EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0217

Regulamentul (UE) 2016/217 al Comisiei din 16 februarie 2016 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește cadmiul (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2016/834

JO L 40, 17.2.2016, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/217/oj

17.2.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 40/5


REGULAMENTUL (UE) 2016/217 AL COMISIEI

din 16 februarie 2016

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește cadmiul

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolul 68 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Rubrica 23 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 interzice utilizarea cadmiului și a compușilor acestuia în vopselele cu codurile [3208] [3209], cu o derogare pentru vopselele pe bază de zinc. Cu toate acestea, restricția nu se aplică introducerii pe piață a vopselelor care conțin cadmiu.

(2)

În noiembrie 2012, Comisia a solicitat Agenției Europene pentru Produse Chimice („agenția”) să pregătească un dosar privind anexa XV, în vederea extinderii restricției existente și la introducerea pe piață a vopselelor care conțin cadmiu peste o anumită concentrație.

(3)

La 9 septembrie 2014, Comitetul pentru evaluarea riscurilor (CER) din cadrul agenției a adoptat prin consens un aviz care conchide că o astfel de modificare a unei intrări existente ar facilita impunerea normelor și confirmă că nu este necesară nicio evaluare suplimentară a riscurilor pe care le prezintă cadmiul din vopsele.

(4)

La 25 noiembrie 2014, Comitetul pentru analiză socioeconomică (CASE) a adoptat prin consens un aviz care indică faptul că modificarea propusă a restricției existente este proporțională, întrucât nu ar impune costuri de conformare suplimentare pentru producători, importatori sau consumatori, ci ar facilita doar punerea în aplicare a restricției.

(5)

Este mai ușor pentru autoritățile de aplicare a legii să monitorizeze și să controleze introducerea pe piață decât utilizarea. În plus, introducerea unei limite a concentrației clarifică faptul că prezența neintenționată a cadmiului în vopsele ca impuritate, sub limita respectivă, nu va duce la încălcarea restricției.

(6)

A fost consultat Forumul pentru schimbul de informații privind aplicarea legii, iar recomandările sale au fost luate în considerare.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului înființat în temeiul articolului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 februarie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.


ANEXĂ

În anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, al doilea paragraf din coloana 2 a rubricii 23 se înlocuiește cu următorul text:

„Cadmiu

Nr. CAS 7440-43-9

Nr. CE 231-152-8 și compușii acestuia

2.

Este interzisă utilizarea sau introducerea pe piață în vopsele cu codurile [3208] [3209] în concentrații (exprimate sub formă de cadmiu metalic) egale sau mai mari de 0,01 % din greutate.

Pentru vopselele cu codurile [3208] [3209] cu un conținut de zinc care depășește 10 % din greutatea vopselei, concentrația de cadmiu (exprimată sub formă de cadmiu metalic) trebuie să fie mai mică de 0,1 % din greutate.

Articolele vopsite nu se introduc pe piață în cazul în care concentrația de cadmiu (exprimată sub formă de cadmiu metalic) este mai mare sau egală cu 0,1 % din greutatea vopselei aplicate pe articolul vopsit respectiv.”


Top