Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2075

Decizia delegată (UE) 2017/2075 a Comisiei din 4 septembrie 2017 de înlocuire a anexei VII la Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea spațiului feroviar unic european (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2017/5963

OJ L 295, 14.11.2017, p. 69–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2017/2075/oj

14.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 295/69


DECIZIA DELEGATĂ (UE) 2017/2075 A COMISIEI

din 4 septembrie 2017

de înlocuire a anexei VII la Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea spațiului feroviar unic european

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european (1), în special articolul 43 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Procedurile de alocare a capacității ar trebui să fie transparente, luând în considerare, de asemenea, eficiența procesului de alocare, precum și preocupările operaționale ale tuturor părților interesate în ceea ce privește utilizarea și întreținerea infrastructurii feroviare.

(2)

Solicitanții de alocare a capacității de infrastructură ar trebui să poată depune cereri pentru încorporarea capacității în graficul de circulație anual după termenul-limită pentru prezentarea cererilor privind proiectul de grafic de circulație și înainte de modificarea graficului de circulație.

(3)

Odată ce trasele sunt alocate, drepturile contractuale ale solicitantului ar include dreptul de a respinge sau de a aproba o cerere de replanificare formulată de administratorul de infrastructură.

(4)

Restricțiile temporare de capacitate sunt necesare pentru a menține infrastructura și echipamentele aferente în stare bună și pentru a permite dezvoltarea infrastructurii în conformitate cu necesitățile pieței.

(5)

Solicitanții ar trebui să primească din timp informații privind viitoarele restricții de capacitate, astfel încât să-și poată adapta operațiunile și necesitățile de transport la restricțiile capacității de infrastructură. Dacă informațiile privind viitoarele restricții de capacitate sunt publicate deja la începutul perioadei de depunere a cererilor pentru încorporarea capacității în graficul de circulație anual, ar trebui să fie mai puțin necesară replanificarea traselor deja alocate.

(6)

Administratorii de infrastructură nu ar trebui să ia în considerare doar propriile costuri în momentul alegerii între diferitele alternative de restricții de capacitate, ci și constrângerile de natură comercială și operațională ale solicitanților în cauză, precum și riscurile ca transportul să se efectueze cu moduri de transport mai puțin ecologice.

(7)

Administratorii de infrastructură ar trebui să stabilească, să publice și să aplice criterii transparente în ceea ce privește redirecționarea trenurilor și alocarea unei restricții de capacitate pentru diferite tipuri de trafic. Ei au posibilitatea de a face acest lucru împreună sau individual în ceea ce privește restricțiile lor de capacitate.

(8)

Administratorii de infrastructură ar trebui să își adapteze documentele de referință ale rețelei și procedurile de stabilire a graficelor de circulație, în vederea asigurării conformității timpurii cu noile norme privind restricțiile de capacitate, astfel cum au fost introduse de prezenta decizie.

(9)

În ceea ce privește operațiunile feroviare care traversează mai mult de o rețea, administratorii de infrastructură vizați ar trebui să se coordoneze pentru a reduce impactul restricțiilor de capacitate asupra traficului și pentru a sincroniza lucrările pe o anumită rută sau pentru a evita restricționarea capacității pe o rută ocolitoare.

(10)

Din motive de claritate juridică și ținând seama de numărul de modificări care trebuie efectuate în anexa VII la Directiva 2012/34/UE, anexa în cauză ar trebui înlocuită în întregime. În plus, în scopul simplificării cadrului de reglementare, o decizie delegată este instrumentul juridic adecvat, întrucât impune norme clare și detaliate care nu necesită transpunere de către statele membre și asigură o punere în aplicare uniformă în întreaga Uniune.

(11)

Ca urmare a calendarului de modificare a graficului de circulație în conformitate cu punctul 2 din anexa la prezenta decizie și a termenelor de execuție pentru coordonarea, consultarea și publicarea restricțiilor de capacitate prevăzute la punctele 8-11 din anexa la prezenta decizie, administratorii de infrastructură vor fi numai în măsură să îndeplinească pentru prima dată cerințele de la punctele 8-11 pentru modificarea graficului de circulație care va intra în vigoare în decembrie 2019 în ceea ce privește a doua rundă de publicare și în decembrie 2020 în ceea ce privește prima rundă de publicare, cerințele de la punctul 12 pentru modificarea graficului de circulație care va intra în vigoare în decembrie 2018 și cerințele de la punctele 14-17 pentru modificarea graficului de circulație care va intra în vigoare în decembrie 2018.

(12)

Prin urmare, Directiva 2012/34/UE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa VII la Directiva 2012/34/UE se înlocuiește cu textul anexei la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 4 septembrie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 32.


ANEXĂ

ANEXA VII

CALENDARUL PROCESULUI DE ALOCARE

(menționat la articolul 43)

(1)

Graficul de circulație este stabilit o dată la un an calendaristic.

(2)

Modificarea graficului de circulație se realizează la miezul nopții, în a doua sâmbătă din luna decembrie. În cazul în care se face o ajustare după trecerea iernii, în special pentru a se ține cont, după caz, de modificările în mersul de tren al traficului regional de călători, aceasta va avea loc la miezul nopții, în a doua sâmbătă din luna iunie, precum și, la nevoie, în alte momente dintre aceste date. Administratorii de infrastructură pot conveni date diferite și, în acest caz, ei informează Comisia dacă traficul internațional riscă să fie perturbat.

(3)

Termenul-limită de primire a cererilor pentru capacitățile care trebuie incluse în graficul de circulație nu poate depăși douăsprezece luni înainte de modificarea graficului de circulație. Cererile primite după termenul-limită trebuie luate în considerare, de asemenea, de administratorul de infrastructură.

(4)

Cel târziu cu 11 luni înaintea modificării graficului de circulație, administratorii de infrastructură se asigură că trasele internaționale provizorii au fost stabilite în colaborare cu alți administratori de infrastructură relevanți. Administratorii de infrastructură se asigură că aceste trase provizorii sunt respectate pe cât posibil în timpul procedurilor ulterioare.

(5)

În cel mult patru luni de la termenul-limită menționat la punctul 3, administratorul de infrastructură întocmește și publică un proiect de grafic de circulație.

(6)

Administratorul de infrastructură decide în privința cererilor primite după termenul-limită menționat la punctul 3, în conformitate cu o procedură publicată în documentul de referință al rețelei.

Administratorul de infrastructură poate replanifica o trasă alocată dacă acest lucru este necesar pentru a se asigura cea mai bună concordanță a tuturor cererilor de trase și dacă replanificarea este aprobată de solicitantul căruia îi fusese alocată trasa. Administratorul de infrastructură actualizează proiectul de grafic de circulație cel târziu cu o lună înainte de modificarea graficului de circulație, pentru a include toate trasele alocate după termenul-limită menționat la punctul 3.

(7)

În cazul trenurilor care trec de la o rețea la alta și care ajung cu o întârziere estimată de maximum 10 ore și, din 14 decembrie 2019, de 18 ore, administratorul de infrastructură al celei de a doua rețele nu consideră anulată trasa sau nu impune prezentarea unei cereri pentru o altă trasă, nici dacă decide să aloce o trasă diferită, cu excepția cazului în care solicitantul informează administratorul de infrastructură că trenul nu va trece la cealaltă rețea. Administratorul de infrastructură comunică fără întârziere solicitantului trasa actualizată sau nouă, inclusiv, în cazul în care diferă, legătura dintre numărul trasei respective și numărul trasei anulate.

(8)

În ceea ce privește restricțiile temporare ale capacității liniilor de cale ferată din motive precum lucrările de infrastructură, inclusiv restricționările aferente ale vitezei, sarcina pe osie, lungimea trenului, tracțiunea sau gabaritul de liberă trecere («restricții de capacitate»), care au o durată mai mare de șapte zile consecutive și din cauza cărora mai mult de 30 % din volumul estimat al traficului zilnic pe o linie de cale ferată se anulează, se redirecționează sau se înlocuiește cu alte moduri de transport, administratorii de infrastructură vizați publică, în măsura în care sunt cunoscute, toate restricțiile de capacitate și rezultatele preliminare ale unei consultări cu solicitanții, mai întâi cu cel puțin 24 de luni înainte de modificarea graficului de circulație în cauză și, a doua oară, într-o formă actualizată, cu cel puțin 12 luni înainte de modificarea graficului de circulație în cauză.

(9)

Administratorii de infrastructură vizați creează, de asemenea, un mecanism prin care discută respectivele restricții de capacitate, dacă impactul restricțiilor de capacitate nu este limitat la o singură rețea, împreună cu solicitanții interesați, cu asociațiile de administratori de infrastructură menționate la articolul 40 alineatul (1) și cu principalii operatori de infrastructuri de servicii în cauză, atunci când se publică pentru prima oară restricțiile respective, cu excepția cazului în care administratorii de infrastructură și solicitanții convin că un astfel de mecanism nu este necesar. Discuțiile comune ajută la conceperea graficelor, inclusiv la prevederea de rute ocolitoare.

(10)

Când se publică pentru prima oară restricțiile de capacitate în conformitate cu punctul 8, administratorul de infrastructură lansează o consultare cu solicitanții și cu principalii operatori de infrastructuri de servicii în cauză privind restricțiile de capacitate. Atunci când, în conformitate cu punctul 11, este obligatorie o coordonare între prima și a doua publicare a restricțiilor de capacitate, administratorii de infrastructură se consultă a doua oară cu solicitanții și cu principalii operatori de infrastructuri de servicii în cauză, între sfârșitul respectivei coordonări și a doua publicare a restricțiilor de capacitate.

(11)

Înainte de publicarea restricțiilor de capacitate în conformitate cu punctul 8, în cazul în care impactul restricțiilor de capacitate nu este limitat la o rețea, administratorii de infrastructură vizați, inclusiv administratorii de infrastructură care ar putea fi afectați de redirecționarea trenurilor, se coordonează în ceea ce privește restricțiile de capacitate care ar putea implica o anulare, o redirecționare a unei trase sau o înlocuire cu alte moduri.

Coordonarea de dinaintea celei de a doua publicări se încheie:

(a)

cel târziu cu 18 luni înainte de modificarea graficului de circulație, dacă se anulează, se redirecționează sau se înlocuiește cu alte moduri de transport peste 50 % din volumul estimat al traficului pe o linie de cale ferată pe zi timp de peste 30 de zile consecutive;

(b)

cel târziu cu 13 luni și 15 zile înainte de modificarea perioadei de valabilitate a graficului de circulație, dacă se anulează, se redirecționează sau se înlocuiește cu alte moduri de transport peste 30 % din volumul estimat al traficului pe o linie de cale ferată pe zi timp de peste șapte zile consecutive;

(c)

cel târziu cu 13 luni și 15 zile înainte de modificarea perioadei de valabilitate a graficului de circulație, dacă se anulează, se redirecționează sau se înlocuiește cu alte moduri de transport peste 50 % din volumul estimat al traficului pe o linie de cale ferată pe zi timp de cel mult șapte zile consecutive.

Dacă este necesar, administratorii de infrastructură invită solicitanții activi pe liniile în cauză și principalii operatori de infrastructuri de servicii în cauză să se implice în coordonarea respectivă.

(12)

În ceea ce privește restricțiile de capacitate care au o durată de cel mult șapte zile consecutive care nu trebuie publicate în conformitate cu punctul 8, în cazul cărora se anulează, se redirecționează sau se înlocuiește cu alte moduri de transport peste 10 % din volumul estimat al traficului pe o linie de cale ferată pe zi, care au loc în timpul următoarei perioade de valabilitate a graficului de circulație și de care administratorul de infrastructură ia cunoștință cel târziu cu 6 luni și 15 zile înainte de modificarea graficului de circulație, administratorul de infrastructură consultă solicitanții în cauză privind restricțiile de capacitate prevăzute și comunică restricțiile de capacitate actualizate cu cel puțin patru luni înainte de modificarea graficului de circulație. Administratorul de infrastructură furnizează detalii privind trasele oferite pentru trenurile de călători cel târziu cu patru luni înainte de începerea restricției de capacitate, iar pentru trenurile de marfă cel târziu cu o lună înainte, cu excepția cazului în care administratorul de infrastructură și solicitanții vizați convin asupra unui termen mai scurt.

(13)

Administratorii de infrastructură pot decide să aplice praguri mai stricte privind restricțiile de capacitate pe baza unor procentaje mai scăzute de volume estimate ale traficului sau a unor durate mai scurte decât cele indicate în prezenta anexă sau pot aplica și alte criterii, pe lângă cele menționate în prezenta anexă, în urma unei consultări cu solicitanții și cu operatorii de infrastructuri de servicii. Administratorii de infrastructură publică pragurile și criteriile privind gruparea restricțiilor de capacitate în documentele lor de referință ale rețelei în conformitate cu punctul 3 din anexa IV.

(14)

Administratorul de infrastructură poate decide să nu aplice perioadele prevăzute la punctele 8-12 dacă restricția de capacitate este necesară pentru restabilirea operațiunilor feroviare în condiții de siguranță, în cazul în care calendarul restricțiilor se află în afara controlului administratorului de infrastructură, dacă aplicarea perioadelor respective ar fi ineficientă din punctul de vedere al costurilor sau ar dăuna inutil duratei de viață sau stării activelor sau dacă toți solicitanții în cauză sunt de acord. În cazurile respective și în cazul oricăror alte restricții de capacitate care nu fac obiectul consultării în conformitate cu alte dispoziții ale prezentei anexe, administratorul de infrastructură consultă fără întârziere solicitanții și principalii operatori de infrastructuri de servicii în cauză.

(15)

Informațiile care trebuie furnizate de administratorul de infrastructură atunci când acesta acționează în conformitate cu punctul 8, 12 sau 14 includ:

(a)

ziua planificată;

(b)

momentul din zi și, de îndată ce se pot stabili, ora de începere și ora de încheiere a restricției de capacitate;

(c)

secțiunea liniei afectate de restricție; și

(d)

dacă este cazul, capacitatea liniilor ocolitoare.

În documentul de referință al rețelei menționat la punctul 3 din anexa IV, administratorul de infrastructură publică informațiile respective sau un link către pagina unde pot fi găsite acestea. Administratorul de infrastructură menține actualizate informațiile în cauză.

(16)

În ceea ce privește restricțiile de capacitate care au o durată de cel puțin 30 de zile consecutive și care afectează mai mult de 50 % din volumul estimat de trafic pe o linie de cale ferată, administratorul de infrastructură pune la dispoziția solicitanților, la cerere, în cursul primei runde de consultări, o comparație a condițiilor care pot fi întâlnite în cadrul a cel puțin două alternative de restricții de capacitate. Administratorul de infrastructură elaborează cele două alternative pe baza contribuțiilor furnizate de solicitanți la momentul prezentării solicitărilor și împreună cu aceștia.

Pentru fiecare alternativă, comparația include cel puțin:

(a)

durata restricției de capacitate;

(b)

taxele orientative preconizate a fi datorate pentru utilizarea infrastructurii;

(c)

capacitatea disponibilă pe liniile ocolitoare;

(d)

rutele alternative disponibile; și

(e)

orarul orientativ al călătoriei.

Înainte de a decide între alternativele de restricții de capacitate, administratorul de infrastructură consultă solicitanții interesați și ia în considerare impacturile diferitelor alternative asupra solicitanților și a utilizatorilor serviciilor respective.

(17)

În ceea ce privește restricțiile de capacitate care au o durată care depășește 30 de zile consecutive și care afectează mai mult de 50 % din volumul estimat de trafic pe o linie de cale ferată, administratorul de infrastructură stabilește criterii privind trenurile care ar trebui redirecționate în funcție de fiecare tip de serviciu, luând în considerare constrângerile de natură comercială și operațională ale solicitantului, cu excepția cazului în care respectivele constrângeri operaționale sunt rezultatul deciziilor de gestiune sau organizaționale ale solicitantului, fără a compromite scopul administratorului de infrastructură de a reduce costurile în conformitate cu articolul 30 alineatul (1). Atunci când acționează în conformitate cu punctul 8, administratorul de infrastructură publică criteriile respective în documentul de referință al rețelei, împreună cu o alocare preliminară între diferitele tipuri de servicii feroviare a capacității rămase. După încheierea consultării și fără a se aduce atingere obligațiilor administratorului de infrastructură menționate la punctul 3 din anexa IV, administratorul de infrastructură, pe baza feedback-ului primit de la solicitanți, pune la dispoziția întreprinderilor feroviare în cauză o defalcare orientativă a capacității rămase în funcție de tipul de serviciu.


Top