nouă

Gaze de ardere

Gazele de evacuare care părăsesc unitatea de ardere

I-TEQ

Echivalent toxic internațional – obținut prin utilizarea factorilor internaționali de echivalență toxică definiți în partea 2 din anexa VI la Directiva 2010/75/UE

Olefine inferioare

Termen colectiv pentru etilenă, propilenă, butilenă și butadienă sau amestecurile acestora

Modernizare semnificativă a instalației

Modificare majoră a proiectului sau a tehnologiei unei instalații, care implică adaptări majore sau înlocuiri ale unităților de proces și/sau de reducere a emisiilor și a echipamentelor asociate

MDA

Metilen-difenil diamină

MDI

Metilen-difenil diizocianat

Instalație MDI

Instalație pentru producția de MDI din MDA prin fosgenare

Instalație nouă

Instalație autorizată pentru prima dată la locul instalării după publicarea prezentelor concluzii privind BAT sau înlocuire integrală a unei instalații după publicarea prezentelor concluzii privind BAT

Unitate nouă

Unitate autorizată pentru prima dată după publicarea prezentelor concluzii privind BAT sau înlocuire integrală a unei unități după publicarea prezentelor concluzii privind BAT

Precursori de NOX

Compuși care conțin azot (de exemplu, amoniac, gaze nitroase și compuși organici care conțin azot) la intrarea într-un proces de tratare termică care duce la emisii de NOX. Nu include azotul elementar.

PCDD/F

Dibenzodioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați

Măsurare periodică

Măsurare efectuată la anumite intervale de timp utilizând metode manuale sau automate

Cuptor/încălzitor pentru procese tehnologice

Cuptoarele sau încălzitoarele pentru procese tehnologice sunt:

unități de ardere ale căror gaze de ardere sunt utilizate pentru tratarea termică a obiectelor sau a materiilor prime prin contact direct, de exemplu în procesele de uscare sau în reactoarele chimice; sau

unități de ardere a căror căldură este transferată prin radiație și/sau conducție unor obiecte sau materii prime printr-un perete solid, fără utilizarea unui fluid de transfer termic intermediar, de exemplu cuptoare sau reactoare care încălzesc un flux tehnologic utilizat în industria (petro)chimică, cum ar fi cuptoarele de cracare cu abur.

Trebuie precizat că, drept consecință a aplicării bunelor practici de recuperare a energiei, unele cuptoare/încălzitoare pentru procese tehnologice pot avea un sistem asociat de generare a aburului/energiei electrice. Aceasta se consideră a fi o caracteristică de proiectare a cuptorului/încălzitorului pentru procese tehnologice, care nu poate fi luată în considerare separat.

Gaz final

Gazul care rezultă în urma procesului și care ulterior este tratat în vederea recuperării și/sau a reducerii emisiilor

NOX

Suma dintre monoxidul de azot (NO) și dioxidul de azot (NO2), exprimată ca NO2

Reziduuri

Substanțe sau obiecte generate prin activitățile care intră în domeniul de aplicare al prezentului document, ca deșeuri sau ca produse secundare

RTO

Oxidator termic regenerativ

RCS

Reducere selectivă catalitică

SMPO

Stiren monomer și propilenoxid

RNCS

Reducere selectivă necatalitică

SRU

Unitate de recuperare a sulfului

TDA

Toluen diamină

TDI

Toluen diizocianat

Instalație TDI

Instalație pentru producția de TDI din TDA prin fosgenare

COT

Carbon organic total, exprimat ca C; include toți compușii organici (din apă)

Materii solide în suspensie totale (TSS)

Concentrația masică a tuturor particulelor solide în suspensie, măsurată prin filtrare cu ajutorul unor filtre din fibre de sticlă și prin gravimetrie

TCOV

Carbon organic volatil total; totalul compușilor organici volatili măsurați cu ajutorul unui detector cu ionizare în flacără (FID) și exprimați în carbon total

Unitate

Segment/parte componentă a unei instalații în care se desfășoară un proces sau o operație specifică (de exemplu, reactor, scruber, coloană de distilare). Unitățile pot fi unități noi sau unități existente

Medie valabilă pe oră sau pe jumătate de oră

O medie pe oră (sau pe jumătate de oră) este considerată valabilă atunci când sistemul de măsurare automată nu este în revizie sau defect.

VCM

Clorură de vinil monomer

COV

Compuși organici volatili definiți la articolul 3 punctul 45 din Directiva 2010/75/UE

1.   CONCLUZII GENERALE PRIVIND BAT

Pe lângă concluziile generale privind BAT prezentate în această secțiune se aplică și concluziile privind BAT specifice sectorului, cuprinse în secțiunile 2-11.

1.1.   Monitorizarea emisiilor în aer

BAT 1:

BAT constă în monitorizarea emisiilor dirijate în aer, provenite de la cuptoarele/încălzitoarele pentru procese tehnologice, în conformitate cu standardele EN și cel puțin cu frecvența minimă indicată în tabelul de mai jos. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constă în utilizarea standardelor ISO, a standardelor naționale sau a altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de calitate științifică echivalentă.

Substanță/parametru

Standard(e) (5)

Puterea termică instalată totală (MWt) (6)

Frecvența minimă de monitorizare (7)

Monitorizare asociată cu

CO

Standardele EN generice

≥ 50

Continuă

Tabelul 2.1,

Tabelul 10.1

EN 15058

Între 10 și < 50

O dată la 3 luni (8)

Pulberi (9)

Standardele EN generice și EN 13284-2

≥ 50

Continuă

BAT 5

EN 13284-1

Între 10 și < 50

O dată la 3 luni (8)

NH3  (10)

Standardele EN generice

≥ 50

Continuă

BAT 7,

Tabelul 2.1

Nu sunt disponibile standarde EN

Între 10 și < 50

O dată la 3 luni (8)

NOX

Standardele EN generice

≥ 50

Continuă

BAT 4,

Tabelul 2.1,

Tabelul 10.1

EN 14792

Între 10 și < 50

O dată la 3 luni (8)

SO2  (11)

Standardele EN generice

≥ 50

Continuă

BAT 6

EN 14791

Între 10 și < 50

O dată la 3 luni (8)

BAT 2:

BAT constă în monitorizarea emisiilor dirijate în aer, altele decât cele provenite de la cuptoarele/încălzitoarele pentru procese tehnologice, în conformitate cu standardele EN și cel puțin cu frecvența minimă indicată în tabelul de mai jos. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constă în utilizarea standardelor ISO, a standardelor naționale sau a altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de calitate științifică echivalentă.

Substanță/parametru

Procese/surse

Standard(e)

Frecvență minimă de monitorizare

Monitorizare asociată cu

Benzen

Gaze reziduale provenite de la unitatea de oxidare a cumenului utilizată în producția de fenol (12)

Nu sunt disponibile standarde EN

O dată pe lună (13)

BAT 57

Toate celelalte procese/surse (14)

BAT 10

Cl2

TDI/MDI (12)

Nu sunt disponibile standarde EN

O dată pe lună (13)

BAT 66

DCE/VCM

BAT 76

CO

Oxidator termic

EN 15058

O dată pe lună (13)

BAT 13

Olefine inferioare (decocsare)

Nu sunt disponibile standarde EN (15)

O dată pe an sau o dată în cursul decocsării, dacă aceasta este mai puțin frecventă

BAT 20

DCE/VCM (decocsare)

BAT 78

Pulberi

Olefine inferioare (decocsare)

Nu sunt disponibile standarde EN (16)

O dată pe an sau o dată în cursul decocsării, dacă aceasta este mai puțin frecventă

BAT 20

DCE/VCM (decocsare)

BAT 78

Toate celelalte procese/surse (14)

EN 13284-1

O dată pe lună (13)

BAT 11

DCE

DCE/VCM

Nu sunt disponibile standarde EN

O dată pe lună (13)

BAT 76

Oxid de etilenă

Oxid de etilenă și etilenglicoli

Nu sunt disponibile standarde EN

O dată pe lună (13)

BAT 52

Formaldehidă

Formaldehidă

Nu sunt disponibile standarde EN

O dată pe lună (13)

BAT 45

Cloruri gazoase, exprimate ca HCl

TDI/MDI (12)

EN 1911

O dată pe lună (13)

BAT 66

DCE/VCM

BAT 76

Toate celelalte procese/surse (14)

BAT 12

NH3

Utilizarea RCS sau a RNCS

Nu sunt disponibile standarde EN

O dată pe lună (13)

BAT 7

NOX

Oxidator termic

EN 14792

O dată pe lună (13)

BAT 13

PCDD/F

TDI/MDI (17)

EN 1948 părțile 1, 2 și 3

O dată la 6 luni (13)

BAT 67

PCDD/F

DCE/VCM

BAT 77

SO2

Toate procesele/sursele (14)

EN 14791

O dată pe lună (13)

BAT 12

Tetraclormetan

TDI/MDI (12)

Nu sunt disponibile standarde EN

O dată pe lună (13)

BAT 66

TCOV

TDI/MDI

EN 12619

O dată pe lună (13)

BAT 66

OE (desorbția CO2 din mediul de spălare)

O dată la 6 luni (13)

BAT 51

Formaldehidă

O dată pe lună (13)

BAT 45

Gaze reziduale provenite de la unitatea de oxidare a cumenului utilizată în producția de fenol

EN 12619

O dată pe lună (13)

BAT 57

Gaze reziduale provenite din alte surse utilizate în producția de fenol, atunci când nu sunt combinate cu alte fluxuri de gaze reziduale

O dată pe an

Gaze reziduale provenite de la unitatea de oxidare utilizată în producția de peroxid de hidrogen

O dată pe lună (13)

BAT 86

DCE/VCM

O dată pe lună (13)

BAT 76

Toate celelalte procese/surse (14)

O dată pe lună (13)

BAT 10

VCM

DCE/VCM

Nu sunt disponibile standarde EN

O dată pe lună (13)

BAT 76

1.2.   Emisii în aer

1.2.1.   Emisii în aer provenite de la cuptoarele/încălzitoarele pentru procese tehnologice

BAT 3:

Pentru a reduce emisiile de CO și de substanțe nearse în aer provenite de la cuptoarele/încălzitoarele pentru procese tehnologice, BAT constă în asigurarea unei arderi optimizate.

Arderea optimizată se obține printr-o bună proiectare și funcționare a echipamentelor, care include optimizarea temperaturii și a timpului de staționare în zona de ardere, amestecarea eficientă a combustibilului și a aerului de ardere și controlul arderii. Controlul arderii se bazează pe monitorizarea continuă și pe controlul automat al parametrilor de ardere corespunzători (de exemplu, O2, CO, raportul combustibil/aer și substanțele nearse).

BAT 4:

Pentru a reduce emisiile de NOX în aer provenite din cuptoarele/încălzitoarele pentru procese tehnologice, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Alegerea combustibilului

A se vedea secțiunea 12.3. Este inclusă aici și trecerea de la combustibilii lichizi la cei gazoși, ținând cont de bilanțul global de hidrocarburi

În cazul instalațiilor existente, trecerea de la combustibilii lichizi la cei gazoși poate fi limitată de proiectul arzătoarelor

b.

Ardere cu admisie de aer sau de combustibil în trepte

Arzătoarele cu admisie în trepte obțin emisii mai reduse de NOX prin injectarea în trepte a aerului sau a combustibilului în zona din apropierea arzătorului. Separarea combustibilului sau a aerului reduce concentrația oxigenului în zona de ardere a arzătorului primar, reducând astfel temperatura de vârf a flăcării și scăzând formarea de NOX termic

Aplicabilitatea poate fi limitată de disponibilitatea spațiului atunci când se modernizează cuptoare mici pentru procese tehnologice, limitând astfel posibilitatea de montare a sistemului cu admisie în trepte pentru combustibil/aer fără reducerea capacității

La instalațiile existente de cracare a DCE, aplicabilitatea poate fi limitată de proiectul cuptorului pentru procese tehnologice

c.

Recircularea gazelor de ardere (externă)

Recircularea parțială a gazelor de ardere către camera de ardere pentru a înlocui o parte din aerul de combustie proaspăt, având ca efect reducerea conținutului de oxigen și, prin urmare, răcirea temperaturii flăcării

La cuptoarele/încălzitoarele existente pentru procese tehnologice, aplicabilitatea poate fi limitată de proiectul acestora.

Nu se aplică instalațiilor existente de cracare a DCE.

d.

Recircularea gazelor de ardere (internă)

Recircularea parțială a gazelor de ardere în interiorul camerei de ardere pentru a înlocui o parte din aerul de combustie proaspăt, având ca efect reducerea conținutului de oxigen și, prin urmare, scăderea temperaturii flăcării

La cuptoarele/încălzitoarele pentru procese tehnologice existente, aplicabilitatea poate fi limitată de proiectul acestora.

e.

Arzător cu emisii reduse de NOX (LNB) sau arzător cu emisii extrem de reduse de NOX (ULNB)

A se vedea secțiunea 12.3

La cuptoarele/încălzitoarele pentru procese tehnologice existente, aplicabilitatea poate fi limitată de proiectul acestora.

f.

Utilizare de diluanți inerți

Diluanții „inerți”, de exemplu abur, apă, azot, se utilizează (fie prin amestecarea prealabilă cu combustibilul înainte de arderea acestuia, fie prin injecția directă în camera de ardere) pentru a scădea temperatura flăcării. Injecția de abur poate crește emisiile de CO

General aplicabilă

g.

Reducere selectivă catalitică (RCS)

A se vedea secțiunea 12.1

Aplicabilitatea la cuptoarele/încălzitoarele pentru procese tehnologice existente poate fi limitată de disponibilitatea spațiului

h.

Reducere selectivă necatalitică (RNCS)

A se vedea secțiunea 12.1

Aplicabilitatea la cuptoarele/încălzitoarele pentru procese tehnologice existente poate fi limitată de fereastra de temperatură (900-1 050 °C) și de timpul de staționare necesar pentru reacție.

Nu se aplică instalațiilor de cracare a DCE

Nivelurile de emisie asociate BAT (BAT-AEL): a se vedea tabelul 2.1 și tabelul 10.1.

BAT 5:

Pentru a preveni sau a reduce emisiile de pulberi în aer provenite de la cuptoarele/încălzitoarele pentru procese tehnologice, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Alegerea combustibilului

A se vedea secțiunea 12.3. Este inclusă aici și trecerea de la combustibilii lichizi la cei gazoși, ținând cont de bilanțul global de hidrocarburi

În cazul instalațiilor existente, trecerea de la combustibilii lichizi la cei gazoși poate fi limitată de proiectul arzătoarelor

b.

Atomizarea combustibililor lichizi

Utilizarea presiunii ridicate pentru a reduce mărimea picăturii de combustibil lichid. Proiectul optim actual de arzător include, în general, pulverizarea aburului

General aplicabilă

c.

Filtru din material textil, ceramic sau metalic

A se vedea secțiunea 12.1

Nu se aplică atunci când se ard numai combustibili gazoși

BAT 6:

Pentru a preveni sau a reduce emisiile de SO2 în aer provenite de la cuptoarele/încălzitoarele pentru procese tehnologice, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a ambelor.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Alegerea combustibilului

A se vedea secțiunea 12.3. Este inclusă aici și trecerea de la combustibilii lichizi la cei gazoși, ținând cont de bilanțul global de hidrocarburi

În cazul instalațiilor existente, trecerea de la combustibilii lichizi la cei gazoși poate fi limitată de proiectul arzătoarelor

b.

Spălarea cu soluție alcalină

A se vedea secțiunea 12.1

Aplicabilitatea poate fi limitată de disponibilitatea spațiului

1.2.2.   Emisii în aer provenite din utilizarea RCS sau a RNCS

BAT 7:

Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer, utilizat la reducerea selectivă catalitică (RCS) sau la reducerea selectivă necatalitică (RNCS) pentru reducerea emisiilor de NOX, BAT constă în optimizarea proiectării și/sau a funcționării RCS sau RNCS (de exemplu, prin atingerea unui raport optim între reactiv și NOX, a unei distribuții omogene a reactivului și a unei dimensiuni optime a picăturilor de reactiv).

Nivelurile de emisie asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile provenite de la cuptorul de cracare a olefinelor inferioare atunci când se utilizează RCS sau RNCS: tabelul 2.1.

1.2.3.   Emisii în aer provenite din alte procese/surse

1.2.3.1.   Tehnici de reducere a emisiilor provenite din alte procese/surse

BAT 8:

Pentru a reduce încărcătura de poluanți transferată către instalația de tratare finală a gazelor reziduale și pentru o utilizare mai eficientă a resurselor, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos pentru fluxurile de gaz final.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Recuperarea și utilizarea excesului de hidrogen sau a hidrogenului generat

Recuperarea și utilizarea excesului de hidrogen sau a hidrogenului generat din reacțiile chimice (de exemplu, pentru reacțiile de hidrogenare). Pentru a crește conținutul de hidrogen se pot utiliza tehnici de recuperare, cum ar fi adsorbția la presiune oscilantă sau separarea prin membrană

Aplicabilitatea poate fi limitată dacă necesarul de energie pentru recuperare este excesiv din cauza conținutului scăzut de hidrogen sau când nu există necesar de hidrogen

b.

Recuperarea și utilizarea solvenților organici și a materiilor prime organice nereacționate

Se pot utiliza tehnici de recuperare cum ar fi comprimarea, condensarea, condensarea criogenică, filtrarea pe membrane și adsorbția. Alegerea tehnicii poate fi influențată de anumite aspecte de siguranță, de exemplu de prezența altor substanțe sau a contaminanților

Aplicabilitatea poate fi limitată dacă necesarul de energie pentru recuperare este excesiv din cauza conținutului scăzut de substanțe organice

c.

Utilizarea aerului uzat

Volumul mare de aer uzat provenit din reacțiile de oxidare se tratează și se utilizează ca azot de puritate redusă

Se aplică numai dacă sunt disponibile utilizări pentru azotul de puritate redusă care nu periclitează siguranța procesului

d.

Recuperarea HCl prin spălare umedă pentru utilizare ulterioară

Se absoarbe HCl gazos în apă folosind un epurator, operație care poate fi urmată de purificare (de exemplu, prin adsorbție) și/sau concentrare (de exemplu, prin distilare) (pentru descrierile tehnicilor, a se vedea secțiunea 12.1). Apoi, HCl recuperat se utilizează (de exemplu, ca acid sau pentru producția clorului)

Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul încărcăturilor mici de HCl

e.

Recuperarea H2S prin spălare regenerativă cu amine pentru utilizare ulterioară

Spălarea regenerativă cu amine se utilizează pentru recuperarea H2S din fluxurile de gaz final și din gazele reziduale acide din unitățile de stripare a apelor acide. Apoi, H2S este convertit, de regulă, în sulf elementar într-o unitate de recuperare a sulfului din cadrul unei rafinării (proces Claus)

Aplicabilă numai dacă rafinăria este amplasată în apropiere

f.

Tehnici de reducere a antrenării solidelor și/sau lichidelor

A se vedea secțiunea 12.1

General aplicabile

BAT 9:

Pentru a reduce încărcătura de poluanți transferată către instalația de tratare finală a gazelor reziduale și pentru a spori eficiența energetică, BAT constă în transferul fluxurilor de gaz final cu o putere calorifică suficientă către o unitate de ardere. BAT 8a și 8b au prioritate față de transferul fluxurilor de gaz final către o unitate de ardere.

Aplicabilitate:

Transferul fluxurilor de gaz final către o unitate de ardere poate fi limitat din cauza prezenței contaminanților sau din motive de siguranță.

BAT 10:

Pentru a reduce emisiile dirijate de compuși organici în aer, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Condensare

A se vedea secțiunea 12.1. În general, această tehnică se utilizează în combinație cu alte tehnici de reducere a emisiilor

General aplicabilă

b.

Adsorbție

A se vedea secțiunea 12.1

General aplicabilă

c.

Spălare umedă

A se vedea secțiunea 12.1

Se aplică numai pentru COV care se pot absorbi în soluții apoase

d.

Oxidator catalitic

A se vedea secțiunea 12.1

Aplicabilitatea poate fi limitată de prezența otrăvurilor pentru catalizatori

e.

Oxidator termic

A se vedea secțiunea 12.1. În locul oxidatorului termic se poate utiliza un incinerator pentru tratarea combinată a deșeurilor lichide și a gazelor reziduale

General aplicabilă

BAT 11:

Pentru a reduce emisiile dirijate de pulberi în aer, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Ciclon

A se vedea secțiunea 12.1. Această tehnică se utilizează în combinație cu alte tehnici de reducere a emisiilor

General aplicabilă

b.

Filtru electrostatic

A se vedea secțiunea 12.1

La unitățile existente, aplicabilitatea poate fi limitată de disponibilitatea spațiului sau din motive de siguranță

c.

Filtru din material textil

A se vedea secțiunea 12.1

General aplicabilă

d.

Filtru pentru reținerea pulberilor cu două trepte

A se vedea secțiunea 12.1

e.

Filtru ceramic/metalic

A se vedea secțiunea 12.1

f.

Spălare umedă a pulberilor

A se vedea secțiunea 12.1

BAT 12:

Pentru a reduce emisiile de dioxid de sulf și de alte gaze acide (de exemplu, HCl) în aer, BAT constă în utilizarea spălării umede.

Descriere:

Pentru descrierea spălării umede, a se vedea secțiunea 12.1.

1.2.3.2.   Tehnici de reducere a emisiilor provenite de la un oxidator termic

BAT 13:

Pentru a reduce emisiile de NOX, CO și SO2 în aer provenite de la un oxidator termic, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos.

Tehnică

Descriere

Principalul poluant vizat

Aplicabilitate

a.

Eliminarea nivelurilor mari de precursori de NOX din fluxurile de gaz final

Eliminarea (pentru reutilizare, dacă este posibil) a nivelurilor mari de precursori de NOX înainte de tratarea termică, de exemplu prin spălare, condensare sau adsorbție

NOX

General aplicabilă

b.

Alegerea combustibilului auxiliar

A se vedea secțiunea 12.3

NOX, SO2

General aplicabilă

c.

Arzător cu emisii reduse de NOX (LNB)

A se vedea secțiunea 12.1

NOX

Aplicabilitatea la unitățile existente poate fi limitată de proiectare și/sau de constrângeri operaționale

d.

Oxidator termic regenerativ (RTO)

A se vedea secțiunea 12.1

NOX

Aplicabilitatea la unitățile existente poate fi limitată de proiectare și/sau de constrângeri operaționale

e.

Optimizarea arderii

Maximizarea eliminării compușilor organici prin proiect și prin tehnici operaționale, reducând în același timp emisiile de CO și NOX în aer (de exemplu, prin controlul parametrilor de ardere, cum ar fi temperatura și timpul de staționare)

CO, NOX

General aplicabilă

f.

Reducere selectivă catalitică (RCS)

A se vedea secțiunea 12.1

NOX

Aplicabilitatea la unitățile existente poate fi limitată de disponibilitatea spațiului

g.

Reducere selectivă necatalitică (RNCS)

A se vedea secțiunea 12.1

NOX

Aplicabilitatea la unitățile existente poate fi limitată de timpul de staționare necesar pentru reacție

1.3.   Emisii în apă

BAT 14:

Pentru a reduce volumul de apă uzată, încărcăturile de poluanți deversate spre o tratare finală adecvată (de obicei epurare biologică) și emisiile în apă, BAT constă în utilizarea unei strategii integrate de gestionare și epurare a apelor uzate care include o combinație adecvată de tehnici integrate în proces, tehnici de recuperare a poluanților la sursă și tehnici de pretratare, pe baza informațiilor furnizate de inventarul fluxurilor de ape uzate menționat în concluziile privind BAT CWW.

1.4.   Utilizarea eficientă a resurselor

BAT 15:

Pentru o utilizare mai eficientă a resurselor atunci când se utilizează catalizatori, BAT constă în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos.

Tehnică

Descriere

a.

Selectarea catalizatorului

Catalizatorul trebuie selectat astfel încât să se obțină echilibrul optim între următorii factori:

activitatea catalizatorului;

selectivitatea catalizatorului;

durata de viață a catalizatorului (de exemplu, vulnerabilitatea la otrăvurile pentru catalizatori);

utilizarea unor metale mai puțin toxice.

b.

Protejarea catalizatorului

Tehnici utilizate în amonte de catalizator pentru a-l proteja împotriva otrăvurilor (de exemplu, pretratarea materiilor prime)

c.

Optimizarea proceselor

Controlul condițiilor din reactor (de exemplu, temperatură, presiune) pentru a obține echilibrul optim între eficiența conversiei și durata de viață a catalizatorului

d.

Monitorizarea performanței catalizatorului

Monitorizarea eficienței conversiei pentru a detecta începutul degradării catalizatorului, utilizând parametri adecvați (de exemplu, în cazul reacțiilor de oxidare parțială, căldura de reacție și formarea de CO2)

BAT 16:

Pentru o utilizare mai eficientă a resurselor, BAT constă în recuperarea și reutilizarea solvenților organici.

Descriere:

Solvenții organici utilizați în procese (de exemplu, în reacțiile chimice) sau în operații (de exemplu, în extracție) se recuperează folosind tehnici adecvate (de exemplu, distilarea sau separarea fazei lichide), dacă este necesar se purifică (de exemplu, prin distilare, adsorbție, stripare sau filtrare) și se reintroduc în proces sau în operație. Cantitatea recuperată și reutilizată depinde de proces.

1.5.   Reziduuri

BAT 17:

Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce cantitatea de deșeuri trimise spre eliminare, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

Tehnici de prevenire sau reducere a producerii de deșeuri

a.

Adăugarea de inhibitori în sistemele de distilare

Selectarea (și optimizarea dozării) inhibitorilor de polimerizare care previn sau reduc producerea de reziduuri (de exemplu, gume sau gudroane). La optimizarea dozării poate fi necesar să se țină cont de faptul că aceasta poate duce la un conținut mai ridicat de azot și/sau de sulf în reziduuri, ceea ce ar putea interfera cu utilizarea acestora drept combustibil

General aplicabilă

b.

Minimizarea formării reziduurilor cu punct de fierbere ridicat în sistemele de distilare

Tehnici care reduc temperaturile și timpii de staționare (de exemplu, umplutură în loc de talere pentru a reduce scăderea presiunii și, prin urmare, a temperaturii; vid în locul presiunii atmosferice pentru a reduce temperatura)

Se aplică numai la unitățile de distilare noi sau la instalațiile supuse unei modernizări semnificative

Tehnici de recuperare a materialelor în vederea reutilizării sau a recirculării

c.

Recuperarea materialelor (de exemplu, prin distilare, cracare)

Materialele (de exemplu, materii prime, produse și produse secundare) se recuperează din reziduuri prin izolare (de exemplu, distilare) sau prin conversie (de exemplu, cracare termică/catalitică, gazeificare, hidrogenare)

Se aplică numai dacă există utilizări pentru aceste materiale recuperate

d.

Regenerarea catalizatorului și a adsorbantului

Regenerarea catalizatorului și a adsorbanților, de exemplu prin tratare termică sau chimică

Aplicabilitatea poate fi limitată dacă regenerarea determină efecte semnificative între diversele medii.

Tehnici de recuperare a energiei

e.

Utilizarea reziduurilor drept combustibil

Unele reziduuri organice, de exemplu gudroanele, pot fi utilizate drept combustibili într-o unitate de ardere

Aplicabilitatea poate fi limitată de prezența în reziduuri a anumitor substanțe care le fac improprii pentru utilizarea într-o unitate de ardere și care impun eliminarea acestora

1.6.   Alte condiții de funcționare decât cele normale

BAT 18:

Pentru a preveni sau a reduce emisiile cauzate de defecțiunile echipamentelor, BAT constă în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Identificarea echipamentelor critice

Echipamentele critice pentru protecția mediului („echipamente critice”) se identifică pe baza unei evaluări a riscurilor (de exemplu, utilizând analiza modurilor de defectare și a efectelor lor)

General aplicabilă

b.

Program de fiabilitate a activelor pentru echipamentele critice

Un program structurat pentru maximizarea disponibilității și a performanței echipamentelor, care include proceduri standard de operare, întreținere preventivă (de exemplu, împotriva coroziunii), monitorizare, înregistrarea incidentelor și îmbunătățiri continue

General aplicabilă

c.

Sisteme de rezervă pentru echipamentele critice

Crearea și menținerea unor sisteme de rezervă, de exemplu sisteme de evacuare a gazelor, unități de reducere a emisiilor

Nu se aplică dacă prin utilizarea tehnicii (b) poate fi demonstrată disponibilitatea corespunzătoare a echipamentului.

BAT 19:

Pentru a preveni sau a reduce emisiile în aer sau în apă care survin în condiții de funcționare diferite de cele normale, BAT constă în aplicarea unor măsuri proporționale cu relevanța unor posibile eliberări de poluanți pentru:

(i)

operațiile de pornire și de oprire;

(ii)

alte circumstanțe (de exemplu, lucrările de întreținere periodică și extraordinară și operațiile de curățare a unităților și/sau a sistemului de tratare a gazelor reziduale), inclusiv cele care ar putea afecta funcționarea corespunzătoare a instalației.

2.   CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU PRODUCȚIA DE OLEFINE INFERIOARE

Concluziile privind BAT din prezenta secțiune se aplică producției de olefine inferioare prin procesul de cracare cu abur, în plus față de concluziile generale privind BAT indicate în secțiunea 1.

2.1.   Emisii în aer

2.1.1.   BAT-AEL pentru emisiile în aer provenite de la cuptorul de cracare a olefinelor inferioare

Tabelul 2.1

BAT-AEL pentru emisiile de NOX și NH3 în aer provenite de la cuptorul de cracare a olefinelor inferioare

Parametru

BAT-AEL (18)  (19)  (20)

(medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare)

(mg/Nm3, la un nivel al O2 de 3 % în volum)

Cuptor nou

Cuptor existent

NOX

60-100

70-200

NH3

< 5-15 (21)

Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 1.

2.1.2.   Tehnici de reducere a emisiilor provenite din decocsare

BAT 20:

Pentru a reduce emisiile de pulberi și CO în aer provenite de la decocsarea tuburilor de cracare, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos pentru reducerea frecvenței decocsării, împreună cu una din tehnicile de reducere indicate mai jos sau o combinație a acestora.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

Tehnici de reducere a frecvenței de decocsare

a.

Materiale pentru tuburi care întârzie formarea cocsului

Nichelul prezent pe suprafața tuburilor catalizează formarea cocsului. Prin urmare, utilizarea de materiale cu conținut scăzut de nichel sau acoperirea suprafeței interioare a tubului cu un material inert poate întârzia rata de acumulare a cocsului

Se aplică numai la unitățile noi sau la instalațiile supuse unei modernizări semnificative

b.

Doparea materiilor prime introduse cu compuși cu sulf

întrucât sulfurile de nichel nu catalizează formarea cocsului, doparea materialelor introduse cu compuși cu sulf atunci când aceștia nu sunt deja prezenți la nivelul dorit poate ajuta, de asemenea, la întârzierea acumulării cocsului, deoarece favorizează pasivizarea suprafeței tubului

General aplicabilă

c.

Optimizarea decocsării termice

Optimizarea condițiilor de funcționare, adică a debitului de aer, a temperaturii și a conținutului de abur pe parcursul ciclului de decocsare, pentru maximizarea îndepărtării cocsului

General aplicabilă

Tehnici de reducere a emisiilor

d.

Spălare umedă a pulberilor

A se vedea secțiunea 12.1

General aplicabilă

e.

Ciclon uscat

A se vedea secțiunea 12.1

General aplicabilă

f.

Arderea gazelor reziduale de decocsare în cuptoare/încălzitoare pentru procese tehnologice

Fluxul de gaze reziduale de decocsare este trecut prin cuptorul/încălzitorul pentru procese tehnologice în timpul decocsării, unde particulele de cocs (și CO) sunt supuse unei arderi suplimentare

Aplicabilitatea la instalațiile existente poate fi limitată de proiectul sistemului de conducte sau de restricțiile impuse de serviciul de prevenire și stingere a incendiilor

2.2.   Emisii în apă

BAT 21:

Pentru a preveni sau a reduce cantitatea de compuși organici și de apă uzată deversate în stațiile de epurare a apelor uzate, BAT constă în maximizarea recuperării hidrocarburilor din apa de răcire de la prima etapă de fracționare și reutilizarea apei de răcire în sistemul de generare a aburului de diluție.

Descriere:

Tehnica constă în asigurarea unei separări efective a fazelor organică și apoasă. Hidrocarburile recuperate se retrimit către instalația de cracare sau se utilizează ca materii prime în alte procese chimice. Recuperarea organică poate fi îmbunătățită, de exemplu prin utilizarea stripării cu abur sau cu gaz sau prin utilizarea unui refierbător. Apa de răcire tratată se utilizează în sistemul de generare a aburului de diluție. Un flux de evacuare a apei de răcire se deversează în stația de epurare a apelor uzate din aval pentru a preveni acumularea de săruri în sistem.

BAT 22:

Pentru a reduce încărcătura organică deversată în stația de epurare a apelor uzate, provenită din soluția alcalină uzată din scruber rezultată din eliminarea H2S din gazele de cracare, BAT constă în utilizarea stripării.

Descriere:

Pentru descrierea stripării, a se vedea secțiunea 12.2. Striparea soluțiilor din scruber se realizează utilizând un flux de gaz, care apoi este ars (de exemplu, în instalația de cracare).

BAT 23:

Pentru a preveni sau a reduce cantitatea de sulfuri deversate în stația de epurare a apelor uzate, provenite din soluția alcalină uzată din scruber rezultată din eliminarea gazelor acide din gazele de cracare, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Utilizarea de materii prime cu conținut scăzut de sulf la alimentarea instalației de cracare

Utilizarea de materii prime care au un conținut scăzut de sulf sau care au fost desulfurate

Aplicabilitatea poate fi limitată de necesitatea dopării cu sulf pentru a reduce acumularea de cocs

b.

Maximizarea utilizării spălării cu amine pentru îndepărtarea gazelor acide

Spălarea gazelor de cracare cu un solvent (amină) regenerativ pentru a îndepărta gazele acide, în special H2S, pentru a reduce încărcătura în scruberul cu soluție alcalină din aval

Nu se aplică dacă cuptorul de cracare a olefinelor inferioare este amplasat departe de SRU. Aplicabilitatea la instalațiile existente poate fi limitată de capacitatea SRU

c.

Oxidare

Oxidarea sulfurilor prezente în soluția de spălare uzată la sulfați, de exemplu folosind aer la presiune și temperatură ridicate (adică oxidarea cu aer umed) sau un agent oxidant, cum ar fi peroxidul de hidrogen

General aplicabilă

3.   CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU PRODUCȚIA DE HIDROCARBURI AROMATICE

Concluziile privind BAT din prezenta secțiune se aplică producției de benzen, toluen, orto-, meta- și paraxilen (cunoscute în mod obișnuit sub denumirea de hidrocarburi aromatice BTX) și de ciclohexan din gazul de piroliză care este un produs secundar al cuptoarelor de cracare cu abur și din produsele de reformare/nafta generate în instalațiile de reformare catalitică; se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1.

3.1.   Emisii în aer

BAT 24:

Pentru a reduce încărcătura organică din gazele finale transferate către instalația de tratare finală a gazelor reziduale și pentru o utilizare mai eficientă a resurselor, BAT constă în recuperarea materiilor organice prin utilizarea BAT 8b sau, dacă nu este posibil, în recuperarea energiei din aceste gaze finale (a se vedea și BAT 9).

BAT 25:

Pentru a reduce emisiile de pulberi și compuși organici în aer provenite din regenerarea catalizatorului de hidrogenare, BAT constă în transferul gazului final provenit din regenerarea catalizatorului către un sistem de tratare adecvat.

Descriere:

Gazul final este transferat către dispozitive de reducere a emisiilor de pulberi, prin procedee umede sau uscate, pentru eliminarea pulberilor, iar apoi către o unitate de ardere sau un oxidator termic pentru a se elimina compușii organici în scopul prevenirii emisiilor directe în aer sau al arderii la faclă. Nu este suficient să se utilizeze doar camere de decocsare.

3.2.   Emisii în apă

BAT 26:

Pentru a reduce cantitatea de compuși organici și de apă uzată deversate din unitățile de extracție a hidrocarburilor aromatice în stația de epurare a apelor uzate, BAT constă fie în utilizarea de solvenți neapoși, fie în utilizarea unui sistem închis pentru recuperarea și refolosirea apei atunci când se utilizează solvenți apoși.

BAT 27:

Pentru a reduce volumul de apă uzată și încărcătura organică deversate în stația de epurare a apelor uzate, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Generarea vidului în absența apei

Utilizarea unui sistem de pompare mecanic într-o metodă cu circuit închis, evacuarea doar a unei mici cantități de apă pentru purjare sau utilizarea de pompe cu funcționare în regim uscat. În unele cazuri, generarea vidului în absența apei uzate se poate obține prin utilizarea produsului ca barieră lichidă într-o pompă de vid mecanică sau prin utilizarea fluxului de gaz provenit din procesul de producție

General aplicabilă

b.

Segregarea sursei de efluenți apoși

Efluenții apoși proveniți din instalațiile pentru hidrocarburi aromatice sunt separați de apa uzată provenită din alte surse, pentru a ușura recuperarea materiilor prime sau a produselor

La instalațiile existente aplicabilitatea poate fi limitată de sistemele de drenare de pe amplasament

c.

Separarea fazei lichide cu recuperarea hidrocarburilor

Separarea fazelor organică și apoasă printr-o proiectare și exploatare adecvate (de exemplu, un timp de staționare suficient, detectarea și controlul suprafeței de separare a fazelor), pentru a preveni antrenarea materiei organice nedizolvate

General aplicabilă

d

Striparea cu recuperarea hidrocarburilor

A se vedea secțiunea 12.2. Striparea poate fi utilizată la fluxuri individuale sau combinate

Aplicabilitatea poate fi limitată atunci când concentrația de hidrocarburi este mică

e.

Reutilizarea apei

Împreună cu epurarea suplimentară a unor fluxuri de ape uzate, apa provenită din stripare poate fi utilizată ca apă tehnologică sau ca apă pentru alimentarea cazanului, înlocuind alte surse de apă

General aplicabilă

3.3.   Utilizarea eficientă a resurselor

BAT 28:

Pentru o utilizare eficientă a resurselor, BAT constă în maximizarea utilizării hidrogenului rezultat drept coprodus, de exemplu din reacțiile de dealchilare, ca reactiv chimic sau combustibil utilizând BAT 8a. sau, dacă nu este posibil, pentru recuperarea energiei de la aceste guri de evacuare (a se vedea BAT 9).

3.4.   Eficiența energetică

BAT 29:

Pentru o utilizare eficientă a energiei atunci când se folosește distilarea, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Optimizarea distilării

La fiecare coloană de distilare se optimizează numărul de talere, cifra de reflux, amplasarea alimentării și, în cazul distilărilor extractive, raportul dintre cantitatea de solvenți și materia primă

Aplicabilitatea la unitățile existente poate fi limitată de proiect, de disponibilitatea spațiului și/sau de constrângeri operaționale

b.

Recuperarea căldurii fluxului gazos din capul coloanei de distilare

Reutilizarea căldurii de condensare din coloana de distilare a toluenului și xilenului pentru a furniza căldură în altă parte a instalației

c.

Distilare extractivă cu o singură coloană

Într-un sistem de distilare extractivă convențional, separarea ar necesita succesiunea a două trepte de separare (și anume coloana de distilare principală alături de o coloană secundară sau o coloană de stripare). În distilarea extractivă cu o singură coloană, separarea solventului se realizează într-o coloană de distilare mai mică, care este încorporată în mantaua primei coloane

Se aplică numai la instalațiile noi sau la cele supuse unei modernizări semnificative.

Aplicabilitatea poate fi limitată la unitățile cu capacitate mai mică, întrucât operabilitatea poate fi redusă prin combinarea mai multor operații într-un singur echipament

d.

Coloană de distilare cu perete de divizare

Într-un sistem de distilare convențional, separarea unui amestec tricomponent în fracțiunile sale pure necesită o succesiune formată din cel puțin două coloane de distilare (sau coloane principale alături de coloane secundare). Cu o coloană cu perete de divizare, separarea se poate realiza într-un singur dispozitiv

e.

Distilare cuplată termic

Dacă distilarea se realizează în două coloane, fluxurile de energie din ambele coloane pot fi cuplate. Aburul de la partea superioară a primei coloane este introdus în schimbătorul de căldură de la baza celei de-a doua coloane

Se aplică numai la instalațiile noi sau la cele supuse unei modernizări semnificative.

Aplicabilitatea depinde de configurarea coloanelor de distilare și de condițiile de proces, de exemplu presiunea de lucru

3.5.   Reziduuri

BAT 30:

Pentru a preveni sau a reduce cantitatea de argilă uzată trimisă spre eliminare, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a ambelor.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Hidrogenarea selectivă a produsului de reformare sau a gazului de piroliză

Reducerea conținutului de olefine din produsul de reformare sau din gazul de piroliză prin hidrogenare. Atunci când se folosesc materii prime complet hidrogenate, unitățile de tratare cu argilă au cicluri de exploatare mai lungi

Se aplică numai la instalațiile care utilizează materii prime cu conținut ridicat de olefine

b.

Selectarea materialului argilos

Utilizarea unei argile care să dureze cât mai mult posibil în condițiile date (și anume, să aibă proprietăți ale suprafeței/structurale care să mărească durata ciclului de exploatare) sau utilizarea unui material sintetic care are aceeași funcție cu a argilei, dar poate fi regenerat

General aplicabilă

4.   CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU PRODUCȚIA DE ETILBENZEN ȘI STIREN MONOMER

Concluziile privind BAT din prezenta secțiune se aplică producției de etilbenzen prin procesul de alchilare catalizat de zeolit sau de AlCl3, precum și producției de stiren monomer prin dehidrogenarea etilbenzenului sau prin coproducție cu propilenoxid; acestea se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1.

4.1.   Selectarea procesului

BAT 31:

Pentru a preveni sau a reduce emisiile în aer de compuși organici și gaze acide, generarea de ape uzate și cantitatea de deșeuri trimise spre eliminare de la alchilarea benzenului cu etilenă, BAT pentru instalațiile noi și cele supuse unei modernizări semnificative constă în utilizarea zeolitului drept catalizator.

4.2.   Emisii în aer

BAT 32:

Pentru a reduce încărcătura de HCl transferată către instalația de tratare finală a gazelor reziduale în urma procesului de producție a etilbenzenului catalizat de AlCl3 în unitatea de alchilare, BAT constă în spălarea cu soluție alcalină.

Descriere:

Pentru descrierea spălării cu soluție alcalină, a se vedea secțiunea 12.1.

Aplicabilitate:

Se aplică numai la instalațiile existente care utilizează procesul de producție a etilbenzenului catalizat de AlCl3.

BAT 33:

Pentru a reduce încărcătura de pulberi și de HCl transferată către instalația de tratare finală a gazelor reziduale în urma operațiilor de înlocuire a catalizatorului din procesul de producție a etilbenzenului catalizat de AlCl3, BAT constă în utilizarea spălării umede și apoi în utilizarea soluției de spălare uzate ca apă de spălare în secțiunea de spălare a reactorului postalchilare.

Descriere:

Pentru descrierea spălării umede, a se vedea secțiunea 12.1.

BAT 34:

Pentru a reduce încărcătura organică transferată către instalația de tratare finală a gazelor reziduale în urma procesului de producție a SMPO în unitatea de oxidare, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Tehnici de reducere a antrenării lichidelor

A se vedea secțiunea 12.1

General aplicabile

b.

Condensare

A se vedea secțiunea 12.1

General aplicabilă

c.

Adsorbție

A se vedea secțiunea 12.1

General aplicabilă

d.

Spălare

A se vedea secțiunea 12.1. Spălarea se realizează cu un solvent adecvat (de exemplu, etilbenzenul rece, recirculat) pentru a absorbi etilbenzenul, care este recirculat în reactor

La instalațiile existente, utilizarea fluxului de etilbenzen recirculat poate fi limitată de proiectul instalației

BAT 35:

Pentru a reduce emisiile de compuși organici în aer proveniți din procesul de producție a SMPO în unitatea de hidrogenare a acetofenonei, în alte condiții de funcționare decât cele normale (de exemplu, în momentul pornirilor), BAT constă în transferul gazului final către un sistem de tratare adecvat.

4.3.   Emisii în apă

BAT 36:

Pentru a reduce generarea de apă uzată, rezultată din dehidrogenarea etilbenzenului și pentru a maximiza recuperarea compușilor organici, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Optimizarea separării fazei lichide

Separarea fazelor organică și apoasă printr-o proiectare și exploatare adecvate (de exemplu, un timp de staționare suficient, detectarea și controlul suprafeței de separare a fazelor), pentru a preveni antrenarea materiei organice nedizolvate

General aplicabilă

b.

Stripare cu vapori

A se vedea secțiunea 12.2

General aplicabilă

c.

Adsorbție

A se vedea secțiunea 12.2

General aplicabilă

d.

Reutilizarea apei

Condensatele rezultate din reacție pot fi utilizate ca apă tehnologică sau ca materie primă pentru cazan, după striparea cu vapori (a se vedea tehnica b.) și după absorbție (a se vedea tehnica c.)

General aplicabilă

BAT 37:

Pentru a reduce emisiile de peroxizi organici în apă provenite din procesul de producție a SMPO în unitatea de oxidare și pentru a proteja stația de epurare biologică a apelor uzate din aval, BAT constă în pretratarea prin hidroliză a apei uzate care conține peroxizi organici înainte ca aceasta să fie combinată cu alte fluxuri de ape uzate și deversată în instalația finală de epurare biologică.

Descriere:

Pentru descrierea hidrolizei, a se vedea secțiunea 12.2.

4.4.   Utilizarea eficientă a resurselor

BAT 38:

Pentru a recupera compușii organici proveniți din dehidrogenarea etilbenzenului înainte de recuperarea hidrogenului (a se vedea BAT 39), BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a ambelor.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Condensare

A se vedea secțiunea 12.1

General aplicabilă

b.

Spălare

A se vedea secțiunea 12.1. Absorbantul constă în solvenți organici disponibili în comerț (sau în gudron provenit din instalațiile de etilbenzen) (a se vedea BAT 42b). COV se recuperează prin striparea soluției din scruber

BAT 39:

Pentru o utilizare mai eficientă a resurselor, BAT constă în recuperarea hidrogenului rezultat drept coprodus din dehidrogenarea etilbenzenului și utilizarea acestuia fie ca reactiv chimic, fie drept combustibil pentru combustia gazelor reziduale ale dehidrogenării (de exemplu, în supraîncălzitorul de abur).

BAT 40:

Pentru o utilizare mai eficientă a resurselor la unitatea de hidrogenare a acetofenonei în procesul de producție a SMPO, BAT constă în minimizarea excesului de hidrogen sau în recircularea hidrogenului utilizând BAT 8a. Dacă BAT 8a nu este aplicabilă, BAT constă în recuperare energiei (a se vedea BAT 9).

4.5.   Reziduuri

BAT 41:

Pentru a reduce cantitatea de deșeuri trimise spre eliminare din neutralizarea catalizatorului uzat în procesul de producție a etilbenzenului catalizat de AlCl3, BAT constă în recuperarea compușilor organici reziduali prin stripare și apoi prin concentrarea fazei apoase pentru a se obține un produs secundar AlCl3 util.

Descriere:

Mai întâi se utilizează striparea cu vapori pentru a îndepărta COV, apoi se concentrează soluția de catalizator uzat prin evaporare pentru a se obține un produs secundar AlCl3 util. Faza de vapori se condensează pentru a obține o soluție de HCl care se recirculă în proces.

BAT 42:

Pentru a preveni sau reduce cantitatea de gudron uzat trimis spre eliminare din unitatea de distilare utilizată în producția etilbenzenului, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Recuperarea materialelor (de exemplu, prin distilare, cracare)

A se vedea BAT 17c

Se aplică numai dacă există utilizări pentru aceste materiale recuperate

b.

Utilizarea gudronului ca absorbant pentru spălare

A se vedea secțiunea 12.1. Utilizarea gudronului ca absorbant în scruberele folosite în producția de stiren monomer prin dehidrogenarea etilbenzenului, în locul solvenților organici disponibili în comerț (a se vedea BAT 38b). Măsura în care gudronul poate fi utilizat depinde de capacitatea scruberului

General aplicabilă

c.

Utilizarea gudronului drept combustibil

A se vedea BAT 17e

General aplicabilă

BAT 43:

Pentru a reduce generarea de cocs (care este atât o otravă pentru catalizator, cât și un deșeu) în unitățile de producție a stirenului prin dehidrogenarea etilbenzenului, BAT constă în operarea la cea mai scăzută presiune posibilă, care este sigură și fezabilă.

BAT 44:

Pentru a reduce cantitatea de reziduuri organice trimise spre eliminare din producția de stiren monomer, inclusiv din producția acestuia împreună cu propilenoxidul, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Adăugarea de inhibitori în sistemele de distilare

A se vedea BAT 17a

General aplicabilă

b.

Minimizarea formării reziduurilor cu punct de fierbere ridicat în sistemele de distilare

A se vedea BAT 17b

Se aplică numai la unitățile de distilare noi sau la instalațiile supuse unei modernizări semnificative

c.

Utilizarea reziduurilor drept combustibil

A se vedea BAT 17e

General aplicabilă

5.   CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU PRODUCȚIA DE FORMALDEHIDĂ

Concluziile privind BAT din prezenta secțiune se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1.

5.1.   Emisii în aer

BAT 45:

Pentru a reduce emisiile de compuși organici în aer provenite din producția formaldehidei și pentru a utiliza eficient energia, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Transferul fluxului de gaze reziduale către o unitate de ardere

A se vedea BAT 9

Se aplică numai pentru procesul cu argint

b.

Oxidator catalitic cu recuperarea energiei

A se vedea secțiunea 12.1. Energia se recuperează sub formă de abur

Se aplică numai pentru procesul cu oxid metalic. Capacitatea de recuperare a energiei poate fi limitată în instalațiile individuale de mici dimensiuni

c.

Oxidator termic cu recuperarea energiei

A se vedea secțiunea 12.1. Energia se recuperează sub formă de abur

Se aplică numai pentru procesul cu argint


Tabelul 5.1

BAT-AEL pentru emisiile de TCOV și formaldehidă în aer, provenite din producția formaldehidei

Parametru

BAT-AEL

(medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare)

(mg/Nm3, fără corecție pentru conținutul de oxigen)

TCOV

< 5-30 (22)

Formaldehidă

2-5

Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 2.

5.2.   Emisii în apă

BAT 46:

Pentru a preveni sau a reduce generarea de ape uzate (de exemplu, provenite din spălare, scurgeri și condensate) și încărcătura organică deversate în stația de epurare suplimentară a apelor uzate, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a ambelor.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Reutilizarea apei

Fluxurile apoase (de exemplu, provenite din curățare, scurgeri și condensate) sunt recirculate în proces, în special pentru a regla concentrația produsului formaldehidă. Măsura în care apa poate fi reutilizată depinde de concentrația dorită a formaldehidei

General aplicabilă

b.

Pretratare chimică

Conversia formaldehidei în alte substanțe mai puțin toxice, de exemplu prin adiția de sulfit de sodiu sau prin oxidare

Se aplică numai efluenților care, din cauza conținutului de formaldehidă, ar putea avea un efect negativ asupra epurării biologice a apelor uzate din aval

5.3.   Reziduuri

BAT 47:

Pentru a reduce cantitatea de deșeuri care conțin paraformaldehidă trimise spre eliminare, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Minimizarea generării de paraformaldehidă

Formarea paraformaldehidei se minimizează prin îmbunătățirea încălzirii, a izolării și a circulației fluxului

General aplicabilă

b.

Recuperarea materialelor

Paraformaldehida se recuperează prin dizolvare în apă fierbinte, în care este hidrolizată și depolimerizată pentru a da naștere unei soluții de formaldehidă, sau se refolosește direct în alte procese

Nu se aplică atunci când paraformaldehida recuperată nu poate fi utilizată din cauza contaminării

c.

Utilizarea reziduurilor drept combustibil

Paraformaldehida se recuperează și se utilizează drept combustibil

Se aplică numai atunci când nu se poate aplica tehnica b.

6.   CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU PRODUCȚIA DE OXID DE ETILENĂ ȘI ETILENGLICOLI

Concluziile privind BAT din prezenta secțiune se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1.

6.1.   Selectarea procesului

BAT 48:

Pentru a reduce consumul de etilenă și emisiile de compuși organici și CO2 în aer, BAT pentru instalațiile noi și cele supuse unei modernizări semnificative constă în utilizarea oxigenului în locul aerului pentru obținerea oxidului de etilenă prin oxidarea directă a etilenei.

6.2.   Emisii în aer

BAT 49:

Pentru a recupera etilena și energia și a reduce emisiile de compuși organici în aer proveniți de la instalația de OE, BAT constă în utilizarea ambelor tehnici indicate mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

Tehnici de recuperare a materiei organice în vederea reutilizării sau a recirculării

a.

Utilizarea adsorbției la presiune oscilantă sau a filtrării pe membrane pentru a recupera etilena din gazele de purjă inerte

Cu tehnica de adsorbție la presiune oscilantă, moleculele gazului vizat (în cazul de față, etilena) se adsorb pe un material solid (de exemplu, o sită moleculară) la presiune înaltă și, ulterior, se produce desorbția acestora într-o formă mai concentrată, la o presiune mai scăzută, în vederea reutilizării sau a recirculării.

Pentru filtrarea pe membrane, a se vedea secțiunea 12.1

Aplicabilitatea poate fi limitată dacă necesarul de energie este excesiv din cauza fluxului masic scăzut al etilenei

Tehnici de recuperare a energiei

b.

Transferul fluxului de gaze de purjă inerte către o unitate de ardere

A se vedea BAT 9

General aplicabilă

BAT 50:

Pentru a reduce consumul de etilenă și de oxigen, precum și pentru a reduce emisiile de CO2 în aer provenite de la unitatea OE, BAT constă în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate la BAT 15 și în utilizarea de inhibitori.

Descriere:

Adăugarea unor cantități mici de inhibitor organoclorurat (cum ar fi cloretanul sau dicloretanul) în materia primă introdusă în reactor, pentru a reduce proporția de etilenă care se oxidează complet la dioxid de carbon. Printre parametrii adecvați pentru monitorizarea performanței catalizatorului se numără căldura de reacție și CO2 format pe tona de etilenă introdusă.

BAT 51:

Pentru a reduce emisiile de compuși organici în aer provenite din desorbția CO2 din mediul de spălare utilizat în instalația de OE, BAT constă în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

Tehnici integrate în proces

a.

Desorbția CO2 în trepte

Tehnica constă în realizarea depresurizării necesare pentru eliberarea dioxidului de carbon din mediul de absorbție în două trepte în loc de una singură. Acest lucru permite izolarea unui flux inițial bogat în hidrocarburi pentru posibila recirculare, lăsând un flux de dioxid de carbon relativ pur pentru tratarea ulterioară.

Se aplică numai la instalațiile noi sau la cele supuse unei modernizări semnificative

Tehnici de reducere a emisiilor

b.

Oxidator catalitic

A se vedea secțiunea 12.1

General aplicabilă

c.

Oxidator termic

A se vedea secțiunea 12.1

General aplicabilă


Tabelul 6.1

BAT-AEL pentru emisiile de compuși organici în aer rezultate la desorbția CO2 din mediul de spălare utilizat în instalația de OE

Parametru

BAT-AEL

TCOV

1-10 g/t de OE produs (23)  (24)  (25)

Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 2.

BAT 52:

Pentru a reduce emisiile de OE în aer, BAT constă în utilizarea spălării umede pentru tratarea fluxurilor de gaze reziduale care conțin OE.

Descriere:

Pentru descrierea spălării umede, a se vedea secțiunea 12.1. Spălare cu apă pentru îndepărtarea OE din fluxurile de gaze reziduale înainte de eliberarea directă sau înainte de reducerea suplimentară a emisiilor de compuși organici.

BAT 53:

Pentru a preveni sau a reduce emisiile de compuși organici în aer proveniți din răcirea absorbantului OE în unitatea de recuperare a OE, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Răcire indirectă

Utilizarea sistemelor de răcire indirectă (cu schimbătoare de căldură) în locul sistemelor de răcire deschise

Se aplică numai la instalațiile noi sau la cele supuse unei modernizări semnificative

b.

Îndepărtarea completă a OE prin stripare

Menținerea condițiilor de funcționare adecvate și utilizarea monitorizării online a operației de stripare a OE pentru a se asigura că întreaga cantitate de OE este îndepărtată; și asigurarea unor sisteme de protecție adecvate pentru a evita emisiile de OE în alte condiții de funcționare decât cele normale

Se aplică numai atunci când nu se poate aplica tehnica a.

6.3.   Emisii în apă

BAT 54:

Pentru a reduce volumul de apă uzată și pentru a reduce încărcătura organică rezultată la purificarea produsului și deversată în stația de epurare finală a apelor uzate, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a ambelor.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Utilizarea purjei provenite de la instalația de OE în instalația de EG

Fluxurile purjei provenite de la instalația de OE se transferă procesului EG și nu se deversează ca ape uzate. Măsura în care purja poate fi reutilizată în procesul EG depinde de aspectele de calitate ale produsului EG.

General aplicabilă

b.

Distilare

Distilarea este o tehnică utilizată pentru a separa compuși cu puncte de fierbere diferite prin evaporare parțială și recondensare.

Tehnica se utilizează în instalațiile de OE și EG în scopul concentrării fluxurilor apoase pentru recuperarea glicolilor sau pentru a permite eliminarea acestora (de exemplu, prin incinerare în loc de deversare ca ape uzate) și pentru a permite reutilizarea/recircularea parțială a apei.

Se aplică numai la instalațiile noi sau la cele supuse unei modernizări semnificative

6.4.   Reziduuri

BAT 55:

Pentru a reduce cantitatea de deșeuri organice trimise spre eliminare din instalațiile de OE și EG, BAT constă în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Optimizarea reacției de hidroliză

Optimizarea raportului apă/OE atât pentru a obține scăderea producerii simultane de glicoli mai grei, cât și pentru a evita necesarul excesiv de energie pentru deshidratarea glicolilor. Raportul optim depinde de randamentul vizat pentru dietilenglicol și trietilenglicol

General aplicabilă

b.

Izolarea produselor secundare la instalația de OE în vederea utilizării acestora

La instalațiile de OE, fracțiunea organică concentrată obținută după deshidratarea efluentului lichid provenit din recuperarea OE se distilează pentru a produce glicoli cu catenă scurtă utili și un reziduu mai greu

Se aplică numai la instalațiile noi sau la cele supuse unei modernizări semnificative

c.

Izolarea produselor secundare la instalația de EG în vederea utilizării acestora

La instalațiile de EG, fracțiunea de glicoli cu catenă mai lungă poate fi utilizată ca atare sau poate fi fracționată suplimentar în vederea producerii de glicoli utili

General aplicabilă

7.   CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU PRODUCȚIA DE FENOL

Concluziile privind BAT din prezenta secțiune se aplică producției de fenol din cumen, în plus față de concluziile generale privind BAT indicate în secțiunea 1.

7.1.   Emisii în aer

BAT 56:

Pentru a recupera materiile prime și pentru a reduce încărcătura organică transferată de la unitatea de oxidare a cumenului către instalația de tratare finală a gazelor reziduale, BAT constă în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

Tehnici integrate în proces

a.

Tehnici de reducere a antrenării lichidelor

A se vedea secțiunea 12.1

General aplicabilă

Tehnici de recuperare a materiei organice în vederea reutilizării

b.

Condensare

A se vedea secțiunea 12.1

General aplicabilă

c.

Adsorbție (regenerativă)

A se vedea secțiunea 12.1

General aplicabilă

BAT 57:

Pentru a reduce emisiile de compuși organici în aer, BAT constă în utilizarea tehnicii d. indicate mai jos pentru gazele reziduale provenite de la unitatea de oxidare a cumenului. Pentru orice alte fluxuri de gaze reziduale, individuale sau combinate, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Transferul fluxului de gaze reziduale către o unitate de ardere

A se vedea BAT 9

Se aplică numai dacă sunt disponibile utilizări ale gazelor reziduale drept combustibil gazos

b.

Adsorbție

A se vedea secțiunea 12.1

General aplicabilă

c.

Oxidator termic

A se vedea secțiunea 12.1

General aplicabilă

d.

Oxidator termic regenerativ (RTO)

A se vedea secțiunea 12.1

General aplicabilă


Tabelul 7.1

BAT-AEL pentru emisiile de TCOV și benzen în aer rezultate la producția fenolului

Parametru

Sursă

BAT-AEL

(medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare)

(mg/Nm3, fără corecție pentru conținutul de oxigen)

Condiții

Benzen

Unitatea de oxidare a cumenului

< 1

BAT-AEL se aplică dacă emisiile depășesc 1 g/h

TCOV

5-30

Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 2.

7.2.   Emisii în apă

BAT 58:

Pentru a reduce emisiile de peroxizi organici în apă provenite de la unitatea de oxidare și, dacă este necesar, pentru a proteja stația de epurare biologică a apelor uzate din aval, BAT constă în pretratarea prin hidroliză a apei uzate care conține peroxizi organici înainte ca aceasta să fie combinată cu alte fluxuri de ape uzate și deversată în instalația finală de epurare biologică.

Descriere:

Pentru descrierea hidrolizei, a se vedea secțiunea 12.2. Apele uzate (în special cele provenite de la condensatoare și de la regenerarea adsorbantului, după separarea fazelor) se tratează termic (la temperaturi de peste 100 °C și la pH mare) sau catalitic pentru a descompune peroxizii organici în compuși non-ecotoxici și mai ușor biodegradabili.

Tabelul 7.2

BAT-AEPL pentru peroxizi organici la ieșirea din unitatea de descompunere a peroxizilor

Parametru

BAT-AEPL

(valoare medie obținută din cel puțin trei probe instantanee prelevate la intervale de cel puțin jumătate de oră)

Monitorizare aferentă

Peroxizi organici totali, exprimați ca hidroperoxid de cumen

< 100 mg/l

Nu sunt disponibile standarde EN. Frecvența minimă de monitorizare este de o dată pe zi și poate fi redusă, efectuându-se de patru ori pe an, dacă se demonstrează realizarea corespunzătoare a hidrolizei prin controlul parametrilor de proces (de exemplu, pH, temperatură și timp de staționare)

BAT 59:

Pentru a reduce încărcătura organică deversată din unitatea de scindare și din unitatea de distilare în stația de epurare suplimentară a apelor uzate, BAT constă în recuperarea fenolului și a altor compuși organici (de exemplu, acetonă) prin extracție urmată de stripare.

Descriere:

Recuperarea fenolului din fluxurile de ape uzate care conțin fenol prin reglarea pH-ului la < 7, urmată de extracția cu un solvent adecvat și de striparea apei uzate pentru îndepărtarea solventului rezidual și a altor compuși cu punct de fierbere scăzut (de exemplu, acetonă). Pentru descrierea tehnicilor de tratare, a se vedea secțiunea 12.2.

7.3.   Reziduuri

BAT 60:

Pentru a preveni sau a reduce cantitatea de gudron trimisă spre eliminare de la purificarea fenolului, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a ambelor.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Recuperarea materialelor

(de exemplu, prin distilare, cracare)

A se vedea BAT 17c. Utilizarea distilării pentru recuperarea cumenului, α-metilstiren fenolului etc.

General aplicabilă

b.

Utilizarea gudronului drept combustibil

A se vedea BAT 17e

General aplicabilă

8.   CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU PRODUCȚIA DE ETANOLAMINE

Concluziile privind BAT din prezenta secțiune se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1.

8.1.   Emisii în aer

BAT 61:

Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer și pentru a reduce consumul de amoniac din procesul de producție a etanolaminelor în soluție apoasă, BAT constă în utilizarea sistemului de spălare umedă în mai multe trepte.

Descriere:

Pentru descrierea spălării umede, a se vedea secțiunea 12.1. Amoniacul nereacționat se recuperează din gazele reziduale de la coloana de stripare a amoniacului, precum și de la unitatea de evaporare prin spălare umedă în cel puțin două trepte, urmată de recircularea amoniacului în proces.

8.2.   Emisii în apă

BAT 62:

Pentru a preveni sau reduce emisiile de compuși organici în aer și emisiile de substanțe organice în apă provenite de la sistemele de vid, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Generarea vidului în absența apei

Utilizarea pompelor cu funcționare în regim uscat, de exemplu a pompelor volumetrice

Aplicabilitatea la instalațiile existente poate fi limitată de proiect și/sau de constrângeri operaționale

b.

Utilizarea pompelor de vid cu inel de apă cu recircularea apei din inel

Apa utilizată ca material de etanșare lichid pentru pompă se recirculă în carcasa pompei printr-o buclă închisă care prezintă doar mici scăpări, astfel încât se minimizează generarea de apă reziduală

Se aplică numai atunci când nu se poate aplica tehnica a.

Nu se aplică în cazul distilării trietanolaminei

c.

Reutilizarea fluxurilor apoase provenite de la sistemele de vid în proces

Reintroducerea în proces a fluxurilor apoase provenite de la pompele cu inel de apă sau de la ejectoarele cu abur pentru recuperarea materiei organice și reutilizarea apei. Măsura în care apa poate fi reutilizată în proces este limitată de necesarul de apă al procesului

Se aplică numai atunci când nu se poate aplica tehnica a.

d.

Condensarea compușilor organici (amine) în amonte de sistemele de vid

A se vedea secțiunea 12.1

General aplicabilă

8.3.   Consumul de materie primă

BAT 63:

Pentru a utiliza eficient oxidul de etilenă, BAT constă în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Utilizarea amoniacului în exces

Menținerea unei concentrații ridicate de amoniac în amestecul de reacție reprezintă un mod eficient de asigurare a faptului că întreaga cantitate de oxid de etilenă este transformată în produse

General aplicabilă

b.

Optimizarea conținutului de apă în reacție

Apa se utilizează pentru a accelera reacțiile principale fără să modifice distribuția produsului și fără reacții secundare semnificative cu oxidul de etilenă la glicoli

Se aplică numai pentru procesul în mediu apos

c.

Optimizarea condițiilor de funcționare a procesului

Stabilirea și menținerea condițiilor optime de funcționare (de exemplu, temperatură, presiune, timp de staționare) pentru a maximiza conversia oxidului de etilenă la amestecul dorit de mono-, di-, trietanolamine

General aplicabilă

9.   CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU PRODUCȚIA DE TOLUEN DIIZOCIANAT (TDI) ȘI METILEN-DIFENIL DIIZOCIANAT (MDI)

Concluziile privind BAT din prezenta secțiune se referă la producția de:

dinitrotoluen (DNT) din toluen;

toluen diamină (TDA) din DNT;

TDI din TDA;

metilen difenil diamină (MDA) din anilină;

MDI din MDA;

și se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1.

9.1.   Emisii în aer

BAT 64:

Pentru a reduce încărcătura de compuși organici, NOX, precursori de NOX și SOX transferată către instalația de tratare finală a gazelor reziduale (a se vedea BAT 66) din instalațiile de DNT, TDA și MDA, BAT constă în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Condensare

A se vedea secțiunea 12.1

General aplicabilă

b.

Spălare umedă

A se vedea secțiunea 12.1. În multe cazuri, eficiența spălării este îmbunătățită de reacția chimică a poluantului adsorbit (oxidarea parțială a NOX cu recuperarea acidului azotic, îndepărtarea acizilor cu soluție alcalină, îndepărtarea aminelor cu soluții acide, reacția anilinei cu formaldehida în soluție alcalină)

c.

Reducere termică

A se vedea secțiunea 12.1.

Aplicabilitatea la unitățile existente poate fi limitată de disponibilitatea spațiului

d.

Reducere catalitică

A se vedea secțiunea 12.1.

BAT 65:

Pentru a reduce încărcătura de HCl și de fosgen transferată către instalația de tratare finală a gazelor reziduale și pentru o utilizare mai eficientă a resurselor, BAT constă în recuperarea HCl și a fosgenului provenite din fluxurile de gaz final ale instalațiilor TDI și/sau MDI prin utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Absorbția HCl prin spălare umedă

A se vedea BAT 8d.

General aplicabilă

b.

Absorbția fosgenului prin spălare

A se vedea secțiunea 12.1. Fosgenul în exces se absoarbe utilizând un solvent organic și se reintroduce în proces

General aplicabilă

c.

Condensarea HCl/fosgen

A se vedea secțiunea 12.1

General aplicabilă

BAT 66:

Pentru a reduce emisiile de compuși organici (inclusiv de hidrocarburi clorurate), de HCl și de clor în aer, BAT constă în tratarea fluxurilor combinate de gaze reziduale utilizând un oxidator termic, urmată de spălarea cu soluție alcalină.

Descriere:

Fluxurile individuale de gaze reziduale provenite de la instalațiile DNT, TDA, TDI, MDA și MDI sunt combinate în unul sau mai multe fluxuri de gaze reziduale pentru a fi tratate. (A se vedea secțiunea 12.1 pentru descrierea oxidatorului termic și a spălării.) Pentru tratarea combinată a deșeurilor lichide și a gazelor reziduale, în locul oxidatorului termic poate fi folosit un incinerator. Spălarea cu soluție alcalină este un proces de spălare umedă la care se adaugă soluție alcalină pentru îmbunătățirea eficienței îndepărtării HCl și a clorului.

Tabelul 9.1

BAT-AEL pentru emisiile de TCOV, tetraclormetan, Cl2, HCl și PCDD/F în aer provenite din procesul TDI/MDI

Parametru

BAT-AEL

(mg/Nm3, fără corecție pentru conținutul de oxigen)

TCOV

1-5 (26)  (27)

Tetraclormetan

≤ 0,5 g/t MDI produs (28)

≤ 0,7 g/t TDI produs (28)

Cl2

< 1 (27)  (29)

HCl

2-10 (27)

PCDD/F

0,025-0,08 ng I-TEQ/Nm3  (27)

Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 2.

BAT 67:

Pentru a reduce emisiile de PCDD/F în aer provenite dintr-un proces de tratare într-un oxidator termic (a se vedea secțiunea 12.1) a fluxurilor de gaz final care conțin clor și/sau compuși clorurați, BAT constă în utilizarea tehnicii a., urmată dacă este necesar de tehnica b. de mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Răcire bruscă

Răcirea bruscă a gazelor de evacuare pentru a preveni sinteza de novo a PCDD/F

General aplicabilă

b.

Injectare cu cărbune activ

Îndepărtarea PCDD/F prin adsorbție pe cărbunele activ care se injectează în gazele de evacuare, urmată de reducerea emisiilor de pulberi

Nivelurile de emisie asociate BAT (BAT-AEL): A se vedea tabelul 9.1.

9.2.   Emisii în apă

BAT 68:

BAT constă în monitorizarea emisiilor în apă, cel puțin cu frecvența indicată mai jos și în conformitate cu standardele EN. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constă în utilizarea standardelor ISO, a standardelor naționale sau a altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de calitate științifică echivalentă.

Substanță/parametru

Instalație

Punct de prelevare

Standard(e)

Frecvență minimă de monitorizare

Monitorizare asociată cu

COT

Instalație DNT

Ieșirea din unitatea de pretratare

EN 1484

O dată pe săptămână (30)

BAT 70

Instalație MDI și/sau TDI

Ieșirea din instalație

O dată pe lună

BAT 72

Anilină

Instalație MDA

Ieșirea din stația de epurare finală a apelor uzate

Nu sunt disponibile standarde EN

O dată pe lună

BAT 14

Solvenți clorurați

Instalație MDI și/sau TDI

Diverse standarde EN disponibile (de exemplu, EN ISO 15680)

BAT 14

BAT 69:

Pentru a reduce încărcătura de nitrit, nitrat și compuși organici deversați din instalația DNT în stația de epurare a apelor uzate, BAT constă în recuperarea materiilor prime, reducerea volumului de apă uzată și refolosirea apei prin utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Utilizarea acidului azotic foarte concentrat

Utilizarea HNO3 foarte concentrat (de exemplu, aproximativ 99 %) pentru a crește eficiența procesului și pentru a reduce volumul de apă uzată și încărcătura de poluanți

Aplicabilitatea la unitățile existente poate fi limitată de proiect și/sau de constrângeri operaționale

b.

Regenerarea și recuperarea optimizate ale acidului uzat

Realizarea regenerării acidului uzat din reacția de nitrare astfel încât să se recupereze și apa și conținutul organic în vederea refolosirii, prin utilizarea unei combinații adecvate între evaporare/distilare, stripare și condensare

Aplicabilitatea la unitățile existente poate fi limitată de proiect și/sau de constrângeri operaționale

c.

Reutilizarea apei tehnologice pentru spălarea DNT

Reutilizarea apei tehnologice provenite din unitatea de recuperare a acidului uzat și din unitatea de nitrare, pentru spălarea DNT

Aplicabilitatea la unitățile existente poate fi limitată de proiect și/sau de constrângeri operaționale

d.

Reutilizarea apei provenite de la prima treaptă de spălare în proces

Acidul azotic și acidul sulfuric se extrag din faza organică utilizând apă. Apa acidificată se reintroduce în proces, în scopul reutilizării directe sau al procesării ulterioare pentru recuperarea materialelor

General aplicabilă

e.

Utilizarea multiplă și recircularea apei

Reutilizarea apei provenite din spălare, clătire și curățarea echipamentelor, de exemplu pentru spălarea în contracurent în mai multe etape în cadrul fazei organice

General aplicabilă

Volum de apă uzată asociat acestei BAT: A se vedea tabelul 9.2.

BAT 70:

Pentru a reduce încărcătura de compuși organici cu biodegradabilitate redusă deversați din instalația DNT în stația de epurare suplimentară a apelor uzate, BAT constă în pretratarea apei uzate prin utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a ambelor.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Extracție

A se vedea secțiunea 12.2

General aplicabilă

b.

Oxidare chimică

A se vedea secțiunea 12.2


Tabelul 9.2

BAT-AEPL pentru deversarea din instalația DNT la ieșirea din unitatea de pretratare către stația de epurare suplimentară a apelor uzate

Parametru

BAT-AEPL

(media valorilor obținute în cursul unei luni)

COT

< 1 kg/t DNT produs

Volum de apă uzată specific

< 1 m3/t DNT produs

Monitorizarea aferentă pentru COT este prevăzută la BAT 68.

BAT 71:

Pentru a reduce generarea de ape uzate și încărcătura organică deversate din instalația TDA în stația de epurare a apelor uzate, BAT constă în utilizarea unei combinații a tehnicilor a., b. și c., urmată de utilizarea tehnicii d. indicate mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Evaporare

A se vedea secțiunea 12.2

General aplicabilă

b.

Stripare

A se vedea secțiunea 12.2

c.

Extracție

A se vedea secțiunea 12.2

d.

Reutilizarea apei

Reutilizarea apei (de exemplu, provenite din condensate sau din spălare) în proces sau în alte procese (de exemplu, într-o instalație DNT). Măsura în care apa poate fi reutilizată în instalațiile existente poate fi limitată de constrângeri de ordin tehnic

General aplicabilă


Tabelul 9.3

BAT-AEPL pentru deversarea din instalația TDA în stația de tratare a apelor reziduale

Parametru

BAT-AEPL

(media valorilor obținute în cursul unei luni)

Volum de apă uzată specific

< 1 m3/t TDA produs

BAT 72:

Pentru a preveni sau a reduce încărcătura organică deversată din instalațiile MDI și/sau TDI în stația de tratare finală a apelor reziduale, BAT constă în recuperarea solvenților și reutilizarea apei prin optimizarea proiectării și a exploatării instalației.

Tabelul 9.4

BAT-AEPL pentru deversarea în stația de epurare a apelor uzate dintr-o instalație TDI sau MDI

Parametru

BAT-AEPL

(media valorilor obținute în curs de 1 an)

COT

< 0,5 kg/t produs (TDI sau MDI) (31)

Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 68.

BAT 73:

Pentru a reduce încărcătura de organică deversată dintr-o instalație MDA în stația de epurare suplimentară a apelor uzate, BAT constă în recuperarea materiei organice utilizând una dintre tehnicile indicate mai jos sau o combinație a acestora.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Evaporare

A se vedea secțiunea 12.2. Utilizată pentru a ușura extracția (a se vedea tehnica b.)

General aplicabilă

b.

Extracție

A se vedea secțiunea 12.2. Utilizată pentru a recupera/îndepărta MDA

General aplicabilă

c.

Stripare cu vapori

A se vedea secțiunea 12.2. Utilizată pentru a recupera/îndepărta anilina și metanolul

Pentru metanol, aplicabilitatea depinde de evaluarea opțiunilor alternative ca parte a strategiei de gestionare și tratare a apelor uzate

d.

Distilare

A se vedea secțiunea 12.2. Utilizată pentru a recupera/îndepărta anilina și metanolul

9.3.   Reziduuri

BAT 74:

Pentru a reduce cantitatea de reziduuri organice trimise spre eliminare din instalația TDI, BAT constă în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

Tehnici de prevenire sau reducere a producerii de deșeuri

a.

Minimizarea formării reziduurilor cu punct de fierbere ridicat în sistemele de distilare

A se vedea BAT 17b.

Se aplică numai la unitățile de distilare noi sau la instalațiile supuse unei modernizări semnificative

Tehnici de recuperare a materiei organice în vederea reutilizării sau a recirculării

b.

Creșterea recuperării TDI prin evaporare sau distilare suplimentară

Reziduurile provenite din distilare se procesează suplimentar pentru a se recupera cantitatea maximă de TDI conținută de acestea, de exemplu prin utilizarea unui evaporator cu peliculă subțire sau a altor unități de distilare moleculară, urmată de un uscător.

Se aplică numai la unitățile de distilare noi sau la instalațiile supuse unei modernizări semnificative

c.

Recuperarea TDA prin reacție chimică

Se procesează gudroanele pentru recuperarea TDA prin reacție chimică (de exemplu, prin hidroliză).

Se aplică numai la instalațiile noi sau la cele supuse unei modernizări semnificative

10.   CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU PRODUCȚIA DE DICLORURĂ DE ETILENĂ ȘI CLORURĂ DE VINIL MONOMER

Concluziile privind BAT din prezenta secțiune se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1.

10.1.   Emisii în aer

10.1.1.   BAT-AEL pentru emisiile în aer provenite de la cuptorul de cracare a DCE

Tabelul 10.1

BAT-AEL pentru emisiile de NOX în aer provenite de la cuptorul de cracare a DCE

Parametru

BAT-AEL (32)  (33)  (34)

(medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare)

(mg/Nm3, la un nivel al O2 de 3 % în volum)

NOx

50-100

Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 1.

10.1.2.   Tehnici și BAT-AEL pentru emisiile în aer provenite din alte surse

BAT 75:

Pentru a reduce încărcătura organică transferată către instalația de tratare finală a gazelor reziduale și pentru a reduce consumul de materii prime, BAT constă în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

Tehnici integrate în proces

a.

Controlul calității materiei prime

Se controlează calitatea materiei prime pentru a se minimiza formarea de reziduuri (de exemplu, conținutul de propan și acetilenă din etilenă; conținutul de brom din clor; conținutul de acetilenă din acidul clorhidric)

General aplicabilă

b.

Utilizarea oxigenului în locul aerului pentru oxiclorurare

Se aplică numai la instalațiile noi de oxiclorurare sau la instalațiile de oxiclorurare supuse unei modernizări semnificative

Tehnici de recuperare a materiei organice

c.

Condensarea folosind apă răcită sau agenți frigorifici

Utilizarea condensării (a se vedea secțiunea 12.1) cu apă răcită sau cu agenți frigorifici, cum ar fi amoniacul sau propena, pentru recuperarea compușilor organici din fluxurile individuale de gaze evacuate înainte de transferul acestora la instalația de tratare finală

General aplicabilă

BAT 76:

Pentru a reduce emisiile de compuși organici (inclusiv de compuși halogenați), de HCl și de Cl2 în aer, BAT constă în tratarea fluxurilor combinate de gaze reziduale provenite din producția de DCE și/sau VCM, prin utilizarea unui oxidator termic, urmată de spălare umedă în două trepte.

Descriere:

Pentru descrierea oxidatorului termic, a spălării umede și a spălării cu soluție alcalină, a se vedea secțiunea 12.1. Oxidarea termică se poate realiza într-o instalație de incinerare a deșeurilor lichide. În acest caz, temperatura de oxidare depășește 1 100 °C, cu un timp minim de staționare de 2 secunde și cu răcirea ulterioară rapidă a gazelor de evacuare pentru a preveni sinteza de novo a PCDD/F.

Spălarea se realizează în două trepte: spălare umedă cu apă și, de obicei, recuperarea acidului clorhidric, urmată de spălare cu soluție alcalină.

Tabelul 10.2

BAT-AEL pentru emisiile de TCOV, sumă de DCE și VCM, Cl2, HCl și PCDD/F în aer rezultate din producția de DCE/VCM

Parametru

BAT-AEL

(medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare)

(mg/Nm3, la un nivel al O2 de 11 % în volum)

TCOV

0,5-5

Sumă de DCE și VCM

< 1

Cl2

< 1-4

HCl

2-10

PCDD/F

0,025-0,08 ng I-TEQ/Nm3

Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 2.

BAT 77:

Pentru a reduce emisiile de PCDD/F în aer rezultate dintr-un proces de tratare într-un oxidator termic (a se vedea secțiunea 12.1) a fluxurilor de gaz final care conțin clor și/sau compuși clorurați, BAT constă în utilizarea tehnicii a., urmată dacă este necesar de tehnica b. de mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Răcire bruscă

Răcirea bruscă a gazelor de evacuare pentru a preveni sinteza de novo a PCDD/F

General aplicabilă

b.

Injectare cu cărbune activ

Îndepărtarea PCDD/F prin adsorbție pe cărbunele activ care se injectează în gazele de evacuare, urmată de reducerea emisiilor de pulberi

Nivelurile de emisie asociate BAT (BAT-AEL): A se vedea tabelul 10.2.

BAT 78:

Pentru a reduce emisiile de pulberi și CO în aer rezultate din decocsarea tuburilor de cracare, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile de reducere a frecvenței de decocsare indicate mai jos și a unei tehnici sau combinații de tehnici de reducere a emisiilor indicate mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

Tehnici de reducere a frecvenței de decocsare

a.

Optimizarea decocsării termice

Optimizarea condițiilor de funcționare, adică a debitului de aer, a temperaturii și a conținutului de abur pe parcursul ciclului de decocsare, pentru maximizarea îndepărtării cocsului

General aplicabilă

b.

Optimizarea decocsării mecanice

Optimizarea decocsării mecanice [de exemplu, sand jetting (curățarea depunerilor cu jet de apă sub presiune)] pentru a maximiza îndepărtarea cocsului sub formă de pulbere

General aplicabilă

Tehnici de reducere a emisiilor

c.

Spălare umedă a pulberilor

A se vedea secțiunea 12.1

Se aplică numai la decocsarea termică

d.

Ciclon

A se vedea secțiunea 12.1

General aplicabilă

e.

Filtru din material textil

A se vedea secțiunea 12.1

General aplicabilă

10.2.   Emisii în apă

BAT 79:

BAT constă în monitorizarea emisiilor în apă, cel puțin cu frecvența indicată mai jos și în conformitate cu standardele EN. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constă în utilizarea standardelor ISO, a standardelor naționale sau a altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de calitate științifică echivalentă.

Substanță/parametru

Instalație

Punct de prelevare

Standard(e)

Frecvență minimă de monitorizare

Monitorizare asociată cu

DCE

Toate instalațiile

Ieșirea din striperul de ape uzate

EN ISO 10301

O dată pe zi

BAT 80

VCM

Cupru

Instalație de oxiclorurare cu pat fluidizat

Ieșirea din instalația de pretratare pentru îndepărtarea materiilor solide

Diverse standarde EN disponibile, de exemplu EN ISO 11885, EN ISO 15586, EN ISO 17294-2

O dată pe zi (35)

BAT 81

PCDD/F

Nu sunt disponibile standarde EN

O dată la 3 luni

Materii solide în suspensie totale (TSS)

EN 872

O dată pe zi (35)

Cupru

Instalație de oxiclorurare cu pat fluidizat

Ieșirea din stația de epurare finală a apelor uzate

Diverse standarde EN disponibile, de exemplu EN ISO 11885, EN ISO 15586, EN ISO 17294-2

O dată pe lună

BAT 14 și BAT 81

DCE

Toate instalațiile

EN ISO 10301

O dată pe lună

BAT 14 și BAT 80

PCDD/F

Nu sunt disponibile standarde EN

O dată la 3 luni

BAT 14 și BAT 81

BAT 80:

Pentru a reduce încărcătura de compuși clorurați deversați pentru epurarea suplimentară a apelor uzate și pentru a reduce emisiile în aer provenite din sistemul de colectare și tratare a apelor uzate, BAT constă în utilizarea hidrolizei și a stripării cât mai aproape posibil de sursă.

Descriere:

Pentru descrierea hidrolizei și a stripării, a se vedea secțiunea 12.2. Hidroliza se realizează la pH alcalin pentru a descompune hidratul de clorat provenit din procesul de oxiclorurare. Acest lucru rezultă în formarea de cloroform care este apoi îndepărtat prin stripare, împreună cu DCE și VCM.

Nivelurile de performanță de mediu asociate BAT (BAT-AEL): A se vedea tabelul 10.3.

Nivelurile de emisie asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile directe într-un corp de apă receptor la ieșirea din instalația de tratare finală: A se vedea tabelul 10.5.

Tabelul 10.3

BAT-AEPL pentru hidrocarburile clorurate din apa reziduală la ieșirea dintr-un striper de ape uzate

Parametru

BAT-AEPL

(media valorilor obținute în cursul unei luni) (36)

DCE

0,1-0,4 mg/l

VCM

< 0,05 mg/l

Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 79.

BAT 81:

Pentru a reduce emisiile de PCDD/F și cupru în apă rezultate din procesul de oxiclorurare, BAT constă în utilizarea tehnicii a. sau a tehnicii b. împreună cu o combinație adecvată a tehnicilor c., d. și e. indicate mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

Tehnici integrate în proces

a.

Oxiclorurarea în pat fix

Tipul reacției de oxiclorurare: în reactorul cu pat fix, particulele de catalizator antrenate în fluxul gazos din capul coloanei de distilare sunt reduse cantitativ

Nu se aplică la instalațiile existente cu pat fluidizat

b.

Ciclon sau sistem de filtrare cu catalizator uscat

Un ciclon sau un sistem de filtrare cu catalizator uscat reduce pierderile de catalizator din reactor și deci transferul acestora în apa uzată

Se aplică numai la instalațiile cu pat fluidizat

Pretratarea apelor uzate

c.

Precipitare chimică

A se vedea secțiunea 12.2. Precipitarea chimică se utilizează pentru îndepărtarea cuprului dizolvat

Se aplică numai la instalațiile cu pat fluidizat

d.

Coagulare și floculare

A se vedea secțiunea 12.2

Se aplică numai la instalațiile cu pat fluidizat

e.

Filtrare pe membrane (microfiltrare sau ultrafiltrare)

A se vedea secțiunea 12.2

Se aplică numai la instalațiile cu pat fluidizat


Tabelul 10.4

BAT-AEPL pentru emisiile în apă rezultate la producția DCE prin oxiclorurare la ieșirea din instalațiile de pretratare pentru îndepărtarea materiilor solide la instalațiile cu pat fluidizat

Parametru

BAT-AEPL

(media valorilor obținute în curs de 1 an)

Cupru

0,4-0,6 mg/l

PCDD/F

< 0,8 ng I-TEQ/l

Materii solide în suspensie totale (TSS)

10-30 mg/l

Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 79.

Tabelul 10.5

BAT-AEL pentru emisiile directe de cupru, DCE și PCDD/F în corpul de apă receptor rezultate la producția DCE

Parametru

BAT-AEL

(media valorilor obținute în curs de 1 an)

Cupru

0,04-0,2 g/t DCE produsă prin oxiclorurare (37)

DCE

0,01-0,05 g/t DCE purificată (38)  (39)

PCDD/F

0,1-0,3 μg I-TEQ/t DCE produsă prin oxiclorurare

Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 79.

10.3.   Eficiența energetică

BAT 82:

Pentru o utilizare eficientă a energiei, BAT constă în utilizarea unui reactor de fierbere pentru clorurarea directă a etilenei.

Descriere:

Reacția din reactorul de fierbere pentru clorurarea directă a etilenei are loc, de obicei, la o temperatură cuprinsă între sub 85 °C și 200 °C. Spre deosebire de procesul la temperatură scăzută, acesta permite recuperarea efectivă și reutilizarea căldurii de reacție (de exemplu, pentru distilarea DCE).

Aplicabilitate:

Aplicabilă numai în cazul instalațiilor noi de clorurare directă.

BAT 83:

Pentru a reduce consumul de energie al cuptoarelor de cracare a DCE, BAT constă în utilizarea de activatori pentru conversia chimică.

Descriere:

Activatorii, cum ar fi clorul și alte specii generatoare de radicali, se utilizează pentru a intensifica reacția de cracare și a scădea temperatura de reacție, deci și aportul de căldură necesar. Activatorii pot fi generați de procesul propriu-zis sau pot fi adăugați.

10.4.   Reziduuri

BAT 84:

Pentru a reduce cantitatea cocs trimisă spre eliminare din instalațiile VCM, BAT constă în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Utilizarea activatorilor la cracare

A se vedea BAT 83

General aplicabilă

b.

Răcirea bruscă a fluxului gazos rezultat la cracarea DCE

Fluxul gazos rezultat la cracarea DCE se răcește rapid prin contact direct cu DCE rece într-o coloană, pentru a reduce formarea de cocs. În unele cazuri, fluxul este răcit prin schimbul de căldură cu DCE lichidă rece introdusă înainte de răcirea bruscă

General aplicabilă

c.

Preevaporarea DCE introdusă

Formarea de cocs se reduce prin evaporarea DCE la partea superioară a reactorului pentru a elimina precursorii cocsului cu punct de fierbere ridicat

Se aplică numai la instalațiile noi sau la cele supuse unei modernizări semnificative

d.

Arzătoare cu flacără plată

Un tip de arzător din cuptor care reduce punctele fierbinți de pe pereții tuburilor de cracare

Se aplică numai la cuptoarele noi sau la instalațiile supuse unei modernizări semnificative

BAT 85:

Pentru a reduce cantitatea de deșeuri periculoase trimise spre eliminare și pentru o utilizare mai eficientă a resurselor, BAT constă în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Hidrogenarea acetilenei

În reacția de cracare a DCE se generează HCl, care se recuperează prin distilare.

Se realizează hidrogenarea acetilenei prezente în acest flux de HCl pentru a reduce generarea de compuși nedoriți în timpul oxiclorurării. Se recomandă concentrații ale acetilenei sub 50 ppmv la ieșirea din unitatea de hidrogenare

Se aplică numai la instalațiile noi sau la cele supuse unei modernizări semnificative

b.

Recuperarea și reutilizarea HCl provenit din incinerarea deșeurilor lichide

HCl se recuperează din gazele reziduale de la incinerator prin spălare umedă cu apă sau cu HCl diluat (a se vedea secțiunea 12.1) și se reutilizează (de exemplu, în instalația de oxiclorurare)

General aplicabilă

c.

Izolarea compușilor clorurați în vederea utilizării

Izolarea și, dacă este necesar, purificarea produselor secundare în vederea utilizării (de exemplu, monocloretan și/sau 1,1,2-tricloretan, cel din urmă pentru producția de 1,1-dicloretilenă)

Se aplică numai la unitățile de distilare noi sau la instalațiile supuse unei modernizări semnificative.

Aplicabilitatea poate fi limitată de lipsa utilizărilor disponibile pentru acești compuși

11.   CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU PRODUCȚIA DE PEROXID DE HIDROGEN

Concluziile privind BAT din prezenta secțiune se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1.

11.1.   Emisii în aer

BAT 86:

Pentru a recupera solvenții și pentru a reduce emisiile de compuși organici în aer proveniți de la alte unități decât unitatea de hidrogenare, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos. În cazul utilizării aerului în unitatea de oxidare, aceasta presupune cel puțin tehnica d. În cazul utilizării oxigenului pur în unitatea de oxidare, aceasta presupune cel puțin tehnica b. cu folosirea de apă răcită.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

Tehnici integrate în proces

a.

Optimizarea procesului de oxidare

Optimizarea procesului include creșterea presiunii de oxidare și scăderea temperaturii de oxidare pentru a reduce concentrația vaporilor de solvent în gazul final

Se aplică numai la unitățile de oxidare noi sau la instalațiile supuse unei modernizări semnificative

b.

Tehnici de reducere a antrenării solidelor și/sau lichidelor

A se vedea secțiunea 12.1

General aplicabile

Tehnici de recuperare a solventului în vederea reutilizării

c.

Condensare

A se vedea secțiunea 12.1

General aplicabilă

d.

Adsorbție (regenerativă)

A se vedea secțiunea 12.1

Nu se aplică gazului final rezultat din oxidarea cu oxigen pur


Tabelul 11.1

BAT-AEL pentru emisiile de TCOV în aer provenite de la unitatea de oxidare

Parametru

BAT-AEL (40)

(media zilnică sau media pe perioada de prelevare) (41)

(fără corecție pentru conținutul de oxigen)

TCOV

5-25 mg/Nm3  (42)

Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 2.

BAT 87:

Pentru a reduce emisiile de compuși organici în aer proveniți de la unitatea de hidrogenare în timpul operațiilor de pornire, BAT constă în utilizarea condensării și/sau adsorbției.

Descriere:

Pentru descrierea condensării și a adsorbției, a se vedea secțiunea 12.1.

BAT 88:

Pentru a preveni emisiile de benzen în aer și în apă, BAT constă în neutilizarea benzenului în soluția de lucru.

11.2.   Emisii în apă

BAT 89:

Pentru a reduce volumul de apă uzată și încărcătura organică deversate în stația de epurare a apelor uzate, BAT constă în utilizarea ambelor tehnici indicate mai jos.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a.

Optimizarea separării fazei lichide

Separarea fazelor organică și apoasă printr-o proiectare și exploatare adecvate (de exemplu, un timp de staționare suficient, detectarea și controlul suprafeței de separare a fazelor), pentru a preveni antrenarea materiei organice nedizolvate

General aplicabilă

b.

Reutilizarea apei

Reutilizarea apei, de exemplu provenite din curățare sau din separarea fazelor. Măsura în care apa poate fi reutilizată în proces depinde de aspectele de calitate ale produsului.

General aplicabilă

BAT 90:

Pentru a preveni sau reduce emisiile de compuși organici cu bioeliminabilitate redusă în apă, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos.

Tehnică

Descriere

a.

Adsorbție

A se vedea secțiunea 12.2. Adsorbție se realizează înainte de trimiterea fluxurilor de ape uzate la instalația finală de epurarea biologică

b.

Incinerarea apelor uzate

A se vedea secțiunea 12.2

Aplicabilitate:

Se aplică numai fluxurilor de ape uzate care transportă încărcătura organică principală provenită de la instalația de peroxid de hidrogen și atunci când reducerea încărcăturii de COT provenită de la instalația de peroxid de hidrogen prin intermediul epurării biologice a apelor uzate este mai mică de 90 %.

12.   DESCRIEREA TEHNICILOR

12.1.   Tehnici de tratare a gazului final și a gazului rezidual

Tehnică

Descriere

Adsorbție

Tehnică de îndepărtare a compușilor dintr-un flux de gaz final sau de gaz rezidual prin reținerea lor pe suprafața unui solid (de obicei, cărbune activ). Adsorbția poate fi regenerativă sau neregenerativă (a se vedea mai jos).

Adsorbție (neregenerativă)

În adsorbția neregenerativă, adsorbantul uzat nu se regenerează, ci se elimină.

Adsorbție (regenerativă)

Adsorbție în care adsorbitul este desorbit ulterior, de exemplu cu abur (deseori în unitate) pentru a fi reutilizat sau eliminat, iar adsorbantul se reutilizează. Pentru funcționarea în regim continuu, de obicei se utilizează doi adsorbanți în paralel, unul dintre aceștia fiind în modul de desorbție.

Oxidator catalitic

Echipament de reducere a emisiilor care oxidează compușii combustibili dintr-un flux de gaz final sau de gaz rezidual utilizând aer sau oxigen pe un pat de catalizator. Catalizatorul permite oxidarea la temperaturi mai scăzute și în echipamente mai mici comparativ cu un oxidator termic.

Reducere catalitică

NOx se reduce în prezența unui catalizator și a unui gaz reducător. Spre deosebire de RCS, nu se adaugă amoniac și/sau uree.

Spălare cu soluție alcalină

Îndepărtarea poluanților acizi dintr-un flux de gaze prin spălarea cu o soluție alcalină.

Filtru ceramic/metalic

Material de filtrare ceramic. În situațiile în care urmează să fie îndepărtați compuși acizi, cum sunt HCl, NOX, SOX și dioxinele, materialul de filtrare este dotat cu catalizatori și poate fi necesară injectarea de reactivi.

La filtrele metalice, filtrarea de suprafață se realizează prin elemente filtrante metalice din materiale poroase sinterizate.

Condensare

Tehnică de îndepărtare a vaporilor de compuși organici și anorganici dintr-un flux de gaz final sau de gaz rezidual prin scăderea temperaturii acestuia sub punctul de rouă, astfel încât vaporii să se lichefieze. În funcție de intervalul necesar al temperaturii de lucru, există diferite metode de condensare, de exemplu apă de răcire, apă răcită (de obicei cu temperatura de aproximativ 5 °C) sau agenți frigorifici, cum ar fi amoniacul sau propena.

Ciclon (uscat sau umed)

Echipament pentru îndepărtarea pulberilor dintr-un flux de gaz final sau de gaz rezidual care se bazează pe aplicarea unor forțe centrifugale, de obicei într-o cameră conică.

Filtru electrostatic (uscat sau umed)

Dispozitiv pentru controlul particulelor, care utilizează forțe electrice pentru a deplasa particulele antrenate dintr-un flux de gaz final sau de gaz rezidual pe plăcile de colectare. Particulele antrenate capătă o sarcină electrică atunci când trec printr-o corona în care curg ioni gazoși. Electrozii din centrul culoarului de curgere sunt menținuți la o tensiune înaltă și generează câmpul electric care forțează particulele către pereții colectorului.

Filtru din material textil

Țesătură poroasă sau împâslită prin care trec gazele pentru a îndepărta particulele prin utilizarea unei site sau a altor mecanisme. Filtrele din material textil pot fi sub formă de foi, cartușe sau saci cu mai multe unități filtrante textile individuale grupate împreună.

Filtrare pe membrane

Gazul rezidual este comprimat și trecut printr-o membrană care se bazează pe permeabilitatea selectivă a vaporilor organici. Filtratul îmbogățit poate fi recuperat prin metode precum condensarea sau adsorbția sau poate fi redus, de exemplu prin oxidare catalitică. Procesul este foarte potrivit pentru concentrații mari de vapori. În majoritatea cazurilor, este necesară tratarea suplimentară pentru a obține concentrații suficient de mici pentru evacuare.

Separator de picături

În general sunt filtre sită (de exemplu, eliminatoare de vapori, separatoare de condens) care sunt realizate, de obicei, dintr-un material monofilament poros sau împletit, metalic sau sintetic, cu aspect specific sau aleatoriu. Un separator de picături funcționează prin filtrarea în profunzime, care se produce pe întreaga grosime a filtrului. Particulele solide de pulberi rămân în filtru până când acesta se saturează și trebuie curățat prin spălare. Atunci când filtrul se utilizează pentru a colecta picături și/sau aerosoli, aceste particule curăță filtrul, pe măsură ce sunt drenate împreună cu lichidul. Filtrul funcționează prin admisie mecanică și este dependent de viteză. Separatoarele cu lamele înclinate sunt, de asemenea, utilizate în mod obișnuit ca separatoare de picături.

Oxidator termic regenerativ (RTO)

Tip specific de oxidator termic (a se vedea mai jos), în care fluxul de gaze reziduale de intrare este încălzit de un pat ceramic compact la trecerea prin acesta, înainte de a intra în camera de ardere. Gazele fierbinți purificate ies din camera de ardere trecând prin unul (sau mai multe) paturi ceramice compacte (răcite de fluxul de gaze reziduale de intrare dintr-un ciclu de ardere anterior). Acest pat compact reîncălzit începe apoi un nou ciclu de ardere, prin preîncălzirea unui nou flux de gaze reziduale de intrare. Temperatura obișnuită de ardere este de 800–1 000 °C.

Spălare

Spălarea sau absorbția reprezintă îndepărtarea poluanților dintr-un flux de gaz prin contactul cu un solvent lichid, deseori apă (a se vedea „Spălare umedă”). Aceasta poate implica o reacție chimică (a se vedea „Spălare cu soluție alcalină”). În unele cazuri, compușii pot fi recuperați din solvent.

Reducere selectivă catalitică (RCS)

Reducerea NOX la azot pe pat catalitic prin intermediul reacției cu amoniacul (furnizat de obicei ca soluție apoasă) la o temperatură de lucru optimă de aproximativ 300-450 °C. Pot fi aplicate unul sau mai multe straturi de catalizator.

Reducere selectivă necatalitică (RNCS)

Tehnica reducerii NOX la azot prin reacție cu amoniac sau uree la temperatură ridicată. Fereastra temperaturii de lucru trebuie să fie menținută între 900 °C și 1 050 °C.

Tehnici de reducere a antrenării solidelor și/sau lichidelor

Tehnici care reduc transferul picăturilor sau al particulelor în fluxurile de gaze (de exemplu, provenite din procese chimice, condensatoare, coloane de distilare) prin intermediul unor dispozitive mecanice, cum ar fi camere de sedimentare, separatoare de picături, cicloane și camere de evaporare.

Oxidator termic

Echipament de reducere a emisiilor care oxidează compușii combustibili dintr-un flux de gaz final sau de gaz rezidual prin încălzirea acestuia cu aer sau cu oxigen la o temperatură superioară celei de autoaprindere într-o cameră de ardere și prin menținerea acestuia la o temperatură ridicată pe o durată suficient de lungă încât să aibă loc o ardere completă și să se producă dioxid de carbon și apă.

Reducere termică

NOX se reduce la temperaturi mari, în prezența unui gaz reducător, într-o cameră de ardere suplimentară în care are loc procesul de oxidare, dar în condiții de oxigen scăzut/deficit de oxigen. Spre deosebire de RNCS, nu se adaugă amoniac și/sau uree.

Filtru pentru reținerea pulberilor cu două trepte

Dispozitiv pentru filtrarea pe o sită metalică. În prima treaptă de filtrare se acumulează o turtă de filtrare, iar filtrarea efectivă se produce în a doua treaptă. În funcție de scăderea presiunii pe filtru, sistemul comută între cele două trepte. În sistem este integrat un mecanism de îndepărtare a pulberilor filtrate.

Spălare umedă

A se vedea „Spălare” de mai sus. Spălare în care solventul utilizat este apa sau o soluție apoasă, de exemplu spălarea cu soluție alcalină pentru reducerea HCl. A se vedea și „Spălare umedă a pulberilor”.

Spălare umedă a pulberilor

A se vedea „Spălare umedă” de mai sus. Spălarea umedă a pulberilor implică separarea pulberilor prin amestecarea intensă a gazului de intrare cu apă, de cele mai multe ori împreună cu eliminarea particulelor grosiere prin utilizarea forței centrifuge. În acest scop, gazul este eliberat la interior tangențial. Pulberile solide eliminate sunt colectate în partea de jos a epuratorului de pulberi.

12.2.   Tehnicile de epurare a apelor uzate

Toate tehnicile enumerate mai jos pot fi utilizate și pentru purificarea fluxurilor de apă pentru a permite reutilizarea/recircularea apei. Cele mai multe dintre acestea se utilizează și pentru recuperarea compușilor organici din fluxurile de apă tehnologică.

Tehnică

Descriere

Adsorbție

Metodă de separare în care compușii (adică poluanții) dintr-un lichid (adică apa uzată) sunt reținuți pe suprafața unui solid (de obicei, cărbune activ).

Oxidare chimică

Compușii organici sunt oxidați cu ozon sau cu peroxid de hidrogen, reacție sprijinită opțional de catalizatori sau de radiația UV, pentru transformarea lor în compuși mai puțin nocivi și ușor biodegradabili

Coagulare și floculare

Coagularea și flocularea sunt utilizate pentru a separa particulele solide în suspensie de apele uzate și deseori au loc în etape succesive. Coagularea se realizează prin adăugarea de coagulanți cu sarcini opuse celor ale particulelor solide în suspensie. Flocularea se realizează prin adăugarea de polimeri, astfel încât coliziunile de particule de microflocoane să determine gruparea acestora și producerea unor flocoane de dimensiuni mai mari.

Distilare

Distilarea este o tehnică de separare a compușilor cu puncte de fierbere diferite prin evaporare parțială și recondensare.

Distilarea apelor uzate reprezintă îndepărtarea contaminanților cu puncte de fierbere joase de apa uzată prin transferul acestora în faza de vapori. Distilarea se realizează în coloane, prevăzute cu talere sau cu material de umplutură și cu un condensator în aval.

Extracție

Poluanții dizolvați sunt transferați din faza apei uzate într-un solvent organic, de exemplu în coloane în contracurent sau în sisteme de amestecare-decantare. După separarea fazelor, solventul este purificat, de exemplu prin distilare, și reintrodus în procesul de extracție. Extrasul care conține poluanții este eliminat sau reintrodus în proces. Pierderile de solvent în apa uzată sunt controlate în aval printr-o tratare suplimentară adecvată (de exemplu, stripare).

Evaporare

Utilizarea distilării (a se vedea mai sus) pentru concentrarea soluțiilor apoase ale substanțelor cu puncte de fierbere ridicate, în vederea utilizării, a procesării sau a eliminării ulterioare (de exemplu, incinerarea apelor uzate) prin transferul apei în faza de vapori. Se realizează, de obicei, în unități cu mai multe trepte de creștere a vidului, pentru a reduce necesarul de energie. Vaporii de apă sunt condensați pentru a fi reutilizați sau deversați ca apă uzată.

Filtrare

Separarea particulelor solide dintr-un tanc de apă uzată prin trecerea acesteia printr-un mediu poros. Aceasta include diferite tipuri de tehnici, de exemplu filtrarea cu nisip, microfiltrarea și ultrafiltrarea.

Flotație

Proces în care particulele solide sau lichide sunt separate de faza apei uzate prin atașarea la bule fine de gaz, de obicei aer. Particulele plutitoare se acumulează la suprafața apei și se colectează cu spumiere

Hidroliză

Reacție chimică în care compușii organici sau anorganici reacționează cu apa, de obicei pentru a se transforma din compuși nebiodegradabili în compuși biodegradabili sau din compuși toxici în compuși netoxici. Pentru a activa sau a intensifica reacția, hidroliza se realizează la temperatură ridicată și, posibil, la presiune (termoliză) sau cu adăugarea de baze sau acizi tari sau folosind un catalizator.

Precipitare

Conversia poluanților dizolvați (de exemplu, ioni metalici) în compuși insolubili prin reacția cu agenții de precipitare adăugați. Precipitatele solide formate sunt ulterior separate prin sedimentare, flotație sau filtrare.

Sedimentare

Separarea particulelor în suspensie și a materiei în suspensie prin decantare gravitațională.

Stripare

Compușii volatili sunt îndepărtați din faza apoasă de o fază gazoasă (de exemplu, abur, azot sau aer) care trece prin lichid, și ulterior sunt recuperați (de exemplu, prin condensare) în vederea utilizării ulterioare sau a eliminării. Eficiența îndepărtării poate fi sporită prin creșterea temperaturii sau prin scăderea presiunii.

Incinerarea apelor uzate

Oxidarea poluanților organici sau anorganici cu aer și evaporarea simultană a apei la presiune normală și la temperaturi cuprinse între 730 °C și 1 200  °C. În mod obișnuit, incinerarea apelor uzate se autosusține la niveluri de CCO mai mari de 50 g/l. În cazul încărcăturilor organice mici, este necesar combustibil auxiliar/suplimentar.

12.3.   Tehnici de reducere a emisiilor în aer rezultate din ardere

Tehnică

Descriere

Alegerea combustibilului (auxiliar)

Utilizarea de combustibil (inclusiv de combustibil auxiliar/suplimentar) cu un conținut scăzut de compuși cu potențial de generare a poluării (de exemplu, conținut scăzut de sulf, cenușă, azot, mercur, fluor sau clor în combustibil).

Arzător cu emisii reduse de NOX (LNB) și arzător cu emisii extrem de reduse de NOX (ULNB)

Tehnica se bazează pe principiile de reducere a temperaturilor de vârf ale flăcării, întârziind, dar finalizând, arderea și intensificând transferul de căldură (emisivitate mărită a flăcării). Aceasta poate fi asociată cu modificarea proiectului camerei de ardere a cuptorului. Proiectul arzătoarelor cu emisii extrem de reduse de NOx (ULNB) include introducerea în trepte a (aerului/)combustibilului și recircularea gazelor de evacuare/de ardere.


(1)  Pentru orice parametru în cazul căruia prelevarea timp de 30 de minute este inadecvată, din cauza unor limitări legate de prelevare sau analitice, se utilizează o perioadă de prelevare adecvată.

(2)  În cazul PCDD/F se aplică o perioadă de prelevare de 6-8 ore.

(3)  Se pot utiliza probe compozite proporționale cu timpul cu condiția să se poată demonstra faptul că debitul este suficient de stabil.

(4)  Decizia de punere în aplicare 2012/119/UE a Comisiei din 10 februarie 2012 de stabilire a normelor privind orientările referitoare la colectarea datelor, precum și la întocmirea documentelor de referință BAT și la asigurarea calității acestora prevăzute în Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale (JO L 63, 2.3.2012, p. 1).

(5)  Standardele EN generice pentru măsurători continue sunt EN 15267 părțile 1, 2 și 3 și EN 14181. Standardele EN pentru măsurători periodice sunt prezentate în tabel.

(6)  Se referă la puterea termică instalată totală a tuturor cuptoarelor/încălzitoarelor pentru procese tehnologice racordate la coșul la care se produc emisii.

(7)  În cazul cuptoarelor/încălzitoarelor pentru procese tehnologice, cu o putere termică instalată totală mai mică de 100 MWt și care funcționează mai puțin de 500 de ore pe an, frecvența de monitorizare poate fi redusă la cel puțin o dată pe an.

(8)  Frecvența minimă de monitorizare pentru măsurători periodice poate fi redusă la o dată la 6 luni, dacă nivelurile de emisie se dovedesc a fi suficient de stabile.

(9)  Monitorizarea pulberilor nu se aplică atunci când se ard numai combustibili gazoși.

(10)  Monitorizarea NH3 se aplică numai atunci când se utilizează RCS sau RNCS.

(11)  În cazul cuptoarelor/încălzitoarelor pentru procese tehnologice, în care se ard combustibili gazoși și/sau petrol cu conținut cunoscut de sulf și la care nu se efectuează desulfurarea gazelor de ardere, monitorizarea continuă poate fi înlocuită fie cu monitorizare periodică cu o frecvență de minimum o dată la 3 luni, fie cu un calcul care să asigure furnizarea unor date de calitate științifică echivalentă.

(12)  Monitorizarea se aplică dacă poluantul este prezent în gazele reziduale care figurează în inventarul fluxurilor de gaze reziduale menționat în concluziile privind BAT pentru CWW.

(13)  Frecvența minimă de monitorizare pentru măsurătorile periodice poate fi redusă la o dată pe an, dacă nivelurile de emisie se dovedesc a fi suficient de stabile.

(14)  Toate (celelalte) procese/surse în care poluantul este prezent în gazele reziduale care figurează în inventarul fluxurilor de gaze reziduale menționat în concluziile privind BAT pentru CWW.

(15)  EN 15058 și perioada de prelevare trebuie adaptate astfel încât valorile măsurate să fie reprezentative pentru întregul ciclu de decocsare.

(16)  EN 13284-1 și perioada de prelevare trebuie adaptate astfel încât valorile măsurate să fie reprezentative pentru întregul ciclu de decocsare.

(17)  Monitorizarea se aplică dacă clorul și/sau compușii clorurați sunt prezenți în gazele reziduale și se utilizează tratarea termică.

(18)  Dacă gazele de ardere provenite de la două sau mai multe cuptoare sunt evacuate printr-un coș comun, BAT-AEL se aplică evacuării totale prin coșul respectiv.

(19)  BAT-AEL nu se aplică în cursul operațiilor de decocsare.

(20)  Pentru CO nu se aplică BAT-AEL. Cu titlu indicativ, nivelul emisiilor de CO va fi, în general, de 10-50 mg/Nm3 exprimat ca medie zilnică sau ca medie pe perioada de prelevare.

(21)  BAT-AEL se aplică numai atunci când se utilizează RCS sau RNCS.

(22)  Limita inferioară a intervalului este atinsă atunci când se utilizează un oxidator termic în procesul cu argint.

(23)  BAT-AEL se exprimă ca medie a valorilor obținute în cursul unui an.

(24)  În cazul unui conținut semnificativ de metan în emisii, metanul monitorizat în conformitate cu EN ISO 25140 sau cu EN ISO 25139 se scade din rezultat.

(25)  OE produs se definește ca suma dintre OE produs pentru vânzare și OE produs ca intermediar.

(26)  BAT-AEL se aplică numai fluxurilor combinate de gaze reziduale cu debite de > 1 000 Nm3/h.

(27)  BAT-AEL se exprimă ca medie zilnică sau ca medie pe perioada de prelevare.

(28)  BAT-AEL se exprimă ca medie a valorilor obținute în curs de 1 an. TDI și/sau MDI produs se referă la produsul fără reziduuri, în sensul folosit pentru a defini capacitatea instalației.

(29)  Dacă valorile NOX din probă depășesc 100 mg/Nm3, este posibil ca, din cauza interferențelor analitice, BAT-AEL să fie mai mare, ajungând până la 3 mg/Nm3.

(30)  În cazul deversărilor intermitente de ape uzate, frecvența minimă de monitorizare este o dată pe deversare.

(31)  BAT-AEPL se referă la produsul fără reziduuri, în sensul folosit pentru a defini capacitatea instalației.

(32)  Dacă gazele de ardere provenite de la două sau mai multe cuptoare sunt evacuate printr-un coș comun, BAT-AEL se aplică evacuării totale prin coșul respectiv.

(33)  BAT-AEL nu se aplică în cursul operațiilor de decocsare.

(34)  Pentru CO nu se aplică BAT-AEL. Cu titlu indicativ, nivelul emisiilor de CO va fi, în general, de 5-35 mg/Nm3, exprimat ca medie zilnică sau ca medie pe perioada de prelevare.

(35)  Frecvența minimă de monitorizare poate fi redusă la o dată pe lună dacă se controlează realizarea corespunzătoare a îndepărtării materiilor solide și a cuprului, prin monitorizarea frecventă a altor parametri (de exemplu, prin măsurarea continuă a turbidității).

(36)  Media valorilor obținute în cursul unei luni se calculează din mediile valorilor obținute în fiecare zi (cel puțin trei probe instantanee prelevate la intervale de cel puțin jumătate de oră).

(37)  Limita inferioară a intervalului este atinsă, de obicei, atunci când se utilizează un pat fix.

(38)  Media valorilor obținute într-un an se calculează utilizând mediile valorilor obținute în fiecare zi (cel puțin trei probe instantanee prelevate la intervale de cel puțin o jumătate de oră).

(39)  DCE purificată este suma dintre DCE produsă prin oxiclorurare și/sau prin clorurare directă și DCE rezultată din producția de VCM și purificată.

(40)  BAT-AEL nu se aplică atunci când emisiile sunt sub 150 g/h.

(41)  Atunci când se utilizează adsorbția, perioada de prelevare este reprezentativă pentru un ciclu de adsorbție complet.

(42)  În cazul unui conținut semnificativ de metan în emisii, metanul monitorizat în conformitate cu EN ISO 25140 sau cu EN ISO 25139 se scade din rezultat.


Top