EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0864

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/864 al Comisiei din 31 mai 2016 privind nereînnoirea aprobării substanței active triasulfuron, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2016/3185

OJ L 144, 1.6.2016, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/864/oj

1.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 144/32


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/864 AL COMISIEI

din 31 mai 2016

privind nereînnoirea aprobării substanței active triasulfuron, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 20 alineatul (1) și articolul 78 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Prin Directiva 2000/66/CE a Comisiei (2), triasulfuronul a fost inclus ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului (3).

(2)

Substanțele active incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE se consideră a fi fost aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 și sunt enumerate în partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (4).

(3)

Aprobarea substanței active triasulfuron, astfel cum este stabilită în partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, expiră la 30 iunie 2016.

(4)

A fost depusă o cerere de reînnoire a includerii triasulfuronului în anexa I la Directiva 91/414/CEE, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1141/2010 al Comisiei (5), în termenul prevăzut la articolul respectiv.

(5)

Solicitantul a depus dosarele suplimentare necesare în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 1141/2010. Statul membru raportor a constatat că cererea era completă.

(6)

Statul membru raportor a întocmit, în colaborare cu statul membru coraportor, un raport de evaluare a reînnoirii, pe care l-a transmis, la data de 14 octombrie 2013, Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) și Comisiei.

(7)

Autoritatea a comunicat solicitantului și statelor membre raportul de evaluare a reînnoirii în vederea formulării de observații și a transmis Comisiei observațiile primite. De asemenea, autoritatea a pus la dispoziția publicului dosarul suplimentar rezumativ.

(8)

La 8 ianuarie 2015, autoritatea a transmis Comisiei concluzia sa (6) cu privire la probabilitatea ca triasulfuronul să îndeplinească criteriile de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. Autoritatea a concluzionat că, din cauza unei evaluări incomplete a genotoxicității triasulfuronului și a impurității sale CGA 150829 rezultate din procesul de fabricație, nu s-au putut stabili valorile toxicologice de referință pentru sănătate. În consecință, nu s-a putut efectua evaluarea riscului pentru consumatori, operatori, lucrători și persoanele expuse întâmplător. În plus, autoritatea a concluzionat că, în anumite situații geoclimatice, există o probabilitate mare ca, în urma utilizărilor reprezentative evaluate, expunerea apelor subterane fie la triasulfuron, fie la metabolitul său CGA 150829 prezent în sol să depășească limita parametrică de 0,1 μg/L pentru apa potabilă. De asemenea, a fost identificat un risc ridicat pentru plantele acvatice.

(9)

Comisia a invitat solicitantul să își prezinte observațiile privind concluzia autorității și, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1141/2010, privind proiectul de raport de reexaminare. Solicitantul și-a prezentat observațiile, acestea fiind examinate cu atenție.

(10)

Cu toate acestea, în pofida argumentelor prezentate de solicitant, aspectele problematice menționate în considerentul 8 nu au putut fi eliminate.

(11)

În consecință, nu s-a putut stabili, cu privire la una sau mai multe utilizări reprezentative ale cel puțin unui produs de protecție a plantelor care conține triasulfuron, că ar putea fi îndeplinite criteriile de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. Prin urmare, este oportun să nu se reînnoiască aprobarea substanței triasulfuron.

(12)

Statelor membre ar trebui să li se acorde timp pentru a retrage autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin triasulfuron.

(13)

În cazul produselor de protecție a plantelor care conțin triasulfuron, dacă statele membre acordă o perioadă de grație în temeiul articolului 46 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, această perioadă ar trebui să expire cel târziu la 30 septembrie 2017.

(14)

Prezentul regulament nu exclude prezentarea unei noi cereri pentru triasulfuron, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(15)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Nereînnoirea aprobării unei substanțe active

Nu se reînnoiește aprobarea substanței active triasulfuron.

Articolul 2

Măsuri tranzitorii

Statele membre retrag autorizațiile acordate pentru produsele de protecție a plantelor care conțin triasulfuron ca substanță activă până la 30 septembrie 2016.

Articolul 3

Perioadele de grație

Orice perioadă de grație acordată de statele membre în temeiul articolului 46 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 este cât mai scurtă posibil și expiră cel târziu la 30 septembrie 2017.

Articolul 4

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

În partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, se elimină rândul 9 referitor la triasulfuron.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 iulie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 mai 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directiva 2000/66/CE a Comisiei din 23 octombrie 2000 de includere a unei substanțe active (triasulfuron) în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (JO L 276, 28.10.2000, p. 35).

(3)  Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (JO L 230, 19.8.1991, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active aprobate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1141/2010 al Comisiei din 7 decembrie 2010 de stabilire a procedurii de reînnoire a includerii unui al doilea grup de substanțe active în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și de stabilire a listei substanțelor în cauză (JO L 322, 8.12.2010, p. 10).

(6)  EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară), 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triasulfuron (Concluzia evaluării inter pares a riscului utilizării substanței active triasulfuron ca pesticid). EFSA Journal 2015;13(1):3958, 78 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.3958.


Top