EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1927

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1927 al Comisiei din 4 noiembrie 2016 de stabilire a formularelor pentru planurile de monitorizare, rapoartele privind emisiile și documentele de conformitate, în temeiul Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim (Text cu relevanță pentru SEE )

C/2016/6948

OJ L 299, 5.11.2016, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1927/oj

5.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1927 AL COMISIEI

din 4 noiembrie 2016

de stabilire a formularelor pentru planurile de monitorizare, rapoartele privind emisiile și documentele de conformitate, în temeiul Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE (1), în special articolul 6 alineatul (5), articolul 12 alineatul (2) și articolul 17 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Articolul 6 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) 2015/757 impune societăților să transmită verificatorului un plan de monitorizare constând din documentarea completă și transparentă a metodei de monitorizare aplicate pentru fiecare navă care intră sub incidența regulamentului respectiv.

(2)

Pentru a se asigura faptul că aceste planuri de monitorizare conțin informații standardizate care permit o punere în aplicare armonizată a obligațiilor de monitorizare și raportare, este necesar să se stabilească formulare și norme tehnice pentru completarea uniformă a acestora.

(3)

Planul de monitorizare ar trebui să conțină cel puțin elementele prevăzute la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/757. Acesta ar trebui, de asemenea, să utilizeze unitățile pentru determinarea „încărcăturii transportate”, specificate în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1928 al Comisiei (2). Având în vedere cele două servicii de transport distincte furnizate de navele ro-pax, pentru aceste nave va trebui să se facă distincție între datele privind consumul de combustibil și emisiile de CO2 aferente transportului de marfă și, respectiv, transportului de pasageri. Acest lucru ar permite o mai bună determinare a indicatorilor lor medii de eficiență energetică în exploatare.

(4)

Fără a aduce atingere articolului 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/757 și în conformitate cu articolul 10 ultimul paragraf din regulamentul respectiv, planul de monitorizare ar trebui să permită monitorizarea și raportarea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2 și pe baza altor criterii stabilite în mod voluntar. Acest lucru ar conduce la o mai bună înțelegere a eficienței energetice medii raportate. Este vorba, în special, de monitorizarea diferențiată a consumului de combustibil pentru încălzirea încărcăturii și, respectiv, pentru poziționarea dinamică, precum și de monitorizarea diferențiată a călătoriilor cu încărcătură și a navigării prin gheață.

(5)

Pentru a facilita elaborarea planurilor de monitorizare de către societățile cu mai multe nave, este oportun să li se permită acestora să indice procedurile descrise în planul de monitorizare care se aplică în mod relevant tuturor navelor aflate sub responsabilitatea lor.

(6)

Atunci când furnizează informații privind elemente și proceduri ca parte a planului de monitorizare în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/757, societățile ar trebui să poată indica, de asemenea, atât procedurile sau sistemele puse efectiv în aplicare în cadrul sistemelor lor de management existente, cum ar fi Codul Internațional de Management al Siguranței (Codul ISM) (3) și Planul de gestionare a eficienței energetice a navelor (SEEMP) (4), cât și sistemele și controalele care intră sub incidența standardelor de armonizare a calității, de mediu sau de gestionare a energiei, precum EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 sau EN ISO 50001:2011.

(7)

Pentru a facilita monitorizarea, este indicat să se permită utilizarea valorilor implicite pentru nivelul de incertitudine asociat monitorizării combustibilului.

(8)

Pentru a facilita întregul ciclu de conformitate (care include monitorizarea, raportarea și verificarea), informațiile privind gestionarea, în special cele privind gestionarea corespunzătoare a datelor și activitățile de control, ar trebui considerate informații utile. Societățile ar trebui să fie ajutate să-și structureze elementele de gestionare necesare, prin intermediul unei secțiuni dedicate din formularul de monitorizare.

(9)

Este necesar să se stabilească specificații referitoare la formularul electronic pentru rapoartele privind emisiile. Acesta este necesar pentru a asigura faptul că rapoartele privind emisiile verificate sunt transmise electronic și conțin informații anuale agregate complete și standardizate, care pot fi puse la dispoziția publicului și care permit Comisiei să întocmească rapoartele prevăzute la articolul 21 din Regulamentul (UE) 2015/757.

(10)

Raportul privind emisiile ar trebui să conțină cel puțin informațiile prevăzute la articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/757 și să includă și rezultatele monitorizării anuale. Acesta ar trebui să permită, de asemenea, includerea de informații suplimentare care pot contribui la o mai bună înțelegere a indicatorilor medii de eficiență energetică în exploatare, care sunt raportați în mod voluntar. Este vorba, în special, de elementele pentru monitorizarea voluntară a consumului de combustibil și a emisiilor de CO2, diferențiată în funcție de criteriile specificate în planul de monitorizare.

(11)

Este necesar să se stabilească norme tehnice referitoare la formularul electronic pentru documentele de conformitate. Acesta asigură posibilitatea includerii de informații standardizate și ușor de procesat în documentele de conformitate transmise de verificatori în temeiul obligației lor, prevăzută la articolul 17 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2015/757, de a informa fără întârziere Comisia și autoritățile statului de pavilion cu privire la emiterea unui document de conformitate.

(12)

THETIS MRV, un sistem de informații dedicat al Uniunii, dezvoltat și operat de Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, ar trebui să fie disponibil pentru societăți și verificatorii acreditați, astfel încât aceștia să îl poată utiliza pentru a transmite electronic Comisiei și statelor de pavilion rapoartele privind emisiile verificate în mod satisfăcător și documentele de conformitate aferente. Acesta ar trebui conceput într-un mod flexibil, luând în considerare eventualitatea unui sistem mondial de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră.

(13)

Comisia a consultat părțile interesate cu privire la cele mai bune practici în domeniul chestiunilor vizate de prezentul regulament. Consultarea s-a desfășurat prin intermediul subgrupurilor de experți pentru MRV în domeniul transportului naval, înființate sub egida Forumului european pentru un transport naval sustenabil.

(14)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind schimbările climatice, instituit prin articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește formulare și norme tehnice pentru transmiterea planurilor de monitorizare, a rapoartelor privind emisiile și a documentelor de conformitate în temeiul Regulamentului (UE) 2015/757.

Articolul 2

Formularul pentru planul de monitorizare

(1)   Societățile elaborează planul de monitorizare menționat la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2015/757, utilizând un formular care corespunde modelului stabilit în anexa I.

(2)   Societățile pot împărți planul de monitorizare într-o secțiune specifică societății și o secțiune specifică navei, cu condiția includerii tuturor elementelor stabilite în anexa I.

Informațiile din secțiunea specifică societății, care poate cuprinde tabelele B.2, B.5, D, E și F.1 din anexa I, trebuie să fie aplicabile fiecărei nave pentru care societatea trebuie să transmită un plan de monitorizare în temeiul articolului 6 din Regulamentul (UE) 2015/757.

Articolul 3

Formularul electronic pentru raportul privind emisiile

(1)   Pentru transmiterea raportului privind emisiile în temeiul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/757, societățile utilizează versiunea electronică a formularului disponibil în THETIS MRV, sistemul automatizat de informații al Uniunii, operat de Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (denumit în continuare „THETIS MRV”).

(2)   Versiunea electronică a formularului pentru raportul privind emisiile, menționată la alineatul (1), trebuie să conțină informațiile prevăzute în anexa II.

Articolul 4

Formularul electronic pentru documentul de conformitate

(1)   În vederea emiterii unui document de conformitate în temeiul articolului 17 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2015/757, verificatorul furnizează datele relevante utilizând versiunea electronică a formularului disponibil în THETIS MRV.

(2)   Versiunea electronică a formularului pentru documentul de conformitate, menționată la alineatul (1), trebuie să conțină informațiile prevăzute în anexa III.

Articolul 5

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 noiembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 123, 19.5.2015, p. 55.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1928 al Comisiei din 4 noiembrie 2016 privind determinarea încărcăturii transportate de alte categorii de nave decât navele de pasageri, navele ro-ro și navele container, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim (a se vedea pagina 22 din prezentul Jurnal Oficial).

(3)  Adoptat de Organizația Maritimă Internațională (OMI) prin Rezoluția A.741(18).

(4)  Anexa VI la Regulamentul 22 MARPOL.

(5)  Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (JO L 165, 18.6.2013, p. 13).


ANEXA I

Formular pentru planurile de monitorizare

Part A   Fișă de înregistrare a reviziilor

Versiunea nr.

Data de referință

Stadiul la data de referință (1)

Capitolele revizuite sau modificate, inclusiv o scurtă explicație a modificărilor

 

 

 

 

Part B   Date de bază

Table B.1.   Identificarea navei

Denumirea navei

 

Numărul de identificare OMI

 

Portul de înmatriculare

 

Portul de origine (dacă este diferit de portul de înmatriculare)

 

Numele armatorului

 

Numărul de identificare OMI unic al societății și al armatorului înregistrat

 

Tipul navei (2)

 

Capacitatea maximă de transport (în tone metrice)

 

Tonajul brut

 

Societatea de clasificare (facultativ)

 

Clasa de gheață (facultativ) (3)

 

Statul de pavilion (facultativ)

 

Câmp descriptiv pentru introducerea facultativă de informații suplimentare privind caracteristicile navei

 


Table B.2.   Informații despre societate

Denumirea societății

 

Adresă (rândul 1)

 

Adresă (rândul 2)

 

Oraș

 

Stat/Provincie/Regiune

 

Cod poștal/Cod ZIP

 

Țară

 

Persoană de contact

 

Număr de telefon

 

Adresă de e-mail

 


Table B.3.   Surse de emisie și tipurile de combustibil utilizat

Numărul de referință al sursei de emisie

Sursa de emisie (denumirea, tipul)

Descrierea tehnică a sursei de emisie

[performanță/putere, consumul specific de păcură (SFOC), anul instalării, numărul de identificare dacă există mai multe surse de emisie identice etc.]

Tipurile (potențiale) de combustibil utilizat (4)

 

 

 

 


Table B.4.   Factori de emisie

Tipul de combustibil

Factorii de emisie OMI

(în tone de CO2/tonă de combustibil)

Păcură grea (referință: ISO 8217 categoriile RME – RMK)

3,114

Păcură ușoară (referință: ISO 8217 categoriile RMA – RMD)

3,151

Diesel/Motorină (referință: ISO 8217 categoriile DMX – DMB)

3,206

Gaz petrolier lichefiat (propan)

3,000

Gaz petrolier lichefiat (butan)

3,030

Gaz natural lichefiat

2,750

Metanol

1,375

Etanol

1,913

Alt combustibil cu factor de emisie non-standard

 

 

 

Dacă se utilizează factori de emisie non-standard:

Combustibilul non-standard

Factorul de emisie

Metodele de determinare a factorului de emisie (metoda de preluare a probelor, metodele de analiză și o descriere a laboratoarelor utilizate, dacă este cazul)

 

 

 


Table B.5.   Proceduri, sisteme și responsabilități de actualizare a listei surselor de emisii, pentru a asigura exhaustivitatea acesteia

Denumirea procedurii

Gestionarea exhaustivității listei surselor de emisii

Procedura existentă

 

Versiunea procedurii existente

 

Descrierea procedurilor MRV ale UE, dacă aceasta nu este disponibilă deja în afara planului de monitorizare

 

Numele sau funcția persoanei responsabile pentru această procedură

 

Locul în care se păstrează evidențele

 

Denumirea sistemului IT folosit (dacă este cazul)

 

Part C   Date privind activitatea

Table C.1.   Condițiile de aplicare a derogării prevăzute la articolul 9 alineatul (2)

Situație

Câmp pentru confirmare

Numărul minim de călătorii prevăzute per perioadă de raportare, care intră sub incidența Regulamentului privind MRV al UE în conformitate cu programul navei

 

Există călătorii prevăzute per perioadă de raportare, care nu intră sub incidența Regulamentului privind MRV al UE în conformitate cu programul navei (5)?

 

Sunt îndeplinite condițiile de la articolul 9 alineatul (2) (6)?

 

Dacă da, intenționați să recurgeți la derogarea de la obligația de monitorizare a cantității de combustibil consumat per călătorie (7)?

 

Table C.2.   Monitorizarea consumului de combustibil

C.2.1.   Metode utilizate pentru a determina consumul de combustibil al fiecărei surse de emisii:

Sursa de emisii (8)

Metodele alese pentru determinarea consumului de combustibil (9)

 

 


C.2.2.   Proceduri pentru determinarea combustibilului încărcat și a combustibilului din tancuri:

Denumirea procedurii

Determinarea combustibilului încărcat și a combustibilului din tancuri

Procedura existentă

 

Versiunea procedurii existente

 

Descrierea procedurilor MRV ale UE, dacă aceasta nu este disponibilă deja în afara planului de monitorizare

 

Numele sau funcția persoanei responsabile pentru această procedură

 

Locul în care se păstrează evidențele

 

Denumirea sistemului IT folosit (dacă este cazul)

 


C.2.3.   Controale periodice ale cantității de combustibil încărcate, prin confruntarea cantității înscrise în BDN cu cantitatea măsurată la bord:

Denumirea procedurii

Controale periodice ale cantității de combustibil încărcate, prin confruntarea cantității înscrise în BDN cu cantitatea măsurată la bord

Procedura existentă

 

Versiunea procedurii existente

 

Descrierea procedurilor MRV ale UE, dacă aceasta nu este disponibilă deja în afara planului de monitorizare

 

Numele sau funcția persoanei responsabile pentru această procedură

 


C.2.4.   Descrierea instrumentelor de măsurare implicate:

Echipamentul de măsurare

(denumire)

Elementele pentru care se utilizează (de exemplu, surse de emisii, tancuri)

Descrierea tehnică

(specificație, vechime, perioadele la care se efectuează întreținerea)

 

 

 


C.2.5.   Procedurile de înregistrare, extragere, transmitere și stocare a informațiilor indicate de măsurători:

Denumirea procedurii

Înregistrarea, extragerea, transmiterea și stocarea informațiilor indicate de măsurători

Procedura existentă

 

Versiunea procedurii existente

 

Descrierea procedurilor MRV ale UE, dacă aceasta nu este disponibilă deja în afara planului de monitorizare

 

Numele sau funcția persoanei responsabile pentru această procedură

 

Locul în care se păstrează evidențele

 

Denumirea sistemului IT folosit (dacă este cazul)

 


C.2.6.   Metoda de determinare a densității:

Tipul de combustibil/tancul

Metoda de determinare a valorilor efective ale densității combustibilului încărcat (10)

Metoda de determinare a valorilor efective ale densității combustibilului din tancuri (11)

 

 

 


C.2.7.   Nivelul de incertitudine asociat monitorizării combustibilului:

Metoda de monitorizare (12)

Abordarea utilizată (13)

Valoarea

 

 

 


C.2.8.   Proceduri pentru asigurarea calității echipamentului de măsurare:

Denumirea procedurii

Asigurarea calității echipamentului de măsurare

Procedura existentă

 

Versiunea procedurii existente

 

Descrierea procedurilor MRV ale UE, dacă aceasta nu este disponibilă deja în afara planului de monitorizare

 

Numele sau funcția persoanei responsabile pentru această procedură

 

Locul în care se păstrează evidențele

 

Denumirea sistemului IT folosit (dacă este cazul)

 


C.2.9.   Metoda de determinare a părților din consumul de combustibil care corespund transportului de mărfuri și, respectiv, transportului de pasageri (numai pentru navele ro-pax):

Denumirea metodei

Determinarea părților din consumul de combustibil care corespund transportului de mărfuri și, respectiv, transportului de pasageri

Metoda de alocare aplicată în conformitate cu EN 16258 (14)

 

Descrierea metodei de determinare a masei mărfurilor și a masei pasagerilor, cu precizarea eventualei utilizări a valorilor implicite pentru greutatea unităților de marfă/greutatea metrilor liniari (dacă se utilizează metoda masei)

 

Descrierea metodei de determinare a suprafețelor punții repartizate mărfurilor și, respectiv, pasagerilor, inclusiv a modului de luare în considerare a punților suspendate și a autoturismelor pasagerilor de pe punțile de marfă (dacă se utilizează metoda suprafeței)

 

Părțile (în %) din consumul de combustibil care corespund transportului de mărfuri și, respectiv, transportului de pasageri (numai dacă se utilizează metoda suprafeței)

 

Numele sau funcția persoanei responsabile pentru această metodă

 

Formulele și sursele de date

 

Locul în care se păstrează evidențele

 

Denumirea sistemului IT folosit (dacă este cazul)

 


C.2.10.   Procedurile pentru determinarea și înregistrarea consumului de combustibil în călătoriile cu încărcătură (monitorizare voluntară):

Denumirea procedurii

Determinarea și înregistrarea consumului de combustibil în călătoriile cu încărcătură

Procedura existentă

 

Versiunea procedurii existente

 

Descrierea procedurilor MRV ale UE, dacă aceasta nu este disponibilă deja în afara planului de monitorizare

 

Numele sau funcția persoanei responsabile pentru această procedură

 

Formulele și sursele de date

 

Locul în care se păstrează evidențele

 

Denumirea sistemului IT folosit (dacă este cazul)

 


C.2.11.   Procedurile de determinare și înregistrare a consumului de combustibil pentru încălzirea încărcăturii (monitorizare voluntară în cazul navelor-cisternă pentru produse chimice):

Denumirea procedurii

Determinarea și înregistrarea consumului de combustibil pentru încălzirea încărcăturii

Procedura existentă

 

Versiunea procedurii existente

 

Descrierea procedurilor MRV ale UE, dacă aceasta nu este disponibilă deja în afara planului de monitorizare

 

Numele sau funcția persoanei responsabile pentru această procedură

 

Formulele și sursele de date

 

Locul în care se păstrează evidențele

 

Denumirea sistemului IT folosit (dacă este cazul)

 


C.2.12.   Procedurile de determinare și înregistrare a consumului de combustibil pentru poziționarea dinamică (monitorizare voluntară în cazul petrolierelor și al „altor tipuri de nave”):

Denumirea procedurii

Determinarea și înregistrarea consumului de combustibil pentru poziționarea dinamică

Procedura existentă

 

Versiunea procedurii existente

 

Descrierea procedurilor MRV ale UE, dacă aceasta nu este disponibilă deja în afara planului de monitorizare

 

Numele sau funcția persoanei responsabile pentru această procedură

 

Formulele și sursele de date

 

Locul în care se păstrează evidențele

 

Denumirea sistemului IT folosit (dacă este cazul)

 

Table C.3.   Lista călătoriilor

Denumirea procedurii

Înregistrarea călătoriilor și garantarea faptului că acestea sunt complete

Procedura existentă

 

Versiunea procedurii existente

 

Descrierea procedurilor MRV ale UE (inclusiv înregistrarea și monitorizarea călătoriilor etc.), dacă aceasta nu este disponibilă deja în afara planului de monitorizare

 

Numele sau funcția persoanei responsabile pentru această procedură

 

Sursele de date

 

Locul în care se păstrează evidențele

 

Denumirea sistemului IT folosit (dacă este cazul)

 


Table C.4.   Distanța parcursă

Denumirea procedurii

Determinarea și înregistrarea distanței pentru fiecare călătorie efectuată

Procedura existentă

 

Versiunea procedurii existente

 

Descrierea procedurilor MRV ale UE (inclusiv înregistrarea și gestionarea informațiilor privind distanța parcursă), dacă aceasta nu este disponibilă deja în afara planului de monitorizare

 

Numele sau funcția persoanei responsabile pentru această procedură

 

Sursele de date

 

Locul în care se păstrează evidențele

 

Denumirea sistemului IT folosit (dacă este cazul)

 

Procedurile pentru determinarea și înregistrarea distanței parcurse în cazul navigării prin gheață (monitorizare voluntară):

Denumirea procedurii

Determinarea și înregistrarea distanței parcurse în cazul navigării prin gheață

Procedura existentă

 

Versiunea procedurii existente

 

Descrierea procedurilor MRV ale UE (inclusiv înregistrarea și gestionarea informațiilor privind distanța parcursă și condițiile de iarnă), dacă aceasta nu este disponibilă deja în afara planului de monitorizare

 

Numele sau funcția persoanei responsabile pentru această procedură

 

Formulele și sursele de date

 

Locul în care se păstrează evidențele

 

Denumirea sistemului IT folosit (dacă este cazul)

 


Table C.5.   Volumul de marfă transportat & numărul de pasageri

Denumirea procedurii

Determinarea și înregistrarea volumului de marfă transportat și/sau a numărului de pasageri

Procedura existentă

 

Versiunea procedurii existente

 

Descrierea procedurilor MRV ale UE (inclusiv determinarea și înregistrarea volumului de marfă transportat și/sau a numărului de pasageri și utilizarea valorilor implicite pentru greutatea unităților de marfă, dacă este cazul), dacă aceasta nu este disponibilă deja în afara planului de monitorizare

 

Unitate de marfă/pasageri (15)

 

Numele sau funcția persoanei responsabile pentru această procedură

 

Formulele și sursele de date

 

Locul în care se păstrează evidențele

 

Denumirea sistemului IT folosit (dacă este cazul)

 

Proceduri pentru determinarea și înregistrarea densității medii a încărcăturii transportate (monitorizare voluntară pentru navele-cisternă pentru produse chimice, vrachiere și transportoarele combinate):

Denumirea procedurii

Determinarea și înregistrarea densității medii a încărcăturii transportate

Procedura existentă

 

Versiunea procedurii existente

 

Descrierea procedurilor MRV ale UE (inclusiv înregistrarea și gestionarea informațiilor privind densitatea încărcăturii), dacă aceasta nu este disponibilă deja în afara planului de monitorizare

 

Numele sau funcția persoanei responsabile pentru această procedură

 

Formulele și sursele de date

 

Locul în care se păstrează evidențele

 

Denumirea sistemului IT folosit (dacă este cazul)

 


Table C.6.   Timpul petrecut pe mare

Denumirea procedurii

Determinarea și înregistrarea timpului petrecut pe mare, de la părăsirea danei din portul de plecare, până la acostarea la dana din portul de sosire

Procedura existentă

 

Versiunea procedurii existente

 

Descrierea procedurilor MRV ale UE (inclusiv înregistrarea și gestionarea informațiilor privind plecarea din port și sosirea în port), dacă aceasta nu este disponibilă deja în afara planului de monitorizare

 

Numele sau funcția persoanei responsabile pentru această procedură

 

Formulele și sursele de date

 

Locul în care se păstrează evidențele

 

Denumirea sistemului IT folosit (dacă este cazul)

 

Proceduri pentru determinarea și înregistrarea timpului petrecut pe mare în cazul navigării prin gheață (monitorizare voluntară):

Denumirea procedurii

Determinarea și înregistrarea timpului petrecut pe mare în cazul navigării prin gheață

Procedura existentă

 

Versiunea procedurii existente

 

Descrierea procedurilor MRV ale UE (inclusiv înregistrarea și gestionarea informațiilor privind plecarea din port, sosirea în port și condițiile de iarnă), dacă aceasta nu este disponibilă deja în afara planului de monitorizare

 

Numele sau funcția persoanei responsabile pentru această procedură

 

Formulele și sursele de date

 

Locul în care se păstrează evidențele

 

Denumirea sistemului IT folosit (dacă este cazul)

 

Part D   Date lipsă

Table D.1.   Metodele utilizate pentru a estima consumul de combustibil

Denumirea metodei

Metoda utilizată pentru a estima consumul de combustibil

Metoda de monitorizare de rezervă (16)

 

Formulele utilizate

 

Descrierea metodei de estimare a consumului de combustibil

 

Numele sau funcția persoanei responsabile pentru această metodă

 

Sursele de date

 

Locul în care se păstrează evidențele

 

Denumirea sistemului IT folosit (dacă este cazul)

 


Table D.2.   Metodele utilizate pentru a trata datele lipsă privind distanța parcursă

Denumirea metodei

Metodă de tratare a datelor lipsă privind distanța parcursă

Formulele utilizate

 

Descrierea metodei de tratare a datelor lipsă

 

Numele sau funcția persoanei responsabile pentru această metodă

 

Sursele de date

 

Locul în care se păstrează evidențele

 

Denumirea sistemului IT folosit (dacă este cazul)

 


Table D.3.   Metodele utilizate pentru a trata datele lipsă privind încărcătura transportată

Denumirea metodei

Metodă de tratare a datelor lipsă privind încărcătura transportată

Formulele utilizate

 

Descrierea metodei de tratare a datelor lipsă

 

Numele sau funcția persoanei responsabile pentru această metodă

 

Sursele de date

 

Locul în care se păstrează evidențele

 

Denumirea sistemului IT folosit (dacă este cazul)

 


Table D.4.   Metodele utilizate pentru a trata datele lipsă privind timpul petrecut pe mare

Denumirea metodei

Metodă de tratare a datelor lipsă privind timpul petrecut pe mare

Formulele utilizate

 

Descrierea metodei de tratare a datelor lipsă

 

Numele sau funcția persoanei responsabile pentru această metodă

 

Sursele de date

 

Locul în care se păstrează evidențele

 

Denumirea sistemului IT folosit (dacă este cazul)

 

Part E   Gestionare

Table E.1.   Verificarea periodică a adecvării planului de monitorizare

Denumirea procedurii

Verificarea periodică a adecvării planului de monitorizare

Procedura existentă

 

Versiunea procedurii existente

 

Descrierea procedurilor MRV ale UE, dacă aceasta nu este disponibilă deja în afara planului de monitorizare

 

Numele sau funcția persoanei responsabile pentru această procedură

 

Locul în care se păstrează evidențele

 

Denumirea sistemului IT folosit (dacă este cazul)

 


Table E.2.   Activități de control: Asigurarea calității și a fiabilității sistemelor informatice

Denumirea procedurii

Managementul sistemelor informatice (de exemplu, controlul accesului, sistemele de copiere de rezervă, de recuperare și de securitate)

Referința procedurii

 

Scurtă descriere a procedurii

 

Numele sau funcția persoanei responsabile pentru mentenanța datelor

 

Locul în care se păstrează evidențele

 

Denumirea sistemului utilizat (dacă este cazul)

 

Lista sistemelor de management relevante existente

 


Table E.3.   Activități de control: Revizuirile interne și validarea datelor relevante ale procedurilor MRV ale UE

Denumirea procedurii

Revizuirile interne și validarea datelor relevante ale procedurilor MRV ale UE

Procedura existentă

 

Versiunea procedurii existente

 

Descrierea procedurilor MRV ale UE, dacă aceasta nu este disponibilă deja în afara planului de monitorizare

 

Numele sau funcția persoanei responsabile pentru această procedură

 

Locul în care se păstrează evidențele

 

Denumirea sistemului IT folosit (dacă este cazul)

 


Table E.4.   Activități de control: Corecții și măsuri corective

Denumirea procedurii

Corecții și măsuri corective

Procedura existentă

 

Versiunea procedurii existente

 

Descrierea procedurilor MRV ale UE, dacă aceasta nu este disponibilă deja în afara planului de monitorizare

 

Numele sau funcția persoanei responsabile pentru această procedură

 

Locul în care se păstrează evidențele

 

Denumirea sistemului IT folosit (dacă este cazul)

 


Table E.5.   Activități de control: Activități externalizate (dacă este cazul)

Denumirea procedurii

Activități externalizate

Procedura existentă

 

Versiunea procedurii existente

 

Descrierea procedurilor MRV ale UE, dacă aceasta nu este disponibilă deja în afara planului de monitorizare

 

Numele sau funcția persoanei responsabile pentru această procedură

 

Locul în care se păstrează evidențele

 

Denumirea sistemului IT folosit (dacă este cazul)

 


Table E.6.   Activități de control: Documentație

Denumirea procedurii

Documentație

Procedura existentă

 

Versiunea procedurii existente

 

Descrierea procedurilor MRV ale UE, dacă aceasta nu este disponibilă deja în afara planului de monitorizare

 

Numele sau funcția persoanei responsabile pentru această procedură

 

Locul în care se păstrează evidențele

 

Denumirea sistemului IT folosit (dacă este cazul)

 

Part F   Alte informații

Table F.1.   Lista definițiilor și a abrevierilor

Abreviere, acronim, definiție

Explicație

 

 

Table F.2.

Informații suplimentare

(1)  Selectați una din următoarele categorii: „Proiect aflat în lucru”, „Proiect final transmis verificatorului”, „Evaluat”, „Modificat fără a fi necesară o reevaluare”.

(2)  Selectați una din următoarele categorii: „Navă de pasageri”, „Navă ro-ro”, „Navă container”, „Petrolier”, „Navă-cisternă pentru produse chimice”, „Navă transportoare de GNL”, „Navă transportoare de gaze”, „Vrachier”, „Navă de transport general de mărfuri”, „Navă container frigorifică”, „Transportor de vehicule”, „Transportor combinat”, „Navă ro-pax”, „Navă container/de transport de mărfuri ro-ro”, „Alte tipuri de nave”.

(3)  Selectați una din clasele polare PC1 – PC7 sau una din clasele de gheață finlandezo-suedeze (IC, IB, IA sau IA Super).

(4)  Selectați una din următoarele categorii: „Păcură grea (HFO)”, „Păcură ușoară (LFO)”, „Diesel/Motorină (MDO/MGO)”, „Gaz petrolier lichefiat (propan, GPL)”, „Gaz petrolier lichefiat (butan, GPL)”, „Gaz natural lichefiat (GNL)”, „Metanol”, „Etanol”, „Alt combustibil cu factor de emisie non-standard”

(5)  Selectați „Da” sau „Nu”.

(6)  Selectați „Da” sau „Nu”.

(7)  Selectați „Da”, „Nu” sau „Nu se aplică”.

(8)  Selectați una din următoarele categorii: „Toate sursele”, „Motoarele principale”, „Motoarele auxiliare”, „Turbinele cu gaze”, „Boilerele” sau „Generatoarele de gaze inerte”.

(9)  Selectați una sau mai multe dintre următoarele categorii: „Metoda A: BDN și inventarele periodice ale stocurilor din tancurile de combustibil”, „Metoda B: Monitorizarea la bord a tancului de combustibil greu”, „Metoda C: Debitmetre pentru procesele de combustie aplicabile” sau „Metoda D: Măsurarea directă a emisiilor de CO2”.

(10)  Selectați una din următoarele categorii: „Echipament de măsurare la bord”, „Furnizorul de combustibil” sau „Test de laborator”.

(11)  Selectați una din următoarele categorii: „Echipament de măsurare”, „Furnizorul de combustibil”, „Test de laborator”.

(12)  Selectați una sau mai multe dintre următoarele categorii: „Metoda A: BDN și inventarele periodice ale stocurilor din tancurile de combustibil”, „Metoda B: Monitorizarea la bord a tancului de combustibil greu”, „Metoda C: Debitmetre pentru procesele de combustie aplicabile” sau „Metoda D: Măsurarea directă a emisiilor de CO2”.

(13)  Selectați una din următoarele categorii: „Valoare implicită” sau „Estimare specifică navei”.

(14)  Selectați „Metoda masei” sau „Metoda suprafeței”.

(15)  Pentru navele de pasageri, la „unitatea de marfă/pasageri” se indică „pasageri”.

Pentru navele ro-ro, navele container, petroliere, navele-cisternă pentru produse chimice, navele transportoare de gaze, vrachiere, navele container frigorifice și transportoarele combinate, la „unitatea de marfă/pasageri” se indică „tone”.

Pentru navele transportoare de GNL și navele container/de transport de mărfuri ro-ro, la „unitatea de marfă/pasageri” se indică „metri cubi”.

Pentru navele de transport general de mărfuri, la „unitatea de marfă/pasageri” se indică una din următoarele categorii: „tone deadweight transportate” sau „tone deadweight transportate și tone”.

Pentru transportoarele de vehicule, la „unitatea de marfă/pasageri” se indică una din următoarele categorii: „tone” sau „tone și tone deadweight transportate”.

Pentru navele ro-pax, la „unitatea de marfă/pasageri” se indică „tone” și „pasageri”.

Pentru alte tipuri de nave, la „unitatea de marfă/pasageri” se indică una din următoarele categorii: „tone” sau „tone deadweight transportate”.

(16)  Selectați una din următoarele categorii: „Metoda A: BDN și inventarele periodice ale stocurilor din tancurile de combustibil”, „Metoda B: Monitorizarea la bord a tancului de combustibil greu”, „Metoda C: Debitmetre pentru procesele de combustie aplicabile”, „Metoda D: Măsurarea directă a emisiilor de CO2” sau „Nu se aplică”. Metoda selectată trebuie să difere de cea indicată în rubrica „Metodele alese pentru determinarea consumului de combustibil” din tabelul C.2. (Monitorizarea consumului de combustibil – Metode utilizate pentru a determina consumul de combustibil al fiecărei surse de emisii)


ANEXA II

Formular pentru rapoartele de emisii

Partea A   Datele de identificare ale navei și societății

1.

Denumirea navei

2.

Numărul de identificare OMI

3.

a)

Portul de înmatriculare SAU

b)

Portul de origine

4.

Categoria navei [meniu vertical: „Navă de pasageri”, „Navă ro-ro”, „Navă container”, „Petrolier”, „Navă-cisternă pentru produse chimice”, „Navă transportoare de GNL”, „Navă transportoare de gaze”, „Vrachier”, „Navă de transport general de mărfuri”, „Navă container frigorifică”, „Transportor de vehicule”, „Transportor combinat”, „Navă ro-pax”, „Navă container/de transport de mărfuri ro-ro”, „Alte tipuri de nave”.

5.

Clasa de gheață a navei (facultativ – numai dacă este inclusă în planul de monitorizare) [meniu vertical: Clasele polare PC1 – PC7, Clasele de gheață finlandezo-suedeze IC, IB, IA sau IA Super]

6.

Eficiența tehnică a navei

(a)

Indicele nominal de eficiență energetică (EEDI), dacă precizarea acestuia este impusă prin regulile 19 și 20 de la capitolul 4 din anexa VI la Convenția MARPOL, exprimat în grame CO2/tonă-milă marină SAU

(b)

Valoarea estimată a indicelui (EIV), calculată în conformitate cu Rezoluția MEPC.215 (63) a OMI, exprimată în grame CO2/tonă-milă marină

7.

Numele armatorului

8.

Adresa armatorului și sediul principal al acestuia: adresa (rândul 1), adresa (rândul 2), orașul, statul/provincia/regiunea, codul poștal/codul ZIP, țara

9.

denumirea societății (numai dacă societatea nu este armatorul);

10.

Adresa societății (numai dacă societatea nu este armatorul) și sediul principal al acesteia: adresa (rândul 1), adresa (rândul 2), orașul, statul/provincia/regiunea, codul poștal/codul ZIP, țara

11.

Persoana de contact

(a)

Nume: titlul, prenumele, numele, funcția

(b)

Adresa: adresa (rândul 1), adresa (rândul 2), orașul, statul/provincia/regiunea, codul poștal/codul ZIP, țara

(c)

Telefon:

(d)

E-mail

Partea B   Verificare

1.

Numele verificatorului

2.

Adresa verificatorului și sediul principal al acestuia: adresa (rândul 1), adresa (rândul 2), orașul, statul/provincia/regiunea, codul poștal/codul ZIP, țara

3.

Numărul de acreditare

4.

Declarația verificatorului

Partea C   Informații privind metoda de monitorizare utilizată și nivelul de incertitudine asociat

1.

Sursa de emisie [meniu vertical: „Toate sursele”, „Motoarele principale”, „Motoarele auxiliare”, „Turbinele cu gaze”, „Boilerele”, „Generatoarele de gaze inerte”]

2.

Metoda (metodele) de monitorizare utilizată (utilizate) (pentru fiecare sursă de emisie) [meniu vertical: „Metoda A: BDN și inventarele periodice ale stocurilor din tancurile de combustibil”, „Metoda B: Monitorizarea la bord a tancului de combustibil greu”, „Metoda C: Debitmetre pentru procesele de combustie aplicabile”, „Metoda D: Măsurarea emisiilor directe de CO2”]

3.

Nivelul de incertitudine asociat, exprimat în % (pentru fiecare metodă de monitorizare utilizată)

Partea D   Rezultatele Monitorizării anuale a parametrilor în conformitate cu articolul 10

CONSUMUL DE COMBUSTIBIL ȘI EMISIILE DE CO2

1.

Cantitatea totală și factorul de emisie pentru fiecare tip de combustibil consumat:

(a)

Tipul de combustibil [meniu vertical: „Păcură grea (HFO)”, „Păcură ușoară (LFO)”, „Diesel/Motorină (MDO/MGO)”, „Gaz petrolier lichefiat (propan, GPL)”, „Gaz petrolier lichefiat (butan, GPL)”, „Gaz natural lichefiat (GNL)”, „Metanol”, „Etanol”, „Alt combustibil cu factor de emisie non-standard”]

(b)

Factorul de emisie, exprimat în tone CO2/tonă de combustibil

(c)

Consumul total de combustibil, exprimat în tone de combustibil

2.

Emisiile agregate totale de CO2, care intră sub incidența prezentului regulament, exprimate în tone CO2

3.

Emisiile de CO2 agregate, generate pe parcursul tuturor călătoriilor între porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru, exprimate în tone CO2

4.

Emisiile de CO2 agregate, generate pe parcursul tuturor călătoriilor cu plecare din porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru, exprimate în tone CO2

5.

Emisiile de CO2 agregate, generate pe parcursul tuturor călătoriilor către porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru, exprimate în tone CO2

6.

Emisiile de CO2 generate la dană, în porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru, exprimate în tone CO2

7.

Consumul total de combustibil și emisiile agregate totale de CO2, atribuite transportului de pasageri (pentru navele ro-pax), exprimat în tone de combustibil și, respectiv, în tone de CO2

8.

Consumul total de combustibil și emisiile agregate totale de CO2, atribuite transportului de marfă (pentru navele ro-pax), exprimat în tone de combustibil și, respectiv, în tone de CO2

9.

Consumul total de combustibil și emisiile agregate totale de CO2, corespunzătoare călătoriilor cu încărcătură (facultativ), exprimat în tone de combustibil și, respectiv, în tone de CO2

10.

Consumul total de combustibil pentru încălzirea încărcăturii (pentru navele-cisternă pentru produse chimice, facultativ), exprimat în tone de combustibil

11.

Consumul total de combustibil pentru poziționarea dinamică (pentru petroliere și „alte tipuri de nave”, facultativ), exprimat în tone de combustibil

DISTANȚA PARCURSĂ, TIMPUL PETRECUT PE MARE ȘI ACTIVITATEA DE TRANSPORT

1.

Distanța totală parcursă, exprimată în mile marine

2.

Distanța totală parcursă navigând prin gheață (facultativ), exprimată în mile marine

3.

Timpul total petrecut pe mare, exprimat în ore

4.

Timpul total petrecut pe mare navigând prin gheață (facultativ), exprimat în ore

5.

Activitatea totală de transport, exprimată în:

 

pasageri-mile marine (pentru navele de pasageri)

 

tone-mile marine (pentru navele ro-ro, navele container, petroliere, navele-cisternă pentru produse chimice, navele transportoare de gaze, vrachiere, navele container frigorifice, transportoarele de vehicule, transportoarele combinate)

 

metri cubi-mile marine (pentru navele transportoare de GNL, navele container/de transport de mărfuri ro-ro)

 

tone-deadweight transportate-mile marine (pentru navele de transport general de mărfuri)

 

pasageri-mile marine ȘI tone-mile marine (pentru navele ro-pax)

 

tone-mile marine SAU tone-deadweight transportate-mile marine (pentru alte tipuri de nave)

6.

Al doilea parametru pentru activitatea totală de transport (facultativ), exprimat în:

 

tone-mile marine (pentru navele de transport general de mărfuri)

 

tone-deadweight transportate-mile marine (pentru transportoarele de vehicule)

7.

Densitatea medie a încărcăturii transportate în cursul perioadei de raportare (pentru navele-cisternă pentru produse chimice, vrachiere și transportoarele combinate, facultativ), exprimată în tone pe metru cub

EFICIENȚA ENERGETICĂ

1.

Eficiența energetică medie

(a)

Consumul de combustibil per distanță, exprimat în kilograme pe milă marină

(b)

Consumul de combustibil per activitate de transport, exprimat în grame pe pasager-milă marină, grame pe tonă-milă marină, grame pe metru cub-milă marină, grame pe tonă deadweight transportată-milă marină sau grame pe pasager-milă marină ȘI grame pe tonă-milă marină, în funcție de categoria navei

(c)

Emisiile de CO2 per distanță, exprimate în kilograme CO2 pe milă marină

(d)

Emisiile de CO2 per activitate de transport, exprimate în grame CO2 pe pasager-milă marină, grame CO2 pe tonă-milă marină, grame CO2 pe metru cub-milă marină, grame CO2 pe tonă deadweight transportată-milă marină sau grame CO2 pe pasager-milă marină ȘI grame CO2 pe tonă-milă marină, în funcție de categoria navei

2.

Al doilea parametru pentru eficiența energetică medie per activitate de transport (facultativ), exprimat în:

 

grame pe tonă-milă marină și grame CO2 pe tonă-milă marină (pentru navele de transport general de mărfuri)

 

grame pe tonă deadweight transportată-milă marină și grame CO2 pe tonă deadweight transportată-milă marină (pentru transportoarele de vehicule)

3.

Eficiența energetică medie diferențiată (consumul de combustibil și emisiile de CO2) corespunzătoare călătoriilor cu încărcătură (facultativ), exprimată în:

 

kilograme pe milă marină

 

grame pe tonă-milă marină, grame pe metru cub-milă marină, grame pe tonă deadweight transportată-milă marină sau grame pe pasager-milă marină, în funcție de categoria navei

 

kilograme CO2 pe milă marină

 

grame CO2 pe tonă-milă marină, grame CO2pe metru cub-milă marină, grame CO2 pe tonă deadweight transportată-milă marină sau grame CO2 pe pasager-milă marină, în funcție de categoria navei

4.

Informații suplimentare pentru o mai bună înțelegere a indicatorilor medii de eficiență energetică în exploatare ai navei raportați (facultativ)


ANEXA III

Formular pentru documentele de conformitate

Prin prezenta se atestă că raportul privind emisiile al navei „DENUMIRE”, care acoperă perioada de raportare „ANUL N-1”, a fost considerat satisfăcător din punctul de vedere al îndeplinirii cerințelor Regulamentului (UE) 2015/757.

Prezentul document de conformitate a fost eliberat la „ZIUA/LUNA/ANUL N”

Prezentul document de conformitate se referă la raportul privind emisiile nr. „NUMĂR” și este valabil până la 30 iunie „ANUL N+1”

(I)   Date privind nava

1.

Denumirea navei

2.

Numărul de identificare OMI

3.

a)

Portul de înmatriculare SAU

b)

Portul de origine

4.

Categoria navei [meniu vertical: „Navă de pasageri”, „Navă ro-ro”, „Navă container”, „Petrolier”, „Navă-cisternă pentru produse chimice”, „Navă transportoare de GNL”, „Navă transportoare de gaze”, „Vrachier”, „Navă de transport general de mărfuri”, „Navă container frigorifică”, „Transportor de vehicule”, „Transportor combinat”, „Navă ro-pax”, „Navă container/de transport de mărfuri ro-ro”, „Alte tipuri de nave”.

5.

Statul de pavilion/Înmatriculare

6.

Tonajul brut

II)   Date privind armatorul

1.

Numele armatorului

2.

Adresa armatorului și sediul principal al acestuia: adresa (rândul 1), adresa (rândul 2), orașul, statul/provincia/regiunea, codul poștal/codul ZIP, țara

III)   Date privind societatea care îndeplinește obligațiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2015/757 (câmp facultativ)

1.

Denumirea societății

2.

Adresa societății și sediul principal al acesteia: adresa (rândul 1), adresa (rândul 2), orașul, statul/provincia/regiunea, codul poștal/codul ZIP, țara

IV)   Verificatorul

1.

Numărul de acreditare

2.

Numele verificatorului

3.

Adresa societății și sediul principal al acesteia: adresa (rândul 1), adresa (rândul 2), orașul, statul/provincia/regiunea, codul poștal/codul ZIP, țara


Top