Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1997

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1997 al Comisiei din 15 noiembrie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 în ceea ce privește modificarea programelor de dezvoltare rurală și monitorizarea acțiunilor de sprijinire a integrării resortisanților țărilor terțe, precum și de rectificare a regulamentului respectiv

C/2016/7216

OJ L 308, 16.11.2016, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1997/oj

16.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1997 AL COMISIEI

din 15 noiembrie 2016

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 în ceea ce privește modificarea programelor de dezvoltare rurală și monitorizarea acțiunilor de sprijinire a integrării resortisanților țărilor terțe, precum și de rectificare a regulamentului respectiv

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (1), în special articolul 12, articolul 66 alineatul (5), articolul 67 și articolul 75 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei (2) prevede numărul maxim de modificări ale programelor de dezvoltare rurală pe care statele membre le pot transmite Comisiei. Experiența a arătat că numărul maxim de modificări ale programelor ar trebui majorat pentru a permite statelor membre să depună un număr limitat de modificări suplimentare pe parcursul perioadei de programare. Ar trebui să se precizeze cazurile în care nu se aplică numărul maxim de modificări ale programelor, precum și faptul că respectivele cazuri includ modificări legate de luarea anumitor măsuri de urgență sau de noua delimitare a zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative menționată la articolul 32 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

(2)

Succesul programelor de dezvoltare rurală depinde nu doar de buna guvernanță și de implementarea lor integrală, ci și de gradul de pregătire pentru adaptarea la noi provocări și la circumstanțele în schimbare, precum criza migrației. Pentru a se asigura buna coordonare a tuturor mecanismelor de intervenție, sprijinul din FEADR pentru acțiunile care vizează integrarea resortisanților țărilor terțe ar trebui monitorizat la nivelul Uniunii.

(3)

La punctul 1 din partea 2 a anexei III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014, inserarea logoului LEADER a fost omisă din greșeală. Această omisiune ar trebui rectificată. La punctul 1 din anexa IV, ar trebui rectificată referirea la zonele defavorizate. Aceasta ar trebui înlocuită cu o referire la zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.

(4)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru dezvoltare rurală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Modificările de program de tipul menționat la articolul 11 litera (a) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 pot fi propuse de cel mult trei ori pe parcursul perioadei de programare.

Pentru toate celelalte tipuri de modificări combinate:

(a)

se poate depune o singură propunere de modificare per an calendaristic și per program, cu excepția anului 2023, în care pot fi prezentate mai multe propuneri de modificare, pentru modificări referitoare doar la adaptarea planului de finanțare, inclusiv pentru eventuale modificări ale planului indicatorilor;

(b)

pe durata perioadei de programare pot fi depuse trei propuneri de modificare suplimentare.

Numărul maxim de modificări menționat la primul și la al doilea paragraf nu se aplică:

(a)

în cazul în care trebuie luate măsuri de urgență ca urmare a unor dezastre naturale, a unor evenimente catastrofale sau a unor fenomene climatice nefavorabile recunoscute în mod oficial de autoritatea publică națională competentă sau ca urmare a unei schimbări semnificative și subite a condițiilor socioeconomice din statul membru sau din regiunea în cauză, inclusiv schimbări demografice semnificative și subite generate de migrație sau de primirea unor refugiați;

(b)

în cazul în care este necesară o modificare ca urmare a unei modificări a cadrului juridic al Uniunii;

(c)

în urma examinării performanțelor menționate la articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(d)

în cazul unei modificări a contribuției FEADR planificate pentru fiecare an menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (h) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, ca urmare a evoluțiilor referitoare la defalcarea anuală pe stat membru menționate la articolul 58 alineatul (7) din regulamentul respectiv; modificările propuse pot include modificări în consecință ale descrierii măsurilor;

(e)

în cazul unor schimbări legate de introducerea instrumentelor financiare menționate la articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; sau

(f)

în cazul unor schimbări legate de introducerea noii delimitări menționate la articolul 32 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.”

2.

La articolul 5, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Cu excepția cazurilor unor măsuri de urgență adoptate ca urmare a unor dezastre naturale, a unor evenimente catastrofale sau a unor fenomene climatice nefavorabile recunoscute în mod oficial de autoritatea publică națională competentă sau ca urmare a unei schimbări semnificative și subite a condițiilor socioeconomice din statul membru sau din regiunea în cauză, inclusiv schimbări demografice semnificative și subite generate de migrație sau de primirea unor refugiați, cu excepția cazurilor de schimbări ale cadrului juridic sau cu excepția cazurilor de schimbări care rezultă din examinarea performanțelor menționată la articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cererile de modificare a cadrului național menționat la alineatul (2) pot fi prezentate numai o singură dată per an calendaristic, înainte de 1 aprilie. Prin derogare de la articolul 4 alineatul (2) al doilea paragraf, se pot face modificări ale programelor care rezultă dintr-o astfel de revizuire, în plus față de propunerile de modificare depuse în conformitate cu paragraful menționat.”

3.

La articolul 14, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Pentru tipurile de operațiuni în cazul cărora se identifică o potențială contribuție la ariile de intervenție menționate la articolul 5 primul paragraf punctul 2 litera (a), la articolul 5 primul paragraf punctul 5 literele (a)-(d) și la articolul 5 primul paragraf punctul 6 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau pentru tipurile de operațiuni în cazul cărora se identifică o potențială contribuție la integrarea resortisanților țărilor terțe, înregistrarea electronică a operațiunilor menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 include un steguleț/stegulețe pentru identificarea acelor cazuri în care operațiunea are o componentă care contribuie la una/unul sau mai multe dintre respectivele arii de intervenție sau obiective.”

4.

Anexele III, IV și VII se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 noiembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 487.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 227, 31.7.2014, p. 18).


ANEXĂ

Anexele III, IV și VII ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 1 din partea 2 a anexei III, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

în cazul acțiunilor și al măsurilor finanțate de LEADER, logoul LEADER:

Image

2.

La punctul 1 din anexa IV, indicatorul C32 se înlocuiește cu următorul text:

„C32.

Zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”.

3.

La punctul 1 litera (b) din anexa VII, intrarea „Tabelul C” se înlocuiește cu următorul text:

„—

Tabelul C: Defalcare pentru rezultatele și măsurile relevante per tip de zonă, sex și/sau vârstă și per operațiuni care contribuie la integrarea resortisanților țărilor terțe.”


Top