EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0006

Decizia (UE) 2017/274 a Băncii Centrale Europene din 10 februarie 2017 de stabilire a principiilor pentru furnizarea de feedback privind activitatea subcoordonatorilor din cadrul autorităților naționale competente și de abrogare a Deciziei (UE) 2016/3 (BCE/2017/6)

OJ L 40, 17.2.2017, p. 72–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2019; abrogat prin 32019D0014(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/274/oj

17.2.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 40/72


DECIZIA (UE) 2017/274 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 10 februarie 2017

de stabilire a principiilor pentru furnizarea de feedback privind activitatea subcoordonatorilor din cadrul autorităților naționale competente și de abrogare a Deciziei (UE) 2016/3 (BCE/2017/6)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 6 alineatele (1) și (7),

întrucât:

(1)

Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede că Banca Centrală Europeană (BCE) este responsabilă de funcționarea eficace și coerentă a Mecanismului unic de supraveghere (MUS). Considerentul 79 din acest regulament arată că un personal foarte motivat, bine instruit și imparțial este indispensabil pentru realizarea unei supravegheri eficace.

(2)

În conformitate cu articolele 3-6 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17) (2), BCE este responsabilă de constituirea și componența echipelor comune de supraveghere, care sunt alcătuite din membri ai personalului BCE și al autorităților naționale competente. Un coordonator al echipei comune de supraveghere (ECS), asistat de unul sau mai mulți subcoordonatori din cadrul autorităților naționale competente (ANC), asigură coordonarea lucrărilor în cadrul fiecărei ECS.

(3)

Având în vedere rolul important deținut de subcoordonatorii din cadrul ANC în coordonarea membrilor ECS din ANC corespunzătoare, este necesară și proporțională introducerea unui proces uniform pentru furnizarea de feedback privind activitatea subcoordonatorilor din cadrul ANC în ECS. Prin contribuția la îmbunătățirea continuă a activității subcoordonatorilor din cadrul ANC, furnizarea de feedback privind activitatea ar putea contribui la asigurarea funcționării corespunzătoare a ECS.

(4)

ANC sunt singurele responsabile pentru evaluarea personalului propriu, iar BCE este singura responsabilă pentru evaluarea personalului său. Cu toate acestea, feedbackul privind activitatea furnizat în conformitate cu prezenta decizie poate fi folosit de ANC în gestionarea personalului acestora și poate fi inclus în sistemele interne de evaluare ale ANC, dacă legislația națională relevantă permite acest lucru.

(5)

Feedbackul privind activitatea subcoordonatorilor din cadrul ANC a fost furnizat inițial într-o perioadă de probă în conformitate cu principiile stabilite în Decizia (UE) 2016/3 a Băncii Centrale Europene (BCE/2015/36) (3). Întrucât perioada de probă respectivă s-a încheiat, această decizie ar trebui abrogată din motive de securitate juridică.

(6)

Experiența dobândită în perioada de probă a indicat că poate fi util un mecanism de feedback privind activitatea subcoordonatorilor din cadrul ANC, pentru a asigura funcționarea eficace a ECS. Totuși este necesară o evaluare suplimentară. Prin urmare, mecanismul de feedback privind activitatea ar trebui prelungit pentru o nouă perioadă de probă de un an. Ar trebui efectuată o reexaminare ulterioară pentru a stabili dacă ar fi util ca mecanismul de feedback privind activitatea să continue în mod permanent.

(7)

Rezultatele reexaminării ar trebui raportate Consiliului de supraveghere. Ca urmare a reexaminării, ar trebui transmisă o propunere Consiliului guvernatorilor cu privire la continuarea sau încetarea mecanismului de feedback privind activitatea.

(8)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (4), iar aceasta a emis un aviz la 7 aprilie 2015 prin care a recunoscut că feedbackul privind activitatea este necesar pentru gestionarea ECS și a aprobat mecanismul de feedback privind activitatea, recomandând totodată ca funcționarea sa detaliată să fie definită într-un instrument juridic corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică definițiile prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17).

Articolul 2

Feedbackul privind activitatea

(1)   Coordonatorii ECS furnizează subcoordonatorilor din cadrul ANC feedback privind activitatea pe care au desfășurat-o aceștia din urmă și echipa din care fac parte pentru îndeplinirea atribuțiilor și a obiectivelor ce le revin în cadrul ECS, în conformitate cu principiile prevăzute în anexa I, și iau în considerare competențele prevăzute în anexa II.

(2)   După consultarea subcoordonatorului din cadrul ANC, coordonatorii ECS stabilesc principalele atribuții și obiective ale acestuia.

(3)   Coordonatorii ECS furnizează feedback privind activitatea în vederea ciclului de feedback care începe la data intrării în vigoare a prezentei decizii și se încheie după 12 luni.

Articolul 3

Reexaminare

După încheierea ciclului de feedback privind activitatea, BCE, în colaborare cu ANC, reexaminează funcționarea mecanismului de feedback privind activitatea și raportează constatările sale Consiliului de supraveghere. Raportul include o propunere referitoare la eventuala continuare a mecanismului de feedback privind activitatea.

Articolul 4

Abrogare

Decizia (UE) 2016/3 (BCE/2015/36) se abrogă.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 15 februarie 2017.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 10 februarie 2017.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) (JO L 141, 14.5.2014, p. 1).

(3)  Decizia (UE) 2016/3 a Băncii Centrale Europene din 18 noiembrie 2015 de stabilire a principiilor pentru furnizarea de feedback cu privire la activitatea subcoordonatorilor desemnați din rândul personalului autorităților naționale competente desfășurată în cadrul echipelor comune de supraveghere din Mecanismul unic de supraveghere (BCE/2015/36) (JO L 1, 5.1.2016, p. 4).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).


ANEXA I

Principii pentru furnizarea de feedback privind activitatea subcoordonatorilor din cadrul autorității naționale competente desfășurată în echipe comune de supraveghere din mecanismul unic de supraveghere

Principiul 1

Sfera de aplicare a feedbackului privind activitatea

Subcoordonatorii din cadrul autorității naționale competente (ANC) care fac parte dintr-o echipă comună de supraveghere (ECS) din Mecanismul unic de supraveghere (MUS) fac obiectul feedbackului privind activitatea dacă desfășoară activități în cadrul ECS în proporție de cel puțin 25 % dintr-o poziție cu normă întreagă, astfel cum este definită în cadrul pentru încadrarea în muncă al ANC relevante.

Principiul 2

Obiectivul feedbackului privind activitatea

În scopul sprijinirii și îmbunătățirii funcționării MUS în ansamblu, feedbackul privind activitatea va evalua activitatea subcoordonatorilor din cadrul ANC desfășurată pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, în scopul dezvoltării în continuare a înțelegerii acestora privind obiectivele MUS și a competențelor în calitate de subcoordonatori din cadrul ANC, contribuind astfel la îmbunătățirea performanței și a integrării ECS.

Principiul 3

Procesul de furnizare de feedback privind activitatea

1.

La începutul ciclului de feedback privind activitatea, coordonatorul ECS, după consultarea fiecărui subcoordonator din cadrul ANC care face obiectul feedbackului privind activitatea în conformitate cu principiul 1, stabilește principalele atribuții și obiective ale acestuia. Aceste atribuții și obiective sunt înregistrate în formularul de feedback MUS.

2.

Coordonatorul ECS furnizează fiecărui subcoordonator din cadrul ANC îndrumare și feedback informal privind activitatea pe parcursul ciclului de feedback privind activitatea. După încheierea ciclului de feedback, coordonatorul ECS furnizează fiecărui subcoordonator din cadrul ANC un feedback privind activitatea la sfârșit de ciclu, atât verbal, cât și în scris, prin intermediul formularului de feedback privind activitatea în cadrul MUS. Înainte de finalizarea formularului de feedback, subcoordonatorului i se oferă posibilitatea de a își înregistra în mod oficial opiniile și observațiile cu privire la feedbackul privind activitatea furnizat.

3.

Atât feedbackul privind activitatea informal, cât și cel la sfârșit de ciclu vor ține seama de principalele atribuții și obiective ale subcoordonatorului din cadrul ANC, de competențele MUS prevăzute în anexa II și de contribuția echipei acestuia la funcționarea în ansamblu a ECS.

Principiul 4

Accesul la feedbackul privind activitatea

1.

La cererea ANC relevante, feedbackul privind activitatea la sfârșit de ciclu va fi pus la dispoziția ANC relevante și poate fi folosit de aceasta pentru facilitarea gestionării personalului propriu, dacă legislația națională aplicabilă permite acest lucru.

2.

ANC pot alege să utilizeze feedbackul privind activitatea ca o contribuție suplimentară la sistemele lor interne de evaluare, dacă legislația națională aplicabilă permite acest lucru.

3.

Accesul la feedbackul privind activitatea, inclusiv transferul acestuia, va fi acordat ANC în conformitate cu articolul 8 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Principiul 5

Protecția datelor cu caracter personal prelucrate în contextul furnizării feedbackului privind activitatea

1.

Datele referitoare la feedbackul privind activitatea vor fi prelucrate de BCE în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

2.

Datele referitoare la feedbackul privind activitatea pot fi utilizate exclusiv în scopurile descrise în principiile 2 și 4 și pot fi păstrate pentru maximum cinci ani.


ANEXA II

Lista competențelor deosebit de relevante pentru personalul care lucrează în MUS (competențe MUS)

Cunoștințe profesionale : Cunoașterea politicilor, metodologiilor și reglementărilor în materie de supraveghere, în special în contextul MUS, precum și a funcționării instituțiilor financiare. Actualizarea continuă a cunoștințelor în ceea ce privește schimbările din aceste domenii și aplicarea acestora în domeniile relevante de activitate.

Comunicare : Transmiterea de informații în mod clar și concis către grupuri sau persoane individuale, oral sau în scris, pentru a asigura înțelegerea de către acestea a informațiilor și a mesajului. Capacitatea de a asculta și răspunde în mod adecvat altora.

Cooperare și colaborare : Construirea și menținerea unor relații continue și funcționale de colaborare cu colegii pentru atingerea obiectivelor europene ale echipei. Dezvoltarea și menținerea unor relații eficiente cu alții pentru încurajarea și susținerea activității echipei. Schimbul proactiv de date, informații și cunoștințe cu echipa.

Fermitate în atingerea obiectivelor : Îndeplinirea atribuțiilor cu tenacitate și perseverență, găsirea de soluții eficace și adaptarea propriului comportament pentru a găsi abordarea potrivită pentru obținerea rezultatului dorit.

Raționament și incisivitate : Analizarea și evaluarea situațiilor, datelor și informațiilor în scopul dezvoltării de strategii, planuri și politici adecvate. Înțelegerea și formularea de perspective diferite și contradictorii asupra unei chestiuni, dacă este necesar, adaptarea abordărilor pe măsură ce se schimbă cerințele unei situații, analizarea problemelor din noi perspective și dezvoltarea opiniilor sau soluțiilor propuse de alții. Încercarea de a înțelege pe deplin situația înainte de a face o recomandare sau de a trage o concluzie, împreună cu obținerea de informații complete și exacte, după caz; tragerea unei concluzii fundamentate prin adresarea în mod respectuos a unei serii de întrebări incisive, precum și atenție continuă la posibila apariție a unor probleme și la diverse informații.

Sfera de interes și atitudinea prospectivă : Extinderea interesului dincolo de propriul rol pentru a stabili contextul mai larg al activității individuale, prin înțelegerea deplină a diferitelor funcții/domenii, prin demonstrarea cunoașterii unor contexte culturale și puncte de vedere diverse și prin evaluarea implicațiilor propriilor decizii asupra altora. Atitudine prospectivă și anticiparea oportunităților și riscurilor viitoare, precum și luarea de inițiativă pentru crearea de oportunități sau evitarea unei probleme viitoare.

Obiectivitate, integritate și independență : Desfășurarea activității în mod independent și obiectiv, în interesul Uniunii în ansamblu, pe baza standardelor profesionale ale MUS și prin verificarea circumstanțelor pentru a dobândi o imagine completă și realistă a situației. Depunerea de eforturi pentru reducerea sau eliminarea atitudinilor părtinitoare, prejudecăților sau evaluărilor subiective prin bazarea pe date și fapte verificabile.

Gestionarea echipelor MUS (aplicabil doar managerilor) : Îndrumarea echipelor (virtuale/la distanță) și ghidarea acestora către atingerea obiectivelor echipei. Coordonarea activităților echipelor în mod transfrontalier prin furnizarea unei direcții și prin utilizarea efectivă și eficientă a competențelor și diversității acestora. Contribuirea la reducerea și depășirea ambiguităților și găsirea de soluții pentru stabilirea unei direcții și atingerea obiectivelor în condiții de incertitudine.


Top